TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSTHEFTE 2015 - ETNE KOMMUNE"

Transkript

1 TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE VEDTEKE AV ETNE KOMMUNESTYRE , SAK 067/14 - JUSTERT I K-SAK 044/15 Der sentrale styresmakter har fastsett maksimalsatsar for foreldrebetaling i barnehagane, eigenbetaling i institusjon og heimehjelptenesta, samt ved forseinka betaling brukar kommunen til ei kvar tid desse. Kommunen følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. Kommunale avgifter skal betalast med 4 terminar, i februar, mai, august og november. Unnataket er feiing som blir fakturert i sin heilskap i februar. Type betalingssats Vedtekne satsar for 2015 med even mva Vedtekne satsar for 2014 med even mva Merknader BARNEHAGANE Kjøp av ekstra dag Foreldrebet. pr. md. ordinært aldersgruppe 0-6 år: 2 dg per veke dg per veke dg per veke dg per veke Makspris etter forslag til statsbudsjett 2015 Søskenmoderasjon: for søsken er det full pris for det fyrste bornet andre born 32 % Krav frå sentralt hald minimum 30 % tredje born og fleire 50 % I samsvar med sentralt minimumskrav 50 % Familiar med samla nettoinntekt < 2 G får 33 % reduksjon i foreldrebetaling etter søknad Matpenger per dag Mindre spesifisering frå omrekna gjennomsnittspris for 2014 SKULEFRITIDSORDNING/SFO Vårhalvåret: timepris 26 timepris utanom kontrakt 32 Hausthalvåret: opphald inntil 10 timar pr veke (minstepris) opphald over 10 timar t.o.m. 15 timar opphald over 15 timar t.o.m. 19 timar opphald 20 timar pr veke eller meir (makspris) Dagpakke (8 timar à 40) 320 VAKSENOPPLÆRING NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Dagtid pr. time Gjeld dei som ikkje har rett og plikt til gratis norskopplæring Kveldstid pr time Gjeld dei som ikkje har rett og plikt til gratis norskopplæring LEIGE SKULEBYGG 1) Klasserom (gjeld ikkje overnatting) Formingsrom (utanom reiskap) Gruppeovernatting - pr. person 2) Gymnastikksal Enge Gymnastikksal Rygg Gymnastikksal Skånevik ) Generelt om leige av skulebygg:

2 Utleige/bruk utanom ordinær skuletid skal ikkje føra til ekstra reinh.utg. for kommunen. D.s. same gjeld for tilsyn. Ved direkte tilknyting til den einskilde skule eller skuleverket kan skulen brukast vederlagsfritt (t.d. skulekorps). Kommunen sine innbyggjarar kan leige skulen vederlagsfritt ved følgjande aktivitetar: lag og grupper som driv kroppsøving og andre ikkje inntektsgjevande aktivitetar partipolitiske møte ikkje inntektsgjevande undervisning Friviljuge opplysningsorganisasjonar kan leige skulen vederlagsfritt når dette er teke omsyn til i kursavgifta. Alle som ikkje er nemnde ovanfor betalar leige for bruk av lokala til festar, basarverksemd o.l. For all kommersiell verksemd vert det betalt leige. 2) Når lag og org. innan kommunen arr. stemne, cup o.l., betaler dei berre for vask ut frå medgått tid og e. gjeld. regula. SYMJEHALLEN Offentleg bading med vakt: familie vaksne barn kort med 12 klypp vaksne kort med 12 klypp barn Grupper med eigen leiar: vaksne barn skuleklassar og samla gruppe utanom kommunen KULTURSKULEN Musikalsk aktivitetsgruppe for funksjonshemma 811 Har ikkje tilbodet lenger - manglar kvalifisert personell Individuell undervisning 15 minutt Individuell undervisning 20 minutt, samspel, drama, gruppe, visuell kunstfag gruppeunderv Instrumentleige Materiellkostn. visuell kunstf. og drama Musikkskulen har søskenmoderasjon med 20 % reduksjon for 1. søsken og 40 % f.o.m. 2. søsken HELSE- OG OMSORGSTENESTER Heimesjukepleie, personleg hjelp og transport til og frå dagopphald er gratis for brukarane Heimehjelp/praktisk hjelp: inntekt inntil 2 G pr md 180 1) 180 1) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des. inntekt 2-3 G pr md inntekt 3-4 G pr md inntekt 4-5 G pr md inntekt over 5 G pr md pr time (om rimelegare enn abonnement) Tryggleiksalarm: leige pr md monteringsgebyr demonteringsgebyr Mat bringing pr. middag Ved institusjonane, ved matombering, samt for dagplasspensjonærar og bebuarar i bukollektiv. Auka frå 87 til 100 med verknad frå bebuarane i 2. høgda ved omsorgssenteret i Skånevik - mat pr md Korttidsopphald institusjon: døgn 2) ) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des.

3 natt 2) ) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des. dag 2) ) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des. Langtidsopphald institusjon Maks. e. forskrift om eigendel for komm. helse- og omsorgstenester Eigendelen skal ikkje overstiga reelle utgifter. Av inntekter inntil folketrygda sitt grunnbeløp, fråtrekt fribeløp på pr år, vert det kravd 75 % årleg. Av inntekter utover folketrygda sitt grunnbeløp vert det kravd 85 %. Betalinga skal avgrensast slik at einkvar har i behald til eige bruk minst 25 % av folketrygda sitt grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Dersom den som oppheld seg i institusjon har heimebuande ektefelle eller mindreårig barn, eller heilt eller delvis forsørge barn over 18 år, skal det gjerast frådrag i berekningsgrunnlaget. Innafor ansvar 3000 og 3002/helse og sosial kan det krevjast betaling frå brukarar/tenestemottakarar 4,5 for pr einskildturar km + 0,50 der kommunal bil vert nytta/tilsett får køyregodtgjersla pr passasjer LEIGE KOMMUNALE BUSTADER Bustadskipinga - 20 einingar Gjerdsrabbane II - 8 einingar Gjerdsrabbane I, 2-1 eining Gjerdsrabbane I, 8-1 eining Gjerdsrabbane I, 12-1 eining Garasje til nr eining Bustad Skånevik - 1 eining Gml. legebustad - 2 einingar Ivelandshuset - 2 einingar Skånevik omsorgssenter - 8 einingar VATN BUSTAD OG NÆRING (satsar er inkl. mva) Abonnementsgebyr vatn (fast del for alle) Forbruksgebyr vatn (variabel del) - pris pr m3 med vassmålar, kr 10,25 med mva Ved forbruk på 125 m3 i løpet av året med stipulert (ikkje målt) forbruk, 30,75 med mva Ved bustad med bruksareal 125 m2 og stipulert forbruk 125 m3 Tilkoplingsgebyr kommunalt vatn bruksareal inntil for overskytande bruksareal pr m AVLAUP BUSTAD OG NÆRING (satsar inkl. mva) Abonnementsgebyr vatn (fast del for alle) Forbruksgebyr vatn (variabel del) - pris pr m3 med vassmålar, kr 4,00 med mva Ved forbruk på 125 m3 i løpet av året med stipulert (ikkje målt) forbruk, 12,00 med mva Ved bustad med bruksareal 125 m2 og stipulert forbruk 125 m3 Tilkoplingsgebyr kommunalt vatn bruksareal inntil for overskytande bruksareal pr m Gebyr tømming av slamavskiljar slamavskiljar t.o.m. 4 m3 hytte med tømming kvart 4. år slamavskiljar t.o.m. 4 m3 øvrige med tømming kvart 2. år tett oppsamlingstank t.o.m. 6 m3 med tømming kvart år Slamtømming ein gong i året Ekstratømming dagtid natt og helgedagar Større privat slamavskiljar med tømming ved behov pr m Tank ikkje klargjort for tømming etter 2. g. varsel - pr bygn

4 RENOVASJON (satsar er inkl. mva) Standard abonnement Lite abonnement Stort abonnement Abonnement med stor restavfallsdunk Abonnement med stor papirdunk Hytteabonnement Ekstra henteavstand inntil 30 m FEIING OG BRANNTILSYN (sats inkl. mva) Års-/minstegebyr feiing års intervall med år 1 vanleg feiing, år 2 tilsyn av piper og eldstader, år 3 vanleg feiing og år 4 ingen teneste. JORDLOVA (ingen mva) Delingssaker, også etter fullmakt, 12 jordlov KONSESJONSLOVA (ingen mva) Saker med krav om priskontroll Kan ikkje prisjusterast Saker utan krav om priskontroll Kan ikkje prisjusterast MATRIKKELLOVA (ingen mva) 1.1 Oppretting av matrikkeleining Oppretting av grunneigedom og festegrunn: m m m m frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da Areal over 10 da vert utrekna etter medgått tid Minstegebyr Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn m m m m frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da Areal over 10 da vert utrekna etter medgått tid Minstegebyr Oppmåling av uteareal på eigarseksjon: 0-50 m m m frå 2001 m2 - auke pr påbegynt da Oppretting av anleggseigedom: Gebyr som for oppretting av grunneigedom Volum frå m Volum frå 2001 m³ - auke pr. påbegynt 1000 m³ Registrering av jordsameige Gebyr for registrering av eksist. jordsameige fakturerast e. medgått tid Prisreduksjon - ved gjennomføring av 3 eller fleire oppmålingsforretningar samtidig på same eigedom for saker etter 1.1.1, 1.1.2, og vert gebyret redusert med 1/3 av oppgjeven 1.2 prisoppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1.1, 1.1.2, og I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

5 1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje lar seg matr.føre pga endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, vert sett til 1/3 av gebyra etter 1.1 og Grensejustering Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal, med maks.grensa 500 m². Ein eigedom kan ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde. Areal frå m² areal frå m² Anleggseigedom For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anl.eigedomen sitt volum, men maksimal grensa vert sett til 1000 m³ Areal frå m areal frå m Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige: Ved arealoverføring skal oppmål.forr. og tinglysing gjennomføres. Arealoverf. utløyse dok.avgift. Unntak for veg- og jernbaneformål. areal frå m² areal frå m² arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører ein auke av gebyret på Anleggseigedom: For anleggseigedom kan volum som skal overføres frå ei matrikkel-eining til ei anna, ikkje være registrert på ei tredje matr.eining. Volum kan berre overføres til ei matr.eining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matr. skal utgjere et samanhengjande volum. areal frå m areal frå m arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører ein auke av gebyret på Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: For inntil 2 punkter For overskytande grensepunkt, pr. punkt Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettar: For inntil 2 punkt For overskytande grensepunkt, pr punkt Gebyr for klarlegging av rettar vert fakt. etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale minimum minimum Gebyr vert fastsett etter medgått tid, med minstegebyr som skissert 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret openbart er urimelig i høve dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsetja eit redusert gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetja eit redusert gebyr. 1.9 Betalingsreglar Betaling skjer etter det regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsane er inkludert hjelpemannskap, bilhald, merkematr. og adm. utg. Gebyret vert krevd inn etterskottsvis Timesatsar Ved gebyr for oppmålingssaker som skal reknast etter medgått tid vert timesatsen fastsett til 0,15 % av bto årslønn for den einskilde arb.takar 1.11 Tinglysing For alt som skal tinglysast etter matrikkellova 24 kjem tingl.gebyr og even. dokumentavgift i tillegg til gebyrsatsen 1.12 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka Gjer rekvirenten under saka sin gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, vert likevel gebyret oppretthalde 1.13 Utsteding av matrikkelbrev: Matrikkelbrev inntil 10 sider Kan ikkje prisjusterast

6 Matrikkelbrev over 10 sider Kan ikkje prisjusterast PLAN- OG BYGNINGSLOVA (ingen mva) 3.1 Plansaker - private framlegg til regululeringsplan, utbyggingsplan eller endr. i gjeld. regul.- og bygningsplan., PBL kap. 12 A Handsamingsgebyr for private reguleringsplanframlegg (PBL): 1 Handsaming av nye private reguleringsplanar Handsaming av endring av nyare planar - full handsaming B Handsaming av mindre endringar i private reguleringsplanar: C Kostnader med undersøkingsplikt etter kulturminnelova eller liknande kjem i tillegg D Utbyggingsplanar som vert handsama samstundes med reguleringsplanen skal ikkje belastast med gebyr E Handsaming av prinsippsøknad etter PBL Summen skal trekkast frå even. gebyr i same sak seinare F Handsaming av planprogram etter PBL Byggje- og anleggssaker A Gebyr pr påbegynt time for saker som ikkje er nemnt i regulativet B Handsaming av dispensasjon frå PBL etter kap. 19 utan høring/uttale C Handsaming av disp. frå Pbl etter kap 19 som sendes til høyring/uttale D Andre sakar handsama av Etne kommune ved Komite Forvaltning E Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2a (mindre tiltak på bebygd eigedom): 1 Enkelt tilbygg med samla BRA/BYA inntil 50 m2, jf. Bsf 3-1a Frittliggande bygg med samla BRA/BYA inntil 70 m2, jf. Bsf 3-1b Bruksendring innan samme bueining frå tilleggsdel til hoveddel, jf. Bsf 3-1c Skilt og reklame og antenner, jf. Bsf 3-1d og e F Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2b (alminnelige driftsbygningar i landbruket): 1 Alminnelige driftsbygningar i landbruket, jf. Bsf 3-2a, i samsvar med E Alm. driftsbygn. i landbr., jf. Bsf 3-2a, i samsvar med E Alm. driftsbygn. i landbr., jf. Bsf 3-2a, fra ( ) m2 BRA Alm. driftsbygn. i landbr., jf. Bsf 3-2b, over 1000 m2 BRA G Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2c (midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg): 1 Plassering inntil 2 år H Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2d, andre mindre tiltak etter kommunens skjønn I Etne kommune gir særskilde løyve/fritak i samsvar med PBL: 1 Kommunen godkjenner at bygning plasseres nærmere nabogrense, PBL 29-4b Mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten, PBL 20-3f Kommunen gir fritak frå nabovarsling, PBL Kommunen gir løyve til tiltak på nabogrunn, PBL Kommunen gir fritak frå plikt til gjerde mot veg, PBL J Søknad om Ansvarsrett og godkjenning av føretak: 1 Ansvarsrett og lokal godkjenning av føretak etter PBL Personleg ansvarsrett for selvbyggere etter PBL 22-3 og byggesaksføresegnene Ansvarsrett ved sentr. godkjende føretak etter PBL K Tiltak etter PBL 20-1 som ikkje har eigen gebyrpost : 1 Ett-trinns søknad Rammeløyve e. PBL 21-4, 4.ledd (gjeld alle typar bygg) Igangsetjingsløyve etter PBL 21-4, 4. ledd Ekstra gebyr for tiltak, høgare enn tiltak klasse 1 (gjeld ikkje for post N og O) L Ny bustad, med/uten garasje inntil 50 m2, utan ekstra bueining, PBL M Bustadbygg, med fleire en ein bueining utan blanda føremål - pris for kvar bueining N Riving av bygning etter PBL 20-1e: 1 Med avfallsplan Uten avfallsplan

7 O Bruksendring, jfr Bsf pr. eining: 1 Til bustad og bustadeigedom Øvrige bruksendringar P Søknad om mellombels bruksløyve e. PBL 21-10, 3. ledd Q Deling av eigedom pr. parsell etter PBL 20-1m: 1 Bustadeigedom Næringseigedom Annna eigedom Deling av eigedom i samsvar med godkjend reguleringsplan med regulerte tomtegrenser minimum / pr tomt 770 minimum 5880 / pr tomt 735 R Vatn- og avlaupsystem: 1 Utsleppsløyve frå mindre avløpsanlegg, pr. eining, jfr 11-4 i forureiningsføresegnene Privat drikkevatnsystem - kontroll av dokumentasjon S Ekstragebyr for fleire manglar ved søknaden/krav om endring av søknadsform, pålegg T Ulovleg igangsett byggearbeid, byggesaksforskriften 16-1: 1 Ulovleg igangsett byggearbeid, minstesats etter byggesaksforskriften Ulovleg igangsett byggearbeid, maksimumssats etter byggesaksforskriften U Handsaming av løyve til bygging av landbruksvegar V Tilsyn er inkludert i satsane regulativet W Handsamingsgebyr for saker etter Lov om hamner og farvann - pr time X Stadfestesting av opplysningar ved eigenfråsegn om konsesjonsfritak Y Gebyr ved avbrudd Z Avslag i saker gjev ikkje fritak for gebyr Æ Ved urimelege gebyr har rådmannen fullmakt til å fastsetje høveleg gebyr KOPIERING (inkl. mva) A4 format, svart/kvitt 4 3 Ved 20 og meir 2 pr stk A3 format svart/kvitt 6 5 Ved 20 og meir 4 pr stk A4 format, fargar 7 6 A3 format, fargar Prisar på kopiering i svart/kvitt til lag og foreningar 3 2 Det påløpe ikkje gebyr for kopiering i tilknytning til innsynsbegjæring Pris pr kopi ved ark med tekst på begge sider (to-sidig) = 2 kopiar KARTKOPIAR (inkl. mva) A4 format svart/kvitt 9 8 A3 format svart/kvitt A2 format svart/kvitt A1 format svart/kvitt A0 format svart/kvitt A4 format farge A3 format farge A2 format farge A1 format farge A0 format farge Dersom kartet skal nyttast i samband med byggemelding eller anna søknad til kommunen er kartet gratis. Det er eigne prisar for utarbeiding av situasjonsplan i målestokk 1:500. FAKTURAGEBYR - FORSEINKA BETALING

8 Fakturagebyr 50 Ved heimel i lov/forskrift, og etter even. nødvendig endring i dei respektive vedtekter/leigeavtalar, vert innført fakturagebyr - likevel ikkje der innkrevingskostnader inngår i sjølvkostrekn. og i barnehage Forseinka betaling: alle kommunale krav som ikkje vert betalt innan forfallsdato, vert tillagt forseinkingsrenter til betaling finn stad9,5 % 1) 1) Skal til ei kvar tid samsvara med sentralt regulert maksimal rentesats ved purring tilkjem purregebyr, jf. inkassoforskrifta ) 2) Skal til ei kvar tid nytta maksimale 1/10 av inkassosatsen gebyr deretter ved påleggs-/utleggstrekk (kommunale avgifter)/sending av inkassovarsel (andre krav) 64 2) 2) Skal til ei kvar tid nytta maksimale 1/10 av inkassosatsen gebyr ved eigeninkasso 192 3) 3) Maksimale 3 x purregebyr for betalingsoppfordringa gebyr ved framandinkasso Ref. inkassobyrået sine salærsatsar innafor sentr. regulerte makssatsar

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune regulativ 2015 Bygland kommune Vedteke i kommunestyret 10.12.14 PS 93/14 Innhald Innhaldsfortegnelse INNHALD... 1 TENESTEYTING ØKONOMI, TENESTETORG OG KULTUR:... 2 EIGEDOMSSKATT... 2 KOPIERINGSGEBYR...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM KOMMUNALE GEBYR 2015 FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR Vedteke av Fjell kommunestyre 14.12.2006, sak KS 130/06

Detaljer

Gebyr- og betalingssatsar 2015

Gebyr- og betalingssatsar 2015 Gebyr- og betalingssatsar 2015 Innhald 1. Oppvekst 1.1 Skulefritidsordning (SFO) 1.2 Barnehage 1.3 Kulturskule 2. Pleie- og omsorgstenester 2.1 Heimebaserte tenester, praktisk bistand og rettleiing 2.2

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer