Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag"

Transkript

1 Studieprogram B-BYGG, NYNORSK, 2012 HØST, versjon 08.aug :17:49 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbydar: Det teknisk-naturvitenskaplege fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Studiet gir spennande moglegheiter for den som er interessert i planlegging, prosjektering av byar og bygningar og dimensjonering og berekning av konstruksjonar som bruer, plattformar, tårn, etc. Studiet gir interessante moglegheiter til å arbeide med teoriar, metodar og eksempel for å løyse morgondagens byggjeoppgåver. Undervisninga tek opp dagsaktuelle problemstillingar henta frå røynda, og oppgåver vert utførde i samarbeid med private bedrifter og offentlege organ. Oppgåvene gjeld alt av planlegging og bygging knytte til menneskelege aktivitetar på land og offshore. Bachelorstudiet i bygg er eit treårig grunnstudium. Studiet har eit omfang på 180 studiepoeng og går over seks semester. INNHALD, OPPBYGGING OG SAMANSETNING AV STUDIET Studiet er sett saman av grunnlagsemne (50 sp), tekniske emne (75-85 sp), valemne (15-25), samfunnsfaglege emne (15 sp) og bacheloroppgåve (15 sp). Studiet har tre alternative fordjupingar/studieretningar: Byutvikling og urban design, Teknisk planlegging og Konstruksjonsteknikk. Grunnlagsemna matematikk, fysikk, statistikk, data, og kjemi og miljølære er verktøy for dei tekniske emna. Grunnlagsemna, samfunnsemna og nokre av dei tekniske emna er felles for dei tre studieretningane. Det fyrste emnet som er forskjellig vert teke i 2. semester. Dei fleste emna krev forkunnskapar som i stor grad bestemmer rekkjefølgja til emna og dermed studieprogresjonen. Studiet vert avslutta i 6. semester med ei bacheloroppgåve som er ei større sjølvstendig oppgåve. Oppgåva vert gjerne utforma og gjennomført i samarbeid med eit rådgjevande ingeniørkontor, privat/offentleg planleggingskontor, entreprenørfirma eller liknande. For å få tildelt bacheloroppgåve vert det stilt krav om tilfredstillande studieprogresjon (viser til Regler for bachelor- og kandidatoppgave). Valemnet ÅMA290 Matematikk 3- vektoranalyse er obligatorisk for studentar på 5-årige masterstudier, og vi gjer merksam på at valemnet er ein del av opptakskravet til dei fleste mastergradar i teknologi ved UiS. side 1

2 B-BYGG - Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dei fleste emna har obligatoriske rekne-/ laboratorieøvingar og semesteroppgåver/gruppearbeid som må vere godkjent. Dette går fram av dei enkelte emneskildringane. Emneskildringane angir også nødvendige forkunnskapar. UiS legg vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men under føresetnad om tilstrekkeleg med ressursar og/eller studentar til å kunne gjennomføre tilbodet. Over tid vil det vere naturlig at det faglege innhaldet og tilbodet av emne vert endra på grunn av den generelle utviklinga i fag, bruk av teknologi og endringar i samfunnet elles. Fylgjande går fram av den enkelte emneskildringa: - Arbeids- og undervisningsformer - Pensumlitteratur - Evalueringsformer - Vurderingsformer BYUTVIKLING OG URBAN DESIGN / TEKNISK PLANLEGGING Studieretninga er delt opp i to ulike faglege fordjupingar. Fordjuping i Byutvikling og urban design (BU) er orientert mot planlegging og utforming av vakre og robuste byar og tettstader. I studiet vert det arbeidd på ulike nivå frå lokale gate- og byområde til heile kommunar. Fordjuping i Teknisk planlegging (TP) er orientert mot planlegging med hovudvekt på arealplanlegging og funksjonell og teknisk prosjektering av veg, vatn og avløp. Fordjupingane kan byggast vidare med masterprogram i Byutvikling og urban design eller i Samfunnssikkerheit ved UiS, eller masterprogram i planlegging ved andre høgskular/universitet. Emna i desse to fordjupingane vil overlappe kvarandre. Ei rekke av emna inneheld prosjektoppgåver som vil bli tilpassa den valte fordjuping. Dette gjeld emna BIB180 Trehus (10 sp), BIB550 Lokalplanlegging (10 sp) og BIB370 Vegbygg (10 sp). Prosjektoppgåvene tek opp dagsaktuelle planleggingsoppgåver frå røynda, og gir metodisk opplæring i å løyse eit spekter av oppgåver innan privat og offentleg planlegging, forvaltning og forsking. KONSTRUKSJONSTEKNIKK Studieretninga i Konstruksjonsteknikk er primært orientert mot prosjektering av bygningskonstruksjonar basert på kunnskap om lastpåkjenningar, bæresystem og materialbruk. Sentrale tema er bygningsfysikk, analyse av ytre påkjenningar, dimensjonering av betong-, stålog trekonstruksjonar, og utforming av bygningsdetaljar. Studieretninga dannar grunnlaget for opptak til masterstudia Konstruksjonar og materialar, Offshoreteknologi - offshore system, og Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse ved UiS, og til andre masterstudium retta mot berande konstruksjonar. Valemne i 5. og 6. semester - tilleggsinformasjon: ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse er obligatorisk for studentar på 5-årig masterstudier. ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse og BIM140 Elementmetoder er særleg anbefalte valemne for studentar som planleggjar å fortsette med 2-årige masterstudier ved Institutt for side 2

3 Studieprogram B-BYGG, NYNORSK, 2012 HØST, versjon 08.aug :17:49 konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Studentar som er tatt opp på 5-årig masterstudium i Industriell økonomi må velje BØK105 Mikroøkonomi i 5. semester og BIP220 Organisasjon og ledelse i 6. semester. Studentar som skal søkje opptak til det toårige masterstudiet i Industriell økonomi anbefalast også å velja BØK105 Mikroøkonomi og BIP220 Organisasjon og ledelse. BIP420 Landmåling/GIS er eit av fleire anbefalte valemne, forutsatt at det passer inn i time- og eksamensplanen. Læringsutbytte KONSTRUKSJONSTEKNIKK Studentar som velgjer konstruksjonsteknikk skal etter endt utdanning ha eit teoretisk grunnlag i statiske beregninger og konstruksjonslære. Kandidaten skal også ha grunnleggande kunnskap i styrkeberegning, dimensjonering og fundamentering av bærende konstruksjoner utførde i materiala stål, betong og tre. Opptaksinformasjon Undervisninga bygger på kunnskapar som tilsvarar 3MX/3MN og 2 FY, og vi anbefaler derfor søkarar å skaffe seg slik kompetanse. Søknad sendes via Samordna Opptak. I løpet av fyrste semester må studentane søkje seg inn på den studieretninga dei ønskjer. Etter opptak til studiet kan du søke fakultetet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr faste deltidsplanar. Rammeplan "Rammeplan for ingeniørutdanning" skal sikre eit nasjonalt likeverdig fagleg nivå slik at utdanninga Bachelor i ingeniørfag står fram som lik og gjenkjenneleg, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal og sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høgt internasjonalt nivå. Emnekombinasjon/studieplan Byggingeniør - bachelorprogram (Oppstart Haust 2012) År 1 År 2 År 3 Kode Emne SP Obligatoriske fellesemne FYS100 Fysikk 10 side 3

4 B-BYGG - Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag År 1 År 2 År 3 Kode Emne SP ING110 Ingeniørfagleg innføring - Bygg 10 MAT100 Matematiske metodar 1 10 MAT200 Matematiske metodar 2 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 STA100 Sannsynsrekning og statistikk 1 10 BYGBAC Bacheloroppgåve Bygg 20 ING200 Ingeniørfagleg systememne - Teknologileiing 10 Val av fordjuping Fordjupning byutvikling og urban design Fordjupning byutvikling og urban design - obligatoriske emne BYG105 Introduksjon til urban design 10 BYG110 Byrommet 10 BYG120 Områdeplanlegging 10 BYG130 Vegplanlegging 10 BYG210 Bygningsfysikk og husbygg 10 BYG215 Bygningsvern og byutvikling 10 Anbefalte valemne eller utveksling BYG230 Byggadministration 10 BYG240 Byregionen 10 BYG250 Urban open spaces 10 BYG260 Byutviklingsprosjekt 10 BYG270 Studioarbeid / Praksis 10 UTV-30 Utveksling Fordypning Teknisk planlegging Teknisk planlegging - Obligatoriske emne BYG102 Byggematerialer og geoteknikk 10 BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1 10 BYG120 Områdeplanlegging 10 BYG130 Vegplanlegging 10 BYG125 Vann og avløp 10 side 4

5 Studieprogram B-BYGG, NYNORSK, 2012 HØST, versjon 08.aug :17:49 År 1 År 2 År 3 Kode Emne SP BYG210 Bygningsfysikk og husbygg 10 Val av 30 sp emner i 5. sem. eller utveksling BYG200 Stålkonstruksjoner 10 BYG230 Byggadministration 10 BYG240 Byregionen 10 BYG270 Studioarbeid / Praksis 10 IND200 Økonomi og organisasjon 10 UTV-30 Utveksling Fordypning Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emne BYG102 Byggematerialer og geoteknikk 10 BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1 10 BYG200 Stålkonstruksjoner 10 BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2 10 BYG210 Bygningsfysikk og husbygg 10 BYG220 Betongkonstruksjoner 10 Val av emne eller utveksling i 5. semester Anbefalte valemne BYG230 Byggadministration 10 BYG280 Konstruksjonslære 10 IND200 Økonomi og organisasjon 10 MAT300 Vektoranalyse 10 MSK250 Elementmetoder, grunnkurs 10 Andre valemne eller fritt emneval BYG130 Vegplanlegging 10 Utveksling UTV-30 Utveksling Byggingeniør - bachelorprogram (Oppstart Haust 2011) side 5

6 B-BYGG - Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag År 2 År 3 Kode Emne SP Obligatoriske fellesemne BIB460 Vitenskapsteori og etikk 5 Val av fordjuping Fordjupning byutvikling og urban design Fordjupning byutvikling og urban design - obligatoriske emne BIB420 Landmåling/GIS 10 BIB630 Huset og byen 15 BIB550 Lokalplanleggjing 10 BIB570 Vegplanlegging 10 BIB590 Bylandskapet 5 BIBBBAC Bacheloroppgåve i Bygg - Byutvikling og urban design 15 BIB640 Bygningsvern og byutvikling 10 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap 10 Fordjupning byutvikling og urban design - valg av emner BIB540 Utvida semesteroppgåve 5 BIB620 Vann og avløp 10 Fordypning Teknisk planlegging Teknisk planlegging - Obligatoriske emne BIB420 Landmåling/GIS 5 BIB620 Vann og avløp 10 BIB550 Lokalplanleggjing 10 BIB570 Vegplanlegging 10 BIB590 Bylandskapet 5 BIBTBAC Bacheloroppgåve i Bygg - Teknisk planlegging 15 side 6

7 Studieprogram B-BYGG, NYNORSK, 2012 HØST, versjon 08.aug :17:49 År 2 År 3 Kode Emne SP BIB470 Husbyggteknikk 5 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap 10 Fordjupning teknisk planlegging - valg av emner BIB540 Utvida semesteroppgåve 5 BIB360 Arkitekturforståelse 5 BIB140 Bygningsteknologi 10 Fordypning Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emne BIB140 Bygningsteknologi 10 BIB500 Betongkonstruksjoner 1 5 BIB520 Stålkonstruksjonar 1 5 KJE100 Miljøkjemi og HMS 10 BIB150 Konstruksjonsmekanikk 2 10 BIB510 Stålkonstruksjonar 2 5 BIB530 Betongkonstruksjonar 2 5 BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap 10 BIBKBAC Bacheloroppgåve Bygg - konstruksjonsteknikk 15 BIB310 Konstruksjonslere 10 BIB470 Husbyggteknikk 5 Konstruksjonsteknikk - Val av emne anbefalte eller frie, 5. og 6. term BIB420 Landmåling/GIS 10 BIM140 Elementmetodar 5 ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse 5 BIB360 Arkitekturforståelse 5 side 7

8 B-BYGG - Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag År 2 År 3 Kode Emne SP BIB570 Vegplanlegging 10 Byggingeniør - bachelorprogram (Oppstart Haust 2010) År 3 Kode Emne SP 5 6 Obligatoriske fellesemne BIB460 Vitenskapsteori og etikk 5 Val av fordjuping Fordjupning byutvikling og urban design Fordjupning byutvikling og urban design - obligatoriske emne BIBBBAC Bacheloroppgåve i Bygg - Byutvikling og urban design 15 BIB640 Bygningsvern og byutvikling 10 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap 10 Fordjupning byutvikling og urban design - valg av emner BIB540 Utvida semesteroppgåve 5 BIB620 Vann og avløp 10 Fordypning Teknisk planlegging Teknisk planlegging - Obligatoriske emne BIBTBAC Bacheloroppgåve i Bygg - Teknisk planlegging 15 BIB470 Husbyggteknikk 5 BIK280 Kjemi og miljølære 10 BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap 10 Fordjupning teknisk planlegging - valg av emner side 8

9 Studieprogram B-BYGG, NYNORSK, 2012 HØST, versjon 08.aug :17:49 År 3 Kode Emne SP 5 6 BIB360 Arkitekturforståelse 5 BIB520 Stålkonstruksjonar 1 5 BIB540 Utvida semesteroppgåve 5 Fordypning Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emne BIBKBAC Bacheloroppgåve Bygg - konstruksjonsteknikk 15 BIB310 Konstruksjonslere 10 BIB470 Husbyggteknikk 5 Konstruksjonsteknikk - Val av emne anbefalte eller frie, 5. og 6. term BIB420 Landmåling/GIS 10 BIM140 Elementmetodar 5 ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse 5 BIB360 Arkitekturforståelse 5 BIB570 Vegplanlegging 10 Kva kan du bli Aktuelle arbeidsstedar er arkitektkontor, rådgjevande planleggings- /ingeniørkontor, bygge- /entreprenørfirma, offentlige planleggings- og forvaltningsorgan, forskings- og utviklingsinstitusjonar og liknande. Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor bygg kan aktuelle masterstudium vere Konstruksjonar og materialar, Byutvikling og urban design, Offshoreteknologi - Offshore systemer, Offshoreteknologi - Idustriell teknologi og driftsledelse, Risikostyring, Industriell økonomi og Samfunnssikkerheit. Emneevaluering Skjer vanlegvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldande retningslinjer. Utanlandsopphald side 9

10 B-BYGG - Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Tilrettelegginga av tilbod med omsyn til internasjonalisering er tenkt primært å finne stad i 5. eller 6. semester, men i prinsippet kan både 3. og 4. semester også vere aktuelle dersom vi har klare avtalar med utanlandske lærestader som gir eit tilnærma overlappande innhald. Kontaktinformasjon Bygg - konstruksjon: Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf , Bygg - teknisk planlegging og byutviking og urban design: Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf , e-post: side 10

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Environmental Technology - Master of Science Degree Programme

Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad i Miljøteknologi (Environmental

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan

Bachelor i Ingeniørfag. Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Bachelor i Ingeniørfag Bygg/ Landmåling (07/08) Fagplan Utarbeidet av: Bjørn Godager INSTITUTT FOR INGENIØR- OG Utgave 26.03.07 ALLMENNFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2. STUDIETS FAGLIGE GRUNNLAG OG IDÉGRUNNLAG...

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN)

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN) 2003/2004 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG () Avdelinga er frå 1. august 2003 sett saman av dei to tidlegare avdeligane AIU (Avdeling fro ingeniørutdanning) og ANF

Detaljer

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21.mars 2012 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

- MED BEDRIFTSNETTVERKET I RYGGEN

- MED BEDRIFTSNETTVERKET I RYGGEN - MED BEDRIFTSNETTVERKET I RYGGEN ETTERLYSER KLOKE HOVUD Utdanning for framtida blir det kalla. Det er ingen klisje; klare tal og fakta syner at næringslivet er på konstant jakt etter ungdom med teknologisk

Detaljer

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2010/1228-2953/2011 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/44 Høgskulestyret 16.06.2011 MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer