SIKKERHETSDATABLAD. Utgave: 1.0 Revisjonsdato: Utskriftsdato: Sider: 1-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utgave: 1.0 Revisjonsdato: 20.12.11 Utskriftsdato: 20.12.11 Sider: 1-7"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.0 Revisjonsdato: Utskriftsdato: Sider: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produkt navn: Preval Sprayer Produkt kode: #267,# Relevant identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen: Drivgass for lakksprøyting. 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Firma: Billakkspesialisten Engros AS Industriveien Lørenskog Telefon: Telefaks: E-post adresse: 1.4 Nødnummer Giftinformasjonssentralen Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering av blandingen I henhold til EU-direktiv 1999/45/EF Klassifisering: Ekstremt brannfarlig; (R12) 2.2 Merke elementer F+; Ekstremt brannfarlig R-Setning(er): R12 Ekstremt brannfarlig S-Setning(er): S2 Oppbevares utilgjengelig for barn S9 Oppbevares på et godt ventilert sted S16 Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt S23 Unngå innånding av aerosol 1

2 Særlig merking: Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 o C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. 2.3 Andre farer Misbruk ved bevisst inhalering av gassen kan være skadelig og i verste fall dødelig. 3.Sammensetning/opplysning om bestanddeler 3.1 Stoffet Dette produktet er en blanding av stoffer. Informasjon om helserisiko er basert på kunnskap om de inngående stoffer. 3.2 Blandinger Kjemisk karakteristikk Blanding av organiske komponenter. Farlige komponenter Kjemisk navn CAS-No Klassifisering Klassifisering Konsentrasjon EC-No 67/548/EØF 1272/2008/EF vekt % Dimetyl ether F+; R12 Flam.gas 1; Pres.gas H220 Isobutan F+; R12 Flam.gas 1;Pres.gas H220 Propan F+; R12 Flam.gas 1;Pres.gas H220 Ytterligere informasjon Fullstendig tekst til R-setningene, se kapittel 16 Fullstendig tekst til H-setningene, se kapittel 16 4.Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle råd Kontakt lege. Vis etiketten eller dette datablad hvis mulig. Fjern forurensede klær og sko. Innånding Flytt den forulykkede til frisk luft. Har de forulykkede vondt for å puste, gi oksygen. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Tilkall lege eller ambulanse umiddelbart. Hudkontakt Vask med varmt vann og såpe. Hvis kontakt med flytende gass, tin opp forfrossen hud med lunkent vann. Øyekontakt Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege. Svelging 2

3 Rens munnen med rikelig med vann. Kontakt lege. 4.2 Viktige symptomer og virkninger, akutte og utsatte Ingen data tilgjengelige 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Ingen data tilgjengelige 5.Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Pulver eller CO 2. Vanntåke eller skum. Fjern beholdere fra brannstedet hvis det kan gjøres uten risiko. Skadede beholdere bør tas hånd om av spesialister. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Farlige brennbare produkter Ekstremt brannfarlig kondensert gass. Gassen er tyngre enn luft og vil legge seg langs gulvet. Gassen kan spre seg i lang avstand fra utslippstedet før den blir antent. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Farlige spaltningsprodukter Karbon monoksid(co), karbondioksid (CO 2 ), formaldehyde. Flammepunkt: -104 o C Kan antennes av statisk elektrisitet. 5.3 Råd til brannmenn Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel og fullt beskyttelsesutstyr. 6.Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, nødprosedyrer Stopp lekkasjer hvis du kan gjøre dette uten risiko. Evakuer personale til sikre områder. Fjern alle tennkilder. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Vær oppmerksom på tilbakeslag. Hold folk vekk fra lekkasjestedet og steder i vindretning fra lekkasjestedet. 6.2 Miljømessige sikkerhetstiltak Bruk vann for å redusere dampmengden og spredning av damp. Unngå forurensning av vannløp. Så langt det er mulig unngå utslipp av flyktige organiske forbindelser 6.3 Metoder og materiell for forurensning og opprensing Produktet er i gassform ved romtemperatur. Ikke tilfør vann til utslippet eller utslippskilden. Ventiler det forurensede området. 6.4 Referanse til andre seksjoner Ref. pkt.: 7, 8, 11, 12 og Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 3

4 Sikker håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå at det dannes antennelige og eksplosive løsemiddeldamper i luften. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Bruk ikke produktet i nærheten av åpen ild, varme flater og tennkilder. Unngå statisk elektrisitet. Unngå kontakt med hud og øyne. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagring Lagres kjølig og tørt vekk fra potensielle varmekilder, åpen ild, sollys eller andre kjemikalier. Lagringstemperaturen må ikke overskride 52 o C. 7.3 Spesielle sluttanvendelser Drivgass ved sprøyting av lakkprodukter. 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Lokale/nasjonale eksponeringsgrenser for arbeidsplasser Cas-nr. Kjemisk navn Adm.norm isobutan 600 mg/m ppm propan 900 mg/m3 500 ppm 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hvis de administrative normer overskrides må det brukes personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Hvis de administrative normer overskrides bruk gassfiltermaske med A filter (EN 141)(brunt filter) Øyevern Bruk vernebriller med sidebeskyttelse. Hud- og kroppsbeskyttelse Bruk egnede verneklær. Bruk antistatiske klær laget av bomull eller varmebestandige syntetiske fibre. Bruk neopren hansker. Hygieniske forholdsregler Det skal ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Sørg for at klær og verneutstyr rengjøres regelmessig. Miljøhensyn Unngå utslipp til avløpssystemer. Tilgjengelige økologiske opplysninger finnes under pkt Fysiske og kjemiske egenskaper Farge: Fargeløs Lukt: Svak lukt av eter Fysisk fase: Aerosol Luktterskel: ingen data tilgjengelig Flammepunkt: -104 o C Metode: Beregnet Kokepunkt intervall: -42,2 o C til -11,7 o C Spesifikk vekt: 0,6 Vann løselighet: 3,5 % Damptrykk: ingen data tilgjengelig Eksplosjonsgrenser: ingen data tilgjengelig VOC innhold: Ikke relevant Selvantenningstemperatur: ingen data tilgjengelig 4

5 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Kjemisk stabilitet Stabil under de anbefalte lagringsbetingelser Mulighet for farlige reaksjoner Ingen ved normal bruk Forhold som skal unngås Varme, flammer, gnister. Temperaturer over 52 o C Ukompatible materialer Sterke oksidasjonsmidler, halogener, sterke syrer. Aluminium hydride, aluminium lithium hydrid Farlige spaltningsprodukter Formaldehyd, karbon monoksid (CO), karbon dioksid (CO 2 ). 11. Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt giftighet Ingen informasjon om akutt giftighet tilgjengelig for dette produkt Innånding Kan være skadelig ved innånding. Kan påvirke sentralnervesystemet med symptomer som kvalme, hodepine, slapphet, oppkast og dårlig koordinasjonsevne. Øye kontakt Kan forårsake irritasjoner på øyet. Hudkontakt Kontakt med huden kan forårsake frostskader. Svelging Ikke aktuell eksponeringsvei. Informasjon om de inngående stoffer Kjemisk navn LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalering Dimetyleter 308,5 mg/l (Rotte) 4 timer Isobutan 658 mg/l (Rotte) 4 timer Propan 658mg/l (Rotte) 4 timer Kronisk giftighet Kronisk giftighet Unngå gjentatt eksponering. Misbruk ved bevist innånding kan være skadelig eller fatalt Kreftfare Ingen kjente kreftfarlige stoffer i dette produkt Effekt på spesifikke målorganer Sentralnervesystemet, hjertet 12. Økologiske opplysninger 12.1 Miljøgiftighet 5

6 De miljømessige påvirkninger av dette produkt er ikke fullstendig undersøkt Kjemisk navn Log Pow Isobutan 2,88 Propan 2, Persistens og nedbrytbarhet Ingen data tilgjengelige Bioakkumuleringspotensial Ingen data tilgjengelige Mobilitet i jord Ingen data tilgjengelige 13. Instrukser ved deponering 13.1 Metoder for behandling av avfall Produktrester og tømt emballasje er farlig avfall og skal behandles i henhold til reglene i avfallsforskriften. Forsalg til avfallskode: gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlig stoff. 14. Transportopplysninger Etikett: ADR Varenavn og beskrivelse : Aerosolbeholdere Fare klasse : 2.1 UN-No : UN 1950 Klassififiseringskode : 5A Beskrivelse : UN1950 Aerosols,2, RID Varenavn og beskrivelse : Aerosolbeholdere Fare klasse : 2.1 Klassififiseringskode : 5A UN-No : UN 1950 Beskrivelse : UN1950 Aerosols,2,RID ADR/RID-etiketter: : 2.1 IATA Varenavn og beskrivelse : Aerosolbeholdere, brannfarlige UN-No : UN 1950 Klasse : 2.1 Etiketter : 2.1 Beskrivelse : UN1950 Aerosols,2, IMDG/IMO 6

7 Varenavn og beskrivelse : Aerosolbeholdere UN-nummer : UN1950 Klasse : 2.1 Etiketter : 2.1 Beskrivelse : UN1950 Aerosols,2(+) EmS. No :F-D, S-U Beskrivelse : UN1950 Aerosols,2 (+), 15. Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/lovgivning som gjelder spesielt for stoffer eller blandingen Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 o C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. Hold utenfor barns rekkevidde Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ingen sikkerhetskontroll utført på blandingen. 16. Andre opplysninger R-setninger det henvises til i Kap. 2 og 3 R12 Ekstremt brannfarlig H-setninger det henvises til i kap. 2 og 3 H220 Ekstremt brannfarlig gass 7

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 20.11.2013 Utgave 1.4 NO / NO

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 20.11.2013 Utgave 1.4 NO / NO SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 20.11.2013 Utgave 1.4 NO / NO 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator :

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 181 -serie 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 FOGSKUM 90 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.11.2002 Revisjonsdato 14.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01072008/ HSV Erstatter den: 17012008 Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktbetegnelse Varemerke Stoffnavn Indeks-Nr. EC-nr. : : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 PRN-nr. : 30050 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 1878-34 Hexamethylenetetramine

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 1878-34 Hexamethylenetetramine Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator : Index-nr.: EF-nr.: 100-97-0 612-101-00-2 202-905-8 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

FW167-K01 Pro-Tec B 361

FW167-K01 Pro-Tec B 361 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

Paslode gasspatron, IM 350

Paslode gasspatron, IM 350 HMS DATABLAD Helse- miljø og sikkerhetsblad Handelsnavn: Paslode gasspatron, IM 350 Revisjonsdato: Paslode gasspatron, IM 350 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Paslode gasspatron,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/2010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Glidespray for VVS & Elektro 1.2 Identifiserte

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer