10967 Flomsikring av Brandbu sentrum, Gran kommune, Oppland fylke - lokal høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10967 Flomsikring av Brandbu sentrum, Gran kommune, Oppland fylke - lokal høring"

Transkript

1 Gran kommune Rådshusvegen JAREN Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 411 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Siri Tyseng Flomsikring av Brandbu sentrum, Gran kommune, Oppland fylke - lokal høring Plan for flomsikring av Brandbu sentrum sendes med dette til lokal høring. Vi ber om at kommunens uttalelse, sammen med innkomne lokale uttalelser, sendes NVE via fylkesmannen innen Omtale av planen Brandbu sentrum har flere ganger vært utsatt for skadeflom. Høsten 2000 var det flom i Vigga med store oversvømmelser i Brandbu. Denne flommen er beregnet å ha et gjentaksintervall et sted mellom 10 og 20 år. Skadeflommen i 2000 utløste søknad fra Gran kommune om bistand til flomsikring. Den tekniske delen av planen for flomsikring er utarbeidet av det tyske konsulentfirmaet dr Blasy - Dr.Øverland. Flomsoneberegning for en 200-års flom gjennom Brandbu sentrum viser at store deler av sentrum og bebyggelsen langs Vigga blir oversvømt av til dels store vannmengder ved en 200 års flom. I beregningen er det tatt med et såkalt klimapåslag som betyr at flomberegningen er justert opp med 20 % som er den forventede, fremtidige klimapåvirkning for dette vassdraget. I tillegg er det lagt inn en sikkerhetsmargin på minst 50 cm i dimensjonerende flomhøyde. Hensikten med tiltaket er å flomsikre Brandbu sentrum mot en 200 års flom inkludert klimapåslag. Det er utarbeidet egen biotop-plan for planområdet som inngår i planen for flomsikring. Biotoptiltakene er resultat av et samarbeid mellom NVE, Gran kommune, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Gran kommune har utarbeidet ny reguleringsplan for området og flomsikringsplanen er innarbeidet i denne. Høring Kommunen er ansvarlig for lokal høring av planforslaget. Vi ber kommunen innhente uttalelser fra berørte parter. Kommunen må videre gi opplysninger som kan være av betydning for gjennomføringen E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 av planen, f.eks. vannforsyning, ledninger, brønner, kabler, kloakkutslipp m.v. Kommunen må også vurdere tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel, samt vurdere om det er nødvendig å hente inn lokale uttalelser vedrørende fiske, miljøvern m.v. Dokumentene returneres oss via fylkesmannen innen Fylkesmannen avgjør om det er behov for ytterligere uttalelser på fylkesnivå, og skal også vurdere planen i forhold til vannressursloven, lakseog innlandsfiskloven og forurensningsloven. Kostnadsoverslag og forslag til finansiering Kostnadsoverslaget er på kr inkl. mva. Etter vedtak i Stortinget skal lokalsamfunnet betale en del av kostnadene for sikringsarbeider som NVE gir bistand til. Distriktsandelen er normalt 20 % av totalkostnaden, men kan settes høyere eller lavere avhengig av kostnadene og hvilke verdier som skal beskyttes. Kommunene må garantere for distriktsandelen overfor NVE, men kan selv kreve at kostnadene blir dekket av lokale interessenter, for eksempel grunneier og/eller eventuelle andre som har nytte av tiltaket. Endelig fastsettelse av størrelsen på distriktsandelen vil skje etter høringen, og etter at planen er godkjent av NVE med tanke på vår bistand til gjennomføring. Kommunen vil da bli bedt om å ta stilling til distriktsandelen i form av en garanti for denne. Kommunen behøver derfor ikke ta endelig stilling til finansieringen nå, men vi tar gjerne i mot synspunkter til vårt forslag. Med hilsen Stein Nordvi regionssjef Odd Arne Haarseth senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg:

3 Tiltaksplan Flomsikring av Brandbu sentrum Plandato: Revidert: Høringsutkast Saksnr.: Vassdragsnr.: 012.EBA22 Kommune: Gran NVE Region Øst Fylke: Oppland Postboks 4223, 2307 HAMAR Inngrepsnr.: Tlf.: Faks:

4 Tiltaksnr: Vassdragsnr.: 012.EBA22 Flomsikring av Brandbu Prosjektleder/planlegger: Kari Svelle Reistad Adm.enhet: RØ Sign.: Ansvarlig: Paul Christen Røhr Adm.enhet: RØ Sign.: Saksnr: Arkiv: Kommune: Fylke: Gran Oppland Sammendrag: Brandbu sentrum har flere ganger vært utsatt for skadeflom. Høsten 2000 var det flom i Vigga med store oversvømmelser i Brandbu. Denne flommen er beregnet å ha et gjentaksintervall et sted mellom 10 og 20 år (NVE Flomsonekart /2007). Skadeflommen i 2000 utløste søknad fra Gran kommune til NVE om bistand til flomsikring NVE utarbeidet i 2004 Flomberegning for Vigga (NVE dokument 11/ 2004). I 2007 ble flomsonekartet (NVE Flomsonekart 5/2007) for Brandbu overlevert fra NVE til Gran kommune. Flomsonekartet viste at det var behov for sikring mot flom i Brandbu sentrum. Dr Øverland har i 2014 uført ny flomsoneberegning for en 200-års flom gjennom Brandbu sentrum. I denne beregningen er det tatt med et såkalt klimaspåslag. Dette betyr at flomberegningen er justert opp med 20 % som er den forventede, fremtidige klimapåvirkningen for dette vassdraget (NVE Rapport 5/2011). Flomsoneberegningen viser at store deler av sentrum og bebyggelsen langs Vigga blir oversvømt av til dels store vannmengder ved en 200-års flom. Den tekniske delen av planen er utarbeidet av det tyske konsulentfirmaet dr Blasy - Dr Øverland. NVE har gjort den naturfaglige vurderingen i planen samt vurdert planen opp mot gjeldende, relevant lovverk. Vernestatus: Vassdraget er ikke vernet Tiltakets hensikt: Flomsikring av Brandbu sentrum mot en 200-års flom inkludert klimapåslag.. Nøkkeldata Plandato: Høringsutkast Kostnadsoverslag: ekskl mva Revidert: Lengde totalt: Ca 900 m lang elvestrekning Tiltakstype: Antall parseller: Elveside: Begge Flomsikring 2

5 Stedfesting Punkt Sone 33 UTM Ø UTM N Kartblad Vassdragsnr. Kommunenr. N 50 Østre EBA Midtre EBA Vestre EBA Tegninger Tegningstype: Oversiktskart 1:2000 Detaljkart 1:500 Lengdeprofiler 1:2000/50 Tverrprofiler 1:100 Lengdeprofiler 1:500/100 Lengdeprofiler 1:250/50 Grunnriss, snitt 1:00, 1:50 Prinsipptegning 1:50 Tegningsnr.: V 100 oversiktskart nå-tilstand V 101 oversiktskart planlagte tiltak H 101 vanndybder ved HQ200+klima, nå-tilstand H 102 strømningshastighet ved HQ200+klima, nåværende tilstand H 110 vanndybder ved HQ200+klima, planlagt tilstand V 140 detaljkart sør planlagte tiltak V 141 detaljkart nord planlagte tiltak V 150 Lengdeprofil av Vigga V 151 Lengdeprofil av Eggeelva V 152 tverrsnitt av Vigga profil og V 153 tverrsnitt av Vigga profil og V 154 tverrsnitt av Vigga profil 0+550, og V 155 lengdeprofil flomtiltak på venstre bredd av Vigga V 156 lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Vigga V 157 lengdeprofil flomtiltak langs Eggeelva V 160 lengdeprofil Orhagavegen V 161 lengdeprofil gang- og sykkelvei V 162 lengdeprofil Storlinna V 170 veibru Orhagavegen over Vigga, grunnriss og snitt V 171 gang- og sykkelvegbru over Vigga, grunnriss og snitt V 172 veibru Storlinna over Eggeelva, grunnriss og snitt V 190 standardtegning Registrering i databasen, Planer Utfylt dato: Kontrollert dato: Registrert dato: Sign. Sign. Sign. 3

6 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Beliggenhet og nedbørfelt Bakgrunn og beskrivelse av problemet Planområdet Arbeidsprosess biotoptiltak Grunnlagsdata Nedbørsfeltet Flomberegninger Flomsonekartlegging Undersøkelser av biologisk mangfold i planområdet Sammendrag av resultatet, dagens tilstand biologisk mangfold Grunnundersøkelser Beskrivelse av tiltaket Forberedende arbeider og avklaringer før oppstart Riving og bygging av bruer Private flomsikringsønsker Avsluttende arbeider Avbøtende og biotopforbedrende tiltak Etablering av nye gytegroper Forbedring av bunnforhold Forbedring av kantvegetasjonen Virkninger Hydrauliske og hydrologiske forhold Vannkvalitet Biologisk mangfold Landskap, kulturminner Friluftsliv, rekreasjon Forholdet til lovverk og offentlige planer Forholdet til offentlige planer Forholdet til naturmangfoldloven Forholdet til vannforskriften (for tiltak i vassdrag) Forholdet til kulturminneloven Forholdet til vannressursloven, konsesjonspliktvurdering Kostnadsoverslag Vedlegg Kart Referanser 27 4

7 1. Innledning 1.1. Beliggenhet og nedbørfelt Brandbu ligger i Gran kommune i Oppland. Elven Vigga renner gjennom Brandbu sentrum. Vigga har sitt utspring i skogsområdene sør for Roa og renner gjennom både Gran og Lunner kommune. Ved tettstedet Gran renner elven ut i Jarenvatnet. Innsjøen virker flomdempende i nedre del av vassdraget. På strekningen ned mot Brandbu får Vigga tilløp fra blant annet Skjerva og Eggeelva. Vigga renner ut i Randsfjorden ved Røykenvika. Nedbørfeltet er dominert av skog og jordbruksarealer. Høyeste punkt er Hvalebykampen (771 m o.h.) øst for Jarenvatnet. Den karakteristiske Brandbukampen (522 m o.h.) ligger rett nordøst for utløpet. I nord er nedbørfeltet avgrenset av øvre deler av Hunnselva som renner ut i Mjøsa. Mens de øvre delene av Leira og Nitelva, som begge renner ut i Øyeren, er nabovassdrag i sør og øst (NVE dokument 11/2004). Figur 1. Brandbus beliggenhet og Viggas nedbørfelt. 5

8 Figur 2. Brandbu sentrum. Vigga renner fra sør mot nord Bakgrunn og beskrivelse av problemet Brandbu sentrum har flere ganger vært utsatt for skadeflom. Høsten 2000 var det flom i Vigga med store oversvømmelser i Brandbu. Denne flommen er beregnet å ha et gjentaksintervall et sted mellom 10 og 20 år (NVE Flomsonekart /2007). Skadeflommen i 2000 utløste søknad fra Gran kommune til NVE om bistand til flomsikring NVE utarbeidet i 2004 Flomberegning for Vigga (NVE dokument 11/ 2004). I 2007 ble flomsonekartet (NVE Flomsonekart 5/2007) for Brandbu overlevert fra NVE til Gran kommune. Flomsonekartet viste at det var behov for sikring mot flom i Brandbu sentrum. Det tyske konsulentfirmaet dr Blasy - Dr Øverland ble engasjert av NVE i Firmaet skulle utarbeide konseptforslag til mulige løsinger for flomsikring av Brandbu sentrum. Denne jobben ble ferdig i Konseptforslagene er grunnlaget for en endelig plan. Diskusjonen rundt og endelig valg av løsning er 6

9 gjort i samarbeid med Gran kommune, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Dr Øverland har i 2014 uført ny flomsoneberegning for en 200-års flom gjennom Brandbu sentrum. I denne beregningen er det tatt med et såkalt klimaspåslag. Dette betyr at flomberegningen er justert opp med 20 % som er den forventede, fremtidige klimapåvirkningen for dette vassdraget (NVE Rapport 5/2011). Flomsoneberegningen viser at store deler av sentrum og bebyggelsen langs Vigga blir oversvømt av til dels store vannmengder ved en 200-års flom. Figur 3. Flomsonekart for en 200-års flom med klimapåslag i Brandbu sentrum med dagens situasjon (Dr Øverland). Planområdet er skissert avgrenset med røde linjer. 7

10 Figur 4. Utsnitt fra det vedlagte kartet XX. Flomsonekart som også viser hastigheten på vannet gjennom sentrum ved en 200-års flom med klimapåslag. (Dr. Øverland) 1.3. Planområdet Planområdet er vist på figur 3 som området mellom de røde linjene, i den retningen pilene viser. Med planområde menes det området hvor det er planlagt flomsikring, de områdene hvor sikringstiltakene vil bli bygget, anleggsveger, midlertidige deponier og riggområder Arbeidsprosess biotoptiltak Biotoptiltakene er et resultat av et samarbeid mellom NVE, Gran kommune, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Det er sett på eksisterende forhold i elva og hvor det er mulighet for biotopforbedrende tiltak. Bla er det kartlagt flere eksisterende gytegroper og skissert ønsket område for nye gytegroper. Det er også skissert ønskede strekninger for ekstra habitattiltak som steinutlegging og gytegrus. Fylkesmannen har bidratt med innspill til utforming av gytegrop. Det var ønskelig med en egen biotopplan for planområdet, biotoptiltakene er i stedet tatt med som eget kapittel i denne planen for flomsikring. 8

11 2. Grunnlagsdata 2.1. Nedbørsfeltet Vigga ved Brandbu har et nedbørfelt på ca 180 km 2. Midlere årsavløp ( ) er ca 14,9 l/s km 2 eller 2,7 m 3 /s (NVE dokument 11/2004) Flomberegninger NVE utarbeidet i 2004 Flomberegning for Vigga med sideelver gjennom Brandbu (NVE dokument 11/2004) Flomsonekartlegging NVE utarbeidet og overleverte til Gran kommune i 2007 flomsonekart for Brandbu sentrum (NVE Flomsonekart 5/2007) Undersøkelser av biologisk mangfold i planområdet Oversikt over registrerte arter i området er (siste gang 1. mars 2014) hentet ut fra Gran kommune har i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Brandbu sentrum hvor flomsikringstiltak inngår innhentet konsulenthjelp for å registrere Viggas tilstand og hvordan planlagte flomsikringstiltak vil påvirke det biologiske mangfoldet i elva. Dette har resultert i to rapporter som begge er vedlegg til denne planen: NIVA Rapport L.NR ; Fisk og bunndyr i Vigga; undersøkelser i forbindelse med vurdering av flomsikringsalternativer gjennom Brandbu i Gran kommune. SWECO rapport 2012: Utredning Vigga Vurdering flomforebygging og biotopplan. NVE har også vært i kontakt med Hadeland lokallag av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) v/ Even Dehli. 9

12 2.5. Sammendrag av resultatet, dagens tilstand biologisk mangfold Fisk For fisk synes produksjonen generelt å være mye lavere enn man skulle forvente fra en elv som Vigga. Mange påvirkningsfaktorer, deriblant både forurensning og hydromorfologiske inngrep i forbindelse med flomsikring, er gjennomført over lang tid. Dette gir også utslag i økologisk tilstand i vassdraget som i dag er vurdert som svært dårlig oppstrøms Jarenvannet og dårlig nedstrøms. Det er behov for fysiske biotoptiltak for å øke kvaliteten på fiskens oppvekst- og leveområder i elva (NIVA, 2011) Mangel på gyteområder i Vigga kan være med på å forklare de lave tetthetene av yngel (SWECO, 2012). I Vigga både oppstrøms og nedstrøms Brandbu er det få tilgjengelige gyteplasser. Til tross for riktig substratstørrelse er områdene ikke tilgjengelig for gyting da elvebunnen i stor grad dekket av moser og alger. Strekningen gjennom Brandbu sentrum er det området med størst potensial for gyting. Strekningen mellom Augedalsbrua og gangbrua, og ved munningen av Eggeelva antas da igjen å være de viktigste gyteområdene. Det er registrert gyteområder i planområdet basert på kvaliteteten på gytegrus og det er funnet både såkalte kategori Aog B- områder (SWECO, 2012). Se figur 6 for en oversikt over gyteområdene. Det er også av Gran kommune registrert to spesielt gode gytegroper som man ønsker å beholde. Se Figur 7. Det er mangel på storstein eller blokk og dermed få skjul-/standplasser i Brandbu sentrum (SWECO, 2012) Vigga med sideelvene er ikke kartlagt som naturtype, men fordi det finnes viktige gyteområder for storørret kan Vigga kvalifiseres som E06, dvs vikig bekkedrag (Direktoratet for Naturforvaltning, 2007). I henhold til håndbok (Direktoratet for Naturforvaltning, 2000) for kartlegging i ferskvann vil storørreten i Vigga få nasjonal verdi eller svært viktig. Dette gjelder både gyte- og oppvekstområder (SWECO, 2012). 10

13 Figur 6. Gyteområder (SWECO 2012) Figur 7. To spesielle gytegroper. 11

14 Bunndyr I følge NIVA (NIVA 2011) var mangfoldet av bunndyr høyt, og de store mengdene av dyr medfører trolig gode næringsforhold for fisk. Forholdene for bunndyrproduksjon i elva er god og forholdsvis lik oppstrøms, gjennom sentrum og nedstrøms sentrumsområdet i Brandbu. Det biologiske mangfoldet i Vigga, målt som antall taksa av døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT) var høyt og meget høyt sett i forhold til vanlige elver på Østlandet (NIVA, 2011). Flora på land Registrering av én spesiell art under Augedalsbrua: Enghaukeskjegg, kategori VU (sårbar) med funndato i 1904 (artsdatabanken.no). Kantvegetasjon Bra oppstrøms sentrum, varierende gjennom sentrum, mye dårlig (SWECO, 2012). Se Figur 5 som er etter kart i rapporten av SWECO (SWECO, 2012). Figur 5. Strekning med forbedringspotensiale for kantvegetasjon (SWECO 2012) 12

15 Kreps I følge de to miljøfaglige rapportene er det gjort bare to registreringer av kreps i nærheten av planområdet, begge nedstrøms sentrum og det er dårlige forhold for kreps gjennom sentrum. I følge lokalbefolkningen stemmer ikke dette helt da det er gjort fiske av kreps i Vigga gjennom sentrum i de seneste årene. Fugl En rekke registreringer av interessante arter i sentrum. Funnene er listet opp i tabell 1 under (artsdatabanken.no). Vigga er også, i følge NOF leveområdet for arter som fossekall, linerle og vintererle. Tabell 1. Oversikt over rødlistearter i planomådet. Hentet fra 1. mars Grunnundersøkelser Løvlien Georåd AS utførte i 2003 geotekniske undersøkelser i deler av planområdet (Løvlien Georåd AS 2003). De utførte grunnundersøkelser og gjorde en vurdering av løsmassenes permeabilitet. 13

16 3. Beskrivelse av tiltaket Teknisk plan med kostnadsoverslag for tiltaket er utformet som en egen plan fra Dr. Blasy- Dr. Øverland. Planen ligger vedlagt. 14

17 4. Forberedende arbeider og avklaringer før oppstart 4.1. Riving og bygging av bruer Det er gjort en vurdering av bruene over Vigga samt kulvert i Gullåa med tanke på kapasitet for en 200-års flom (Dr. Blasy Dr. Øverland): Kulverten i Gullåa er beregnet å ha god nok kapasitet. Brua over Vigga i Orhagavegen har for liten kapasitet og bør rives og erstattes av en ny. Gangbrua over Vigga fra bussterminalen (se figur 8) er for lav, den bør rives og erstattes av en ny. Kulverten i Eggeelva har for dårlig kapasitet, den bør rives og erstattes av en ny. Arbeidet med å rive og bygge bruer er et kommunalt anliggende men må koordineres med flomsikringsarbeidet. Figur 8. Oversikt over bruer og kulverter som er vurdert å ha for dårlig kapasitet. Østre del av planområdet. 15

18 Figur 9. Oversikt over bruer og kulverter som er vurdert å ha for dårlig kapasitet. Vestre del av planområdet Private flomsikringsønsker En grunneier langs elva har ønsket at NVE også planlegger flomsikring mot hans ubebygde tomt. Dette er en strekning hvor bare den private grunneieren vil ha utbytte av en flomsikring og det gjelder en i dag ubebygd tomt. NVE hadde derfor ikke planlagt flomsikring på denne strekningen uten dette private initiativet. Det er foreslått og vist kostnader for to alternativer for flomsikring forbi terrassen til Augedalsbrua 5. Det ene alternativet er en flommur mens det andre alternativet består i å erstatte den øverste delen av flommuren med glass. Denne eiendommen har vært brukt som serveringssted og en flommur med glass vil bidra til at terrassen fortsatt vil kunne brukes til uteservering. Løsningen med glass er et betydelig dyrere alternativ. NVE velger derfor i utgangspunktet alternativet uten glass. 5. Avsluttende arbeider Sår i terrenget og anleggsveier skal fjernes og alle flater skal sås til med stedegent frømateriale. Dette bestilles spesielt hos Bioforsk. 16

19 6. Avbøtende og biotopforbedrende tiltak 6.1. Etablering av nye gytegroper Det er planlagt tre nye gytegroper i planområdet. Stedene for disse er angitt med rød farge i figur 11 og 12. Prinsippet for bygging av gytegrop er vist i figur 10. De eksisterende gytegropene skal så langt det lar seg gjøre bevares. Skulle det skje at disse allikevel blir ødelagt som en følge av tiltaket skal de, i tillegg til de tre nye gytegropene, gjenoppbygges etter samme prinsipp. Figur 10. Prinsippskisse for gytegrop. Tegnet etter veiledning av Fylkesmannen i Oppland Forbedring av bunnforhold En forbedring av bunnforholdene vil gagne både bunndyr, fisk, kreps og fugl. På de skisserte strekningene i figur 11 og 12 skal det fjernes mose (krafse), legges ut gytegrus og settes ut steingrupper. Steingruppene settes ut både i selve elveløpet for å få et variert strømningsbilde og vanndyp i elva men også som buner for å styre strømmen fra side til side. Da unngår man at den blir kanalpreget slik den er i dag Forbedring av kantvegetasjonen Kantvegetasjonen er viktig som skjulområder både for fugl på land og for fisk og kreps i vannet. En god kantvegetasjon er også viktig for å forhindre erosjon samt at det er et miljøforbedrende tiltak med tanke på at det kan redusere mengden forurensende avrenning til elva. Det vil bli lagt til rette for at kantvegetasjonen kan formere seg naturlig i området vist med grønt i figur 11 og 12. Der det er dårlig kantvegetasjon skal det, om det viser seg å være behov, vurderes utplanting av or og stedegne vierarter. Flomsikringen er planlagt ut i fra et prinsipp om at den skal ligge så langt fra elvebredden som mulig mtp kantvegetasjonen og elvas naturlige liv. Langs 17

20 mesteparten av elvestrekningen i planområdet har man lykkes i å planlegge flomsikringen så langt fra elven at kantvegetasjonen gis gode vilkår. På høyre bredd forbi brannstasjon og busstasjon vil det bli trangt mellom flomsikringsmur og elv. Her er det planlagt god plass for kantvegetasjon på den andre bredden. Nye gyteområder Bedre leveforhold Forbedret kantvegetasjon Figur 11. Oversikt over strekninger med planlagte biotoptiltak. 18

21 Nye gyteområder Bedre leveforhold Forbedret kantvegetasjon Figur 12. Oversikt over strekninger med planlagte biotoptiltak. 19

22 7. Virkninger 7.1. Hydrauliske og hydrologiske forhold Den hydrauliske effekten av tiltakene er vist i planen fra Dr. Blasy Dr. Øverland Vannkvalitet Det vil i anleggsperioden måtte påregnes noe ekstra tilslamming i vassdraget. Arbeid i vannstrengen bør gjennomføres i perioden mellom 15. juni og 1. september (SWECO, 2012) 7.3. Biologisk mangfold SWECO (SWECO, 2012) ga en liste med anbefalinger når det gjelder avbøtende, biotopforbedrende tiltak opp mot flomsikring: - Gjennomføring i perioden mellom 15.6 og Beholde og legge tilbake riktig gytegrus - Beholde kulper eller grave ut på nytt (minimalt 5) - Beholde og legge tilbake (eller utlegge) store stein og steingrupper - Minke fjerning eller reetablering av kantvegetasjon For å følge disse anbefalingene er det planlagt følgende: - To viktige gytegroper i dag (figur 7) skal så godt det lar seg gjøre bevares eller reetableres hvis dette ikke lar seg gjøre. Det skal etableres tre nye gytegroper. - Strekningen fra Gullåas utløp i Vigga og et stykke nedstrøms, som vist i figur 6 er i dag et viktig gyteområde i kategori A (SWECO, 2012). I hele dette området skal Vigga legges om som vist i figur 7, og området blir ødelagt. Det skal på den nye strekningen gjøres biotoptiltak som steinutsetting, reetablering av kantvegetasjon og utlegging av gytegrus. - Det er på flere angitte strekninger (figur 11 og 12) planlagt biotoptiltak som utsetting av stein og utlegging av gytegrus. - Langs store deler av Viggas bredd gjennom sentrum vil kantvegetasjonen få både bedre plass til å utvikle seg naturlig samt at det skal vurderes noe nyplantning hvis man ser at det er behov for dette. Det er gjort registrering av én spesiell art under Augedalsbrua: Enghaukeskjegg, kategori VU (sårbar) med funndato i 1904 (artsdatabanken.no). Augedalsbrua er ikke omfattet av tiltaket og NVE mener derfor denne arten ikke vil bli påvirket. Det er gjort flere registreringer av fuglearter i planområdet men de fleste av disse artene har ikke hekkområde eller leveområde i elva. Fossekallen er avhengig av forholdene i elven for å finne mat. For fossekallen vil etablering av kulper og varierende strømningsforhold være positivt. Forholdene for kreps vil bli forbedret da den lever i habitat med gode skjulforhold ved steiner og under kantvegetasjon. 20

23 Konklusjon NVE ser at et eksisterende godt gyteområde vil bli ødelagt. Strekningen skal forsøkes reetablert som gyteområde. Det er imidlertid alltid en usikkerhet knyttet til virkningen av biotoptiltak som foreslått og dermed om den nye strekningen vil bli like god som den gamle. Det er derfor planlagt avbøtende biotoptiltak flere steder i Vigga i planområdet. NVE mener Vigga, med unntak av strekningen som blir ødelagt blir bedre enn før tiltaket for det biologiske mangfoldet. NVE mener dermed effekten av de avbøtende tiltakene veier godt opp mot de negative effektene av flomsikringen Landskap, kulturminner Det skal rives en bygning registrert som kulturminne. Kommunen har befart den aktuelle bygningen med kulturminnemyndighetene Friluftsliv, rekreasjon Det er planlagt tursti på og/eller langs flomverket i hele planområdet. Det er også planlagt en handicaptilpasset fiskeplass. Området vil bli bedre tilrettelagt for offentligheten etter at tiltaket er utført. 8. Forholdet til lovverk og offentlige planer 8.1. Forholdet til offentlige planer Gran kommune utarbeider parallelt med denne planen en ny reguleringsplan som bla omfatter den delen av Brandbu sentrum som berøres av en beregnet 200-års flom. Flomsikringsplanen fra NVE er innarbeidet i reguleringsplanen og vil være et vedlegg til denne Forholdet til naturmangfoldloven Forholdet til naturmangfoldloven Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av ev. påvirkninger er basert på den informasjonen som er lagt fram i søknaden, høringsuttalelser, og ev. tilleggsundersøkelser utført av SWECO, 2012 og NIVA, 2011, informasjon fra Gran kommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland samt NVEs egne erfaringer. NVE har også gjort egne søk i tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart den 1. mars Etter NVEs vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon for å vurdere tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, jamfør naturmangfoldlovens 8. NVE ser at et eksisterende godt gyteområde vil bli ødelagt. Strekningen skal forsøkes reetablert som gyteområde. Det er imidlertid alltid en usikkerhet knyttet til virkningen av biotoptiltak som foreslått og dermed om den nye strekningen vil bli like god som den gamle. Det er derfor planlagt avbøtende biotoptiltak flere steder i Vigga i planområdet. NVE mener Vigga, med unntak av strekningen som blir ødelagt blir bedre enn før tiltaket for det biologiske mangfoldet. 21

24 NVE mener dermed effekten av de avbøtende tiltakene veier godt opp mot de negative effektene av flomsikringen. Etter NVEs vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltaket kan ha på naturmiljøet, og NVE mener at naturmangfoldloven 9 (føre-var-prinsippet) ikke kommer til anvendelse. Tiltaket vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper, arter eller økosystemet gitt i naturmangfoldloven 4 og 5. Ev. avbøtende tiltak er beskrevet i kapittel 4.7. NVE har også sett tiltaket i sammenheng med andre påvirkninger på de berørte naturtypene, artene og økosystemet. Prinsippet om å vurdere samlet belastning i naturmangfoldloven 10 er ivaretatt Forholdet til vannforskriften (for tiltak i vassdrag) NVE har foretatt en vurdering av kravene i vannforskriften (FOR nr. 1446) 11 og 12 vedrørende midlertidige endringer, ny aktivitet eller nye inngrep. NVE har vurdert tiltak som vil kunne redusere skadene og ulempene ved tiltaket, og vurdert behov for nødvendige oppfølgende undersøkelser. NVE har vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være større enn skadene og ulempene ved tiltaket. Videre har NVE vurdert at hensikten med inngrepet i form av økt sikkerhet mot flom og/eller vassdragsrelaterte skred ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre. Både teknisk gjennomførbarhet og kostnader er vurdert Forholdet til kulturminneloven Det er en bygning registrert som kulturminne i planområdet. Det er potensiale for nye funn av kulturminner i området. Behovet for videre kulturminneregistreringer jf undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 vil bli avklart med kulturminnemyndighetene etter planens hørngsperiode. Dersom det i forbindelse med byggearbeidene blir funnet automatisk fredede kulturminner skal arbeidene straks stanses, i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter jf. Lov om kulturminner 8. Melding sendes i så fall snarest til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres og eventuelle vilkår for dette Forholdet til vannressursloven, konsesjonspliktvurdering Innledning I følge vannressursloven må ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget, uten at det skjer i medhold av lovens 12 eller 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. NVE har i det følgende gjort en vurdering av hvorvidt byggingen av fordrøyningsmagasinene kan medføre slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven 8. Til grunn for vår vurdering ligger rapportene NIVA Rapport L.NR ; Fisk og bunndyr i Vigga; undersøkelser i forbindelse med vurdering av flomsikringsalternativer gjennom Brandbu i Gran kommune, SWECO rapport 2012: Utredning Vigga Vurdering flomforebygging og biotopplan.samt kunnskap om vannføring og flomforhold innhentet fra NVE dokument 11/ Holmqvist, Erik, Flomberegning for Vigga, NVE Flomsonekart 5/2007. Naserzadeh, Ahmed og Svegården, Jostein, Flomsonekart. Delprosjekt 22

25 Brandbu og Gran, beregninger gjort av Dr. Blasy- dr. Øverland i samband med tiltaksplanen, samt tilgjengelig data i ulike databaser. Orientering om tiltaket NVEs vurdering Vannføring Det skal ikke fraføres eller tilføres vann fra noen deler av strekningen i samband med tiltaket. Hastigheten på vannet vil i de tilfeller hvor vannet når opp til flomsikringen bli høyere enn den var før tiltaket blir bygget. Biologisk mangfold Det er planlagt følgende: - To eksisterende gytegroper (figur 7) skal bevares eller reetableres så godt som det lar seg gjøre. Det skal videre etableres tre nye gytegroper. - Strekningen fra Gullåas utløp i Vigga og et stykke nedstrøms, som vist i figur 6 er i dag et viktig gyteområde i kategori A (SWECO, 2012). I hele dette området skal Vigga legges om som vist i figur 7, og området blir ødelagt. Det skal på den nye strekningen gjøres biotoptiltak som steinutsetting, reetablering av kantvegetasjon og utlegging av gytegrus. - Det er på flere angitte strekninger (figur 11 og 12) planlagt biotoptiltak som utsetting av stein og utlegging av gytegrus. - Langs store deler av Viggas bredd gjennom sentrum vil kantvegetasjonen etter utbyggingen få bedre plass til å utvikle seg naturlig og samtidig skal noe nyplanting vurderes hvis man ser at det er behov for dette. Det er gjort registrering av én spesiell art under Augedalsbrua: Enghaukeskjegg, kategori VU (sårbar) med funndato i 1904 (artsdatabanken.no). Augedalsbrua er ikke omfattet av tiltaket og NVE mener derfor at denne arten ikke vil bli påvirket. Det er gjort flere registreringer av ulike fuglearter i planområdet. For fossekallen spesielt vil etablering av kulper og varierende strømningsforhold være viktig. Forholdene for kreps vil bli forbedret etter tiltaket da denne foretrekker habitat med gode skjulforhold ved steiner og under kantvegetasjon. NVE er svært opptatt av at grunnlaget for biologisk mangfold i og langs vassdraget skal være minst like bra og helst bedre enn nåtilstanden etter at tiltakene er gjennomført. NVE mener at effekten av de avbøtende tiltakene som er lagt inn i planen, helt klart oppveier for de negative biologiske effektene ved de aktuelle flomsikringstiltakene. Friluftsliv og landskap Det er planlagt tursti på og/eller langs flomverket i hele planområdet. Det er også planlagt en handicaptilpasset fiskeplass. Området vil bli bedre tilrettelagt for offentligheten etter at tiltaket er utført. 23

26 Kulturminner Det skal rives en bygning registrert (i som kulturminne. Kommunen har befart den aktuelle bygningen med kulturminnemyndighetene. Konklusjon Med bakgrunn av hva som er beskrevet ovenfor, mener NVE at byggingen av fordrøyningsmagasinene ikke vil medføre slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket trenger konsesjon etter vannressursloven 8. 24

27 9. Kostnadsoverslag Kostnadsoverslaget finnes i den vedlagte planen fra Dr.Blasy- Dr.Øverland. Den totale kostnaden for tiltaket er beregnet til å være kr ekskl mva. 25

28 10. Vedlegg Teknisk plan og kostnadsoverslag Plan fra Dr. Blasy Dr. Øverland ligger vedlagt Kart V 100 oversiktskart nå-tilstand V 101 oversiktskart planlagte tiltak H 101 vanndybder ved HQ200+klima, nå-tilstand H 102 strømningshastighet ved HQ200+klima, nåværende tilstand H 110 vanndybder ved HQ200+klima, planlagt tilstand V 140 detaljkart sør planlagte tiltak V 141 detaljkart nord planlagte tiltak V 150 Lengdeprofil av Vigga V 151 Lengdeprofil av Eggeelva V 152 tverrsnitt av Vigga profil og V 153 tverrsnitt av Vigga profil og V 154 tverrsnitt av Vigga profil 0+550, og V 155 lengdeprofil flomtiltak på venstre bredd av Vigga V 156 lengdeprofil flomtiltak på høyre bredd av Vigga V 157 lengdeprofil flomtiltak langs Eggeelva V 160 lengdeprofil Orhagavegen V 161 lengdeprofil gang- og sykkelvei V 162 lengdeprofil Storlinna V 170 veibru Orhagavegen over Vigga, grunnriss og snitt V 171 gang- og sykkelvegbru over Vigga, grunnriss og snitt V 172 veibru Storlinna over Eggeelva, grunnriss og snitt V 190 standardtegning 26

29 11. Referanser NVE dokument 11/ Holmqvist, Erik, Flomberegning for Vigga. NVE Flomsonekart 5/2007. Naserzadeh, Ahmed og Svegården, Jostein, Flomsonekart. Delprosjekt Brandbu og Gran. Sweco, Uredning av Vigga. Vurdering av flomforebygging og biotopplan. Rapport på oppdrag av Gran kommune. NIVA, Fisk og bunndyr i Vigga; undersøkelser i forbindelse med vurdering av flomsikringsalternativer gjennom Brandbu i Gran kommune. NVE Rapport 5/2011. Lawrence, Deborah og Hisdal, Hege; Hydrological projections for floods in Norway under a future climate. Løvlien Georåd AS Flomsikring Vigga, Brandbu. Grunnundersøkelse. Geoteknisk rapport nr nummer 2. Direktoratet for naturforvaltning (2007). Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006 (oppdatert 2007). Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. Direktoratet for naturforvaltning (2000). Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 27

30

31 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG innhold Dokumentoversikt Utredningsrapport Bilag 1: Bilag 2: Kostnadsoverslag Tegninger iht. tegningsoversikt

32 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG innhold Utredningsrapport 1. Prosjektansvarlig Tiltakets formål Nå-tilstand Undersøkelsesområdets beliggenhet og utstrekning Hydrologisk og hydraulisk grunnlag Geologiske og hydrogeologiske forhold Oversikt over rørledninger Hydrauliske beregninger Beregningsgrunnlag Hydraulisk modell Undersøkelsesområde og beregningsnett Resultat av beregningene Nå-tilstand Planlagt situasjon Art og omfang av flomtiltakene Valgt løsning Flomverk Beliggenhet og utforming av flomverkene Flomverk på venstre bredd av Vigga (plantegning V155) Flomverk på høyre bredd av Vigga (plantegning V156) Flomverk langs Eggeelva i området ved utløpet i Vigga (plantegning V157) Bygningsmessig utforming av flomverkene Flomvoller Flomvegger Nybygging av bruer og tilpasning av veger Bru på Orhagavegen over Vigga Gang- og sykkelvegbru over Vigga Bru på Storlinna over Eggeelva Økologiske tiltak og landskaputforming ved Vigga Tiltak ifm. eksisterende VA-ledninger side I

33 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG innhold 5.7 Tiltak for drenering innenfor flomverkene Tiltak for overvannsdrenering Tiltak for bortledning av vann som idag renner av på overfllaten Tiltak for bortledning av dreneringsvann fra drensgrøfter på luftsiden av flomverkene Prosjektkostnader Videre fremdrift Sammendrag side II

34 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning 1. Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Øst Vangsveien 73 N Hamar 2. Tiltakets formål Tettstedet Brandbu i Gran kommune ligger ved elva Vigga og trues av oversvømmelse ved flom. Faren for flom kommer i første rekke fra Vigga, som ved dimensjonerende flom har en vannføring på 66 m³/s like oppstrøms Brandbu. Imidlertid bidrar også to sideelver til flomtrusselen. Disse kommer fra nord og renner ut i Vigga i Brandbu. Det er elvene Gullåa og Eggeelva, med dimensjonerende flomvannføring på 9,6 m³/s, hhv. 18 m³/s. Mest utsatt er bebyggelsen på høyre side av Vigga, medregnet Storlinna som går gjennom Brandbu sentrum, samt for bebyggelsen ved utløpet av Eggeelva. Skadene som må påregnes ved flom vil kunne forhindres eller reduseres til et rimelig nivå ved tekniske flomtiltak. Slike tiltak er imidlertid erfaringsmessig teknisk krevende og kostbare. De vil få stor innvirkning på gatebildet og eksisterende drenering. Tiltakene må derfor planlegges grundig og med ivaretakelse av alle relevante aspekter. I første omgang ble det i 2008 utarbeidet et flomsikringskonsept. Basert på en nøyaktig 2- dimensjonal hydraulisk beregning av påregnelig flomnivå ble det utarbeidet forskjellige alternativer for utformingen av teknisk flomsikring. Da det ikke foreligger egnede andre alternativer, vil flomsikringen måtte etableres ved bygging av flomvoller og flommurer. Som tilleggstiltak ble det foreslått utvidelse og senking av elvene. Dette ville føre til en utvidelse av flomvannførende tverrsnittet, og dermed i sin tur til en senking av flomnivået i spesielt kritiske områder. Innenfor konseptets rammer ble det utarbeidet fire alternativer med forskjellige kombinasjoner av flomtiltak. Disse alternativene ble gjennomgått av prosjektansvarlig og Gran kommune. I denne prosessen ble det utviklet en løsning som tar hensyn til både flomsikringen, tettstedets videre utvikling og vassdragsøkologiske aspekter. Ved denne løsningen gjøres det bruk av elementer som allerede var med i konseptet fra 2008 eller som representerer en videreutvikling av de muligheter som ble undersøkt i den forbindelse. For å kunne vurdere om denne løsningen er teknisk realiserbar, hvilken innvirkning på byggekostnadene som må forventes, samt andre relevante forhold, ble det gitt i oppdrag en omfattende revidering og utvidelse av konseptet fra Som grunnlag for gjennomgangen ble i første omgang de hydrauliske beregningene for nå-tilstanden revidert. Den største endringen i forhold til beregningene fra 2008 ligger i tillegget på 20 % til vannføringen ved en 200- års flom. Med dette tas det tilbørlig hensyn til den mulige effekten av forventede klimaendringer. Med flomnivået som ble beregnet med denne flomvannføringen er så de nødvendige flomtiltakene planlagt. De planlagte tiltakene er deretter integrert i den hydrauliske modellen for å kontrollere effekten på flomsikringen. Ved tilpasning av tiltakene og etter gjentatte hydrauliske beregninger var det mulig å fastlegge tiltakene i overensstemmelse med den løsningen som er ønsket av prosjektansvarlig og Gran kommune. side 1

35 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning Under utarbeidelse av planen ble det operert med flere detaljer enn i konseptet fra Særlig er beliggenheten av og dimensjonene på flomverkene og tilleggstiltakene nøye fastlagt, slik at det blir mulig å analysere innvirkningen på eksisterende bebyggelse tilsvarende nøyaktig. Dessuten blir det på denne måten mulig å planlegge utviklingen av Brandbu sentrum med flomsikringen som en integrert del. Konseptet som fremlegges her må betraktes som et grunnlag for den etterffølgende detaljplanleggingen av flomverker og tilleggstiltak. Planene kan realiseres skritt for skritt, alt etter hvilke finansielle midler som står til rådighet. Detaljplanene vil kunne utarbeides raskt og målrettet som en direkte videreutvikling av den foreliggende tekniske planen. 3. Nå-tilstand 3.1 Undersøkelsesområdets beliggenhet og utstrekning Brandbu ligger langs Viggas løp, like oppstrøms utløpet i Randsfjorden. Vigga renner fra sørøst mot nordvest gjennom Brandbu sentrum. Det området som her skal undersøkes strekker seg over en lengde på ca. en kilometer på begge sider av elva. De lavereliggende områdene som er flomutsatt befinner seg ved Storlinna, samt ved Torgvegen mellom Parkvegen og Eggelinna. Oversvømt område strekker seg ut over Storlinna og innebærer at også bebyggelsen rett nord for Storlinna er flomutsatt. I undersøkelsesområdet renner følgende sideelver ut i Vigga: Gullåa Gullåa renner mot Brandbu i retning fra nord mot sør og munner ut i Vigga sør for krysset Parkvegen/Storlinna. Umiddelbart før utløpet er Gullåa rørlagt over en lengde på ca. 80 m ved Parkvegen. Rørene har rektangulært tverrsnitt med bredde 3,3 m og fri høyde mellom 1,75 m og 2,5 m. Eggeelva Eggeelva renner på samme måte mot Brandbu i nord-sør-retning. Den renner omtrent parallelt med Eggelinna og munner ut i Vigga sør for brua på Storlinna i et relativt tettbygd strøk. Følgende kartutsnitt gir et overblikk over undersøkelsesområdet. side 2

36 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning Illustrasjon 3.1: Planleggingsområdet 3.2 Hydrologisk og hydraulisk grunnlag Tabellen under med tall for de hydrologiske forholdene i Vigga er hentet fra NVE-rapport nr. 5/2007 flomsonekart, delsprosjekt Brandbu og Gran. Iht. rapporten må det benyttes følgende dimensjonerende flomvannføring for de enkelte elvene: Tabell 3.1: Dimensjonerende flomvannføring for elvene i Brandbu Gjentaksintervall (år) Vigga oppstrøms Gullåa Vannføring (m³/s) Gullåa Eggeelva Vigga nedstrøms Eggeelva side 3

37 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning 3.3 Geologiske og hydrogeologiske forhold Det er ikke foretatt noen undersøkelse av de geologiske og hydrogeologiske forhold i undersøkelsesområdet. Det er heller ikke absolutt påkrevd for utarbeidelse og revidering av konseptet, da det ikke har noen avgjørende betydning på art og omfang av flomtiltakene. Imidlertid krever den forestående detaljplanleggingen mer detaljerte undersøkelser av byggegrunnen, samt undersøkelse av hvilke grunnvannsforhold det må regnes med (boring, oppsetting og kontroll av grunnvannstandmålere, jordmekaniske laboratorieundersøkelser etc.). Resultatene av disse trengs for en konstruksjonstekisk sikker dimensjonering av selve flomverkene, og også av de sannsynlige dreneringstiltak på luftsiden av flomverkene for oppsamling og bortledning av grunnvann som ved flom vil kunne strømme under flomverkene og inn i området. 3.4 Oversikt over rørledninger Bortledning av spillvann og overvann i undersøkelsesområdet skjer med et system av rørledninger. Beliggenheten av disse går fram av en oversikt som prosjektansvarlig har stilt til disposisjon. Dreneringen foregår iflg. denne med separate rørledninger for spillvann og overflatevann. Basert på opplysninger i dreneringsoversikten går det fram at enkelte overvannsledninger leder vannet ut i Vigga i det området hvor det planlegges flomsikringstiltak. Her må det evt. anlegges ekstra pumpeverk eller rørledninger, slik at tilsiget av vann ved flom i Vigga kan bortledes og ikke fører til oversvømmelse av lavtliggende områder på luftsiden av flomverkene. Nærmere oversikt er å finne i kap Hydrauliske beregninger 4.1 Beregningsgrunnlag Hydraulisk modell De hydrauliske beregningene ble gjennomført med programpakken HYDRO_AS-2D. Dette er et digitalt program for hydraulisk beregning av vannstandsnivåer på 2-dimensjonalt, stasjonært og instasjonært grunnlag. Ved den 2-dimensjonale beregningen kan strømningsforholdene og oversvømmingsprosessene beregnes nøyaktigere enn ved en 1-dimensjonal beregning. Det er ikke påkrevd med separat beregning av elvestrengen og forlandene. Det tas implisitt hensyn til de komplekse strømningsinteraksjonene mellom elvestreng og forland, og likeledes muligheten for oppstuvning og andre (2-dimensjonale) strømningseffekter (Nujić 1 ; 1998). Utgangspunktet for den todimensjonale matematiske modelleringen så vel av naturlige strømningsprosesser i rennende vann, som for beregningen av vannstander og utbredelsen av flombølger, er de 2d-dybdemidlede strømningsligningene, også kjent som ligninger for grunt vann. Den numeriske prosessen som er integrert i modellen, baserer seg på en løsning av disse ligningene etter finite-volume-metoden. 1 Nujić M., Praktischer Einsatz eines hochgenauen Verfahrens für die Berechnung von tiefengemittelten Strömungen, Mitteilungen des Instituts für Wasserwesen der Universität der Bundeswehr München, Nr. 62 / (1998). side 4

38 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning For å gjennomføre den digitale simuleringen må hele området deles opp i diskrete elementer. Den fremgangsmåten som her er brukt, benytter et beregningsnett med en kombinasjon av trekantede og firkantede elementer. Bruken av et kombinert nett gjør det lettere å tilpasse seg til de topografiske og hydrodynamiske forhold i den aktuelle oppgaven. Slik kan en relativt nøyaktig fastlegge forløpet av rennende vann, flomvoller og veier, noe som er av avgjørende betydning når strømningsprosessen skal modelleres Undersøkelsesområde og beregningsnett Undersøkelsesområdet ligger langs Vigga. Det begynner ca. 500 m ovenfor Gullåas munning og strekker seg til ca. 300 m nedenfor Eggeelvas munning. Området omfatter et areal på til sammen ca. 0,5 km 2. Beregningsmodellen som beskriver nå-tilstanden, ble satt opp på grunnlag av den modellen som ble utarbeidet for konseptet fra Beregningsgrunnlaget for den hydraulisk beregningen er basert på terrenginformasjon fra ulike kilder. Elvestrengen er bygd opp på grunnlag av tverrprofiler som er tatt fra den eksisterende 1-dimensjonale beregningen eller målt opp på nytt. Hoveddatakilden for forlandsområdet er Laserscan-data fra 2008 med en rasteravstand på 5 m. I tillegg er det tatt hensyn til terrenglinjer for arealbruk ved innsamlingen av data for gater og bygninger. Høyden på en eksisterende liten flomvoll samt størrelsen av relevante konstruksjoner (bruer og kulverter) ble komplettert ved terrestrisk oppmåling i Da de aktuelle data fra NVE er levert i koordinatsystemet UTM 32 N, ble koordinatsystemet i esisterende modell fra 2008 konvertert fra NGO 3 til UTM 32 N. Det ble dessuten foretatt følgende tilpasninger av og tillegg til modellen: Modellområdet ble utvidet med ca. 80 m i Viggas strømretning mot nordvest. Beliggenheten av bebyggelsen som er integrert i modellen ble kontrollert på nytt for å få oversikt over de aktuelle forholdene. Ved avvik ble modellen endret slik at den tilsvarte de faktiske forhold. For den todimensjonale hydrauliske beregningen ble det konstruert et beregningsnett som er tilpasset de topografiske og hydrodynamiske forhold i undersøkelsesområdet så virkelighetsnært som mulig. For hele undersøkelsesområdet består det nettet vi har benyttet av ca knuter og ca elementer. I elvestrengområdet er nettet mer finmasket enn i ubebygde områder lenger fra elva. Data om bygningstilstanden ble samlet separat. Alle bygningene er definert som ikke gjennomstrømbare arealer. De enkelte elementer i beregningsnettet får tilordnet friksjonsfaktor etter Manning-Strickler i forhold til arealbruken. Friksjonsfaktorene for de ulike formene for arealbruk fastlegges på grunnlag av forholdene på stedet. Tabell 4.1 viser en liste over de friksjonsfaktorer som er brukt. Illustrasjon 4.1 viser fordelingen av arealbruken. 2 Flomsikringskonsept Brandbu Gran kommune, Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG, side 5

39 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning Tabell 4.1: Tilordning av friksjonsfaktorer etter arealbruk Arealbruk k st [m 1/3 /s] åpen vegetasjon 14 elvestreng 28 tett vegetasjon 12 veger 40 Åpen vegetasjon Tett vegetasjon Veger Byggninger Elv Illustrasjon 4.1: Arealbruk Som utløpsgrensebetingelse ble det satt opp en energilinjegradient som tilsvarer terrengets helning. De aktuelle vannføringene er tatt fra rapport nr 5/2007 flomsonekart, delsprosjekt Brandbu og Gran (jfr. kap. 3.2). Ved beregningen for en 200-års dimensjonerende flom er vannføringen gitt et tillegg på 20% pga på effekten av de forventede klimaendringer (klimafaktor). side 6

40 Flomsikring Brandbu, Gran kommune Dr. Blasy Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG utredning 4.2 Resultat av beregningene Ved revidering og utvidelse av flomsikringkonseptet er det utført beregninger for vannføringer som ventes ved en 200-års flomhendelse med tillegg av en klimafaktor på 20%. Det ble ikke gjennomført beregninger for hyppigere hendelser. Disse er å finne i dokumentene fra Ved beregningene ble nå-tilstanden og situasjonen etter bygging av de planlagte flomtiltak lagt til grunn. De beregnede vannstandene går frem av lengdeprofilene (plantegning V 155, V 156 og V 157, bilag 2 til dette dokumentet) Nå-tilstand Iht. beregningene fra 2008 må det ved en 200-års flom påregnes en oversvømmelse av de arealer som er vist i følgende illustrasjon. Som det også ved forrige utredning ble fastslått, stemmer resultatene av beregningene langs Vigga godt med resultatene fra en tidligere 1- dimensjonal beregning. Ved sideelvenes utløp er den 2-dimensjonale beregningen mer nøyaktig, da man her kan ta hensyn til oppstuvningseffektene. Iflg. disse beregningene må det særlig ved utløpet av Eggeelva påregnes oversvømmelse av større arealer enn den 1- dimensjonale beregningen viste. Illustrasjon 4.2: Oversvømte arealer ved en 200-års flom Som det fremgår av illustrasjonen, er det særlig bebyggelsen på høyre side av Vigga, medregnet Storlinna gjennom Brandbu sentrum, samt området ved utløpet av Eggeelva som berøres av oversvømmelser. Vannstandene kan ved de sterkest berørte bygningene stige til side 7

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet NVE sin rolle som vassdragsmyndighet Mindre inngrep i vassdrag Kristin Ødegård Bryhn NVE, Region Øst 04.09.2015 NVE som vassdragsmyndighet Vannressursloven er den mest sentrale loven som regulerer inngrep

Detaljer

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Skisseplan Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Plandato: 04.07.2017 Saksnr.: 201506801 Revidert: Vassdragsnr.: 127.Z

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI 1 Oppdragsgiver: Vik kommune Oppdrag: 536250-01 Reguleringsplan Vikja - Seimsvegen Dato: 05.10.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI INNHOLD Innledning...

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 25 1994 A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Eirik Traae VASSDRAGSTEKNISK VURDERING AV UTFYLLINGER, LANGS DRAMMENSELVA, FOR G/S-VEIER I NEDRE EIKER KOMMUNE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEK

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Lygna skisenter - tillatelse til midlertidig uttak av vann fra Svarttjern ved Lygna, Gran kommune

Lygna skisenter - tillatelse til midlertidig uttak av vann fra Svarttjern ved Lygna, Gran kommune Gran kommune Rådshusvegen 39 2770 JAREN Vår dato: 31.01.2017 Vår ref.: 201503495-6 Arkiv: 311 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bård Andreas Selstad Ottesen 22 95 95 28 / baso@nve.no Lygna skisenter

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Innenfor analyseområdet er det en rekke bruer som er flomutsatte.

Innenfor analyseområdet er det en rekke bruer som er flomutsatte. Flomsonekart Flomsonekart for Sandvika, Vøyenenga og Skui Flomsonekart for Sandvika, Vøyenenga og Skui ble overlevert fra NVE 14.1.2004. Bærum kommune har bidratt med lokalkunnskap, digitalt kartgrunnlag

Detaljer

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/169-8 / L12 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201600789-2 Arkiv: 311 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Bård Andreas Selstad Ottesen 22 95 95 28 / baso@nve.no

Detaljer

BIOTOPTILTAK AUDNA KANALISERT STREKNING FRA GISLEFOSS TIL SELAND

BIOTOPTILTAK AUDNA KANALISERT STREKNING FRA GISLEFOSS TIL SELAND BIOTOPTILTAK I AUDNA PÅ KANALISERT STREKNING FRA GISLEFOSS TIL SELAND INNLEDNING Strekningen fra Gislefoss til Seland ble kanalisert på 1980 tallet. Dette medførte en forkortning av elveløpet og endringer

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller)

Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller) Bilag 5 Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller) Bilag 5.1. Statens vegvesen Planen er drøftet med vegvesenet og kryssingssted er avklart for gangtrafikk over Fv255 Skåbuveien. Det

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A-197 00A 01.0.05 FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA 00A Første utgivelse 24.6.2011 Nina Syvesen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 02.01.2018 Vår ref.: 201705701-4 Arkiv: 313 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eline Nordseth Berg 22959210/enbe@nve.no

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Hva er omfanget? Utvikling småkraftverk 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003

Detaljer

Masseuttak i vassdrag

Masseuttak i vassdrag Masseuttak i vassdrag Heidi Eriksen Oppland fylkeskommune Historikk Grusuttak i vassdrag Vanlig med uttak i elver for å dekke grusbehovet på landbrukseiendommer. Veibygging førte til større behov for grus

Detaljer

Vassdragsinngrep - kantvegetasjon

Vassdragsinngrep - kantvegetasjon Vassdragsinngrep - kantvegetasjon Anders Skalleberg NVE - Region Sør Vassdragsinngrep Kanalisering Forbygging Erosjonssikring Senking Utfylling Massettak Grøfting/lukking Nydyrking Fjerning av kantvegetasjon

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Vår dato: 1 A F U, 2009 Vår ref.: Arkiv: 411/127 Saksbehandler. Deres dato: Torger Wisth Deres ref.: B.

Vår dato: 1 A F U, 2009 Vår ref.: Arkiv: 411/127 Saksbehandler. Deres dato: Torger Wisth Deres ref.: B. Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE N V E 2 0 FEB. 2009 Verdal kommune Johannes Bruuns gt. 2 7650 VERDAL Vår dato: 1 A F U, 2009 Vår ref.: 200803604 Arkiv: 411/127 Saksbehandler.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 BODØ Vår dato: 05.10.2016 Vår ref.: 201304863-6 Arkiv: 323 Deres dato: 23.06.2016 Deres ref.: 16/8959 Saksbehandler: Eva Forsgren 22959616/efor@nve.no 1 NVEs uttalelse

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - Godkjenning av detaljplan

Raskiftet vindkraftverk - Godkjenning av detaljplan Austri Raskiftet DA Studievegen 2 2815 GJØVIK Vår dato: 21.12.2015 Vår ref.: 201102774-251 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Bjerkestrand 22959298/erbj@nve.no Raskiftet vindkraftverk

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Gjøvik kommune Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Hydrauliske beregninger 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Metodikk 4 1.2 Vannføringer 5

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Segalstad bru - Gausdal kommune, Oppland

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Segalstad bru - Gausdal kommune, Oppland Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Vår dato: 25.08.2017 Vår ref.: 201405960-8 Arkiv: 323 Deres dato: 06.06.2017 Deres ref.: 14/1402-104 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innsigelse

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Jernbaneverket Postboks HAMAR. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.:

Jernbaneverket Postboks HAMAR. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 16.09.2016 Vår ref.: 201206745-19 Arkiv: 323 Deres dato: 05.07.2015 Deres ref.: 201607050 Saksbehandler: Kristin Ødegård Bryhn 1 NVEs merknader ved offentlig

Detaljer

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak Norges Småkraftverk AS Postboks 9 1375 BILLINGSTAD Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 201206567-4, 201206909-3 Arkiv: 312 Deres dato: 26.09.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Støle Hansen Norges Småkraftverk

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

BKK Nett AS - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Granvin Voss, Granvin og Voss kommuner, Hordaland fylke

BKK Nett AS - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Granvin Voss, Granvin og Voss kommuner, Hordaland fylke BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 24.07.2014 Vår ref.: 201400362-8 Arkiv: 617 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 41 67 91 96 22 95 97 74 / olah@nve.no 1 BKK

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik Flomvurdering ENDELIG Eigersund Mineral Vandfabrik AS Dato: 04. Desember 2010 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering. Tharan Fergus, NVE

Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering. Tharan Fergus, NVE Restaurering av vassdrag fra biotoptiltak mot økologisk restaurering Tharan Fergus, NVE 2 Båhusbekken, Rin Foto: Arne Hamar Hvorfor? Hva? Hvordan? Hvem? Bedre miljø god økologisk statushvorfor og for hvem?

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Generelt om miljøtiltak og restaurering Mange inngrep langs norske vassdrag har negativ påvirkning

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2016 Vår ref.: 201601339-30 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 201406345-7 Arkiv: 312 Deres dato: 22.01.2015 Deres ref.: Stephan Klepsland Saksbehandler: Eilif Brodtkorb 1 Planendringssøknad

Detaljer

"Rammer og premisser "

Rammer og premisser "Rammer og premisser " CIENS 27.4.2016 Seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning Bærum elveforum, Oslo elveforum, Lysakerelvas venner Inger Staubo Skred og vassdragsavdelingen Medvirkning fra

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013 2023- Selbu kommune i Sør- Trøndelag til horing

Kommuneplanens arealdel 2013 2023- Selbu kommune i Sør- Trøndelag til horing Norges vassdrags- og energidirektorat N V E SEL,:c7=i Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU Vår dato: 8 ts'laj Vår ref.: NVE 201302210-2 rm/fhe Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 2009/1376-74/142/ASEWIN

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C Aurland kommune Oppdragsnr.: 5161024 Dokumentnr.: 1 Versjon: C01 2016-09-15 Leinafossen kraftverk Sammendrag Norconsult AS utarbeidet i 2009 på oppdrag fra Aurland kommune et flomsonekart for tettstedet

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529852 Detaljreguleringsplan for Brattebø Gård B4.2 Del: Dato: 2013-08-01 Skrevet av: Petter Reinemo Kvalitetskontroll: Håvard Knotten HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

GRUNNVANNSUTTAK VED STEINSHAUGEN OG FORHOLD TIL NASJONALT LAKSEVASSDRAG

GRUNNVANNSUTTAK VED STEINSHAUGEN OG FORHOLD TIL NASJONALT LAKSEVASSDRAG Orkdal Kommune GRUNNVANNSUTTAK VED STEINSHAUGEN OG FORHOLD TIL NASJONALT LAKSEVASSDRAG Utgave: 1. Dato: 2016-02-09 Side 2 av 7 Oppdragsgiver: Orkdal Kommune Oppdrag: 530465-01 Supplerende grunnvannsundersøkelser

Detaljer

MINDRE ENDRING KOMMUNEPLAN VEGÅRSHEI, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING KOMMUNEPLAN VEGÅRSHEI, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/170-8 / 140 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE-

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt.

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt. Til: Fra: Dato: 2014-05-28 CFD undersøkelse av Kjevikveien- Topdalselva SAMMENDRAG Simuleringer og vurderinger er gjort for utfylling i Topdalselva i forbindelse med etablering av veg rundt rullebanen

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Ellen Hoff Vår dato: 11.11.2015 Vår ref.: 201203690-156 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Ny adkomstveg

Detaljer

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/403-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Fjelna kraftverk, Nordkraft AS, Hemne kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Fjelna kraftverk, Nordkraft AS, Hemne kommune Nordkraft AS Postboks 55 8501 NARVIK Vår dato: 04.10.2017 Vår ref.: 201705653-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke Notat Til: Fra: Ansvarlig: Sørum kommunalteknikk KF Demissew K. Ejigu Sverre Husebye Dato: 12.05.2010 Vår ref.: NVE 200904654-10 Arkiv: Kopi: 333/002.D2Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 16.11.2015 Vår ref.: 201506034-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Flom Lillehammer. Sektor for By- og samfunnsutvikling

Flom Lillehammer. Sektor for By- og samfunnsutvikling Store nedbørsmengder 7-8. juli førte til at vassdragene Bæla, Skurva, Åretta (og til dels Mesnaelva) med sidebekker ikke klarte å ta unna vannmassene. Nedbør med påfølgende flom kun tilknyttet vassdrag

Detaljer

FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND

FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND 10.2012 MODUM KOMMUNE FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 10.2012 MODUM KOMMUNE FAGRAPPORT HYDROLOGI

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2014 Vår ref.: 201401786-5 Arkiv: 526 Deres dato: Deres ref.: U.off.: Offl 15, 1.ledd Saksbehandler: Anton Jayanand Eliston Svar

Detaljer