Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 00/916 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 00/916 12"

Transkript

1 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 00/ Saksbehandler: Knut A. Johansen Dato: Revidert pr Rev P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2006 RENOVASJON.. Side 2 VANN- OG KLOAKK 2-3 FEIING 3 SLAM. 3 REGLER OM REDUKSJON I AVGIFTER.. 4 BARNEHAGEN. 5 SKOLEFRITIDSORDNINGEN. 5 KULTURSKOLEN. 5 MUSIKKBARNEHAGEN. 5 KULTURHAGEN.. 5 HUSLEIE UTLEIEBOLIGER 5-9 BETALINGSREGULATIV FOR BYGGESAKER 9-10 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNINGER M.V BEHANDLINGSGEBYR FOR BEBYGGELSES-/REGULERINGS- PLANER TIL FRITIDSHUS 14 BEHANDLINGSGEBYR JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER 14 LANDBRUKSAVLØSER. 14 VEDERLAG FOR SOSIALE TJENESTER 14 VEDERLAG FOR KORTTIDSOPPHOLD PÅ SYKEHJEMMET. 15 DØGNSATS FOR DYRØY SYKEHJEM/MAKSIMALSATS.. 15 TJENESTER FRA DYRØY OMSORGSSENTER.. 15 UTSKRIFT/KOPI AV LEGEJOURNAL. 15 BRUK AV HELSEBADET. 15 EGENANDEL TRYGGHETSALARM 16 1

2 Vedtak i kommunestyret i møte , sak 43/05 - om kommunale priser for 2006: Pkt. 4: Prisene på kommunale tjenesterøkes generelt med 2,8% (virkning fra ), der ikke andre bestemmelser tilsier andre satse. Renovasjonsavgiften økes med 5%. Vannog avløpsavgift økes med 3,5%. Dette tilsier følgende priser på de forskjellige tjenester for Beløp i (parantes) er fjorårets satser. *Renovasjon: Årsavgift husholdning kr 2.124,- (2.023,-) Årsavgift bedrift kr 2.124,- (2.023,-) I tillegg kommer m.v.a. *Vann- og kloakkavgifter: A. Vannavgifter: I. Tilknytningsavgift: a) Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler kr 47,61 (46,-) pr. m2. b)tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp når vannet er satt på. c) Minimumsavgiften settes til kr 5 713,- (5 520,-) (tilsvarende 120 m2). d) Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften. For 2004/2005 gjelder imidlertid et spesielt tilbud vedtatt i k.sak 40/03: For å få flere til å kople seg til det kommunale vannanlegget settes tilknytningsavgiften til kr 1 000,-. Ordningen videreføres i II. Årsavgift: a) Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter betaler kr 17,05 (16,50) pr. m2. (1 m2 = 3,5 m3). b) Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 9,74 (9,40) pr. m2. (1 m2 = 2 m3). c) Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) kr 2 046,- (1 980,-) (tilsvarende 120 m2). Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 1 169,- (1 128,-) (tilsvarende 120 m2). d) Abonnenter som betaler vannavgift etter målt forbruk, betaler kr 4,87 (4,70) pr. m3. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet i pkt. c). e) Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10. f) Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften. 2

3 B. Kloakkavgifter: I. Tilknytningsavgift: a) Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler kr 47,61 (46,-) pr. m2. b)tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp ved tilknytning. c) Minimumsavgiften settes til kr 5.713,- (5 520,-) (tilsvarende 120 m2). d) Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften. II Årsavgift: a) Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter, betaler kr 13,13 (12,67) pr. m2. (1 m2 = 3,5 m3). b) Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 7,50,- (7,24) pr. m2. (1 m2 = 2 m3). c) Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) kr 1 576,- (1 520,-) (tilsvarende 120 m2). Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 900,- (869,-) (tilsvarende 120 m2). d) Abonnenter som betaler kloakkavgift etter målt forbruk, betaler kr 3,75 (3,62) pr. m3. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet i pkt. c). e) Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10. f) Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften. Det er vedtatt egne forskrifter om vann- og kloakkavgifter. *Feieravgift: Årsavgift pr. pipe kr 227,- (221,-) I tillegg kommer m.v.a. *Slamavgift: Årsavgift kr 864,- (840,-) I tillegg kommer m.v.a. Det er vedtatt egne forskrifter om slamavgifter. 3

4 *Regler vedr. reduksjoner i eiendomsavgiftene: Vedtak i K.sak 64/89, endret i K.sak 60/93, 93/93, 67/94, 15/95 og 17/98: 1. a) De kommunale avgiftene for renovasjon, vann/kloakk, slamtømming og feiing beregnes ut fra følgende regler: Botid i boligen pr. år: Avgiftens størrelse: -Over 6 mndr.: Full avgift " : 1/2 " -Inntil 3 " : 1/4 " -Helt ubebodd: Ingen " Med "helt ubebodd" eiendom menes bolig som ikke kan bebos ut fra fra boligens fysiske tilstand. Bygningssjefen/teknisk sjef gjør endelig vedtak i dette spørsmålet. Fritidsbygg med grunnflate på under 8 m2 fritas for renovasjonsavgift. Bygningssjef/teknisk sjef gjør endelig vedtak.. For å legge til rette for renovasjon for fritidsbebyggelse settes det opp grupper med søppelstativ på egnede plasser på renovasjonsruten som dekker hele kommunen. Plassering plottes inn på kartblad som sendes eiere av fritidsboliger sammen med orientering ved første gangs utsendelse av avgiftskrav. b) Enslige med trygd/inntekt som ikke overstiger beløp tilsvarende minstepensjon + kr 7.000,- pr. år innrømmes halv renovasjonsavgift fra og med c) Dessuten innvilges reduksjon til 1/2 avgift for kirker, bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus. 2. a) I utgangspunktet omfattes samtlige eiendommer av de kommunale ordninger som er nevnt i pkt. 1 a). b) Spesielt vedr. feiing: Fritidseiendommer som bebos mindre enn 3 mndr. pr. år fritas for feiing. c) Teknisk etat pålegges å fremme forslag om hvilke eiendommer som bør fritas vedr. slamtømming, feiing og evt. renovasjon, der eksisterende ordninger av praktiske hensyn ikke kan gjennomføres. Det overlates til formannskapet å gjøre endelig vedtak om fritak. 3. Der det synes særlig urimelig å anvende de vedtatte avgiftsregler, kan formannskapet vedta lempninger i avgiftens størrelse. * * * * * * * * * * * * * * * * 4

5 *Dyrøy Barnehage: 1/1 plass - kr 2.250,- pr. mnd. For tildelte plasser med fra 40% til 100% oppholdstid; betales det forholdsmessig andel av full sats. For delte plasser (mindre enn 100% tildelt oppholdstid) betales et tillegg på 8%. Salg av dagplasser til barn som allerede har plass i barnehagen: Kr 175,- (170,-) pr. dag. I tillegg kommer kostpenger med kr 15,- (15,-) pr. dag. Søskenmoderasjon 50%. Presisering:Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon; dvs. at det betales full sats for 1. barn i barnehagen og 50% moderasjon for øvrige barn. I tillegg betales det kostpenger med kr 200,- pr. mnd. (200,-). Satsen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon. *Skolefritidsordningen: Opphold 10 t/u kr 675,- (657,-) pr. mnd. " 20 t/u kr 1.018,- (990,-) " 30 t/u kr 1.354,- (1.317,-) Søskenmoderasjon 50%. Se også presisering under avsnittet om barnehagesatser. *Kulturskolen: Priser pr. elev pr. semester (vår/høst): 1 elev - kr 915,- (890,-) Satser etter fratrekk av søskenmoderasjon: 2 elever - kr 1.552,- (1.510,-) 3 " - kr 2.190,- (2.130,-) 4 " - kr 2.837,- (2.760,-) *Musikkbarnehagen: Pris pr. h.å./barn: kr 226,- (220,-) *Kulturhagen: Pris pr. h.å./barn (1. og 2. kl.): kr 226,- (220,-) *Husleie utleieboliger (fra ): I. Generelt. Merk husleielovens bestemmelser når det gjelder husleieøkning, som bare kan bare foretas når a) husleien er lav sammenlignet med markedsprisen der boligen ligger (3 måneders varsling) b) indeksregulering med økning i konsumprisindeksen (1 måneds varsling) Arealberegningsmetode etter Husbankens regler for areal - BA. 5

6 II. Varige leieforhold. Satser gjelder pr. mnd.: a) Standard BA inntil 60 m2 BA m2 Normal 54,69 31,28 God 58,61 34,38 b) Kvadratpris på lys/varme kr 8,97 pr. m2. c) Kvadratpris på renhold kr 4,48 pr. m2. d) Garasjeleie fastsettes til kr 273,91,- pr. mnd. e) For møblering betales fra kr 7,45 til kr 11,89 pr. m2 pr. mnd. avhengig av standard. f) Varsel om endringer i leiesatsen til leietakere skjer i samsvar med husleielovens regler. Det betales depositum før innflytting på 1 månedsleie. Dette skal ved utflytting evt. dekke for mangelfullt renhold, slitasje utover normalen, restanse på husleie og lignende. III. Kortvarige leieforhold. Som korttidsutleie defineres leieforhold for kortere tid enn 3 mdr. Dette vil fange opp de aller fleste leieforhold i denne kategori og majoriteten er av langt kortere tidsrom; fra 1 døgn og oppover til noen dager. a) Hybler. Vi har 3 stk. hybler der det hyppigst forekommer slik korttidsutleie. *For utleie 1 7 dager: Månedsleie/30 x 2. *Utleieperiode utover 7 dager inntil 3 mdr.:. Månedsleie/30 x 1,5 b) Øvrige boliger: *For utleie fra 1 dag og inntil 3 mdr.:.. Månedsleie/30x1,5. Felles: Utleies inkl. strøm; dagsats = månedssats/30. Renhold ved utflytting = månedssats. Som hovedregel møblert; dagsats = månedssats/30 Det kreves ikke depositum. Vedtak i Kommunestyret : 1. a) Administrasjonens forslag til nytt reglement for beregning av husleie vedtas. b) Ad. Elveveien 9, 11 og 13: Någjeldende husleiesatser videreføres inntil standardheving tilsier innplassering i nytt reglement. 2. Regulativet gjelder fra , dog slik at regulativet for korttidsleie tas i bruk umiddelbart. 3. En viser til tidligere vedtak om stell og klipping av plener utenfor boligene, og administrasjonen innarbeider dette i framtidige leieavtaler. 6

7 UTLEIEBOLIGER - BETALINGSSATSER FRA Bygge- Areal Grunnleie Tillegg Tillegg Sum Merknad Adresse år m2 pr. mnd. garasje annet husleie side 1 NORMAL STANDARD. Elveveien Elveveien Elveveien Elveveien Turnuslege - særavtale Ringveien Ringveien Tj.bolig - avtalefestet leie Ringveien Fredheim 1 (sør) Fredheim Fredheim Fredheim 4 (nord) Sosialboliger: Fossmoveien Ringveien Omsorgsboliger: Dyrøytunet Dyrøytunet Dyrøytunet Dyrøytunet Dyrøytunet Dyrøytunet Bygge- Areal Grunnleie Tillegg Tillegg Merknad side 2 Adresse år m2 pr. mnd. garasje annet GOD 7

8 STANDARD. Elveveien Renovert 2004/05. Strøm. Elveveien Renovert Strøm. Ringveien 9a/hybel Inkl. strøm. 242/ møbl. 321 Ringveien 9a/hybel Inkl. strøm. 215/møbl. 285 Ringveien 9a/hybel Inkl. strøm. 215/møbl 285 Ringveien 9b Vannbåren varme. Ringveien 11a Ringveien 11b Pt omsorgsbolig - særavtale Ringveien Kommunelege - særavtale Omsorgsboliger: Brøstadveien Brøstadveien Brøstadveien Brøstadveien Brøstadveien Dyrøytunet Vannbåren varme Dyrøytunet Vannbåren varme Dyrøytunet Vannbåren varme Dyrøy omsorgssenter: Omsorgshybel Renovert Strøm. Omsorgshybel Renovert Strøm. Omsorgshybel Renovert Strøm. Omsorgshybel Renovert Strøm. Omsorgshybel Renovert Strøm. Omsorgsleiligh Renovert Strøm. Omsorgsleiligh Renovert Strøm. Omsorgsleiligh Renovert Strøm. Bygge- Areal Grunnleie Tillegg Tillegg Merknad side 3 8

9 Adresse år m2 pr. mnd. garasje annet Dyrøy Boligstiftelse: Stormyrveien Stormyrveien Stormyrveien Brøstadveien 20a Brøstadveien 20b Brøstadveien 20c Brøstadveien 22a Kr 500,- pr. mnd. av Rolf H. KHansen fra feb Eget vedtak. Brøstadveien 22b Brøstadveien 22c *Betalingsregulativ for byggesaker: Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven 109. Definisjoner: -Kontroll = Søknadskontroll + byggeplasskontroll. -Brutto grunnflate = NS For kontroll som ikke kommer til utførelse, dvs. hvor det kun foretas søknadskontroll, betales gebyr med 50% av satsene i pkt.1-3. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggemelding betales 25% av satsene i pkt For kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt med tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging betales gebyr etter arbeidets bruttoareal: 0 m2 til 50 m2 pr. m2 = kr 12,95 (12,60) 50 " " 200 " " " = " 11,21 (10,90) 200 " " 400 " " " = " 10,28 (10,00) 400 " " 600 " " " = " 9,49 ( 9,20) Alt over 600 " " " = " 7,98 ( 7,76) For hver etasje over og under betales et tillegg på 50% av grunnarealtaksten. For bygg etter 81 (driftsbygning) kreves ikke gebyr. 2. For kontroll av arbeider etter 84 og 85 og de saker etter 93 som ikke kan måles måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegninger eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle kr 236,- (230,-). 9

10 3. Bygningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves medgåtte utgifter. 4. Alle gebyrer skal betales til kommunekasserer etter regningsoppgave fra bygningssjefen. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på tidspunkt fullstendig søknad foreligger og før behandling i bygningsråd/administrasjon. 5. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av kommunestyret eller de det bemyndiger. 6. Satsene kan indeksreguleres hvert år 1. januar etter Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for boliger *Forskrifter om gebyr for kart- og delingsforretninger og annet arbeid etter delingsloven: Med hjemmel i delingslovens 5-2, og forskrift del 17 innføres følgende gebyrregulativ -Godkjent av kommunestyret Godkjent av fylkesmannen GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL GRENSE- ARRONDERINGER (TILLEGGSAREAL): GEBYR 2006 AREAL kr fra-t.o.m (2.647) (3.087) (3.969) (4.853) (5.736) (6.618) (7.501) (8.381) (8.822) (9.661) (10.504) Overstiger arealet 1500 m2 beregnes gebyret etter punkt GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG 10

11 DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL UTBYGGINGSFORMÅL. GEBYR 2006 AREAL kr fra-t.o.m (10.981) (12.134) (13.238) (14.341) (15.444) (16.558) (17.651) (18.752) (19.639) (20.521) (21.401) (22.284) (23.169) Fra 1501 m2 til 5000 m2 øker gebyret med kr 1.079,- (1.050,-) pr. påbegynt 500 m2. For arealer over 5000 m2 øker gebyret med kr 951,- (881,-) pr. påbegynt da. 3. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER GRENSER. Hvis alle grenser omkring eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt. 2. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter Gebyr 2006 antall kr gr.pkt (2.207) (4.102) (5.985) 3 Videre øker gebyret med kr (1.893) pr. grensemerke. 4. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE For kartforretning over punktfeste betales 50 prosent av minstebeløpet i tabell 2 dersom merking og oppmåling i marka ansees nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking og oppmåling i marka beregnes gebyr som for registreringsforretning etter punkt GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING 11

12 Ved tilbakekalling (etter at forretningen er berammet), avbrutt eller annulert forretning betales kr (1.576) pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretningen er berammet betales kr 325 (316) 6. GEBYR FOR PÅTEGNING PÅ MÅLEBREV I FORBINDELSE MED GRENSE-JUSTERING. DELINGSLOVEN 2-3, FORSKRIFTENE KAP.11. For påtegning for grenseregulering/grensejustering betales 10% av gebyret for forretning dog minst kr (1.576) 7. GEBYR FOR AJOURFØRING AV MÅLEBREV, FORSKRIFTENE KAP.20. For ajourføring av målebrev med påtegning av til- og framålinger betales kr (1.576) Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring. 8. GEBYR FOR AJOURFØRT GJENPART AV MÅLEBREV. Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle naboeiendommene, alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for kartforretning, dog minst kr (1.576) 9. GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING. FORSKRIFTENE KAP.2. For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr (2.207) Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. Det kreves ikke gebyr der midlertidig forretning er del av sammenføyning og der gebyret betales etter pkt GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV. FORSKRIFTENES KAP. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr (2.207) Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr 648 (630) for hvert ekstra registernummer. 11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET 12

13 UTFØRES AV ANDRE, JFR.FORSKR For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten, betales halvt gebyr etter punkt 1 og 2 dersom ikke annet er avtalt, jfr. forskriftenes GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFOR- RETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER. For slike forretninger over større sammenhengende parseller/ eiendommer til landbruksalmene fritids- og andre almennyttige formål betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyret er kr (1.890) 14. EKSPEDISJONSGEBYR. Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev, bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr (1.576) + kr 325 (316) for hvert ekstra registernummer dersom ikke annet er avtalt, jfr. forskriftenes URIMELIG GEBYR. Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet ansees å bli urimelig høgt, kan Hovedutvalget for teknisk sektor fastsette et passende gebyr. 16. BETALINGSBESTEMMELSER. Gebyrer skal betales til kommunekassen etter regning/oppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeid med merking av grenser. Utgifter til merkemateriell og/eller tinglysingsutgifter påplusses gebyret. Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. *Behandlingsgebyr for bebyggelses-/reguleringsplaner til fritidshus. 13

14 Behandlingsgebyr for bebyggelses-/reguleringsplaner til fritidshus settes til kr (10.220) *Behandlingsgebyr for jordlovssaker og konsesjonssaker. Fastsettes/endres av staten. *Jordlovssaker behandlingsgebyr kr 750 (fastsettes i statlig forskrift). *Konsesjonssaker: Behandlingsgebyret beregnes med 3 o/oo av 1. mill kr for overstigende verdi 2 o/oo. Minimumsgebyr kr 750 (fastsettes i statlig forskrift). *Kommunal landbruksavløser. Timespris for leie av kommunal avløser: Kr 105,50 + mva. Litt info om ordningen: Akutt sykdom er prioritert, dvs. at annen bestilling vil måtte vike. Ved langvarig sykdom bør gårdbrukeren gå over til å bruke privat avløser. Når landbruksvikaren rekvireres for sykdomsavløsning må han rekvireres for minst 4 timer. For ferie og fritidsavløsning må han rekvireres for minst 5 timer. Ønsker du å bestille landbruksavløseren ringer du eller *Vederlag for sosiale tjenester K.sak 22/95: 1. I medhold av forskrifter om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon m.v. med endring av desember 1994, innføres innføres egenbetalingsplikt for mottakere av praktisk bistand og opplæring i henhold til lov om sosiale tjenester, etter abonnementsystemet. Følgende satser benyttes: Netto inntekt Abonnement pr. mnd Inntil 2G kr 150,- 2-4G kr 300,- over 4G kr 450,- 2. Fritak fra å betale abonnement gis ved fravær i en hel kalendermåned. Egenandel kan likevel ikke overstige kommunens kostpris for hjelp gitt innafor en kalendermåned. Ovennevnte satser reguleres i egen k.sak. *Vederlag for korttidsopphold på sykehjemmet. 14

15 Vedtatt i kommunestyremøte , sak 2/02: Vederlag for opphold i institusjon følger den til enhver tid gjeldende forskrift for slikt vederlag. Vederlaget skal beregnes etter høyeste godkjente sats. For tiden gjelder følgende satser: -Vederlag for korttidsopphold i institusjon kr 118,- pr. døgn. - Vederlag for dag- og nattopphold settes til kr 59,- pr. gang. *Døgnsats for Dyrøy sykehjem. Egenbetaling pr. døgn kan ikke overstige en døgnsats på kr 1.267,-. Maksimalgrensen fastsettes av staten. *Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter - betalingssatser. 1. Salg av mat til pensjonærer i omsorgsboligene/hybler på Dyrøy Omsorgssenter: Middag inkl. kaffe/kake. kr 57 (55) Frokost/aftens kr 30 (29,-) Full kost kr 97 (94) 2. Salg av mat til ansatte og besøkende under forutsetning av at kjøkkenet har kapasitet: Middag. kr 67 (65) Frokost/aftens.. kr 37 (36) Full kost.. kr 135 (131) 3. Middag fra matombringing kr 60 (58) *Utskrift/kopi av legejournal. Følger satser fastsatt av staten. *Egenandel settes til kr 70,- *Bruk av helsebadet. Inntil ny organisering av driften og betalingsordning er behandlet; videreføres gjeldende satser: -Pr. time: -Voksne kr 30,- -Barn " 15,- -Minstepris " 30,- -Barnehagene får leie gratis 1 time pr. uke for barn under 3 år. -Sørreisa kommune - vo-opplæringen for psykisk utv.h. betaler kr 50,- pr. time, begrenset til 2 t hver 14. dag. *Egenandel trygghetsalarm. 15

16 Egenandel settes til kr 1.200,- for de som har kommunale alarmer og kr 400,- for de som har egne alarmer. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Denne opplistingen av kommunale betalingsordninger er neppe helt komplett, men ajourføring vil bli foretatt etter hvert saker av denne art dukker opp. Knut Arne Johansen økonomileder 16

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 22.12.2014 ajourført etter kommunestyrets vedtak 17.12.14. GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2014 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD:

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2007

Innherred samkommune. Budsjett 2007 Innherred samkommune Budsjett 2007 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 30.11.2006 1. Innledning...3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar...3 1.2 Formål og hovedmål...3 1.3 Enheter i

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Mål for 2015... 3 a) Felles mål for alle tjenester... 3 b) Sentraladministrasjonen... 3 c) Kultur og undervisning... 4 d) Helse og omsorg... 5 e) Teknisk...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2012 Årsbudsjett 2012 gebyrregulativ 15 11 2011 Datert : 15.11.11 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer