norsk tidsskrift for ernæring HIV og amming råd i 2010 Privat praktiserende klinisk ernæringsfysiolog Hvor fornøyde er tidligere ernæringsstudenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk tidsskrift for ernæring HIV og amming råd i 2010 Privat praktiserende klinisk ernæringsfysiolog Hvor fornøyde er tidligere ernæringsstudenter"

Transkript

1 norsk tidsskrift for ernæring HIV og amming råd i 2010 Privat praktiserende klinisk ernæringsfysiolog Hvor fornøyde er tidligere ernæringsstudenter fra UiO?

2 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Kjære leser innhold Så er det desember måned og julen nærmer seg med stormskritt. År 2010 er snart omme og et nytt år er like rundt hjørnet. I Norsk Tidsskrift for Ernæring har det vært mye som har skjedd i løpet av Vi merker en stor interesse for bladet og har i løpet av året fått flere abonnenter. Både gjennom nye medlemmer i foreningene, men også selvstendige abonnement. Opplaget vårt har av den grunn økt med 100 blad fra og med denne utgaven, noe som tilsvarer en økning på 15 %! Vi jobber også mye med planlegging av strategi for bladet, der målet er å skape et sikrere og trygt fundament som gjør at NTE kan leve vel i mange år fremover. I denne utgaven kan dere blant annet lese om to kliniske ernæringsfysiologer som har startet opp i det private markedet og hvordan veien dit har vært. Kliniske ernæringsfysiologer og ernæringsfysiologer i det private markedet er sjelden vare, mye fordi vi er en liten (dog voksende) arbeidsgruppe. Det er ikke lett å ha oversikten over hvem som jobber hvor og med hva, både i det private og offentlige. Derfor ønsker vi å åpne en ny artikkelserie jobben min og inviterer herverd medlemmer av KEFF og NFE til å skrive inn til oss og fortelle om jobben sin. Vi tror dette er noe som vil være til glede og nytte for alle som leser bladet, og en måte for oss i ernæringsmiljøet å bli bedre kjent på. Kos dere med årets siste utgave av bladet, som igjen har med med mange spennende innslag fra gode bidragsytere. Tusen takk til alle som har bidratt og hjulpet til med å holde tidsskriftet i live og faglig interessant dette året. En stor klapp på skuldra til alle oss som jobber i redaksjonen også:-) 4 Amming og hiv råd i 2010? 10 Kliniske ernæringsfysio loger i det private markedet 14 Med ett bein i biologien og ett i samfunnet 18 EFAD Oppsummering fra Generalforsamlingen Fet fisk en kilde til usikkerhet? 24 Høstseminar med NFE og NSE 26 Etterutdanningskurset for kliniske ernæringsfysiologer 30 evaluering av studieprogrammet i ernæring og litt om arbeidsmarkedet etter endt studium 35 Nytt fra NFE 36 Nytt fra KEFF 37 Masteroppgaver og doktorgradsdisputaser 38 Konferanser og møter Med det så ønsker redaksjonen i NTE alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år! Med vennlig hilsen Hanne Bjørg Slettahjell, redaktør Norsk tidsskrift for ernæring Nr. 4/ årgang Postadresse: Norsk tidsskrift for ernæring Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo Postboks 1046 Blindern 0316 Oslo e-post redaksjon: Redaktør: Hanne Bjørg Slettahjell Adresseendringer: Heidi Hatledal Henanger Øvrige redaksjonsmedlemmer: Kaja Kigen Hilde Tveit Vigdis Flaaten Heidi Hatledal Henanger Ella Marie Heyerdahl Monica Baumann Mari Helene Kårstad Siv Hilde Fjeldstad Kristine Stray Aurdal ISSN: Trykk/design: Merkur-Trykk as Opplag 650 Neste nummer utgis: medio mars 2011 Manusfrist: 11. februar 2011 Redaksjonen forbeholder seg retten til å bearbeide innsendt materiell. Fotografier på forsiden: Kristine Stray Aurdal Foto: krishnacreations - Fotolia.com. Foto: Gunilla Järnblad. Norsk forening for ernæringsfysiologer Leder: Elin Sørli Glomnes Medlemskontakt: Elin Sørli Glomnes Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet Leder: Brita Haugum, Medlemskontakt: Ønsker du å abonnere? Det koster kr 250,- for adresser i Norge og 350,- for adresser i utlandet. Tidsskriftet utgis fire ganger i året. Betal inn til kontonummer Norsk tidsskrift for ernæring v/ella Marie Heyerdahl, enerhauggata 3, 0651 Oslo. Husk å merke in nbetalingen med abonnement og tydelig navn og adresse. Når vi har registrert betalingen trer abonnementet i kraft. Norsk tidsskrift for ernæring nr

3 Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen og Lars Thore Fadnes Amming og hiv råd i 2010? Spedbarnsernæring til barn av HIV-positive mødre er en kompleks folkehelseutfordring i globalt perspektiv. Det har blitt publisert svært viktige resultater fra store kliniske studier som har vurdert smitterisikoen av HIV fra mor til barn de siste to år. Ulike regimer med antiviral behandling har blitt vurdert enten til mor under- og etter svangerskapet, eller som profylakse til barnet etter fødselen og under amming. Dette medførte endring i retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som lanserte Rapid advice i november 2009 (1, 2) samt nylig i 2010 Guidelines on HIV and infant feeding: principles and recommendations for infant feeding in the context of HIV and a summary of evidence (3). Amming er et av de folkehelsetiltakene som har størst potensial til å redusere barnedødeligheten globalt. Foto: Serhiy Kobiakov scanstockphoto.com 4 Norsk tidsskrift for ernæring nr

4 Risikovurdering Nesten alle HIV-positive barn har fått smitten gjennom svangerskap, fødsel eller i ammeperioden. Dersom ingen tiltak settes inn vil mellom 5 10% av barn av HIV-positive mødre smittes i løpet av svangerskapet, nesten det dobbelte under fødselen og omtrent 10 20% gjennom en lengre ammeperiode (4, 5). I dag lever mer enn to millioner barn i verden med HIV og rundt barn dør hvert år som følge av HIV. HIV hos barn er svært utfordrende å behandle (6) og det er derfor avgjørende å senke smitten fra mor til barn. Vi har lenge visst at amming i seg selv er et av de folkehelsetiltakene som har størst potensial til å redusere barnedødeligheten globalt (7). Diaré og lungebetennelse, ofte i kombinasjon med underernæring, er den vanligste dødsårsaken hos barn under fem år.8 Ved å fremme fullamming de første seks månedene kan man forebygge rundt 10% av de nesten 9 millioner dødsfallene blant barn per år (9). Allerede i 1999 ble det publisert en studie som viste at smitte av HIV fra mor til barn under fullamming var like liten som ved bruk av morsmelkerstatning (10). Dette ble senere bekreftet i større studier med tett oppfølging av familiene med tanke på amming og ernæring (11, 12). Amming i en kortere periode fikk dermed en viss plass i retningslinjene (13). Noe senere ble det kjent at det å avslutte amming etter 4 måneder ikke hadde positiv effekt på økt overlevelse uten HIV-smitte, samt at det også var spesielt farlig for de barna som allerede hadde blitt HIV-smittet (14). En ugandisk studie viste at opplæring av mødre i tilbereding av morsmelkerstatning, tilgang på morsmelkerstatning og termos, og god oppfølging medførte høyere dødeligheten blant dem som ikke ble ammet enn blant barn som ble ammet (15). Det har lenge vært kjent at i områder med lav levestandard bør HIV-positive mødre fullamme barna sine fordi den økte risikoen for HIV-smitte er mindre enn faren for sykdom og død. Det ble estimert at bruk av morsmelkerstatning medførte økt dødelighet i områder med spedbarnsdødelighet på mer enn 40/1000 (16). Allikevel har smitterisikoen for HIV ved fullamming blitt vurdert som så betydelig at mange helsearbeidere har vært tilbakeholdne med å anbefale det, samt at fullamming er krevende å få til for mange kvinner (17). Resultatet har ofte blitt en blanding mellom amming, annen melk og barnemat, noe som er svært uheldig med tanke på HIV-smitterisikoen (18, 19). Anbefalinger WHO har i økende grad anbefalt kvinner å amme, dersom ikke morsmelkerstatning har vært ansett som kulturelt akseptabel, mulig, økonomisk gjennomførbart, holdbart over tid og trygt med tanke på hygienisk tilberedning (AFASS-kriteriene: Acceptability, Feasibility, Affordability, Sustainability and Safety) (20). Intensjonen var at HIV-positive kvinner skulle vurdere dette sammen med helsearbeidere. Kvinnene skulle informeres om smitterisikoen ved amming, og sykdom- og dødelighetsrisikoen ved ikke-amming, og med denne bakgrunn gjøre et informert valg. Flere studier har påpekt hvor ekstremt vanskelig det har vært for mor å gjøre dette valget (17, 21). Bruk av antiretroviral behandling til mor kan senke HIV-smitte under svangerskap, fødsel og amming. Foto: Birgit Reitz-Hofmann scanstockphoto.com Videre har flere studier påpekt at mor kan ha store problemer med å gjennomføre valget fordi det har vært kulturelt uakseptabelt, noe som gjelder både full-amming og ikke å amme i det hele tatt, siden begge disse alternativene ikke har røtter i afrikanske tradisjoner for spedbarnsernæring (22). Vann blir gjerne innført tidlig og mor gis ofte avlastning i matingen av babyen fra andre familiemedlemmer siden moren ofte har svært mange andre arbeidsoppgaver å ta seg av (17). Det har også blitt stilt spørsmålstegn ved hvor etisk forsvarlig det er å gi mor et valg som ikke er gjennomførbart (23). De siste årene har det blitt publisert flere større klinisk randomiserte studier som viser at man kan senke HIV-smitte under svangerskap, fødsel og amming ved bruk av antiretroviral behandling til mor (highly active antiretroviral treatment), eller ved å gi barnet profylakse under svangerskap, fødsel og amming (5, 6, 24-28). Dette har senket smitten fra mor til barn kraftig og for første gang i afrikansk historie har man i en studiesetting klart å få mor-barn smitten under 1%. De siste anbefalingene fra WHO (3) legger derfor mye større vekt på bruk av antivirale medisiner under ammingen. Noen vil hevde at WHO har anbefalt slike medisiner i større grad enn hva det er faglig dekning for per i dag siden få studier har hatt langtidsoppfølging. Per i dag vet vi lite om resistensutvikling hos barnet, eventuelle bivirkninger hos barnet ved langvarig bruk av profylakse, og hvordan det er for mor å avslutte antiviral behandling som hun tar for å senke smitterisikoen og ikke egen helse. Det stilles også spørsmål ved hvordan dette kan påvirke behov for senere behandlingsregimer. Videre setter de siste retningslinjene større krav til at nasjonale og regionale helsemyndigheter skal ta valg om hvilke råd lokale helsemyndigheter skal gi mødrene. Men, det anbefales fremdeles at mor skal informeres om matingsalternativene og på denne bakgrunn velge selv. De siste retningslinjene legger stor vekt på at fullamming fortsatt må fremmes på befolkningsplan uavhengig av HIV-status. Flere forskere har hevdet at HIV epidemien har ødelagt mye av det folkehelsearbeidet som har vært gjort de siste Norsk tidsskrift for ernæring nr

5 tiårene, inkludert kampanjene fra Unicef og WHO på 80- og 90-tallet (29, 30). Selv om de nye retningslinjene tar hensyn til mange faglige, etiske og politiske problemstillinger, er det fremdeles en stor utfordring at mange kvinner ikke har tilgang på verken nødvendig svangerskaps- og fødselshjelp eller enkle HIV-forebyggende regimer. Ny giv for amming Fremdeles dør nesten 9 millioner barn under fem år hvert år i hovedsak på grunn av sykdommer som kan forebygges. En stor andel dør i løpet av første levemåned. Tidlig oppstart av amming (31) og fullamming i seks måneder er svært effektivt for å bøte på disse dystre tallene. Nyere forskning viser også at dersom HIVpositive mødre eller barnet gis antivirale medisiner under amming kan hun amme barnet sitt med svært lav smitterisiko. Dette gir en trygg grunn for å gi enhetlige råd om fullamming og opplæring til alle mødre uavhengig av HIV-status. Hvilke tiltak for å fremme fullamming som er mest kostnadseffektive er et viktig forskningsspørsmål. Flere hevder at bred politisk og økonomisk satsing er nødvendig for at helsesektoren skal kunne gi enhetlig informasjon til mødrene, og kunne tilby råd og oppfølging i forhold knyttet til ammingen. Det er fremdeles viktig å implementere regulering av markedsføringen av morsmelkerstatning i alle land (32). Å fremme fullamming trenger derfor et løft i globale ernæringsfora, blant helsearbeidere og i arbeid for mødres rettigheter. Om forfatterne: Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen er lege og post. doc. ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, for tiden ved School of Public Health, University of Western Cape, South Africa. Lars Thore Fadnes er lege og stipendiat ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen. Begge jobber med spedbarnsernæring og barnehelse. De er spesielt opptatt av dilemmaer knyttet til spedbarnsernæring og HIV og har erfaring fra kvalitativ og kvantitativ forskning, hovedsakelig med feltarbeid fra Uganda. Å fremme fullamming trenger derfor et løft i ernæringsfora globalt, både blant helsearbeidere og i arbeid for mødres rettigheter. Foto: Vasiliy Koval scanstockphoto.com Vasiliy Koval 6 Norsk tidsskrift for ernæring nr

6 Referanser: 1. Rapid advice. Use of antiretroviral drugs for treating pregnant women and prevention HIV infections in infants. November Genève: WHO. 2. HIV and infant feeding. Revised Principles and Recommendations. Rapid advice. November Genève: WHO. 3. Guidelines on HIV and infant feeding 2010 Principles and recommendations for infant feeding in the context of HIV and a summary of evidence Geneva: World Health Organization Departments of Child and Adolescent Health and Development and HIV, UNAIDS, UNFPA and UNICEF; Lehman DA, Farquhar C. Biological mechanisms of vertical human immunodeficiency virus (HIV-1) transmission. Rev Med Virol Nov-Dec;17(6): Mofenson LM. Protecting the next generation--eliminating perinatal HIV-1 infection. N Engl J Med Jun 17;362(24): Engebretsen IM, Tylleskar T. [HIV, breast feeding and antiretroviral agents]. Tidsskr Nor Laegeforen Mar 11;130(5): Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta ZA, Morris SS. How many child deaths can we prevent this year? Lancet Jul 5;362(9377): HIV and Infant Feeding Framework for Priority Action [cited; Available from: publications/nutrition/hiv_if_framework.htm 14. Kuhn L, Aldrovandi GM, Sinkala M, Kankasa C, Semrau K, Mwiya M, et al. Effects of early, abrupt weaning on HIV-free survival of children in Zambia. N Engl J Med Jul 10;359(2): Kagaayi J, Gray RH, Brahmbhatt H, Kigozi G, Nalugoda F, Wabwire-Mangen F, et al. Survival of infants born to HIV-positive mothers, by feeding modality, in Rakai, Uganda. PLoS ONE. 2008;3(12):e Kuhn L, Stein Z, Susser M. Preventing mother-to-child HIV transmission in the new millennium: the challenge of breast feeding. Paediatr Perinat Epidemiol Jan;18(1): Fadnes LT, Engebretsen IM, Moland KM, Nankunda J, Tumwine JK, Tylleskar T. Infant feeding counselling in Uganda in a changing environment with focus on the general population and HIV-positive mothers - a mixed method approach. BMC Health Serv Res. 2010;10: Fadnes LT, Engebretsen IM, Wamani H, Semiyaga NB, Tylleskar T, Tumwine JK. Infant feeding among HIV-positive mothers and the general population mothers: comparison of two cross-sectional surveys in Eastern Uganda. BMC Public Health May 7;9(1): Countdown to 2015 Decade report ( ) with country profiles Taking stock of maternal, newborn and child survival: WHO and Unicef; Bhutta ZA, Ahmed T, Black RE, Cousens S, Dewey K, Giugliani E, et al. What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Lancet Feb 2;371(9610): Coutsoudis A, Pillay K, Spooner E, Kuhn L, Coovadia HM. Influence of infant-feeding patterns on early mother-to-child transmission of HIV-1 in Durban, South Africa: a prospective cohort study. South African Vitamin A Study Group. Lancet Aug 7;354(9177): Fadnes LT, Engebretsen IM, Wamani H, Wangisi J, Tumwine JK, Tylleskar T. Need to optimise infant feeding counselling: A crosssectional survey among HIV-positive mothers in Eastern Uganda. BMC Pediatr Jan 9;9(1): HIV and Infant Feeding Technical Consultation Held on behalf of the Inter-agency Task Team (IATT) on Prevention of HIV Infections in Pregnant Women, Mothers and their Infants. Geneva: World Health Organization; Leshabari SC, Blystad A, Moland KM. Difficult choices: infant feeding experiences of HIV-positive mothers in northern Tanzania. SAHARA J May;4(1): Coovadia HM, Rollins NC, Bland RM, Little K, Coutsoudis A, Bennish ML, et al. Mother-to-child transmission of HIV-1 infection during exclusive breastfeeding in the first 6 months of life: an intervention cohort study. Lancet Mar 31;369(9567): Engebretsen IM, Moland KM, Nankunda J, Karlsson K, Tylleskar T, Tumwine JK. Gendered perceptions on infant feeding in Eastern Uganda: continued need for exclusive breastfeeding support. In Press Iliff PJ, Piwoz EG, Tavengwa NV, Zunguza CD, Marinda ET, Nathoo KJ, et al. Early exclusive breastfeeding reduces the risk of postnatal HIV-1 transmission and increases HIV-free survival. AIDS Apr 29;19(7): Coutsoudis A, Coovadia HM, Wilfert CM. HIV, infant feeding and more perils for poor people: new WHO guidelines encourage review of formula milk policies. Bull World Health Organ Mar;86(3): Norsk tidsskrift for ernæring nr

7 24. Bedri A, Gudetta B, Isehak A, Kumbi S, Lulseged S, Mengistu Y, et al. Extended-dose nevirapine to 6 weeks of age for infants to prevent HIV transmission via breastfeeding in Ethiopia, India, and Uganda: an analysis of three randomised controlled trials. Lancet Jul 26;372(9635): Chasela CS, Hudgens MG, Jamieson DJ, Kayira D, Hosseinipour MC, Kourtis AP, et al. Maternal or infant antiretroviral drugs to reduce HIV-1 transmission. N Engl J Med Jun 17;362(24): Kilewo C, Karlsson K, Massawe A, Lyamuya E, Swai A, Mhalu F, et al. Prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 through breast-feeding by treating infants prophylactically with lamivudine in Dar es Salaam, Tanzania: the Mitra Study. J Acquir Immune Defic Syndr Jul 1;48(3): Kilewo C, Karlsson K, Ngarina M, Massawe A, Lyamuya E, Swai A, et al. Prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 through breastfeeding by treating mothers with triple antiretroviral therapy in Dar es Salaam, Tanzania: the Mitra Plus study. J Acquir Immune Defic Syndr Nov 1;52(3): Shapiro RL, Hughes MD, Ogwu A, Kitch D, Lockman S, Moffat C, et al. Antiretroviral regimens in pregnancy and breast-feeding in Botswana. N Engl J Med Jun 17;362(24): The Baby-Friendly Hospital Initiative. [cited February 27th 2009]; Available from: 30. Multi-Country Evaluation: Integrated Management of childhood illness. [cited February 27th 2009]; Available from: imci-mce/ 31. Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA, Amenga-Etego S, Owusu- Agyei S, Kirkwood BR. Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. Pediatrics Mar;117(3):e The international Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes: frequently asked questions. Updated version 2008: WHO; SomeBody en revolusjon for ernæringsfysiologer! Effektivt, enkelt og brukervennlig for meg og mine kunder. Kostregistreringsprogrammet SomeBody inneholder nærings innhold for alle norske matvarer, og er et enkelt verktøy for alle som tilbyr kostholdsveiledning! Foto: Martin Andersen Kristina H. Steinset, ernæringsfysiolog For ytterligere informasjon og brukerlisens, kontakt Camilla Andersen tlf: eller Norsk tidsskrift for ernæring nr

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Innhold 1. Begrunnelse 1.1 Morsmelk: grunnlaget for god

Detaljer

Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009. Mette Ness Hansen. Master of Public Health MPH 2014:32

Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009. Mette Ness Hansen. Master of Public Health MPH 2014:32 Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009 Mette Ness Hansen Master of Public Health MPH 2014:32 Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Prematur. posten. prematurforeningen har fått ny reklamefilm. Bli med bak kulissene.

Prematur. posten. prematurforeningen har fått ny reklamefilm. Bli med bak kulissene. Prematur posten tidsskrift FOr PrematurFOreNINGeN Nr. 3-2012 prematurforeningen har fått ny reklamefilm. Bli med bak kulissene. STIMULERING PUMPING Innovasjonen CALMA UTMELKING FORSKNINGSBASERT SUPPORT

Detaljer

Mødre som strever med amming

Mødre som strever med amming Mødre som strever med amming Ragnhild Alquist Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:7 Mødre som strever med amming. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ISSN 1104-5701

Detaljer

25 år med hiv og aids

25 år med hiv og aids NUMMER 4 2006 20. ÅRGANG F O L K E H E L S E I N S T I T U T T E T Resistens 25 år med hiv og aids Menn som har sex med menn: Sårbare for hiv tema:resistens Aids-info Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

Nyfødtdødelighet i India

Nyfødtdødelighet i India Nyfødtdødelighet i India - Hvordan redusere nyfødtdødelighet i India ved hjelp av hjemmebesøk hos mor og barn? 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Majken O.

Detaljer

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 3 2010. Kampen om. navleblodet

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 3 2010. Kampen om. navleblodet 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 3 2010 Kampen om navleblodet leder Funksjonsdyktige jordmødre også i framtida Jordmorutdanningen har vært gjenstand for stor diskusjon gjennom mange år. I dag presses

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring Kvinner i Niger: Som gravide, står vi med én fot i graven Norske eksperter: Tore Godal og Berit Austveg om globalt helsearbeid Livsfarlig overtro: Nybakte mødre i Nepal må sove i fjøs Sparegruppen Kara

Detaljer

Jordmora. Følelser gjennom svangerskapet. En mor blir til. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 3-2015 årgang 13

Jordmora. Følelser gjennom svangerskapet. En mor blir til. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 3-2015 årgang 13 I DETTE NUMMERET: Bevegelse i fødsel 3 på gangen Til stede når et barn dør Nyttig om KISS Ny gulsott-app Jordmora nr. 3-2015 årgang 13 tidsskrift for jordmorforbundet nsf En mor blir til Følelser gjennom

Detaljer

Jordmora. Abort eller ikke? nr. 2-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Abort eller ikke? nr. 2-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Prematurfødte på mammas bryst Slik feiret vi jordmordagen Kompetansesenter for revmatisme Jordmora nr. 2-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Abort eller ikke? Har du fått

Detaljer

rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen

rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin

Detaljer

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor Lise Christine Gaudernack Master of Public Health MPH 2012:6 Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende

Detaljer

!"#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Cystisk fibrose Pediaterdagene 2013 Virginia Apgar

!#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Cystisk fibrose Pediaterdagene 2013 Virginia Apgar !"#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2013; 31(1): 1-32 Cystisk fibrose Pediaterdagene 2013 Virginia Apgar [ '()*+,-'(. ] Stefan Kutzsche /0*('(1+-22(3('1-314(..('5 For 100 år siden fikk kvinner

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

NR 2-2010. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. TIPS Sør-Øst 5 år!

NR 2-2010. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. TIPS Sør-Øst 5 år! NR 2-2010 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Sør-Øst 5 år! NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 Utvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av irakiske innvandrere

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug Fra holdninger til levekår Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

fag Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: VITENSKAPELIG ARTIKKEL

fag Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: VITENSKAPELIG ARTIKKEL fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Nina Skjæret, fysioterapeut, MSc, selvstendig næringsdrivende Ilen Fysioterapi

Detaljer

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg Masteroppgave Mat, ernæring og helse 2011 Hvordan oppleves ernæringskommunikasjonen i svangerskapsomsorgen? En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon Av Mette Hanneborg Institutt

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2014; 32(2): 33-64 Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori [ redaktoren ] Anders Bjørkhaug Kjaere

Detaljer

Jordmora. Afrikanske kvinner Tier om overgrep. nr. 1-2014 årgang 12. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Afrikanske kvinner Tier om overgrep. nr. 1-2014 årgang 12. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: På fødeklinikk i Kambodsja Tidlig samtale om levevaner Jordmor for rusavhengige Jordmora nr. 1-2014 årgang 12 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Afrikanske kvinner Tier om overgrep Kunngjøring

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer