P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse C 1 Funsksjonsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse"

Transkript

1 C 1 Funsksjonsbeskrivelse P208 Klemmaparken 1

2 0. GENERELT RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV Rigg og drift Rigg på byggeplass Drift av byggeplass Entrepriseadministrasjon Avfallsbehandling SHA Rent og tørt bygg Hovedrengjøring Prosjektering og søknader Prosjektering Søknadsprosess FDVU dokumentasjon FDVU dokumentasjon LCC beregninger Funksjonskontroll og prøvedrift Funksjonskontroll / prøvedrift BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE Generelt Krav til bærende system Standarder og belastninger Belastninger Egenlaster Nyttelaster Snølaster Vindlaster Ulykkeslaster Seismisk analyse & seimsiske fuger Brannkrav Toleranseklasser, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og kontrollklasse Rivning for klargjøring av tomt Klargjøring av tomt Grunnarbeider Generelt Grunnforhold Byggegrop Drenering Radonsikring 20 2

3 05 Betongarbeider Generelt Direkte fundamentering Utvendige avstivende betongvegger Yttervegger i betong Bærende/avstivende innervegger i betong Heissjakt Utkragede etasjeskiller som frittbærende dekker i betong Gulv på grunnen Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte Etasjeskiller som frittbærende dekker i betong Trapper, balkonger m.m Stålkonstruksjoner Generelt Søyler Bjelker Avstivende konstruksjoner Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Materialer og materialkvaliteter Yttertak Trapper, balkonger, m.m Baldakiner og skjermtak Bærende konstruksjoner i andre materialer (treverk) Murarbeid Ikke bærende innervegger Flisarbeider Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger Gulvoverflate Trapper Tømrerarbeider Generelt Bærende yttervegger i tre Ikke Bærende yttervegger i tre Ikke bærende innervegger Kledning og overflate Annen innvendig komplettering Fast himling Primærkonstruksjon Gesimser Prefabrikerte takelementer Baldakiner og skjermtak Vinduer Glassfasader Vinduer yttervegg 37 3

4 Solskjerming Vinduer i innervegg Dører Ytterdører Innvendige dører Låser og beslag Låser og beslag generelt Låser og beslag til ytterdører Låser og beslag til innerdører Tekkearbeider Taktekking Blikkenslagerarbeider Vinduer og dører Annen innvendig komplettering Takbeslag, takrenner og nedløp Metallarbeider Trapper og ramper innvendig Trapper, ramper og rekkverk utvendig Glassarbeider Malerarbeider Overflate yttervegger Panel Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger Byggtapetsering Gulvbelegg 45 Støtdemping måles i henhold til NS EN Deformasjonen måles i henhold til NS EN Ballrefleksjonen måles i henhold til NS EN Evne til å tåle belastning fra rullende hjul prøves i henhold til NS EN Overflate på underside av dekker Skrapematter Himlingsarbeider Systemhimlinger Fast bygginnredning Solavskjerming Andre supplerende bygningsdeler Kjøkkeninnredning Innredning og garnityr for våtrom og garderober Skap og reoler i bøttekott, rengjøringssentral og lager Skap Innredning i Personalgarderobe Skilting 52 4

5 Idrettsutstyr Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Bygningsmessige hjelpearbeider elektro KAPITTEL 3. VVS TEKNISKE ANLEGG VVS INSTALLASJONER VVS installasjoner generelt Orientering Generelle ytelser VVS Sanitæranlegg Orientering og systembeskrivelse Bunnledninger Ledningsnett Armatur Utstyr Isolasjon Prøving Varmeanlegg Orientering og systembeskrivelse Ledningsnett Armatur Utstyr Vannbehandling Diverse Isolering Prøving, innregulering, overtagelse m.m Brannslukking Orientering og systembeskrivelse Installasjon for manuell brannslukking med vann Håndslukkeapparater Installasjon for brannslukking med sprinkler Luftbehandlingsanlegg Orientering og systembeskrivelse Kanalnett for luftbehandling Luftfordelingsutstyr Luftbehandlingsutstyr Isolasjon Prøving, innregulering, overtagelse m.m Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering. 96 5

6 4 ELKRAFT Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft SYSTEMER FOR KABELFØRING SYSTEMER FOR JORDING Høyspent forsyning Lavspent forsyning SYSTEM FOR ELKRAFTINNTAK SYSTEMER FOR HOVEDFORDELING ELKRAFTFORDELING TIL ALMINNELIG FORBRUK Elkraftfordeling til tekniske installasjoner Lysanlegg BELYSNINGSUTSTYR NØDLYSUTSTYR Elvarme VARMEOVNER TELE OG AUTOMATISERING TELE OG AUTOMATISERING, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering SYSTEMER FOR KABELFØRING SYSTEMER FOR JORDING INNTAKSKABLER FOR TELEANLEGG Telefordelinger Integrert kommunikasjon KABLING FOR IKT Telefoni og personsøking SYSTEMER FOR TELEFONI Alarm og signalsystemer BRANNALARM adgangskontroll, innbruddsalarm Lyd og bildesystemer Internfjernsyn LYDDISTRIBUSJONSANLEGG LYDANLEGG Automatisering BUS SYSTEM 133 6

7 6 ANDRE INSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT Person og varetransport UTENDØRS Utendørs, generelt Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Bearbeidet terreng, generelt Grovplanert terreng Utendørs konstruksjoner Generelt Støttemurer og andre murer Trapper og ramper i terreng Lekeplass og lekeplassutstyr Gjerder, porter og bommer Andre utendørs konstruksjoner 143 Utvendig sanitæranlegg Utendørs VVS Utendørs elkraft UTENDØRS ELKRAFT UTENDØRS LAVSPENT FORSYNING UTENDØRS LYS Veier og plasser Veier og plasser generelt Veger Plasser, belegg og kanter Skilter Park og hage Park og hager, generelt Grasarealer Beplantning 148 7

8 0. GENERELT Lunner Kommune har vedtatt å bygge idrettshall og barnehage på Harestua, med følgende hovedfunksjoner organisert i ett og samme bygg: 1. Idrettshall med fri aktivitetsflate: 25x45m med to sett garderober, styrketreningsrom og100m2 lager. 2. Basishall 1 med fri aktivitetsflate: 20x23 m 3. Bordtennishall med mulighet for flerbruk/dans: fri aktivitetsflate 12x36m 4. Barnehage med 5 avdelinger/baser. 5. Nærmiljøanlegg: Det er også et vedtak om en Aktivitetspark sørvest på tomten. Tomten heter Klemmaparken og har Gnr/bnr 116/142 og er på 32,12 daa. Tomten eies av Lunner kommune og ligger sentralt plassert på Harestua mellom elven Klemma og boligene i Steinbrøttet. Detaljreguleringen for Klemmaparken er vedtatt av Lunner kommune (plan id ), og erstatter deler av tidligere Områdereguleringsplan for Harestua sentrum, vedtatt Eksisterende vei, Elvefaret er lagt om, og ny kjøreadkomst til tomten etableres fra sør. Parkering for 80 biler skal anlegges sørøst på tomten langs tomtegrensen mot Klemma. Det skal etableres 4 parkeringsplasser nær inngangsparti for personer med nedsatt funksjonsevne og 4 el bil parkeringer med strømuttak. Tomten har en ensartet karakter jevnt bevokst med furu, og skråner jevnt mot sør. For å gi gode uterom rundt bygget er bygningsvolumet sentralt plassert på tomten, men barnehagen mot sørvest, og hallene mot nord/nordøst. Det er utviklet en stedsveileder /pilotveileder for utvikling av Harestua, som er politisk vedtatt. Administrasjonen har konkludert med at stedsveilederen skal være til inspirasjon. Lunner kommunes og Pilot/stedsveilederens mål om å beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon er videreført. Det er bl.a. i vedtatt detaljreguleringsplan lagt inn en formålsgrense med en 30m grønnstruktur hvor bevaring av områdets naturlige trevegetasjon som buffersone mellom bygget og nabogrense i nord er vektlagt. Byggets har følgende arealer: BTA Barnehage: 1260m² BTA Idrettsdel inkl. støttefunksjoner: 3420m² SUM: BTA 4680m² Bygget har to hovedinnganger, en for barnehagen og en for idrett. Ved inngangen til Idrettsdelen av bygget er det en stor flott ubetjent foaje med skap for sko, informasjonstavle og HCWC. Ved inngangen til barnehagen er det et vrimle/lekeareal. Idrettshallen er lokalisert i plan 1. Idrettshallen har en klassisk organisering, der 2 sett garderober, og styrkerom er lagt parallelt med en av langveggene. Hallen skal kunne deles med nedsenkbar vegg med lyddemping i midten og to åpne skillevegger kan dele hver at disse hallene igjen. Man har da 4 adskilte aktivitetsflater. Aktivitetsflaten gir rom for håndballbane med tilhørende sikkerhetssoner. Andre er: 1 innebandybane 8

9 7 badmintonbaner 1 basketballbane (alternativt 3 treningsbaner på tvers) 4 volleyballbaner 9 bordtennisbaner Basishall 1 er lokalisert i plan 1. Hallen er en treningshall for turn med fast montert utstyr og groper, organisert for troppturn. Bordtennishall med mulighet for flerbruk/dans er lokalisert i plan 2 Hallen er inndelt i 6 baner/spilleområder hver på 12m langt og x 6m bredt totalt 12x36 Fri takhøyde er på 4m. Dusj og garderober er dimensjonert for to skoleklasser. Det er medtatt 3 single garderober med dusj. Hallene skal ivareta Harestua skoles idrettsundervisning samt være en treningshall for nærmiljøet, HIL(Harestua idrettslag) og barnehagen. Hallene er planlagt som rene treningshaller, og vil i svært begrenset grad ha plass for publikum. Barnehagen er organisert som en basebarnehage med tre baser i plan 1 og 2 baser i plan 2. Alle basene har eget minikjøkken. Barna skal spise på sine baser, men mat produseres på produksjonskjøkken i plan 2. Administrasjon, produksjonskjøkken og pedagogisk kjøkken er lokalisert i plan 2. Barnehagen skal ha 90 barnehageekvivalenter. LOA min 360m2. Pedagogisk kjøkken inngår i LOA. Følgende funksjoner er beregnet til sambruk: Idrettshallene, trapp og heis, barnehagens pedagogiske kjøkken i plan 2, støttefunksjoner (dusj for ansatte i barnehagen), renholdssentral. Det er direkte inngang fra barnehage til turnhall i plan 1 og direkte inngang fra barnehage til bordtennishall i plan 2. Bordtennishallen skal også kunne benyttes av barnehagen som møterom, og barnehagens pedagogiske kjøkken skal kunne benyttes av Idrett. Barnas garderober er dimensjonert for 100 barnehageekvivalenter. Dette for evt. å kunne benytte sambrukspotensialet ved at 40m2 av idrettshallene/deler av fingarderober / vrimleareal som er egnet for lek og opphold innregnes i LOA. Det er politisk vedtatt at bygget skal ha bærende konstruksjoner av tre, og fasaden skal være dominert av tre. Tilgjengelighet, brukbarhet og miljø er grunnleggende premiss for utforming av bygget. Det er valgt et klart arkitektonisk helhetsgrep, med en utforming og plassering som gjenspeiler byggets bruk og betydning, og legger til rette for å gi området en ny kvalitet og identitet. Idrettshall, basishall 1 turn, støttefunksjoner og bordtennishall må oppfylle krav i Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet siste gjeldende utgave og bestemmelser i Kulturdepartementets veileder Universell utforming av idretts og nærmiljøanlegg. 9

10 Prosjekteringsgruppen har bestått av konsulentgruppen som har rammeavtale med Lunner kommune. Dette omfatter følgende: ARK SG Arkitektur AS RIB DBC AS RIE Ingeniørfirmaet Malnes & Endresen AS RIV UnionConsult AS RIBr Roar Jørgensen AS LARK Landskapsarkitekt Arvid Moger AS RIA Reinertsen AS RIG Reinertsen AS 10

11 1. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV 1 RIGG OG DRIFT kr 00 Prosjektering og FDV kr 01 Rigg og drift kr SUM C.2 eks mva kr 01.1 Rigg og drift Rigg på byggeplass Riggkostnader i følge NS 3420 A: Byggeområdet skal sikres mot uvedkommende i hele byggeperioden Drift av byggeplass Driftskostnader i følge NS 3420 A: Det skal videre medtas alle kostnader i Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø iht. byggherreforskriften samt rent bygg i byggeperioden. Komplett byggrengjøring inkl. vinduspuss og byggvask skal medtas Entrepriseadministrasjon Totalentreprenøren medtar alle kostnader ved administrasjon av egne arbeider og underentreprenører Avfallsbehandling Bygningsavfall skal sorteres. Bortkjøring og fyllplassavgifter skal være inkludert. Det skal utarbeides avfallsplan. Avfalsplan med stipulerte mengder skal sendes ansvarlig søker før arbeidene påbegynnes SHA Kommunen vil engasjere eget firma som vil ivareta byggeledelse og SHA i utførelsesfasen. Se Del II Konkurransegrunnlag, kap D.3 og SHA plan Rent og tørt bygg NBI blad og legges til grunn for ren, tørr og ryddig byggeprosess Hovedrengjøring Hovedrengjøring skal utføres når alle byggeaktiviteter er avsluttet, før bygget overleveres, og før igangkjøring og innregulering av ventilasjonsanlegget. Alle innvendige flater, bygningselementer og installasjoner skal være rengjort og uten flekker og søl. 11

12 01.2 Prosjektering og søknader Prosjektering Arbeidene er prosjektert som tegningsmaterialet og beskrivelsen viser. Den videre prosjektering for alle fag påhviler totalentreprenøren. Prosjekteringen for alle fag skal drives så langt at den fungerer som grunnlag for utførelse av arbeidene og som grunnlag for FDV dokumentasjon. Det skal utarbeides digitale tegninger for alle fag. Det skal avholdes prosjekteringsmøter og byggherre skal ha anledning til å delta på disse. Møtene referatføres av totalentreprenør. Det skal gjennomføres og dokumenteres tverrfaglig kontroll før det søkes igangsetting for aktuelle arbeider. I forbindelse med tverrfaglig kontroll skal det utføres samplott der alle fag dokumenteres. I korridorer og andre felles føringssoner skal det utarbeides tekniske snitt for alle fag med spesiell vekt på områder med stor kompleksitet. NB! Samplott skal primært ikke benyttes som arbeidstegninger, men være til hjelp under prosjektering / installasjon og synliggjøre de løsninger som blir vedtatt. Det forutsettes at både konsulenter og utførende deltar på koordineringsmøter for å få fram gode omforende løsninger. For bygningsteknisk prosjektering gjelder følgende: Alle statlige byggebestemmelser skal overholdes og alle relevante standarder anvendes. Konstruksjoner skal dimensjoneres og beregnes av en prosjekteringsgruppe som er underlagt totalentreprenøren. Statiske beregninger og dimensjonering skal utføres ihht relevante Eurocode/ Norsk standard. Dimensjonerende laster bestemmes iht Eurocode/ Norsk standard, NS EN 1990 til Totalentreprenøren skal medta kostnader for komplett prosjektering. Det skal utarbeides entydige konstruksjons og produksjonstegninger for alle bærende konstruksjoner. Tegningene skal inneholde de opplysninger som kreves i de respektive Norske Standarder og Eurokoder. Nedbøyninger/utbøyinger skal generelt tilfredsstille krav gitt i gjeldende standarder og forskrifter. Maks karakteristisk nedbøyning for dekker, bjelker og fagverksdragere skal likevel ikke overstige L/250. Det skal også kontrolleres og dokumenteres for svingninger i bærende dekke konstruksjoner at komfortkrav til egenfrekvenser og akselerasjoner oppfylles. Dette gjelder særlig etasjeskille i mellombygget for vibrasjoner fra tekniske rom og aktivitetsflater i bordtennishall som også skal kunne brukes til aerobic og dans. Idrettsutstyr er en svært viktig del av prosjektet, og må vies spesiell oppmerksomhet. Utstyret skal ha innfesting i gulv, tak eller vegger, og flere komponenter skal betjenes elektrisk. Både i prosjektering og utførelsesfasen må det være fokus på tverrfaglighet. Allerede ved fundamentering og støping av gulv må det tas stilling til groper og innfestingspunkter, og detaljprosjektering av idrettsutstyr må derfor gjennomføres så tidlig som mulig. Byggherre skal godkjenne produkter og plassering før utstyret settes i bestilling. 12

13 Byggautomatisering: Byggautomatisering er beskrevet både av RIV og RIE, og kap. 56 prises begge steder. Totalentreprenør må påse at leveransen er koordinert. Totalentreprenøren skal medta kostander for tegningsdistribusjon i papir og digitalt. Prosjekthotell Byggherren har vedtatt å benytte prosjekthotell. Dette skal benyttes av alle prosjekterende i detaljprosjekteringen. Dette gjelder også alle relevante dokumenter tilhørende prosjektet Søknadsprosess Det vil bli søkt rammetillatelse for prosjektet parallelt med anbudsutsendelse. Ansvarlig søker for prosjektet er SG Arkitektur AS. SG Arkitektur AS honoreres av Lunner kommune for videre arbeid som ansvarlig søker. Konsulentene som har utarbeidet anbudsunderlaget skal i den videre prosessen bistå tiltakshavers byggeleder med kontroll av prosjektert materiale og utførelse på byggeplass FDVU dokumentasjon FDVU dokumentasjon Det skal leveres komplett FDVU dokumentasjon for alle fag. NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk skal legges til grunn. All dokumentasjon leveres digitalt i anerkjent system, f eks FDVeasy fra cobuilder eller likeverdig Arbeidet med FDVU dokumentasjon skal starte ved byggestart. Midlertidig FDVU dokumentasjon skal foreligge 4 uker før ferdigbefaring. Komplett FDVU dokumentasjon skal foreligge ved prøveperiodens slutt. Det leveres Som bygget tegninger for alle fag. Digitale filer skal leveres i DWG eller DXF format samt PDF. Tegningene skal ha lagoppbygging etter NS Entreprenøren skal levere komplett brannverndokumentasjon, (ref. Forebyggendeforskriften) inklusive branntegninger. Videre skal det leveres generelle orienteringsplaner (brann), samt rømningsplan. Rømningsplaner utformes i henhold til NS Det skal også leveres brannstrategirapport. Organisatoriske grensesnitt, både for brannverndokumentasjon og evakueringsplan, skal avklares med tiltakshaver og leietaker og implementeres i den komplette leveransen. 13

14 LCC beregninger Det skal utføres LCC beregninger etter NS3454 Livssykluskostnader for byggverk prinsipper og struktur som overleveres sammen med FDV dokumentasjon Funksjonskontroll og prøvedrift Funksjonskontroll / prøvedrift Etter at de respektive anleggene er ferdig montert, skal totalentreprenør gjennomføre fullstendig utprøving, idriftsettelse og funksjonskontroll av samtlige anleggskomponenter. Der hvor flere enkeltanlegg skal spille sammen, har avhengighet av hverandre, skal totalfunksjonen prøves. Krav til prøvedrift er nærmere beskrevet i fagkapitlene. 14

15 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 2 BYGNING kr 02 Riving og klargjøring av tomt kr 03 Grunnarbeider kr 05 Betongarbeider kr 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte kr 07 Stålkonstruksjoner kr 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer (tre) kr 09 Murerarbeider kr 10 Flisarbeider kr 12 Tømrerarbeider kr 14 Vinduer kr 15 Dører kr 16 Låser og beslag kr 17 Tekkearbeider kr 18 Blikkenslagerarbeider kr 19 Metallarbeider kr 21 Malerarbeider kr 22 Byggtapetsering kr 23 Himlingsarbeider kr 24 Fast bygginnredning kr 25 Bygningsmessig VVS kr 26 Bygningsmessig elektro kr SUM C.2 e mva føret til sammendrag kr Opsjoner Parkettgulv i bordtennishall kr kr kr kr kr kr kr kr 15

16 Generelt Beskrivelsen under dette kapittelet angir grunnleggende funksjons og kvalitetskrav for bygningsmessige arbeider. Arbeidene skal utføres i henhold til Plan og bygningslovens krav, TEK10, brannforskrifter, helseforskrifter, arbeidstilsynets bestemmelser og kommunale vedtekter som berører byggearbeidene. Alle detaljløsninger skal være pre aksepterte eller dokumenterte i henhold til bestemmelsene i TEK10. Barnehagen skal utføres som passivhus og tilfredsstille NS3701:2012 Kriterier for passivhus og Lavenergibygninger (YRKESBYGNINGER). Arbeidene skal for øvrig utføres på en håndverksmessig anerkjent og forsvarlig måte. For betongarbeidene gjelder kontrollklasse normal. Gjennomføringen av arbeidene baseres på: NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner som omfatter mengderegler, tekniske bestemmelser og spesifiserende tekster. 4.utg. NS 3421 Tekniske bestemmelser og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner Der det fra bygningsmyndigheter kreves sertifisering/klassifiserte utførelser og produkter med obligatorisk ytelseserklæring og CE merking skal det fremlegges sertifiserings /godkjenningsdokumenter fra Norges Standardifiseringsforbund, Direktorat for Byggkvalitet eller andre godkjente klassifiseringsorganer som dokumenterer at utførelse og dimensjon er godkjent. Tilbyder skal medregne alle kostnader som er nødvendige for en komplett leveranse i henhold til spesifikasjoner og tegninger. Det skal medregnes all nødvendig detaljprosjektering, statiske beregninger og annen nødvendig dokumentasjon. TE overtar det fulle ansvaret for prosjekteringen Krav til bærende system Standarder og belastninger Generelt skal alle offentlige bestemmelser overholdes og alle relevante standarder anvendes. Kravene til bærende systemer skal oppfylles ved bruk av bla. følgende Eurokoder: NS 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS Eurokode 1: Laster på konstruksjoner NS Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1 1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1 1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong Del 1 1: regler og regler for bygninger. NS Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1 1: Allmenne regler og regler for bygninger. Allmenne 16

17 NS Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner Del 1 1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1 1: Allmenne regler NS Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger. Hvis beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i Norsk Standard, må det dokumenteres at disse gir minst den sikkerheten eller kvaliteten som forskriftene krever Belastninger Laster skal fastsettes og vurderes ut fra forventede virkelige laster, Eurokode 1990 og alle heftene i Eurokode 1991 serien Egenlaster I tillegg til hoved konstruksjonens egenlast skal det fastsettes og vurderes påførte egenlaster og dynamiske laster fra maskinelt utsyr og innredninger (idrettsutstyr, se vedlagte utstyrslister og ARK tegninger), bevegelige lyd skillevegg og to ball nettvegger i idrettshallen) samt laster fra tekniske installasjoner, himlinger, påstøp, avretting og lettvegger osv. Alle tak skal også være dimensjonert for oppheng av lyd/lys utsyr (50 kg/m2). Tilleggsbelastning fra slikt utsyr på fagverksdragerne i idrettshallen skal maksimalt være 300 kg/m) Nyttelaster Nyttelaster skal fastsettes etter Eurokode I tillegg skal det tilrettelegges for brukslaster fra idrettsutstyr samt framtidig klatrevegg i idrettshallen (se utstyrslister & henvisning på ARK tegninger) Snølaster Snølaster med tilhørende formfaktorer skal fastsettes etter Eurokode for Lunner kommune Vindlaster Vindlast med tilhørende formfaktorer skal fastsettes etter Eurokode for Lunner kommune Ulykkeslaster Det skal vurderes om faren for påkjøring på utsatte konstruksjonsdeler. Påkjøringslaster fastsettes etter Eurokode Seismisk analyse & seimsiske fuger Seismisk stabilitet av bygget skal kontrolleres og dokumenteres. Seismisk beregning skal utføres i henhold til Eurokode 8. 17

18 Nybygget skal deles opp i 4 deler (barnehage, mellombygget, basishall turn og idrettshall) med hjelp av seismiske fuger (på ca. 50mm) og atskilte bærekonstruksjoner. Fugene plasseres mellom disse delene og er angitt i ARK tegninger. Bærekonstruksjoner til hver del skal generelt avstives separat Brannkrav Brann (brannkrav, nødvendige rømningsveier, brannskap o.l.) er beskrevet i eget kapittel. Det henvises til eget kapittel angående brannteknisk redegjørelse utarbeidet av RIBr. Alle krav til bæresystemet som kreves i denne redegjørelsen skal etterfølges av totalentreprenøren. Det er totalentreprenørens ansvar å sørge for at gjeldende forskrifter og lover med hensyn på brann oppfylles. Det skal dokumenteres at de tilbudte utførelser er i henhold til gjeldende lovverk og tilfredsstiller gjeldende brannkrav. Totalentreprenør må medregne all nødvendig brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Toleranseklasser, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og kontrollklasse Toleranseklasse: Gjennomføringen av arbeidene baseres på NS 3420, siste utgave. Generelle krav til nøyaktighet og avvik settes til toleranseklasse B (2) hvis ikke annet er spesielt angitt. Generelt gjelder standardens krav til maksimalt sammensatt byggeplassavvik på ±15mm. Konsekvensklasse: settes til klasse CC2 i henhold til NS EN 1990 Tabell B1 Pålitelighetsklasse: Settes til klasse 2 i henhold til NS EN 1990 Tabell NA.A1(901) Kontrollklasse: settes til N (normal) i henhold til NS EN 1990 Tabell NA.A1(902) 18

19 02 Rivning for klargjøring av tomt Klargjøring av tomt Totalentreprenør har ansvaret for nødvendig rydding av tomten. Dette inkluderer også nødvendig rivning/fjerning av eksisterende asfalt, busker og lignende. Det skal etableres utvendige plasser og veier for interntransport og provisoriske veier. 03 Grunnarbeider Generelt. Alle grunnarbeider skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, mht. nødvendige sikringstiltak for utførelse av arbeidet. Totalentreprenøren plikter å skaffe seg nøyaktige opplysninger om eksisterende ledningsnett og ta alle nødvendige hensyn til dette. Totalentreprenøren medtar alle kostnader som må dekkes av utbygger i forbindelse med eventuell sikring eller omlegging av eventuelle eksisterende kabler og ledninger i grunnen som berøres av byggearbeidene. Utførende totalentreprenør skal disponere teknisk utrustning og personale av slik kvalitet og i en slik utstrekning at de regler som er gitt for utførelsen, med sikkerhet kan oppfylles. Offentlige og private veier som totalentreprenøren benytter, inne på eller ved byggefelt i forbindelse med utførelsen av sine arbeider, skal i byggetiden vedlikeholdes av ham og etter arbeidene i hans kontrakt er ferdig, skal veiene justeres og repareres for eventuelle skader av ham eller for hans regning. Vegenes eiere skal godkjenne reparasjonene. Totalentreprenøren er også ansvarlig for alle skader som måtte oppstå på naboeiendommer, ledningsnett i grunnen etc. Eventuelle fyllinger bygges opp lagvis med egnede masser som komprimeres for å unngå større setninger. Der det er gravet i større omfang enn nødvendig, må det tilbakefylles med egnede fyllmasser. Alle grøfter gjenfylles til ferdig terreng etter tegninger. Nabobygg: For nærliggende nabobygg kan skader oppstå og gamle skader kan oppdages i forbindelse med sprengnings og anleggsarbeidene. Tilstrekkelig bygningsregistrering, rystelsesmålinger og setningsoppfølging skal utarbeides av totalentreprenøren Grunnforhold Bygget som delvis blir utført i 2 etasjer skal plasseres i litt skrående terreng, se LARK sine terrengsnitt gjennom bygget. Det er foretatt grunnundersøkelser av planlagt området for nybygget. En foreløpig geoteknisk vurdering og borekart av Reinertsen AS er lagt ved tilbudsmaterielle. Det ble tatt få kontrollboringer for fjellpåvisning i planlagt byggegrop. Det er derfor utført tre prøvegravinger med gravemaskin i Nord Vestre del nybygget. Skisse med påviste fjellkoter fra prøvegravinger er også vedlagt. 19

20 Resultater av sonderingsboringer & prøvegravinger tyder på delvis tynt lag morene over grunnfjell under store deler av bygget. Men sprengning og undersprengning må også påregnes. Alle eventuelle sprengningsarbeider medtas i prisgrunnlaget. Det skal undersprenges minst 0,5m under fundamenter. Pris for sprengning av grøfter til VA, EL, RØR medtas i de respektive posisjoner i tilbudsskjemaet. Eventuelt utsprengte masser skal brukes til oppfylling under bygget. Masser som ikke kan brukes på tomten er totalentreprenørens eiendom og skal transporteres bort. Evt. forurensede masser fjernes og kjøres til godkjent deponi. Opplasting, mellomlagring og ev. bortkjøring skal være inkludert i prisene. Basert på valgt plassering av bygget og utarbeidet tilbudsgrunnlag må totalentreprenøren vurdere og planlegge nødvendige grunnarbeider som sprengning og masseutskifting. Totalentreprenøren må gjøre seg kjent på tomta. Nødvendig supplerende profilering ift masseberegning må entreprenøren selv utføre eller vurdere. Totalentreprenør skal også utarbeide egen geoteknisk rapport med vurdering av grunnforhold dersom han finner at vedlagt rapport fra Reinertsen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering og jordskjelvanalyse Byggegrop Byggegropa etableres med sikre graveskråninger. Detaljprosjektering for sikring av byggegrop skal inkluderes i prisene Drenering Totalentreprenøren skal medta legging av nødvendig drensledninger rundt bygget med inspeksjons/stakekummer i hjørner, overvann ledes til egne overvannskummer. Takvann kobles til innvendige nedløp og til overvannsledning. Det dreneres rundt bygget ved utlegging av plast drensrør omfylt med finpukk atskilt fra øvrige masser med fiberduk. Entreprenør skal ta med alle kostnader for gruber inkl. skinner, slisser osv Radonsikring Totalentreprenøren skal sikre bygget mot radon ihht byggdetaljblad Sikring mot radon ved nybygging. Bygget skal prosjekteres og utføres med radon forebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Det skal medtas radonsperre mot grunnen. Det skal brukes radonsperre med bruksgruppe B, Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon og beskyttelsesplast. Tettesjikt føres utenfor vegglivet med lufttett tilslutning til vegg/fundament. Rørgjennomføringer tettes med mansjett eller flytende masse ved flere rør. I tillegg skal byggegrunn tilrettelegges for egnet tiltak som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Det skal legges radonbrønn el. strenger med perforerte rør i det kapillærbrytende sjiktet under betongplaten. Avtrekksrør fra grunnen utformes slik at avtrekksluften ikke vil trekke inn i bygget eller gi høye radonkonsentrasjoner i oppholdssoner utendørs. Videre henvises det til VVS kapitelet. Totalentreprenøren skal foreta tilstrekkelig med målinger etter at bygget er satt i drift og dokumentere at Radonkonsentrasjon i inneluft ikke overstiger 200 Bq/m 3. 20

21 05 Betongarbeider Generelt Prosjektering av betongkonstruksjoner skal utføres etter Eurocode For krav til forskaling, armering og plasstøpt betong gjelder NS Gjennomføringen av arbeidene baseres på NS 3420, siste utgave. Generelle krav til nøyaktighet og avvik settes til toleranseklasse D (4). Totalentreprenøren skal foreta all nødvendig utstikking, utmåling og utsetting av høyder m.v. ut fra de byggelinjer og høyder som påvises av Oppmålingsvesenet. Valg av miljøklasse for betong velges ut fra de miljøbelastninger som konstruksjonene blir utsatt for. Betongarbeidene utføres i kontrollklasse Normal kontroll. Hvis ikke annet er angitt kan totalentreprenøren velge selv det forskalingssystemet som måtte passe. Forskalingen skal være så stiv og sterk at ut og nedbøyninger ikke forekommer. Forskalingen skal overalt danne jevne, pene flater uten sprang og grater, synlige innvendige betongoverflater skal etter støp være klar for maling. Alle synlige betongoverflater innvendig som ikke males skal støvbindes. Dette gjelder også overflater over Lett himling. Alle nødvendige sprang, sokler, utsparinger o.l. skal være inkludert i tilbudet Alle synlige utvendige hjørner skal avfases med 20x20 mm trekantlekt. Entreprenøren plikter å holde tiltakshaveren underrettet om støpearbeidenes fremdrift. Tiltakshaveren skal godkjenne betongoverflater etter første støp. Tiltakshaverens kvalitetsovervåkning vil bli foretatt mot entreprenørens kvalitetsplan og arbeidsprosedyrer. Denne overvåkningen fritar ikke entreprenøren for hans fulle ansvar. Det forutsettes at armeringen velges slik at riss i betongoverflaten mest mulig begrenses. Det skal benyttes armeringskvalitet B500C (kamstål). Alle foreskrevne betongoverdekninger må nøye overholdes. Før innstøping skal all armering være fri for løs rust og enhver slags forurensning som kan forringe heften til betongen. Det skal anvendes ferdigbetong og levering må skje fra godkjent fabrikk. Alle nødvendige sprang, sokler, utsparinger o.l. skal være inkludert i tilbudet. Det skal varsles om skadede betongelementer og disse skal undersøkes av tiltakshaver. Er det tvil om elementets konstruktive styrke, skal elementene vrakes. Vrakede elementer skal merkes og lagres særskilt og fjernes fra byggeplassen snarest. Skadede elementer skal erstattes av nye, uten omkostninger for tiltakshaver. Alle lastbærene prefabrikkerte betong komponenter skal være sertifisert med obligatorisk CE merke og leveres med Ytelseserklæring. Prefabrikkerte betongelementer skal dimensjoneres ihht gjeldende krav, og prosjektering og innfestinger av elementer skal tilfredsstille Betongelementbokens bestemmelser sammen med Eurokode s bestemmelser. 21

22 Direkte fundamentering Totalentreprenøren skal i sitt tilbud medta alle arbeidsoperasjoner og kostnader ved å fundamentere bygninger og anlegg og å opparbeide et komplett utomhusanlegg med stabile/setningssikre overflater. Generelt forutsettes det at bygget fundamenteres på løsmasser eller på komprimert fylling. Alle humusholdige toppmasser/matjord og eventuelt uegnede fyllmasser må fjernes og erstattes med kvalitetsfylling. Bygget fundamenteres med enkel og stripefundamenter direkte på løsmasser. For punktfundamenter benyttes det betongpilastere fra fundamentsåle opp til stålsøylenivå. Avstivningsvegger og grop til idrettsutstyr fundamenteres på banketter. Under fundamenter og banketter/såler legges det et forsterkningslag/avrettingslag av sprengstein/knuste masser på til sammen 0,50m. Under gulv på grunn legges ut minst 30cm med pukk. Bygget skal frost isoleres ihht. gjeldende forskrifter. Utvendige markisolasjon skal også hensyntas i energiberegning. Detaljprosjektering for sikring av fundamenteringsarbeider skal inkluderes i prisene Utvendige avstivende betongvegger Plasstøpte etasjeskille mot det frie i bordtennis hall bæres (i tillegg til innvendig bære akse ved hovedinngang) av utvendige avstivende betongvegger. Disse er forutsatt utført som plasstøpte betongvegger i forskjellige retninger, se ARK tegninger. Med hensyn på kuldebroer foreslås det å minimalisere opplegg og kontaktareal mellom gjennomgående betongvegger og plasstøpt dekke. Totalentreprenøren skal også dokumentere kuldebro og sikkerhet mot kondens i disse kritiske detaljene. Utvendige bærekonstruksjoner skal frost isoleres ihht. gjeldende forskrifter Yttervegger i betong Under yttervegger skal det være isolerte ringmurer av betong. Ved barnehagen stilles det skjerpete krav til kuldebroer og nødvendig tilleggs isolasjon (passivhusstandard). Ringmurer blir brutt av pilastere for stålsøyler. Synlig del av grunnmur pusses eller kles med sementfiberplate eller tilsvarende. Totalentreprenør må ta høyde for terrengvariasjon mot grunnmur/ringmur. Det henvises i denne sammenheng til ARK og LARK sine tegninger og koteplan. Yttervegger mot terreng i grop for idrettsutstyr skal være i betong som isoleres utvendig. Disse skal sparkles og males. Det skal inkluderes innfestingsdetaljer og innstøpte plater for innfestning av idrettsutstyr (se utstyrsliste og ARK tegninger). Dette gjelder også utstyr som ikke skal være fastmontert men som kan monteres senere. 22

23 Mellombygg: Deler av yttervegg i 2. etasje mot Nord (teknisk rom) og trappesjakt mot sør utføres som avstivende betongvegg fra 1. etasje til opp under tak, se ark tegninger. Barnehage: Deler av yttervegg mot Vest og trappesjakt mot Nord utføres som avstivende betongvegg fra 01. etasje til opp under tak, se ark tegninger Bærende/avstivende innervegger i betong Bærekonstruksjoner stabiliseres ved å føre horisontalkrefter gjennom stive tak og dekkeskiver til avstivende stålkryss, betongvegger og heissjakter som støpes opp i full høyde opp under taket. Avstivende vegger utføres i plasstøpt betong. Etasjeskille skal forankres til disse for å overføre krefter til de avstivende betongveggene. Det henvises spesielt til plassering av seismiske fuger og separat avstivning for alle 4 bygningsdeler. Disse er angitt i ARK tegninger. Det skal inkluderes innfestingsdetaljer og innstøpte plater for tilstøtende bærende konstruksjoner og takelementer. Alle utsparinger og konsoller skal inkluderes. Det skal inkluderes innfestingsdetaljer og innstøpte plater for innfestning av idrettsutstyr (se utstyrsliste og ARK tegninger). Dette gjelder også utstyr som ikke skal være fastmontert men som kan monteres senere. For brannkrav, se branntegninger og brannkonsept. Innvendige overflater males. Synlige veggflater i forbindelse med våtrom flislegges og det males over flislagt areal og opp til himling, se rombehandlingsskjema Heissjakt Heissjakt utføres i plasstøpt betong og inngår som et avstivende og stabiliserende konstruksjonselement. I tak over heissjakt anordnes fester for løftekroker for heismontasje og service. Alle utsparinger skal inkluderes, utsparinger for tekniske føringer og dørutsparinger. Det skal inkluderes nødvendig stål for innsveising av skinner etc. for heis samt stål for opphengskroker i sjakttopp og konsoller på vegger for hulldekker og ståldragere. Ellers skal det inkluderes innfestningsdetaljer og innstøpte plater for tilstøtende bærende konstruksjoner. Overhøyde og gruve for heis skal inkluderes. Ventilasjon av heis må ivaretas. Innvendig støvbinding av heissjakt. Brannkrav: Se branntegninger 23

24 Utkragede etasjeskiller som frittbærende dekker i betong Utkragede etasjeskille i bordtennis hall utføres som plasstøpt dekke opplagt på hattebjelker over inngangsparti og utvendige avstivende betongvegger. Etasjeskille isoleres nedenfra. Totalentreprenørens detaljprosjektering skal fokusere på å minimalisere kuldebroer. Det skal inkluderes nødvendige kuldebrobrytere (generelt min. 100mm i forkant av dekke), det henvises til detaljer fra ARK. Særlig ved denne utkragede bygningsdeler der klima skjerm blir brutt av bærende konstruksjoner. Overgang mellom gjennomgående betongvegger og utkragede plasstøpt dekke foran inngangsparti foreslås utformet med kun delvis opplegg for å redusere kontaktareal Gulv på grunnen Det utføres gulv på grunn som skal tilfredsstille krav til overdekning og bestandighet i forhold til tenkt bruk. Gulv på grunn tykkelser skal være min t=80mm og ivareta overdekningskrav til gulvvarme. Gulvvarme skal legges i barnehagen og garderobeanlegg i mellombygget. Alle utsparinger skal inkluderes. Det skal inkluderes innfestingsdetaljer og innstøpte plater for innfestning av idrettsutstyr (se utstyrsliste og ARK tegninger) Totalentreprenør må medta detaljprosjektering og koordinering mot utstyrsleverandør. Gulvtykkelser skal dimensjoneres/forsterkes slik at spesielle brukskrav blir oppfylt (aktivitetsflater) Det skal benyttes nødvendig gulvisolasjon og forsterkningslag under betonggulv ihht. gjeldende Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10). Gulv må generelt deles med fuger av hensyn til riss, lyd og vibrasjoner. Gulvene skal stålglattes evt. summes før legging av belegg eller forberedes for fliser. Her henvises det til romskjema fra ARK. Gulv i vindfang og inngangspartier skal nedsenkes til innvendige matter Totalentreprenør må ellers ta høyde for at gulv på grunn skal støpes i ulike nivåer på grunn av ulik tykkelse på gulvoverflater i de forskjellige bygningsdelene og krav til trinnløs tilkomst. På alle gulvene i barnehage, mellombygg, basishall og idrettshall skal det være samme nivå på ferdig overflate og trinnfrie overganger. 24

25 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte Etasjeskiller som frittbærende dekker i betong Etasjeskille utføres som prefabrikkerte hulldekker (HD), opplagt på hattebjelker i stål og betongvegger/heissjakt. Dekkene etableres som stive skiver for å overføre horisontalkreftene ut til avstivende betongvegger. HD skal sjekkes for vibrasjoner fra teknisk utsyr og svingninger og økt kapasitet mhp tenkt bruksområdet (bordtennisdel skal kunne benyttes til dans, aerobic osv.) og eventuelle utsparinger og nedsenkninger i våtrom. Over hulldekker skal det inkluderes avrettingsmasse tilpasset planlagt gulvoppbygging. Langs med yttervegger skal HD kanaler tettes. I barnehagen skal etasjeskillet utføres med lyd/varmeisolering og påstøp med gulvvarme. Det skal tas hensyn til forskjellig gulvoppbygging pga. ulike gulvbelegg. Høyden på ferdig gulv skal være lik i alle rom og gjennomganger mellom barnehagen & mellombygget. For innvendig gulvbelegg i etasjene henvises det til romskjema fra ARK Det skal inkluderes nødvendige kuldebrobrytere (generelt min. 100mm i forkant av dekke, barnehage skal tilfredsstille passivhuskrav, min 200mm), det henvises til detaljer fra ARK. Alle utsparinger skal inkluderes Trapper, balkonger m.m Innvendige trapper skal utføres som prefabrikkerte betongkonstruksjoner, se vedlagt ARK tegning. Det skal inkluderes oppleggsdetaljer for innfesting av trapp. Det skal være nedsenket fotskraperist av metall ved hovedinnganger. For denne skal det medtas prefakrikerte eller plasstøpte gruber. Overløpet dreneres ut i drenerende sjikt. Utvendig betongdekke frostisoleres ihht gjeldene krav. 25

26 07 Stålkonstruksjoner Generelt For de anvendte materialer, prosjektering og utførelser gjelder Eurokode 1990, 1993 og NS 3420 siste utgave. For arbeidene gjelder NS EN , NS EN 1090 og NS 3420: Toleranseklasse D(4) Utførelsesklasse EXC2 Korrosjonsklasse C1 shopprimer generelt innomhus (kles inn og som ikke er synlig) Korrosjonsklasse C2 (holdbarhet 5 15 år) innomhus (synlig) Korrosjonsklasse C2 (holdbarhet >15 år) utomhus Alle lastbærene stål komponenter produsert ihht NS EN skal være sertifisert og CE merket ihht NS EN og leveres med Ytelseserklæring. For arbeidene gjelder NS EN og NS EN Stålet skal være i S355. Utendørs stål konstruksjoner skal ha egnet slagseighetsklasse og maksimale gods tykkelser i pålitelighetsklasse 2 for minimums driftstemperatur på 35 grader. Stålkonstruksjoner rengjøres ved sandblåsing evt. slyngrensing til renhetsgrad etter ISO 8501 og shopprimes. For stålkonstruksjoner henvises det til NS 3420 P1 og de standarder som det der er henvist til. Ikke synlig stål og innstøpningsgods for innendørs konstruksjons skal være i klasse C1 og behandles med primer. Evt. synlig stål i innendørs konstruksjoner og innstøpingsgods skal være korrosjonsbeskyttet til klasse C2 med holdbarhet 5 15 år. Alt stål i utendørs konstruksjoner og innstøpningsgods skal være korrosjonsbeskyttet til klasse C2 med høyt holdbarhet, lengre enn 15 år. Høy levetid på overflatebehandling skal oppnås med grunn, mellom, og toppstrøk. Sveisetilsettingsmaterialet skal være tilpasset grunnmaterialet og type sveis. Alt stål skal brannbeskyttes ihht brannrapporten. Stålbjelker og søyler skal isoleres med Conlit tung mineralull brannisolasjon og kles inn ihht ARK tegninger. Utvendig stålbjelker skal kles inn og evt. brannbeskyttes med produkter egnet for å tåle utvendig miljø. 26

27 Søyler Bærekonstruksjoner i barnehagen & mellombygget utføres hovedsakelig i stål. Generelt benyttes HUPprofiler til søyler. Søyleplassering er vist på vedlagte ARK tegninger og 3D illustrasjoner for bærekonstruksjoner Bjelker Bærekonstruksjoner i barnehagen & mellombygget utføres hovedsakelig i stål. Til bæring av etasjeskille & tak benyttes det HSQ bjelker i alle bære akser. Tak over 2. etasje i bordtennishall (mellombygget) utføres delvis med stålfagverksdragerer som spenner over hele bredden, se ARK tegninger. Trekant åpningene i fagverksdragerne skal gi plass til føring av rør og ventilasjonskanaler Avstivende konstruksjoner I basishall turn og idrettshall foreslås det avstivningskryss som vist i vedlagte ARK tegninger og 3D illustrasjoner. Det skal benyttes HUP profiler med stål forankringsplater som skal slisses inn i limtrekonstruksjoner (hovedbæresystem) Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Totalentreprenøren må medregne all nødvendig brannbeskyttelse vha. brannisolasjon av bærende stålkonstruksjoner, f.eks. Conlit eller brannmaling. Alt stål skal brannisoleres ihht brannrapporten. Stålbjelker og søyler skal isoleres med Conlit tung mineralull brannisolasjon eller brannmales (evtl. fagverksdragere over himling i bordtennishall). Eventuelle synlige stålkonstruksjoner under himlingsnivå må brannbeskyttes med brannmaling. Utvendig stålbjelker skal kles inn og evt. brannbeskyttes med produkter egnet for å tåle utvendig miljø. Vedr. brannkrav henvises det til brannteknisk rapport/notat i eget kapittel Materialer og materialkvaliteter Utvendige søyler til bæring/avstivning av utstikkende bygningsdeler og baldakiner utføres med overflater som tåler mekanisk påkjenning og skal dimensjoneres / beskyttes for mulig støtbelastning. Disse skal beskyttes mot påkjøring i områder de kan være utsatt for biltrafikk Yttertak Idrettshaller Bærekonstruksjonen utføres med limtre konstruksjoner. Det benyttes limtresøyler og takfagverk av limtre. Det skal gis opsjonspris for fagverksdragerne, utførelse som bunta takstoler. Trekant åpningene i fagverksdragerne skal gi plass til føring av rør og ventilasjonskanaler. Beskrevet og prises i kap 08. Yttertak utføres med høyprofilplater, isolasjon og 2 lag papptekking. Det presiseres at brannkrav til avstivende tak skivevirkning skal ivaretas gjennom dimensjonerende tid for brannpåkjenning, se brannrapport. Medta eventuelt vindkryss i taket for stabilisering. Høyprofilplatene skal være perforerte for akustisk regulering av hallene. 27

28 Trapper, balkonger, m.m Utvendige bærekonstruksjoner ved overbygde inngangspartier, utvendige trapper og rømningsadkomster utføres hovedsakelig med stål søyler og bjelker. Se også ARK tegninger og 3D illustrasjoner. Utvendige rømningstrapper for barnehagen og mellombygg (vist på ARK tegninger) og dens bærekonstruksjoner utføres i stål med gitterrist (sklisikker utførelse). Utvendige bære, og dekkekonstruksjoner skal avstives separat og adskilles fra bygget slik at varm og kald konstruksjon blir delt. Øvre repos ved rømningstrapper utføres med massivtre dekkelementer med tekking, påforet lufting og med utvendig svak helning (vannavrenning) og som tekkes med membran. Massivtre elementer danner stiv skive og avstives av utvendige stålkonstruksjoner, se ARK tegninger. Det forutsettes at spesielle krav til utendørs trapper og overgangsdetaljer skal ivaretas ihht byggdetaljblad og utforming av trapper skal ivaretas ihht byggdetaljblad Krav til universell utforming (UU) ivaretas (innfelling av trappeneser i kontrastfarge, samt markering på nedre og øvre plan før trapp med nedfelt felt med taktil overflate og i kontrastfarge Baldakiner og skjermtak Takoverbygg og baldakiner ved barnehagen utføres med separate bæresystem uten innfestning i bygget (skille mellom varme og kalde konstruksjoner) for å unngå kuldebruer (passivhusstandard). Bæring/avstivning av utvendig Lett tak (sør fasade), som spenner langs med fasaden, samt avstivning av baldakiner er tenkt utført med HUP profiler, stålbjelker og krysstag, se ARK tegninger. Det skal tas med nødvendig randbjelker og innfestning til Lett takselementer. Alt stål skal brannbeskyttes etter krav i brannrapporten og kles inn. 28

29 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer (treverk) Her beskrives hovedbæresystem for idrettshall og turnhall. Øvrige bærende trekonstruksjoner medtas i kapittel 12. Basishall Turn & & Idrettshall: Bærekonstruksjonen utføres med limtre konstruksjoner. Det benyttes limtresøyler og takfagverk av limtre. Det skal gis opsjonspris for fagverksdragerne, utførelse som bunta takstoler. Trekant åpningene i fagverksdragerne skal gi plass til føring av rør og ventilasjonskanaler. 09 Murarbeid Ikke bærende innervegger Veggene i dusj og garderober bygges opp i lettklinkerblokk der dette er vist på tegning. Rørføringer til dusjarmaturer slisses inn. Leverandørens anvisninger skal benyttes for mur og pussarbeider. Våtromsnormens anvisning BVN murte og støpte veggkonstruksjoner legges til grunn for planlegging og utførelse. Prinsippløsning for vegger i dusjrom 10 Flisarbeider Spesifikasjon av flis på tørre gulv: Foaje, skogang og barfotgang. Tørrpresset glassert flis Flisgruppe NS EN B/gr. I b Produktgruppe: Klinker eller Monocottura Flistype: Fargesjattering i overflaten, 60x30 cm, glasert Vannopptak: 0,5 3% Underlag: Betong, pussavrettet til toleranseklasse B. Fall i hht. TEK (2) a. Slitasjegruppe PEI gr. 5 (NS EN 14411, Byggforsk tabell 534 Ripefasthet 6 8 Moh (NS EN 101) Sklisikkerhet risikogruppe R10 (DIN 51097) 29

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Funksjonsskildring. Hatledalen bustadfelt Trinn 2. Fjaler kommune

Funksjonsskildring. Hatledalen bustadfelt Trinn 2. Fjaler kommune Funksjonsskildring Hatledalen bustadfelt Trinn 2. Fjaler kommune Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 3 2.1 Rigg og drift... 3 2.1.1 Rigg på anleggsplass... 3 2.1.2

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene

Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene PNS Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 2111 Grunn og Fundamenter 26.09.2011 18.11.2011 02.01.2012 31.10.2011 U3D 2201 Råbygg Behandlingsbygg

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE. 1. Orientering om prosjektet. 2. Tekniske krav og bestemmelser. 3. Teknisk beskrivelse

INNHOLDFORTEGNELSE. 1. Orientering om prosjektet. 2. Tekniske krav og bestemmelser. 3. Teknisk beskrivelse INNHOLDFORTEGNELSE 1. Orientering om prosjektet 1.1. Generelt 1 1.2. Omfang 1 2. Tekniske krav og bestemmelser 2.1. Generelt 3 2.2. Teknisk forskriftskrav 3 2.3. Lastforutsetninger 3 2.3.1. Generelt 3

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

SiO Studentsamskipnaden i Oslo Side 2.1 PROSJEKT : Sogn 2012 Fortetting Sogn studentby-trinn III / IV KAPITTEL: 2B BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER - RIB

SiO Studentsamskipnaden i Oslo Side 2.1 PROSJEKT : Sogn 2012 Fortetting Sogn studentby-trinn III / IV KAPITTEL: 2B BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER - RIB SiO Studentsamskipnaden i Oslo Side 2.1 Kapittel : 2B BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER - RIB 20 Kvalitetskrav 21 Grunn og fundamenter 211 Klargjøring av tomt 212 Byggegrop 213 Grunnforsterkning 214 Støttekonstruksjoner

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 Nye Molde sjukehus NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER...2 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN...2 2.2 PÅLITELIGHETSKLASSE OG KONTROLLKLASSE...2 2.3 BESTANDIGHET

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

GRUNN OG BETONGARBEIDER M.M., INKL. UTOMHUS

GRUNN OG BETONGARBEIDER M.M., INKL. UTOMHUS Grunn- og betongarbeider m.m., inkl. utomhus Side 1 av 7 KAP. 2.1 GRUNN OG BETONGARBEIDER M.M., INKL. UTOMHUS INNHOLD 2.1.0 Generelt.01 Orientering og omfang.02 Prosjektering.03 Dimensjoneringsgrunnlag

Detaljer

SOLA KOMMUNE BOYE OG WAAGE & CO AS SKADBERG FELT A - LAVBLOKKER. Sola kommune DELT TOTALENTREPRISE, NS 8407 YTELSESBESKRIVELSE

SOLA KOMMUNE BOYE OG WAAGE & CO AS SKADBERG FELT A - LAVBLOKKER. Sola kommune DELT TOTALENTREPRISE, NS 8407 YTELSESBESKRIVELSE SOLA KOMMUNE SKADBERG FELT A - LAVBLOKKER DELT TOTALENTREPRISE, NS 8407 YTELSESBESKRIVELSE 02 BETONG- OG STÅLARBEIDER Juni 2013 ANBUDSBEFARING: MANDAG KL 10.00, OPPMØTE INNLEVERING DATO: 2013 KL: 12.00

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Rogaland og Arendal Fengsel Dato: Saks- og dokumentnr: 201600820 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn Monteringsråd NORTETT RMS 3500 Grunn Grunn AUGUST 2014 Generelt Nortett RMS 3500 radonmembran er en SBS modifisert bitumen membran med en polyester armert stamme. Nortett RMS 3500 benyttes til beskyttelse

Detaljer

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F)

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F) 700101 Stålhall Parkrode Rud JournalpostID: 13/181692 Arkivsak ID: 13/3162 REV.NR.: 1 SIDE 1 av 5 ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT FUNKSJONELLE KRAV TOTALENTREPRISE FOR SARPSBORG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 Totalentreprenørens ansvar... 3 1.2 Kapitalytelser...

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer