Vedtatt sats for Vedtatt sats for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt sats for 2011. Vedtatt sats for 2012"

Transkript

1 3.1 Innledning Dette kapitlet gir en samlet oversikt over vedtatte satser til avgifter, er og egenbetalinger for i forhold til knyttet til tjenestene som Sandnes kommune yter. av Sandnes bystyre , sak 210/ Oppvekst skoler Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned Barn nr ,0 Selvkostfinansiert Barn nr ,0 Barn nr ,0 3 dager pr uke (60), pr måned Barn nr ,0 Barn nr ,0 Barn nr ,0 SFO: 1 betalingsfri måned Kurs i norsk for betalende deltakere Dagskurs ,0 Pr semester Kveldskurs ,5 3.3 Oppvekst barn og unge BARNEHAGER Foreldrebetaling kommunal barnehage 5 dager ,0 4 dager ,0 3 dager ,0 Delt plass ,0 Kostpenger kommunal barnehage 5 dager ,0 4 dager ,0 3 dager ,0 Delt plass ,0 1 betalingsfri måned 63

2 3.3.2 PPT, BARNEVERN, HELSESTASJONSTJENESTER OG FRITID Reisevaksiner Difteri ,6 Boostrix-P ,0 DT Booster ,0 Gulfeber ,2 Hepatitt A voksen/barn ,2 Hepatitt B voksen ,5 Hepatitt B barn ,7 Hepatitt A+B voksen ,4 Hepatitt A+B barn ,6 Japansk enc. Over 18 år ,7 Japansk enc. Under 18 år 420 Utgår Kolera/turistdiarrè ,0 Menveo ,6 Meningokokk ACWY ,5 Meningokokk C ,7 MMR ,6 Polio ,7 Rabies ,3 Rabipur ,6 Skogflåttenc ,3 Skogflåttenc. Barn ,2 Tetravac ,3 Vivotif fra 5 år ,2 Tyfoid inj. Fra 2 år ,4 Malaria ,7 Tetravax ,1 1.gang konsultasjon ,0 Oppfølgingskonsultasjon ,0 Familiekonsultasjon ,8 Oppfølginskonsultasjon familie ,1 Barn under 16 år ,0 Vaksinekort v/gulfeber ,0 Husleiepriser L54 Øvingsrom til band ,0 Workshoprom ,0 Kafe ,0 Helgetilleg for leie av kafe ,0 Scene ,0 Helgetilleg for leie av scene ,0 64

3 Husleiepriser Varatun gård/lura bydelshus Utleie ukedager Små rom ,0 Store rom (selskapslokaler) ,0 Forsamlingslokale (forestillinger) ,0 Utleie helg Små rom ,0 Store rom (selskapslokaler) ,0 Forsamlingslokale (forestillinger) ,0 Tillegg for bryllup ,0 Tillegg for rigging dagen før ,0 Tillegg ekstradag for opprydning ,0 Renhold, store selskapslokaler ,0 Renhold, selskapslokaler ,0 50 prosent rabatt for lag og foreninger 3.4 Levekår OMSORGSTJENSTER Egenbetalinger ved opphold Maksimal egenbetaling sykehjem ,0 Dag-/nattopphold ved boavdeling i Sats fastsettes i ,9 sykehjem pr dag/natt statsbudsjettet Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn Sats fastsettes i 3,1 statsbudsjettet Kommunale boliger, husleie ,2 Ny sats f.o.m Aktivitetstilbud uten transport fra 0-4G ,0 Aktivitetstilbud uten transport over 4G ,0 Aktivitetstilbud med transport fra 0-4G ,0 Aktivitetstilbud med transport over 4G ,0 Praktisk bistand, pris pr måned Inntil 2G Sats fastsettes i 3,0 statsbudsjettet Fra 2G til 4G 550 Inntektsintervall endret Fra 4G til 7 G Inntektsintervall endret Over 7G Inntektsintervall endret Fra 2 G til 3 G 700 Nytt inntektsintervall Fra3 G til 4 G Nytt inntektsintervall Over 4 G Nytt inntektsintervall Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 348 pr time 65

4 Husholdningsartikler, pris pr måned Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) ,0 Vask av privattøy (bofelleskap) ,0 Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) ,0 Matpriser Frokost/kveldsmat på senter ,7 Frokost/kveldsmat inkludert emballasje ,0 Middag inkludert dessert/suppe på senter ,8 Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje ,6 Dessert/suppe på senter ,1 Dessert/suppe inkludert emballasje ,7 Kaffe ,0 Risgrøt på senter ,6 Risgrøt inkludert emballasje ,1 Abonnement pr måned , HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER Trygghetsalarmer, pris pr måned Etablerings for nye brukere ,0 Inntil 2G ,0 Fra 2G til 4G 250 Inntektsintervall endret Fra 4G til 7 G 500 Inntektsintervall endret Over 7G 750 Inntektsintervall endret Fra 2 G til 3 G 250 Nytt inntektsintervall Fra3 G til 4 G 500 Nytt inntektsintervall Over 4 G 750 Nytt inntektsintervall 66

5 3.5 Kultur og byutvikling BYUTVIKLING Plansaker 1. Detaljregulering 1.01 For arealer til og med 2.000m , For arealer over m2 til og med m , For arealer over m2 til og med m , For arealer over m2 til og med m , For arealer over m2 et tilleg pr påbegynte m , Tilleggs for bebyggelse pr 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for , Tilleggs når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter planog bygningslovens $ 12-8 (prinsippsak). Innbetalt kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger 30 av 25 av 50 av 30 av 25 av 50 av 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2. Mindre reguleringsendringer 2.01 For arealer til og med 2.000m , For arealer over m2 til og med m , For arealer over m2 til og med m , For arealer over m ,0 3. Konsekvensutredninger 3.01 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende i tillegg til for arealplanen 75 av 75 av 0 0,0 67

6 4. Dispensasjoner 4.01 Saker til utvalg for byutvikling , Saker til administrativt vedtak ,1 5. Priser på andre tjenester 5.01 Situasjonskart ,9 Tilbakebetaling av : Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til off. ettersyn, eller dersom saken avvises ved 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling 50 av 50 av 0 0,0 Matrikkellov Oppretting av grunneiendom og festegrunn* Arealer fra m² ,0 Arealer fra m² ,0 Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² , Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealer fra m² ,0 Arealer fra m² ,0 Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² , Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon) Areal fra 0 50 m ,0 Areal fra m ,0 Areal fra m ,0 Areal fra 2001 m 2 økning pr påbegynt 1000m² Oppretting av anleggseiendom ,0 Areal fra m ² ,0 Areal fra 2001 m ² - økning pr påbegynt ,0 1000m ² Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt Maksimal: 3 x satsen for areal m² For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes 0,5 etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende 6 10 tomter: 10 reduksjon tomter: 15 reduksjon 26 og flere: 20 reduksjon 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, og I tillegg kan komme tilleggs for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av satsene etter 6.1 og

7 6.3 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie * Arealer fra m² ,0 Arealer fra m² , Anleggseiendom ** Arealer fra m² ,0 Arealer fra m² ,0 * Ved for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 av eiendommens areal før justeringen. ** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m² 6.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie* Arealer fra m² ,0 Arealer fra m² ,0 Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 medfører en økning av et på , Anleggseiendom ** Arealer fra m² ,0 Arealer fra m² ,0 Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m ,0 medfører en økning av et på * Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. ** For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. *** For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 6.3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 6.9 anvendes. 6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt ,0 For overskytende grensepunkter, pr punkt ,0 6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av For inntil 2 punkt ,0 For overskytende grensepunkter, pr punkt ,0 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt Urimelig Dersom et åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av, fastsette et redusert. 6.8 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider ,0 Matrikkelbrev over 10 sider ,0 maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 69

8 6.9 Andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time ,0 For arbeider som ikke er definert i overstående klasser Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre kostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09) Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel et Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens 18, tredje ledd Indeksregulering Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE Kulturskolen Egenbetaling en til en undervisning ,5 Egenbetaling gruppeundervisning ,0 25 søskenmoderasjon innføres fra Bibliotek Voksne 1. purring ,0 Voksne 2. purring ,7 Voksne 3. purring ,3 Barn 1. purring ,0 Barn 2. purring ,0 Barn 3. purring ,0 Gebyr for tapt lånekort ,7 Kopiering pr. ark A4 svart/hvitt ,0 Kopiering pr. ark A4 farger ,0 Kopiering pr. ark A3 svart/hvitt ,0 Kopiering pr. ark A3 farger ,0 Skanning pr. ark ,0 Tillegg for bekreftelse rett kopi pr. ark ,0 Faks, innland ,0 Utleie av Kartevollrommet pr dag ,0 70

9 3.5.3 BYMILJØ Gravlunder Festeavgift per grav per år ,0 Leie av kommunale idretts- og svømmehaller Betalingssats pr. time ,0 Kamper og arr. som ikke meldes inn til hall ved avlysning ,0 Svømmehaller Barn ordinær pris ,0 Barn klippekort (10 klipp) ,0 Barn halvårskort ,0 Voksne ordinær pris ,0 Honnør ,0 Voksne klippekort (10 klipp) ,0 Voksne halvårskort ,0 Asfaltering Asfaltering<100 m2 pris pr m2 eks mva ,6 Asfaltering>100 m2 pris pr m2 eks mva ,1 Minstepris<5m2 eks mva ,6 Feieavgift Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) ,4 Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) ,9 For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) ,1 For feiing av ovn utenom ordinær ,7 Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 administrative utgifter. 71

10 Bruk av offentlige torg og uterom Midlertidig torg i Flintergata Årsleie for fast plass ,1 Månedsleie ,0 Dagleie ,1 Eventuell strømkobling pris pr dag ,1 Ruten Leie for salgsplass i desember måned ,0 Eventuell strømkobling pris pr dag pr strømpunkt ,7 Leie av gategrunn til tivoli pr dag ,8 Strøm for konsert/tivoli pr dag Ny i år Mobile salgsvogner Leie av salgsplass for mobile salgsvogner pr år inkl. strøm Anbud Uteservering Pris på leie av gategrunn til uteservering m/alkohol. Pr kvadratmeter pr måned ,1 Pris på leie av gategrunn til uteservering u/alkohol. Pr kvadratmeter pr måned ,1 Vann Abonnement pr m2 (bolig) 4,40 4,50 0,10 2,3 Abonnement pr m2 (Næring) 3,90 4,00 0,10 2,6 Forbruks per m2 for bolig og næring 5,80 5,90 0,10 1,7 Vannmålerleie pr år ,0 Vanntilknytnings høy sats (pr.m2 bruksareal) ,7 Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) ,0 Avløps Abonnement pr m2 (bolig) 8,20 8,00-0,20-2,4 Abonnement pr m2 (Næring) 7,70 7,50-0,20-2,6 Forbruks pr m2 for bolig og næring 11,10 10,90-0,20-1,8 Kloakktilknytnings høy sats (pr.m2 bruksareal) ,3 Kloakktilknytnings fritidsbolig høy (fast engangssum)sats ,0 Renovasjonsene Grunnenhet ,3 1 Volumenhet 120L ,3 2 Volumenheter 240L ,3 Henting av ekstra sekk (som må kjøpes på forhånd) ,1 Hytterenovasjon ,3 Tømmeer for slaminnhenting Slamavskiller 1-4 m ,0 Slamavskiller 5-7m ,7 Slamavskiller 8-10m ,3 Slamavskillere over 10m ,9 72

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Kommunestyrets vedtak, 11.12.2014 INNHOLD side Stab og støtte Forsinkelsesrenter, gebyr utleggsforretning mm 3 Barnehage og skole Barnehage 4 Skolefritidsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014 PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 SFO OG BARNEHAGE.. 1 Barnehage - Skolefritidsordning HELSE OG OMSORG. 2 Legekontor Institusjonsopphold Trygdebolig Behovsprøvde tjenester..3 Trygghetsalarm Hjemmehjelp Diverse

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2012 Årsbudsjett 2012 gebyrregulativ 15 11 2011 Datert : 15.11.11 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer