FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2."

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: , Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 61/08 82/08 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen Ann-Chatrin Becken Raymond Svendsen Kirsti Sand Aune BYMILJØLISTA: Svein Bendik Hansen FREMSKRITTSPARTIET: Arvid Vestvik (leder) Agnes Serine Antonsen Bossum FOLKETS STEMME: Anne-Lise Ulriksen (nestleder) HØYRE: Tor Prøitz KRISTELIG FOLKEPARTI: Iren Almvik Meyer VENSTRE: Tormod André Schei MØTT: Forfall Forfall x x Forfall x x x x x x VARAMEDLEMMER: For Bjørge Johansen AP møtte Hans Peter Dahl AP For Ann-Chatrin Becken AP møtte Eileen Dvergsdal AP For Svein Bendik Hansen Bym møtte Grete Nygren Rognes SV ANDRE: Tor Anders Olsen Lasse Henriksen Anne-Kari Sønsterød Plan og miljøsjef Bygn. og reg.sjef Barnetalsperson Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: Arvid Vestvik Leder. Grete Herwander Sekretær Hovedutskrift er sendt til Medlemmene Andre Side 1 av 28

2 Planutvalgets møte Sakliste Side PS 61/08 Referatsaker 1 PS 62/08 Delegerte saker 35 PS 63/08 PS 64/08 PS 65/08 PS 66/08 PS 67/08 PS 68/08 Ørebekk næringsområde - Onsøy Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: L.ark. Per André Hansen AS Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord - Rolvsøy Forslagsstiller: L.ark. Per Andre Hansen AS Øraområdet - Øraveien 23 C - Sentrum Ø Rammesøknad for anlegg av lokalt gassnett på Øra Tilth: StatoilHydro ASA Titangata 14-16, Øra - Sentrum Ø Rammesøknad for tilbygg til næringsbygg Tilth: Hannells AS Brochsgate Sentrum Rammesøknad for tilbygg til Torvbyen Tilth: Torvbyen Senter AS Vallehellene 4 - Rolvsøy Rammesøknad for oppføring av tilbygg til næringsbygg Tilth: Pharmatec as PS 69/08 Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3 - gnr 300, bnr 333 m fl - Sentrum Riving/oppføring nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Reza Maktabi 196 PS 70/08 PS 71/08 PS 72/08 PS 73/08 Storgata 5 - gnr 300, bnr Sentrum Riving/nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Multi AS Festningsveien 2 - gnr 424, bnr 59 og 60 - Kråkerøy Fornyelse av midlertidig tillaltelse - plasthall Tilth: Jøtul as Krosneslund 7b - gnr 54, bnr Onsøy Søknad om ny bolig - dispensasjon Tilth: Marit og Morten Evensen Hankø - gnr 105, bnr Onsøy Søknad om rammetillatelse - delvis endret prosjektering Tilth: Eivind Astrup Side 2 av 28

3 PS 74/08 Gnr 687, bnr 1 - område UB Thorsø Borge 374 Søknad om deling av eiendom Hjh: Gustav Thorsø Mohr PS 75/08 PS 76/08 PS 77/08 PS 78/08 PS 79/08 PS 80/08 Utsatt - befaring Saltnesstranda 2 - gnr 125, bnr 5 - Onsøy Søknad om deling av grunneiendom i to parseller Søker: Esmar Martinsen Utsatt - befaring Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 1895/07 Klager: Arild Karlsen Øyaveien 19, Engelsviken - Onsøy Klage på avslag om bruksendring Tilth: Terje Brandsrød Elingårdsveien 45 - gnr 102, bnr 8 - Onsøy Klage på pålegg om tilbakeføring av driftsbygning Klager: Ole Kristian Nordli Haslerudveien 29 - gnr 46, bnr 2, fnr 4 - Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 07/7251 Klager: Solveig Larsen Hurrødåsen 2 - Onsøy Vedtak om tvangsmulkt Tilth: Andersen og Heie Eiendom AS PS 81/08 Møteplan for 2. halvår 2008 og 1. halvår PS 82/08 Feriefullmakt til leder av Planutvalget sommeren Interpellasjon. På vegne av AP fremmet Kirsti S. Aune følgende interpellasjon: Forslag til endring av retningslinjene for administrative fullmakter. Behandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven. Etter hva Arbeiderpartiet har fått opplyst finnes det flere tomter som er regulert til bolig/fritidsbolig i 100 meters beltet langs med Fredrikstad kommunes kystlinje. Når nå kommunen skal rullere kystsoneplanen, er det behov for å vurdere disse tomtene på nytt med henblikk på å verne kystsonen særlig i 100 meters beltet. Det er også behov for å se kystlinjen langs med sjøen i helhet, i et langt perspektiv, med vern av strandsonen for kommende generasjoner som mål. Det fremsettes derfor følgende forslag: Alle byggesaker der det søkes om oppføring av nybygg enten i form av boliger eller fritidsboliger, på ubebygde tomter innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, skal fremlegges for Side 3 av 28

4 Planutvalget til avgjørelse. Dette gjelder bare tiltak i regulerte områder, der enten kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan åpner for slik bygging. Denne endring ønskes gjennomført frem til ny Kystsoneplan er vedtatt. Når det gjelder grunnlaget for å kunne endre, eller i dette tilfellet innskrenke utøvelse av de administrative fullmakter, vises til kommunelovens 23 nr. 4. Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonen fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker. Dette tilsier at denne myndigheten også kan inndras eller begrenses. Det vises for øvrig til det generelle forvaltningsrettslige prinsipp om overordnede organers instruksjonsmyndighet. Planutvalgets behandling: Etter en diskusjon ble man enig om at administrasjonen gjennomfører en praksis i tråd med intensjonen i interpellasjonen. Orienterings/drøftingssaker: 1. Solodden Kråkerøy. Utsatt til første møte etter ferien. 2. Midleritidig parkeringsplass Nygaardsplassen Sentrum. Enstemmig godkjent m/flg. forutsetninger:. Når Apenesfjellet er ferdig.. Når alternativ utbygging av Nygaardsplassen er ferdig. 3. Forslag til forskrift til fredning av bygninger og anlegg i verneplan for Fredrikstad Festning Gamlebyen tertial 2008 statusrapport for Plan- og miljøseksjonen. Tatt til orientering. Side 4 av 28

5 PS 61/08 Referatsaker Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. RS 19/08 Snorresvei 14 - gnr 423, Kråkerøy Klage på vedtak i sak 1396/07 av Klager: Einar Larsen, Anne Grethe D. Kolstad RS 20/08 Bjørnevågkilen -gnr 431, bnr 1, fnr 83 - Kråkerøy Klage på vedtak i sak 917/07 av Klager: Adv.fullmektig Cathrine Seljetun Edberg pva Ulla Werner RS 21/08 Reguleringsplan for Omberg - Rolvsøy Klage på vedtak i sak 3/07 av Klager: Jorunn Aasgaard og Thorvald Grini RS 22/08 Evenrødveien 42 - gnr 214, bnr Sentrum Klage på vedtak i sak 1686/07 av Klager: Adv. Dennis Brostrøm pva Jan Antonsen RS 23/08 Solodden - gnr 425, bnr 4 m.fl. - Kråkerøy Klage på vedtak i sak 1937/07 av Klager: Evelyn Lundh og Helge Skaaraas RS 24/08 Solodden - gnr 425, bnr 4 m.fl. - Kråkerøy Fylkesmannen anmoder om at kommunen gjennomgår og vurderer egen saksbehandling PS 62/08 Delegerte saker Delegerte saker ble enstemmig tatt til etterretning. PS 63/08 Ørebekk næringsområde - Onsøy Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: L.ark. Per André Hansen AS Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til reguleringsplan for Ørebekk næringsområde sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27-1 nr. 2. Fredrikstad, Side 5 av 28

6 På vegne av samtlige partier fremmet Tor Prøitz H følgende tilleggsforslag: Planutvalget er usikker på om det er behov for 2 rundkjøringer så nær hverandre, og at Pancoveien ikke kan videreføres inn i det nye området. med tilleggsforslag fremmet av Tor Prøitz H på vegne av samtlige partier ble enstemmig vedtatt. Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til reguleringsplan for Ørebekk næringsområde sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27-1 nr. 2. Planutvalget er usikker på om det er behov for 2 rundkjøringer så nær hverandre, og at Pancoveien ikke kan videreføres inn i det nye området. PS 64/08 Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord - Rolvsøy Forslagsstiller: L.ark. Per Andre Hansen AS Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord datert , sist revidert , sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens 27-1 nr.2. med følgende merknader: 1. I reguleringsbestemmelsene inntas eget punkt om utbyggingsrekkefølge i forhold til fremdrift av veiutbyggingen 2. Tekniske spesifikasjoner for midlertidig vei (Dikeveien) angis i planen. Fredrikstad, På vegne av SV fremmet Grete Nygren Rognes følgende forslag: Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord legges ikke ut til offentlig ettersyn. Planen fremmes ikke på nåværende tidspunkt da Dikeveien ikke tåler den trafikkbelastningen utbyggingen vil medføre før ny RV 109 er etablert. Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes på vegne av SV falt mot 10 stemmer ( 4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (1SV). Side 6 av 28

7 Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord datert , sist revidert , sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens 27-1 nr.2. med følgende merknader: 1. I reguleringsbestemmelsene inntas eget punkt om utbyggingsrekkefølge i forhold til fremdrift av veiutbyggingen 2. Tekniske spesifikasjoner for midlertidig vei (Dikeveien) angis i planen. PS 65/08 Øraområdet - Øraveien 23 C - Sentrum Ø Rammesøknad for anlegg av lokalt gassnett på Øra Tilth: StatoilHydro ASA 1. Tiltaket med tilhørende tegninger og dokumentasjon godkjennes med hjemmel i planog bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, foreliggende uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. 2. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 må dokumenteres å være avklart. Godkjent Avfallsplan og nødvendige tillatelser fra DSB må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Cowi as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages Fredrikstad, På vegne av samtlige partier fremmet Tor Prøitz H følgende forslag til nytt pkt. 3: Godkjent rammesøknad blir trukket tilbake om ikke tiltaket er satt i gang innen utgangen av med forslag til nytt pkt. 3 fremmet av Tor Prøitz H på vegne av samtlige partier ble enstemmig vedtatt. 1. Tiltaket med tilhørende tegninger og dokumentasjon godkjennes med hjemmel i planog bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, foreliggende uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. Side 7 av 28

8 2. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 må dokumenteres å være avklart. Godkjent Avfallsplan og nødvendige tillatelser fra DSB må foreligge. 3. Godkjent rammesøknad blir trukket tilbake om ikke tiltaket er satt i gang innen utgangen av Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Cowi as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. PS 66/08 Titangata 14-16, Øra - Sentrum Ø Rammesøknad for tilbygg til næringsbygg Tilth: Hannells AS 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 for gesimshøyder på tilbygg og silo som omsøkt. 2. Tiltaket med tilhørende tegninger godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken sendes søker. Merknader/vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. c. Det må gjennomføres sikringstiltak mot evt. radongass eller andre utlekkinger dersom grunnforholdene tilsier dette. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt så må utomhusarealene, inklusive oppmerkede parkeringsplasser, kjørearealer og grøntarealer med beplantning være opparbeidet i samsvar med ny utomhusplan. Brannsjefens merknader i forhold til FOBTOT, jfr. uttalelse må være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Bjar Arkitekter as, Borg Total as, Planteknikk as, Borge Rør as og Arcon as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Fredrikstad, Side 8 av 28

9 ble enstemmig vedtatt. 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 for gesimshøyder på tilbygg og silo som omsøkt. 2. Tiltaket med tilhørende tegninger godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken sendes søker. Merknader/vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. c. Det må gjennomføres sikringstiltak mot evt. radongass eller andre utlekkinger dersom grunnforholdene tilsier dette. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt så må utomhusarealene, inklusive oppmerkede parkeringsplasser, kjørearealer og grøntarealer med beplantning være opparbeidet i samsvar med ny utomhusplan. Brannsjefens merknader i forhold til FOBTOT, jfr. uttalelse må være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Bjar Arkitekter as, Borg Total as, Planteknikk as, Borge Rør as og Arcon as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. PS 67/08 Brochsgate Sentrum Rammesøknad for tilbygg til Torvbyen Tilth: Torvbyen Senter AS Rådmannen anbefaler Planutvalgets å fatte slikt vedtak: 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra plankrav. Videre gis det samtykke til at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn - kfr. kommunens vedtekt til Plan og bygningslovens 69 nr 4, frikjøpes 45 p.plasser for personbil som omsøkt. 2. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken ettersendes søker. Merknader og vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. Side 9 av 28

10 c. Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å vurdere materialer og farger i søknad om igangsettingstillatelse. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt må alle forhold/vilkår i utbyggingsavtale - inngått mellom tiltakshaver og TD, være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Eiendomsforholdene til gnr 300, bnr 1547 må være avklart med TD grunneiendom. Tilsvarende må evt. vilkår for i gangsetting - gitt i utbyggingsavtale, være etterkommet. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Dyrvik Arkitekter as for ansvars- og fagområder i tkl 3 som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra plankrav. Videre gis det samtykke til at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn - kfr. kommunens vedtekt til Plan og bygningslovens 69 nr 4, frikjøpes 45 p.plasser for personbil som omsøkt. 2. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken ettersendes søker. Merknader og vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. c. Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å vurdere materialer og farger i søknad om igangsettingstillatelse. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt må alle forhold/vilkår i utbyggingsavtale - inngått mellom tiltakshaver og TD, være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Eiendomsforholdene til gnr 300, bnr 1547 må være avklart med TD grunneiendom. Tilsvarende må evt. vilkår for i gangsetting - gitt i utbyggingsavtale, være etterkommet. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Dyrvik Arkitekter as for ansvars- og fagområder i tkl 3 som omsøkt. Side 10 av 28

11 Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. PS 68/08 Vallehellene 4 - Rolvsøy Rammesøknad for oppføring av tilbygg til næringsbygg Tilth: Pharmatec as 1. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. At TD VA avd. aksepterer en omlegging av kommunalt ledningsnett i området. c. Innkomne uttalelser i saken ettersendes. Merknader gitt i den anledning må etterkommes. d. Nødvendige undersøkelser av grunnens bæreevne og stabilitet forutsettes utført før byggearbeidene igangsettes. e. Tiltakshavers løsning for å stabilisere massene i det planlagte parkeringsområdet inn mot Kynningsruds tomt skal kunne dokumenteres med statiske beregninger, basert på de rådende grunnforhold i området. 2. Bygningen skal ha intern tilgjengelighet til 2. etg. plan med heiseanlegg. Heisanlegget og bygget forøvrig, inklusive spiserom, garderober, wc-rom m.v., må utføres med tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede i h.h.t. TEK 97, Kap. X Brukbarhet og 10-21, og Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende betingelser være oppfylt: a. Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 og 2 må dokumenteres avklart. Videre må dispensasjon fra Sivilforsvaret, samtykke fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen foreligge. b. Det må videre dokumenteres at uttalelser og merknader fra TD VA avd. og fra Fredrikstad EnergiNett as er etterkommet og ivaretatt. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Siv.ing Arvid Lågstad as og DAK Konsulentenes for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Side 11 av 28

12 1. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. At TD VA avd. aksepterer en omlegging av kommunalt ledningsnett i området. c. Innkomne uttalelser i saken ettersendes. Merknader gitt i den anledning må etterkommes. d. Nødvendige undersøkelser av grunnens bæreevne og stabilitet forutsettes utført før byggearbeidene igangsettes. e. Tiltakshavers løsning for å stabilisere massene i det planlagte parkeringsområdet inn mot Kynningsruds tomt skal kunne dokumenteres med statiske beregninger, basert på de rådende grunnforhold i området. 2. Bygningen skal ha intern tilgjengelighet til 2. etg. plan med heiseanlegg. Heisanlegget og bygget forøvrig, inklusive spiserom, garderober, wc-rom m.v., må utføres med tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede i h.h.t. TEK 97, Kap. X Brukbarhet og 10-21, og Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende betingelser være oppfylt: a. Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 og 2 må dokumenteres avklart. Videre må dispensasjon fra Sivilforsvaret, samtykke fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen foreligge. b. Det må videre dokumenteres at uttalelser og merknader fra TD VA avd. og fra Fredrikstad EnergiNett as er etterkommet og ivaretatt. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Siv.ing Arvid Lågstad as og DAK Konsulentenes for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages PS 69/08 Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3 - gnr 300, bnr 333 m fl - Sentrum Riving/oppføring nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Reza Maktabi Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres i maksimalt 6 etasjer, og med maksimal byggehøyde på inntil kote etasje skal være tilbaketrukket i forhold til 5. etasje slik foreliggende snitt viser. 3. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over kote Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. Side 12 av 28

13 5. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, kan foretas av bygnings- og reguleringssjefen på fullmakt. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas delvis til følge. Fredrikstad, På vegne av FS og SV fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Innvilgelse av dispensasjon i henhold til 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommen Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3 vil kunne danne presedens for all ny bebyggelse på begge sider av Vesterelva. Planutvalget ber derfor om at saken utsettes til en bredere debatt der sentrumsplanens intensjoner i forhold til byggehøyder langs elva blir avklart. Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av FS og SV falt mot 7 stemmer (4AP, 2Frp, 1Krf). På vegne av FS og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Side 13 av 28

14 Søknad om å få dispensere fra reguleringsplanens høydebestemmelser avslås. Planutvalget finner ikke at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl`s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommene Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3. Begrunnelse: Innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde vil kunne danne presedens for nybygg på begge sider av Vesterelva. De særlige grunner som oppgis for å søke dispensasjon kan ikke sies å være mer spesielle enn at de kan gjelde for de fleste andre utbyggere i Sentrum. Området langs elva har stor allmennverdi, og en utvikling med flere 6-etasjes gårder vil endre områdets karakter og lukke resten av byen mot elva. En utvikling av området må skje i samsvar med Sentrumsplanens bestemmelser. På vegne av AP, Frp, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Nytt pkt. 2: 6. etasje skal være tilbaketrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje slik dette er vist på vedlagte skisser. Nytt pkt. 6: Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Endret pkt. 1 i avsnitt 3: Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken forelegges Planutvalget for godkjenning. Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av FS og SV falt mot 9 stemmer (4AP, 2Frp, 1H, 1Krf 1V). med endringsforslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, H, Krf og V ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (1FS, 1SV). Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres i maksimalt 6 etasjer, og med maksimal byggehøyde på inntil kote etasje skal være tilbaketrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje slik dette er vist på vedlagte skisser. 3. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over kote Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. 5. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. 6. Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: Side 14 av 28

15 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, forelegges Planutvalget for godkjenning. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas delvis til følge. PS 70/08 Storgata 5 - gnr 300, bnr Sentrum Riving/nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Multi AS Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde og gesimshøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres i maksimalt 6 etasjer, og med maksimal byggehøyde iht tegninger. 2. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over 6.etasje/angitte høyder. 3. Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. 4. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. Side 15 av 28

16 Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, kan foretas av bygnings- og reguleringssjefen på fullmakt. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas ikke til følge. Fredrikstad, På vegne av FS og SV fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Innvilgelse av dispensasjon i henhold til 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommen Storgata 5 vil kunne danne presedens for all ny bebyggelse på begge sider av Vesterelva. Planutvalget ber derfor om at saken utsettes til en bredere debatt der sentrumsplanens intensjoner i forhold til byggehøyder langs elva blir avklart. Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av FS og SV falt mot 9 stemmer (4AP, 2Frp, 1H,1Krf, 1V). På vegne av FS og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Søknad om å få dispensere fra reguleringsplanens høydebestemmelser avslås. Side 16 av 28

17 Planutvalget finner ikke at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl`s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommen Storgata 5. Begrunnelse: Innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde vil kunne danne presedens for nybygg på begge sider av Vesterelva. De særlige grunner som oppgis for å søke dispensasjon kan ikke sies å være mer spesielle enn at de kan gjelde for de fleste andre utbyggere i Sentrum. Området langs elva har stor allmennverdi, og en utvikling med flere 6-etasjes gårder vil endre områdets karakter og lukke resten av byen mot elva. En utvikling av området må skje i samsvar med Sentrumsplanen. På vegne av AP, Frp, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Nytt pkt. 1: Bebyggelsen oppføres maksimalt 6 etasjer der 6. etasje er inntrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje (terrassert) mot elven og Storgata. Nytt pkt. 5: Det vises til sakene 69/08 og 70/08.Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Endret pkt. 1 i avsnitt 3: Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken forelegges Planutvalget for godkjenning. Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av FS og SV falt mot 9 stemmer (4AP, 2Frp, 1H, 1Krf 1V). med endringsforslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, H, Krf og V ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (1FS, 1SV). Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde og gesimshøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres maksimalt 6 etasjer der 6. etasje er inntrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje (terrassert) mot elven og Storgata. 2. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over 6.etasje/angitte høyder. 3. Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. 4. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. 5. Det vises til sakene 69/08 og 70/08. Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: Side 17 av 28

18 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, forelegges Planutvalget for godkjenning. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas ikke til følge. PS 71/08 Festningsveien 2 - gnr 424, bnr 59 og 60 - Kråkerøy Fornyelse av midlertidig tillaltelse - plasthall Tilth: Jøtul as 1. Det gis midlertidig dispensasjon for fire nye år fra kravene om byggehøyde og estetisk utforming i reguleringsplan, for plasthall på Jøtuls eiendom. Dispensasjonen utløper den Hallen er allerede oppført og søknaden omhandler kun fornyelse av tidligere gitt dispensasjon. Det er derfor ikke nødvendig med ansvarshavende i saken. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Side 18 av 28

19 1. Det gis midlertidig dispensasjon for fire nye år fra kravene om byggehøyde og estetisk utforming i reguleringsplan, for plasthall på Jøtuls eiendom. Dispensasjonen utløper den Hallen er allerede oppført og søknaden omhandler kun fornyelse av tidligere gitt dispensasjon. Det er derfor ikke nødvendig med ansvarshavende i saken. PS 72/08 Krosneslund 7b - gnr 54, bnr Onsøy Søknad om ny bolig - dispensasjon Tilth: Marit og Morten Evensen 1. Søknad om rammetillatelse for ny bolig som omsøkt godkjennes. 2. Godkjennelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens 7, som dispensasjon fra plassering vist i reguleringsplanen. 3. Protest fra nabo Øyvind Reinertsen tas ikke til følge Fredrikstad, På vegne av AP fremmet Raymond Svendsen følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Raymond Svendsen på vegne av AP ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. PS 73/08 Hankø - gnr 105 bnr Onsøy Søknad om rammetillatelse - delvis endret prosjektering Tilth: Eivind Astrup 1. Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i Rådmannens vurderinger. 2. Rammesøknaden har visse formalitetsmangler, imidlertid finner Rådmannen å kunne fremme saken for vurdering i planutvalget på grunn av sakens prinsipielle forhold vedr arkitekturprosjekteringen, samt sakens historikk. 3. Under forutsetninger at det søkes dispensasjon fra reguleringsplan for Søndre Hankø 5 og 7, og at det foreligger særlige grunner etter pbl 7, vil Rådmannen kunne anbefale at rammetillatelse gis. Det forutsettes også at det fremlegges endelig redegjørelse for bruk av farger og materialer jfr. reguleringsbestemmelsens 3. Videre forutsettes det at eventuelle lovmessige uttalelser tas til følge. Fredrikstad, Side 19 av 28

20 På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. PS 74/08 Gnr 687, bnr 1 - område UB Thorsø - Borge Søknad om deling av eiendom Hjh: Gustav Thorsø Mohr Med henvisning til plan- og bygningslovens 7 første ledd og med hjemmel i kommuneplanens arealdel avslås søknaden om fradeling, jfr. plan- og bygningslovens Fredrikstad, På vegne av AP fremmet Kirsti S. Aune følgende forslag: Det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan i kommuneplanens arealdel i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 7. Fradeling av uspesifisert byggeområde UB 502 godkjennes under forutsetning av at den påfølgende reguleringsplanen omfatter hele kyststrekningen slik den er forutsatt i kommuneplanens arealdel. falt mot 10 stemmer (4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Kirsti S. Aune på vegne av AP ble vedtatt mot 1 stemme (1SV). Det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan i kommuneplanens arealdel i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 7. Fradeling av uspesifisert byggeområde UB 502 godkjennes under forutsetning av at den påfølgende reguleringsplanen omfatter hele kyststrekningen slik den er forutsatt i kommuneplanens arealdel. Side 20 av 28

21 PS 75/08 Saltnesstranda 2 - gnr 125, bnr 5 - Onsøy Søknad om deling av grunneiendom i to parseller Søker: Esmar Martinsen Rådmannen anbefaler planutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det foreligger ikke tilstrekkelig med særlige grunner til å dispensere i medhold av planog bygningslovens Søknaden etter plan- og bygningslovens 93 h, jf 63, avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel angående generelt forbud mot bebyggelse i LNF- område, jfr. plan- og bygningslovens 20-6, annet ledd. Det vises samtidig til tiltak nærmere vassdrag enn 100 meter, pkt 0.2 i kommuneplanens utfyllende bestemmelser. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av FS fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremsatt av Anne-Lise Ulriksen på vegne av FS ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til å gi dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 7. Som særlige grunner vektlegges følgende: Råde kommune har vedtatt en reguleringsplan på boliger inn til søkers boligtomt, tomten vil føye seg inn mellom eiers hus og Rådes utbyggingsområde. Tomten beliggenhet gjør at utbygger vil ha den naturlige daglige tilknytning til Saltnes sentrum, som har gangavstand med G/S vei til dagligvarebutikk og andre tilbud. Det er offentlig vann og kloakk til tomten. Tomten ligger utenfor 100 meters beltet. Tomt A er fjellgrunn og derfor uegnet til landbruk. Primærutvalget har uttalt at areal-ressursene er så begrenset at jordloven ikke kommer til anvendelse, de mener for øvrig at alt. A er det beste alternativet. Fylkesmannen i Østfold sier i brev av at tomten ikke gir noen punktering og oppdeling av landskapet og at tiltaket ikke vil berøre noen regionale eller nasjonale Side 21 av 28

22 miljøinteresser, med konklusjon at de ikke vil ha noen innvendinger mot en slik dispensasjon. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt mot 5 stemmer (4AP, 1SV). Det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til å gi dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 7. Som særlige grunner vektlegges følgende: Råde kommune har vedtatt en reguleringsplan på boliger inn til søkers boligtomt, tomten vil føye seg inn mellom eiers hus og Rådes utbyggingsområde. Tomten beliggenhet gjør at utbygger vil ha den naturlige daglige tilknytning til Saltnes sentrum, som har gangavstand med G/S vei til dagligvarebutikk og andre tilbud. Det er offentlig vann og kloakk til tomten. Tomten ligger utenfor 100 meters beltet. Tomt A er fjellgrunn og derfor uegnet til landbruk. Primærutvalget har uttalt at areal-ressursene er så begrenset at jordloven ikke kommer til anvendelse, de mener for øvrig at alt. A er det beste alternativet. Fylkesmannen i Østfold sier i brev av at tomten ikke gir noen punktering og oppdeling av landskapet og at tiltaket ikke vil berøre noen regionale eller nasjonale miljøinteresser, med konklusjon at de ikke vil ha noen innvendinger mot en slik dispensasjon. PS 76/08 Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 1895/07 Klager: Arild Karlsen 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av , saksnr. 1895/07 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremsatt av Tor Prøitz på vegne av H ble enstemmig vedtatt. Side 22 av 28

23 Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Tor Prøitz H følgende forslag: 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og omgjør delegerte vedtaket til at bryggen får stå inntil kystsoneplanen er behandlet i kommunen. 2. Avhengig av kystsoneplanens uttalelse om båtplasser i området, tas saken opp på nytt for en løsning for båt- og hytteeiere i området. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til orientering. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Tor Prøitz H på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1SV). 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og omgjør delegerte vedtaket til at bryggen får stå inntil kystsoneplanen er behandlet i kommunen. 2. Avhengig av kystsoneplanens uttalelse om båtplasser i området, tas saken opp på nytt for en løsning for båt- og hytteeiere i området. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til orientering. PS 77/08 Øyaveien 19, Engelsviken - Onsøy Klage på avslag om bruksendring Tilth: Terje Brandsrød Planutvalget viser til saksopplysninger i saken, og er enig i rådmannens vurdering. Klagen tas ikke til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr 430/08 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Agnes S. A. Bossum Frp følgende forslag: Side 23 av 28

24 Klagen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 430/08 omgjøres. Som særlige grunner for dispensasjonen: Det henvises til at man ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven, odeltingsproposisjon nr. 56 ( ) kan i spesielle tilfeller ta hensyn til søkerens personlige forhold. Eier skal flytte inn i hovedhuset. Han vil innrede garasjen til en hybel for sin far, for å ta vare på faren der. Tiltaket er av et beskjedent omfang som ikke vil være til sjenanse for noen. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Agnes S. A. Bossum Frp på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1SV). Klagen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 430/08 omgjøres. Som særlige grunner for dispensasjonen: Det henvises til at man ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven, odeltingsproposisjon nr. 56 ( ) kan i spesielle tilfeller ta hensyn til søkerens personlige forhold. Eier skal flytte inn i hovedhuset. Han vil innrede garasjen til en hybel for sin far, for å ta vare på faren der. Tiltaket er av et beskjedent omfang som ikke vil være til sjenanse for noen. PS 78/08 Elingårdsveien 45 - gnr 102, bnr 8 - Onsøy Klage på pålegg om tilbakeføring av driftsbygning Klager: Ole Kristian Nordli 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Pålegg av opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. Side 24 av 28

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer