TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSTHEFTE 2015 - ETNE KOMMUNE"

Transkript

1 TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE VEDTEKE AV ETNE KOMMUNESTYRE , SAK 067/14 - JUSTERT I K-SAK 044/15 Der sentrale styresmakter har fastsett maksimalsatsar for foreldrebetaling i barnehagane, eigenbetaling i institusjon og heimehjelptenesta, samt ved forseinka betaling brukar kommunen til ei kvar tid desse. Kommunen følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. Kommunale avgifter skal betalast med 4 terminar, i februar, mai, august og november. Unnataket er feiing som blir fakturert i sin heilskap i februar. Type betalingssats Vedtekne satsar for 2015 med even mva Vedtekne satsar for 2014 med even mva Merknader BARNEHAGANE Kjøp av ekstra dag Foreldrebet. pr. md. ordinært aldersgruppe 0-6 år: 2 dg per veke dg per veke dg per veke dg per veke Makspris etter forslag til statsbudsjett 2015 Søskenmoderasjon: for søsken er det full pris for det fyrste bornet andre born 32 % Krav frå sentralt hald minimum 30 % tredje born og fleire 50 % I samsvar med sentralt minimumskrav 50 % Familiar med samla nettoinntekt < 2 G får 33 % reduksjon i foreldrebetaling etter søknad Matpenger per dag Mindre spesifisering frå omrekna gjennomsnittspris for 2014 SKULEFRITIDSORDNING/SFO Vårhalvåret: timepris 26 timepris utanom kontrakt 32 Hausthalvåret: opphald inntil 10 timar pr veke (minstepris) opphald over 10 timar t.o.m. 15 timar opphald over 15 timar t.o.m. 19 timar opphald 20 timar pr veke eller meir (makspris) Dagpakke (8 timar à 40) 320 VAKSENOPPLÆRING NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Dagtid pr. time Gjeld dei som ikkje har rett og plikt til gratis norskopplæring Kveldstid pr time Gjeld dei som ikkje har rett og plikt til gratis norskopplæring LEIGE SKULEBYGG 1) Klasserom (gjeld ikkje overnatting) Formingsrom (utanom reiskap) Gruppeovernatting - pr. person 2) Gymnastikksal Enge Gymnastikksal Rygg Gymnastikksal Skånevik ) Generelt om leige av skulebygg:

2 Utleige/bruk utanom ordinær skuletid skal ikkje føra til ekstra reinh.utg. for kommunen. D.s. same gjeld for tilsyn. Ved direkte tilknyting til den einskilde skule eller skuleverket kan skulen brukast vederlagsfritt (t.d. skulekorps). Kommunen sine innbyggjarar kan leige skulen vederlagsfritt ved følgjande aktivitetar: lag og grupper som driv kroppsøving og andre ikkje inntektsgjevande aktivitetar partipolitiske møte ikkje inntektsgjevande undervisning Friviljuge opplysningsorganisasjonar kan leige skulen vederlagsfritt når dette er teke omsyn til i kursavgifta. Alle som ikkje er nemnde ovanfor betalar leige for bruk av lokala til festar, basarverksemd o.l. For all kommersiell verksemd vert det betalt leige. 2) Når lag og org. innan kommunen arr. stemne, cup o.l., betaler dei berre for vask ut frå medgått tid og e. gjeld. regula. SYMJEHALLEN Offentleg bading med vakt: familie vaksne barn kort med 12 klypp vaksne kort med 12 klypp barn Grupper med eigen leiar: vaksne barn skuleklassar og samla gruppe utanom kommunen KULTURSKULEN Musikalsk aktivitetsgruppe for funksjonshemma 811 Har ikkje tilbodet lenger - manglar kvalifisert personell Individuell undervisning 15 minutt Individuell undervisning 20 minutt, samspel, drama, gruppe, visuell kunstfag gruppeunderv Instrumentleige Materiellkostn. visuell kunstf. og drama Musikkskulen har søskenmoderasjon med 20 % reduksjon for 1. søsken og 40 % f.o.m. 2. søsken HELSE- OG OMSORGSTENESTER Heimesjukepleie, personleg hjelp og transport til og frå dagopphald er gratis for brukarane Heimehjelp/praktisk hjelp: inntekt inntil 2 G pr md 180 1) 180 1) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des. inntekt 2-3 G pr md inntekt 3-4 G pr md inntekt 4-5 G pr md inntekt over 5 G pr md pr time (om rimelegare enn abonnement) Tryggleiksalarm: leige pr md monteringsgebyr demonteringsgebyr Mat bringing pr. middag Ved institusjonane, ved matombering, samt for dagplasspensjonærar og bebuarar i bukollektiv. Auka frå 87 til 100 med verknad frå bebuarane i 2. høgda ved omsorgssenteret i Skånevik - mat pr md Korttidsopphald institusjon: døgn 2) ) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des.

3 natt 2) ) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des. dag 2) ) Satsen vert justert etter mottak av årleg statleg rundskriv kvar des. Langtidsopphald institusjon Maks. e. forskrift om eigendel for komm. helse- og omsorgstenester Eigendelen skal ikkje overstiga reelle utgifter. Av inntekter inntil folketrygda sitt grunnbeløp, fråtrekt fribeløp på pr år, vert det kravd 75 % årleg. Av inntekter utover folketrygda sitt grunnbeløp vert det kravd 85 %. Betalinga skal avgrensast slik at einkvar har i behald til eige bruk minst 25 % av folketrygda sitt grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Dersom den som oppheld seg i institusjon har heimebuande ektefelle eller mindreårig barn, eller heilt eller delvis forsørge barn over 18 år, skal det gjerast frådrag i berekningsgrunnlaget. Innafor ansvar 3000 og 3002/helse og sosial kan det krevjast betaling frå brukarar/tenestemottakarar 4,5 for pr einskildturar km + 0,50 der kommunal bil vert nytta/tilsett får køyregodtgjersla pr passasjer LEIGE KOMMUNALE BUSTADER Bustadskipinga - 20 einingar Gjerdsrabbane II - 8 einingar Gjerdsrabbane I, 2-1 eining Gjerdsrabbane I, 8-1 eining Gjerdsrabbane I, 12-1 eining Garasje til nr eining Bustad Skånevik - 1 eining Gml. legebustad - 2 einingar Ivelandshuset - 2 einingar Skånevik omsorgssenter - 8 einingar VATN BUSTAD OG NÆRING (satsar er inkl. mva) Abonnementsgebyr vatn (fast del for alle) Forbruksgebyr vatn (variabel del) - pris pr m3 med vassmålar, kr 10,25 med mva Ved forbruk på 125 m3 i løpet av året med stipulert (ikkje målt) forbruk, 30,75 med mva Ved bustad med bruksareal 125 m2 og stipulert forbruk 125 m3 Tilkoplingsgebyr kommunalt vatn bruksareal inntil for overskytande bruksareal pr m AVLAUP BUSTAD OG NÆRING (satsar inkl. mva) Abonnementsgebyr vatn (fast del for alle) Forbruksgebyr vatn (variabel del) - pris pr m3 med vassmålar, kr 4,00 med mva Ved forbruk på 125 m3 i løpet av året med stipulert (ikkje målt) forbruk, 12,00 med mva Ved bustad med bruksareal 125 m2 og stipulert forbruk 125 m3 Tilkoplingsgebyr kommunalt vatn bruksareal inntil for overskytande bruksareal pr m Gebyr tømming av slamavskiljar slamavskiljar t.o.m. 4 m3 hytte med tømming kvart 4. år slamavskiljar t.o.m. 4 m3 øvrige med tømming kvart 2. år tett oppsamlingstank t.o.m. 6 m3 med tømming kvart år Slamtømming ein gong i året Ekstratømming dagtid natt og helgedagar Større privat slamavskiljar med tømming ved behov pr m Tank ikkje klargjort for tømming etter 2. g. varsel - pr bygn

4 RENOVASJON (satsar er inkl. mva) Standard abonnement Lite abonnement Stort abonnement Abonnement med stor restavfallsdunk Abonnement med stor papirdunk Hytteabonnement Ekstra henteavstand inntil 30 m FEIING OG BRANNTILSYN (sats inkl. mva) Års-/minstegebyr feiing års intervall med år 1 vanleg feiing, år 2 tilsyn av piper og eldstader, år 3 vanleg feiing og år 4 ingen teneste. JORDLOVA (ingen mva) Delingssaker, også etter fullmakt, 12 jordlov KONSESJONSLOVA (ingen mva) Saker med krav om priskontroll Kan ikkje prisjusterast Saker utan krav om priskontroll Kan ikkje prisjusterast MATRIKKELLOVA (ingen mva) 1.1 Oppretting av matrikkeleining Oppretting av grunneigedom og festegrunn: m m m m frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da Areal over 10 da vert utrekna etter medgått tid Minstegebyr Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn m m m m frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da Areal over 10 da vert utrekna etter medgått tid Minstegebyr Oppmåling av uteareal på eigarseksjon: 0-50 m m m frå 2001 m2 - auke pr påbegynt da Oppretting av anleggseigedom: Gebyr som for oppretting av grunneigedom Volum frå m Volum frå 2001 m³ - auke pr. påbegynt 1000 m³ Registrering av jordsameige Gebyr for registrering av eksist. jordsameige fakturerast e. medgått tid Prisreduksjon - ved gjennomføring av 3 eller fleire oppmålingsforretningar samtidig på same eigedom for saker etter 1.1.1, 1.1.2, og vert gebyret redusert med 1/3 av oppgjeven 1.2 prisoppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1.1, 1.1.2, og I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

5 1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje lar seg matr.føre pga endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, vert sett til 1/3 av gebyra etter 1.1 og Grensejustering Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal, med maks.grensa 500 m². Ein eigedom kan ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde. Areal frå m² areal frå m² Anleggseigedom For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anl.eigedomen sitt volum, men maksimal grensa vert sett til 1000 m³ Areal frå m areal frå m Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige: Ved arealoverføring skal oppmål.forr. og tinglysing gjennomføres. Arealoverf. utløyse dok.avgift. Unntak for veg- og jernbaneformål. areal frå m² areal frå m² arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører ein auke av gebyret på Anleggseigedom: For anleggseigedom kan volum som skal overføres frå ei matrikkel-eining til ei anna, ikkje være registrert på ei tredje matr.eining. Volum kan berre overføres til ei matr.eining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matr. skal utgjere et samanhengjande volum. areal frå m areal frå m arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører ein auke av gebyret på Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: For inntil 2 punkter For overskytande grensepunkt, pr. punkt Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettar: For inntil 2 punkt For overskytande grensepunkt, pr punkt Gebyr for klarlegging av rettar vert fakt. etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale minimum minimum Gebyr vert fastsett etter medgått tid, med minstegebyr som skissert 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret openbart er urimelig i høve dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsetja eit redusert gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetja eit redusert gebyr. 1.9 Betalingsreglar Betaling skjer etter det regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsane er inkludert hjelpemannskap, bilhald, merkematr. og adm. utg. Gebyret vert krevd inn etterskottsvis Timesatsar Ved gebyr for oppmålingssaker som skal reknast etter medgått tid vert timesatsen fastsett til 0,15 % av bto årslønn for den einskilde arb.takar 1.11 Tinglysing For alt som skal tinglysast etter matrikkellova 24 kjem tingl.gebyr og even. dokumentavgift i tillegg til gebyrsatsen 1.12 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka Gjer rekvirenten under saka sin gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, vert likevel gebyret oppretthalde 1.13 Utsteding av matrikkelbrev: Matrikkelbrev inntil 10 sider Kan ikkje prisjusterast

6 Matrikkelbrev over 10 sider Kan ikkje prisjusterast PLAN- OG BYGNINGSLOVA (ingen mva) 3.1 Plansaker - private framlegg til regululeringsplan, utbyggingsplan eller endr. i gjeld. regul.- og bygningsplan., PBL kap. 12 A Handsamingsgebyr for private reguleringsplanframlegg (PBL): 1 Handsaming av nye private reguleringsplanar Handsaming av endring av nyare planar - full handsaming B Handsaming av mindre endringar i private reguleringsplanar: C Kostnader med undersøkingsplikt etter kulturminnelova eller liknande kjem i tillegg D Utbyggingsplanar som vert handsama samstundes med reguleringsplanen skal ikkje belastast med gebyr E Handsaming av prinsippsøknad etter PBL Summen skal trekkast frå even. gebyr i same sak seinare F Handsaming av planprogram etter PBL Byggje- og anleggssaker A Gebyr pr påbegynt time for saker som ikkje er nemnt i regulativet B Handsaming av dispensasjon frå PBL etter kap. 19 utan høring/uttale C Handsaming av disp. frå Pbl etter kap 19 som sendes til høyring/uttale D Andre sakar handsama av Etne kommune ved Komite Forvaltning E Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2a (mindre tiltak på bebygd eigedom): 1 Enkelt tilbygg med samla BRA/BYA inntil 50 m2, jf. Bsf 3-1a Frittliggande bygg med samla BRA/BYA inntil 70 m2, jf. Bsf 3-1b Bruksendring innan samme bueining frå tilleggsdel til hoveddel, jf. Bsf 3-1c Skilt og reklame og antenner, jf. Bsf 3-1d og e F Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2b (alminnelige driftsbygningar i landbruket): 1 Alminnelige driftsbygningar i landbruket, jf. Bsf 3-2a, i samsvar med E Alm. driftsbygn. i landbr., jf. Bsf 3-2a, i samsvar med E Alm. driftsbygn. i landbr., jf. Bsf 3-2a, fra ( ) m2 BRA Alm. driftsbygn. i landbr., jf. Bsf 3-2b, over 1000 m2 BRA G Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2c (midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg): 1 Plassering inntil 2 år H Søknad som tiltakshavar kan stå føre, PBL 20-2d, andre mindre tiltak etter kommunens skjønn I Etne kommune gir særskilde løyve/fritak i samsvar med PBL: 1 Kommunen godkjenner at bygning plasseres nærmere nabogrense, PBL 29-4b Mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten, PBL 20-3f Kommunen gir fritak frå nabovarsling, PBL Kommunen gir løyve til tiltak på nabogrunn, PBL Kommunen gir fritak frå plikt til gjerde mot veg, PBL J Søknad om Ansvarsrett og godkjenning av føretak: 1 Ansvarsrett og lokal godkjenning av føretak etter PBL Personleg ansvarsrett for selvbyggere etter PBL 22-3 og byggesaksføresegnene Ansvarsrett ved sentr. godkjende føretak etter PBL K Tiltak etter PBL 20-1 som ikkje har eigen gebyrpost : 1 Ett-trinns søknad Rammeløyve e. PBL 21-4, 4.ledd (gjeld alle typar bygg) Igangsetjingsløyve etter PBL 21-4, 4. ledd Ekstra gebyr for tiltak, høgare enn tiltak klasse 1 (gjeld ikkje for post N og O) L Ny bustad, med/uten garasje inntil 50 m2, utan ekstra bueining, PBL M Bustadbygg, med fleire en ein bueining utan blanda føremål - pris for kvar bueining N Riving av bygning etter PBL 20-1e: 1 Med avfallsplan Uten avfallsplan

7 O Bruksendring, jfr Bsf pr. eining: 1 Til bustad og bustadeigedom Øvrige bruksendringar P Søknad om mellombels bruksløyve e. PBL 21-10, 3. ledd Q Deling av eigedom pr. parsell etter PBL 20-1m: 1 Bustadeigedom Næringseigedom Annna eigedom Deling av eigedom i samsvar med godkjend reguleringsplan med regulerte tomtegrenser minimum / pr tomt 770 minimum 5880 / pr tomt 735 R Vatn- og avlaupsystem: 1 Utsleppsløyve frå mindre avløpsanlegg, pr. eining, jfr 11-4 i forureiningsføresegnene Privat drikkevatnsystem - kontroll av dokumentasjon S Ekstragebyr for fleire manglar ved søknaden/krav om endring av søknadsform, pålegg T Ulovleg igangsett byggearbeid, byggesaksforskriften 16-1: 1 Ulovleg igangsett byggearbeid, minstesats etter byggesaksforskriften Ulovleg igangsett byggearbeid, maksimumssats etter byggesaksforskriften U Handsaming av løyve til bygging av landbruksvegar V Tilsyn er inkludert i satsane regulativet W Handsamingsgebyr for saker etter Lov om hamner og farvann - pr time X Stadfestesting av opplysningar ved eigenfråsegn om konsesjonsfritak Y Gebyr ved avbrudd Z Avslag i saker gjev ikkje fritak for gebyr Æ Ved urimelege gebyr har rådmannen fullmakt til å fastsetje høveleg gebyr KOPIERING (inkl. mva) A4 format, svart/kvitt 4 3 Ved 20 og meir 2 pr stk A3 format svart/kvitt 6 5 Ved 20 og meir 4 pr stk A4 format, fargar 7 6 A3 format, fargar Prisar på kopiering i svart/kvitt til lag og foreningar 3 2 Det påløpe ikkje gebyr for kopiering i tilknytning til innsynsbegjæring Pris pr kopi ved ark med tekst på begge sider (to-sidig) = 2 kopiar KARTKOPIAR (inkl. mva) A4 format svart/kvitt 9 8 A3 format svart/kvitt A2 format svart/kvitt A1 format svart/kvitt A0 format svart/kvitt A4 format farge A3 format farge A2 format farge A1 format farge A0 format farge Dersom kartet skal nyttast i samband med byggemelding eller anna søknad til kommunen er kartet gratis. Det er eigne prisar for utarbeiding av situasjonsplan i målestokk 1:500. FAKTURAGEBYR - FORSEINKA BETALING

8 Fakturagebyr 50 Ved heimel i lov/forskrift, og etter even. nødvendig endring i dei respektive vedtekter/leigeavtalar, vert innført fakturagebyr - likevel ikkje der innkrevingskostnader inngår i sjølvkostrekn. og i barnehage Forseinka betaling: alle kommunale krav som ikkje vert betalt innan forfallsdato, vert tillagt forseinkingsrenter til betaling finn stad9,5 % 1) 1) Skal til ei kvar tid samsvara med sentralt regulert maksimal rentesats ved purring tilkjem purregebyr, jf. inkassoforskrifta ) 2) Skal til ei kvar tid nytta maksimale 1/10 av inkassosatsen gebyr deretter ved påleggs-/utleggstrekk (kommunale avgifter)/sending av inkassovarsel (andre krav) 64 2) 2) Skal til ei kvar tid nytta maksimale 1/10 av inkassosatsen gebyr ved eigeninkasso 192 3) 3) Maksimale 3 x purregebyr for betalingsoppfordringa gebyr ved framandinkasso Ref. inkassobyrået sine salærsatsar innafor sentr. regulerte makssatsar

TAKSTHEFTE 2016 - ETNE KOMMUNE

TAKSTHEFTE 2016 - ETNE KOMMUNE TAKSTHEFTE 2016 - ETNE KOMMUNE Generelt: Der sentrale styresmakter har fastsett maksimalsatsar for foreldrebetaling i barnehagane, eigenbetaling i institusjon og heimehjelptenesta, samt ved forseinka betaling

Detaljer

GEBYR, AVGIFTER OG EIGENBETALINGAR I ETNE KOMMUNE FOR 2014 - RÅDMANNEN SITT FORSLAG

GEBYR, AVGIFTER OG EIGENBETALINGAR I ETNE KOMMUNE FOR 2014 - RÅDMANNEN SITT FORSLAG GEBYR, AVGIFTER OG EIGENBETALINGAR I ETNE KOMMUNE FOR 2014 - RÅDMANNEN SITT FORSLAG Nedanfor følgjer ein samla oversikt over satsar vedtekne av Etne kommunestyre.. Det er lagt inn auke i husleigesatsane

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE

TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE Generelt: TAKSTHEFTE 2017 - ETNE KOMMUNE Der sentrale styresmakter har fastsett maksimalsatsar for foreldrebetaling i barnehagane, eigenbetaling i institusjon og heimehjelptenesta, samt ved forseinka betaling

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE

TAKSTHEFTE ETNE KOMMUNE TAKSTHEFTE 2018 - ETNE KOMMUNE Generelt: Der sentrale styresmakter har fastsett maksimalsatsar for foreldrebetaling i barnehagane, eigenbetaling i institusjon og heimehjelptenesta, samt ved forseinka betaling

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/2346-1 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 89/16 29.11.2016 Kommunestyret 107/16 20.12.2016 Saksopplysningar Det er lagt inn

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

Forsand kommune Politisk

Forsand kommune Politisk Rådmannen Forsand kommune Politisk Seksjon teknisk til oppfølging Dato: 27.12.2010 Vår ref.: 10/648-2/K1-231//BVG Saksbeh. e-post: bvg@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 108 Dykkar ref.: Melding

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-231 JournalpostID: /95 Sakshandsamar: Myklebust, Annikken Dato: 20.11.20 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 097/ Formannskapet 27.11.20 Prisbok 20 Rådmannen sitt framlegg:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ 01.01.2015 NÆRING, BYGG OG MILJØ Gjeldande frå 1.1.2015 Vedtatt av Surnadal kommunestyre 11.12.2014, sak 133/13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyr vedtatt med heimel i plan-

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 Revidert: 01.01.2011 Revidert: 01.01.2012 Revidert: 01.01.2013 Revidert: 01.01.2014 GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata

1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata 1.1.1 Gebyrsatsar for arbeid etter Matrikkellova Lovheimel: Forskrift for Hareid kommune : FOR 2010 03 25-511 Lov nr.

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Innhald betalingsregulativ Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015 Plan, bygge- og delesakshandsaming Gjeldande frå 01.01.2015, vedteke i kommunestyret 17.12.14, sak 70/14 1 A.1 Kart gebyr og eigedomsoppgåver Kart

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE - 2016 Gjeldande frå 1. januar 2016 Vedteke i kommunestyret 25.11.2015 Innhold 1. GENERELLE

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014.

Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014. Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune 2015 Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014. k:\gebyrregulativ tekniske oppgåver\gebyrregulativ 2015 19.01.2015 TFO 1 Gebyrregulativ

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017

Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017 SUND KOMMUNE Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017 GEBYR MED HEIMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVA 33-1, MATRIKKELLOVA 32, EIGARSEKSJONSLOVA 7, FORUREININGSLOVA 34 og 52a, FORSKRIFT OM GEBYR

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016.

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016. Plan og forvaltning Dato: 09.11.2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref (ArkivsakID.): 2015002154-2 JournalpostID.: 2015027063 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 214 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner Hareid kommune Regulativet er heimla i plan- og bygningsloven 33-1 (L27.06.2008 nr. 71) og lov om eierseksjoner

Detaljer