FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift"

Transkript

1 1. RIGG, DRIFT OG FELLESKRAV 1.1 Rigg, drift og nedrigging Generelt Alle ytelser som er beskrevet eller fremkommer i tilbudsgrunnlaget, og som ikke er inkludert i andre kapitler, prises og medtas i dette kapittel 1. Komplett rigging, drift og nedrigging av byggeplass er totalentreprenørens ansvar. Herunder inkluderes alle ytelser knyttet til totalentreprenørens kontraktsmessige forpliktelser samt alle avgifter, gebyrer, leie eller andre kostnader knyttet til etablering, drift og nedrigging av byggeplassprovisorier. Totalentreprenøren forutsettes å ha gjennomgått og vurdert forutsetningene for de ytelser som beskrives i Norsk Standard NS3420 del B, og på grunnlag av dette inkludert alle nødvendige ytelser i sitt tilbud, herunder kapitalytelser, forsikringer, sikkerhetsstillelser, avgifter, gebyrer. Byggherren tillater ikke at totalentreprenøren tar i bruk eksisterende bygg og tekniske anlegg som en del av sin rigg. Eksempelvis må derfor totalentreprenøren medta ekstern byggestrøm og brakker. Riggplass avtales særskilt med byggherre. All rigg må plasseres slik at det ikke er til hinder for ferdsel og normal drift av området. Komplett rigg, drift og nedrigging iht. ovennevnte for samtlige av totalentreprenørens underentreprenører og underleverandører skal inkluderes SHA Totalentreprenøren skal prosjektere og utføre prosjektet iht. alle relevante myndighetskrav mht. SHA. Totalentreprenøren skal utarbeide SHA-planer for alle faser. Prosjektet skal gjennomføres ved en barnehage hvor mange mennesker ferdes og oppholder seg i løpet av en dag. Totalentreprenøren skal i særlig grad hensyn ta dette og til en hver tid sørge for at byggearbeidene fysisk adskilles fra øvrige områder hvor publikum ferdes. Avfall og spesialavfall skal håndteres iht. relevante og gjeldende myndighetskrav og iht. til de retningslinjer som gjelder i kommunen Byggherren vil utpeke koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsperioden og i gjennomføringsfasen. Koordinator for prosjektering vil bli valgt fra totalentreprenørens prosjektorganisasjon. Totalentreprenøren skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Totalentreprenøren skal ha ansvaret som hovedbedrift for prosjektets samlede verne- og miljøarbeid i henhold til Arbeidsmiljølovens 15 samt ansvar som KP. Det er en forutsetning at totalentreprenøren og de han knytter til seg i prosjektet, oppfyller kravene i forskrift om "Internkontroll". Totalentreprenørens system for oppfyllelse av Side 1 av 12

2 forskriften skal dokumenteres og forelegges byggherren. Det påligger totalentreprenøren å påse at tilknyttede bedrifter har tilsvarende dokumenterbare systemer. Jf. også konkurransegrunnlagets punkt A Rent tørt bygg Det skal planlegges, prosjekteres og bygges etter prinsippene i håndboken Rent og tørt bygg, forebyggende helsevern i bygninger, 1. utgave september 2003, utgitt av RIF Sikring og beskyttelse Totalentreprenøren skal svare for all nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser, dette så vel i forhold til offentlige krav. Det forutsettes at totalentreprenøren varsler naboer om de særskilte forhold og ulemper som gjennomføring av prosjektet vil kunne medføre i god tid før arbeidene igangsettes. Totalentreprenøren skal innhente og bekoste nødvendige offentlige tillatelser for støyende, vibrerende eller andre arbeider som krever slik tillatelse. Totalentreprenøren skal holde verneutstyr til besøkende på byggeplassen. Totalentreprenøren bekoster byggeplasskilt til alle, herunder byggherreorganisasjonen. Jf. også eget punkt Kvalitetssikring Totalentreprenøren skal på forlangende fremlegge en dokumentasjon på sitt kvalitetssikringssystem. Systemet skal tilpasses dette konkrete prosjektet. Det vil bli lagt vekt på et funksjonelt rapporteringssystem som bør være gjennomprøvd i bedriften. Kvalitetssikringssystemet skal minimum ha følgende elementer: Bedriftens kvalitetssikringspolitikk Bedriftens organisasjonsstruktur Kvalitetsplan med prosedyresamling Elementer som kreves iht. relevante myndighetskrav Bedriftens kvalitetspolitikk skal presentere bedriftens overordnede hensikter og mål hva gjelder kvalitet uttrykt av den øverste ledelse. Ved kontraktsinngåelse skal totalentreprenøren fremlegge en kvalitetsplan, denne planen skal inneholde blant annet.: Organisasjonsplan for prosjektet Plan for egenkontroll Organisering av SHA-arbeidet på byggeplassen Kontrollplan som fastlegger de kontrolltiltak som er nødvendig for å dokumentere at arbeidene er utført i henhold til kontrakt og overfor tilsynsmyndighet Plan for registrering, rapportering og behandling av avvik Skjemaer for ferdigmelding Prosedyre for overlevering i henhold til NS 8430 Kvalitetsplanen skal forefinnes på byggeplass og være gjort kjent og tilgjengelig for alle aktører. Det må også utarbeides arbeidsprosedyrer for: Side 2 av 12

3 Dokumenthåndtering Innkjøp Mottak, merking og lagring av varer Produksjons- og installasjonsprosesser Kontroll og prøving Totalentreprenøren plikter å ha et kvalitetssikringssystem som oppfyller alle relevante myndighetskrav. Side 3 av 12

4 1.2 FELLESKRAV Anmeldelser og søknader Totalentreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige anmeldelser og søknader til offentlige myndigheter, og er ansvarlig for at disse og prosjektet blir godkjent av alle relevante offentlige myndigheter. Byggherren står for utarbeidelse av rammesøknad. Rammetillatelsen behandles parallelt med anbudsperioden. Rammetillatelse vil foreligge til kontraktsinngåelse. Totalentreprenøren plikter å forholde seg til offentlige myndigheters svar på rammesøknad og tilfredsstille de krav som gis. Totalentreprenøren plikter å imøtekomme krav som stilles fra kommunen. Totalentreprenøren plikter å ta kontakt med de tilsyn/myndigheter som angis, bl.a. Arbeidstilsynet. Totalentreprenøren skal overta alle funksjoner og ansvarsområder som fremgår av rammesøknad og svar fra myndighet. Totalentreprenøren er videre forpliktet til å innhente nødvendig godkjenning for sine aktører i denne sammenheng. Totalentreprenøren skal sende inn søknad om igangsettingstillatelse med ansvar for alle nødvendige funksjoner og ansvarsområder. Totalentreprenøren plikter å ta kontakt med alle relevante myndigheter og forholde seg til offentlige myndigheters svar og henvendelser i denne sammenheng Utførelse Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle arbeider utføres i henhold til gjeldende og relevante myndighetskrav, herunder statlige og kommunale lover, forskrifter, regler og standarder. Anbefalinger fra NBI skal følges. Betingelser og krav som stilles av offentlige myndigheter skal oppfylles, herunder krav som stilles i forbindelser med behandling av anmeldelser og søknader. Samtlige arbeider skal være fagmessig og solid utført, og i henhold til normalt gode utførelser i NS 3420 dersom ikke annet er spesifisert. Alt utstyr og alle arbeidsoperasjoner må tilfredsstille den til enhver tid gjeldende Plan og bygningslov og krav fra Arbeidstilsynet vedrørende SHA, sikring, montasje og tilgjengelighet Dokumentasjon Generelt Vedlagte arkitekttegninger er utført i Autodesk Revit. Alle videre tegninger skal tegnes digitalt som DAK 3D tegninger og skal kunne utveksles som IFC filformat. Lagstruktur skal være iht. relevant gjeldende norsk standard. I tillegg til tegninger til eget bruk skal de øvrige aktører, herunder alle aktører på byggherresiden, ha tegningskopier. Tegningskopier skal distribueres i både i papirformat og digitalt i pdf, ifc og dwg-format. Totalentreprenøren skal påregne at brukere og andre byggherren bestemmer, skal få oversendt tegninger i pdf-fil. Alle dokumenter skal være kvalitetssikret slik at koordinering/samarbeid mellom de ulike fag er ivaretatt. Side 4 av 12

5 Tilbudsgrunnlagets krav til dokumentasjon er å oppfatte som minimumskrav. Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se Konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon ved utførelse. Følgende dokumenter skal som et minimum utarbeides: - Igangsettingstillatelser m. nødvendige vedlegg - Kontrollplaner - KS-håndbok, sjekklister og KS-dokumentasjon iht. KS-system. - SHA-planer - Referat fra vernerunder, befaringer, møter - PA-håndbok - Distribusjonslister - Tegningslister for respektive fag - Evt. øvrig dokumenter iht. krav fra offentlige myndigheter. - Øvrige dokumenter som fremgår av komplett anbudsgrunnlag. Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 sett med minimum følgende dokumentasjon: - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jf. ovennevnte. - Ferdigattest fra kommunal bygningsmyndighet. - Rapport(er) fra ferdigbefaring(er). - Overtagelsesprotokoll(er). - Komplette som bygget tegninger. - Kopi av brev fra offentlig myndigheter med betingelser, dispensasjoner etc. - Innreguleringsrapporter og instrukser. - Branndokumentasjon/komplett dokumentasjon av brannsikkerhet. Totalentreprenøren skal gjennomgå hele dokumentasjonen med bruker før overlevering av anlegget. Dokumentasjonen skal utarbeides i henhold til RIF sin FDV norm av Årskostnadsberegninger skal legges frem dersom byggherren ber om dette. Side 5 av 12

6 Bygg Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se konkurransegrunnlaget Dokumentasjon ved utførelse. Følgende dokumenter skal som et minimum utarbeides: - Plantegninger (ARK og RIB) i målestokk 1:50 - Snitt (ARK og RIB) i målestokk 1:50 - Fundamentplan i målestokk 1:50 - Golvstøpeplan 1:50 - Nødvendige konstruksjonstegninger i målestokk 1:50 - Himlingsplaner i målestokk 1:50 - Fasader i målestokk 1:100 - Situasjonsplan i målestokk 1:500 - Nødvendige detaljer (ARK og RIB) i målestokk 1:20 - Detaljtegning av kjøkken i målestokk 1:20 - Dør- og vindusskjema. - Rombehandlingsskjema. - Fargeforslag utvendig og innvendig. - Komplett materialbeskrivelse. - Statiske beregninger - Armeringstegninger (Plan, snitt og det.) 1:50 - Bøyelister for armering - Dokumentasjon av lydforhold og lydisolasjon mellom rom. - Dokumentasjon av undersøkelser vedr. ev. forekomst av Radon i grunnen. - Evt. øvrig dokumenter iht. krav fra offentlige myndigheter. - Øvrige dokumenter som fremgår av komplett anbudsgrunnlag. Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 sett med følgende dokumentasjon: - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jf. ovennevnte. - Komplette som bygget tegninger m/ajourført beskrivelse. - Komplett dokumentasjon av brannsikkerhet i bygningen. Side 6 av 12

7 VVS Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se konkurransegrunnlaget Dokumentasjon ved utførelse: - Plantegninger i målestokk 1:50 - Nødvendige snitt i målestokk 1:50 - Snitt teknisk rom m/utstyr 1:50 - Bunnledningsplan 1:50 - Himlingsplaner i målestokk 1:50 - Utv. VA-plan i målestokk 1:500 - Skjemategninger sanitær-varme 1:50 - Utsparingstegninger - Systembilder VVS-anlegg - Funksjons- og kapasitetstabeller - Komplett dokumentasjon med angivelse av fabrikat/type/kapasitet på alle leveranser, delt inn etter nedenstående oppdeling: 1. Sanitæranlegg 2. Varmeanlegg 3. Luftbehandlingsanlegg 4. SD- og automasjonsanlegg. 5. Utvendig VA-anlegg Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 sett med følgende dokumentasjon: - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jmf. ovennevnte. - Komplette som bygget -tegninger. - Komplett drift- og vedlikeholdsinstruks for VVS-tekniske anlegg iht. RIF norm. - Innreguleringsrapporter og igangkjøringsrapporter. Vedrørende prøvedrift og opplæring, se eget punkt nedenfor. Side 7 av 12

8 Elektro Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se konkurransegrunnlaget Dokumentasjon ved utførelse: - Igangsettingstillatelse m. nødvendige vedlegg - Kontrollplaner - Plantegninger for elkraft 1:50 - Plantegninger av tele- og automatiseringsinstallasjoner 1:50 - Himlingsplaner 1:50 - Utsparingstegninger 1:50 - Nødvendige snitt og detaljtegninger 1:50/1:20 - Stigeledningsskjema for elkraftanlegg og tele og automatisering. - El-fordelingsskjemaer - enlinjeskjemaer for alle el.fordelinger. - Skjemategninger for tele- og automatiseringsanleggene. - Dokumentasjon på beregninger, FEB-doc, lysberegninger, etc. Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 mapper med følgende dokumentasjon: - Igangsettingstillatelse m. nødvendige vedlegg - Kontrollplaner - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jmf. ovennevnte. - Komplette as-built -tegninger. - Komplett drift- og vedlikeholdsinstruks for el-tekniske anlegg iht. RIF/ norm. - Innreguleringsrapporter og igangkjøringsrapporter Prosjektering m.m Generelt: All planlegging og prosjektering skal utføres slik at og full koordinering mellom de respektive fag sikres. Side 8 av 12

9 Beregninger: Det skal bl.a. utarbeides følgende beregninger: - Statiske beregninger. - Dokumentasjon vedrørende valgt fundamentering. - Bygningsfysiske beregninger og dokumentasjon. - Kjøle- og varmebehovsberegninger som grunnlag for dimensjonering av installert kjøleog varmeeffekt, samt byggets totale kjøle- og varmebehov. - Dokumentasjon av termisk komfort. - Dokumentasjon av dagslysforhold. - Lysberegninger. - Lydberegninger av tekniske installasjoner med hensyn til internt og eksternt lydnivå. - Energi- og effektbudsjett for bygget i henhold til dimensjonerende forhold og valgte klimatekniske installasjoner. - Energiberegninger utføres i henhold til NS 3031 og energi- og effektbudsjett oppsettes i henhold til NS Trykkfallsberegninger av rør og kanalnett. - Branntekniske beregninger. - Effektbehovsberegninger. - Spenningsfallsberegninger. - Samordnede kortslutningsberegninger. - Beregning av varmeutvikling fra sentraler. - Øvrige beregninger iht. myndighetskrav. - Merkesystemet utarbeidet av Statsbygg TFM-system FDV-dokumentasjon: Totalentreprenøren skal utarbeide og levere komplett FDV- dokumentasjon, 3 sett komplette drift- og vedlikeholdsinstrukser på norsk, og i digitalt format. FDV-dokumentasjon skal overleveres byggherren komplett senest ved overtakelsesforretningen. Dersom det avtales flere del-overtagelser, skal dokumentasjonen overleveres i forbindelse med den siste del-overtagelsen Opplæringsprogram i bruk av bygget: Totalentreprenøren skal utarbeide og medta et opplæringsprogram for byggherrens driftspersonell/ brukere. Tidsfrist for komplett gjennomføring av opplæringsprogram er 2 uker etter overtagelse Deltakelse i prosjekteringsperioden: Byggherre og bruker har rett til å delta i og medvirke i alt prosjekteringsarbeid. Byggherre og bruker har ikke plikt til å delta. Totalentreprenøren plikter å innkalle byggherren og/eller dennes representanter i samtlige prosjekteringsmøter og befaringer. Byggherresiden kan delta men er ikke forpliktet til å møte. Dersom byggherresiden ikke møter plikter totalentreprenøren å ivareta byggherre- og brukerkrav. Side 9 av 12

10 Prøvedrift: Totalentreprenøren skal gjennomføre en prøvedriftsperiode på 6 måneder der han har ansvar for drift- og vedlikehold av tekniske anlegg. Prøveperioden skal sikre at anleggene er riktig justert/innregulert og dokumentert samt at funksjonskrav er oppfylt. Totalentreprenøren skal i prøveperioden utføre kontrollbesøk og fylle ut rapportskjema hver 14. dag og rapportere til byggherren. Når prøvedriftsperioden er avsluttet skal totalentreprenøren utarbeide en sluttrapport og avholde egen befaring for godkjennelse av anleggene Brannteknikk Brannrapport utarbeidet av TekØk AS skal legges til grunn for både prosjektering og utførelse når det gjelder branntekniske løsninger. Branncelle oppdeling må vurderes nøye slik at denne ivaretar myndighetskrav uten å være til hinder for den fleksibilitet som fremgår av øvrig anbudsgrunnlag. Risikoklasser og brannklasser: Totalentreprenøren plikter å plassere prosjektet i risikoklasser og brannklasser iht. relevante og gjeldende myndighetskrav. Tekniske gjennomføringer utforming, brann- og lydtetting: Alle gjennomføringer skal utføres med tetting av egnede midler, og utformes med tanke på senere suppleringer og endringer av tekniske føringer. Branntetting ved gjennomføringer skal merkes, også med lydkrav Lyd Krav fra NS 8175 Lydforhold i bygninger gjøres gjeldende. Det er totalentreprenørens ansvar at lydforholdene i bygget tilfredsstiller samtlige relevante offentlige myndighetskrav. Klasseinndeling velges slik at gjeldende teknisk forskriftskrav tilfredsstilles. Protokoll over lydmålinger skal utarbeides og vedlegges drifts- og vedlikeholdsinstruks. Det er totalentreprenørens ansvar at etterklangstiden i ethvert rom/område tilfredsstiller respektive aktiviteter. Dersom kravene under dette punktet krever avklaringer og/eller presiseringer fra byggherre, er det totalentreprenørens ansvar å avklare dette før inngivelse av tilbud. Lydklasse C i henhold til NS 8175 skal velges Sikring Personsikring sikkerhetsglass: Glass, herunder glass i dører, vinduer og glassfelt som er ubeskyttet og befinner seg lavere enn 0,9 m over ok gulv skal være sikret med sikkerhetsglass på begge sider. Jf. også Kap 2 Fasader skal utformes slik at de ikke er mulig å klatre i. Innbruddsikring: Konstruksjoner (låser, beslag, glasslisting, festemidler etc.) skal utformes slik at konstruksjonen som helhet tilfredsstiller beskyttelsesklasse B1 iht. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG). Alle nye fasadedører skal utstyres med karmkontakter, alle føringer skal legges skjult i innfreste spor. Utenpåliggende kabelføringer aksepteres ikke. Side 10 av 12

11 1.2.8 Spesielle romkrav Brukshøyder: Minimumskrav for nettoavstand mellom gulv og himling fremgår av vedlagte snitt tegninger. Alle avvik fra dette, må avtales særskilt med byggherren. Ingen rom skal ha mindre romhøyde enn 2,4 m. Ingen oppholdsrom skal ha mindre romhøyde enn 2,7 m. Videre skal krav til romhøyde tilfredsstille relevante funksjonskrav til respektive aktiviteter Våtrom: Utførelsen av gulv på grunn skal minimum være i henhold til byggebransjens Våtromsnorm Tilgjengelighet: Det må påsees at ut- og inntransport av komponenter og utstyr ved havari og vedlikehold kan foretas gjennom dører og trappehus. Det må også påsees at utstyr skal kunne betjenes og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte Miljø Totalentreprenøren er ansvarlig for alle løsninger og at alle materialer som brukes på byggeplassen er tilfredsstillende dokumentert. Dersom det forekommer avvik må totalentreprenøren omgående fremskaffe slik dokumentasjon. Det skal benyttes miljøgunstige materialer. Eventuelle konsekvenser, som f.eks. utskifting, som følge av bruk av uegnede materialer er totalentreprenørens ansvar. Følgende miljøforhold skal vurderes, utredes og være tatt hensyn til i de valgte løsninger: - Mulighet for gjenbruk. - Miljømessige konsekvenser ved produksjon (inkl. transport), installasjon og demontering/riving. - Effektiv bruk av energi og råvarer. - Bærekraftig bruk av fornybare ressurser. - Skadelige miljøpåvirkninger. - Håndtering av avfall. Totalentreprenøren plikter å utarbeide miljøplan inklusive et system for miljøstyring samt miljømål. Det skal redegjøres for den arbeidsmetode som skal benyttes for å oppnå miljømålet. Miljøhenvisninger: Som grunnlag for miljømessige krav henvises til følgende: - Håndbok for innemiljø (RIF). - GRIP- byggprosjektering. - GRIP bygg - GRIP bygg FDV. Alt utstyr som innebygges skal være tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Plassering av kanaler, rør- og kabelføringer i bygget, samt plassering av ventiler, lysarmaturer, etc. skal koordineres. I himlinger skal installasjoner plasseres i et system, koordinert mellom de ulike fagene. Side 11 av 12

12 Eventuelle tekniske installasjoner på tak skal tilpasses og integreres/bygges inn slik at byggets arkitektur ikke forringes. Det skal prosjekteres og installeres anlegg med god energiøkonomi og driftssikkerhet, rasjonell drift og vedlikehold samt renholdsvennlighet Inneklima og energi Ansvaret for dette forankres hos totalentreprenøren. Totalentreprenøren har ansvaret for å koordinere inneklima og energi internt i prosjektet og ovenfor myndigheter samt dokumentere og rapportere inneklima og energi ovenfor byggherren Bygningsmessige hjelpearbeider De bygningsmessige hjelpearbeider skal utføres etter de samme kvalitetskrav som for de øvrige bygningsmessige arbeidene. Arbeidene er forutsatt utført i overensstemmelse med NS 3420 og andre gjeldende standarder. De tekniske anleggene skal utføres slik at de ikke på noen måte forringer de respektive bygningsdeler. Ved gjennomføring i slike konstruksjoner skal det medtas tetting med godkjent tettemasse/produkt slik at krav mht. brann, lyd, varmeisolasjon, tetthet etc. ivaretas. Utførelse skal være iht. godkjenning og spesifikasjon fra leverandøren. Tetting av gjennomføringer i vegger og dekker skal utføres etter at alle rør, kabler og kanaler er ferdig lagt. Brannteknisk godkjenning av tettemiddelet skal fremlegges. Ved ferdigbefaring skal totalentreprenøren levere sertifikat som bekrefter at arbeidet er utført av autorisert personell og at kvalitet er sikret ved et kvalitetssikringssystem som innbefatter løpende kontroll, samt særskilt sluttkontroll. Se også Kap. 2 Side 12 av 12

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER REV. 28.04.10 Side 1 av 11 Innhold 1 GENERELT... 4 2 OFFENTLIGE BESTEMMELSER... 6 3 ÅRSKOSTNADER OG KONSEKVENSBEREGNINGER...

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise

Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise Sommerlyst ungdomsskole Totalentreprise Del 2: Oppdragsbeskrivelse og kontraktsregler, datert 26/9-2013 1 A Skoleanlegget... 3 A.1 INNLEDNING... 3 A.2 MÅLSETTINGER MED OPPDRAGET... 4 A.3 KONKURRANSEOMRÅDET...

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf. 35 56 04 20 Fax. 35 56 04 21 E-post: post@kmh-elektro.no

Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf. 35 56 04 20 Fax. 35 56 04 21 E-post: post@kmh-elektro.no Vedlegg 10 Tørmo kapell Rehabilitering og utvidelse Porsgrunn kommune Generalentreprise Kravspesifikasjon Elektrotekniske installasjoner Juni 2014 Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer