FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2."

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: , Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 61/08 82/08 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen Ann-Chatrin Becken Raymond Svendsen Kirsti Sand Aune BYMILJØLISTA: Svein Bendik Hansen FREMSKRITTSPARTIET: Arvid Vestvik (leder) Agnes Serine Antonsen Bossum FOLKETS STEMME: Anne-Lise Ulriksen (nestleder) HØYRE: Tor Prøitz KRISTELIG FOLKEPARTI: Iren Almvik Meyer VENSTRE: Tormod André Schei MØTT: Forfall Forfall x x Forfall x x x x x x VARAMEDLEMMER: For Bjørge Johansen AP møtte Hans Peter Dahl AP For Ann-Chatrin Becken AP møtte Eileen Dvergsdal AP For Svein Bendik Hansen Bym møtte Grete Nygren Rognes SV ANDRE: Tor Anders Olsen Lasse Henriksen Anne-Kari Sønsterød Plan og miljøsjef Bygn. og reg.sjef Barnetalsperson Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: Arvid Vestvik Leder. Grete Herwander Sekretær Hovedutskrift er sendt til Medlemmene Andre Side 1 av 28

2 Planutvalgets møte Sakliste Side PS 61/08 Referatsaker 1 PS 62/08 Delegerte saker 35 PS 63/08 PS 64/08 PS 65/08 PS 66/08 PS 67/08 PS 68/08 Ørebekk næringsområde - Onsøy Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: L.ark. Per André Hansen AS Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord - Rolvsøy Forslagsstiller: L.ark. Per Andre Hansen AS Øraområdet - Øraveien 23 C - Sentrum Ø Rammesøknad for anlegg av lokalt gassnett på Øra Tilth: StatoilHydro ASA Titangata 14-16, Øra - Sentrum Ø Rammesøknad for tilbygg til næringsbygg Tilth: Hannells AS Brochsgate Sentrum Rammesøknad for tilbygg til Torvbyen Tilth: Torvbyen Senter AS Vallehellene 4 - Rolvsøy Rammesøknad for oppføring av tilbygg til næringsbygg Tilth: Pharmatec as PS 69/08 Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3 - gnr 300, bnr 333 m fl - Sentrum Riving/oppføring nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Reza Maktabi 196 PS 70/08 PS 71/08 PS 72/08 PS 73/08 Storgata 5 - gnr 300, bnr Sentrum Riving/nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Multi AS Festningsveien 2 - gnr 424, bnr 59 og 60 - Kråkerøy Fornyelse av midlertidig tillaltelse - plasthall Tilth: Jøtul as Krosneslund 7b - gnr 54, bnr Onsøy Søknad om ny bolig - dispensasjon Tilth: Marit og Morten Evensen Hankø - gnr 105, bnr Onsøy Søknad om rammetillatelse - delvis endret prosjektering Tilth: Eivind Astrup Side 2 av 28

3 PS 74/08 Gnr 687, bnr 1 - område UB Thorsø Borge 374 Søknad om deling av eiendom Hjh: Gustav Thorsø Mohr PS 75/08 PS 76/08 PS 77/08 PS 78/08 PS 79/08 PS 80/08 Utsatt - befaring Saltnesstranda 2 - gnr 125, bnr 5 - Onsøy Søknad om deling av grunneiendom i to parseller Søker: Esmar Martinsen Utsatt - befaring Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 1895/07 Klager: Arild Karlsen Øyaveien 19, Engelsviken - Onsøy Klage på avslag om bruksendring Tilth: Terje Brandsrød Elingårdsveien 45 - gnr 102, bnr 8 - Onsøy Klage på pålegg om tilbakeføring av driftsbygning Klager: Ole Kristian Nordli Haslerudveien 29 - gnr 46, bnr 2, fnr 4 - Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 07/7251 Klager: Solveig Larsen Hurrødåsen 2 - Onsøy Vedtak om tvangsmulkt Tilth: Andersen og Heie Eiendom AS PS 81/08 Møteplan for 2. halvår 2008 og 1. halvår PS 82/08 Feriefullmakt til leder av Planutvalget sommeren Interpellasjon. På vegne av AP fremmet Kirsti S. Aune følgende interpellasjon: Forslag til endring av retningslinjene for administrative fullmakter. Behandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven. Etter hva Arbeiderpartiet har fått opplyst finnes det flere tomter som er regulert til bolig/fritidsbolig i 100 meters beltet langs med Fredrikstad kommunes kystlinje. Når nå kommunen skal rullere kystsoneplanen, er det behov for å vurdere disse tomtene på nytt med henblikk på å verne kystsonen særlig i 100 meters beltet. Det er også behov for å se kystlinjen langs med sjøen i helhet, i et langt perspektiv, med vern av strandsonen for kommende generasjoner som mål. Det fremsettes derfor følgende forslag: Alle byggesaker der det søkes om oppføring av nybygg enten i form av boliger eller fritidsboliger, på ubebygde tomter innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, skal fremlegges for Side 3 av 28

4 Planutvalget til avgjørelse. Dette gjelder bare tiltak i regulerte områder, der enten kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan åpner for slik bygging. Denne endring ønskes gjennomført frem til ny Kystsoneplan er vedtatt. Når det gjelder grunnlaget for å kunne endre, eller i dette tilfellet innskrenke utøvelse av de administrative fullmakter, vises til kommunelovens 23 nr. 4. Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonen fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker. Dette tilsier at denne myndigheten også kan inndras eller begrenses. Det vises for øvrig til det generelle forvaltningsrettslige prinsipp om overordnede organers instruksjonsmyndighet. Planutvalgets behandling: Etter en diskusjon ble man enig om at administrasjonen gjennomfører en praksis i tråd med intensjonen i interpellasjonen. Orienterings/drøftingssaker: 1. Solodden Kråkerøy. Utsatt til første møte etter ferien. 2. Midleritidig parkeringsplass Nygaardsplassen Sentrum. Enstemmig godkjent m/flg. forutsetninger:. Når Apenesfjellet er ferdig.. Når alternativ utbygging av Nygaardsplassen er ferdig. 3. Forslag til forskrift til fredning av bygninger og anlegg i verneplan for Fredrikstad Festning Gamlebyen tertial 2008 statusrapport for Plan- og miljøseksjonen. Tatt til orientering. Side 4 av 28

5 PS 61/08 Referatsaker Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. RS 19/08 Snorresvei 14 - gnr 423, Kråkerøy Klage på vedtak i sak 1396/07 av Klager: Einar Larsen, Anne Grethe D. Kolstad RS 20/08 Bjørnevågkilen -gnr 431, bnr 1, fnr 83 - Kråkerøy Klage på vedtak i sak 917/07 av Klager: Adv.fullmektig Cathrine Seljetun Edberg pva Ulla Werner RS 21/08 Reguleringsplan for Omberg - Rolvsøy Klage på vedtak i sak 3/07 av Klager: Jorunn Aasgaard og Thorvald Grini RS 22/08 Evenrødveien 42 - gnr 214, bnr Sentrum Klage på vedtak i sak 1686/07 av Klager: Adv. Dennis Brostrøm pva Jan Antonsen RS 23/08 Solodden - gnr 425, bnr 4 m.fl. - Kråkerøy Klage på vedtak i sak 1937/07 av Klager: Evelyn Lundh og Helge Skaaraas RS 24/08 Solodden - gnr 425, bnr 4 m.fl. - Kråkerøy Fylkesmannen anmoder om at kommunen gjennomgår og vurderer egen saksbehandling PS 62/08 Delegerte saker Delegerte saker ble enstemmig tatt til etterretning. PS 63/08 Ørebekk næringsområde - Onsøy Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: L.ark. Per André Hansen AS Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til reguleringsplan for Ørebekk næringsområde sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27-1 nr. 2. Fredrikstad, Side 5 av 28

6 På vegne av samtlige partier fremmet Tor Prøitz H følgende tilleggsforslag: Planutvalget er usikker på om det er behov for 2 rundkjøringer så nær hverandre, og at Pancoveien ikke kan videreføres inn i det nye området. med tilleggsforslag fremmet av Tor Prøitz H på vegne av samtlige partier ble enstemmig vedtatt. Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til reguleringsplan for Ørebekk næringsområde sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27-1 nr. 2. Planutvalget er usikker på om det er behov for 2 rundkjøringer så nær hverandre, og at Pancoveien ikke kan videreføres inn i det nye området. PS 64/08 Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord - Rolvsøy Forslagsstiller: L.ark. Per Andre Hansen AS Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord datert , sist revidert , sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens 27-1 nr.2. med følgende merknader: 1. I reguleringsbestemmelsene inntas eget punkt om utbyggingsrekkefølge i forhold til fremdrift av veiutbyggingen 2. Tekniske spesifikasjoner for midlertidig vei (Dikeveien) angis i planen. Fredrikstad, På vegne av SV fremmet Grete Nygren Rognes følgende forslag: Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord legges ikke ut til offentlig ettersyn. Planen fremmes ikke på nåværende tidspunkt da Dikeveien ikke tåler den trafikkbelastningen utbyggingen vil medføre før ny RV 109 er etablert. Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes på vegne av SV falt mot 10 stemmer ( 4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (1SV). Side 6 av 28

7 Forslag til reguleringsplan for Dikeveien Nord datert , sist revidert , sendes berørte offentlige myndigheter til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens 27-1 nr.2. med følgende merknader: 1. I reguleringsbestemmelsene inntas eget punkt om utbyggingsrekkefølge i forhold til fremdrift av veiutbyggingen 2. Tekniske spesifikasjoner for midlertidig vei (Dikeveien) angis i planen. PS 65/08 Øraområdet - Øraveien 23 C - Sentrum Ø Rammesøknad for anlegg av lokalt gassnett på Øra Tilth: StatoilHydro ASA 1. Tiltaket med tilhørende tegninger og dokumentasjon godkjennes med hjemmel i planog bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, foreliggende uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. 2. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 må dokumenteres å være avklart. Godkjent Avfallsplan og nødvendige tillatelser fra DSB må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Cowi as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages Fredrikstad, På vegne av samtlige partier fremmet Tor Prøitz H følgende forslag til nytt pkt. 3: Godkjent rammesøknad blir trukket tilbake om ikke tiltaket er satt i gang innen utgangen av med forslag til nytt pkt. 3 fremmet av Tor Prøitz H på vegne av samtlige partier ble enstemmig vedtatt. 1. Tiltaket med tilhørende tegninger og dokumentasjon godkjennes med hjemmel i planog bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, foreliggende uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. Side 7 av 28

8 2. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 må dokumenteres å være avklart. Godkjent Avfallsplan og nødvendige tillatelser fra DSB må foreligge. 3. Godkjent rammesøknad blir trukket tilbake om ikke tiltaket er satt i gang innen utgangen av Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Cowi as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. PS 66/08 Titangata 14-16, Øra - Sentrum Ø Rammesøknad for tilbygg til næringsbygg Tilth: Hannells AS 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 for gesimshøyder på tilbygg og silo som omsøkt. 2. Tiltaket med tilhørende tegninger godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken sendes søker. Merknader/vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. c. Det må gjennomføres sikringstiltak mot evt. radongass eller andre utlekkinger dersom grunnforholdene tilsier dette. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt så må utomhusarealene, inklusive oppmerkede parkeringsplasser, kjørearealer og grøntarealer med beplantning være opparbeidet i samsvar med ny utomhusplan. Brannsjefens merknader i forhold til FOBTOT, jfr. uttalelse må være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Bjar Arkitekter as, Borg Total as, Planteknikk as, Borge Rør as og Arcon as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Fredrikstad, Side 8 av 28

9 ble enstemmig vedtatt. 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 for gesimshøyder på tilbygg og silo som omsøkt. 2. Tiltaket med tilhørende tegninger godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken sendes søker. Merknader/vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. c. Det må gjennomføres sikringstiltak mot evt. radongass eller andre utlekkinger dersom grunnforholdene tilsier dette. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt så må utomhusarealene, inklusive oppmerkede parkeringsplasser, kjørearealer og grøntarealer med beplantning være opparbeidet i samsvar med ny utomhusplan. Brannsjefens merknader i forhold til FOBTOT, jfr. uttalelse må være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Bjar Arkitekter as, Borg Total as, Planteknikk as, Borge Rør as og Arcon as for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. PS 67/08 Brochsgate Sentrum Rammesøknad for tilbygg til Torvbyen Tilth: Torvbyen Senter AS Rådmannen anbefaler Planutvalgets å fatte slikt vedtak: 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra plankrav. Videre gis det samtykke til at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn - kfr. kommunens vedtekt til Plan og bygningslovens 69 nr 4, frikjøpes 45 p.plasser for personbil som omsøkt. 2. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken ettersendes søker. Merknader og vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. Side 9 av 28

10 c. Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å vurdere materialer og farger i søknad om igangsettingstillatelse. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt må alle forhold/vilkår i utbyggingsavtale - inngått mellom tiltakshaver og TD, være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Eiendomsforholdene til gnr 300, bnr 1547 må være avklart med TD grunneiendom. Tilsvarende må evt. vilkår for i gangsetting - gitt i utbyggingsavtale, være etterkommet. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Dyrvik Arkitekter as for ansvars- og fagområder i tkl 3 som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Planutvalget viser til saksutredningen og anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at dispensasjon gis. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra plankrav. Videre gis det samtykke til at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn - kfr. kommunens vedtekt til Plan og bygningslovens 69 nr 4, frikjøpes 45 p.plasser for personbil som omsøkt. 2. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter, uttalelser i saken og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. Innkomne uttalelser i saken ettersendes søker. Merknader og vilkår gitt i den anledning må etterkommes. Tilknytningsplikten for fjernvarme gjøres gjeldende for tiltaket. c. Bygnings- og reguleringssjefen gis fullmakt til å vurdere materialer og farger i søknad om igangsettingstillatelse. d. Før brukstillatelse/ferdigattest kan påregnes å bli utstedt må alle forhold/vilkår i utbyggingsavtale - inngått mellom tiltakshaver og TD, være etterkommet. 3. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: Det som er nevnt ovenfor under pkt 2 må dokumenteres å være avklart. Eiendomsforholdene til gnr 300, bnr 1547 må være avklart med TD grunneiendom. Tilsvarende må evt. vilkår for i gangsetting - gitt i utbyggingsavtale, være etterkommet. Samtykke til tiltaket fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen må foreligge. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Dyrvik Arkitekter as for ansvars- og fagområder i tkl 3 som omsøkt. Side 10 av 28

11 Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. PS 68/08 Vallehellene 4 - Rolvsøy Rammesøknad for oppføring av tilbygg til næringsbygg Tilth: Pharmatec as 1. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. At TD VA avd. aksepterer en omlegging av kommunalt ledningsnett i området. c. Innkomne uttalelser i saken ettersendes. Merknader gitt i den anledning må etterkommes. d. Nødvendige undersøkelser av grunnens bæreevne og stabilitet forutsettes utført før byggearbeidene igangsettes. e. Tiltakshavers løsning for å stabilisere massene i det planlagte parkeringsområdet inn mot Kynningsruds tomt skal kunne dokumenteres med statiske beregninger, basert på de rådende grunnforhold i området. 2. Bygningen skal ha intern tilgjengelighet til 2. etg. plan med heiseanlegg. Heisanlegget og bygget forøvrig, inklusive spiserom, garderober, wc-rom m.v., må utføres med tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede i h.h.t. TEK 97, Kap. X Brukbarhet og 10-21, og Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende betingelser være oppfylt: a. Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 og 2 må dokumenteres avklart. Videre må dispensasjon fra Sivilforsvaret, samtykke fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen foreligge. b. Det må videre dokumenteres at uttalelser og merknader fra TD VA avd. og fra Fredrikstad EnergiNett as er etterkommet og ivaretatt. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Siv.ing Arvid Lågstad as og DAK Konsulentenes for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Side 11 av 28

12 1. Rammetillatelse for tiltaket med tilhørende tegninger gis med hjemmel i plan og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77, med tilhørende bestemmelser og forskrifter og på følgende vilkår: a. Forutsetningene i rammesøknaden for ytre og indre rammer legges til grunn for den videre prosjektering, jfr. saksdokumenter og Rådmannens forutsetninger i saksutredningen. b. At TD VA avd. aksepterer en omlegging av kommunalt ledningsnett i området. c. Innkomne uttalelser i saken ettersendes. Merknader gitt i den anledning må etterkommes. d. Nødvendige undersøkelser av grunnens bæreevne og stabilitet forutsettes utført før byggearbeidene igangsettes. e. Tiltakshavers løsning for å stabilisere massene i det planlagte parkeringsområdet inn mot Kynningsruds tomt skal kunne dokumenteres med statiske beregninger, basert på de rådende grunnforhold i området. 2. Bygningen skal ha intern tilgjengelighet til 2. etg. plan med heiseanlegg. Heisanlegget og bygget forøvrig, inklusive spiserom, garderober, wc-rom m.v., må utføres med tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede i h.h.t. TEK 97, Kap. X Brukbarhet og 10-21, og Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende betingelser være oppfylt: a. Det som er nevnt ovenfor under pkt 1 og 2 må dokumenteres avklart. Videre må dispensasjon fra Sivilforsvaret, samtykke fra Arbeidstilsynet og godkjent Avfallsplan fra Helsevernavdelingen foreligge. b. Det må videre dokumenteres at uttalelser og merknader fra TD VA avd. og fra Fredrikstad EnergiNett as er etterkommet og ivaretatt. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: Siv.ing Arvid Lågstad as og DAK Konsulentenes for ansvars- og fagområder i tkl som omsøkt. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages PS 69/08 Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3 - gnr 300, bnr 333 m fl - Sentrum Riving/oppføring nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Reza Maktabi Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres i maksimalt 6 etasjer, og med maksimal byggehøyde på inntil kote etasje skal være tilbaketrukket i forhold til 5. etasje slik foreliggende snitt viser. 3. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over kote Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. Side 12 av 28

13 5. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, kan foretas av bygnings- og reguleringssjefen på fullmakt. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas delvis til følge. Fredrikstad, På vegne av FS og SV fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Innvilgelse av dispensasjon i henhold til 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommen Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3 vil kunne danne presedens for all ny bebyggelse på begge sider av Vesterelva. Planutvalget ber derfor om at saken utsettes til en bredere debatt der sentrumsplanens intensjoner i forhold til byggehøyder langs elva blir avklart. Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av FS og SV falt mot 7 stemmer (4AP, 2Frp, 1Krf). På vegne av FS og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Side 13 av 28

14 Søknad om å få dispensere fra reguleringsplanens høydebestemmelser avslås. Planutvalget finner ikke at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl`s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommene Dampskipsbrygga 12, 12b, 14 og Storgata 3. Begrunnelse: Innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde vil kunne danne presedens for nybygg på begge sider av Vesterelva. De særlige grunner som oppgis for å søke dispensasjon kan ikke sies å være mer spesielle enn at de kan gjelde for de fleste andre utbyggere i Sentrum. Området langs elva har stor allmennverdi, og en utvikling med flere 6-etasjes gårder vil endre områdets karakter og lukke resten av byen mot elva. En utvikling av området må skje i samsvar med Sentrumsplanens bestemmelser. På vegne av AP, Frp, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Nytt pkt. 2: 6. etasje skal være tilbaketrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje slik dette er vist på vedlagte skisser. Nytt pkt. 6: Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Endret pkt. 1 i avsnitt 3: Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken forelegges Planutvalget for godkjenning. Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av FS og SV falt mot 9 stemmer (4AP, 2Frp, 1H, 1Krf 1V). med endringsforslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, H, Krf og V ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (1FS, 1SV). Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres i maksimalt 6 etasjer, og med maksimal byggehøyde på inntil kote etasje skal være tilbaketrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje slik dette er vist på vedlagte skisser. 3. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over kote Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. 5. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. 6. Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: Side 14 av 28

15 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, forelegges Planutvalget for godkjenning. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas delvis til følge. PS 70/08 Storgata 5 - gnr 300, bnr Sentrum Riving/nybygg - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Multi AS Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde og gesimshøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres i maksimalt 6 etasjer, og med maksimal byggehøyde iht tegninger. 2. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over 6.etasje/angitte høyder. 3. Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. 4. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. Side 15 av 28

16 Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, kan foretas av bygnings- og reguleringssjefen på fullmakt. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas ikke til følge. Fredrikstad, På vegne av FS og SV fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Innvilgelse av dispensasjon i henhold til 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommen Storgata 5 vil kunne danne presedens for all ny bebyggelse på begge sider av Vesterelva. Planutvalget ber derfor om at saken utsettes til en bredere debatt der sentrumsplanens intensjoner i forhold til byggehøyder langs elva blir avklart. Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av FS og SV falt mot 9 stemmer (4AP, 2Frp, 1H,1Krf, 1V). På vegne av FS og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Søknad om å få dispensere fra reguleringsplanens høydebestemmelser avslås. Side 16 av 28

17 Planutvalget finner ikke at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl`s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde for eiendommen Storgata 5. Begrunnelse: Innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde vil kunne danne presedens for nybygg på begge sider av Vesterelva. De særlige grunner som oppgis for å søke dispensasjon kan ikke sies å være mer spesielle enn at de kan gjelde for de fleste andre utbyggere i Sentrum. Området langs elva har stor allmennverdi, og en utvikling med flere 6-etasjes gårder vil endre områdets karakter og lukke resten av byen mot elva. En utvikling av området må skje i samsvar med Sentrumsplanen. På vegne av AP, Frp, H, Krf og V fremmet Tormod Schei V følgende forslag: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Nytt pkt. 1: Bebyggelsen oppføres maksimalt 6 etasjer der 6. etasje er inntrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje (terrassert) mot elven og Storgata. Nytt pkt. 5: Det vises til sakene 69/08 og 70/08.Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Endret pkt. 1 i avsnitt 3: Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken forelegges Planutvalget for godkjenning. Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av FS og SV falt mot 9 stemmer (4AP, 2Frp, 1H, 1Krf 1V). med endringsforslag fremmet av Tormod Schei V på vegne av AP, Frp, H, Krf og V ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (1FS, 1SV). Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon i henhold til pbl s 7 fra reguleringsbestemmelsenes 3 til å overskride maksimal byggehøyde og gesimshøyde, fra formålet i reguleringsplanen og pkt 1.12 i bestemmelsene til kommunedelplan for Fredrikstad Sentrum til å bygge med boliger i de 2 øverste etasjene. Dispensasjonene innvilges på flg vilkår: 1. Bebyggelsen oppføres maksimalt 6 etasjer der 6. etasje er inntrukket i forhold til 5. etasje og 5. etasje i forhold til 4. etasje (terrassert) mot elven og Storgata. 2. Det tillates ikke installasjonsbygg eller andre konstruksjoner over 6.etasje/angitte høyder. 3. Det må oppnås forskriftsmessig skjerming mot støy og lukt i boligene, samt tilfredsstillende løsninger mht uteoppholdsarealer. 4. Eventuelle innsigelser fra høringsinstansene vil medføre at dispensasjonssaken må legges frem for Planutvalget til ny behandling. 5. Det vises til sakene 69/08 og 70/08. Administrasjonen skal legge fram en endelig skisse som viser kvartalet behandlet i sakene 69/08 og 70/08 i sin helhet for endelig godkjenning av Planutvalget. Søknad om rammetillatelse godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr 77 med tilhørende bestemmelser og forskrifter, samt reguleringsplan og vedtekter. Før det kan gis igangsettingstillatelse må flg betingelser være oppfylt: Side 17 av 28

18 1. Detaljerte tegninger og materialbeskrivelse, fargevalg osv innsendes til godkjenning. Behandling av dette og videre behandling av saken, forelegges Planutvalget for godkjenning. 2. Konstruksjoner som baldakiner osv plassert utenfor formålsgrense må avklares i egen søknad. 3. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl s 69 nr 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe plasser for eventuell manglende dekning i tilknytning til næringsdelen. 5. Eiendommen(e) ligger plassert innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Utbygger oppretter avtale med Fredrikstad Fjernvarme AS. 6. Det må foreligge godkjent avfallsplan både i tilknytning til riving og nybygg før det kan gis igangsettingstillatelse (jf forurensningslovens kapittel 15). 7. Utbygger må vurdere om det er forurenset grunn på byggetomten. Hvis undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides tiltaksplan som viser hvordan de forurensede massene vil bli behandlet. En eventuell tiltaksplan skal godkjennes av kommunen. (jf forurensningsforskriften kapittel 2). 8. Krav i forbindelse med støy og luftforurensning i reguleringsbestemmelsenes 6 må dokumenteres. 9. Krav i reguleringsbestemmelsenes 2 mht plassering av nettstasjon må ivaretas og avklares med Fredrikstad EnergiNett AS. 10. Før igangsettingstillatelse skal det iht reguleringsbestemmelsenes 7 foreligge godkjent detaljplan som skal vise bil- og fotgjengeradkomst, dimensjonering, møblering og opparbeidelse av felles og private uterom. Opparbeidelse av tilliggende gater og fortau skal iht 8 skje før bebyggelsen tas i bruk. 11. Det må påregnes å inngå utbyggingsavtale med TD i kommunen. Omsøkte ansvarsretter godkjennes. Protestene tas ikke til følge. PS 71/08 Festningsveien 2 - gnr 424, bnr 59 og 60 - Kråkerøy Fornyelse av midlertidig tillaltelse - plasthall Tilth: Jøtul as 1. Det gis midlertidig dispensasjon for fire nye år fra kravene om byggehøyde og estetisk utforming i reguleringsplan, for plasthall på Jøtuls eiendom. Dispensasjonen utløper den Hallen er allerede oppført og søknaden omhandler kun fornyelse av tidligere gitt dispensasjon. Det er derfor ikke nødvendig med ansvarshavende i saken. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Side 18 av 28

19 1. Det gis midlertidig dispensasjon for fire nye år fra kravene om byggehøyde og estetisk utforming i reguleringsplan, for plasthall på Jøtuls eiendom. Dispensasjonen utløper den Hallen er allerede oppført og søknaden omhandler kun fornyelse av tidligere gitt dispensasjon. Det er derfor ikke nødvendig med ansvarshavende i saken. PS 72/08 Krosneslund 7b - gnr 54, bnr Onsøy Søknad om ny bolig - dispensasjon Tilth: Marit og Morten Evensen 1. Søknad om rammetillatelse for ny bolig som omsøkt godkjennes. 2. Godkjennelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens 7, som dispensasjon fra plassering vist i reguleringsplanen. 3. Protest fra nabo Øyvind Reinertsen tas ikke til følge Fredrikstad, På vegne av AP fremmet Raymond Svendsen følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Raymond Svendsen på vegne av AP ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. PS 73/08 Hankø - gnr 105 bnr Onsøy Søknad om rammetillatelse - delvis endret prosjektering Tilth: Eivind Astrup 1. Planutvalget viser til saksopplysninger i saken og er enig i Rådmannens vurderinger. 2. Rammesøknaden har visse formalitetsmangler, imidlertid finner Rådmannen å kunne fremme saken for vurdering i planutvalget på grunn av sakens prinsipielle forhold vedr arkitekturprosjekteringen, samt sakens historikk. 3. Under forutsetninger at det søkes dispensasjon fra reguleringsplan for Søndre Hankø 5 og 7, og at det foreligger særlige grunner etter pbl 7, vil Rådmannen kunne anbefale at rammetillatelse gis. Det forutsettes også at det fremlegges endelig redegjørelse for bruk av farger og materialer jfr. reguleringsbestemmelsens 3. Videre forutsettes det at eventuelle lovmessige uttalelser tas til følge. Fredrikstad, Side 19 av 28

20 På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. PS 74/08 Gnr 687, bnr 1 - område UB Thorsø - Borge Søknad om deling av eiendom Hjh: Gustav Thorsø Mohr Med henvisning til plan- og bygningslovens 7 første ledd og med hjemmel i kommuneplanens arealdel avslås søknaden om fradeling, jfr. plan- og bygningslovens Fredrikstad, På vegne av AP fremmet Kirsti S. Aune følgende forslag: Det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan i kommuneplanens arealdel i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 7. Fradeling av uspesifisert byggeområde UB 502 godkjennes under forutsetning av at den påfølgende reguleringsplanen omfatter hele kyststrekningen slik den er forutsatt i kommuneplanens arealdel. falt mot 10 stemmer (4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Kirsti S. Aune på vegne av AP ble vedtatt mot 1 stemme (1SV). Det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan i kommuneplanens arealdel i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 7. Fradeling av uspesifisert byggeområde UB 502 godkjennes under forutsetning av at den påfølgende reguleringsplanen omfatter hele kyststrekningen slik den er forutsatt i kommuneplanens arealdel. Side 20 av 28

21 PS 75/08 Saltnesstranda 2 - gnr 125, bnr 5 - Onsøy Søknad om deling av grunneiendom i to parseller Søker: Esmar Martinsen Rådmannen anbefaler planutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det foreligger ikke tilstrekkelig med særlige grunner til å dispensere i medhold av planog bygningslovens Søknaden etter plan- og bygningslovens 93 h, jf 63, avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel angående generelt forbud mot bebyggelse i LNF- område, jfr. plan- og bygningslovens 20-6, annet ledd. Det vises samtidig til tiltak nærmere vassdrag enn 100 meter, pkt 0.2 i kommuneplanens utfyllende bestemmelser. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av FS fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremsatt av Anne-Lise Ulriksen på vegne av FS ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til å gi dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 7. Som særlige grunner vektlegges følgende: Råde kommune har vedtatt en reguleringsplan på boliger inn til søkers boligtomt, tomten vil føye seg inn mellom eiers hus og Rådes utbyggingsområde. Tomten beliggenhet gjør at utbygger vil ha den naturlige daglige tilknytning til Saltnes sentrum, som har gangavstand med G/S vei til dagligvarebutikk og andre tilbud. Det er offentlig vann og kloakk til tomten. Tomten ligger utenfor 100 meters beltet. Tomt A er fjellgrunn og derfor uegnet til landbruk. Primærutvalget har uttalt at areal-ressursene er så begrenset at jordloven ikke kommer til anvendelse, de mener for øvrig at alt. A er det beste alternativet. Fylkesmannen i Østfold sier i brev av at tomten ikke gir noen punktering og oppdeling av landskapet og at tiltaket ikke vil berøre noen regionale eller nasjonale Side 21 av 28

22 miljøinteresser, med konklusjon at de ikke vil ha noen innvendinger mot en slik dispensasjon. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt mot 5 stemmer (4AP, 1SV). Det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til å gi dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 7. Som særlige grunner vektlegges følgende: Råde kommune har vedtatt en reguleringsplan på boliger inn til søkers boligtomt, tomten vil føye seg inn mellom eiers hus og Rådes utbyggingsområde. Tomten beliggenhet gjør at utbygger vil ha den naturlige daglige tilknytning til Saltnes sentrum, som har gangavstand med G/S vei til dagligvarebutikk og andre tilbud. Det er offentlig vann og kloakk til tomten. Tomten ligger utenfor 100 meters beltet. Tomt A er fjellgrunn og derfor uegnet til landbruk. Primærutvalget har uttalt at areal-ressursene er så begrenset at jordloven ikke kommer til anvendelse, de mener for øvrig at alt. A er det beste alternativet. Fylkesmannen i Østfold sier i brev av at tomten ikke gir noen punktering og oppdeling av landskapet og at tiltaket ikke vil berøre noen regionale eller nasjonale miljøinteresser, med konklusjon at de ikke vil ha noen innvendinger mot en slik dispensasjon. PS 76/08 Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak av , saksnr. 1895/07 Klager: Arild Karlsen 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av , saksnr. 1895/07 opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremsatt av Tor Prøitz på vegne av H ble enstemmig vedtatt. Side 22 av 28

23 Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Tor Prøitz H følgende forslag: 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og omgjør delegerte vedtaket til at bryggen får stå inntil kystsoneplanen er behandlet i kommunen. 2. Avhengig av kystsoneplanens uttalelse om båtplasser i området, tas saken opp på nytt for en løsning for båt- og hytteeiere i området. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til orientering. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Tor Prøitz H på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1SV). 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og omgjør delegerte vedtaket til at bryggen får stå inntil kystsoneplanen er behandlet i kommunen. 2. Avhengig av kystsoneplanens uttalelse om båtplasser i området, tas saken opp på nytt for en løsning for båt- og hytteeiere i området. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til orientering. PS 77/08 Øyaveien 19, Engelsviken - Onsøy Klage på avslag om bruksendring Tilth: Terje Brandsrød Planutvalget viser til saksopplysninger i saken, og er enig i rådmannens vurdering. Klagen tas ikke til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr 430/08 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Agnes S. A. Bossum Frp følgende forslag: Side 23 av 28

24 Klagen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 430/08 omgjøres. Som særlige grunner for dispensasjonen: Det henvises til at man ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven, odeltingsproposisjon nr. 56 ( ) kan i spesielle tilfeller ta hensyn til søkerens personlige forhold. Eier skal flytte inn i hovedhuset. Han vil innrede garasjen til en hybel for sin far, for å ta vare på faren der. Tiltaket er av et beskjedent omfang som ikke vil være til sjenanse for noen. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Agnes S. A. Bossum Frp på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1SV). Klagen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 430/08 omgjøres. Som særlige grunner for dispensasjonen: Det henvises til at man ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven, odeltingsproposisjon nr. 56 ( ) kan i spesielle tilfeller ta hensyn til søkerens personlige forhold. Eier skal flytte inn i hovedhuset. Han vil innrede garasjen til en hybel for sin far, for å ta vare på faren der. Tiltaket er av et beskjedent omfang som ikke vil være til sjenanse for noen. PS 78/08 Elingårdsveien 45 - gnr 102, bnr 8 - Onsøy Klage på pålegg om tilbakeføring av driftsbygning Klager: Ole Kristian Nordli 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Pålegg av opprettholdes og klagen tas ikke til følge. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. Side 24 av 28

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 16.10.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 til kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg, møterom Elingaard Fra til saksnr.: 113/08 124/08

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 13.03.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard. Fra til saksnr.: 16/08 30/08. REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 22.04.2010, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 50/10 65/10 REPRESENTANTER:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget

FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 17.04.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard. Fra til saksnr.: 31/08 49/08. REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 06.04.2006, Elingaard Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg. Fra til saksnr.: 38/06-53/06 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 15.10.2009, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 139/09 155/09 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 22.06.2006, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 71/06-91/06 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 26.08.2010, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 106/10 119/10 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 23.02.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 2 etg, møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/01 10/04 REPRESENTANTER:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 28.05.2009, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 75/09 98/09 REPRESENTANTER:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 17.09.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 82/09 FRA KL: 18:00 TIL SAKSNR: 85/09 TIL KL: 21:50 Av

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 18.05.2006, Elingaard Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg. Fra til saksnr.: 55/06-70/06 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 12.03.2009, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 17/09 46/09 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 1/08 15/08 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 12.12.2005, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 05/43-05/52 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 26.01.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1.etg, 26.08.2010 møterom 1-3 Fra HTM-sak: 62/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 67/10 Til kl.: 21.45

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 09:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 31.05.2011 Tid: 18.00-21.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP Ståle Berg FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP Ståle Berg FRP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2009 Hovedutvalg Natur Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Willy Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 14:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Haugberg MEDL H-V-SV Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Haugberg MEDL H-V-SV Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 15.10.2014 Tid: 13:00-13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 15.01.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 6/09 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 FRA SAKSNR: 20/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 30/09 TIL KL: 21.00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.11.2015 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 30.03.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201208987/12 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk herredshus Startet med befaring på Dato: 28.05.2009 Tid: 19:00 Flateby, Bruseveien 8, kl. 18.00 Faste

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Saksbehandler, Tildelingskontoret. Juridisk rådgiver/saksbehandler, Byggesakskontoret

Saksbehandler, Tildelingskontoret. Juridisk rådgiver/saksbehandler, Byggesakskontoret Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona Lillehaug

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer