: Starting Fluid (Aerosol)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Starting Fluid (Aerosol)"

Transkript

1 MSDS Version: E03.01 Utgivelsesdato: 04/02/2015 Blend Version: 2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : Stoffblandinger : Starting Fluid (Aerosol) : W Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Relevante, identifiserte bruksområder Bruk av stoffet/blandingen Funksjons- eller brukskategori Bruk som blir frarådd : Product with high evaporation rate, for start help of engines. : Aerosoldrivmidler 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Wynn's Belgium Industriepark-West Sint-Niklaas - Belgium T F Nødtelefonnummer Nødtelefon : BIG: +32(0)14/ AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Aerosol 1 Acute Tox. 4 (Oral) Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H-setningenes klartekst, se under seksjon 16 H222;H229 H302 H315 H336 H411 Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS [DSD] eller 1999/45/EU [DPD] F+; R12 Xn; R22 Xi; R38 N; R51/53 R19 R-setningenes klartekst, se under seksjon 16 Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 2.2. Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Piktogrammer (CLP) : Signalord (CLP) Farlige komponenter Faresetning (CLP) : Fare : Dietyleter GHS02 GHS07 GHS09 : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming 03/07/2015 NO (norsk) 1/8

2 EUH setninger Sikkerhetssetninger (CLP) H302 - Farlig ved svelging H315 - Irriterer huden H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann : EUH019 - Kan danne eksplosive peroksider : P261 - Unngå innånding av damp, aerosoler P280 - Benytt vernehansker P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F 2.3. Andre farer AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1. Stoff Ikke anvendelig 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % w Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Dietyleter (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) F+; R12 R19 Xn; R22 R66 Propan (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forb. (EU nr) (REACH-nr) hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (EU nr) (REACH-nr) Kerosine (petroleum) (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) F+; R F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R65 2,5-5 Xn; R65 Xi; R38 R10 N; R51/53 Navn Produktidentifikator % w Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Dietyleter (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) Propan (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forb. (EU nr) (REACH-nr) Flam. Liq. 1, H224 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H Flam. Gas 1, H Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 03/07/2015 NO (norsk) 2/8

3 Navn Produktidentifikator % w Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (EU nr) (REACH-nr) Kerosine (petroleum) (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr) For R- og H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak FØRSTEHJELP generell FØRSTEHJELP etter innånding FØRSTEHJELP etter hudkontakt FØRSTEHJELP etter øyekontakt FØRSTEHJELP etter svelging Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 2,5-5 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 : Kontroller de vitale funksjoner. La den forulykkede hvile i halvt oppreist stilling. Den skadede er bevisstløs: sørg for frie luftveier. Åndedrettsstans: kunstig åndedrett eller oksygen. Ved hjertestopp: gjenoppliv den forulykkede. Person i sjokk: på rygg med benene hevet. Oppkast: motvirk kvelning/aspirasjonspneumoni. Fortsett å overvåke den forulykkede. Gi psykologisk hjelp. Forhindre nedkjøling ved å dekke den forulykkede til (ingen oppvarming). Hold den forulykkede i ro, unngå fysiske anstrengelser. Oppsøk eventuelt legen. : Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag. : Får man stoff på huden, fjernes tilsølte klær straks og vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Som det er en sprayboks emballasje det er mest sannsynlig at store mengder blir svelget De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/skader Symptomer/skader etter innånding Symptomer/skader etter hudkontakt Symptomer/skader etter øyekontakt : Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. : Nedsatte funksjoner i sentralnervesystemet, hodepiner, svimmelhet, døsighet, tap av koordineringsevne. Kvalme. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. : Irriterer huden. Tørr hud. Rød hud. : Kan forårsake lett irritasjon Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Egnede brannslukningsmiddler Uegnet slukningsmiddel : Vannstøv. AFFF-skum. ABC-pulver. : Ikke bruk en sterk vannstrøm Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brannfare Eksplosjonsfare : Ekstremt brannfarlig aerosol. Gass/damp sprer seg på bakkenivå: Antennelsesfare. Gass/damp som er brennbar i luft innenfor brennbarhetsgrensene. : Ingen fare for direkte eksplosjon. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom. Reaktivitet : Ekstremt brannfarlig aerosol. Ved forbrenning: frigjøring av karbonmonoksid - karbondioksid. Reagerer med (sterke) oksydanter: (økt) brannfare. Reagerer med (visse) syrer Råd til brannmannskaper Brannslukkingsinstruksjoner Beskyttelse under brannslukking : Fysisk eksplosjonsfare: slukk/kjøl fra dekning. : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. 03/07/2015 NO (norsk) 3/8

4 AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr Nødsprosedyrer : verneklær. Hansker. Tettsluttende vernebriller. Ved stor lekkasje/i lukket rom: trykkluftapparat. : Avgrens faresonen. Sperr av lavere liggende områder. Stopp motorer og forby røyking. Steng dører og vinduer i omkringliggende bygninger. Ved brann/varme: sørg for å ha vinden i ryggen. Ingen åpen ild, ingen gnist og røyking forbudt. Bruk gnistfrie og eksplosjonssikre apparater og belysning. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt For nødhjelpspersonell Nødsprosedyrer : Luft området Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Forhindre jord- og vannforurensing. Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til opprydding Rengjøringsmetoder 6.4. Henvisning til andre avsnitt AVSNITT 7: Håndtering og lagring : Samle opp spill Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forsiktighetsregler for sikker håndtering Hygieniske forhåndsregler : Absorber utspilt væske i inert materiale. Ta opp absorbert emne i tettsluttende beholder. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet. : Overholder regelverket. Bruk gnistfrie og eksplosjonssikre apparater og belysning. Holdes unna bare flammer/varme. Lagres adskilt fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. : Vær nøye med rensligheten. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaringsbetingelser Lagringstemperatur : 45 C Varme og antennelseskilder Forbud mot blandet lagring Lagringsplass Spesielle regler for emballasjen Innpakningsmaterialer 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se fabrikat bulletin for detaljerte opplysninger. : Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F. : Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. : Oppbevares unna sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler. : Overholder regelverket. Brannsikkert lagerrom. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Ventilasjon på gulvnivå. : Overholder regelverket. korrekt merket. : Trykkgassbeholdere (areosolbokser). AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1. Kontrollparametere Dietyleter ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 616 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 200 ppm Belgia Grenseverdi (mg/m³) 308 mg/m³ Belgia Grenseverdi (ppm) 100 ppm Belgia Korttids-verdi (mg/m³) 616 mg/m³ Belgia Korttids-verdi (ppm) 200 ppm Propan ( ) Belgia Grenseverdi (ppm) 1000 ppm Kerosine (petroleum) ( ) Belgia Grenseverdi (mg/m³) 200 mg/m³ Belgia Merknad (BE) D 03/07/2015 NO (norsk) 4/8

5 8.2. Eksponeringskontroll Egnede tekniske kontrollmekanismer Personlig verneutstyr : Produkter for øyeblikkelig skylling av øyne og sikkerhetsdusjer bør være nært tilgjengelig der hvor det er fare for eksponering for farlige stoffer. Krever ingen spesifikk eller særlig teknisk tiltak. : Hansker. Tettsluttende vernebriller. Håndvern Andre opplysninger : Neopren. nitriler. Choosing the proper glove is a decision that depends not only on the type of material, but also on other quality features, which differ for each manufacturer. Penetreringstid skal vurderes med hanskefabrikanten. : Gjennombruddstid: >30'. Tykkelse på hanskematerialet >0,1 mm. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Utseende Farge Lukt Luktterskel ph : Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) brytningsindeks : Smeltepunkt Frysepunkt : Væske : Aerosol. : karakteristisk. Kokepunkt : C Flammepunkt : < -20 C Selvantennelsestemperatur : 160 C Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet C Løselighet Log Pow Log Kow Viskositet, C Viskositet, C Viskositet : Viskositet Index : Eksplosive egenskaper Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser 9.2. Andre opplysninger : 3,6 C : 708 kg/m³ VOC-innhold : 99 % Ytterligere informasjon AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet : Ikke oppløselig i vann. : Fysiske og kjemiske egenskaper av det aktive stoffet uten drivstoff. Den fysiske og kjemiske data i denne delen er typiske verdier for dette produktet og er ikke ment som produktspesifikasjoner. Ekstremt brannfarlig aerosol. Ved forbrenning: frigjøring av karbonmonoksid - karbondioksid. Reagerer med (sterke) oksydanter: (økt) brannfare. Reagerer med (visse) syrer. 03/07/2015 NO (norsk) 5/8

6 10.2. Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Uforenlige materialer Farlige nedbrytingsprodukter Ved forbrenning: frigjøring av skadelig/irriterende gass/damp. Karbonmonoksid. Karbondioksid. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Informasjon om toksiologiske effekter Akutt giftighet : Oral: Farlig ved svelging. Starting Fluid (Aerosol) ATE CLP (oralt) Dietyleter ( ) ATE CLP (oralt) Etsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Skader på arvestoffet i kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Reproduksjonstoksisitet STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering Aspirasjonsfare 1666,667 mg/kg kroppsvekt 500,000 mg/kg kroppsvekt : Irriterer huden. : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Giftighet Økologi - generell Persistens og nedbrytbarhet Kerosine (petroleum) ( ) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Kerosine (petroleum) ( ) Bioakkumuleringsevne Mobilitet i jord Biodegradable in water. Readily biodegradable in water in anaerobic conditions. Forming sediments in water. Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Adsorbs into the soil. Bioaccumable Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger AVSNITT 13: Disponering Avfallshåndterings-metoder Anbefalinger for avfallsbehandling : Beholder under trykk - Skal ikke perforeres eller brennes, selv etter bruk. Elimineres på en godkjent behandlingssstasjon. 03/07/2015 NO (norsk) 6/8

7 AVSNITT 14: Transportopplysninger I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN FN-nummer UN-nr. (ADR) : FN-forsendelsesnavn Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR) Transportdokumentbeskrivelse (ADR) : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), FARLIG FOR MILJØET Transportfareklasse(r) Klasse (ADR) : 2 Tilleggsrisiko (IMDG) : 2.1 Tilleggsrisiko (IATA) : 2.1 Faresedler (ADR) : Emballasjegruppe Ikke anvendelig Miljøfarer Miljøskadelig : Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner Særlige forsiktighetsregler ved bruk Vejtransport Klassifiseringskode (ADR) : 5F Spesiell bestemmelse (ADR) : 190, 327, 344, 625 Transportkategori (ADR) : 2 Tunnelbegrensingskode (ADR) : D Begrensede mengder (ADR) : 1l Sjøfart Ems-nr. (1) : F-D, S-U Luftfart Instruksjon "cargo" (ICAO) : 203 Instruksjon "passenger" (ICAO) : 203/Y Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket Ikke anvendelig AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Starting Fluid (Aerosol) står ikke på REACH kandidatlisten Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV VOC-innhold : 99 % 03/07/2015 NO (norsk) 7/8

8 Nasjonale forskrifter Vannfare-klasse (WGK) : 2 - farlig for vann Vurdering av kjemikaliesikkerhet AVSNITT 16: Andre opplysninger Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4 Aerosol 1 Aerosol, Category 1 Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 2 Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 Flam. Gas 1 Brannfarlige gasser Kategori 1 Flam. Liq. 1 Brannfarlige væsker Kategori 1 Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker Kategori 2 Flam. Liq. 3 Brannfarlige væsker Kategori 3 Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 STOT SE 3 Spesifikk målorgantoksisitet enkelteksponering, Kategori 3 H220 Ekstremt brannfarlig gass H222 Ekstremt brannfarlig aerosol H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp H225 Meget brannfarlig væske og damp H226 Brannfarlig væske og damp H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming H302 Farlig ved svelging H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene H315 Irriterer huden H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R10 Brannfarlig R11 Meget brannfarlig R12 Ekstremt brannfarlig R19 Kan danne eksplosive peroksider R22 Farlig ved svelging R38 Irriterer huden R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet F Meget brannfarlig F+ Ekstremt brannfarlig N Miljøskadelig Xi Irriterende Xn Helseskadelig Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet 03/07/2015 NO (norsk) 8/8

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

: METFORMIN IMPURITY F CRS

: METFORMIN IMPURITY F CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 01/06/2015 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Helsedirektoratet

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Helsedirektoratet Utgivelsesdato: 10/04/2015 Redigert: 10/04/2015 Erstatter: 05/02/2015 Versjon: 6.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Tel.: +47 23006600. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs

Tel.: +47 23006600. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs Utgivelsesdato: 19/05/2015 Versjon: 7.0 Redigert: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Merke Produkttype Registreringsnr.

Detaljer

: RENTOKIL N2 KONTROLLERT ATMOSFAERE

: RENTOKIL N2 KONTROLLERT ATMOSFAERE RENTOKIL N2 KONTROLLERT ATMOSFAERE Utgivelsesdato: 03/02/2015 Versjon: 4.0 Redigert: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Detaljer

B&S SAE 30 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12/12/2012 Redigert: 12/12/2012 : Versjon: 1.0

B&S SAE 30 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12/12/2012 Redigert: 12/12/2012 : Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 12/12/2012 Redigert: 12/12/2012 : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blandinger Produkt.

Detaljer

714000 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0

714000 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum

SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Byggmax Fogskum 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : Aerosolbeholdere TL4 Utarbeidet dato : 05.01.15 Version : 2.0 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Aerosolbeholdere TL4 1.2. Identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator FUEL SYSTEM CLEANER Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Leak Finder Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Erstatter sikkerhetsdatablad fra 13.09.2011 Utgave nummer 2.0 1.2 Identifiserte bruksområder

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000000047/D Rev.nr. 1.2 Revidert den 29.07.2015 Trykkdato 09.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. : Soudafoam Comfort

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. : Soudafoam Comfort HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Glidespray for VVS & Elektro 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: Vanntynnet.

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en silkematt,

Detaljer