S T R A T E G I S K P L A N D O K U M E N T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T R A T E G I S K P L A N D O K U M E N T"

Transkript

1 kulturbystrategi :32 Side 1 K U L T U R B Y E N B E R G E N S T R A T E G I S K P L A N D O K U M E N T F O R F O R T S A T T S T Y R K I N G A V K U N S T - O G K U L T U R P O L I T I K K E N I B E R G E N

2 kulturbystrategi :32 Side 2

3 kulturbystrategi :32 Side 3 F R A U L R I K E N S T O P P Byrådet mener at det europeiske kulturbyåret og satsingen fram mot dette store prosjektet, har løftet Bergens kunst- og kulturliv. Bergen er satt positivt på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Kunst- og kulturlivets kvalitet, samarbeid og bredde er styrket og synliggjort. Byrådet ønsker at alle bergensere skal ha tilgang til kunst og kultur. Kunst og kultur er viktig for vår identitet, vår livsglede og vår styrke. Kampen om næringsetableringer og kvalifisert arbeidskraft vil hardne til i årene som kommer og byens opplevelsestilbud vil være avgjørende for valg av lokaliseringssted for ulike virksomheter. Gode tjenester sammen med et godt miljø og gode kulturtilbud er grunnleggende strategier for videreutvikling av verdiskapingen i Bergensregionen. Etter byrådets mening er Bergens troverdighet, som en ledende nasjonal kulturby, uløselig knyttet sammen med kombinasjonen av stolte, tradisjonsrike, men moderne og utadrettede kulturinstitusjoner, skapende og utøvende kunstnere, vitale festivaler og pågående og uredde unge talenter i utvikling. Merkevaren Bergen er preget av kunsten, og kunsten er merkevaren Bergen. Dette er en kraft, som byrådet har en ambisjon om å sette inn i strategiske allianser med andre viktige områder i utvikling av Bergen by. Byrådet ønsker å prioritere utvikling av bla. den kulturelle kapitalen, samspillet mellom kultur og næring; kulturindustri, Bergen som arena for festivaler og det regionale og internasjonale kunstsamarbeidet. I utvikling av dette arbeidet vil flere etater ha viktige oppgaver og en kompetanse, som Bergen kommune vil ha behov for, for å kunne oppnå gode resultater i ulike delprosjekter. Prosjektsamarbeid og tverretatlig samarbeid vil være virkemidler byrådet vil iverksette for å oppnå nye gode resultater på kulturområdet. Byrådet har en ambisjon for de neste 10 år om å tilføre kulturområdet økonomiske rammer av betydning og slik muliggjøre den politiske visjonen i denne kulturstrategien. Det er med stor forventning til de neste tiårs resultater at vi nå presenterer Strategisk kulturdokument for Kulturbyen Bergen. Anne- Grete Strøm-Erichsen Byrådsleder 3

4 kulturbystrategi :32 Side 4 D E S Y V F J E L L De syv fjell omkranser og preger byen, favner alt og er synlige for alle, nettopp slik vi håper at dette dokumentet skal oppfattes. Dette er et strategisk kulturdokument med et sektorovergripende perspektiv for det neste tiåret. Vi lever i en tid der forutsetningene for de fleste virksomhetene forandres og der kunst og kulturspørsmål på nye måter gjennomsyrer og påvirker andre samfunnsområder. Bergen by har et rikt og nyskapende kunst - og kulturliv som i seg selv har stor verdi. Strategidokumentet er et forsøk på å utvikle et helhetsperspektiv der hensikten er å utforme overgripende og effektive strategier for utvikling av bysamfunnet Bergen med utgangspunkt i kunst og kulturs betydning som drivkraft i arbeidet. Drivkreftene er bl.a. kunstnere, kunstinstitusjoner, kulturgrupper, organisasjoner og ungdom, som alle representerer betydelige ressurser for verdiskaping og bærekaftig utvikling. De allerede vedtatte fagplaner på kunst - og kulturområdet gjennomføres i henhold til vedtatte mål og framdriftsplaner. Strategidokumentet tar utgangspunkt i fagplaner samtidig som kunst- og kulturområdet settes inn i en helhetlig sammenheng og som tar utgangspunkt i byens samlede ressurser. Dokumentet skisserer en modell for interaktive prosesser, der ulike samfunnsområder og virksomheter samvirker og gjensidig forsterker hverandre. Dette er områder som har et stort utviklingspotensiale både for kunst -og kulturlivet i seg selv, for borgerne og for Kulturbyen Bergen - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Strategidokumentet gir overordnede føringer for en enhetlig kulturpolitikk og gir derved grunnlag for utarbeiding av lokale og eller tverrsektorielle handlingsplaner der strategier operasjonaliseres og tilpasses for eksempel de ulike sektorers, bydelers og virksomheters ambisjoner og forutsetninger. Sentralt vil arbeidet bli fulgt opp gjennom mål og konkrete tiltak i økonomiplanarbeidet og i årsbudsjetter.avsetninger vil være i tråd med vedtatte fagplaner og ambisjoner for ulike kunst- og kulturområder. Arbeidet har vært ledet av Byrådsavdeling for kultur med seksjonssjef Øyvor Johnson som ansvarlig, som i prosessen har samarbeidet med ulike representanter fra offentlige etater, forsknings - og næringsmiljø. Arbeidet har og involvert sentrale aktører fra byens kunstnermiljø og kulturinstitusjoner slik den kulturpolitiske intensjonen har vært siden midten av 90- tallet. 4 Bjørn F. Holmvik Kulturdirektør

5 kulturbystrategi :32 Side 5 V Å R T G R U N N F J E L L E R K L E D D M E D.. 1. Visjon for en attraktiv og dynamisk kulturby S i d e 7 2. Utvikling fra 1993 Kulturmelding for Bergen S i d e Faktorer som påvirker kunst -og kulturpolitikken S i d e Kulturens ringvirkninger for næringsliv, økonomi og bysamfunnet S i d e 15 Konklusjoner fra ringvirkningsanalysen. 5. Hvordan kan kunst og kultur påvirke samfunnsutviklingen for slik S i d e 26 å bli en førende kraft i samfunnet? 9 k u n s t k n a g g e r f o r K u l t u r b y e n B e r g e n 1.Kunst og kultur som sektorovergripende faktor for S i d e 27 Bergen bys utvikling 2.Kulturell kapital S i d e 29 3.Kulturelt demokrati S i d e 30 4.Ungdoms kreative kraft S i d e 32 5.Bergen som arena for kunst og kulturfestivaler S i d e 34 6.En Vestlandsk kulturpolitikk for Bergen S i d e 36 7.Internasjonal kulturpolitikk S i d e 38 8.Kultur og næring S i d e 40 A Kulturindustri (samspill mellom kultur og næring) Side 40 B Kunst og kultur som grunnlag for utvikling av reiseliv S i d e 43 9.Kunst og kulturakser i Bergen S i d e Vedtak fattet av Bergen Bystyre. S i d e 4 9 5

6 kulturbystrategi :32 Side 6

7 kulturbystrategi :32 Side 7 1. D E T E R H I T V I V I L K U L T U R B Y E N B E R G E N Gjennom samtidens uttrykk og på tradisjonens grunn, er utfordringen å styrke byens nasjonale posisjon og videreutvikle internasjonale nettverk. Kulturpolitikken skal være et fundament for utvikling av hele Bergen, som en by å bo i og å besøke, og for den samfunnsøkonomiske utviklingen. Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet. 7

8 kulturbystrategi :32 Side 8

9 kulturbystrategi :32 Side 9 2. HVA VILLE VI? O G H VA FIKK VI TIL? Da Bergen bystyre i oktober 1993 vedtok Kulturmelding for Bergen, skulle resultatet av meldingen befeste Bergen som landets ledende kulturby. Kulturmelding 1993 var et resultat av Bergen kommunes satsing på kultur fra 1990-årene. En av kommuneplanens visjoner var knyttet til Bergen - Norges Kulturby 1" og en målsetting om en by med et rikt og spennende kulturliv. Bystyrets vedtak avklarte det offentliges engasjement til å favne om de store kulturinstitusjonene, de ikke institusjonaliserte profesjonelle kulturtilbud og de mer folkelige kulturtilbud. Kulturpolitikken skulle også være en viktig faktor for næringslivets aktiviteter i Bergen. Kulturmeldingens 12 innsatsområder var: manifestasjoner, kulturbygg/arenaer, kulturvern, musikk, scenekunst, bildende kunst/kunsthåndverk, film og video, litteratur, fritid, barn og unge, kultur for alle og flerkulturelt felleskap. Bystyrets prioriteringer ble direkte knyttet til kunst, kulturarenaer, kulturvern og kulturformidling til barn og unge og det ble utarbeidet egne fagplaner innen disse områdene: kunstplan, museumsplan, kulturhusplan og barnekulturplan. Kulturmeldingens mål definerte også Kulturavdelingens arbeid med kommunens kunst og kultur. K o r t b le m å l e n e d e f i n e r t s l i k : - Bergen skal være en ledende kulturby og et senter for nyskapende kunst i Norge - Reiselivssatsingen skal ha en norsk kunstprofil - Byen skal styrke sentrum som kulturelt møtested, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og omegnskommunene - Bergen skal skape bredde og mangfold i kulturtilbudet, og inkludere det flerkulturelle - Kulturbyåret skal nå alle i byen - Bergen skal etablere og vedlikeholde tjenlige kulturarenaer både i sentrum og bydel - Kulturformidling til barn og unge skal prioriteres særskilt 9

10 kulturbystrategi :32 Side 10 Resultatene for perioden f remkommer slik: 1. Prestisjefylte utnevnelser er blitt Bergen til del: - Europeisk kulturby Norges kulturkommune Norges kulturskolekommune Det er påvist 100% vekst i antall turistbesøkende til Bergen på 10 år 3. Mer enn 80 kunstnervirksomheter har etablert seg - Hvorav 3/4 med sentrumsorienterte aktiviteter - Mer enn 50% ligger innen nykunstfeltet hvorav 8% er generelle tiltak for barn og unge 4. Det er etablert egen byrådsavdeling for kultur og kulturkontorer i alle b y d e l e r 5. Driftstilskudd til kultur har vist en realøkonomisk vekst på mer enn 40% 6. Mer enn 30 kulturarenaer er bygget / iverksatt, 1/3 i sentrum og resten i bydelene. Av dette er 1/3 spesielt tilrettelagt for barn og unge 7. Det har vært en sterk vekst i kulturopplevelser for barn og unge 8. Bergen som Europeisk kulturby i år 2000 hadde stor vekst i publikumsbesøket (+70%), turisme (+1% hotell, flyreiser ) 3000 a r r a n g e m e n t e r 10

11 kulturbystrategi :32 Side 11 F ak t o rer i d a ge ns sam f u n n so m p å v irk er ku ns t o g k ul t u rp ol i t i kke n o g ku ns t - o g k ul t ur u t øv e ls en. 3. Vi lever i en global brytningstid med raske endringer og økende kulturelt mangfold, en tid der viten og kreativitet er de bærende r e s s u r s e r. Internasjonalisering vil kreve at vi forstår ulike kulturer og de endringsprosessene som ligger bak kulturell forandring og utvikling. Kunnskap og kulturforståelse er sentralt for den enkeltes identitet, livskvalitet og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet. 11

12 kulturbystrategi :32 Side 12

13 kulturbystrategi :32 Side 13 I n n h o l d s o m v e k s t o m r å d e Ø k t b e h o v f o r k u n s t n e r i s k k o m p e t a n s e G e n r e o v e r g a n g e r o g n y e n e t t v e r k Drivkreftene; globalisering, stigende velstand, det frie individet, den voksende etterspørsel etter opplevelsesprodukter og ikke minst den teknologiske utviklingen utfordrer kulturpolitikken på mange områder. Utvikling av informasjonsteknologi, telekommunikasjon og digitale teknologier har forandret medielandskapet og det er nå langt flere formidlingskanaler for kunst, kultur og underholdning enn tidligere. Analytikerne påstår at i det 21. århundre vil konkurransen stå om kreativitetskraft og at det å produsere innhold det vil si at tekst, lyd, bilde, design og illustrasjon - vil være vekstområder. Generasjonen som vokser opp vil være den mest frigjorte generasjon noensinne og vil ha stor makt som forbrukere. De kan velge mellom flerfoldige TV-kanaler, kjøpe seg livsstil gjennom enda flere merkevarer og blant uttallige sider på internett. De lever i en kultur som ikke lar seg dirigere, men som stadig er i forandring og som influeres av den internasjonale underholdningsbransjen. Men det er også en kultur som higer etter identitet og sammenheng. Unge kunstnere vil få et bredere internasjonalt nettverk og dermed økt kompetanse og større arbeidsmuligheter. Det er viktig å få fram at kunstnere kan benyttes i direkte produktutvikling og kreativ tenkning i forhold til næringslivet. På mange områder finnes det behov for kunstnernes visuelle og formmessige kreativitet og det må legges kultur politiske føringer for at kunsten kan bidra til alternative måter å tenke på og utfordre vante forestillinger. Kunstnere, både nyutdannede og etablerte, har imidlertid stort behov for en god infrastruktur. Dette må den offentlige kulturpolitikken ta et ansvar for, slik at dette arbeidsmarkedet kan fungere. Lykkes man i å skape et bedre samspill mellom kunstliv og næringsliv vil vi oppleve en rekke nye dynamiske effekter for begge sektorer. Den kulturpolitiske visjonen vil derfor utvikle Bergen til en kreativ region, hvor kunst og kulturlivet i samspill med næringslivet utvikler nye kreative allianser. På kunstområdet erfarer man en rivende utvikling i koplingen mellom det profesjonelle kunst -og kulturliv, både innenfor og utenfor kunstinstitusjonene. Utviklingen er tuftet på en uttalt tverrkunstnerisk vilje, der man ser resultater av stadig eksperimentering og samarbeidsiver for å gi kunsten ytterligere oppmerksomhet og handlingsrom. Den nye kunstformen kommer til uttrykk ved at man utforsker nye uttrykksformer og nye blandinger mellom amatør- og profesjonell kultur, det gamle og det nye, det nære og det fjerne, det konvensjonelle og det eksperimenterende. Den nye utviklingen knyttet til genreoverganger/ nettverksbygging på tvers av kunstuttrykk og kunstinstitusjoner stiller både statlige- og lokalkulturpolitiske myndigheter overfor nye utfordringer. 13

14 kulturbystrategi :32 Side 14 N y e r o m f o r k u n s t En hovedutfordring er knyttet til kompetanse, kunnskap og kulturforståelse og kunstutdanning. En annen stor utfordring gjelder selve kunstskapingen og rammevilkårene for både kunstnere og produsenter, all den tid erfaringer allerede har vist at de nye kompaniene og kunstnergruppers visjoner medfører brudd med det tradisjonelle ved at man søker nye arenaer for uttrykkene, samtidig som man beveger seg bort fra det konvensjonelle. Nye uttrykksformer og sjangeroverskridende kunst stiller nye krav til lokaliteter og fysisk infrastruktur. Kunstnerne skaper sine egne arenaer og finner dem der publikum kan kombinere ulike opplevelser, både kunstnerisk og sosialt. Det blir en utfordring å legge tilrette for at infrastruktur for produksjon og formidling utvikles i samme retning som de kunstneriske uttrykkene og her kreves både nytenkning og nye samarbeidsmønstre. K r e a t i v t p o t e n s i a l e, l ø n n s o m p o l i t i k k Både gjennom den markedsdrevne kulturproduksjon og den offentlige støttede kunst- og kulturproduksjon skal bysamfunnet hente sin underholdning, sine erkjennelser og sin identitet. Drivkreftene som har skapt nye skjæringspunkter mellom kultur og næring vil gjøre seg gjeldende i stadig større grad og etterspørselen etter opplevelse, informasjon, kultur og underholdning vil øke. Det vil således være en utfordring å utnytte og tilpasse de internasjonale drivkreftene på en positiv måte, slik at vi får økt verdiskaping, livskraftige lokalsamfunn og en fortsatt sterk kulturell bergens identitet. G l o b a l u n d e r h o l d n i n g v s. e g n e h i s t o r i e r Det er tendenser til at den globale underholdningsindustrien utfordrer det kulturelle mangfoldet hvilket kan føre til et kulturtilbud preget av kvantitativ og serieprodusert underholdning. For mange er det imidlertid slik at produktene på det kommersielle underholdningsmarkedet spiller en stor rolle for dannelse av egen identitet og verdier. I dette bildet stilles kunst- og kulturpolitikken overfor utfordringen å skulle konkurrere med de globale underholdningsindustrier og å gi befolkningen et alternativ. En forutsetning for å lykkes blir utviklingen og tilstedeværelsen av en lokal kulturproduksjon som kan bidra til utvikling av et samfunn der det er mulig å bevare og å utvikle egne historier, identitet og egne verdier. Dette krever en ny kulturpolitisk visjon, hvor det kommersielle underholdningsmarkedet betraktes som et supplement til den lokale kulturpolitikken. Den tradisjonelle kulturpolitikkens målsetting om å satse på kvalitet må fastholdes, men det bør skapes muligheter og rammer for stor bredde, kvantitet og kvalitet. 14 De ulike kapitlene i kulturstrategidokumentet drøfter de faktorene som påvirker utviklingen av bysamfunnet Bergen og dermed kunst- og kulturuttrykkene og kunst- ogkulturutøvelsen. Kulturpolitikk er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt og er et betydelig område for både sysselsetting og verdiskaping, slik det også framgår av ringvirkningsanalysen jfr. kapt. 4. Kulturstrategien vektlegger et økt samarbeid mellom flere sektorer, for slik både å utvikle grunnlag for økt samhandling, forståelse og kompetanseoverføring. Bergen by har mange muligheter og det er et felles anliggende å tenke nye muligheter og mer ukonvensjonelt for slik å utvikle det kreative potensialet som finnes.

15 kulturbystrategi :32 Side 15 K u l t u r e n s r i n g v i r k n i n g e r f o r n æ r i n g s l i v, ø k o n o m i 4. o g b y s a m f u n n e t - e n r i n g v i r k n i n g s a n a l y s e. I forbindelse med utarbeiding av en ny sektorovergripende Kulturstrategi for Bergen har en av målsettingene vært å få utarbeidet en faktabasert analyse knyttet til kulturens betydning eller virkninger for næringsliv, økonomi og for bysamfunnet. Metoden har i hovedsak vært en spørreundersøkelse til kulturaktører i Bergen (de som har fått kommunal støtte til sin virksomhet) og bruk av casestudier for å få fram totalfakta. I tillegg er det tatt i bruk eksisterende kilder for å framskaffe faktaopplysninger. I forbindelse med spørreundersøkelsen ble det i mai 2001 sendt ut 150 spørreskjemaer til kulturaktører som hadde mottatt kr ,- eller mer i offentlig støtte. Det kom inn 66 svar og av svarene ser vi klare tendenser, som er interessante i en ringvirkningsanalyse. Funnene i undersøkelsen belyses nærmere ved casestudiene samt at casestudiene i seg selv gir interessante og verdifulle opplysninger på andre områder. Senter for Næringsforskning v/ Norges Handelshøyskole, SNF, har vært rådgiver for metoder og gjennomføring av prosjektet. Selve arbeidet har vært utført av Byrådsavdeling for kultur. Her presenteres ringvirkningsanalysen, som tar for seg de samfunnsrelaterte virkningene av kunst- og kultursatsingen i Bergen kommune, dvs. de direkte og indirekte næringsrelaterte effekter av kultursatsingen i kulturbyen. Hvilken betydning har så kultursektoren og hva får vi igjen for å satse på kultur? Kulturaktivitet har virkninger på en rekke områder av samfunnet. De områdene som her belyses er følgende: 1. Kultur er en økonomisk sektor der a) kultur i seg selv er en næring med betydelig omsetning b) kulturaktivitet har økonomiske ringvirkninger 2. Kultur er en viktig innsatsfaktor og katalysator der a) kultur har betydning for annen næringsvirksomhet b) kultur har betydning for byutvikling og bysamfunnet generelt. 2. Kultur som egen næring. Spørreundersøkelsen gir beregninger på hva kultur som egen næring genererer i seg selv. Beregningen er basert på alle de 150 kulturbyderne som mottok mer enn ,- i kommunal kulturstøtte. Dette inkluderer ikke større kommersielle kulturformidlere/skapere eller kulturskapere som mottar statlig støtte eks.vis Bergen filharmoniske orkester, Den Nationale Scene m.fl. 1. I år 2000 er beregnet brutto omsetning kr. 520 mill. Herav er kr. 210 mill. lønn og sos.utg., kjøp av varer og tjenester kr. 192 mill. og rest kr. 118 mill. andre utg. knyttet til produksjoner. 520 mill. anses å være en betydelig økonomisk sektor som sysselsetter mange både kunstnerisk, administrativt og andre medhjelpere og som genererer mange underleveranser. Av de 66 som svarte på undersøkelsen var faktabasert brutto omsetning 311 mill. hvorav 51 mill. var statlig/fylkeskommunal støtte, 28 mill. annen /privatstøtte og sponsing, 74 mill. inntekt fra egen næring og rest fordelt mellom kommunal støtte på 109 mill. og andre inntekter, fonds etc. Kulturaktivitet skaper altså lokale eksportinntekter gjennom tilskudd fra staten, noe som utgjør en viss pengestrøm til regionen. 3. Undersøkelsen ga tydelig uttrykk for at den kommunale støtten absolutt var en nødvendighet for virksomheten. 85% svarte at støtten er nødvendig for å unngå nedleggelse. Man må på denne bakgrunn si at treffsikkerheten til virkemidlene er bra, den kommunale støtten når ut til dem som trenger det. Mellom 20%-50% av brutto inntekt kommer fra offentlig støtte. Av de største kulturaktørene svarte 46 % at offentlig støtte bidro til å utløse annen støttefinansiering 4. Totalt er det 5507 engasjerte innenfor kulturområdet. Herav er kun 37% lønnede, men 63% er ulønnede medarbeidere. Kulturlivet i Bergen blir i stor grad drevet av idealisme og stort engasjement for kunst og kultur. 15

16 kulturbystrategi :32 Side 16 16

17 kulturbystrategi :32 Side 17 K u l t u r a k t i v i t e t h a r ø k o n o m i s k e r i n g v i r k n i n g e r Kulturaktivitet genererer også økonomiske ringvirkninger i form av økte skatteinntekter, underleveranser, arbeidsplasser og økt generelt konsum. Fra undersøkelsen fram kom en beregning på kr mill. i kjøp av varer og tjenester i betydn ingen dir ekte avle dede aktiviteter. I casestudiene ble dette ytterligere belyst og presisert. Nattjazz kjøper tjenester for 1 mill. årlig. Nattjazz og Ole Blues bruker et internasjonalt selskap som henter inn utstyr fra mange ulike land og mange spesielle effekter må skaffes til veie. Festspillene sysselsetter billettselgere, programselgere, guider og inspisienter. Festspillene støvsuger markedet for lyd og lys og slikt utstyr må også hentes inn fra utlandet. Troldhaugen henter inn tjenester på produksjon av bøker, CD er og utstillinger. 17

18 kulturbystrategi :32 Side 18 K u l t u r e r e n v i k t i g i n n s a t s f a k t o r o g k a t a l y s a t o r - r i n g v i r k n i n g e r k n y t t e t t i l u l i k e n æ r i n g e r Caseintervjuene omhandlet festivalene Festspillene, Ole Blues Festivalen, Nattjazz, kunstinstitusjonen Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Bergen Reiselivslag og bedriftene Den Norske Bank/ Vital og Vesta. I dette kapitlet belyses ulike sider ved kulturens betydning for annen næringsvirksomhet i betydningen indirekte avledede aktiviteter. Kulturaktiviteter genererer mange ringvirkninger og framstår som dynamo i lokaløkonomi, næringsliv og byliv. 18

19 kulturbystrategi :32 Side 19 Caseintervjuene omhandlet festivalene Festspillene, Ole Blues Festivalen, Nattjazz, kunstinstitusjonen Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Bergen Reiselivslag og bedriftene Den Norske Bank/ Vital og Vesta. I dette kapitlet belyses ulike sider ved kulturens betydning for annen næringsvirksomhet i betydningen indirekte avledede aktiviteter. Kulturaktiviteter genererer mange ringvirkninger og framstår som dynamo i lokaløkonomi, næringsliv og byliv. - De 4 kulturbyderne hadde totalt 1700 tilreisende artister noe man beregner har generert 3570 gjestedøgn i Bergen. I tillegg kommer tilreisende publikummere som skal ha hotellovernatting, bespisning, transport etc. Festivalpublikummet øker restaurantomsetningen og detaljvarehandelen i byen. - Fra spørreundersøkelsen framkom at de fleste kulturtilbud ble mest brukt av lokalbefolkningen og ikke så mye av tilreisende. Hele 91% av de spurte svarte at de tilreisende står mellom 0% - 25 % av egen inntektsinngang. Dette bekrefter tall fra casestudiene der 75% av billettene til Ole Blues Festivalen selges i Bergen ( jfr. tall fra Billettservice). En undersøkelse fra 1995 viste at mellom 60%-70% av billettene til Festspillene ble solgt til regionen, 6% til utlandet og resten til deler av Norge. Dette indikerer at der er et betydelig potensiale for å nå utover Bergen og slik få en større kundegruppe. - I spørreundersøkelsen framkom at det ble solgt bill. ( via 66 svar). Tar man utgangspunkt i at 25% billetter selges utenbys utgjør dette tilreisende. Hvis alle spiser og overnatter legger disse igjen ca. kr. 30 mill. til bysamfunnet. I tillegg kommer ringvirkningen av billetter solgt til kommersielle kulturformidlere og til de store kunst -og kulturformidlere som ikke mottar kommunal støtte, eksempelvis Den Nationale Scene og Bergen filharmoniske orkester. - Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, er spesiell da 55%-60% av billettsalget knyttes til utenbys grupper. EGM får ca. 200 grupper på besøk årlig, og av disse er 1/3-1/4 bedrifter eller offentlige avdelinger og resten er tilreisende gjennom turoperatører. - Gruppesalget øker til alle festivalene og bedrifter legger i stigende grad sine møter og konferanser til Bergen noe som igjen genererer økt bruk av byens hoteller, restauranter, transportnæringer og annet. Mellom 10%- 15% av salget går til grupper. Dette bekreftes både i casestudiene med festivalene og EGM som tilrettelegger for særskilte møter mellom festivalartister og bedrifter noe som gir en mer eksklusiv opplevelse enn det vanlige publikum får. Vital sa følgende: 19

20 kulturbystrategi :32 Side 20 Kundepleie gir en spesiell kommunikasjon med kundene, en annen dialog og kundene får anledning til å møte hverandre. Konsernet bestiller egne f o r e s t i l l i n g e r, ca. 3-4 dager etter premieren, når begivenhetene enda er fersk i media og få har sett dem. Slik kundepleie er viktig i relasjonsbygging og sementering av kundeforholdene. 20 De fleste festivalene har samarbeid med platebutikker i byen og platesalget øker i festivalperioder. Det finnes bl.a. egen Nattjazzreol i alle butikkene og platesalget øker vesentlig. Videre tilbyr ulike restauranter egen festspillmeny og profilerer seg i festivalsammenheng. Caseintervjuene belyste og bekreftet at festivalene er med å strekke sesongen både i turistnæringen og i annen næringsvirksomhet. Da Ole Blues festivalen startet opp ble tidspunktet funnet i samarbeid med hotell- og reiselivsbransjen. Valget falt på april/mai når bransjene hadde mye ledig kapasitet, og Ole Blues fikk av denne grunn gode avtaler. Etter hvert har andre begynt å legge sine aktiviteter til denne perioden, slik at reiselivet nå også er presset i denne delen av sesongen. Dette har ført til det paradoksale at dynamoen Ole Blues ikke lenger får de gode avtalene fordi de ikke lenger er alene om å trekke tilreisende til Bergen og fordi tidlig mai ikke lenger er noen skulder sesong. Bergen Reiselivslag uttaler i caseintervjuet at turistsesongen strekkes klart av festivalene. Siden 1982 har det vært stor utvikling. De siste 12 år er antall gjestedøgn fordoblet, særlig tiden utenom hovedsesongen har realtivt stor økning. EGM, Troldhaugen, opplever at sesongen strekkes ved museet som følge av at Ole Blues festivalen leier museet til noen av sine konserter og nytter museet som attraksjon for sine artister.

21 kulturbystrategi :32 Side 21

22 kulturbystrategi :32 Side 22 B e d r iftenes forhold til kulture n. Det ser ut til at et aktivt kulturliv gjør byen mer attraktiv for lokalisering av annen næringsvirksomhet, spesielt næringer med behov for ansatte med høy kompetanse. Konkurransen mellom steder/byer om høykvalifisert arbeidskraft og attraktive bedrifter øker. Kravene vokser til de regioner/byer som ønsker å bibeholde eller å tilkjempe seg nye virksomheter eller kvalifisert arbeidskraft. Medarbeidere vil ofte søke andre steder som kan tilby høy livskvalitet, spennende opplevelser etc. Bløte faktorer er blitt viktigere og spesielt kulturtilbudet. I nye undersøkelser svarer 52 % at livskvalitetsfaktorer som kulturelle muligheter er likeså viktig som lønn, skattefordeler etc. ( Ref. Danmarks kreative potensiale - kultur og ervervspolitisk redegjørelse 2000). I caseintervjuene med de to utvalgte bedriftene ble dette understreket. Vital sa følgende: Det er viktig å bygge lagånd hos de ansatte og her er kulturbegivenheter viktig. Det er av stor betydning å vise sine ansatte at konsernet er med å hjelper fram kulturen at konsernet er med. Konsernet ønsker å bli identifisert med de store, nasjonale og kvalitative k u l t u r a t t r a k s j o n e r. Image må gjenspeiles i det som s p o n s e s. Vesta sa følgende: Kultur er i tillegg til utdanning et av de beste rekrutteringselementene for bedriften. Bedriften er et av de få store finanskonsern med hovedkvarter utenfor Oslo. Derfor må bedriften være annerledes mentalt enn konkurrentene i konkurransen om arbeidskraften. Bergen er en interessant og unik by fordi den er en kulturby. Store og mange opplevelser og god tilgjengelighet til kultur er åpenbart et rekrutteringselement med hensyn til fagfolk fra hele landet. De to valgte bedriftene antas å være spesielt bevisste på kultursponsing. Vi har ikke dekning for å si at dette gir et representativt bilde av kultursponsing i Bergen i dag. 22 Kulturtilbud som faktor i b e d r if t e rs markedsføring og p ro f i l e r i n g. I spørreundersøkelsen framkom at av en brutto omsetning på kr. 311 mill. ( via svar fra 66 kulturaktører, heriblant de største ) var kr. 28 mill. inntekter fra privat støtte og sponsing. Av undersøkelsen framgikk at det var kunstområdene scenekunst og festival / tverrestetiske prosjekter som mottok mest privat støtte / sponsorkroner, mens bildende kunst mottok minst privat støtte. I casestudiene framkom at produktreklame avtar, mens merkevarereklame øker. PR-strategien er å bygge image og sponsorkroner skal representere en merverdi for bedriftene. Dette innebærer at sponsorkroner blir ansett brukt i en markedskommunikasjon og markedsføring. Kultursponsing gir image innad og image må gjenspeiles i det man ønsker å sponse. Bedriftene går selv ut til dem man ønsker å sponse for slik å finne kulturaktører som gir bedriften merverdi. I casestudiet med Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, framkom at Norsk Hydro bevisst har valgt Troldhaugen fordi dette gir merverdi for bedriften. Institusjonen har felles mål med Norsk Hydro og omvendt da begge instanser bygger sin filosofi på kvalitet. Hydro nytter Troldhaugen til kundepleie, men også internt i bedriften. De multinasjonale selskaper har ansatte med større kompetansenivå enn de norske på kultur og har ofte et sterkere forhold til kultur. Kulturindustri - kunstnere som virker i g renselandet mellom kunst og næring. I casestudiene framkom at bedriftene søker kunst- og kulturlivet om samarbeid for å nytte kunstlivets kompetanse på nye områder. Eksempler på dette er kunstnerisk formgivning i markedsføring og organisasjonsutvikling. Vital utarbeidet en gjennomgående design for konsernet og samarbeidet med skuespillere ved Nationaltheatret for å få innspill til salgsteamet på Østlandet. Selgere har noe å lære, ikke minst i forbindelse med å formidle produkter som holder høy kvalitet og som blir ferdig til avtalt tid. Vesta bruker kulturpersonligheter til teambygging og engasjerte forfatter Gunnar Staalesen til å skrive bedriftshistorien. Ole Blues tilrettela en konferanse for ledere av Storebrands salgskontorer om temaet det å prestere, noe som både artister og salgsledere har felles.

23 kulturbystrategi :32 Side 23 K u l t u r s o m v i k t i g i n n s a t s f a k t o r i t u r i s t n æ r i n g e n. I forbindelse med at den internasjonale konkurransen om turistene stiller nye krav til synlighet (markedsoppmerksomhet), må byer og regioner profilere seg gjennom kulturelle events eller via egenskaper som vekker internasjonal gjenklang. Bergen Reiselivslag uttalte i caseintervjuet at kultur er et sterkt satsingsområde for utviklingen av reiselivsnæringen. Reiselivslaget arbeider ut fra en merkevarefilosofi der kulturbyen Bergen er en merkevare. Det ble understreket at Bergen kan ta en posisjon som andre ikke har, f.eks. Bergen - Festivalbyen - og drive merkevarebygging ut fra denne fyrtårnstrategien. Reiselivslaget tilbyr egne pakker på mediapleie når det gjelder transport, overnatting og kulturarrangement og påpeker at mellom 60%-70% av reiselivskundene dvs. 2 av 3 reiselivskunder ville ha uteblitt dersom kulturtilbudene ikke fantes. Ole Blues har utviklet denne kreative koblingen: Braathens har satt fokus på det spanske markedet, med daglige flyturer Oslo - Barcelona og Bergen - Alicante. Som en av hovedsponsorene for Ole Blues ble selskapet derfor tilbudt en flamenco-forestilling, rettet mot Braathens kunder. De ble tilbudt tapas / rødvin med påfølgende konsert. Braathens benyttet anledningen til å invitere sine reiselivskunder i regionen til et kulturmøte i Spania. Festivalvinen i år 2001 var spansk og ble distribuert av Hansa, en av hovedsponsorene til Ole Blues. Denne vinen er blitt Braathens vin på flyene til de spanske destinasjonene. Vinslottet ligger ca. 1 time fra Barcelona og vinprodusenten er en stor kulturarrangør i sin region. Bergens Tidende, også en av hovedsponsorene, planlegger å lage leserturer bla. til dette slottet og regionen. I spørreundersøkelsen framkom at halvparten av kulturaktører har et aktivt samarbeid med turistnæringen i Bergen. Dersom vi sammenholder dette svaret med spørsmål om inntekt fra tilreisende, kan man muligens trekke den slutningen at dersom flere hadde hatt et samarbeid med turistnæringen, kunne man fått større inntekt fra tilreisende. Her er et vekstpotensiale. Imidlertid er der til en viss grad utviklet samarbeid mellom Reiselivslaget og de som ble intervjuet i casestudiet. Alle festivalene i casestudiet og EGM, Troldhaugen er selvstendige reisemål. Ulike bedrifter innen transport og reiseliv nytter kulturattraksjonen og opplevelsestilbudene i sine pakkeløsninger med reiser og forestillinger. Andre eksempler er Braathens der man har kunnet bytte Wing poeng mot festivalbilletter. 23

24 kulturbystrategi :32 Side 24

25 kulturbystrategi :32 Side 25 Kunst og kulturs betydning for by u t v i k l i n g Lokalisering av ulike typer kulturvirksomhet er av betydning for utvikling av et levende bysamfunn med handel, kultur og opplevelser. I spørreundersøkelsen ble kulturaktørene spurt om hva som ville vært den beste lokaliseringen i Bergen for deres virksomhet. Av svarene framkom at sentrum og sentrum nord var klare favorittområder for lokalisering. Videre ble det spurt om viktigheten med nærhet til andre kulturvirksomheter. Av svarene framkom at hele 65% av de spurte synes det å ligge nær andre kulturvirksomheter er svært viktig og mange av disse mener det er viktig å ligge nær sitt eget fagmijlø for slik å oppnå synergi effekter. I rapport 43/00 fra SNF, Stiftelsen for samfunnsliv og næringslivsforskning, om Kinoens betydning for bykjernen, spørres innbyggerne om hvordan de mener kinotilbudet skal være lokalisert. 2 av 3 ønsker et konsentrert tilbud. Ønsket er særlig sterkt blant de under 30 år, dvs. gruppen som går hyppigst på kino. Kino i sentrum er i følge undersøkelsen forbundet med nærhet til kafeer, utesteder og andre kulturaktiviteter. Det oppfattes å være samspillseffekter mellom ulike typer kulturtilbud og opplevelsestilbud både for kulturaktører og publikum. Bergen Reiselivslag uttaler seg positivt til aksetenking og sentralisering av kulturattraksjoner, da dette gir synergieffekter. Dette er viktig med hensyn til å kunne formidle merkevaren Kulturbyen Bergen, en by som det syder av aktivitet i. Uttalelser, fakta fra spørreundersøkelsen og eksisterende rapporter understreker kunstens og kulturens betydning for et levende og pulserende bysamfunn med alternative arenaer for et omfattende og variert kunst - og kulturliv. 25

26 kulturbystrategi :32 Side 26 9 V I K T I G E K U N S T K N A G G E R F O R B E R G E N K O M M U N E 5. - H v o rd a n k a n k u n s t o g k u l t u r b l i e n f ø r e n d e k r a f t i u t v i k l i n g e n a v b y s a m f u n n e t? 26

27 kulturbystrategi :32 Side K UNST OG KULTUR SOM SE KTO R OV E R BYGGEN DE FA K TOR FOR BER GEN BYS UTVIKLING Bergens ambisjon er å utvikle en kulturpolitisk strategi der kunst og kultur inngår i en helhetlig planlegging, og tar utgangspunkt i byens samlede r e s s u r s e r. En konkurransekraftig utvikling av Kulturbyen Bergen må ta utgangspunkt i en videreutvikling av både kompetanse, kreativitet, kultur og kommunikasjon. Det er god kulturpolitikk å holde fast ved et kulturbegrep med Bergen er ikke Paris, men utspring i kunsten. Jfr. Kulturbrev 2001, et brev fra norske så er heller ikke Paris Bergen. kulturorganisasjoner med 10 bud for kulturen. Dette innebærer en forståelse av et kulturbegrep hvor kunsten Harry Hansen, tidl. ordfører Bergen spiller førstefiolin. Det viktigste vil derfor være å dyrke og foredle kulturen på kulturens egne premisser. Dette innebærer å legge til rette for kunstnerisk frihet og kvalitet og å styrke kunstproduksjonen og formidlingen av kunst og kultur. Kunst og kultur har stor egenverdi og er en viktig identitetsskapendefaktor. Kunnskap og kulturforståelse er sentralt for den enkeltes identitet, vekst, trivsel og for å kunne delta aktivt i samfunnet. I en sektorovergripende tenking kan kunst og kultur imidlertid danne broer og ha betydning for andre samfunnssektorer med sine verdier. Både kunst og design tjener en rekke verdifulle politiske mål fra god helse til bærekraftig utvikling. Målt etter betydningen for menneske og samfunn er kulturpolitikk blant de viktigste politikkområdene. Kulturtilbud, arkitektur og kulturminner er en integrert del av det sosiale og kulturelle byliv og av den næringsmessige struktur. Bergen må utnytte sitt potensiale og sitt kjennetegn som en kreativ og nyskapende by å bo og å arbeide i. Kultur og byutvikling må sees i sammenheng og lokalisering av kulturskapende og kulturformidlende arenaer må brukes strategisk i utviklingen av byen. En forutsetning for å lykkes er en forståelse av kultur som et nøkkelområde for Bergen bys berikelse og fornyelse. Politikkområdet kunst og kultur må integreres i en sektorovergripende helhetlig planlegging. Med sektorovergripende menes her en handlingskoordinering i Bergen der ulike politikkområder er likeverdige premissleverandører i utvikling av bysamfunnet. En utfordring for å få dette til er at evnen til å kommunisere over faggrenser økes og at det legges til rette for at ulike interesser og mål så tidlig som mulig i planprosesser avstemmes mot hverandre. S T R AT E G I E R -Sikre forståelse for og integrering av politikkområdet kultur i all byovergripende planlegging og i utvikling av visjonsprogrammer for Bergen kommune. -Tilstrebe en politisk avklaring i form av lovregulering om befolkningens rettigheter til kultur, kunst og kulturutøvelse. 27

28 kulturbystrategi :32 Side 28 Jeg vet ikke hva det er med Bergen, men jeg får sånne krefter av å være her. Det hersker en livgivende atmosfære mellom disse fjellene. Anne Marit Jacobsen, skuespiller Oslo.

29 kulturbystrategi :32 Side K U L T U R E L L K A P I T A L ; K O M P E T A N S E E T F U N D A M E N T F O R M Ø T E T M E D F R A M T I D E N. Kompetanse er kjernebegrepet i all opplevelse, formidling og utøvelse av kunst og kultur. Den samlede kapitalen av kunnskap, holdninger og erfaringer er grunnlaget for et skapende kulturliv i dialog med samfunnet rundt den er selve den immaterielle kulturbyen. En fullverdig rekke av kompetanseledd omfatter opplæring og utdanning, kunstnere og p r o d u s e n t e r, en kritisk offentlighet og kunnskapsrike publikummere og k u n d e r. Bergens ambisjon er å være sterk i alle ledd, fordi leddene f o r u t s e t t e r, rekrutterer til og foredler hverandre. Bergens museer, arkiv og bibliotek er sentrale kunnskaps - og opplevelsesinstitusjoner bygget på solid fagkunnskap og samlinger av internasjonal betydning. Utfordringen er å sikre at disse institusjoner kan fortsette som oppdaterte og kreative samfunnsinstitusjoner med både lokale og nasjonale roller. Bergen har gode utdannings- og forskningsmiljøer innen bildende kunst, musikk, TV, kunstpedagogikk, arkitektur og design. Utfordringene er å styrke den allmenne opplæringen, bl.a. Bergen kulturskole, og etablere nye profesjonsutdanninger innen teaterfag, dans og design. Hos utøvende og skapende kunstnere vedlikeholdes og utvikles kompetansen i daglig kunstnerisk arbeid. Tilgangen til atelierer/ arbeidsrom, stipend og kunsttilknyttede egeninntekter er for knapp i forhold til behovet hvis målet er å skape et bredt fungerende kulturliv. Utfordringen er å sikre økte inntekter til kunstnere og produsenter, særlig fra ikke-offentlige finansieringskilder. Dagens barn vil møte et samfunn med raske endringer og økende mangfold. Kulturell kapital vil kunne utgjøre et fundament for å beherske fremtiden. Kommunens barn må få oppleve kunst og kultur og utvikle seg innen ulike estetiske fagområder. En slik satsing skal være preget av kvalitet og skal skje i barnehage, skole og fritid. Arbeidet tar utgangspunkt i at barn er kompetente og kulturskapende med en erkjennelse om at barn allerede er en del av kulturlivet med sine former for kulturskaping og kunnskap. Bergen vi satse på barn og ta vare på deres skapende evne og talent. Barn skal ha muligheten til å prøve ut og oppdage egne evner innenfor musikk, drama og bildende kunst. Ulike kunstfomer og teknikker må derfor bli en del av kunsttilbudet i skolen. Utprøving av ulike prosjekt i samarbeid med utøvende kunstnere blir derfor en viktig satsing for å gi barn muligheten til å bli kompetente og mangfoldige i forhold til ulike kunstformer og uttrykk. Et sterkt kunst - og kulturliv skapes i samspill mellom krevende og kunnskapsrike publikummere og et kreativt og oppdatert kulturliv. Publikum gies kompetanse gjennom opplæring i kunst og kulturfag, gjennom å se gode utøvere og gjennom deltagelse i diskusjoner og debatter om kunst og kultur. 29

30 kulturbystrategi :32 Side 30 De sentrale sammenbindende elementer i en kulturby er den løpende debatten og dialogen. Felles offentligheter for kunst og k u l t u r p r o d u s e n t e r, kritikere og kulturvitere og byens borgere - skaper kunnskap, temperatur og felles rammer. Bergen har store utfordringer i å styrke den kunnskapsrike diskusjonen og den kvalifiserte vurderingen av kunst og kulturlivet. S T R AT E G I E R -Tilby gjennomgående opplæringsmuligheter fra kulturskole for barn til høyeste nivå for utøvere og forskere innen alle sentrale kunst og kulturfelt. -Utvikle kulturprogram som sikrer barn kunnskap om Bergen bys kulturelle særpreg og tilgang til byens kunst - og kulturgoder. -Sikre vekstvilkår for den skapende kunsten gjennom flere rimelige arbeidssteder for kunstnere og kulturprodusenter, og økte offentlige og private inntektsmuligheter. -Styrke Bergens museer, arkiv og bibliotek og sikre Bergen og landsdelens kunst- og kulturinstitusjoner nasjonale roller og statlig finansiering. 3. K U LT U R E LT DEMOK RATI; D E LTAK ELSE, FRIV ILLIGHET OG M ANGFOLD. Bergens ambisjon for kunst- og kulturpolitikken er at politikkområdet må bidra til å skape gode livsbetingelser og livskvalitet for alle. Bergen vil fremme deltakelsen og frivilligheten i det sivile samfunn.livskvalitet er nært knyttet til levekår. Moderne samfunn er mer mangfoldig i formene og utrykkene, enn i innholdet. Mangfoldet finnes i moderne familiestrukturer, i arbeids- og fritidslivstilknytninger og i sosialt samvær, og kunsten og kulturen i moderne samfunn speiler dette mangfoldet. Kulturelt demokrati forutsetter at vi tar høyde for denne helheten, og unngår ensretting, maktutøvelse og undertrykkelse av enkeltmennesket og grupper i samfunnet. I de senere årene har de tradisjonelle sosiale og geografiske barrierene for deltakelse gått i oppløsning og folks kulturvaner har utviklet seg i tråd med en fristilling av individene både når det gjelder valg av kulturaktiviteter og livsstil.en økende tilgjengelighet til kunst og kultur og mindre skarpe skiller mellom dagligliv og kunst bidrar til økte muligheter for deltakelse. Med utgangspunkt i tilgjengelighet, kan vi oppnå en flerveiskommunikasjon over tradisjonelle sektorgrenser. -Legge til rette for økt kvalifisert kritikk og vurdering av Bergens kunst- og kulturliv gjennom gode offentlige dialoger og vurderinger 30

31 kulturbystrategi :32 Side 31 Bergenserne har sin egen måte å være beskjedne på: De skriker det ut til alle som vil høre. Kjell Frønsdal, tidl. direktør i Norges Bank, Oslo

32 kulturbystrategi :32 Side UNGDOM S KREATIVE KRAFT I V E R D I S K A P I N G E N. I frivillig sektor er demokratiske prosesser en ressurs og en forutsetning. Når demokratiet fungerer er menneskene ikke bare medlemmer som er involvert eller medvirker, men det er medlemmenes engasjement som bærer og som styrer hele virksomheten. Engasjerte frivillige i foreninger og i lokalsamfunn er beskrevet som sivilsamfunnet eller 3. sektor og representerer en betydelig ressurs og kvaliteter i samfunnet. Lag og foreninger er knutepunkt der det blir knyttet bånd på tvers av kulturelle og sosiale skiller. De skaper sosiale holdepunkter, identitet og etablerer nettverk. I nåtids og framtidsperspektivet preges det sivile samfunn av stor variasjon. Det er en utfordring å møte denne variasjonen og bredden innen foreningslivet som representerer kreative rom for frigjøring av menneskelig energi, deltakelse og egenorganisering. - Utvikle en helhetlig lokal strategi for styrking av menneskers rett til deltakelse og oppleving gjennom kunst- og kulturskaping og formidling. - Bidra til å skape en menneskerettighetskultur basert på respekt og toleranse og der formidling av kulturforståelse overfor ulike subkulturer og etniske kulturer står sentralt. - Legge til rette for en sterkere vekst for 3. sektor basert på ny dialog og viten om en ny frivillighet. 32 S T R AT E G I E R Bergens ambisjon for en ny ungdomspolitikk skal være å gi ungdom nye muligheter og nye utfordringer med utgangspunkt i at denne aldersgruppen er en viktig ressurs for samfunnet nettopp i kraft av å være ungdom. Ungdom skal være et strategisk viktig kulturpolitisk satsingsområde for Bergen. De unge er eksperter på sin egen samtid og gjennom egen kompetanse og utfoldelse belyser de unge aktuelle sider både ved egen livssituasjon og ved det å vokse opp nå. For bysamfunnet er det positivt og nyskapende at ungdom stiller spørsmål ved det etablerte. Samfunnsendringene ytrer seg som oftest først blant ungdom og ungdomspolitikken bør derfor sees på som et barometer som viser samfunnets evne til å ta inn over seg nye tanker. De unge eksperimenterer med form og uttrykk og teknologiske nyvinninger taes i bruk både i tradisjonelle og utradisjonelle sammenhenger. Teknologisk utvikling og sosial endring går så fort at gyldig kunnskap er framtidas kompetanse. Samtidig er det i dag i stadig større grad de eldre som lærer av de unge nettopp fordi de unge er avantgarde og fanger opp nye tendenser mye raskere. På mange områder opplever vi nå en omvendt generasjonslæring. I arbeidet med å bygge og fokusere på ungdom som en kreativ og ressurssterk gruppe med spisskompetanse på samtid og god til pasningsevne til framtid, vil det være en utfordring å utvikle strategier som både tar i bruk ungdoms kompetanse og skaper rom for videreutvikling av denne kompetansen. Herunder vil et av aspektene være å i større grad trekke veksler på ungdoms kompetanse om subkulturelle uttrykk i verdiskapingen.videre er det en utfordring ut fra viten om at de unge besitter kunnskap om framtidsrettede medier og teknologiske nyvinninger å legge til rette for at ungdoms kraft kan nyttes som katalysatorer for fornying.

33 kulturbystrategi :32 Side 33 Før satt bergenserne og så på fjellene sine, så hoppet de over. Anne Cath.Ve s t l y, forfatter.

34 kulturbystrategi :32 Side 34 S T R AT E G I E R - Sette søkelys på hva ungdom definerer som meningsfylt for seg og søke å tilpasse en infrastruktur til ungdoms behov. Ivareta både individets behov for identitetsskaping og alles behov for opplevelse. - Etablere prosjektvugger for kreativt samspill der ungdoms kompetanse om subkulturer og forbruk taes aktivt i bruk til verdiskaping, og der næringsliv, ulike aktivtitetsgrupper og offentlige myndigheter inviteres til samarbeid. - Utvikle nye læringsmodeller der de unges kompetanse på nye uttrykk, nye medier og ny teknologi gies offentlig rom og nyttes i en omvendt generasjonslæring. - Legge tilrette for det unge i kunsten og de unges møte med kunsten gjennom nyskapende formidlingsmetoder og kreative og åpne kunstnermiljøer / institusjoner. 5. BERGE N SOM ARE NA FOR KUNST - OG KULT U R F E S T I VA L E R Bergen kommune vil at etablerte og nye festivaler i Bergen skal utvikles slik at det styrker og stimulerer det helårlige kulturlivet og kunstproduksjonen i Bergen.Festivaler og store arrangementer med festivalpreg skal spille en viktigere rolle for utviklingen av bysamfunnet Bergen som en fargerik europeisk kulturby. Ringvirkningsanalysen påviser festivalenes samfunnsøkonomiske betydning. Jo mer omfattende og etablert en festival er, desto større vil de økonomiske, kulturelle og kunstneriske ringvirkningene være. Festivalbesøkende til Bergen legger igjen ca. kr. 30.mill. til bysamfunnet og bidrar til å strekke sesongen både i reiselivsnæringen og i annen næringsvirksomhet. Antall gjestedøgn er fordoblet og spesielt er dette merkbart i skuldersesonger. Enkelte av festivalene har høy nasjonal og internasjonal status og bidrar til ekstern profilering av Kulturbyen Bergen. Mangfoldet av mindre og vidt forskjellige festivaler er også viktige deler av byens kulturliv og kan ha betydning for byens profilering og markedsføring. I mangfoldet av festivaler finner man det folkelige, det finkulturelle, det tradisjonelle, det nye og det for de spesielt interesserte. Alt sammen med preg av å være fest. Festivaler er uansett innhold noe ekstraordinært og festlig, noe ut over det daglige. Festivalene har sitt fundament i byens kulturliv og den lokale kunstproduksjonen gjennom hele året. En festival oppstår som regel av en mangeårig kunst- og kulturaktivitet, når aktørene føler behov for en mer samlet manifestasjon av den aktiviteten man driver med. For at en festival skal komme i stand kreves dessuten et stort idealistisk engasjement og innsatsvilje hos festivalens initiativtakere og arrangører. I Bergen kommune er man derfor spesielt oppmerksom på foregangsmenn og initiativtakere innen kunst - og kulturlivet. 34

35 kulturbystrategi :32 Side 35 Det virker som om bergenserne alltid er på vei til eller fra en fest. Ole Paus, visesanger.

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder INNHOLD Forord 3 1.Kultur og kreative næringer som satsingsfelt i by- og stedsutvikling 5 1.1 Hvorfor satse på kulturplanlegging? 5 1.2 Hva må avklares

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Dagens kulturhus- idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri? Tina Røvær

Dagens kulturhus- idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri? Tina Røvær År: 29.08.2010 Dagens kulturhus- idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri? Tina Røvær Masteroppgave i kulturstudier, 45 studiepoeng Institutt for kultur- og humanistiske fag, valgretning

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Kommunedelplan for kultur 2011-2023

Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Høringsutgave Høringsperiode 26.01 09.03.2011 Innhold 1. Innledning... 5 2. Kultur som ledd i samfunnsbyggingen..... 7 3. Kulturbegrepet.. 8 4. Kulturens bidragsytere.

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010

KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010 KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK

INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A N F O R B E R G E N K O M M U N E S INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK 2006 2009 Visjon: Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Kunstplan for Tromsø kommune (2012-2017) Faggruppens høringsutgave 13.02.2012 Planen er ikke realitetsbehandlet av byrådet

Kunstplan for Tromsø kommune (2012-2017) Faggruppens høringsutgave 13.02.2012 Planen er ikke realitetsbehandlet av byrådet Kunstplan for Tromsø kommune (2012-2017) Faggruppens høringsutgave 13.02.2012 Planen er ikke realitetsbehandlet av byrådet Innhold 1 Innledning 5 2 Begrepsavklaringer 9 3 Kunstens verdi og effekter 13

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Masteroppgave Siri Holmboe Høibo. Vår 2012. Museet på markedet- Bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum (en betinget verdsettingsstudie)

Masteroppgave Siri Holmboe Høibo. Vår 2012. Museet på markedet- Bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum (en betinget verdsettingsstudie) 1 Masteroppgave Siri Holmboe Høibo Vår 2012 Museet på markedet- Bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum (en betinget verdsettingsstudie) 2 Sammendrag Man snakker stadig om den verdifulle kunsten,

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer