RAPPORT STATISKE OG LAVFREKVENTE MAGNETFELT I NORSKE SMELTE- OG ELEKTROLYSEVERK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT STATISKE OG LAVFREKVENTE MAGNETFELT I NORSKE SMELTE- OG ELEKTROLYSEVERK"

Transkript

1 ISSN \-,\>M!/// NO') RAPPORT 1992 : 1 STATISKE OG LAVFREKVENTE MAGNETFELT I NORSKE SMELTE- OG ELEKTROLYSEVERK GEORG THOMMESEN PER S. BJØLSETH STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSTITUTE OF RADIATION HYGIENE

2 .TV * ISSN \ ^ l :1 STATISKE OG LAVFREKVENTE MAGNETFELT I NORSKE SMELTE- OG ELEKTROLYSEVERK GEORG THOMMESEN PER S. BJØLSETH STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSTITUTE OF RADIATION HYGIENE Ojlernoalon!i PO Boi 55 N I345 09te'av Norway Tel INT I 90 - Tettlai

3 I N N HOLD FORORD 2 SUMMARY 3 SAMMENDRAG 4 BAKGRUNN 5 Generell beskrivelse av magnetfelt 6 Statiske og tidsvariable felt 8 Ovnstyper og arbeidsplasser 10 Smelteverkene 10 Induksjonsovner og induksjonsrørere 12 Elektrolyseverkene 13 Skjerming mot magnetfelt 15 METODIKK 17 Måling av statiske magnetfelt 17 Måling av magnetiske vekselfelt 18 RESULTATER 20 Magnetfelt i smelteverkene 20 Magnetfeltets styrke i ulike avstander 20 Smelteovner med neddykkede elektroder 26 Smelteovner med overflate-elektroder, lysbueovner 27 Induksjonsrører 27 Magnetfelt i elektrolyseverkene 28 Statiske felt i elektrolysehallene 28 Rippel i elektrolysehallene 30 Kontrollrommene til likeretterne 31 Andre tidsvariable felt, induksjonsovner 31 DISKUSJON OG KONKLUSJON 32 Forslag til hygieniske retningslinjer for eksponering 33 Statiske felt 33 Vekselfelt 34 Bakgrunnen for retningslinjene 35 Smelteverkene 36 Elektrolyseverkene 39 Statiske felt i elektrolysehaller for aluminium 39 Rippel og andre tidsvariable magnetfelt 41 Annen clektrolyseinduslri 42 Konklusjon 43 I.IITERATUR 44

4 FORORD I 1987 tok Smelteverkindustriens Helseutvalg (SIHU) sammen med Eiektrokcmiske Arbeidsgiverforening et initiativ for å få kartlagt magnetiske felt i norsk smelteverkindustri. Det ble i første omgang utført et forprosjekt hvor Statens institutt for strålehygiene (SIS) fikk i oppdrag å måle statiske magnetfelt ved Norzink, Odda. Initiativet ble videreført av Smelteverkindustriens Miljøsekretariat (SIMS, tidligere SIHU) sammen med Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS). I 1989 ble det opprettet et samarbeids-fagutvalg for magnetiske og elektriske felt. Dette samarbeidsutvalget besluttet å gjennomføre et utvidet program for kartlegging av magnetfelt i industrien, som skulle omfatte et representativt utvalg av norske smelte- og elektrolyseverk. Kartleggingen ble gjennomført fra høsten 1989 til høsten 1991 dels av Tel-Tek, Porsgrunn, dels av Statens institutt for strålehygiene (SIS). Arbeidet er blitt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond ved bevilgninger kanalisert gjennom de to miljøsekretariatene og samarbeidsutvalget. Resultatene fra de enkelte verkene er tidligere rapportert til miljøsekretariatene og de herørte bedriftenes verne- og helsepersonell. Med denne rapporten tar vi sikte på å nå et bredere publikum, uten å forutsette detaljert forhåndskunnskap om denne industrigrenen. Rapporten er laget som et sammendrag av resultatene, for å gi en generell beskrivelse av art og utbredelse av magnetfeltene rundt de sentrale produksjonsenhetene. Den er hovedsaklig basert på de målingcne som hie utført av SIS i løpet av Resultatene er relatert til eksisterende forslag til yrkeshygieniske normer. Generelle helsemessige aspekter ved eksponering for statiske og lavfrekvente felt vil bli behandlet i en senere rapport. Furfutlerne vil takke medarbeidere ved de to miljøsekretariatene for tilrettelegging av målesesjonene, direkte assistanse under selve målingene og konstruktivt samarbeid forøvrig, bl. a. med kritiske kommentarer til rapporten. Vi vil også takke det store antall av vemeombud, arbeidsformenn, verneledere og bedriltshelse-personell som har stilt opp og bidradd (il gjennomføringen av målingcne. dels gjennom tilrettelegging og fremskaffing av nyttig utstyr (vcrm.-kl.tr, skjøteledninger, transportmidler), dels gjennom direkte assistanse under målingcne. Del er Here eksempler på at denne assistansen ble gitt på frivillig overtid. Statens institutt for strålehygiene Østerndalen. oktober 1992 Cicdrj: rhommescn for>kcr Per S. Bjølseih avd.ingeniør

5 SUMMARY Static and low frequency magnetic fields in Norwegian alloy and electrolysis plants. As a contribution to the general knowledge on exposure to static and low frequency magnetic fields in Norwegian power intensive industry, a survey covering 12 such industry plants has been carried out. Magnetic fields have been measured and mapped out in the proximity to the central production units, alloy furnaces using 50-Hz alternating current and electrolysis halls using direct current. Detailed measurement reports have been submitted to the involved companies and their safety, health and environment secretariats. The aim of the present report is to give a general overview over the main features of the magnetic fields and their distribution. The overview is mainly based on measurements taken by the National Institute of Radiation Hygiene in eight of the plants. The intention behind the survey is partly to evaluate the exposure with reference to existing proposals to guidelines, partly to supply two on-going epidemiological investigations on cancer incidences and death causes in this kind of industry with exposure data, and partly to provide a basis for evaluation of present day exposure in context to future health investigations, particularly with reference to possible long-time-effectii and delayed health impairments. The measurements show that production employees at the alloy plants may regularly be exposed to 50-Hz magnetic fields over 1000 fit for shorter periods of time (minutes) and up to about 500 ^T during fractions of an hour. Magnetic fields of UK) fiy are not uncommon in permanent working stations. Workers in electrolysis plants are regularly exposed to static magnetic fields of 3-10 mt, and up to about 50 mt for shorter periods. There is also a time variable component, a "ripple", on the static field, showing clear harmonic frequency components up to 1200 Hz. The amplitude of the ripple inside the electrolysis nails is generally less than 0.1 % of the static field level, and thus weaker than the fields common in proximity to ihe alloy furnaces. In localities close to ihe rectifiers, however, the intensity of different time variable field components may be as high as 170/jT, and thus comparable with those in the alloy plants. Some groups of employees in the smelting, alloy and electrolysis industry are thus exposed to magnetic fields approaching levels proposed as occupational threshold limits, hui do not seem to violate those limits, exposure time taken into consideration. The survey has been financed by the Work and Environment Fund of Confederation of Norwegian Business and Industry by appropriations channelled through The Safely. Health and Environmental Secretariat for the Norwegian Smelters and The Nordic Aluminium Industry's Secretarial for Health. Mnvirnnmcnt and Safety.

6 SAMMENDRAG Statiske op lavfrekvente magnetfelt i norske smelte- op elektrolyseverk. Som ledd i å skaffe en oversikt over eksponering for statiske og lavfrekvente magnetfelt i norsk kraftkrevende industri er det foretatt en kartlegging av magnetfeltene rundt de sentrale produksjonsenhetene i tilsammen 12 norske smelteverk, som benytter 50 Hz vekselstrøm og elektrolyseverk, som benytter likestrøm. Detaljerte målerapporter er tidligere blitt tilstilet de aktuelle verkene og denne industriens miljøsekretriater. Foreliggende rapport er en samlerapport. Den er tenkt å gi en samlet oversikt over hovedtrekkene i magnetfeltenes art og uthredelse, og er hovedsaklig basert på malinger foretatt av Statens institutt for strålehygiene ved 8 av verkene. Hensikten med kartleggingen er dels å kunne evaluere eksponeringen i henhold til eksisterende forslag til normer, dels å bidra med eksponeringsdata til to pågående epidemiologiske undersøkelser over kreft og dødsårsaker i denne industrigrenen, dels å skaffe et grunnlag for å kunne evaluere dagens eksponering i forhold til fremtidige helseundersøkelser, særlig med tanke på eventuelle langtidseffekter og sen-skader. Målingene viser at produksjonsarheiderne i smelteverkene kan bli regelmessig eksponert for 50-Hz magnetfelt over 1000 /tt i kortere tidsperioder (minutter) og opptil 500 y/t over brøkdeler av timer. Magnetfelt på 100 nt er ikke uvanlige på enkelte permanente arbeidsplasser. Arheidere i elektrolysehaller er jevnlig eksponert for statiske magnetfelt på 3-10 mt, med kortere, men leilighetsvis eksponering opptil ca. 50 mt. Det finnes dessuten en vekselfelts-komponent, en "rippel" på det statiske feltet med tydelige harmoniske frekvenskomponenter opptil 1200 Hz. Amplituden av rippelcn inne i elektrolysehallene er på under 0,1 % av styrken på det statiske feltet, og dermed også svakere enn de vanlige feitene nær ovnene i smelteverkene. På lokaliteter nær likeretterne kan imidlertid styrken på ulike tidsvariable rmignetfelt-knmponenter bli så høy som 170 /it, og således Mimmenlignhur med (eltene i smelteverkene. Vi.v>c grupper urhcidsiakere i smelte- og clektroryse-industrien er følgelig eksponert for magnetfelt som nærmer seg verdier som er foreslått internasjonalt som yrkcshygienske grenscverdier, men eksponeringen synes ikke å overstige disse grensene, eksponeringstiden talt i betrakning. l.tulersokclsen er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond gjennom SmellevvrkinduMncn* Miljøsekretariat og Aluminiumindustriens Miljøsekretariat.

7 STATISKE OG LAVFREKVENTE MAGNETFELT I NORSKE SMELTE- OG ELEKTROLYSEVERK BAKGRUNN Senere års forskning har gitt mistanke om at eksponering for sterkere magnetfelt enn dem man blir utsatt for til daglig kan ha helseskadelige effekter. Særlig har en rekke epidemiologiske undersøkelser påvist en statistisk sammenheng mellom sannsynligheten for slik eksponering og en økt forekomst av visse kreftformer. Det har også vært reist spørsmål om eksponering for sterke elektriske eller magnetiske telt kan forårsake andre sykdommer eller påvirke fruktbarheten eller avkommet. En svakhet ved undersøkelsene hittil er at de som regel kun har hygget på sykdoms-statistikk koblet til yrkestitler og ikke har evaluert det faktiske arbeidsmiljøet i disse yrkene, hverken kjemisk eller elektromagnetisk. Yrkesgrupper som er utsatt for uvanlig sterke magnetiske felt finner man f. eks. i meialurgisk industri, som smelte- og elektrolyseverk. Her er magnetfeltene knytiet til de høye slrømstyrkene som benyttes i smelte- og elektrolyse-ovnene. Bksponeringen på denne typen arbeidsplasser kan derfor omfatte såvel statiske som lavlrekvente magnetfelt. Elektriske felt utover det vanlige forekommer i lilknytning til den høyspente kraftforsyningen til disse fabrikkene, men slike felt forsvinner stort sett i hygningskonstruksjoner. Arbeidstakere innendørs er derfor i liten grad utsatt for unormalt sterke elektriske felt. Denne rapporten beskriver de generelle trekkene så som art og utbrzdelse av statiske og lavfrekvente magnetfelt i metalurgisk industri, basert på en kartlegging utført ved et representativt ulvalg av norske smelle- og elektrolyseverk. Denne kartleggingen av magnetfelt har hatt som formål: I: 5 skalle generell kunnskap om magnetfeltene i vår kraftkrevende industri. Dette er av hetydning dels for å kunne forhalde seg til kommende regelverk eller normer for eksponering for slike felt, dels for å kjenne dagens eksponeringsdata slik de eventuelt kan kohles til fremtidige helscundcrsøkelser. 2: å gi eksponeringsdata lii epitieminloguke undersøkelser hvor dødclighet og ftirckomst av kreft i norske smelteverk og aluminiumverk blir sammenholdt med ulike mulige årsuksfiiktorer, derunder også eksponering for magnetfelt av ulike typcr. To slik'- omfntlende undersøkelser blir nå foretatt ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Telemark sentralsjukehus og ved Institutt for r.pulcmiolognk Krcflforskning (Kreftregisteret).

8 -6-1 denne sammenheng er det blitt målt magnetfelt ved følgende smelteverk: Hafslund A/S, Sarpsborg (ferrosilisium) Bremanger Smelteverk, Svelgen (ferrosilisium) Rana Metall, Mo i Rana (ferrosilisium) Elkem PEA A/S, Porsgrunn (ferromangan og silikomangan) Norsk Jernverk, Stålverket, Mo i Rana (skrapjern) Tinfos Titan & Iron, Tyssedal ("ilmenitt", råjern og titanoksyd) Odda Smelteverk, Odda (kalsiumkarbid og cyanamid) Norton A/S, Lillesand (silisiumkarbid) og følgende elektrolyse-verk: Hydro Aluminium, Høyanger (råaluminium) Hydro Aluminium, Karmøy (råaluminium) Elkem Aluminium, Mosjøen (råaluminium) Norzink, Odda (sink m.m.) Kartleggingen er blitt utført dels av Tel-Tek, Porsgrunn, dels av Statens institutl for strålehygiene (SIS). Måleresultatene fra de enkelte verkene er beskrevet tidlige rc i internrapporter til de aktuelle verkene og til Smelteverkindustriens Miljøsekretariat (SIMS) og Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) (se litteraturlister!). Denne oversikts-rapporten oppsummerer de målingene som hie utført av SIS i IWI ved K av de ovenstående verkene. Supplerende opplysninger og sammenligning med andre malinger er lati inn i diskusjonskapitelet. Det gis også en oversikt over de forslag til retningslinjer som foreligger for eksponering for slike telt, og en evaluering av måleresultatene i forhold lii disse. Centre» besltrivelte «v matnttftll Rundt enhver strømførende leder dannes del ei nvignelfeli som er proporsjonalt med sirommen gjennom lederen og som avlar i styrke omvendt proporsjonalt med avstanden ul lederen (fig. I). Magnetfeltets styrke angis vanligvis i form av den magnetiske flukmelthclcn. som har enheten tesla (T). Tesla er en meget slor cnbci. Mcr hensiktsmessige enheter fur magnclfcltcnc i industrien er millitcsla (mt - 1/ HKXl T) eller mikrotcslu (MT - 1/ T). Som eksempel er jordmagnetfeltet p.1 ta. 0.0* mt (» 50 /<T). En eldre enhet for magnetisk flukslctihi-t tr "gau»" (Os) «>m er lik 0,1 mt.

9 Fig. 1 Den magnetiskefluksielthcten1 h.h.v. I, 2, og 3 meters avstand rundt en enkell-leder som fører en strømstyrke pl 100 IcA. Magnetfeltet er proporsjonalt med strømstyrken og omvendt proporsjonalt med avstanden. Dersom flere ledere fører strøm samtidig, blir bildet av det samlede magnetfeltet mer komplisert. En kan beregne det ved å summere magnetfeltene fra de enkelte lede r ne, idet en også tar hensyn til retningen på feltet fra hver av dem. Fig. 2a viser et eksempel på styrken av magnetfeltet på ulike steder når man har lo parallelle ledere som fører strøm i samme retning. Magnetfeltene fra hver av ledcrne er motsatt reltel mellom lederne, men har samme retning utenfor dem. Den magnetiske flukstettheien midt mellom lederne blir null. Fig. 2b viser hva som skjer når lederne fører strøm i motsatt retning. Magnetfeltene fra de to lederne har samme retning og adderes til hverandre mellom lederne, men har moisati retning og subtraheres utenfor lederne. Den magnetiske flukstettheien midt mellom lederne blir 0.8 mt/ka dividert med avstanden mellom dem (i m). Disse reglene gjelder strengt latt bare for sirkulere, rette, uendelig lynne og uendelig lange ledere, men kan i praksis anvendes for tilnærmede beregninger av magnetfelt rundt en rekke typer reelle ledere som man møter i industrien, som f. eks. strømskinner og stigeledninger til elekiroh/seovner.

10 -8- Fig. 2 a Eksempel som viser beregningen av den magnetiske nukstettheten (i mt) midt mellom og 2 m lii hver side for to ledere med 4 m innbyrdes avstand, som hver fører 100 ka i samme retning (sett langs ledcrne). Magnelfeltene har motsatt retning og vil derfor subtrahera (svekkes) mellom lederne. Feitene har samme retning og adderes (forsterkes) ulenfor dem. Denne situasjonen tilsvarer r. eks. den mellom lo stigeledninger lii samme elektrolysecelle. Lengdcn og retningen pl de sone pilene symboliserer styrken og retningen pl feltet fra hver av ledcrne. Oe Ipnc (doble) pilene viser reining og styrke av resultantfeltet- Mllestokk: I cm = 1 m Hver >v de lo kdcinc fri fig. 2* torer ni 100 ka I mim retninga. MigKifelici addera i, tanneries) ni mellom ledcrne. og subtrahera (svekke*) uicnfor dem. Dette libvircr f. ela. uiuujuacn mellom lo MitckoMcde rekker iv elektrofrkcctlcr. MJIolokk 1 cm - I m

11 -9- Statiske og tidsvariable felt Dersom magnetfeltet skyldes en ren likestrøm, vil magnetfeltet være statisk. Dersom det skyldes en vekselstrøm, vil magnetfeltet variere i takt med strømmen. I elektrolyseverkene benytter man en likerettet vekselstrøm. Dette er en likestrøm hvorpå det er overlagret en liten rest av den trefase-vekselstrømmen som likestrømmen er produsert fra. Denne vekselstrøms-resten kalles gjerne for "rippel". Slik rippel vil nødvendigvis inneholde en grunnfrekvens, som er den dobbelte av den aktuelle kraftforsyningens frekvens (hvilket altså blir 100 Hz ved enfaselikeretting, 300 Hz ved trefase-likeretting) og harmoniske svingninger som er hele multiple av grunnfrekvensen. Et typisk rippel-spekter kan derfor bestå av ulike frekvenstopper med f. eks. 300, 600, 900, 1200, 1500 Hz osv. Som regel er grunnfrekvensen den dominerende. Frekvenser over 1200 Hz vil som regel være lite fremtredende. Overharmoniske svingninger vil også kunne opptre på 50-Hz-strøm, særlig når denne benyttes til lysbue-ovner eller andre ovner med ikke neddykkede elektroder (jfr. resultat-kapitelet). Rippelen i strømmen vil også føre til en tilsvarende rippel på magnetfeltet. Størrelsen av rippelen er vesentlig mindre enn størrelsen av det statiske feltet. I motseinin;; til den statiske magnetfelt-komponenten innebærer imidlertid rippelen en tidsvariasjon i feltet, og den er derfor i stand til å indusere spenning (og dermed strøm) i en stillestående gjenstand (Faradays induksjonslov 1X31). Både på grunn av denne egenskapen, og på grunn av at rippelen er så liten i forhold til det statiske magnetfeltet, er del gjerne hensiktsmessig å måle de to komponentene hver for seg. og med forskjellig metodikk. Vi vel idag ikke i hvilkcn grad den ene eller den andre, eller begge magnetfeltkomponcnlcnc kan være av helsemessig bclydning. Derfor har det vært av interesse å få kartlagt begge komponentene. Spesielt er det inicressant å kunne karakterisere de forskjellige egenskapene ved rippelen, sfl som maksimal og midlcrc induk.ijon.irmc. de cnkellc frckvcns-komponcntcrs bidrag til denne induksjonsraten og de cnkellc frekvern-komponentencs magnetiske fluksictihet.

12 -10- Ovnstvper og arbeidsplasser Generelle bekrivelser av smelte- og elektrolyseverkene kan man finne f. eks. i en serie fagkurs utarbeidet i 1983 av Elektrokemiske Arbeidsgiverforening i samarbeid med Norsk Korrespondanseskole. Nedenfor vil vi begrense oss til å beskrive prosessene og ovnstypene så langt det er relevant for forståelsen av de måleresultatene som blir presentert. Smelteverkene De smelteverkene som er blitt kartlagt produserer ulike produkter, men har likevel forholdsvis like ovner, bortsett fra størrelsen og dermed effekten. Ovnene er utforme! omtrent som korte stående sylindre. Noen av ovnene er åpne (FeSi og Si-metall) og blir regelmessig ståket, gjerne ved hjelp av en stakebil. Andre er lukket (1-eMn, SiMn, FeCr, CaC, og ilmenitt) og smeiten blir inspisert og peilet fra ovnstoppen. Profilen på h.h.v. lukket og apen ovn er vist i fig. 3a som h.h.v. venstre og høyre side av et skjematisk vertikalsnitt av en typisk smelteovn med en effekt på MW. Ovnene har tre elektroder fylt med Soderbergmasse, som herdes (brennes) mens elektrodene langsomt føres ned i smeiten og lorhrukes. Som regel står elektrodespissene neddykket i smeltemassen. Ved et av verkene sto de ved overflaten. Ovnen fungerte derfor omtrent som en lysbucovn (se nedenfor). Fig..lh viser den typiske strømforsyningen til en slik ovn. Som figuren antyder, nenyfler smelteovncne trefase! vekselstrøm. Rundt den delen av ovnene som inneholder den strømførende delen av elektrodene og selvc smeltemassen vil magnetfeltet derfor i prinsippet fordele seg som rundt en trefase-kabel, I en slik kabel, hvor strømstyrkcne er like store og fuseforskjøvet 120. vil summen av dcm til enhver tid være lik null. Dette medfører at mugnetfcltene (ra de enkelte elektrodene delvis utslukker hverandre. men aldri fullstendig, da man aldri bcfinncf seg i samme avstand og retning fra alle fase leder ne samtidig. Del vil derfor opptre et rcsullant-magnctfclt, som er svukcrc enn det fra hver av lederne. Den uimlcde styrken på magnetfeltet et avhengig uv bide strømstyrken p.1 hver enkelt kilde, avstanden til den ogfawfnrskyvningcnmellom kildenc Drttc he lyt i praksis at magnetfeltet også blir avhengig av avstanden mellom lasclcdernc. og at det taper seg fortere med avstanden til kikjen enn rn.igncttcltc> fra en enkelt cnlcdcr.

13 -11 - Klektrodeskjeting Sveiaeloft Veriikalsnitt av en typisk smelleovn. Venstre halvdel er vist iom lukket ovn. Høyre halvdel er vist som åpcn ovn. Målestokk: 1:200 (1 cm = 2 m) H trtlo 1 Fig. 3 b Typisk Jirømfonynlni ill en smelleovn. Skjematisk plan av transformaiorgulvei.

14 -12- De mest permanente arbeidsplassene i umiddelbar nærhet av en slik smelteovn er: - i kontrollrommet, som vanligvis ligger på samme gulv som ovnstoppen og stake- eller inspeksjons-posisjonene; - tappeposisjonene som ligger på høyde med ovnsbunnen. Periodisk arbeid foregår på: - stake- eller inspeksjons-gulvet, for staking evt. kontroll av smeltemassen; - elektrodeloftet, hvor elektrode.ne skjøtes; dette arbeidet omfatter bl. a. sveising; - plattformen for gjenmuring (reparasjon, forsegling) av tappehullene. Mer sporadisk foregår det en inspeksjon av kraftforsyningen på transformatorgulvet, nemnder tilførselskablene til elektrodene. Noen mindre ovner er rene lysbueovner hvor en elektrisk lysbue skaper varmen som smelter råstoffene. Denne ovnstypen benytter gjerne tre grafittelektroder måtet med trefasestrøm og brukes f. eks. til omsmelting av skrapjern. Også disse ovnene blir styrt fra nærliggende kontrollrom. Enkelte av dem kan inspiseres fra toppen av ovnen, f. eks. i forbindelse med at det tas prøver fra smeltemassen. Induksjonsovner og induksjonsrørere Denne typen ovner og digler opererer ofte på andre frekvenser enn 50 Hz. Det er magnetfeltet dannet av store elektromagneter som utfører arbeidet i disse ovnene og diglene. Del forekommer ingen lysbuer eller gnistdannelser, og magnelfeltcne fra disse innretningene har en ren sinusform. Induksjonsrørere benytter vesentlig lavere frekvens enn lysnettets. Eilektromagneter forårsaker et roterende magnetfelt som driver en mekanisk bevegelse i smeiten (omtrent tilsvarende bevegelsen i en elektromotor). Det er ingen permanent arbeidsstasjon inntil en slik induksjonsrører. Induksjonsovner kan operere på frekvenser fra 50 Hz og opptil flere khz. Her induserer magnetfeltet elektriske hvirvelslrømmer i smeltemassen og derved oppvarming. Induksjonsvarme blir flere steder benyttel til mindre smelteovner. De blir blant annet benyttel til anodemomasje i aluminiumverkene. Induk.sjonsovnene blir styrt enten fra styrepulter forholdsvis nær ovnene eller fra kontrollrom i nærheten, men det forekommer at arbeiderne inspiserer prosessen på sa nitrt hnlu som varmen tillater.

15 - 13- Elektrolyseverkene Produksjonsenhetene i elektrolyseverkene består av lange rekker av seriekoblede elektrolyseceller. I aluminiumverkene har strømmen en dobbel funksjon. Dels varmer den opp råstoffene så de smelter. Dels leverer strømmen de elektriske ladningene (elektronene) som nøytraliserer aluminiumioncne og derved danner metallisk aluminium. Cellsne (som regel kalt "ovner") må derfor drives med likestrøm. Likestrømmen bla produsert ved likeretting av vekselstrøm. I prinsippet kan likestrømmen produseres fra såvel enfaset som trefaset strøm, men likeretting av trefase-strøm er det vanlige. Elektrolyseovner for aluminium er rektangulære, vanligvis ca. 4 m brede og mellom 6 og 13 m lange. De fører, alt etter størrelsen, en strømstyrke på fra 55 til 230 ka. Som anode (positiv pol) kan det benyttes enten en Soderbergelektrode i hele ovnens lengde eller en rekke forbrente ("prebaked") elektroder. På samme måte som i smelteverkene forbrukes elektrodene under prosessen. Ovnsbunnen er den negative pol (katode). Ovnene kan stilles opp etter to systemer: ende mot ende (her kalt "endestilt") eller parallelt med langsidene mot hverandre slik at ovnene blir stående på tvers av hallen ("tverrstilt"). Ovnene kan være åpne eller lukkede. I Norge benyttes både åpne ovner med Soderberg-anoder og lukkede ovner med forbrente anoder. De åpne ovnene er alltid endestilt. De li'kkede ovnene kan enten være endestilt eller tverrstilt. Strømforsyningen til disse to ovnstypene er vist skjematisk i fig. 4. Stromreiningen inne i hver ovn er fra anoden til katoden. Fra bunnen av en ovn føres strømmen videre i skinner ("kalodeskinner") under gulvet til neste ovn i samme rekke og derfrå i (som oftest 4, stigeledninger opp til toppen av anoden. På endeslilie ovnsrekker ligger katodeskinnene like under gulvet langs begge sidene av ovnsbunnene, og danner derved et smalt, nærmest kontinuerlig horisontalt "strømhånd" langs sidene av hver ovnsrekke. I haller med tverrstilte ovner ligger både stigeledningene og katodeskinnene mellom ovnene. Strømbanen er derfor gjerne bredere enn i endestilte ovnsrekker og bukter seg vertikalt I begge konfigurasjoner har det liten innflytelse på magnetfeltet om noen ovner er kohlet ut. Strømmen passerer da gjennom strømskinner og lasker til nesle ovn i rekken langs omtrent samme bane.

16 stigeledninger < A > gulvkatodeskinner i_i anode katodeskinntr Fig. 4 Prlrttippskiwer for konflfurcringcn av elektrotywovncr bruki ill ircmsiilllng av råaluminium, i begge lilfcllcr I snill seil (ra sloen av oviurckkcn. Pilene angir stromrctnlngen. rvmicmokk: ca. I: 100 (1 cm «Im) Øvcrsi: Ncdcm: Ipnc cndcstllle ovncr med SOdcrbcrg-anodcr. lukkedc rvcrniillc ovncr med forbrenie anodcr.

17 - 15- På de åpne ovnene er det et stadig vedlikehold av prosessen, med knusing av skorper, tildekking av åpne partier over smeltemassen, tapping av råaluminium og påfylling av nye råstoffer. Under dette arbeidet står ovnsarbeiderne som regel tett inntil ovnskanten, rett over katodeskinnene, eventuelt på hjørnet av ovnen og dermed bare ca. 1 m fra stigeledningene. På de lukkede ovnene er det mindre grad av fortløpende vedlikehold, mer snakk om periodiske inspeksjoner av ovnene og justeringer av anodene. Under overvåkning av tapping av tverrstilte ovner kan arbeiderne imidlertid komme til å stå svært nær en av de ytterste stigeledningene, til og med skreve over stigeledningen. Visse steder er det også vanlig at arbeiderne på kalde dager lener seg mot de skråstilte stigeledningene til de tverrstilte ovnene og nyter godt av varmen fra disse. Strømforsyningen til hver elektrolysehall, d.v.s. selve likeretteren ligger utenfor selve elektrolysehallen. Denne har sitt eget kontrollrom med permanent betjening. Områdene mellom elektolysehallene benyttes på forskjellig vis ved de ulike verkene. Her kan det ligge ulike servicefunksjoner for elektrolysehallene, reparasjonsverksteder, parkeringsplass for interne transportmidler, delelager, kontorer og andre fellesfunksjoner eller kjørepassasjer. Skjerming moi magnetfelt Lavfrekvente og statiske magnetfelt trenger lell gjennom de fleste malerialer uten å svekkes særlig. Det er bare to svekkingsmekanismer man behøver ta i betraktning: avledning i materiale med høy magnetiske permeabilitet og dempning p.g.a. induserte hvirvelstrømmer. Materiale med høy magnetisk permeabilitet finner man særlig i slål-mantelen rundt smeltenvnene og i karosseriet i stake- og tuppe-bilenc. Stolper av profilert stål kan også innvirke megct lokalt til fordelingen av magnetfeltene, men betyr lite for eksponerings-nivflcl lolall selt. I alle elektrisk ledende materialer vil magnetiske vekselfelt indusere hvirvelstrømmer. Slike hvirvelstrømmer vil ha en retning og styrke slik al de søker fl motvirke fornndringcr i den magnetiske flukslctlheten. I clektrolyscvcrkenc vil slike hvirvelstrømmer derfor skyldes rippel-fellene. Statiske fell vil ikke dempe*, 1 denne maien.

18 - 16- Hvirvelstrommer induseres mest effektivt i store flater med særlig god elektrisk ledningsevne. Denne mekanismen kan antagelig bidra noe til å dempe magnetfeltene fra 50-Hz-smelteovner, særlig de mer høyfrekvente komponentene fra lysbueovnene, men det er vanskelig å avgjøre i hvert tilfelle hvorvidt det er høy permeabilitet eller hvirvelstrømmer som bidrar mest til dempningen av feitene fra slike ovner. I elektrolyseverkene er cellene ikke innkapslet i stålmantler slik som smelleovnene. Det finner derfor i praksis ikke sted noen vesentlig avledning av de statiske feitene, bortsett fra tett inntil og inne i stake- og tappe-biler. Det er derfor bare rippelen man kan forvente blir dempet i noen særlig grad. Dette vil dels kunne skje ved selv-induserte strømmer i tilførselsskinnene, dels ved hvirvelstrømmer i metall-delene rundt cellene. Antagelig finner det også sted et kapasitivt strømtap, og dermed en frekvensavhengig svekkelse av rippelen, hvor strømskinner med motsatt polaritet ligger tett sammen over lengre strekninger. Hvirvelstrømmer og kapasitive tap svekker høyere frekvenskomponenter mest. I hvilken grad det skjer er imidlertid sterkt avhengig av konstruksjonsdetaljer ved de enkelte fabrikkene. Noen effektiv kapsling av strøm-tilførsels-ledninger og skinner later ikke til å bli benyttet i smelle- og elektrolyse-verkene. Effekten av ulike typer skjerming er beskrevet i en egen rapport fra Energiforsyningens Forskingsinstitutt (EFI 1991). - # -

19 - 17- METODIKK Måling av statiske magnetfelt Statiske magnetfelt ble målt ved hjelp av Hall-effekt-prober. Det aktive måleelementet i en slik probe består av et halv-leder-element som leverer en likespenning som er proporsjonal med magnetfeltet på tvers av elementet. De fleste målingene ble foretait med en dobbel Hall-probe, en modifikasjon av en kobling laget ved Senter for Industriforsknings (SI) instrumenttjeneste, og justert slik at følsomheten til proben var 100 mv/mt. Spenningen ble avlest direkte med et ordinært digitalt multimeter. Proben måler en-dimensjonalt og er derfor remingsfølsom. Usikkerheten i måleresultatet er avhengig av usikkerhet med å peile maksimum, forulen flere andre faktorer, så som probens linearitet og urolig strømforløp i elektrolysehallene. Samlet kan usikkerheten stort sett regnes til mindre enn 5 %. Usikkerheten som skyldes selve proben er ved kalibrering vist å være mindre enn 2 %. Si's instrumenttjeneste har også laget en tredimensjonal variant av det samme instrumentet, hvor signalet fra tre Hall-elementer som er montert vinkelrett i forhold til hverandre kan leses inn i en datalogger. Dataene kan lastes over i en datamaskin, som regner ut den magnetiske flukstetthelen korrelert til tidspunkt for registrering. Denne anordningen er spesielt godt egnet for kartlegging og overvåkning av eksposisjonen over tid for erkelt-personer, særlig hvis det ikke er vesentlig å kunne lese ut av registreringene hvilken retning feltet har. Til gjengjeld er regislreringen uavhengig av probens orientering i feltet. I det kartleggingsarbeidet som ligger til grunn for denne rapporten, ble det i to av aluminiumverkcnt: utfvtrt supplerende registrcringer med dette utstyret. Statiske magnetfelt kan også males med andre metoder, som f. eks. "flux-gate"- magnetnmetre og proton-resonans-magnetometrc. Disse instrumentene er mer kostbare og metodene har unødvendig høy føbomhet og nøyaktighet i forhold til behovet for måling av magnetfelt i elektroryse-industricn. Alle malinger og referarucr lii statiske mayneifeli i denne rapponen er gin i millilesla (mt).

20 -18- Måling av mapnetiske vekselfelt Kartlegging av magnetiske vekselfelt er blitt foretatt ved hjelp tre ulike systemer: Combinova MFM10 (Combinova AB, Bromma, Sverige) har en 3-dimensjonal søkespole, og instrumentet kalkulerer dominerende frekvens og samlet flukstetthet (effektiv-verdi (rms)) samt eliptisiteten av feltet. Dette instrumentet er spesielt egnet til å måle rene sinusvariable felt av ukjent frekvens og retning. Det er ikke egnet til å klargjøre hvilke ulike frekvenskomponenter feltet inneholder. Målingen er uavhengig av orienteringen til instrumentet. Frekvensområdet for instrumentet er Hz og det totale følsomhetsområdet er 0, /it delt på 4 måleområder. Måleusikkerheten er oppgitt til mindre enn 2 % av det aktuelle måleområdet, hvilket vil si mindre enn: 0,08 /tt inntil 4 /tt, 0,8 ^T i området 4-40 /it, 8/iT i området ^T oj 200 /tt i området /it. Instrumentet ble kontrollert og kalibrert hos produsenten i begynnelsen av april 1991, etter at det ble reist mistanke om feil ved målingene ved Hafslund, Elkem PEA og Norton. Det sammendraget av resultaier som blir presentert i denne rapporten tar derfor utgangspunkt i de se ne rc målingene. Dette instumentet var hovedinstrumentet ved kartlegging av smelteverkene. Et liknende tredimensjonal! arrangement er også konstruert for bruk sammen med den ovenfor beskrevne dataloggeren. Dataene fra denne vil i ettertid, som for målingene av statiske felt, kunne lastes over i en datamaskin som regner ul den samlede tidsvariable magnetiske flukstetthet uavhengig av feltets retning og frekvens. Som for Combinova-systemet, er dette systemet ikke egnet for frekvens-unalyse, medmindrc man tar ut rå-signalet og analyserer det i sann tid. Systemet er imidlertid egnet for langtids-regislrcring av eksponeringen av cnkelipersoner, som heskrevcl ler statiske felt. Denne kombinasjonen ble bcnytlet ved Mipplerendc malinger i elektrotyscvcrkene. Detle integrerte dataloggersystemet nlliilcr ovcrvåkning av eksponeringen for både statiske og tidsvariable (rippcl-) felt samtidig. Sum cl supplement lii disse målingene ble tidsvariable magnetfelt analysert med en frckvcnstinulysatnr (A&D A & D Company. Lid. Japan). Dctic nitrumcntct hcnylics til å analysere den induserte spenningen i en enkel sukctpolc. Spolen har el effcklrvl ureal pa I m' (diameter 11.4 cm, 9K vmdingcr. Mim iyor nt den induserte spenningen hnr samme mnluill som den magnetiske

21 -19- induksjonsraten (db/dt) som forårsaker den, d.v.s. volt (V) tilsvarer tesla pr. sekund (T/s)). Spenningen kan enten leses ut som spenning mot tid i et vanlig oscilloskopbilde eller frekvensanalyseres. Spekteret er resultatet av en Fouriertransformasjon, og vises som amplitudene av de enkelte frekvens-komponenter i signalet fra spolen. Det kan også vises som en versjon (merket 1/jw) hvor de enkelte amplitudene er dividert med vinkelfrekvensen (u = 2jrf)- Ved bruk av søkespole, gir dette automatisk amplituder som er proporsjonale med frekvenskomponentene i den magnetiske flukstetthet som induserte spenningen i spolen. Flukstettheten er igjen proporsjonal med strømstyrken og, om man forutsetter en konstant ohmsk belastningsmotstand, med spenningen. Rippelen i elektrolyseverkene er i det vesentlige karakterisert ved hjelp av denne målemetoden. Frckvcnsdiagrammcnc kan valgfrill gjengi gjennomsnittsverdier eller maksimalverdicr registrert over ei valgt tidsrom. Det er også valgfrill om instrumentel skal angi topp-verdien eller effektivverdien (rms) av de cnkelic frekvcnskomponcniene. Flcrc ulike innsiillingcr av apparatet er hlin bcnyttet i det foreliggcndc kartleggingsarbeidet, pl loppen av skjermbildet vises hvtlkr.n frekvens (resp. hvilkcn lid fra venstre skjcrmkani) cursoren slår på, saml amplituden der cursorcn står. Skjermbildet kan "fryses' og skrives ut pa en intern skriver, som påfører dato Dg klokkeslett. Du proben er en endimensjonal spole, er malingene følsomme for probens orientering i forhold til feltet. Delte kan i noen grad kompenseres ved å la frckvensanulysaioren registrere maksimalverdien over den valgte integrusjonstiden mens man langsomt endrer probens orientering til den har dekket alle aktuelle rcininger. For å unngft sammcnblunding av de ulike type ne felt er alle malinger og refcranser lii tidsvariable magnetfelt i denne rapporten gilt i mikrotesla (ut). 0.

22 -20- RESULTATER Magnetfelt i smelteverkene Magnetfeltets styrke i ulike avstander Denne oversikten over magnetfeltene rundt smelteovner for ferrosijisiun, kalsiumkarbid og ilmenitt baserer seg på malinger foretatt ved Bremanger Smelteverk, Rana Metall, Odda Smelteverk og TTI ("Ilmenittsmelteverket"). Av disse benyttel de tre førstnevnte neddykkede elektroder. I denne rapporten vil de generelle irekkene ved art, størrelse og utbredelse av magnetfeltene bli heskrevet. Nærmere detaljer om magnetfeltene er gjengitt i internrapporter over målingene utført ved hvert av verkene (se litteraturlister!). I fig. 5 a, b og c er gjengitt magnetfeltverdier mån i ulike avstander fra.senteraksen i ovnene i tre etasjer ved de ovennevnte smelteverkene (jfr. fig. 3 og fig 7). Ovnen ved TTI gikk av prosesstekniske årsaker med redusert effekt på måletidspunklet. I fig. 6 er fremstilt hvordan magnetfeltet varierer med avstanden fra senteraksen i ulike høyder rundt en tenkt smelteovn. Magnetfeltet fra samme o"n i samme avstand kan variere med en faktor på mer enn 2. Dette resulterer også i stor usikkerhet i regresjonslinjene i fig. 6. Det er tatt utgangspunkt i en ovn av største type, med en typisk elektrodeavstand for denne typen (3,8 m) og med en strømstyrke på I (Kl ka pr. elektrode. Kildene til magnetfeltene er dels triimformutorcnc. dels tilførselskahlene til elektrodene og dels elektrodene seiv. Som figurcnc viser er magnetfeltet sterkesl rundt midten av elektrodene, d.v.s. på itakcgulvct (på åpnc ovncr) og iraftvgufvet (eller de etasjene som tilsvarer disse huydene). Det er svakcrc på tappcgurvel og svakest (i samme avstand) på c!cktrodek>fict (ikke vist i duse grufenc. men gjengitt i de enkelte målcrnpporlcnc). Delte er også illustrert i fig. 7. Miignctfeltcl «vekkes i ulik grad med avstanden i de forskjellige etasjene, stcrkcst Uer hvor (eitel er sierkcst. horisontalt ut for ovnen» sentrum.

23 21 B [ut] 4UU T T TTI 0 Odda Sm.v. D Rana Met. Brem T D T I T T 0. V o 0 f I.T'l. f ' T M. T ' 1 - t-h IS Avstand fra ovnens senterlinje [m] Fig. 5 a Høyene og lavoie milte iiugnclfellverdl pl ira«formnoctiilvti I ullkerounderfra forskjellige imelteovner med ulik stffmstyrke. R«M MeMll Odd» Smellcverk B-cmangei 3 44 ka,takketova, clektiodeavmiad it m 120 ka, Ipca ova, elektrodeavimad 34 m 120 ka,takketova. ekkiradeavumd M m 115 ka. Ipea ova. ekkirodeanuad M m

24 -22- B [ut] J D D T T A * o o i 200. A ' * X a T 0 1 TTI 0 Odda Sm.v. Rana Met. Brem. 5 A Brem II IT '. Avxlaitd fi'h onifii" -I'lilfrhnji 1 in] Fig. 5 b H«ye»ie og lavotc milic magncilclivcrdl pi naketulvei Mtct ilbvarende havdc d.vj, ovroioppcn pi lukkede ovncf > I ullke Minder f» forskjellige unclleovncr med ulik tirtfnuiyrkc og clcktrodcaviiand. TTI Rana Mclall Odda Smelteverk Bremanger 5 Bremanger 4 44 ka lukkel ovn. etekirodeaviund it m 120 ka. ipen ovn. dckirodcavuand M n 120 ka lukkel ova. clekirodcavsiand }> m 115 ka Ipen ovn, ckkuodeavsiaad M n 7 ka Ipe» ovn. ckkuodcavsuad 2.7

25 B [utl. T T I D Odda Sm.v. D Rana Met. Brem. 5 A Brem * - A *! T A A II Avstnnd fra ovnen» senter.inje n> ] Fig. 5 c Hoycstc og lavcaie malte magncifcltvcrdl pi uneeiuhei I ullke avuandcrfra fonkjcllige tmcitcovncr med ullk iiremjtytke of clektrodcavtund. TTI Rana Metall Odda Smelteverk Bremanger 5 Bremanger 4 44 ka. lukket ovn, ckkuodeavtund 34 m 120 ka. Ipcn ovn. ckkuodeavtund M m 120 ka. lukket ovn. ckklrodcaviund M m 11J ka. Ipcn ovn. ckkuodeavuand XB m 71 ka, Ipcn ovn. ckkirodcmiaad 2.7 m

26 f\ Trafogulv O Stakegulv *J Tappegulv 800 a =o \ B Xx ;9 ' o X M Avstand fru ovnens «enlerlinje [in) Fig. 6 MUdclvcrOict av majncifclici fra urailife trefjkovncf I ullke avsundcf o cusjcr. omregnet III «amme tirørmtyrkc (100 ka) Of samme elekirodcavstand (J.8 m). Trafojulvct inkludcrci «uemlbnytilnfslublcac ill dekuodene Siaacguhei pi Ipnc ovncf Ubvafct Inspeksjon «v hikkcdc ovno «mi knimolliom Tappcgulw» mklwjcier uuicpinp- of kkalcucal

27 -25- Tapp>qulv 1^ 10 Fig. 7 Skjematisk opprbs av en smelteovn med den omtrentlige fordclingen av magnetfeltet forutsatt en clekirodeavstand pi 33 m of en strømstyrke pi 100 ka. Magnetisk nukslctthet I it Mllestokk: 1:200 (I cm - 2 m)

28 -26- Smelteovner med neddykkede elektroder Strømgjennomgangen i disse ovnene er forholdsvis jevn. Magnetfeltet rundt dem er derfor tilsvarende jevnt. Det er ingen utbredt gntstdannelse, og strømmen og magnetfeltet varierer derfor tilnærmet sinusformet uten markerte overharmoniske (fig. 8). CS ' ; mth-«: J / h,m v \ J HI N "ille!! ' h i i Vi l~~/\_^l 5 <5 9 F P E 0 C L I N ' Hz Fig. 8 Tidsvariasjonen i magnetfeltet fra en smelteovn med neddykkede elektroder. Til venstre: oscilloskopbilde av den induserte spenningen i en 1 m 1 sakespole. Til høyre: frekvensanalyse av samme signal (spektralutsnitt W Hz, lineær skala). Encstc tydelige overharmoniske er en lopp ved 250 Hz (markert med cursoren) med en amplitude på 0,186 ut, som er ca. 0,5 % av 50-Hz-komponenten.

29 -27- Smelteovner med overflate-elektroder, lysbueovner 1 denne ovnstypen går strømmen gjennom en lysbue mellom elektrodene og smeltemassen. Dette gir et meget urolig strømbilde og dertil en meget uren kurveform. Både oscilloskopbildet og frekvensanalysen av magnetfeltene fra disse ovnene viser et betydelig innslag av høyere frekvenser enn 50 Hz. Fig. 9 Tidsvariasjonen i magnetfeltet fra en smcllcovn med overflatc-elcktroder. Til venstre: oscillnskophildc av den Induserte spenningen i en 1 m«søkcspole. Til hoyrc: frckvc[»analyse av samme signal (spektraluuniu Hz. lineær skala), fimuren markerer 50 H/lnppcn En rekke overharmoniske er tydelige, særlig 100 Hz, ISO Hz ug 250 Hy. Div.e har en amplitude av størrelsesorden 10 % av 50-Hz-komponcnien. Induksjnnsrurcr [ilt verk hadde en induksjonsrører for blanding av lappet smeltemasse (råjern). Denne ble under malingen kjørt ved 1,85 Hz. I 2 m avstand fra elektromagncten \M den magnetiske fluksictthcten pa 55 øt. i 4 m avstand pa 13 fix. Feltet tapte seg,'ilisa omtrent med kvadratet av avstanden.

30 \ -28- Magnetfelt i elektrolvseverkene Magnetfeltene i elektrolvseverkene skiller seg som nevnt vesentlig fra dem i smelteverkene idet det benyttes likestrøm. I denne rapporten gis en oversikt over typiske magnetfeltverdier i haller for aluminiums-elektrolyse. Dataene er hentet fra de tre internrapportene som beskriver målingene utført ved elektrolyseverkene i h.h.v. Høyanger, Mosjøen, og Karmøy. Alle disse verkene har både åpne ovner med Soderberg-elektroder og lukkede ovner med forbrente ("prebaked") elektroder. I to av verkene er de lukkede ovnene tverrstilt. De øvrige ovnene er endestilt. Ovnene drives, alt etter størrelsen, med strømstyrker fra 55 til 220 ka. Statiske felt i elektrolysehallene Styrke og fordeling av det statiske magnetfeltet i elektrolysehallene var uavhengig av om ovnene var åpne eller lukket, men avhengig av ovnenes orientering, d.v.s. om de er tverrstilt eller endestilt (jfr fig. 4). De viktigste kildene til magnetfeltet i haller med endestilte ovner synes å være katodeskinnene under gulvet langs ovnsbunnene, samt stigeledningene. I haller med tverrstilte ovner synes avstanden til den samlede strømbanen å være den faktoren (foruten strømstyrken) som bestemmer styrken på magnetfeltet, unntatt tett inntil stigeledningene. Dette vises i fig. 10, som fremstiller magnetfeltet i passasjen mellom ovnsrekker i samme ovns-serie som funksjon av strømstyrken for de to ulike oriemeringene av ovnene. Figuren viser at magnetfeltet varierer lineært i forhold lii strømstyrken mellom rekker av endestilte ovner, og er vesentlig sterkere enn mellom rekker av tverrstille ovner. I passasjene på utsiden av ovnsrekkene, mot yttervegg, er magnetfeltet lavere, mellom ca. 2/3 og ca. 1/3 av feltet mellom ovnsrekkene. Over laskene (forhindelses-skinnene mellom ovnsrekkene) kan magnetfeltet være noe høyerc enn eller* i hallen. Typiske verdicr ligger inntil ca. 50 % over magnetfelte! mellom ovnsrekkene. "lett inntil en MigcleUning som førte ca. 50 ka Mc det målt opptil 54 mt. I ca. I m avstand fra den summe stigclcdningen ble feltet mal! til 9 mt. Dette er typiske opphnuktlcdcr under inspeksjon av tapping av ovnene.

31 -29- Det sterkeste magnetfeltet som ble målt i disse aluminiumverkene var på 63 mt. Det ble målt tett inntil (med sentrum av proben ca. 1,5 cm fra) en forbindelsesskinne (lask) som førte 175 ka mellom to seriekoblede ovnsrekker, og således ikke på noen realistisk arbeidsplass. B [mt] I [ka] Fig. 10 Sammenlijning av magneifcltci I elektrolysehaller med ulik iirømsiyrkc of ovnikonflgurujon. Symbolene marketer omiicni høycsic og lavcsie mille veid! I kjarcpngene mellom ovnsrekker i vimme «de Flrkanicdc symbolcr: cndcstllle ovnci (4 veik). Tickantcdc jymrwler: tvonilltc evner (lo verk ned ovnickkrac I h liv uirnw hall («peuen opp) ug adsklltc haller («prvcn ned)). Mailer med cntfaiilm muer (teller) vftcr tamme torhokmau mellom nufncilcli og tirermiytkc

32 -30- Rippel i elektrolysehallene Frekvensinnholdet i rippelen varierer meget fra verk til verk, hvilket antagelig skyldes ulikheter i hvordan likerettingen er foretatt. Rippelen er sterkest nær likeretterne, men taper seg fort utover i elektrolysehallen. De mest dominerende frekvenskomponentene er som regel 100 Hz og 300 Hz, men det finnes tydelige komponenter helt opp til 1200 Hz. De sterkeste rippel-komponentene som ble funnet IA mellom 20 og 40 /<T og med frekvenser på h.h.v. 50, 100 og 300 Hz. Dette var i målepunkter som lå nær likeretterne eller over strømskinnene som forbinder to haller, og hvor det også kunne være et betydelig innslag fra strømforsyningen til likeretterne. Dette er vist i fig. 11. Slike steder er følgelig amplituden pfl rippelen av størrelsesorden 0,1 % av nivået på det statiske feltet. f 4; 13. Sl mu 6i: CSR: ø eg. I-. - J> A 'U FPE0<LIN!!. ØP6 Fig. II Eksempel pd rippelen pl dei itaifekc ni Mikllci over khmadcbo-ikiaaca mellom lo elclitrorjnchallcr far «lumlnlurmlien»llllln. TH «cmirr oklucmkopttlkk tv de* induserte ipennlfr» lala* n»npok. TII tøyre: trckvenmitaljm tv ummc tlpil (ipckiralwtamt U. 500 Kt Kaacr ikala} Rippelen er dominert wmohx Amptttadca vteer I dctw IIHefci en magnetfelt lacmotcwwaic pl 22 ata. uim lihvarcr en mafnetfek HalBKUkci pl ca. 12 IIT.

33 -31 - Ule i elektrolysehallene lå amplituden på alle de forskjellige rippelkomponentene under 2 f X, og som regel under 1 fit. Dette innebærer at rippelamplitudene i selve elektrolysehallene stort sett er på mellom 0,1 og 0,01 % av ilukstettheten av det statiske feltet ved alle verkene. Hnyeste induksjonrate (db/dt) ble tilsvarende også funnet nær likeretterne og over de større strømskinnene. På disse stedene ble det målt induksjonsrater fra 7 lii 40 mt/s. Induksjonsraten ute i hallene var overalt under 10 mt/s. 10 mt/s er det samme som induksjonsraten til et 50-Hz magnetfelt på 32 ftt. Knntrollmmmene til likeretterne Disse er svært ulikt plassert i forhold til elektrolysehallene og selve likeretterne ved de ulike verkene. Ved elt av verkene ligger kontrollrommet i et sidebygg til den ene likcreltercn, men i en annen etasje. Magnetfeltene her var helt dominert av 50 Hz. med flukstettheter fra 13 til 174 //T, altså sammenlignbart med kontrnllrommene i smelieverkene, mens den statiske komponenten ikke oversteg 0,3 ml". I et annet verk ligger kontrollrommet rett ved siden av likeretterne. Her ble del statiske feltet målt til mellom 2 og 4 mt. De tidsvariable feitene var dominert av både 50 Hz og 300 Hz, hver av dem med amplituder på mellom 4 ug 16 ^T. Mellom likerettcr-enheiene ble det ved dette verket målt statiske felt uppuj *) mt og et tidsvariabelt felt på opptil 120 ftt (frekvens ikke registrert). \ndrc tidsvariable fell, indukxjansavncr Induk.tjonMivncr tor anodemnntasjc drives med strøm med en grunnfrekvens på t.i. 250 Hz. Strømmen er nesten rent sinusformet, d.vj. ulen vesentlige nverharmuniskc. Høycslc magnetiske flukstetthel ble mått 30 cm fra inncrkanten.i\ in tlik ovn. og var pa 2*>itJ. I normale arbcidsavstander ligger magncifclict Ir.i disse liv ne ne pa under IO ftt. Del kan vere like kraftige magnetfelt (ru kmfiftif.iymngcn fnmfurmcrcn) til disse ovncne som fra serve ovnenc. Feltet fm omformcrcn \i.icr cl betydelig innslag av 50 Hz. AmxJcmnntusjcn ligger lungt fra i'lt'kirii >ivh;illi'nv ug det et ikke blitt mill nver 0,8 mt statiske fell her. - 0 I

34 -32- DISKUSJON OG KONKLUSJON Denne oversikten over magnetfelt i norske smelte- og elektrolyseverk gir en generell beskrivelse av feitene rundt de sentrale produksjonsdelene, nemlig områdene rundt selve ovnene og den umiddelbare kraftforsyningen til disse og de tilhørende kontrollrommene. Disse områdene har vært antatt å være der hvor arbeiderne vanligvis blir utsatt for den høyeste eksponeringen for statiske og lavfrekvente felt. Resultatene fra de enkelte verkene er beskrevet i separate internrapporter. I denne samlerapporten har vi ønsket å gi en generell oversikt og dermed en mulighet for å beregne den omtrentlige utbredelsen av feitene fra ovner som ikke har vært kartlagt. Oversikten ei på ingen måte fullstendig. Ved kartleggingen av feitene i smelte- og elektrolyseverkene har vi konsentrert oss om å registrere feltenes frekvens og styrke og dermed deres utbredelse i de aktuelle områdene. Det har vært gjort dels med tanke på de eksisterende forslagcne til retningslinjer, dels med tanke på de pågående undersøkelsene over dndelighet og kreftforekomst i denne industrien. Retningen på feltet kan i de Heste tilfeller anslås utfra hva som er den dominerende kilden. Hvorvidt dataene er gode nok til å være av noen fremtidig verdi, når den vitenskapelige erkjcnnelse er kommel lenger, er det for tidlig å si noe om. Del skyldes først og fremst ai dei ikke linnes vitenskapelig grunnlag idag for å angi hvilke parametere som er strålehygienisk viktige. Mangelen på klare vitenskapelige data gjør at vi ennå ikke vet: hvorvidt magnetiske krefter betyr noe i seg seiv, eller bare virker gjennom spennings- og slrøm-induksjon; hvorvidl det linnes et terskelnivå under hvilkct man ikke har noen helsemessige cffcklcr; - hvorvidl sterke fell er farligere enn svake felt; - hvorvidl cksponeringalklen spiller mien rolle; hvorvidl permanent eksponering er av større eller mindre betydning enn uvbrudl (intermiltcrcnde) eksponering; hvorvidl mun i iillclle hør se pi gjcnnomsniilsvcrdtcnc eller maksimnfvcrdicnc: - hvorvidl trekvensen på Iclicne spiller noen mvgjørende rolle; hvnrvitli rrmingi-n pa Iclin eller roierendc fell spiller noen rolle; hvorvidl icii-gmdicmcr gjennom kroppen spiller noen rolle; hvorvidl kombinasjon av et stulnk og el tidsvariabelt fell er av hclydning; hvorvidl dei eventuelt dreier seg nm samvirke av flcrc miljøfoklorcr.

Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt

Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt StrålevernRapport 1994:1 N09400040 Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt Biologiske effekter og yrkeshygienisk betydning Georg Thommesen Tore Tynes Strålevern Rapport 1994:1 Statiske og

Detaljer

V/oeeooosx S«S - 1988: 2. LAVPREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE PELT - SPØRSMÅLET OM KREFT En litteraturstudie 1982-1987 Georg Thommesen

V/oeeooosx S«S - 1988: 2. LAVPREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE PELT - SPØRSMÅLET OM KREFT En litteraturstudie 1982-1987 Georg Thommesen V/oeeooosx S«S - 1988: 2 LAVPREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE PELT - SPØRSMÅLET OM KREFT En litteraturstudie 1982-1987 Georg Thommesen STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SlS - 1988:2 LAVFREKVENTE ELEKTRISKE

Detaljer

EN UNDERSØKELSE OM RADIOFREKVENT STRALTNG I PLAST- OG MØBELINDUSTRIEN.

EN UNDERSØKELSE OM RADIOFREKVENT STRALTNG I PLAST- OG MØBELINDUSTRIEN. STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport 1983: EN UNDERSØKELSE OM RADIOFREKVENT STRALTNG I PLAST- OG MØBELINDUSTRIEN. Merete Hannevlk Gunnar Saxebøl State Institute of Radiation Hygiene Øsierndalen

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

Elektriske branner i lavspenningsanlegg

Elektriske branner i lavspenningsanlegg Elektriske branner i lavspenningsanlegg Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år Hilde Stangeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen,

Detaljer

Magnetiske felt i en neonatal intensivavdeling

Magnetiske felt i en neonatal intensivavdeling StrålevernRapport 1995:3 NO9600048 NO9600048 Magnetiske felt i en neonatal intensivavdeling Svein Erik Aasen, Anders Johnsson, Dag Bmtlid oø Terje Christensen m ^ ^ - ft= u 3 Statens strålevern Norwegian

Detaljer

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger Rune Haugland Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen,

Detaljer

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Erlend Hoksrud Aakre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stein Johannessen, BAT Medveileder: Torbjørn Haugen, Statens vegvesen Tomas Levin,

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Seriefeilvern i elektriske installasjoner

Seriefeilvern i elektriske installasjoner Seriefeilvern i elektriske installasjoner Carl Olav Larsson Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Juni 212 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Temperaturberegning av kabel for Nexans

Temperaturberegning av kabel for Nexans Temperaturberegning av kabel for Nexans Prosjektgruppe Magne Dyrdahl HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks:

Detaljer

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie 2008 serie: stami-rapport årg. 9, nr.21 (2008) issn: 1502 0932 dato: 30/12/2008 Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie Forfattere: Jenny-Anne Sigstad Lie Eigil Gulliksen Rita Bast-Pettersen

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

Forord. Ås, 5. Mai 2010. Nicolai Håbesland

Forord. Ås, 5. Mai 2010. Nicolai Håbesland Implementering av hurtiglading for elbil i Norge Implementation of quick chargers for EVs in Norway Nicolai Håbesland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 Forord Denne

Detaljer

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Strålevern Rapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Saxebøl G. (Leder av arbeidsgruppa).

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver SINTEF A7915 Åpen RAPPORT Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk September 2008 II IV V INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Detaljer

Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING. Delrapport nr. 1 (A-105) til

Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING. Delrapport nr. 1 (A-105) til Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING Delrapport nr. 1 (A-105) til Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten Intern rapport nr. 3 Norsk hydrologisk

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport. 1980:2 KVALITETSKONTROLL AV RØNTGENDIAGNOSTIKKUTSTYR En katalog over anbefalte metoder og nødvendig måleutstyr. Arbeidsgruppe. Norsk forening for medisinsk

Detaljer

Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft

Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft Fys-3921 Mastergradsoppgave i kommunikasjon og mikroelektronikk Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft Kristoer Ryeng Oktober 2008 Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Detaljer

FFI RAPPORT UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ. HALSØR Marius, MARTINUSSEN Svein Erlend, EVENSEN Per-Idar, HUGSTED Bjørn FFI/RAPPORT-2007/00139

FFI RAPPORT UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ. HALSØR Marius, MARTINUSSEN Svein Erlend, EVENSEN Per-Idar, HUGSTED Bjørn FFI/RAPPORT-2007/00139 FFI RAPPORT UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ HALSØR Marius, MARTINUSSEN Svein Erlend, EVENSEN Per-Idar, HUGSTED Bjørn FFI/RAPPORT-2007/00139 UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ HALSØR Marius, MARTINUSSEN

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer