: Starting Fluid (Aerosol)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Starting Fluid (Aerosol)"

Transkript

1 MSDS Version: E03.01 Utgivelsesdato: 04/02/2015 Blend Version: 2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : Stoffblandinger : Starting Fluid (Aerosol) : W Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Relevante, identifiserte bruksområder Bruk av stoffet/blandingen Funksjons- eller brukskategori Bruk som blir frarådd : Product with high evaporation rate, for start help of engines. : Aerosoldrivmidler 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Wynn's Belgium Industriepark-West Sint-Niklaas - Belgium T F Nødtelefonnummer Nødtelefon : BIG: +32(0)14/ AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Aerosol 1 Acute Tox. 4 (Oral) Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H-setningenes klartekst, se under seksjon 16 H222;H229 H302 H315 H336 H411 Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS [DSD] eller 1999/45/EU [DPD] F+; R12 Xn; R22 Xi; R38 N; R51/53 R19 R-setningenes klartekst, se under seksjon 16 Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 2.2. Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Piktogrammer (CLP) : Signalord (CLP) Farlige komponenter Faresetning (CLP) : Fare : Dietyleter GHS02 GHS07 GHS09 : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming 03/07/2015 NO (norsk) 1/8

2 EUH setninger Sikkerhetssetninger (CLP) H302 - Farlig ved svelging H315 - Irriterer huden H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann : EUH019 - Kan danne eksplosive peroksider : P261 - Unngå innånding av damp, aerosoler P280 - Benytt vernehansker P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F 2.3. Andre farer AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1. Stoff Ikke anvendelig 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % w Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Dietyleter (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) F+; R12 R19 Xn; R22 R66 Propan (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forb. (EU nr) (REACH-nr) hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (EU nr) (REACH-nr) Kerosine (petroleum) (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) F+; R F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R65 2,5-5 Xn; R65 Xi; R38 R10 N; R51/53 Navn Produktidentifikator % w Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Dietyleter (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) Propan (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forb. (EU nr) (REACH-nr) Flam. Liq. 1, H224 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H Flam. Gas 1, H Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 03/07/2015 NO (norsk) 2/8

3 Navn Produktidentifikator % w Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (EU nr) (REACH-nr) Kerosine (petroleum) (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) For R- og H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak FØRSTEHJELP generell FØRSTEHJELP etter innånding FØRSTEHJELP etter hudkontakt FØRSTEHJELP etter øyekontakt FØRSTEHJELP etter svelging Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 2,5-5 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 : Kontroller de vitale funksjoner. La den forulykkede hvile i halvt oppreist stilling. Den skadede er bevisstløs: sørg for frie luftveier. Åndedrettsstans: kunstig åndedrett eller oksygen. Ved hjertestopp: gjenoppliv den forulykkede. Person i sjokk: på rygg med benene hevet. Oppkast: motvirk kvelning/aspirasjonspneumoni. Fortsett å overvåke den forulykkede. Gi psykologisk hjelp. Forhindre nedkjøling ved å dekke den forulykkede til (ingen oppvarming). Hold den forulykkede i ro, unngå fysiske anstrengelser. Oppsøk eventuelt legen. : Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag. : Får man stoff på huden, fjernes tilsølte klær straks og vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Som det er en sprayboks emballasje det er mest sannsynlig at store mengder blir svelget De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/skader Symptomer/skader etter innånding Symptomer/skader etter hudkontakt Symptomer/skader etter øyekontakt : Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. : Nedsatte funksjoner i sentralnervesystemet, hodepiner, svimmelhet, døsighet, tap av koordineringsevne. Kvalme. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. : Irriterer huden. Tørr hud. Rød hud. : Kan forårsake lett irritasjon Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Egnede brannslukningsmiddler Uegnet slukningsmiddel : Vannstøv. AFFF-skum. ABC-pulver. : Ikke bruk en sterk vannstrøm Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brannfare Eksplosjonsfare : Ekstremt brannfarlig aerosol. Gass/damp sprer seg på bakkenivå: Antennelsesfare. Gass/damp som er brennbar i luft innenfor brennbarhetsgrensene. : Ingen fare for direkte eksplosjon. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom. Reaktivitet : Ekstremt brannfarlig aerosol. Ved forbrenning: frigjøring av karbonmonoksid - karbondioksid. Reagerer med (sterke) oksydanter: (økt) brannfare. Reagerer med (visse) syrer Råd til brannmannskaper Brannslukkingsinstruksjoner Beskyttelse under brannslukking : Fysisk eksplosjonsfare: slukk/kjøl fra dekning. : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. 03/07/2015 NO (norsk) 3/8

4 AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr Nødsprosedyrer : verneklær. Hansker. Tettsluttende vernebriller. Ved stor lekkasje/i lukket rom: trykkluftapparat. : Avgrens faresonen. Sperr av lavere liggende områder. Stopp motorer og forby røyking. Steng dører og vinduer i omkringliggende bygninger. Ved brann/varme: sørg for å ha vinden i ryggen. Ingen åpen ild, ingen gnist og røyking forbudt. Bruk gnistfrie og eksplosjonssikre apparater og belysning. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt For nødhjelpspersonell Nødsprosedyrer : Luft området Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Forhindre jord- og vannforurensing. Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til opprydding Rengjøringsmetoder 6.4. Henvisning til andre avsnitt AVSNITT 7: Håndtering og lagring : Samle opp spill Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forsiktighetsregler for sikker håndtering Hygieniske forhåndsregler : Absorber utspilt væske i inert materiale. Ta opp absorbert emne i tettsluttende beholder. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet. : Overholder regelverket. Bruk gnistfrie og eksplosjonssikre apparater og belysning. Holdes unna bare flammer/varme. Lagres adskilt fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. : Vær nøye med rensligheten. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaringsbetingelser Lagringstemperatur : 45 C Varme og antennelseskilder Forbud mot blandet lagring Lagringsplass Spesielle regler for emballasjen Innpakningsmaterialer 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se fabrikat bulletin for detaljerte opplysninger. : Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F. : Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. : Oppbevares unna sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler. : Overholder regelverket. Brannsikkert lagerrom. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Ventilasjon på gulvnivå. : Overholder regelverket. korrekt merket. : Trykkgassbeholdere (areosolbokser). AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1. Kontrollparametere Dietyleter ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 616 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 200 ppm Belgia Grenseverdi (mg/m³) 308 mg/m³ Belgia Grenseverdi (ppm) 100 ppm Belgia Korttids-verdi (mg/m³) 616 mg/m³ Belgia Korttids-verdi (ppm) 200 ppm Propan ( ) Belgia Grenseverdi (ppm) 1000 ppm Kerosine (petroleum) ( ) Belgia Grenseverdi (mg/m³) 200 mg/m³ Belgia Merknad (BE) D 03/07/2015 NO (norsk) 4/8

5 8.2. Eksponeringskontroll Egnede tekniske kontrollmekanismer Personlig verneutstyr : Produkter for øyeblikkelig skylling av øyne og sikkerhetsdusjer bør være nært tilgjengelig der hvor det er fare for eksponering for farlige stoffer. Krever ingen spesifikk eller særlig teknisk tiltak. : Hansker. Tettsluttende vernebriller. Håndvern Andre opplysninger : Neopren. nitriler. Choosing the proper glove is a decision that depends not only on the type of material, but also on other quality features, which differ for each manufacturer. Penetreringstid skal vurderes med hanskefabrikanten. : Gjennombruddstid: >30'. Tykkelse på hanskematerialet >0,1 mm. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Utseende Farge Lukt Luktterskel ph : Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) brytningsindeks : Smeltepunkt Frysepunkt : Væske : Aerosol. : karakteristisk. Kokepunkt : C Flammepunkt : < -20 C Selvantennelsestemperatur : 160 C Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet C Løselighet Log Pow Log Kow Viskositet, C Viskositet, C Viskositet : Viskositet Index : Eksplosive egenskaper Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser 9.2. Andre opplysninger : 3,6 C : 708 kg/m³ VOC-innhold : 99 % Ytterligere informasjon AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet : Ikke oppløselig i vann. : Fysiske og kjemiske egenskaper av det aktive stoffet uten drivstoff. Den fysiske og kjemiske data i denne delen er typiske verdier for dette produktet og er ikke ment som produktspesifikasjoner. Ekstremt brannfarlig aerosol. Ved forbrenning: frigjøring av karbonmonoksid - karbondioksid. Reagerer med (sterke) oksydanter: (økt) brannfare. Reagerer med (visse) syrer. 03/07/2015 NO (norsk) 5/8

6 10.2. Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Uforenlige materialer Farlige nedbrytingsprodukter Ved forbrenning: frigjøring av skadelig/irriterende gass/damp. Karbonmonoksid. Karbondioksid. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Informasjon om toksiologiske effekter Akutt giftighet : Oral: Farlig ved svelging. Starting Fluid (Aerosol) ATE CLP (oralt) Dietyleter ( ) ATE CLP (oralt) Etsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Skader på arvestoffet i kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Reproduksjonstoksisitet STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering Aspirasjonsfare 1666,667 mg/kg kroppsvekt 500,000 mg/kg kroppsvekt : Irriterer huden. : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Giftighet Økologi - generell Persistens og nedbrytbarhet Kerosine (petroleum) ( ) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Kerosine (petroleum) ( ) Bioakkumuleringsevne Mobilitet i jord Biodegradable in water. Readily biodegradable in water in anaerobic conditions. Forming sediments in water. Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Adsorbs into the soil. Bioaccumable Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger AVSNITT 13: Disponering Avfallshåndterings-metoder Anbefalinger for avfallsbehandling : Beholder under trykk - Skal ikke perforeres eller brennes, selv etter bruk. Elimineres på en godkjent behandlingssstasjon. 03/07/2015 NO (norsk) 6/8

7 AVSNITT 14: Transportopplysninger I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN FN-nummer UN-nr. (ADR) : FN-forsendelsesnavn Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR) Transportdokumentbeskrivelse (ADR) : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), FARLIG FOR MILJØET Transportfareklasse(r) Klasse (ADR) : 2 Tilleggsrisiko (IMDG) : 2.1 Tilleggsrisiko (IATA) : 2.1 Faresedler (ADR) : Emballasjegruppe Ikke anvendelig Miljøfarer Miljøskadelig : Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner Særlige forsiktighetsregler ved bruk Vejtransport Klassifiseringskode (ADR) : 5F Spesiell bestemmelse (ADR) : 190, 327, 344, 625 Transportkategori (ADR) : 2 Tunnelbegrensingskode (ADR) : D Begrensede mengder (ADR) : 1l Sjøfart Ems-nr. (1) : F-D, S-U Luftfart Instruksjon "cargo" (ICAO) : 203 Instruksjon "passenger" (ICAO) : 203/Y Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket Ikke anvendelig AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Starting Fluid (Aerosol) står ikke på REACH kandidatlisten Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV VOC-innhold : 99 % 03/07/2015 NO (norsk) 7/8

8 Nasjonale forskrifter Vannfare-klasse (WGK) : 2 - farlig for vann Vurdering av kjemikaliesikkerhet AVSNITT 16: Andre opplysninger Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4 Aerosol 1 Aerosol, Category 1 Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 2 Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 Flam. Gas 1 Brannfarlige gasser Kategori 1 Flam. Liq. 1 Brannfarlige væsker Kategori 1 Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker Kategori 2 Flam. Liq. 3 Brannfarlige væsker Kategori 3 Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 STOT SE 3 Spesifikk målorgantoksisitet enkelteksponering, Kategori 3 H220 Ekstremt brannfarlig gass H222 Ekstremt brannfarlig aerosol H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp H225 Meget brannfarlig væske og damp H226 Brannfarlig væske og damp H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming H302 Farlig ved svelging H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene H315 Irriterer huden H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R10 Brannfarlig R11 Meget brannfarlig R12 Ekstremt brannfarlig R19 Kan danne eksplosive peroksider R22 Farlig ved svelging R38 Irriterer huden R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet F Meget brannfarlig F+ Ekstremt brannfarlig N Miljøskadelig Xi Irriterende Xn Helseskadelig Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet 03/07/2015 NO (norsk) 8/8

: Silicone Lubricant (Aerosol)

: Silicone Lubricant (Aerosol) MSDS Version: E02.02 Utgivelsesdato: 21/04/2015 Blend Version: 1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Engine Oil Stop Leak

: Engine Oil Stop Leak MSDS Version: E04.00 Utgivelsesdato: 03/02/2015 Blend Version: 5 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Engine

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot MSDS Version: E07.01 Utgivelsesdato: 08/09/2014 Blend Version: 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Radiator

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot MSDS Version: E03.00 Utgivelsesdato: 13/08/2013 Blend Version: 3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Super

Detaljer

: High Performance Engine Treatment

: High Performance Engine Treatment MSDS Version: E04.01 Utgivelsesdato: 08/05/2015 Blend Version: 8 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : High

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot MSDS Version: E07.00 Utgivelsesdato: 30/01/2015 Blend Version: 13 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Motor

Detaljer

: Hexylresorcinol for system suitability CRS

: Hexylresorcinol for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Hexylresorcinol

Detaljer

: Cooling System Stop Leak

: Cooling System Stop Leak MSDS Version: E07.02 Utgivelsesdato: 29/01/2015 Blend Version: 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Cooling

Detaljer

: Chain Lube (Aerosol)

: Chain Lube (Aerosol) MSDS Version: E02.02 Utgivelsesdato: 18/05/2015 Blend Version: 2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Airco Fresh (Aerosol)

: Airco Fresh (Aerosol) MSDS Version: E03.00 Utgivelsesdato: 12/02/2015 Blend Version: 5 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

: Brake and Clutch Cleaner (Aerosol) MSDS Version: E03.03 Utgivelsesdato: 10/07/2015 Blend Version: 2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot MSDS Version: E03.03 Utgivelsesdato: 29/01/2015 Blend Version: 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Radiator

Detaljer

: Brake & Clutch Cleaner

: Brake & Clutch Cleaner MSDS Version: E03.00 Utgivelsesdato: 15/04/2015 Blend Version: 2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse.

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse. Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 12/08/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: DALTEPARIN SODIUM CRS

: DALTEPARIN SODIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 22/04/2008 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: De-Icer. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

: De-Icer. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket MSDS Version: E04.01 Utgivelsesdato: 11/08/2014 Blend Version: 3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : De-Icer

Detaljer

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse.

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse. Utgivelsesdato: 17/09/2013 Redigert: 17/09/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

: Cylinder Block Seal

: Cylinder Block Seal MSDS Version: E03.00 Utgivelsesdato: 20/11/2014 Blend Version: 3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Cylinder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Vardenafil hydrochloride CRS

: Vardenafil hydrochloride CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 19/02/2014 Erstatter: 28/11/2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Start-Stop Engine Protector

: Start-Stop Engine Protector MSDS Version: E01.00 Utgivelsesdato: 26/05/2015 Blend Version: 1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Start-Stop

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus

Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus

Detaljer

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 25/11/2009 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse.

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse. Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 16/12/2009 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Antifreeze Cooling Liquid

: Antifreeze Cooling Liquid MSDS Version: E04.00 Utgivelsesdato: 21/04/2015 Blend Version: 3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Antifreeze

Detaljer

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse.

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse. Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 17/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 10.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: High Performance Diesel System Treatment

: High Performance Diesel System Treatment MSDS Version: E05.00 Utgivelsesdato: 22/01/2015 Blend Version: 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

Turtle Wax WAX IT WET (098) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax WAX IT WET (098) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax WAX IT WET (098) Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 MSDS Version: E06.00 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Blend Version: 4 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 30/08/2013 Redigert: 30/08/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Diesel Particulate Filter Regenerator

: Diesel Particulate Filter Regenerator MSDS Version: E04.00 Utgivelsesdato: 18/03/014 Blend Version: 3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 29/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Super Concentrated Screen-Wash 21+ Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Super Concentrated Screen-Wash 21+ Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 MSDS Version: E05.00 Utgivelsesdato: 30/08/2013 Blend Version: 4 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Super Concentrated

Detaljer

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CRS

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 07/07/2009 Versjon: 8.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Distributør Luth Gruppen AS Prof.Birkelands vei 34B 1001 Oslo T +47/22 90 40 00 post@luthgruppen.no

Distributør Luth Gruppen AS Prof.Birkelands vei 34B 1001 Oslo T +47/22 90 40 00 post@luthgruppen.no Utgivelsesdato: 16/04/2015 Redigert: 08/04/2015 : Versjon: 2.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Fount 550 AR PURE 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

: Rabeprazole for system suitability CRS

: Rabeprazole for system suitability CRS Utgivelsesdato:17/09/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Rabeprazole

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1. Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn

Detaljer

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: Redigert: : Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: Redigert: : Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Dienogest CRS CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

: DIHYDROSTREPTOMYCIN

: DIHYDROSTREPTOMYCIN Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 2.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 02/04/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Fabric Cleaner. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Fabric Cleaner. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 09-05-2014 Redigert: 09-05-2014 Erstatter: 15-11-2013 Versjon: 3.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Clopidogrel Besilate CRS

: Clopidogrel Besilate CRS Utgivelsesdato: 26/07/2016 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Clopidogrel Besilate

Detaljer

: STONE CLEANER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: STONE CLEANER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 18-11-2013 Redigert: 18-11-2013 Erstatter: 10-12-2012 Versjon: 2.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: OMEPRAZOLE MAGNESIUM CRS

: OMEPRAZOLE MAGNESIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 04/02/2010 Versjon: 3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sigma VCM

Sikkerhetsdatablad Sigma VCM ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 300081 23/01/2015 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monosil Monosil 501 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Monosil Monosil 501 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: Tyre Fix (Aerosol) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Tyre Fix (Aerosol) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 MSDS Version: E03.01 Utgivelsesdato: 24/09/2014 Blend Version: 2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sterisol Flytende såpe, uten parfyme

Sikkerhetsdatablad Sterisol Flytende såpe, uten parfyme 301011 25/11/2015 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 4810, 4819 Produkttype : Kosmetisk

Detaljer

: SUPRA BLUE SW_FI_NO_DK_DE_DU

: SUPRA BLUE SW_FI_NO_DK_DE_DU Utgivelsesdato: 19/12/2014 Redigert: 19/12/2014 : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Airco-Clean Ultrasonic for Cars

: Airco-Clean Ultrasonic for Cars MSDS Version: E04.00 Utgivelsesdato: 29/08/2013 Blend Version: 3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Airco-Clean

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301285 01/02/2016 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Mangiferin

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

: DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CRS

: DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 03/12/2009 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: PEPSIN POWDER BRP. : Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse.

: PEPSIN POWDER BRP. : Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse. Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 08/07/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 5.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: NALOXONE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS

: NALOXONE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 7.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SILCOMP 3 & /04/2015. Sikkerhetsdatablad SILCOMP 3 & 3-00

SILCOMP 3 & /04/2015. Sikkerhetsdatablad SILCOMP 3 & 3-00 ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 300197 10/04/2015 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte

Detaljer

: Extreme Cooling System Degreaser

: Extreme Cooling System Degreaser MSDS Version: E01.01 Utgivelsesdato: 18/02/2015 Blend Version: 1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Extreme

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad PROFF HÅNDSÅPE (226159)

Sikkerhetsdatablad PROFF HÅNDSÅPE (226159) 301444 01/03/2016 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produkttype : Kosmetisk produkt

Detaljer

: Diesel Fuel System Cleaner +Plus+

: Diesel Fuel System Cleaner +Plus+ MSDS Version: E04.00 Utgivelsesdato: 18/11/2014 Blend Version: 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: ALUMINIUM,STAINLESS STEEL CLEANER AND PROTECTOR

: ALUMINIUM,STAINLESS STEEL CLEANER AND PROTECTOR ALUMINIUM,STAINLESS STEEL CLEANER AND PROTECTOR Utgivelsesdato: 13/05/2015 Redigert: 13/05/2015 Erstatter: 23/01/2015 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

: Ranitidine for impurity A identification CRS

: Ranitidine for impurity A identification CRS Utgivelsesdato:16/09/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Ranitidine

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, )

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, ) 302485 25.11.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Utgivelsesdato: 14-11-2013 Redigert: 14-11-2013 Erstatter: 05-07-2012 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: TICARCILLIN MONOSODIUM CRS

: TICARCILLIN MONOSODIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 09/12/2014 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

NYCODIEL 1255 Sikkerhetsdatablad Det foreligger ikke rettslig krav om sikkerhetsdatablad for dette stoffet eller blanding

NYCODIEL 1255 Sikkerhetsdatablad Det foreligger ikke rettslig krav om sikkerhetsdatablad for dette stoffet eller blanding Utgivelsesdato: 24/10/2012 Redigert: 11/03/2013 : Versjon: 2.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRA EVER DRY TOPP

SIKKERHETSDATABLAD ULTRA EVER DRY TOPP ULTRA EVER DRY TOPP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRA EVER DRY TOPP SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: CEFRADINE IMPURITY MIXTURE CRS

: CEFRADINE IMPURITY MIXTURE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: HALOPERIDOL DECANOATE CRS

: HALOPERIDOL DECANOATE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 16/12/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Hydraulic Valve Lifter Treatment

: Hydraulic Valve Lifter Treatment MSDS Version: E05.00 Utgivelsesdato: 13/0/2013 Blend Version: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Hydraulic

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray PRF 101 Cold Spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MY_ART

Sikkerhetsdatablad MY_ART 301887 17.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 454 1.2. Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad FUGEMASSE HYDRA FLEXPROOF 2K

Sikkerhetsdatablad FUGEMASSE HYDRA FLEXPROOF 2K Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

: WHO Third International Standard for Neomycin ISA

: WHO Third International Standard for Neomycin ISA WHO Third International Standard for Neomycin ISA Utgivelsesdato: 29/07/2013 Redigert: 29/07/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

: GREEN'R ESSENTIAL SOFT

: GREEN'R ESSENTIAL SOFT Utgivelsesdato: 06/02/2013 Redigert: : Versjon: 1.00 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : 1107

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 24.05.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

: Clean-Air (Aerosol)

: Clean-Air (Aerosol) MSDS Version: E03.01 Utgivelsesdato: 09/07/2015 Blend Version: 1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: CICLOSPORIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: CICLOSPORIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 16/12/2009 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: OXYCODONE HYDROCHLORIDE CRS

: OXYCODONE HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 16/12/2009 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE EXL Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

: Estradiol valerate for system suitability CRS

: Estradiol valerate for system suitability CRS Utgivelsesdato:13/11/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Estradiol

Detaljer