a a b b b c C c c d e Dysleksi men ikke «bare» det fokus på tilleggvansker av atferdsmessig art

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a a b b b c C c c d e Dysleksi men ikke «bare» det fokus på tilleggvansker av atferdsmessig art"

Transkript

1 a a a B A a B C e e f f Dysleksi men ikke «are» et fokus på tilleggvansker av atfersmessig art For arn og unge me ysleksi er et svært tikrevene å tilegne seg og utvikle funksjonelle lese- og skriveferigheter. Noen har i tillegg vansker av atfersmessig karakter. Det er ette et rettes søkelys mot i artikkelen, spesielt mot sosiale/emosjonelle vansker og oppmerksomhetsvansker. Dette gjøres etter en presentasjon av ysleksi spesielt og av avvikene atfer generelt. Noen særtrekk ve avvikene atfer som et kan være nyttig å kjenne til, er også tatt me. E f g g h i AV ANN-MARI KNIVSBERG, ANNE ELISABETH DAHLE OG ANNE BRIT ANDREASSEN Dysleksi rukes som en etegnelse for vevarene lese- og stavevansker. Vansker me oravkoing og staving er karakteristiske kjennetegn ve ysleksi (Hulme og Snowling, 2009). Kunnskap om okstavene og e tilhørene språklyene er nøvenig for å kunne avkoe or og for å kunne stave or. For mange elever me ysleksi er et vanskelig å lære og huske hvilke språklyer som hører til e enkelte okstaver eller okstavkominasjoner. En go leser utvikler automatisert oravkoingsferighet, mens elever me ysleksi strever me å lese or raskt og nøyaktig. Prolemene me oravkoing vil virke negativt inn på leseflyten (Torgesen, 2005). Svak oravkoing og årlig leseflyt vil i neste omgang påvirke et primære me lesingen, selve forståelsen av teksten. Det er utviklet flere kognitive moeller som illustrerer hvoran lesing foregår, men et er fortsatt mye uavklart i forhol til en kognitive eareiingen som er nøvenig for å kunne lese. Det er imilerti enighet om at svært mange elever me ysleksi har vansker me e fonologiske prosessene som er nøvenige for å kunne avkoe or (Hulme og Snowling, 2009). De har også anre vansker av fonologisk art som å ientifisere eller manipulere enkeltlyer eller stavelser i et muntlige språket. Dette kan gi seg utslag som vansker me å rime eller me å skifte ut lyer i or, ette klarer arn uten fonologiske vansker når e snakker «kråkespråk» eller «røverspråk». Det er heller ikke uvanlig at elevene har korttisminnevansker. Dette kan gjøre et vanskelig for em å huske og gjengi tilfelig sammensatte lyer. Mange har prolemer me hurtig enevnelse av kjente gjenstaner eller tall. Det er også rapportert at noen er mer vare for støy enn et som er vanlig. Anre har prolemer me å hole egreper som høyre og venstre fra hveranre eller prolemer me retningssans. Diagnosen ysleksi stilles på grunnlag av særtrekk vi kan sie

2 j k j K l q r w x w X y v w r S s x e m t z y f m U z z a g h n O n o p v w æ Ø Æ ø å æ ø i x å oservere eller se. Hva særtrekkene skyles, har vært gjenstan for forskning i ulike fagtraisjoner, og et har litt fremsatt flere ulike hypoteser om årsaker til ysleksi. Det er, i følge Hulme og Snowling (2009), mest forskningsmessig støtte for at vanskene er språkaserte og forårsaket av en svikt i et fonologiske systemet. Hulme og Snowling (2009) presenterer også en sentral hypotese hvor rask automatisk enevning av kjente ojekter er en kjernefaktor i tillegg til e fonologiske vanskene. Anre sentrale hypoteser som e gjør ree for, tar utgangspunkt i visuelle vansker, perseptuelle vansker, oppmerksomhetsvansker og motoriske vansker som er rapportert ve ysleksi. Det er mulig at vi står foran et paraigmeskifte når et gjeler synet på unerliggene årsaker til ysleksi. Me utgangspunkt i nevroiologisk forskning har Shaywitz og Shaywitz (2008) utforret en fonologiske forståelsesmoellen. De peker på at anre kognitive mekanismer, spesielt knyttet til oppmerksomhet, er viktigere ve lesing enn tiligere antatt, og at vansker me isse mekanismene er en mevirkene årsak til lesevansker. Forekomsten av ysleksi er ofte oppgitt til å være a. 5 %, ifølge Hulme og Snowling (2009) er en mellom 3 og 6 %. Av e som får iagnosen ysleksi, er % gutter eller menn (Amerian Psyhiatri Assoiation, 2000). Dysleksi går igjen i familier. Disposisjonen arves (Hulme og Snowling, 2009), men vi vet ikke hvem av arna i en familie me ysleksi som eventuelt vil utvikle lese- og stavevansker. Det er også et faktum at noen elever har atfersvansker eller emosjonelle vansker i tillegg til ysleksi. Det le rapportert alleree for over 40 år sien (Rutter og Maughan, 2005). Det le imilerti økt forskningsfokus mot ette først etter at Caron og Rutter i 1991 rapporterte at et er svært vanlig at to eller flere utviklingsforstyrrelser forekommer samtiig. Flere stuier har i e senere år rettet søkelys nettopp mot ette fenomenet, som også vi ønsker å elyse sie 39

3 Kunnskap om hva elever me ysleksi kan streve me er viktig ve kartlegging av hva elevene mestrer ikke minst ve utareiing og tilrettelegging av opplæringstilu. Ulike traisjoner felles mål Målsettingen i e stuiene som er gjennomført, er felles. Den skal ira til økt kunnskap som skal komme personer me ysleksi og vansker av atfersmessig art til goe. Språkruken i stuiene reflekterer at forskningen er utført innen ulike fagmiljø og traisjoner. Sosiale og emosjonelle vansker rukes ofte som egreper om avvikene atfer innenfor en spesialpeagogiske og til els psykologiske traisjonen, åe i et praktiske areiet og i forskning. Vår forankring er i en spesialpeagogiske traisjonen, men vi vil først ganske kort rette søkelyset mot noen meisinske egreper og forskning, fori vi mener ette utyper og øker vår forståelse for elevgruppen som er i fokus. Det er innen et meisinske fagfeltet at ysleksi eksempelvis er litt kategorisert som en utviklingsforstyrrelse, i likhet me flere anre vansker som kan opptre sammen me ysleksi. Det å kominere kunnskap fra flere fagtraisjoner gjøres i staig økene gra. Et mer helhetlig perspektiv gir ere mulighet for å kartlegge sterke og svake sier hos elevene og tilrettelegge iniviuelle opplæringsprogram. Meisinsk eskrivelse og forståelse av avvikene atfer I en meisinske traisjonen lir utviklingsforstyrrelser antatt å ha en iologisk årsak, enten enne er kjent eller ikke. Det stilles meisinske iagnoser for en atferen som oserveres. Diagnosene er utviklet på grunnlag av rapporterte særtrekk som hyppig opptrer samtiig. Når ny meisinsk kunnskap genereres, kan iagnosene enre etegnelse eller innhol. To ulike iagnosesystemer enyttes i Norge. Det ene, ICD, er utviklet av Verens helseorganisasjon, og et anre, DSM, av en amerikanske psykiatriforening. I Norge rukes DSM som supplement til ICD. Diagnosesystemene har iratt til at forskning om utviklingsforstyrrelser kan sammenlignes og irar erme til økt kunnskap og forståelse for vansker elevene kan stri me. Et eksempel på ette er Attention Defiit/Hyperativity Disoer (AD/HD) som eskrives i iagnosesystemet DSM (Amerian Psyhiatri Assoiation, 2000). Vi ønsker imilerti også å unerstreke at elever me samme iagnose kan være svært forskjellige. Grunnen til ette er at noen utviklingsforstyrrelser, som eksempelvis AD/HD, er eskrevet me en lang rekke særtrekk. Det er retningslinjer for hvor mange særtrekk som må kjennetegne atferen for at iagnosen skal stilles. For AD/HD er et oppgitt 18 ulike særtrekk, 9 som eskriver uoppmerksomhet og 9 som eskriver hyperaktivitet og impulsivitet. De fleste som får iagnosen AD/HD, har særtrekk fra egge isse hovegruppene. Diagnosen stilles imilerti også ersom atferen are er kjennetegnet av 6 av særtrekkene på uoppmerksomhet eller 6 av særtrekkene for hyperaktivitet og manglene impulskontroll. Av e særtrekkene som kjennetegner AD/HD, er et flere forskere som har pekt på at et er mangelfull oppmerksomhet som ser ut til å forekomme hyppigst sammen me ysleksi, ikke hyperaktivitet eller manglene impulskontroll (se eksempelvis Willutt og Pennington, 2000a). Dysleksi og AD/HD er to av e vanligste utviklingsforstyrrelsene. Forekomsten for egge er, hver for seg, a. 5 %. De amerikanske forskerne Pennington, Willutt og Rhee (2005) har samlet informasjon fra en rekke stuier om samtiig forekomst av ysleksi og AD/HD. De rapporterer fra isse stuiene at mellom 15 og 40 % av e som har ysleksi også har AD/HD. Forekomsten er me anre or langt hyppigere enn et som kan forventes hvis vi ser på forekomsten av e to vanskene hver for seg. Dysleksi forekommer også oftere enn et som statistisk sett kan forventes, sammen me anre utviklingsforstyrrelser som språkvansker, matematikkvansker og motoriske vansker (Hulme og Snowling, 2009). Utviklingsforstyrrelsene er i DSM-manualen (Amerian Psyhiatri Assoiation, 2000) gitt etegnelsene Speifi Language Disorer, Mathematis Disorers og Developmental Coorination Disorer, og e er inngåene eskrevet av Hulme og Snowling (2009). Spesialpeagogisk eskrivelse av avvikene atfer I en spesialpeagogiske traisjonen eskrives elever me avvikene atfer gjerne som innavente, utagerene eller som elever me sosiale/emosjonelle vansker. Dette er ikke meisinske iagnoser. Hovefokus i et spesialpeagogiske areiet er å ira til en enkelte elevs positive utvikling gjennom ulike miljøfaktorer. Dette gjeler personalets kunnskaper, holninger, relasjonelle ferigheter og tilrettelegging av miljøet. For å kartlegge ekymringsfull atfer ruker åe fagpersoner i PP-tjenesten og i arne- og ungomspsykia- sie

4 triske institusjoner ofte ASEBA-materiellet (the Ahenah System of Empirially Base Assessment). Materiellet ygger på empirisk forskning og er stanarisert og normert. Ahenah-materiellet, som et ofte kalles, etter hoveforfatteren, er enyttet i kartlegging av atfer i over 80 kulturer (http://asea.org/). Materiellet er også mye rukt i forskning, og resultater er rapportert i over 6500 forskningspulikasjoner. Terminologien i materiellet er, som et vil framgå uner, i overensstemmelse me terminologi som ofte rukes i et spesialpeagogiske fagfeltet. I Ahenah-materiellet inngår oservasjonsskjema som fylles ut av forelre, av lærere og av elever over 11 år. Skjemaene innholer a. 115 utsagn som et skal svares på. De som svarer, skal ta stilling til om utsagnene passer, passer elvis eller ikke passer i et hele tatt på en atferen eleven viser eller opplever. Utsagnene er særtrekk som utgjør åtte unergrupper av atfer. Disse er gitt etegnelsene Sosial tilaketrekning, engstelse/epressive særtrekk, somatiske plager, sosiale vansker, tankemessige vansker, oppmerksomhetsvansker, normrytene atfer og aggressiv atfer. Ve skåring av skjemaene fremkommer en profil av e åtte unergruppene. Internalisert og eksternalisert atfer er sentrale egreper i materiellet. Internalisert atfer rukes som en samleetegnelse for e tre unergruppene Sosial tilaketrening, Engstelse/epressive særtrekk og Somatiske plager. Unergruppene Normrytene atfer og Aggressiv atfer inngår i samleetegnelsen eksternalisert atfer. Noen arn og unge har hovesakelig internalisert eller eksternalisert atfer, mens en treje gruppe har en kominasjon av egge (Ahenah, 1991a). Kartleggingen av atfer me Ahenah-skjemaene er en sreening som vil inikere om viere meisinsk utrening av en elev ør gjøres. Etter en siste revieringen av skjemaene framkommer et ve skåring også en profil som inikerer fem ulike meisinske iagnoser. Skåring av skjemaene gir nå to profiler. Den ene er i overensstemmelse me en spesialpeagogiske traisjonen og en anre me en meisinske traisjonen. Eksempler på stuier av avvikene atfer ve ysleksi I mange av stuiene som retter søkelys mot ysleksi og atfer, er Ahenah-materiellet (1991a,,) enyttet. Stuiene som presenteres, er eksempler på ette. I en norsk stuie av atfersvansker ve ysleksi var forelre, lærere og elever informanter (Heiervang, Stevenson, Lun og Hugahl, 2001). 25 elever me og 25 elever uten ysleksi eltok i stuien. Gjennomsnittsaleren var litt over 11½ år. Ahenah-materiellet har normer for normal atfer og avvik asert på rapporter fra amerikanske forelre. Norske forelre rapporterer lavere alvorlighetsgra av vansker enn amerikanske forelre gjør (Ahenah og Resorla, 2007). Bielenerg (1999) har innhentet ata som gir normer for atfer hos anske arn og unge. Disse normene er enyttet i enne stuien. Ifølge alle e tre gruppene av informanter hae elevene me ysleksi flere vansker enn elevene uten ysleksi. Informasjonen fra forelrene og lærerne viste signifikant forskjell i internalisert atfer mellom elevgruppene. Forelrenes svar viste også signifikant forskjell i eksternalisert atfer mellom e to gruppene. Elevene oppga at e hae mer avvikene atfer enn et forelrene og lærene formilet at elevene hae. I artikkelen som omhanler stuien, er et også gitt opplysninger om oppmerksomhetsvansker. Alle tre gruppene av informanter rapporterte om flere vansker på ette områet hos elevene me ysleksi enn hos elevene i kontrollgruppen. Forskjellen mellom e to elevgruppene var, ifølge forelrenes og lærernes svar, signifikant. Tilleggsvansker ve ysleksi le unersøkt av Willutt og Pennington (2000) i en tvillingstuie me 209 arn me og 192 arn uten ysleksi. Barna var i snitt a. 10½ år gamle. Kjønnsforskjeller og påvirkning av familiære faktorer le også unersøkt i stuien. Willutt og Pennington fant signifikant høyere forekomst av internalisert og eksternalisert atfer hos arna me ysleksi. Mens internalisert atfer syntes å være spesielt knyttet til ysleksi hos jentene, viste guttene me ysleksi mer eksternalisert atfer. Forskerne fant ingen sammenheng mellom ysleksi og internalisert atfer me hensyn til familiære faktorer. Det var imilerti signifikant høyere forekomst av eksternalisert atfer i familiene til arna som hae ysleksi og eksternalisert atfer. Det le også rapportert fra enne stuien at arna me ysleksi hae flere somatiske plager enn arna uten ysleksi. Atfer er også unersøkt i en stuie av norske arn og unge me alvorlig gra av ysleksi (Knivserg og Anreassen, 0410 sie 41

5 2008) og en kontrollgruppe uten ysleksi. Deltakerne i stuien var 70 arn og unge me og 70 arn og unge uten ysleksi. Gjennomsnittaleren eres var 12½ år. Deltakerne me ysleksi hae fonologiske vansker og store lesevansker til tross for at hae fått spesialpeagogisk hjelp over lang ti. Forelre, lærere og eltakerne selv var informanter. Ahenah-materiellet (1991a,,) le enyttet til å innhente informasjon om atfer, og e anske normene le enyttet til rapportering av ataene. Signifikant høyere forekomst av avvikene atfer le rapportert for elevene me ysleksi fra åe forelrene, lærerne og eltakerne selv. Forelrene rapporterte flest vansker, internalisert atfer hos over halvparten og eksternalisert atfer hos en fjereel av elevene me ysleksi. Alle e tre gruppene av informanter rapporterte signifikant høyere forekomst av oppmerksomhetsvansker hos elevene me ysleksi. Ifølge forelrene hae nesten halvparten av elevene me ysleksi oppmerksomhetsvansker. Resultatene fra e tre stuiene som er presentert, er i overensstemmelse me resultater fra anre stuier om samtiig forekomst av ysleksi og avvikene atfer (se for eksempelvis Knivserg og Anreassen, 2008.) Det er rapportert om mer internalisert enn eksternalisert atfer ve ysleksi, og et er rapportert om høyere forekomst av oppmerksomhetsvansker enn forventet hos elever me ysleksi. Noen peagogiske konsekvenser, særtrekk og tiltak Spørsmålet et er naturlig å stille, er hvoran vi kan nyttegjøre oss kunnskapen vi i ag har for at en på est mulig måte skal komme elever me ysleksi og avvikene atfer til goe. Slik vi ser et, er kunnskap om særtrekk ve avvikene atfer nyttig for å finne fram til elever som har vansker. Vi vil gi noen eksempler på ette. Det er også viktig å ha kunnskap om eller vite hvor en kan hente kunnskap om peagogiske tiltak for elevene. Dette vil vi også gi eksempler på. Særtrekk ve internalisert og eksternalisert atfer Internalisert atfer er, som nevnt, en samleetegnelse for sosial tilaketrekning, epressive særtrekk og engstelse samt somatiske plager. Det som kjennetegner atfer som eskrives som sosial tilaketrekning, er at eleven gjerne foretrekker å være alene og ikke vil snakke me anre. Han eller hun kan virke sjenert eller engstelig og hole ting for seg selv. Det er ikke uvanlig at eleven også har et lavt aktivitetsnivå og kanskje virker trist. Depressive særtrekk og engstelse kommer også til uttrykk som tristhet. Gråting, ensomhetsfølelse eller et å være re for å gjøre noe galt, er ikke uvanlig. Elever me slike vansker kan også føle seg minreverige, føle at ingen er gla i em eller at anre er ute etter em. De kan være anspente eller ree, mistenksomme eller ha mange ekymringer. Somatiske plager gjør hveragen vanskelig for noen elever. De har gjerne vont i hoet eller i magen. Det er ikke uvanlig at e klager over tretthet, svimmelhet eller kvalme. Somatiske plager refererer også til plager som rennene øyne eller røe, såre øyne, til utslett og anre huplager. Eksternalisert atfer er en samleetegnelse for normrytene atfer og aggressiv atfer. Det som kjennetegner normrytene atfer, er at eleven gjerne jukser, lyver, stjeler eller øelegger anres ting. Det er ikke uvanlig at elever me slik atfer utelir fra skolen eller rømmer hjemmefra. Elevene viser heller ikke skylfølelse etter å ha gjort noe galt. Misruk av alkohol og vaneannene stoff er også særtrekk ve normrytene atfer. Elever som etegnes som aggressive, er ofte kranglete og kommer opp i slagsmål. De har ofte raske foranringer i humøret og kan ha raseriutru eller vise et sinne som er vanskelig for anre å forstå. Det er ikke uvanlig at e plager eller moer meelever. Det er heller ikke uvanlig at e er ulyige åe hjemme og på skolen. Den aggressive atferen kan også gi seg utslag i at e øelegger åe sine egne og familiemelemmers ting. Oppmerksomhetsvansker, sosiale og tankemessige vansker Oppmerksomhetsvansker forines gjerne me eksternalisert atfer, men er ifølge Ahenah (1991a) også vanlig ve internalisert atfer. De kan komme til uttrykk som et å ha vansker me å være oppmerksomme på oppgaver som skal gjøres, eskjeer som tas imot og å konsentrere seg over ti. Elever me oppmerksomhetsvansker får gjerne ikke me seg etaljer, og e kan virke glemske. De mister gjerne ting som er viktig for at skolearei skal kunne utføres, penner eller øker for eksempel. De lir lett istrahert av uvesentlige stimuli og kan ha vansker me å organisere oppgaver som skal gjøres. Skoleareiet kan virke åe slurvete og rotete. Noen ganger kan et være vanskelig å få kontakt me elevene. Det sie

6 0410 sie 43

7 a Av e særtrekkene som kjennetegner AD/HD, er et flere forskere som har pekt på at et er mangelfull oppmerksomhet som ser ut til å forekomme hyppigst sammen me ysleksi, ikke hyperaktivitet eller manglene impulskontroll. h virker som om e agrømmer. Det er essverre ikke uvanlig at elever me slike vansker eskyles for å være late. Sosiale vansker og tankemessige vansker er også avvikene atfer (Ahenah og Resorla, 2001). Elever me sosiale vansker har vansker me å komme overens me anre arn. De er ofte avhengig av voksne eller klengete overfor voksne og oppfører seg gjerne som yngre enn e er. De lir ofte mislikt og ertet av anre. De foretrekker gjerne å være sammen me yngre arn. Tankemessige vansker er atfer som inikerer at elevene har tvangstanker, ikke får tanker ut av hoet. De kan formile at e hører eller ser ting som ikke anre hører eller ser. De kan også ha tvangshanlinger, gjøre e samme tingene om og om igjen, virke fjerne og ha et tomt, stirrene likk. Unerlige iéer og hanlinger kan også prege atferen. Om peagogiske tiltak Elever me ysleksi og avvikene atfer er, slik et framgår av eskrivelsene, svært forskjellige fra hveranre, selv om iagnosen eller etegnelsen for vanskene er like. Tiltak må utformes på grunnlag av en enkelte elevs ferigheter, kunnskap og ehov, og e må justeres i takt me elevens utvikling. For mange av elevene vil et være nøvenig å rette søkelys mot og sette inn tiltak for e ulike vanskene samtiig. Når et er sagt, vil vi allikevel peke på noen fellestrekk ve læringsetingelser og tiltak som kan være nyttige. Disse er mer inngåene eskrevet i Lesevansker og livsvansker om ysleksi og psykisk helse (Tønnessen, Bru og Heiervang, 2008) og i Lese- og skrivevansker. Fra teori til IKT-aserte tiltak (Knivserg og Heer, 2009). Elevene som er i fokus, har opplev mange neerlag. Mange sliter me lavt selvile og mangelfull selvtillit. Når tiltak skal settes inn, er et viktig å ha fokus på emosjonelle og motivasjonelle forhol. Når ette nevnes først, er et fori opplevelse av mestring er av avgjørene etyning for trivsel, læring og utvikling. Å være raus me ros og fremheve et som er riktig, irar til et got læringsmiljø. Den som unerviser må være konkret i sin tilakemeling av hva eleven har mestret, enten et gjeler lesing eller eksempelvis økt oppmerksomhet. Det er viktig også å synliggjøre og framheve framgang. For mange elever og foresatte kan et være go hjelp å få forklaring på hva vanskene egentlig estår i. For noen etyr et at e kan skaffe seg ytterligere informasjon om en aktuelle vansken og få en ere forståelse for hvorfor ting er vanskelige. Me et fokus på hva eleven mestrer, hvilke sterke sier han eller hun har, kan ette ira til at eleven får større tro på egne ressurser. Det er et got grunnlag for viere arei. Det er ikke uvanlig at elever me ysleksi er lite planmessige i forhol til skolearei. Mange har fokus på etaljer og har go nytte av å lære ulike strategier for læring og mestring. Det er også vår praktiske erfaring fra utreningsarei at mange av elevene ikke forstår hvorfor e er satt til å gjøre ulike oppgaver og at framgang krever aktiv innsats for å lære. Det er viktig at e som unerviser, forsikrer seg om at elevene forstår hvorfor, ikke are hvoran oppgaver skal løses. Det ør rukes ti på å forklare hvoran areisoppgaver vil ira til at elevens ferigheter øker. Me aktiv tilakemel- sie

8 ing på et eleven mestrer, vil ette kunne ira til et aller viktigste, nemlig at eleven selv tror at et nytter me innsats. Samtiig er et meget viktig at e voksne runt eleven, åe hjemme og på skolen, også tror på innsatsen og formiler ette. Unervisningsoppleggene for elevene ør ha en klar struktur og systematikk. De ør også ira til at elevene lir mer evisst sin egen læring. Dette reier seg om når han eller hun lærer est, hva som er lett å lære og hvoran eleven går fram for å lære. Avslutningsvis vil vi også peke på at humor og glee er viktige element for å skape grounn for trivsel og go utvikling. Ann-Mari Knivserg er professor i spesialpeagogikk ve Lesesenteret ve Universitetet i Stavanger. Anne Elisaeth Dahle er universitetslektor og stipeniat i spesialpeagogikk ve Lesesenteret ve Universitetet i Stavanger. Anne BrittAnreassen er universitetslektor i spesialpeagogikk ve Lesesenteret ve Universitetet i Stavanger. REFERANSER ACHENBACH, T. M. (1991a). Manual for the hil ehavior heklist/4 18 an 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psyhiatry. ACHENBACH, T. M. (1991). Manual for the teaher s report forms an 1991 profiles. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psyhiatry. ACHENBACH, T. M. (1991). Manual for the youth self-report an 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psyhiatry. ACHENBACH, T. M. OG L. A. RESCORLA (2001). Manual for the ASEBA shool-age forms an profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Researh Center for Chilren, Youth, an Families. ACHENBACH, T. M. OG L. A. RESCORLA (2007). Multiultural supplement to the manual for the ASEBA shool-age forms an profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Researh Center for Chilren, Youth, an Families. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2000). Diagnosti an Statistial Manual of Mental Disorers. Text Revision: DSM-IV-TR (4th e.). Washington, DC: Amerian Psyhiatri Assoiation. ARNOLD, E. M., D. B. GOLDSTON, A. K. WALSCH, B. A. REBOUSSIN, S. S. DANIEL, E. HICKMAN ET AL. (2005). Severity of emotional an ehavioral prolems among poor an typial reaers. Journal of Anormal Chil Psyhology, 33(2), ASEBA, THE ACHENBACH SYSTEM OF EMPIRICALLY BASED ASSESSMENT, (hentet fra BIELENBERG, N. (1999). The Chil Behavior Cheklist (CBCL) an relate material: Stanarization an valiation in Danish population ase an linially ase samples. Ata Psyhiatria Saninavia Supplementum, 100, CARON, C. OG M. RUTTER (1991). Comoriity in hil psyhopathology: Consepts, issues an researh strategies. Journal of Chil Psyhology an Psyhiatry, 32, HEIERVANG, E., J. STEVENSON, A. LUND OG K. HUGDAHL (2001). Behaviour prolems in hilren with yslexia. Nori Journal of Psyhiatry, 55(4), HULME C. OG M. J. SNOWLING (2009). Developmental Disorers of Language, Learning an Cognition. Oxfor: Wiley-Blakwell. KNIVSBERG, A. M. OG A. B. ANDREASSEN (2008). Behaviour, attention an ognition in severe yslexia. Nori Journal of Psyhiatry, 62(1), KNIVSBERG, A. M. OG E. HEBER (2009). Lese- og skrivevansker. Fra terori til IKT-aserte tiltak. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. PENNINGTON B. F, E. WILLCUTT OG S. H. RHEE (2005). Analyzing omoriity. I: R. Kail (re.) Avanes in hil evelopment an ehavior, 33. Amsteram: Elsevier. RUTTER, M. OG B. MAUGHAN (2005). Dyslexia: Behavioural an Cognitive Psyhotherapy, 33(4), SHAYWITZ, S. E. OG B. A. SHAYWITZ. (2008). Paying attention to reaing. The neuroiology of reaing an yslexia. Development an Psyhopathology, 20, TORGESEN, J. K. (2005). Reent isoveries on remeial interventions for hilren with yslexia In M. J. Snowling og C. Hulme (Es.), Hanooks of Developmental Psyhology: The Siene of Reaing. A Hanook. Malen, MA: Blakwell Pulishing. TØNNESSEN, F. E., E. BRU OG E. HEIERVANG (2008). Lesevansker og livsvansker om ysleksi og psykisk helse. Stavanger: Hertervig Akaemisk. WILLCUTT, E. G. OG B. F. PENNINGTON, B. F. (2000a). Comoriity of reaing isaility an attention efiit/hyperativity isorer: Differenes y gener an sutype. Journal of Learning Disailities, 33, WILLCUTT, E. G. OG B. F. PENNINGTON (2000). Psyhiatri omoriity in hilren an aolesents with reaing isaility. Journal of Chil Psyhology an Psyhiatry an Allie Disiplines, 41(8), sie 45

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Tilpasset opplæring for alle Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Reidun Pedersen Trine Lise Solvoll Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk, PED -3901 Institutt for lærerutdanning og

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost Forord Arbeidet med masteroppgaven har vært en krevende, spennende og lærerik prosess. Ideen og inspirasjonen til denne oppgaven har sitt utgangspunkt i mine erfaringer fra læreryrket og som spesialpedagogisk

Detaljer

Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv

Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv Line Bryntesen Lund Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv En kvalitativ intervjustudie om hvordan personer med dysleksi mestrer utdanning og arbeidsliv, og under hvilke rammebetingelser de lykkes.

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen AD/HD og Tourettes syndrom i skolen 1 Veileder i utredning som grunnlag for tiltak AD/HD og Tourettes syndrom i skolen Utredning som grunnlag for tiltak Veileder Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 Barn og samlivsbrudd reaksjoner og langtidseffekter Kandidatnummer: 2052 Kull: SOS 09 Eksamen: Bachelor SOS3 - FOR Gjeldende semester: Vår 2012 Dato for innlevering: 7.mai 2012

Detaljer

Et alternativt medikamentfritt treningsprogram for elever med ADHD.

Et alternativt medikamentfritt treningsprogram for elever med ADHD. Høgskolen i Bodø Et alternativt medikamentfritt treningsprogram for elever med ADHD. Metode utviklet ved Dore-senteret i London. Marita Andreassen og Randi Pettersen Mastergraden i spesialpedagogikk Profesjonsskolen

Detaljer

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand.

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand. Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet Av Emma Josefine Narmo Brendlien Kand.nr 932 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave GLU5-10 i pedagogikk

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

ADHD i dagens samfunn

ADHD i dagens samfunn ADHD i dagens samfunn En teoretisk oppgave om økningen av ADHD- diagnosen i skolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Martine Misvær Brustad August 2011 NTNU Dragvoll- pedagogisk institutt Forord Ja,

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere Solveig Holen Erica Waagene Rapport 9/2014 Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Faktorer som bidrar til å utvikle intensjon om å slutte blant elever på videregående skole.

Faktorer som bidrar til å utvikle intensjon om å slutte blant elever på videregående skole. MASTEROPPGAVE I SPESIALPEDAGOGIKK Faktorer som bidrar til å utvikle intensjon om å slutte blant elever på videregående skole. En kvantitativ studie om bakgrunnsfaktorer, sosial og akademisk opplevelse

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5. FAGFELLEVURDERT Anne Arnesen Wilhelm Meek-Hansen Ernst Ottem Jørgen Frost Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere av Kristin Margrethe Nyheim Hanne Kristine Molberg Mastergradsoppgave

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Barnevern og skole - hva vet vi? 6 DEL 2 RETTIGHETER, PLIKTER

Detaljer