FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift"

Transkript

1 1. RIGG, DRIFT OG FELLESKRAV 1.1 Rigg, drift og nedrigging Generelt Alle ytelser som er beskrevet eller fremkommer i tilbudsgrunnlaget, og som ikke er inkludert i andre kapitler, prises og medtas i dette kapittel 1. Komplett rigging, drift og nedrigging av byggeplass er totalentreprenørens ansvar. Herunder inkluderes alle ytelser knyttet til totalentreprenørens kontraktsmessige forpliktelser samt alle avgifter, gebyrer, leie eller andre kostnader knyttet til etablering, drift og nedrigging av byggeplassprovisorier. Totalentreprenøren forutsettes å ha gjennomgått og vurdert forutsetningene for de ytelser som beskrives i Norsk Standard NS3420 del B, og på grunnlag av dette inkludert alle nødvendige ytelser i sitt tilbud, herunder kapitalytelser, forsikringer, sikkerhetsstillelser, avgifter, gebyrer. Byggherren tillater ikke at totalentreprenøren tar i bruk eksisterende bygg og tekniske anlegg som en del av sin rigg. Eksempelvis må derfor totalentreprenøren medta ekstern byggestrøm og brakker. Riggplass avtales særskilt med byggherre. All rigg må plasseres slik at det ikke er til hinder for ferdsel og normal drift av området. Komplett rigg, drift og nedrigging iht. ovennevnte for samtlige av totalentreprenørens underentreprenører og underleverandører skal inkluderes SHA Totalentreprenøren skal prosjektere og utføre prosjektet iht. alle relevante myndighetskrav mht. SHA. Totalentreprenøren skal utarbeide SHA-planer for alle faser. Prosjektet skal gjennomføres ved en barnehage hvor mange mennesker ferdes og oppholder seg i løpet av en dag. Totalentreprenøren skal i særlig grad hensyn ta dette og til en hver tid sørge for at byggearbeidene fysisk adskilles fra øvrige områder hvor publikum ferdes. Avfall og spesialavfall skal håndteres iht. relevante og gjeldende myndighetskrav og iht. til de retningslinjer som gjelder i kommunen Byggherren vil utpeke koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsperioden og i gjennomføringsfasen. Koordinator for prosjektering vil bli valgt fra totalentreprenørens prosjektorganisasjon. Totalentreprenøren skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Totalentreprenøren skal ha ansvaret som hovedbedrift for prosjektets samlede verne- og miljøarbeid i henhold til Arbeidsmiljølovens 15 samt ansvar som KP. Det er en forutsetning at totalentreprenøren og de han knytter til seg i prosjektet, oppfyller kravene i forskrift om "Internkontroll". Totalentreprenørens system for oppfyllelse av Side 1 av 12

2 forskriften skal dokumenteres og forelegges byggherren. Det påligger totalentreprenøren å påse at tilknyttede bedrifter har tilsvarende dokumenterbare systemer. Jf. også konkurransegrunnlagets punkt A Rent tørt bygg Det skal planlegges, prosjekteres og bygges etter prinsippene i håndboken Rent og tørt bygg, forebyggende helsevern i bygninger, 1. utgave september 2003, utgitt av RIF Sikring og beskyttelse Totalentreprenøren skal svare for all nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser, dette så vel i forhold til offentlige krav. Det forutsettes at totalentreprenøren varsler naboer om de særskilte forhold og ulemper som gjennomføring av prosjektet vil kunne medføre i god tid før arbeidene igangsettes. Totalentreprenøren skal innhente og bekoste nødvendige offentlige tillatelser for støyende, vibrerende eller andre arbeider som krever slik tillatelse. Totalentreprenøren skal holde verneutstyr til besøkende på byggeplassen. Totalentreprenøren bekoster byggeplasskilt til alle, herunder byggherreorganisasjonen. Jf. også eget punkt Kvalitetssikring Totalentreprenøren skal på forlangende fremlegge en dokumentasjon på sitt kvalitetssikringssystem. Systemet skal tilpasses dette konkrete prosjektet. Det vil bli lagt vekt på et funksjonelt rapporteringssystem som bør være gjennomprøvd i bedriften. Kvalitetssikringssystemet skal minimum ha følgende elementer: Bedriftens kvalitetssikringspolitikk Bedriftens organisasjonsstruktur Kvalitetsplan med prosedyresamling Elementer som kreves iht. relevante myndighetskrav Bedriftens kvalitetspolitikk skal presentere bedriftens overordnede hensikter og mål hva gjelder kvalitet uttrykt av den øverste ledelse. Ved kontraktsinngåelse skal totalentreprenøren fremlegge en kvalitetsplan, denne planen skal inneholde blant annet.: Organisasjonsplan for prosjektet Plan for egenkontroll Organisering av SHA-arbeidet på byggeplassen Kontrollplan som fastlegger de kontrolltiltak som er nødvendig for å dokumentere at arbeidene er utført i henhold til kontrakt og overfor tilsynsmyndighet Plan for registrering, rapportering og behandling av avvik Skjemaer for ferdigmelding Prosedyre for overlevering i henhold til NS 8430 Kvalitetsplanen skal forefinnes på byggeplass og være gjort kjent og tilgjengelig for alle aktører. Det må også utarbeides arbeidsprosedyrer for: Side 2 av 12

3 Dokumenthåndtering Innkjøp Mottak, merking og lagring av varer Produksjons- og installasjonsprosesser Kontroll og prøving Totalentreprenøren plikter å ha et kvalitetssikringssystem som oppfyller alle relevante myndighetskrav. Side 3 av 12

4 1.2 FELLESKRAV Anmeldelser og søknader Totalentreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige anmeldelser og søknader til offentlige myndigheter, og er ansvarlig for at disse og prosjektet blir godkjent av alle relevante offentlige myndigheter. Byggherren står for utarbeidelse av rammesøknad. Rammetillatelsen behandles parallelt med anbudsperioden. Rammetillatelse vil foreligge til kontraktsinngåelse. Totalentreprenøren plikter å forholde seg til offentlige myndigheters svar på rammesøknad og tilfredsstille de krav som gis. Totalentreprenøren plikter å imøtekomme krav som stilles fra kommunen. Totalentreprenøren plikter å ta kontakt med de tilsyn/myndigheter som angis, bl.a. Arbeidstilsynet. Totalentreprenøren skal overta alle funksjoner og ansvarsområder som fremgår av rammesøknad og svar fra myndighet. Totalentreprenøren er videre forpliktet til å innhente nødvendig godkjenning for sine aktører i denne sammenheng. Totalentreprenøren skal sende inn søknad om igangsettingstillatelse med ansvar for alle nødvendige funksjoner og ansvarsområder. Totalentreprenøren plikter å ta kontakt med alle relevante myndigheter og forholde seg til offentlige myndigheters svar og henvendelser i denne sammenheng Utførelse Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle arbeider utføres i henhold til gjeldende og relevante myndighetskrav, herunder statlige og kommunale lover, forskrifter, regler og standarder. Anbefalinger fra NBI skal følges. Betingelser og krav som stilles av offentlige myndigheter skal oppfylles, herunder krav som stilles i forbindelser med behandling av anmeldelser og søknader. Samtlige arbeider skal være fagmessig og solid utført, og i henhold til normalt gode utførelser i NS 3420 dersom ikke annet er spesifisert. Alt utstyr og alle arbeidsoperasjoner må tilfredsstille den til enhver tid gjeldende Plan og bygningslov og krav fra Arbeidstilsynet vedrørende SHA, sikring, montasje og tilgjengelighet Dokumentasjon Generelt Vedlagte arkitekttegninger er utført i Autodesk Revit. Alle videre tegninger skal tegnes digitalt som DAK 3D tegninger og skal kunne utveksles som IFC filformat. Lagstruktur skal være iht. relevant gjeldende norsk standard. I tillegg til tegninger til eget bruk skal de øvrige aktører, herunder alle aktører på byggherresiden, ha tegningskopier. Tegningskopier skal distribueres i både i papirformat og digitalt i pdf, ifc og dwg-format. Totalentreprenøren skal påregne at brukere og andre byggherren bestemmer, skal få oversendt tegninger i pdf-fil. Alle dokumenter skal være kvalitetssikret slik at koordinering/samarbeid mellom de ulike fag er ivaretatt. Side 4 av 12

5 Tilbudsgrunnlagets krav til dokumentasjon er å oppfatte som minimumskrav. Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se Konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon ved utførelse. Følgende dokumenter skal som et minimum utarbeides: - Igangsettingstillatelser m. nødvendige vedlegg - Kontrollplaner - KS-håndbok, sjekklister og KS-dokumentasjon iht. KS-system. - SHA-planer - Referat fra vernerunder, befaringer, møter - PA-håndbok - Distribusjonslister - Tegningslister for respektive fag - Evt. øvrig dokumenter iht. krav fra offentlige myndigheter. - Øvrige dokumenter som fremgår av komplett anbudsgrunnlag. Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 sett med minimum følgende dokumentasjon: - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jf. ovennevnte. - Ferdigattest fra kommunal bygningsmyndighet. - Rapport(er) fra ferdigbefaring(er). - Overtagelsesprotokoll(er). - Komplette som bygget tegninger. - Kopi av brev fra offentlig myndigheter med betingelser, dispensasjoner etc. - Innreguleringsrapporter og instrukser. - Branndokumentasjon/komplett dokumentasjon av brannsikkerhet. Totalentreprenøren skal gjennomgå hele dokumentasjonen med bruker før overlevering av anlegget. Dokumentasjonen skal utarbeides i henhold til RIF sin FDV norm av Årskostnadsberegninger skal legges frem dersom byggherren ber om dette. Side 5 av 12

6 Bygg Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se konkurransegrunnlaget Dokumentasjon ved utførelse. Følgende dokumenter skal som et minimum utarbeides: - Plantegninger (ARK og RIB) i målestokk 1:50 - Snitt (ARK og RIB) i målestokk 1:50 - Fundamentplan i målestokk 1:50 - Golvstøpeplan 1:50 - Nødvendige konstruksjonstegninger i målestokk 1:50 - Himlingsplaner i målestokk 1:50 - Fasader i målestokk 1:100 - Situasjonsplan i målestokk 1:500 - Nødvendige detaljer (ARK og RIB) i målestokk 1:20 - Detaljtegning av kjøkken i målestokk 1:20 - Dør- og vindusskjema. - Rombehandlingsskjema. - Fargeforslag utvendig og innvendig. - Komplett materialbeskrivelse. - Statiske beregninger - Armeringstegninger (Plan, snitt og det.) 1:50 - Bøyelister for armering - Dokumentasjon av lydforhold og lydisolasjon mellom rom. - Dokumentasjon av undersøkelser vedr. ev. forekomst av Radon i grunnen. - Evt. øvrig dokumenter iht. krav fra offentlige myndigheter. - Øvrige dokumenter som fremgår av komplett anbudsgrunnlag. Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 sett med følgende dokumentasjon: - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jf. ovennevnte. - Komplette som bygget tegninger m/ajourført beskrivelse. - Komplett dokumentasjon av brannsikkerhet i bygningen. Side 6 av 12

7 VVS Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se konkurransegrunnlaget Dokumentasjon ved utførelse: - Plantegninger i målestokk 1:50 - Nødvendige snitt i målestokk 1:50 - Snitt teknisk rom m/utstyr 1:50 - Bunnledningsplan 1:50 - Himlingsplaner i målestokk 1:50 - Utv. VA-plan i målestokk 1:500 - Skjemategninger sanitær-varme 1:50 - Utsparingstegninger - Systembilder VVS-anlegg - Funksjons- og kapasitetstabeller - Komplett dokumentasjon med angivelse av fabrikat/type/kapasitet på alle leveranser, delt inn etter nedenstående oppdeling: 1. Sanitæranlegg 2. Varmeanlegg 3. Luftbehandlingsanlegg 4. SD- og automasjonsanlegg. 5. Utvendig VA-anlegg Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 sett med følgende dokumentasjon: - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jmf. ovennevnte. - Komplette som bygget -tegninger. - Komplett drift- og vedlikeholdsinstruks for VVS-tekniske anlegg iht. RIF norm. - Innreguleringsrapporter og igangkjøringsrapporter. Vedrørende prøvedrift og opplæring, se eget punkt nedenfor. Side 7 av 12

8 Elektro Dokumentasjon ved inngivelse av tilbud: Se konkurransegrunnlaget Dokumentasjon ved utførelse: - Igangsettingstillatelse m. nødvendige vedlegg - Kontrollplaner - Plantegninger for elkraft 1:50 - Plantegninger av tele- og automatiseringsinstallasjoner 1:50 - Himlingsplaner 1:50 - Utsparingstegninger 1:50 - Nødvendige snitt og detaljtegninger 1:50/1:20 - Stigeledningsskjema for elkraftanlegg og tele og automatisering. - El-fordelingsskjemaer - enlinjeskjemaer for alle el.fordelinger. - Skjemategninger for tele- og automatiseringsanleggene. - Dokumentasjon på beregninger, FEB-doc, lysberegninger, etc. Dokumentasjon ved ferdigstillelse. Før anlegget overtas av Aurskog Høland Kommune, skal det foreligge 3 mapper med følgende dokumentasjon: - Igangsettingstillatelse m. nødvendige vedlegg - Kontrollplaner - Dokumentasjon utarbeidet i tidligere faser, jmf. ovennevnte. - Komplette as-built -tegninger. - Komplett drift- og vedlikeholdsinstruks for el-tekniske anlegg iht. RIF/ norm. - Innreguleringsrapporter og igangkjøringsrapporter Prosjektering m.m Generelt: All planlegging og prosjektering skal utføres slik at og full koordinering mellom de respektive fag sikres. Side 8 av 12

9 Beregninger: Det skal bl.a. utarbeides følgende beregninger: - Statiske beregninger. - Dokumentasjon vedrørende valgt fundamentering. - Bygningsfysiske beregninger og dokumentasjon. - Kjøle- og varmebehovsberegninger som grunnlag for dimensjonering av installert kjøleog varmeeffekt, samt byggets totale kjøle- og varmebehov. - Dokumentasjon av termisk komfort. - Dokumentasjon av dagslysforhold. - Lysberegninger. - Lydberegninger av tekniske installasjoner med hensyn til internt og eksternt lydnivå. - Energi- og effektbudsjett for bygget i henhold til dimensjonerende forhold og valgte klimatekniske installasjoner. - Energiberegninger utføres i henhold til NS 3031 og energi- og effektbudsjett oppsettes i henhold til NS Trykkfallsberegninger av rør og kanalnett. - Branntekniske beregninger. - Effektbehovsberegninger. - Spenningsfallsberegninger. - Samordnede kortslutningsberegninger. - Beregning av varmeutvikling fra sentraler. - Øvrige beregninger iht. myndighetskrav. - Merkesystemet utarbeidet av Statsbygg TFM-system FDV-dokumentasjon: Totalentreprenøren skal utarbeide og levere komplett FDV- dokumentasjon, 3 sett komplette drift- og vedlikeholdsinstrukser på norsk, og i digitalt format. FDV-dokumentasjon skal overleveres byggherren komplett senest ved overtakelsesforretningen. Dersom det avtales flere del-overtagelser, skal dokumentasjonen overleveres i forbindelse med den siste del-overtagelsen Opplæringsprogram i bruk av bygget: Totalentreprenøren skal utarbeide og medta et opplæringsprogram for byggherrens driftspersonell/ brukere. Tidsfrist for komplett gjennomføring av opplæringsprogram er 2 uker etter overtagelse Deltakelse i prosjekteringsperioden: Byggherre og bruker har rett til å delta i og medvirke i alt prosjekteringsarbeid. Byggherre og bruker har ikke plikt til å delta. Totalentreprenøren plikter å innkalle byggherren og/eller dennes representanter i samtlige prosjekteringsmøter og befaringer. Byggherresiden kan delta men er ikke forpliktet til å møte. Dersom byggherresiden ikke møter plikter totalentreprenøren å ivareta byggherre- og brukerkrav. Side 9 av 12

10 Prøvedrift: Totalentreprenøren skal gjennomføre en prøvedriftsperiode på 6 måneder der han har ansvar for drift- og vedlikehold av tekniske anlegg. Prøveperioden skal sikre at anleggene er riktig justert/innregulert og dokumentert samt at funksjonskrav er oppfylt. Totalentreprenøren skal i prøveperioden utføre kontrollbesøk og fylle ut rapportskjema hver 14. dag og rapportere til byggherren. Når prøvedriftsperioden er avsluttet skal totalentreprenøren utarbeide en sluttrapport og avholde egen befaring for godkjennelse av anleggene Brannteknikk Brannrapport utarbeidet av TekØk AS skal legges til grunn for både prosjektering og utførelse når det gjelder branntekniske løsninger. Branncelle oppdeling må vurderes nøye slik at denne ivaretar myndighetskrav uten å være til hinder for den fleksibilitet som fremgår av øvrig anbudsgrunnlag. Risikoklasser og brannklasser: Totalentreprenøren plikter å plassere prosjektet i risikoklasser og brannklasser iht. relevante og gjeldende myndighetskrav. Tekniske gjennomføringer utforming, brann- og lydtetting: Alle gjennomføringer skal utføres med tetting av egnede midler, og utformes med tanke på senere suppleringer og endringer av tekniske føringer. Branntetting ved gjennomføringer skal merkes, også med lydkrav Lyd Krav fra NS 8175 Lydforhold i bygninger gjøres gjeldende. Det er totalentreprenørens ansvar at lydforholdene i bygget tilfredsstiller samtlige relevante offentlige myndighetskrav. Klasseinndeling velges slik at gjeldende teknisk forskriftskrav tilfredsstilles. Protokoll over lydmålinger skal utarbeides og vedlegges drifts- og vedlikeholdsinstruks. Det er totalentreprenørens ansvar at etterklangstiden i ethvert rom/område tilfredsstiller respektive aktiviteter. Dersom kravene under dette punktet krever avklaringer og/eller presiseringer fra byggherre, er det totalentreprenørens ansvar å avklare dette før inngivelse av tilbud. Lydklasse C i henhold til NS 8175 skal velges Sikring Personsikring sikkerhetsglass: Glass, herunder glass i dører, vinduer og glassfelt som er ubeskyttet og befinner seg lavere enn 0,9 m over ok gulv skal være sikret med sikkerhetsglass på begge sider. Jf. også Kap 2 Fasader skal utformes slik at de ikke er mulig å klatre i. Innbruddsikring: Konstruksjoner (låser, beslag, glasslisting, festemidler etc.) skal utformes slik at konstruksjonen som helhet tilfredsstiller beskyttelsesklasse B1 iht. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG). Alle nye fasadedører skal utstyres med karmkontakter, alle føringer skal legges skjult i innfreste spor. Utenpåliggende kabelføringer aksepteres ikke. Side 10 av 12

11 1.2.8 Spesielle romkrav Brukshøyder: Minimumskrav for nettoavstand mellom gulv og himling fremgår av vedlagte snitt tegninger. Alle avvik fra dette, må avtales særskilt med byggherren. Ingen rom skal ha mindre romhøyde enn 2,4 m. Ingen oppholdsrom skal ha mindre romhøyde enn 2,7 m. Videre skal krav til romhøyde tilfredsstille relevante funksjonskrav til respektive aktiviteter Våtrom: Utførelsen av gulv på grunn skal minimum være i henhold til byggebransjens Våtromsnorm Tilgjengelighet: Det må påsees at ut- og inntransport av komponenter og utstyr ved havari og vedlikehold kan foretas gjennom dører og trappehus. Det må også påsees at utstyr skal kunne betjenes og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte Miljø Totalentreprenøren er ansvarlig for alle løsninger og at alle materialer som brukes på byggeplassen er tilfredsstillende dokumentert. Dersom det forekommer avvik må totalentreprenøren omgående fremskaffe slik dokumentasjon. Det skal benyttes miljøgunstige materialer. Eventuelle konsekvenser, som f.eks. utskifting, som følge av bruk av uegnede materialer er totalentreprenørens ansvar. Følgende miljøforhold skal vurderes, utredes og være tatt hensyn til i de valgte løsninger: - Mulighet for gjenbruk. - Miljømessige konsekvenser ved produksjon (inkl. transport), installasjon og demontering/riving. - Effektiv bruk av energi og råvarer. - Bærekraftig bruk av fornybare ressurser. - Skadelige miljøpåvirkninger. - Håndtering av avfall. Totalentreprenøren plikter å utarbeide miljøplan inklusive et system for miljøstyring samt miljømål. Det skal redegjøres for den arbeidsmetode som skal benyttes for å oppnå miljømålet. Miljøhenvisninger: Som grunnlag for miljømessige krav henvises til følgende: - Håndbok for innemiljø (RIF). - GRIP- byggprosjektering. - GRIP bygg - GRIP bygg FDV. Alt utstyr som innebygges skal være tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Plassering av kanaler, rør- og kabelføringer i bygget, samt plassering av ventiler, lysarmaturer, etc. skal koordineres. I himlinger skal installasjoner plasseres i et system, koordinert mellom de ulike fagene. Side 11 av 12

12 Eventuelle tekniske installasjoner på tak skal tilpasses og integreres/bygges inn slik at byggets arkitektur ikke forringes. Det skal prosjekteres og installeres anlegg med god energiøkonomi og driftssikkerhet, rasjonell drift og vedlikehold samt renholdsvennlighet Inneklima og energi Ansvaret for dette forankres hos totalentreprenøren. Totalentreprenøren har ansvaret for å koordinere inneklima og energi internt i prosjektet og ovenfor myndigheter samt dokumentere og rapportere inneklima og energi ovenfor byggherren Bygningsmessige hjelpearbeider De bygningsmessige hjelpearbeider skal utføres etter de samme kvalitetskrav som for de øvrige bygningsmessige arbeidene. Arbeidene er forutsatt utført i overensstemmelse med NS 3420 og andre gjeldende standarder. De tekniske anleggene skal utføres slik at de ikke på noen måte forringer de respektive bygningsdeler. Ved gjennomføring i slike konstruksjoner skal det medtas tetting med godkjent tettemasse/produkt slik at krav mht. brann, lyd, varmeisolasjon, tetthet etc. ivaretas. Utførelse skal være iht. godkjenning og spesifikasjon fra leverandøren. Tetting av gjennomføringer i vegger og dekker skal utføres etter at alle rør, kabler og kanaler er ferdig lagt. Brannteknisk godkjenning av tettemiddelet skal fremlegges. Ved ferdigbefaring skal totalentreprenøren levere sertifikat som bekrefter at arbeidet er utført av autorisert personell og at kvalitet er sikret ved et kvalitetssikringssystem som innbefatter løpende kontroll, samt særskilt sluttkontroll. Se også Kap. 2 Side 12 av 12

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Generelt om FDVU-dokumentasjon

Generelt om FDVU-dokumentasjon Generelt om FDVU-dokumentasjon Famac anbefaler at FDVU-dokumentasjon tas inn i kontrakt som egen prisbærende post. En vil da kunne behandle dette som en hvilken som helst annen post, dvs at også dokumentasjonen

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Rogaland og Arendal Fengsel Dato: Saks- og dokumentnr: 201600820 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill 1 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill Prosjektnummer

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO Oppdragsgiver NES KOMMUNE Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO 2 (7) SUMMERINGSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse prosjektering

Ytelsesbeskrivelse prosjektering Vedlegg 08 Ytelsesbeskrivelse prosjektering Mai 2013 FASE 1 - TIL OG MED FORPROSJEKT 6 SKISSEPROSJEKT 6.1 Generelt 6.1.1 Generelle ytelser 6.1.1.1 Administrasjon 6.1.1.2 Møtedeltakelse, utarbeide møte-

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Branntekniske erfaringer fra entreprenør og grensesnitt mot rådgivere. Januar 2014 Knut-Ola Haug og Thomas Ekrem

Branntekniske erfaringer fra entreprenør og grensesnitt mot rådgivere. Januar 2014 Knut-Ola Haug og Thomas Ekrem Branntekniske erfaringer fra entreprenør og grensesnitt mot rådgivere Januar 2014 Knut-Ola Haug og Thomas Ekrem Reinertsens hovedområder Reinertsen Olje & Gas Engineering Fabrikasjon Installasjon Modifikasjon

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur Møre og Romsdal fylkeskommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur 09.07.2015 Revidert 22.07.2015 Innhold 1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Godkjenning Hovedprinsippene videreføres Fortsatt både lokal og sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk

Detaljer

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 2445138 Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 5 Kontrakt Generalentreprise / 20.8.2012 KVM gjennomføring 4 Endring vedr. prøvedriftsskjemaet 13.09.11

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 17.03.10 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR Fakta om prosjektet: Oppstart 2006/2007 ferdigstilles oktober 2014. Finansiert over statsbudsjettet med Oslopakke 3 midler. Byggherre i Oslo: Oslo Kommune Byggherre i Bærum: Akershus Fylkeskommune Sporveien

Detaljer

ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B

ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT HOVEDAVTALEN Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Utgave: 07.02.2013 Rev.: Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

INNHOLD BOK 0. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER... 2

INNHOLD BOK 0. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER... 2 Totalentreprisegrunnlag for Haugmoen Bokollektiv, ny skjermet enhet med 8 plasser, dag avdeling for demente, brannsikring og varmeanlegg. BOK 0. Haugmoen INNHOLD BOK 0. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER...

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT FUNKSJONELLE KRAV TOTALENTREPRISE FOR SARPSBORG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 Totalentreprenørens ansvar... 3 1.2 Kapitalytelser...

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger Hva betyr ferdig bygg? Hva sier byggereglene Ansvarsforhold Gustav Pillgram Larsen Advokat Erling Erstad 1 ferdig a2 (norr ferðugr, trol påvirket av lty verdich, eg 'klar

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Prosjekteringsanvisning Generelle bestemmelser Fylke dato: 12.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER REV. 28.04.10 Side 1 av 11 Innhold 1 GENERELT... 4 2 OFFENTLIGE BESTEMMELSER... 6 3 ÅRSKOSTNADER OG KONSEKVENSBEREGNINGER...

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer