a a b b b c C c c d e Dysleksi men ikke «bare» det fokus på tilleggvansker av atferdsmessig art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a a b b b c C c c d e Dysleksi men ikke «bare» det fokus på tilleggvansker av atferdsmessig art"

Transkript

1 a a a B A a B C e e f f Dysleksi men ikke «are» et fokus på tilleggvansker av atfersmessig art For arn og unge me ysleksi er et svært tikrevene å tilegne seg og utvikle funksjonelle lese- og skriveferigheter. Noen har i tillegg vansker av atfersmessig karakter. Det er ette et rettes søkelys mot i artikkelen, spesielt mot sosiale/emosjonelle vansker og oppmerksomhetsvansker. Dette gjøres etter en presentasjon av ysleksi spesielt og av avvikene atfer generelt. Noen særtrekk ve avvikene atfer som et kan være nyttig å kjenne til, er også tatt me. E f g g h i AV ANN-MARI KNIVSBERG, ANNE ELISABETH DAHLE OG ANNE BRIT ANDREASSEN Dysleksi rukes som en etegnelse for vevarene lese- og stavevansker. Vansker me oravkoing og staving er karakteristiske kjennetegn ve ysleksi (Hulme og Snowling, 2009). Kunnskap om okstavene og e tilhørene språklyene er nøvenig for å kunne avkoe or og for å kunne stave or. For mange elever me ysleksi er et vanskelig å lære og huske hvilke språklyer som hører til e enkelte okstaver eller okstavkominasjoner. En go leser utvikler automatisert oravkoingsferighet, mens elever me ysleksi strever me å lese or raskt og nøyaktig. Prolemene me oravkoing vil virke negativt inn på leseflyten (Torgesen, 2005). Svak oravkoing og årlig leseflyt vil i neste omgang påvirke et primære me lesingen, selve forståelsen av teksten. Det er utviklet flere kognitive moeller som illustrerer hvoran lesing foregår, men et er fortsatt mye uavklart i forhol til en kognitive eareiingen som er nøvenig for å kunne lese. Det er imilerti enighet om at svært mange elever me ysleksi har vansker me e fonologiske prosessene som er nøvenige for å kunne avkoe or (Hulme og Snowling, 2009). De har også anre vansker av fonologisk art som å ientifisere eller manipulere enkeltlyer eller stavelser i et muntlige språket. Dette kan gi seg utslag som vansker me å rime eller me å skifte ut lyer i or, ette klarer arn uten fonologiske vansker når e snakker «kråkespråk» eller «røverspråk». Det er heller ikke uvanlig at elevene har korttisminnevansker. Dette kan gjøre et vanskelig for em å huske og gjengi tilfelig sammensatte lyer. Mange har prolemer me hurtig enevnelse av kjente gjenstaner eller tall. Det er også rapportert at noen er mer vare for støy enn et som er vanlig. Anre har prolemer me å hole egreper som høyre og venstre fra hveranre eller prolemer me retningssans. Diagnosen ysleksi stilles på grunnlag av særtrekk vi kan sie

2 j k j K l q r w x w X y v w r S s x e m t z y f m U z z a g h n O n o p v w æ Ø Æ ø å æ ø i x å oservere eller se. Hva særtrekkene skyles, har vært gjenstan for forskning i ulike fagtraisjoner, og et har litt fremsatt flere ulike hypoteser om årsaker til ysleksi. Det er, i følge Hulme og Snowling (2009), mest forskningsmessig støtte for at vanskene er språkaserte og forårsaket av en svikt i et fonologiske systemet. Hulme og Snowling (2009) presenterer også en sentral hypotese hvor rask automatisk enevning av kjente ojekter er en kjernefaktor i tillegg til e fonologiske vanskene. Anre sentrale hypoteser som e gjør ree for, tar utgangspunkt i visuelle vansker, perseptuelle vansker, oppmerksomhetsvansker og motoriske vansker som er rapportert ve ysleksi. Det er mulig at vi står foran et paraigmeskifte når et gjeler synet på unerliggene årsaker til ysleksi. Me utgangspunkt i nevroiologisk forskning har Shaywitz og Shaywitz (2008) utforret en fonologiske forståelsesmoellen. De peker på at anre kognitive mekanismer, spesielt knyttet til oppmerksomhet, er viktigere ve lesing enn tiligere antatt, og at vansker me isse mekanismene er en mevirkene årsak til lesevansker. Forekomsten av ysleksi er ofte oppgitt til å være a. 5 %, ifølge Hulme og Snowling (2009) er en mellom 3 og 6 %. Av e som får iagnosen ysleksi, er % gutter eller menn (Amerian Psyhiatri Assoiation, 2000). Dysleksi går igjen i familier. Disposisjonen arves (Hulme og Snowling, 2009), men vi vet ikke hvem av arna i en familie me ysleksi som eventuelt vil utvikle lese- og stavevansker. Det er også et faktum at noen elever har atfersvansker eller emosjonelle vansker i tillegg til ysleksi. Det le rapportert alleree for over 40 år sien (Rutter og Maughan, 2005). Det le imilerti økt forskningsfokus mot ette først etter at Caron og Rutter i 1991 rapporterte at et er svært vanlig at to eller flere utviklingsforstyrrelser forekommer samtiig. Flere stuier har i e senere år rettet søkelys nettopp mot ette fenomenet, som også vi ønsker å elyse sie 39

3 Kunnskap om hva elever me ysleksi kan streve me er viktig ve kartlegging av hva elevene mestrer ikke minst ve utareiing og tilrettelegging av opplæringstilu. Ulike traisjoner felles mål Målsettingen i e stuiene som er gjennomført, er felles. Den skal ira til økt kunnskap som skal komme personer me ysleksi og vansker av atfersmessig art til goe. Språkruken i stuiene reflekterer at forskningen er utført innen ulike fagmiljø og traisjoner. Sosiale og emosjonelle vansker rukes ofte som egreper om avvikene atfer innenfor en spesialpeagogiske og til els psykologiske traisjonen, åe i et praktiske areiet og i forskning. Vår forankring er i en spesialpeagogiske traisjonen, men vi vil først ganske kort rette søkelyset mot noen meisinske egreper og forskning, fori vi mener ette utyper og øker vår forståelse for elevgruppen som er i fokus. Det er innen et meisinske fagfeltet at ysleksi eksempelvis er litt kategorisert som en utviklingsforstyrrelse, i likhet me flere anre vansker som kan opptre sammen me ysleksi. Det å kominere kunnskap fra flere fagtraisjoner gjøres i staig økene gra. Et mer helhetlig perspektiv gir ere mulighet for å kartlegge sterke og svake sier hos elevene og tilrettelegge iniviuelle opplæringsprogram. Meisinsk eskrivelse og forståelse av avvikene atfer I en meisinske traisjonen lir utviklingsforstyrrelser antatt å ha en iologisk årsak, enten enne er kjent eller ikke. Det stilles meisinske iagnoser for en atferen som oserveres. Diagnosene er utviklet på grunnlag av rapporterte særtrekk som hyppig opptrer samtiig. Når ny meisinsk kunnskap genereres, kan iagnosene enre etegnelse eller innhol. To ulike iagnosesystemer enyttes i Norge. Det ene, ICD, er utviklet av Verens helseorganisasjon, og et anre, DSM, av en amerikanske psykiatriforening. I Norge rukes DSM som supplement til ICD. Diagnosesystemene har iratt til at forskning om utviklingsforstyrrelser kan sammenlignes og irar erme til økt kunnskap og forståelse for vansker elevene kan stri me. Et eksempel på ette er Attention Defiit/Hyperativity Disoer (AD/HD) som eskrives i iagnosesystemet DSM (Amerian Psyhiatri Assoiation, 2000). Vi ønsker imilerti også å unerstreke at elever me samme iagnose kan være svært forskjellige. Grunnen til ette er at noen utviklingsforstyrrelser, som eksempelvis AD/HD, er eskrevet me en lang rekke særtrekk. Det er retningslinjer for hvor mange særtrekk som må kjennetegne atferen for at iagnosen skal stilles. For AD/HD er et oppgitt 18 ulike særtrekk, 9 som eskriver uoppmerksomhet og 9 som eskriver hyperaktivitet og impulsivitet. De fleste som får iagnosen AD/HD, har særtrekk fra egge isse hovegruppene. Diagnosen stilles imilerti også ersom atferen are er kjennetegnet av 6 av særtrekkene på uoppmerksomhet eller 6 av særtrekkene for hyperaktivitet og manglene impulskontroll. Av e særtrekkene som kjennetegner AD/HD, er et flere forskere som har pekt på at et er mangelfull oppmerksomhet som ser ut til å forekomme hyppigst sammen me ysleksi, ikke hyperaktivitet eller manglene impulskontroll (se eksempelvis Willutt og Pennington, 2000a). Dysleksi og AD/HD er to av e vanligste utviklingsforstyrrelsene. Forekomsten for egge er, hver for seg, a. 5 %. De amerikanske forskerne Pennington, Willutt og Rhee (2005) har samlet informasjon fra en rekke stuier om samtiig forekomst av ysleksi og AD/HD. De rapporterer fra isse stuiene at mellom 15 og 40 % av e som har ysleksi også har AD/HD. Forekomsten er me anre or langt hyppigere enn et som kan forventes hvis vi ser på forekomsten av e to vanskene hver for seg. Dysleksi forekommer også oftere enn et som statistisk sett kan forventes, sammen me anre utviklingsforstyrrelser som språkvansker, matematikkvansker og motoriske vansker (Hulme og Snowling, 2009). Utviklingsforstyrrelsene er i DSM-manualen (Amerian Psyhiatri Assoiation, 2000) gitt etegnelsene Speifi Language Disorer, Mathematis Disorers og Developmental Coorination Disorer, og e er inngåene eskrevet av Hulme og Snowling (2009). Spesialpeagogisk eskrivelse av avvikene atfer I en spesialpeagogiske traisjonen eskrives elever me avvikene atfer gjerne som innavente, utagerene eller som elever me sosiale/emosjonelle vansker. Dette er ikke meisinske iagnoser. Hovefokus i et spesialpeagogiske areiet er å ira til en enkelte elevs positive utvikling gjennom ulike miljøfaktorer. Dette gjeler personalets kunnskaper, holninger, relasjonelle ferigheter og tilrettelegging av miljøet. For å kartlegge ekymringsfull atfer ruker åe fagpersoner i PP-tjenesten og i arne- og ungomspsykia- sie

4 triske institusjoner ofte ASEBA-materiellet (the Ahenah System of Empirially Base Assessment). Materiellet ygger på empirisk forskning og er stanarisert og normert. Ahenah-materiellet, som et ofte kalles, etter hoveforfatteren, er enyttet i kartlegging av atfer i over 80 kulturer (http://asea.org/). Materiellet er også mye rukt i forskning, og resultater er rapportert i over 6500 forskningspulikasjoner. Terminologien i materiellet er, som et vil framgå uner, i overensstemmelse me terminologi som ofte rukes i et spesialpeagogiske fagfeltet. I Ahenah-materiellet inngår oservasjonsskjema som fylles ut av forelre, av lærere og av elever over 11 år. Skjemaene innholer a. 115 utsagn som et skal svares på. De som svarer, skal ta stilling til om utsagnene passer, passer elvis eller ikke passer i et hele tatt på en atferen eleven viser eller opplever. Utsagnene er særtrekk som utgjør åtte unergrupper av atfer. Disse er gitt etegnelsene Sosial tilaketrekning, engstelse/epressive særtrekk, somatiske plager, sosiale vansker, tankemessige vansker, oppmerksomhetsvansker, normrytene atfer og aggressiv atfer. Ve skåring av skjemaene fremkommer en profil av e åtte unergruppene. Internalisert og eksternalisert atfer er sentrale egreper i materiellet. Internalisert atfer rukes som en samleetegnelse for e tre unergruppene Sosial tilaketrening, Engstelse/epressive særtrekk og Somatiske plager. Unergruppene Normrytene atfer og Aggressiv atfer inngår i samleetegnelsen eksternalisert atfer. Noen arn og unge har hovesakelig internalisert eller eksternalisert atfer, mens en treje gruppe har en kominasjon av egge (Ahenah, 1991a). Kartleggingen av atfer me Ahenah-skjemaene er en sreening som vil inikere om viere meisinsk utrening av en elev ør gjøres. Etter en siste revieringen av skjemaene framkommer et ve skåring også en profil som inikerer fem ulike meisinske iagnoser. Skåring av skjemaene gir nå to profiler. Den ene er i overensstemmelse me en spesialpeagogiske traisjonen og en anre me en meisinske traisjonen. Eksempler på stuier av avvikene atfer ve ysleksi I mange av stuiene som retter søkelys mot ysleksi og atfer, er Ahenah-materiellet (1991a,,) enyttet. Stuiene som presenteres, er eksempler på ette. I en norsk stuie av atfersvansker ve ysleksi var forelre, lærere og elever informanter (Heiervang, Stevenson, Lun og Hugahl, 2001). 25 elever me og 25 elever uten ysleksi eltok i stuien. Gjennomsnittsaleren var litt over 11½ år. Ahenah-materiellet har normer for normal atfer og avvik asert på rapporter fra amerikanske forelre. Norske forelre rapporterer lavere alvorlighetsgra av vansker enn amerikanske forelre gjør (Ahenah og Resorla, 2007). Bielenerg (1999) har innhentet ata som gir normer for atfer hos anske arn og unge. Disse normene er enyttet i enne stuien. Ifølge alle e tre gruppene av informanter hae elevene me ysleksi flere vansker enn elevene uten ysleksi. Informasjonen fra forelrene og lærerne viste signifikant forskjell i internalisert atfer mellom elevgruppene. Forelrenes svar viste også signifikant forskjell i eksternalisert atfer mellom e to gruppene. Elevene oppga at e hae mer avvikene atfer enn et forelrene og lærene formilet at elevene hae. I artikkelen som omhanler stuien, er et også gitt opplysninger om oppmerksomhetsvansker. Alle tre gruppene av informanter rapporterte om flere vansker på ette områet hos elevene me ysleksi enn hos elevene i kontrollgruppen. Forskjellen mellom e to elevgruppene var, ifølge forelrenes og lærernes svar, signifikant. Tilleggsvansker ve ysleksi le unersøkt av Willutt og Pennington (2000) i en tvillingstuie me 209 arn me og 192 arn uten ysleksi. Barna var i snitt a. 10½ år gamle. Kjønnsforskjeller og påvirkning av familiære faktorer le også unersøkt i stuien. Willutt og Pennington fant signifikant høyere forekomst av internalisert og eksternalisert atfer hos arna me ysleksi. Mens internalisert atfer syntes å være spesielt knyttet til ysleksi hos jentene, viste guttene me ysleksi mer eksternalisert atfer. Forskerne fant ingen sammenheng mellom ysleksi og internalisert atfer me hensyn til familiære faktorer. Det var imilerti signifikant høyere forekomst av eksternalisert atfer i familiene til arna som hae ysleksi og eksternalisert atfer. Det le også rapportert fra enne stuien at arna me ysleksi hae flere somatiske plager enn arna uten ysleksi. Atfer er også unersøkt i en stuie av norske arn og unge me alvorlig gra av ysleksi (Knivserg og Anreassen, 0410 sie 41

5 2008) og en kontrollgruppe uten ysleksi. Deltakerne i stuien var 70 arn og unge me og 70 arn og unge uten ysleksi. Gjennomsnittaleren eres var 12½ år. Deltakerne me ysleksi hae fonologiske vansker og store lesevansker til tross for at hae fått spesialpeagogisk hjelp over lang ti. Forelre, lærere og eltakerne selv var informanter. Ahenah-materiellet (1991a,,) le enyttet til å innhente informasjon om atfer, og e anske normene le enyttet til rapportering av ataene. Signifikant høyere forekomst av avvikene atfer le rapportert for elevene me ysleksi fra åe forelrene, lærerne og eltakerne selv. Forelrene rapporterte flest vansker, internalisert atfer hos over halvparten og eksternalisert atfer hos en fjereel av elevene me ysleksi. Alle e tre gruppene av informanter rapporterte signifikant høyere forekomst av oppmerksomhetsvansker hos elevene me ysleksi. Ifølge forelrene hae nesten halvparten av elevene me ysleksi oppmerksomhetsvansker. Resultatene fra e tre stuiene som er presentert, er i overensstemmelse me resultater fra anre stuier om samtiig forekomst av ysleksi og avvikene atfer (se for eksempelvis Knivserg og Anreassen, 2008.) Det er rapportert om mer internalisert enn eksternalisert atfer ve ysleksi, og et er rapportert om høyere forekomst av oppmerksomhetsvansker enn forventet hos elever me ysleksi. Noen peagogiske konsekvenser, særtrekk og tiltak Spørsmålet et er naturlig å stille, er hvoran vi kan nyttegjøre oss kunnskapen vi i ag har for at en på est mulig måte skal komme elever me ysleksi og avvikene atfer til goe. Slik vi ser et, er kunnskap om særtrekk ve avvikene atfer nyttig for å finne fram til elever som har vansker. Vi vil gi noen eksempler på ette. Det er også viktig å ha kunnskap om eller vite hvor en kan hente kunnskap om peagogiske tiltak for elevene. Dette vil vi også gi eksempler på. Særtrekk ve internalisert og eksternalisert atfer Internalisert atfer er, som nevnt, en samleetegnelse for sosial tilaketrekning, epressive særtrekk og engstelse samt somatiske plager. Det som kjennetegner atfer som eskrives som sosial tilaketrekning, er at eleven gjerne foretrekker å være alene og ikke vil snakke me anre. Han eller hun kan virke sjenert eller engstelig og hole ting for seg selv. Det er ikke uvanlig at eleven også har et lavt aktivitetsnivå og kanskje virker trist. Depressive særtrekk og engstelse kommer også til uttrykk som tristhet. Gråting, ensomhetsfølelse eller et å være re for å gjøre noe galt, er ikke uvanlig. Elever me slike vansker kan også føle seg minreverige, føle at ingen er gla i em eller at anre er ute etter em. De kan være anspente eller ree, mistenksomme eller ha mange ekymringer. Somatiske plager gjør hveragen vanskelig for noen elever. De har gjerne vont i hoet eller i magen. Det er ikke uvanlig at e klager over tretthet, svimmelhet eller kvalme. Somatiske plager refererer også til plager som rennene øyne eller røe, såre øyne, til utslett og anre huplager. Eksternalisert atfer er en samleetegnelse for normrytene atfer og aggressiv atfer. Det som kjennetegner normrytene atfer, er at eleven gjerne jukser, lyver, stjeler eller øelegger anres ting. Det er ikke uvanlig at elever me slik atfer utelir fra skolen eller rømmer hjemmefra. Elevene viser heller ikke skylfølelse etter å ha gjort noe galt. Misruk av alkohol og vaneannene stoff er også særtrekk ve normrytene atfer. Elever som etegnes som aggressive, er ofte kranglete og kommer opp i slagsmål. De har ofte raske foranringer i humøret og kan ha raseriutru eller vise et sinne som er vanskelig for anre å forstå. Det er ikke uvanlig at e plager eller moer meelever. Det er heller ikke uvanlig at e er ulyige åe hjemme og på skolen. Den aggressive atferen kan også gi seg utslag i at e øelegger åe sine egne og familiemelemmers ting. Oppmerksomhetsvansker, sosiale og tankemessige vansker Oppmerksomhetsvansker forines gjerne me eksternalisert atfer, men er ifølge Ahenah (1991a) også vanlig ve internalisert atfer. De kan komme til uttrykk som et å ha vansker me å være oppmerksomme på oppgaver som skal gjøres, eskjeer som tas imot og å konsentrere seg over ti. Elever me oppmerksomhetsvansker får gjerne ikke me seg etaljer, og e kan virke glemske. De mister gjerne ting som er viktig for at skolearei skal kunne utføres, penner eller øker for eksempel. De lir lett istrahert av uvesentlige stimuli og kan ha vansker me å organisere oppgaver som skal gjøres. Skoleareiet kan virke åe slurvete og rotete. Noen ganger kan et være vanskelig å få kontakt me elevene. Det sie

6 0410 sie 43

7 a Av e særtrekkene som kjennetegner AD/HD, er et flere forskere som har pekt på at et er mangelfull oppmerksomhet som ser ut til å forekomme hyppigst sammen me ysleksi, ikke hyperaktivitet eller manglene impulskontroll. h virker som om e agrømmer. Det er essverre ikke uvanlig at elever me slike vansker eskyles for å være late. Sosiale vansker og tankemessige vansker er også avvikene atfer (Ahenah og Resorla, 2001). Elever me sosiale vansker har vansker me å komme overens me anre arn. De er ofte avhengig av voksne eller klengete overfor voksne og oppfører seg gjerne som yngre enn e er. De lir ofte mislikt og ertet av anre. De foretrekker gjerne å være sammen me yngre arn. Tankemessige vansker er atfer som inikerer at elevene har tvangstanker, ikke får tanker ut av hoet. De kan formile at e hører eller ser ting som ikke anre hører eller ser. De kan også ha tvangshanlinger, gjøre e samme tingene om og om igjen, virke fjerne og ha et tomt, stirrene likk. Unerlige iéer og hanlinger kan også prege atferen. Om peagogiske tiltak Elever me ysleksi og avvikene atfer er, slik et framgår av eskrivelsene, svært forskjellige fra hveranre, selv om iagnosen eller etegnelsen for vanskene er like. Tiltak må utformes på grunnlag av en enkelte elevs ferigheter, kunnskap og ehov, og e må justeres i takt me elevens utvikling. For mange av elevene vil et være nøvenig å rette søkelys mot og sette inn tiltak for e ulike vanskene samtiig. Når et er sagt, vil vi allikevel peke på noen fellestrekk ve læringsetingelser og tiltak som kan være nyttige. Disse er mer inngåene eskrevet i Lesevansker og livsvansker om ysleksi og psykisk helse (Tønnessen, Bru og Heiervang, 2008) og i Lese- og skrivevansker. Fra teori til IKT-aserte tiltak (Knivserg og Heer, 2009). Elevene som er i fokus, har opplev mange neerlag. Mange sliter me lavt selvile og mangelfull selvtillit. Når tiltak skal settes inn, er et viktig å ha fokus på emosjonelle og motivasjonelle forhol. Når ette nevnes først, er et fori opplevelse av mestring er av avgjørene etyning for trivsel, læring og utvikling. Å være raus me ros og fremheve et som er riktig, irar til et got læringsmiljø. Den som unerviser må være konkret i sin tilakemeling av hva eleven har mestret, enten et gjeler lesing eller eksempelvis økt oppmerksomhet. Det er viktig også å synliggjøre og framheve framgang. For mange elever og foresatte kan et være go hjelp å få forklaring på hva vanskene egentlig estår i. For noen etyr et at e kan skaffe seg ytterligere informasjon om en aktuelle vansken og få en ere forståelse for hvorfor ting er vanskelige. Me et fokus på hva eleven mestrer, hvilke sterke sier han eller hun har, kan ette ira til at eleven får større tro på egne ressurser. Det er et got grunnlag for viere arei. Det er ikke uvanlig at elever me ysleksi er lite planmessige i forhol til skolearei. Mange har fokus på etaljer og har go nytte av å lære ulike strategier for læring og mestring. Det er også vår praktiske erfaring fra utreningsarei at mange av elevene ikke forstår hvorfor e er satt til å gjøre ulike oppgaver og at framgang krever aktiv innsats for å lære. Det er viktig at e som unerviser, forsikrer seg om at elevene forstår hvorfor, ikke are hvoran oppgaver skal løses. Det ør rukes ti på å forklare hvoran areisoppgaver vil ira til at elevens ferigheter øker. Me aktiv tilakemel- sie

8 ing på et eleven mestrer, vil ette kunne ira til et aller viktigste, nemlig at eleven selv tror at et nytter me innsats. Samtiig er et meget viktig at e voksne runt eleven, åe hjemme og på skolen, også tror på innsatsen og formiler ette. Unervisningsoppleggene for elevene ør ha en klar struktur og systematikk. De ør også ira til at elevene lir mer evisst sin egen læring. Dette reier seg om når han eller hun lærer est, hva som er lett å lære og hvoran eleven går fram for å lære. Avslutningsvis vil vi også peke på at humor og glee er viktige element for å skape grounn for trivsel og go utvikling. Ann-Mari Knivserg er professor i spesialpeagogikk ve Lesesenteret ve Universitetet i Stavanger. Anne Elisaeth Dahle er universitetslektor og stipeniat i spesialpeagogikk ve Lesesenteret ve Universitetet i Stavanger. Anne BrittAnreassen er universitetslektor i spesialpeagogikk ve Lesesenteret ve Universitetet i Stavanger. REFERANSER ACHENBACH, T. M. (1991a). Manual for the hil ehavior heklist/4 18 an 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psyhiatry. ACHENBACH, T. M. (1991). Manual for the teaher s report forms an 1991 profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psyhiatry. ACHENBACH, T. M. (1991). Manual for the youth self-report an 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psyhiatry. ACHENBACH, T. M. OG L. A. RESCORLA (2001). Manual for the ASEBA shool-age forms an profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Researh Center for Chilren, Youth, an Families. ACHENBACH, T. M. OG L. A. RESCORLA (2007). Multiultural supplement to the manual for the ASEBA shool-age forms an profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Researh Center for Chilren, Youth, an Families. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2000). Diagnosti an Statistial Manual of Mental Disorers. Text Revision: DSM-IV-TR (4th e.). Washington, DC: Amerian Psyhiatri Assoiation. ARNOLD, E. M., D. B. GOLDSTON, A. K. WALSCH, B. A. REBOUSSIN, S. S. DANIEL, E. HICKMAN ET AL. (2005). Severity of emotional an ehavioral prolems among poor an typial reaers. Journal of Anormal Chil Psyhology, 33(2), ASEBA, THE ACHENBACH SYSTEM OF EMPIRICALLY BASED ASSESSMENT, (hentet fra BIELENBERG, N. (1999). The Chil Behavior Cheklist (CBCL) an relate material: Stanarization an valiation in Danish population ase an linially ase samples. Ata Psyhiatria Saninavia Supplementum, 100, CARON, C. OG M. RUTTER (1991). Comoriity in hil psyhopathology: Consepts, issues an researh strategies. Journal of Chil Psyhology an Psyhiatry, 32, HEIERVANG, E., J. STEVENSON, A. LUND OG K. HUGDAHL (2001). Behaviour prolems in hilren with yslexia. Nori Journal of Psyhiatry, 55(4), HULME C. OG M. J. SNOWLING (2009). Developmental Disorers of Language, Learning an Cognition. Oxfor: Wiley-Blakwell. KNIVSBERG, A. M. OG A. B. ANDREASSEN (2008). Behaviour, attention an ognition in severe yslexia. Nori Journal of Psyhiatry, 62(1), KNIVSBERG, A. M. OG E. HEBER (2009). Lese- og skrivevansker. Fra terori til IKT-aserte tiltak. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. PENNINGTON B. F, E. WILLCUTT OG S. H. RHEE (2005). Analyzing omoriity. I: R. Kail (re.) Avanes in hil evelopment an ehavior, 33. Amsteram: Elsevier. RUTTER, M. OG B. MAUGHAN (2005). Dyslexia: Behavioural an Cognitive Psyhotherapy, 33(4), SHAYWITZ, S. E. OG B. A. SHAYWITZ. (2008). Paying attention to reaing. The neuroiology of reaing an yslexia. Development an Psyhopathology, 20, TORGESEN, J. K. (2005). Reent isoveries on remeial interventions for hilren with yslexia In M. J. Snowling og C. Hulme (Es.), Hanooks of Developmental Psyhology: The Siene of Reaing. A Hanook. Malen, MA: Blakwell Pulishing. TØNNESSEN, F. E., E. BRU OG E. HEIERVANG (2008). Lesevansker og livsvansker om ysleksi og psykisk helse. Stavanger: Hertervig Akaemisk. WILLCUTT, E. G. OG B. F. PENNINGTON, B. F. (2000a). Comoriity of reaing isaility an attention efiit/hyperativity isorer: Differenes y gener an sutype. Journal of Learning Disailities, 33, WILLCUTT, E. G. OG B. F. PENNINGTON (2000). Psyhiatri omoriity in hilren an aolesents with reaing isaility. Journal of Chil Psyhology an Psyhiatry an Allie Disiplines, 41(8), sie 45

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning 28.10.15 Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet Dette lærer du Hvilke faktorer påvirker utviklingen av o rdavkodings- og staveferdigheter? Hva må lærere være oppmerksomme p å for å oppdage

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Saaghus kurs & foredrag. Endringsforståelse når endringer skaper indre og ytre reaksjoner. Mediehåndtering vær forberedt før media tar kontakt

Saaghus kurs & foredrag. Endringsforståelse når endringer skaper indre og ytre reaksjoner. Mediehåndtering vær forberedt før media tar kontakt Saaghus kurs & forerag Ranveig Rønningen Saaghus holer kurs og forerag for små og store virksomheter. Alle kurs vinkles i forhol til kunens behov og situasjon. Kursene er en variasjon av unervisning, iskusjon,

Detaljer

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig v/ Iris Hansson Myran Formål med økta Bli oppmerksom på de utfordringer elever som strever med lesing og skriving har. Få kjennskap til hvordan du

Detaljer

PASIENTERFARINGER I SPESIALISTHELSETJENESTEN

PASIENTERFARINGER I SPESIALISTHELSETJENESTEN PASIENTERFARINGER I SPESIALISTHELSETJENESTEN Hjemmesie: norspis.no E-post: norspis@nlsh.no Pasientata Navn Føselsnr. (11 siffer) i Dette spørreskjemaet hanler om hvilke erfaringer u hae ve vår behanlingsenhet.

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER"

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER" Dysleksi Norge ÅMA Dysleksi er en: - språkbasert lærevanske - arvelig - omfatter flere språklige områder enn de som angår lesing og skriving. Dysleksi betyr : - å ha vansker

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu Trippel X 47, XXX Språk og samhandling David Bahr Spesialpedagog Frambu Individuelle forskjeller Jenter med Trippel X syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller Mange har få eller

Detaljer

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse vanskene må tas hensyn til i undervisningen.

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse vanskene må tas hensyn til i undervisningen. Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen høst 2010 SPED 3010 Dato: Tirsdag 23. november 2010 Tid: 09.00 15.00 Eksamensoppgaver bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

PASIENTERFARINGER I SPESIALISTHELSETJENESTEN

PASIENTERFARINGER I SPESIALISTHELSETJENESTEN PASIENTERARINGER I SPESIALISTHELSETJENESTEN Hjemmesie: norspis.no E-post: norspis@nlsh.no Pasientata Navn øselsnr. (11 siffer) i Dette spørreskjemaet hanler om hvilke erfaringer u hae ve vår behanlingsenhet.

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

Logaritmer og eksponentialfunksjoner

Logaritmer og eksponentialfunksjoner Logaritmer og eksponentialfunksjoner Dette er fra e to første forelesningene i MA02 våren 2008. Noe er skrevet mer ut, men mange etaljer er utelatt. De er utelatt me vilje, for at u skal fylle em ut selv!

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER. Pasientdata Navn Fødselsnr. Dato for innhenting av personopplysninger. Nasjonalitet. Norsktalende

PERSONOPPLYSNINGER. Pasientdata Navn Fødselsnr. Dato for innhenting av personopplysninger. Nasjonalitet. Norsktalende PERSONOPPLYSNINGER Hjemmesie: norspis.no E-post: norspis@nlsh.no Pasientata Navn øselsnr. (11 siffer) Dato for innhenting av personopplysninger Datoen a personopplysningene i ette skjemaet ble hentet inn.

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Psykisk helse blant norske skolebarn i 1. 7. klasse målt med bruk av Teacher Report Form (TRF)

Psykisk helse blant norske skolebarn i 1. 7. klasse målt med bruk av Teacher Report Form (TRF) Psykisk helse blant norske skolebarn i 1. 7. klasse målt med bruk av Teacher Report Form (TRF) Hensikten med denne artikkelen er å presentere funn om forskjeller mellom grupper fra en norsk TRF-studie,

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER. Pasientdata Navn Fødselsnr. Dato for innhenting av personopplysninger. Nasjonalitet. Norsktalende

PERSONOPPLYSNINGER. Pasientdata Navn Fødselsnr. Dato for innhenting av personopplysninger. Nasjonalitet. Norsktalende PERSONOPPLYSNINGER Hjemmesie: norspis.no E-post: norspis@nlsh.no Pasientata Navn øselsnr. (11 siffer) Dato for innhenting av personopplysninger Datoen a personopplysningene i ette skjemaet ble hentet inn.

Detaljer

Hold av herptiler i Norge Forslag til positivliste med kommentarer

Hold av herptiler i Norge Forslag til positivliste med kommentarer Hol av herptiler i Norge Forslag til positivliste me kommentarer Laget av Norsk Herpetologisk Forening (NHF) på forespørsel fra Mattilsynet August 2008 Innhol 1. Innlening...2 2. Litt om herptilhoyen...2

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl 27.10.17 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Sosial utvikling Nonverbale lærevansker Anne-Kin Pfister Spesialpedagog Juni 2012 2 For å fungere sosialt, er det ikke bare viktig å forstå hvilke regler som gjelder i den sosiale

Detaljer

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE Professor Willy-Tore Mørch Universitetet i Tromsø Det Helsevitenskapelige fakultet RKBU Nord Fagdagene 7, 8 og 11 april 2011 Oslo, Bergen, Trondheim Risikofaktorer for

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

DYSKALKULI - den ukjente lærevansken

DYSKALKULI - den ukjente lærevansken DYSKALKULI - den ukjente lærevansken v/caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge Jobber for alle med lese og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker: Ivareta interesser (alle) Gi informasjon

Detaljer

Kompetanse for omstilling

Kompetanse for omstilling Kompetanse for omstilling Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Omstillingskompetanse tillit til at en kan lære nye ting og mestre nye oppgaver appetitt

Detaljer

Med blikk for språk. Elisabeth Brekke Stangeland. lesesenteret.no

Med blikk for språk. Elisabeth Brekke Stangeland. lesesenteret.no Med blikk for språk Elisabeth Brekke Stangeland 01.11.16 lesesenteret.no Leken som vindu inn til barns språk Barn som får delta aktivt i lek og bruke språket sitt i meningsfulle situasjoner, blir gode

Detaljer

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Vi har en elev med NF1 e- læringskurs http://www.frambu.no/ekur s2014-nf1 NF1 er mer enn flekker i huden Mange har vansker med: kognisjon

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnevern Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen SPED3200 Dato: 09.01 16.01.2017 Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være forskningsbaserte. Velg en (1)

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 utsatt eksamen

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 utsatt eksamen Skriftlig individuell eksamen høst 2016 utsatt eksamen SPED3100 Dato: 04.01.2017 Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være forskningsbaserte. Velg en (1) av

Detaljer

Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen 1 Aktualitet Det å lære seg å lese og skrive er av avgjørende betydning for mestring i nær sagt alle fag i skolen K06. Lesing

Detaljer

Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer

Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer med hovedvekt på språklige ferdigheter Nina Rohrer-Baumgartner, psykolog, PhD uxronb@sunnaas.no Veiledere: Heidi Aase, PhD, avdelingsdirektør ved

Detaljer

Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? - fokus på avkodingsferdigheter

Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? - fokus på avkodingsferdigheter Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? - fokus på avkodingsferdigheter 18.02.16 lesesenteret.no Kristin Sunde Inga Kjerstin Birkedal Hva er lesing? Leseforståelse = avkoding språkforståelse 2 Motivasjon

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen vår 2014 Bokmål Dato: Onsdag 14. mai 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på to (2) av fire (4) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

«Et liv med dysleksi»

«Et liv med dysleksi» «Et liv med dysleksi» Universell, konferanse 20-21.10.2015 Innlegg av Line Bryntesen Lund, Pedagogisk Psykologisk Rådgiver Hjem er jeg? Tematikk Hva kjennetegner dysleksi? Utdrag teori fra min masteroppgave;

Detaljer

Nevropedagogikk hva er det?

Nevropedagogikk hva er det? Nevropedagogikk hva er det? Nevropedagogikk er samspill mellom pedagogikk og nevropsykologi Egentlig god pedagogikk der en tar hensyn til elevens læreforutsetninger Nevropedagogikk er anvendt nevropsykologi,

Detaljer

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo

Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring. Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Ungdom og psykisk helse utfordringer og mestring Loen 6.11.13 Wenche Wannebo Siste rapport fra NOVA okt. -13 Dagens ungdom Har det sykt bra Oppfører seg sykt bra men blir de syke av det? Dagens unge er

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2016

Analyser av indekser på Skoleporten 2016 Christian Wenelborg Analyser av inekser på Skoleporten 2016 Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1 Rapport 2017 Mangfol og inkluering Christian Wenelborg Analyser av inekser

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E Kjersti.e.holte@hiof.no Master i samordning av helse og velferdstjenester 17.10.20171 Vi må se relasjoner i et helhetlig perspektiv. Konflikter er verdifulle ressurser

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene BÆRUM KOMMUNE Samtaleguide Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål Språksenter for barnehagene Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Hvordan

Detaljer

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Hilde Baardsen Barne-, ungdoms- og familieetaten Hva gjør vi? Medvirkning Mitt liv institusjon Undersøkelser der ungdom svarer

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

«GODE LÆRER-ELEV RELASJONER» ET SAMARBEID MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG RKBU MIDT-NORGE

«GODE LÆRER-ELEV RELASJONER» ET SAMARBEID MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG RKBU MIDT-NORGE «GODE LÆRER-ELEV RELASJONER» ET SAMARBEID MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG RKBU MIDT-NORGE May Britt Drugli, professor i pedagogikk RKBU Midt Norge, NTNU og SePU, INN Hamar 19/9-2017 OM PROSJEKTET 16 skoler

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

Språklig utredning av fremmedspråklige

Språklig utredning av fremmedspråklige Språklig utredning av fremmedspråklige Presentasjon v/logoped Lill-May R. Henriksdatter, som en del av forelesning Utredning av fremmedspråklige, v/henriksdatter, Kiil og Sundby, den 23.10.15, ReHabUka

Detaljer

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å:

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å: HJEMMEEKSAMEN SPED4400 Høst 2016 Leveres ut 29.november 2016 kl. 09.00 Innlevering 1.desember 2016 kl. 14.00 Velg en av de to oppgavene, enten oppgave 1 eller oppgave 2: Oppgave 1 Tangen skole er en 1-7.

Detaljer

Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet

Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet Christian Wenelborg og Joakim Caspersen Høyt presterene elevers vurering av læringsmiljøet Analyser av Elevunersøkelsen 2013 og 2014 Rapport 2016 Mangfol og inkluering Christian Wenelborg og Joakim Caspersen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge Kapittel 7. Kartlegging av den bimodale tospråklige utviklingen hos døve og sterkt tunghørte barn og unge Kapittel 7 forteller hvordan kartlegging av døve og sterkt tunghørte barns tospråklige utvikling

Detaljer

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med:

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med: Autisme Kjennetegn Spesifikke vansker med: Visuell oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse Orienteringsevne (rom- og retningssans) Berøringssansen Oppgaver som krever sammensatt motorikk Generell problemløsning

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS Tove Klausen,

Detaljer

4. Viktige kvantemekaniske teoremer

4. Viktige kvantemekaniske teoremer FY1006/TFY4215 Tillegg 4 1 TILLEGG 4 4. Viktige kvantemekaniske teoremer Før vi i neste kapittel går løs på treimensjonale potensialer, skal vi i kapittel 4 i ette kurset gå gjennom noen viktige kvantemekaniske

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Forskjeller og variasjoner i dagtilbud

Forskjeller og variasjoner i dagtilbud Forskjeller og variasjoner i dagtilbud Thomas Nordahl 01.09.16 Informanter og kartleggingsområder Barn, 4 5 år Trivsel, relasjoner til andre barn, relasjoner til voksne, kompetanseaktiviteter Gjenkjennelse

Detaljer

RI-5: Spørsmål og svar

RI-5: Spørsmål og svar Turid Helland: RI-5 (bokmål) 1 RI-5: Spørsmål og svar 1. Hva står RI-5 for? RI-5 står for Risiko-Indeks, og viser til risiko hos fem-åringer for å utvikle dysleksi i skolealder. I forbindelse med den longitudinelle

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære foresatte Barnet ditt skal begynne i første klasse på en skole som har takket ja til å være

Detaljer

Løsningsforslag eksamen MAT111 Grunnkurs i Matematikk I høsten 2009

Løsningsforslag eksamen MAT111 Grunnkurs i Matematikk I høsten 2009 Løsningsforslag eksamen MAT Grunnkurs i Matematikk I høsten 9 OPPGAVE (a) Vi har w = + ( ) =. I et komplekse plan ligger w i 4. kvarant og vinkelen θ mellom tallet og en relle aksen har tan θ =, vs. at

Detaljer

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl

Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl Hvordan forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler? Thomas Nordahl 15.03.16 Endring og forbedring er tap (Reeves, 2009) Et rammeverk for forbedringsarbeid i barnehager og skoler Forskningsbasert

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Foreldre- rollen. overgangs- fasen. h"p://wiseful.no/nyheter- ungdom/ne"verk- for- ungdomsforeldre/ PSYKOLOGSPESIALIST ANNE- KRISTIN IMENES

Foreldre- rollen. overgangs- fasen. hp://wiseful.no/nyheter- ungdom/neverk- for- ungdomsforeldre/ PSYKOLOGSPESIALIST ANNE- KRISTIN IMENES Foreldre- rollen i overgangs- fasen PSYKOLOGSPESIALIST ANNE- KRISTIN IMENES NØTTERØY KOMMUNE 2015 h"p://wiseful.no/nyheter- ungdom/ne"verk- for- ungdomsforeldre/ Supporterrollen h"ps://kulturakademietbarcelona.wordpress.com/2013/03/05/fotballkamp-

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Unni Fuglestad, Lesesenteret Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Læring i motbakke bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Kursdag for Fjell og Askøy kommuner 13.11.08

Læring i motbakke bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Kursdag for Fjell og Askøy kommuner 13.11.08 Læring i motbakke bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår Kursdag for Fjell og Askøy kommuner 13.11.08 Program kl. 09.00 16.00 Informasjon om prosjektet Hva sier hjerneforskningen? Hva gjør vi

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Spesialsykehuset for epilepsi-ous Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Om at hjelpe Søren Kierkegaard Naar man i sandhed skal lykkes at føre

Detaljer

Fremtidens kompetanser

Fremtidens kompetanser Fremtidens kompetanser Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Ludvigsenutvalget Et bredt kompetansebegrep De fire kompetanseområdene Fagspesifikk kompetanse

Detaljer

Psykiske plager blant ungdom

Psykiske plager blant ungdom Psykiske plager blant ungdom og hva ungdom selv tror er årsaken Mira Aaboen Sletten Har omfanget økt? Depressive symptomer endringer over tid - hva viser NOVAs ungdomsundersøkelser? 30 25 20 Jenter Gutter

Detaljer

Stavangerprosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Åse Kathrine Gjestsen, UiS

Stavangerprosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Åse Kathrine Gjestsen, UiS Stavangerprosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt kunnskap innenfor og mellom

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014

TMA4100 Matematikk 1 Høst 2014 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag TMA4100 Matematikk 1 Høst 014 Løsningsforslag Øving 03.7. Økningen i uksen, F, kan approksimeres som se sie 131 i boka F F =

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer