Saksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet"

Transkript

1 Behandles av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ DMS IKS BW/TB Representantskapet LS/HSJ/ BW/TB Navn på saken Fosen DMS IKS budsjett 2010 Vedlegg: o Detaljbudsjett Andre saksdokumenter o Ingen Saksfremstilling: Budsjettet 2010 for Fosen DMS IKS er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 18/09 og omfatter følgende deler: Fosen DMS IKS o Administrasjon o NettOpp Fosen o Miljøretta helsevern o Samfunnsmedisin o Folkehelse Avdeling for observasjon og etterbehandling Fosen Legevaktsenter Likviditetsplan Følgende kriterier er lagt til grunn: Lønnsvekst på 3,0 %. Prisstigning på 3,0 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % Pensjon KLP 15,0 % Kommentarer til de ulike delbudsjettene: Fosen DMS IKS Administrasjon: Budsjettet er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 17/09 om styrking av daglig ledelse av selskapet med tilsvarende 60% stilling og sak 25/09 vedrørende tilsetting av driftsleder i Fosen DMS IKS. Fra før er 40% driftslederressurs lagt inn i budsjettet for Avdeling for observasjon og etterbehandling (AOE). Det er lagt inn en økning under kjøpte tjenester som tilsvarer 40% stilling som driftsleder. Den resterende finansiering av driftslederstillingen - 40% - er lagt inn i budsjettet for AOE (videreføring fra 2009). Tilsvarende 20% stilling til kjøp av økonomisk analysekompetanse er lagt inn under kjøpte tjenester. Ledelse og administrasjon av selskapet vil dermed øke med kr. fra 2009 til 2010, og kostnaden pr. eierandel vil øke til kroner. Forslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen DMS IKS fra og med 2010 ser slik ut (økningen er merket med utheving):

2 Daglig leder 60% stilling Driftsleder 80% stilling (40% AOE og 40% IKS Adm) 20% kjøp av økonomisk analysekompetanse Styrking av daglig ledelse må ses i sammenheng med de utfordringer som Fosen DMS IKS vil få i forbindelse med Samhandlingsreformen. Styret for Fosen Regionråd har vedtatt at Fosen DMS IKS er regionens utviklingsaktør i forhold til reformen. Ut fra dette skal Fosen DMS IKS planlegge og iverksette strategiske tiltak for utvikling av helse- og omsorgstjenester i regionen. Det er søkt om kroner skjønnsmidler 2010 for avtaleinngåelser mellom Fosen DMS IKS som bestiller og vertskommuner og helseforetak som tjenestetilbydere. Dette er ikke lagt inn i budsjettet. Det er ikke innarbeidet møtegodtgjørelse for styret, da dette ikke er fastsatt. Ved eventuell innføring av møtegodtgjørelse må kostnadene dekkes ved omprioritering innenfor budsjettet for administrasjon og ledelse. Samarbeid om legetjenesten i Roan er under utredning. Økonomisk ramme for arbeidsgruppens utredning er satt av styret for Fosen DMS IKS til kroner. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet, men foreslås dekket ved prosjektmidler avsatt til fond. Styret har vedtatt at Fosen DMS IKS kan ta opp et lån for kjøp av et nytt røntgenapparat. Lånekostnadene skal finansieres gjennom avtale om refusjon fra St. Olavs Hospital. NettOpp Fosen: Felles kompetanseportal NettOpp Fosen er under oppbygging og drives som et prosjekt finansiert ved skjønnsmidler bevilget av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i Daglig leder og to kompetansekoordinatorer driver utviklingsarbeidet i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). NettOpp Fosen er også tatt inn som en arbeidspakke i piloten Digitale Fosen, som det sendes egen søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om. Skjønnstilskuddet kr er avsatt til fond og skal dekke kjøp av kompetanse fra NST, avlønning av de to kompetansekoordinatorene i 20% stilling hver og kostnader ved gjennomføring av kompetanseprogram Aldring og helse. Inntil videre drives utviklingsarbeidet som eksternt finansiert prosjekt. Det kreves en liten egenandel pr. deltaker ved kurs som arrangeres av NettOpp Fosen. Miljøretta helsevern: Budsjettet for Miljøretta helsevern er justert ut fra regnskap 2008 og budsjett Midlene ligger allerede i de kommunale budsjettene, enten etter det interkommunale samarbeidet om NT Fosen (Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord) eller i kommunelegens samfunnsmedisinske oppgaver (Leksvik). Miljøhygieniker fra NT Fosen vil få Fosen DMS IKS som arbeidsgiver fra 1. januar Kostnadene til fordeling mellom kommunene vil være kroner, som forutsettes fordelt etter samme historiske fordelingsnøkkel som ble brukt i 2008 og Styret for Fosen DMS IKS bør vurdere om fordelingsnøkkelen bør endres til 60/40 slik som for andre interkommunale samarbeidstiltak.

3 Samfunnsmedisin: Oppretting av 50% stilling for felles samfunnsmedisiner har vært en prioritert oppgave siden avslutning av partnerskapsprosjektet Folkehelse Fosen, og nå spesielt mht vektlegging av folkehelsearbeid i samhandlingsreformen. Kostnadene er beregnet til kroner og forutsettes fordelt mellom kommunene etter 60/40 nøkkelen. Folkehelse Fosen: Styret behandlet folkehelsesatsning under sak 28/09 og anbefalte at deltakerkommunene i Fosen DMS IKS setter av inntil 50% av forebyggingsmidlene som kommunene får gjennom Statsbudsjettet 2010, til finansiering av felles folkehelsekoordinator i 100% stilling. Det tas sikte på å lyse ut stillingen som felles samfunnsmedisiner og folkehelsekoordinator samtidig slik at Fosen profileres som en region som satser på folkehelse. Styret anser det som meget viktig å få på plass en folkehelse-enhet i Fosen DMS IKS snarest, i tråd med regionrådets tidligere vedtak. Koordinatorstillingen vil bety en videreføring av det brede samarbeidet mellom kommuner, frivillige lag og andre samarbeidspartnere som ble initiert og prøvd ut i Folkehelse Fosen. Ved å bruke nye friske forebyggingsmidler til å opprette felles koordinatorstilling vil kommunene på Fosen kunne være i forkant av samhandlingsreformen mht realisering av mål om å styrke forebyggende arbeid i regionen.. Avdeling for observasjon og etterbehandling: Avdelingen har 12,8 stillinger sykepleiere/hjelpepleiere, og i tillegg kjøpes det fysioterapi- og ergoterapikompetanse tilsvarende 70% stilling. Erfaringene fra de to siste årene har vist at timer til legetilsyn er satt for lavt. I 2009 hadde avdelingen legetilsyn tilsvarende 60% legestilling (inkl. medisinske systemansvarlig lege), dvs. 2 timer pr. dag. Dette foreslås økt til 85% stilling, som innebærer 2 timer og 45 minutter hver dag. Kostnadsøkningen er beregnet til kroner inklusive sosiale kostnader. Det er budsjettert med 6% sykefravær, som tilsvarer 0,8 årsverk. I budsjettet ligger også en svangerskapspermisjon fra februar Driftsleder i 40% stilling er budsjettert under internkjøp (adm). Som følge av omlegging til digital tv, er det lagt inn en økning på kroner i lisensavgifter. Kostnad til husleie og drift av lokaler er videreført fra Det er lagt inn en "regionrådsrabatt" på kroner. På inntektssiden er det foruten refusjoner tatt med salg av 4 plasser for spesialistrehabilitering til Helse Midt-Norge kroner - og salg av en observasjonsplass til Forsvaret kroner. Netto driftsresultat kroner innebærer en økning på kroner i forhold til Beløpet deles med 1/3 til Fosen-kommunene og 2/3 til St. Olavs Hospital/Helse Midt- Norge. Kommuneandelen på fordeles likt på de fire kommunene Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord.

4 Kostnad pr. døgn i avdelingen er kroner. Fosen Legevaktsenter: I pilotprosjektperioden og frem til etablering av Fosen DMS IKS har Fosen Legevaktsenter hatt egen styringsgruppe. Fra og med 2010 tas Fosen Legevaktsenter inn i Fosen DMS IKS sitt budsjett. I budsjett for FLVS er det kun tatt høyde for lønns- og prisvekst i budsjettforslaget. Dette gir samlet en økning på 2,17 % fra 2009.

5 Oversikt over kommunenes andeler: A. Fordeling av kostnader administrasjon av Fosen DMS IKS Kommune Sum pr. kommune Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik B. Fordeling av kostnader miljøretta helsevern Kommune Sum pr. kommune Ørland 23, Rissa 29, Bjugn 21, Åfjord 15, Roan 4, Osen 4, , C. Fordeling av kostnader samfunnsmedisin Kommune Innb.tall 2009 Fast 60 % Innbyg.fordeling 40 % SUM pr. kommune Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt D. Total fordeling pr. kommune 2010 Kommune Samfunnsmedisi n Miljøretta helsevern Selskapsandel Prosentandel Administrasjon Avd. for obs. og etterbeh. Fosen Legevakt - senter Sum pr. kommune Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik

6 Likviditetsplan: Eier/deltaker\ \Tiltak Ørland kommune Rissa kommune Bjugn kommune Åfjord kommune Roan kommune Osen kommune Leksvik kommune St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge RHF Ørland Hovedflystasjon Samf. med. Miljørettet Helsev. Folkehelse Fosen DMS IKS Adm. pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår AOE Spes. rehab. FLVS

7 Daglig leders innstilling: 1. Forslag til budsjett for 2010 vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen 3. Styret anmoder deltakerkommuner om å sette av inntil 50% av statlige forebyggingsmidler til oppretting av en stilling for folkehelsekoordinator 4. Dersom det i budsjettbehandlingen i Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital besluttes tilskudd som avviker fra forutsetningene i saken, skal saken behandles på nytt i styret.

8 Vedlegg Budsjettutkast FOSEN DMS IKS Fosen DMS Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn 0, Annen lønn 0, Møtegodtgjørelse styret 0, Pensjonsinnskudd KLP 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 0, Arbeidsgiveravgift 0, Kontormateriell 0, Faglitteratur 700, Bevertning 8 052, Utgiftsdekning 5 493, Andre tjenester/materiell 0, Porto 0, Telefon- og faxutgifter 2 837, Linjeleie - breiband 0, Kopiering 0, Representasjon 3 331, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 0, Telefongodtgjørelse 0, Andre oppgavepl. godtgj , Reiseutg. ref. fakt , Oppholdsutgifter ved reiser 1 722, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Husleie 787, Gebyrer 0, Kjøp av inventar 0, Kjøp av edb-utstyr 0, Kjøp av el-tjenester 0, Konsulenttjenester , xxx Kjøp av analyser Kjøp av adm. ressurs fra Ørland Moms 25% 6 180, Moms 8% 717, Sum utgifter , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -717, Ref. fra kommuner 0, Ref. fra andre (St. Olavs) 0, Skjønnstilskudd , Aksjer og andeler 0, Bruk av bundne fond , Sum inntekter , Fosen DMS 0,00 0 0

9 NettOPP Fosen Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn 0, Pensjonsinnskudd KLP 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 0, Arbeidsgiveravgift 0, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 0, Andre oppgavepl. godtgj. 0, Reiseutg. ref. fakt. 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Kjøp av edb-utstyr 0, Konsulenttjenester 0, Moms 25 % 0, Moms 8 % 0, Sum utgifter 0, Kompensasjon 25% moms 0, Kompensasjon 8% moms 0, Ref. fra kommuner 0, Ref. fra andre (St. Olavs) 0, Skjønnstilskudd 0, Bruk av bundne fond 0, Sum inntekter 0, NettOpp Fosen 0,00 0 0

10 Miljøretta helsevern Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn , Styrehonnorar 1 000, Annen lønn 3 206, Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontorutgifter 3 296, Andre driftsutgifter , Andre tjenester/lab analyser , Porto 0, Telefon- og faxutgifter 4 312, Linjeleie - breiband 0, Opplæring/kurs 5 750, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse , Reiseutgifter - styre 0, Telefongodtgjørelse 0, Andre oppgavepl. godtgj. 0, Reiseutg. ref. fakt. 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0, Transport reiseregninger 0, Energiutgifter 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Husleie , Kommunale avgifter 0, Inventar , Kjøp av edb-utstyr 0, Serviceavtale maskiner 0, Konsulenttjenester 0, Moms 25 % 0, Moms 8 % 0, Sum utgifter , Annet avg fritt salg , Kompensasjon 25% moms 0, Kompensasjon 8% moms 0, Ref. fra kommuner , Ref. fra andre , Skjønnstilskudd 0, Renteinntekter , Bruk av bundne fond 0, Sum inntekter , Miljøretta helsevern

11 Samfunnsmedisin Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn 0, Annen lønn 0, Pensjonsinnskudd KLP 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 0, Arbeidsgiveravgift 0, Kontorutgifter 0, Andre tjenester/materialer 0, Porto 0, Telefon- og faxutgifter 0, Linjeleie - breiband 0, Opplæring/kurs 0, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 0, Telefongodtgjørelse Andre oppgavepl. godtgj. 0, Reiseutg. ref. fakt. 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Inventar 0, Kjøp av edb-utstyr 0, Konsulenttjenester 0, Moms 25 % 0, Moms 8 % 0, Sum utgifter 0, Kompensasjon 25% moms 0, Kompensasjon 8% moms 0, Ref. fra kommuner 0, Ref. fra andre (St. Olavs) 0, Skjønnstilskudd 0, Bruk av bundne fond 0, Sum inntekter 0, Samfunnsmedisin 0, Folkehelse Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Bevertning 296, Diverse materiell / utgifter 404, Utgiftsdekning 500, Telefon- og faxutgifter 1 084, Bilgodtgjørelse , Transport reiseregninger 1 220, Moms 25% 372, Sum utgifter , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap -372, Bruk av bundne fond , Sum inntekter , Folkehelse 0,

12 BUDSJETTFORSLAG AVD. OBS & ETTERBEHANDLING 2010 konto 2008B 2009B 2010B Fastlønn pleiepersonell Fastlønn legetilsyn Lør- og søndagstillegg Høytidstillegg Nattillegg Sykevikar Permisjonsvikar Svangerskapsvikar Ferievikar Overtid Pensjonsinnskudd KLP Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser/tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Innkjøp av matvarer Bevertning Diverse materiell / utgifter Andre tjenester/materialer Porto, fraktutgifter Telefon- og faxutgifter Annonser Trykking/kopiering Opplæring/kurs, ikke oppg.pl Diettgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Diverse transportutgifter Transport reiseregning Vedlikehold maksiner/utstyr Yrkesskade-/reiseforsikring Lisenser Kjøp av inventar Kjøp av utstyr Serviceavtaler Internkj (fysio/ergo, 0,7 årsverk) Internkj (vaskeritjeneste) Internkjøp (adm) Husleie,renh.strøm,komm.avg Sum kostnader økning fra forrige år 11,03 % Sykelønnsrefusjoner Ref. fødselspenger Salg av plass Forsvaret Salg av plasser ST.Olav Salg av plasser andre Sum inntekter økning fra forrige år 13,93 % Resultat økning fra forrige år 9,09 %

13 FINANSIERING 2008B 2009B 2010B St. Olav Helse Midt-Norge Kommuner på Fosen SUM FINANSIERING Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Fosen legevaktsenter % vekst fra 2009 korrigeringer Konto Konto(T) Årsbudsjett 2008 Budsjett 2010 Budsjettforsla Fastlønn Vaktgodtgjørelse Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Bevertning kurs Andre tjenester/materiell Telefon- og faxutgifter Opplæring/kurs Diett Bilgodtgjørelse Utbet. til næringsdrivende Andre oppg.pl. utbetalinger Div. transportutgifter Kjøp av inventar Sambands- og teleutstyr Medisinsk utstyr Serviceavtaler Reparasjon av utstyr Sum kostnader Brukerbetaling Ref. fra staten Sum inntekter Resultat Fosen Legevaktsenter

14 Årsbudsjett 2008 Årsbudsjett 2009 Årsbudsjett 2010 FORDELING antall innbyggere Ørland kommune kr kr kr Bjugn kommune kr kr kr Åfjord kommune kr kr kr Totalt kr kr kr økning fra forrige år 14,26 % 2,17 forskudd akonto kr Ørland kommune kr kr Bjugn kommune kr kr Åfjord kommune kr kr Totalt kr 587 5

15

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling,

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 08.01.2015 alu/24/2014 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 01.12.14 19.10 19.30 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 24.11.14 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling.

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 06.10.16 18.00 18.35 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 29.09.16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 20.11.14 ALU Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund / 73 85 27 24 Referat fra

Detaljer

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Budsjett 2015 Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Versjon av 20.5.2014 Fosen Helse IKS Økonomisk oversikt drift - budsjett 2015 Budsjett Budsjett Regnskap 2 015 2 014 2

Detaljer

FINANSIERING AV DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING

FINANSIERING AV DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 06/17 05.04.17 EF Videreføring av prosjektet DDF, Arbeidsutvalget Styret budsjettforslag

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 1 Behandlet av: Saksnr.beh.: Møte-dato: Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 15/14 26.09.14 HSJ Fosen Regionråd budsjett 2015 Rådmannsgruppa 18/14 31.10.13

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 12/11 27.05.11 HSJ Fosen Regionråd regnskap 2010 Arbeidsutvalget 11/11 07.06.11 HSJ

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 1 Behandlet av: Saksnr.: Møte-dato: Saksbeh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 14/13 13.09.13 HSJ Fosen Regionråd budsjett og Rådmannsgruppa 18/13 18.10.13 HSJ

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møte-dato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 21/12 14.09.12 HSJ Rådmannsgruppa 28/12 19.10.12 HSJ Arbeidsutvalget 22/12 30.10.12 HSJ Styret

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag kl 1030, Rissa Hotell, Rissa kommune

Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag kl 1030, Rissa Hotell, Rissa kommune FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 07.06.13 Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd Fredag 14.06.13 kl 1030,

Detaljer

DERES REF.: DATO: Fredag kl 1000 ( kaffe serveres fra kl 0945) Møterom 4. etg, Parken Kjøpesenter, Årnes, Åfjord kommune

DERES REF.: DATO: Fredag kl 1000 ( kaffe serveres fra kl 0945) Møterom 4. etg, Parken Kjøpesenter, Årnes, Åfjord kommune FOS EN REGIO NRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 28.11.14 Vi viser til styrets beslutning om å avholde et ekstraordinært styremøte, i forbindelse med utredning av «Kommunestruktur

Detaljer

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017 Sum Fosen Helse IKS 100 Lønn og sosiale kostnader 2 069 1 819 2 022 100 Andre utgifter 504 771 828 100 Inntekter og overføringer -2 0 0 100 Overføringer fra eierkommuner -3 010-2 590-2 850 100 Renteinntekter

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Nettverkssamling UHT/USH i Midt-Norge 12. oktober 2010 7 Fosenkommuner Fosen DMS St. Olavs Hospital Fokus

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

FOS EN REGIONRÅD. Styremedlemmer i. Fosen Regionråd

FOS EN REGIONRÅD. Styremedlemmer i. Fosen Regionråd FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 15.06.12 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dett e til styremøte

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 03.06.13 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord Møtedato: 11.04. 2014 Tid: 10:00 - Innkalling er sendt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 30.05.14 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

DERES REF.: DATO: Fredag kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0945) Roanstua, Roan kommunehus, Roan kommune

DERES REF.: DATO: Fredag kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0945) Roanstua, Roan kommunehus, Roan kommune FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 06.06.14 Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd Fredag 13.06.14 kl 1000

Detaljer

Budsjett 2017 Budsjettkommentarer

Budsjett 2017 Budsjettkommentarer Budsjett 2017 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon ansvar 100 Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 10.12.2015 alu/35/2015 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd v/sekretariatsleder Vidar Daltveit Samhandlingskonferanse 2. oktober FOSEN REGIONRÅD Etablert

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 04.06.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa Fosen Regionråd regnskap 2015 Arbeidsutvalget Styret 05/16 12.06.15 VD/Roar Rådet

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte/rådsmøte i Fosen Regionråd

INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte/rådsmøte i Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer og rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 02.11.12 INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 06.06.12 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom, Leksvik Møtedato: 13.5. 2016 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fredag kl 1000, Møterom «Yrjar», rådhuset, Ørland kommune

Fredag kl 1000, Møterom «Yrjar», rådhuset, Ørland kommune FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer og rådsmedlemmer i Fosen Regionråd (se vedlagt liste) VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 01.11.13 INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Årsrap p ort og regn skap 2010

Årsrap p ort og regn skap 2010 Årsrap p ort og regn skap 2010 Fosen Distriktsmedisinske Senter I KS Åfjordsbåt ved Museet Kyst ens arv i Rissa Foto: Karin H. Størseth Fosen Distriktsmedisinske Senter I KS Representantskapets leder Arnfinn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Møtedato: 23.9.2016 Tid: 09:30 14:00 Forfall meldes til daglig leder

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD FO S EN REGIONRÅ D 1 Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 28.05.15 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen

Detaljer

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud FOSEN DMS IKS Samarbeidsavtale mellom Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS og St. Olavs Hospital HF Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud Gjeldende fra 1.6.2012 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 05.11.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Fosen DMS IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Sted: Tid: LIV-bygget, Vanvikan, Leksvik kommune fredag 16.12.11 (etter styremøtet i Fosen Regionråd)

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune FELLESNEMNDA INDRE FOSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016 Saksbehandler: Hilde Anhanger Karlsen INDRE FOSEN KOMMUNE -

Detaljer

Årsmelding \ I FOSEN KOMMUNEREVISJON. En interkommunal revisjonsordning for kommunene: Roan, Osen, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Mosvik og Leksvik

Årsmelding \ I FOSEN KOMMUNEREVISJON. En interkommunal revisjonsordning for kommunene: Roan, Osen, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Mosvik og Leksvik Årsmelding 2009 \ I FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS En interkommunal revisjonsordning for kommunene: Roan, Osen, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Mosvik og Leksvik Arsmelding - Fosen kommunerevisjon IKS 2009 Side

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Justert budsjett 2016

Justert budsjett 2016 Vest-Telemarktinget 6. desember 2016 Forslag til Justert budsjett 2016 Vedlegg til sak i Vest-Telemarktinget 06.12.2016 Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no,

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Berit Groeggen Wiklund daglig leder Fosen helse IKS 1 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer