AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 4.01 Utgitt: 29/07/2013 Erstatter: 03/04/2013 Versjonsnr. transport: 1.00 (30/09/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 3M Scotch-Weld 74 lim for myk skumplast 3M Id-nummer YP Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Spraylim. For liming av mykt skum til seg selv eller til materialer som tre, metall, plast etc Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen: Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: PRN: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisering: Brannfarlig aerosol, kategori 1 - Flam. Aerosol 1; H222 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318 Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, kategori 3 - STOT SE 3; H336 Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411 Side: 1 av 24

2 For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt 16. FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Identifikasjon av relevante farer: Ekstremt brannfarlig; F+; R12 Irriterende; Xi; R41 R66 R67 Miljøskadelig; N; R51/53 For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt Merkingselementer CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE! Symboler: GHS02 (Flamme) GHS05 (Etsende) GHS07 (Utropstegn) GHS09 (Miljø) Farepiktogram Faresetninger: H222 H318 H336 H411 Ekstremt brannfarlig aerosol. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetssetninger Forebyggende: P210 P211 P251 P261 P280A P273 Førstehjelp: P305 + P351 + P338 P310 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller annen antennelseskilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Lagring: P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Avfall: P501 Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale Side: 2 av 24

3 TILLEGGSINFORMASJON regelverk. Ytterligere faresetninger: EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Ytterligere sikkerhetssetninger:: Forsettlig misbruk ved bevisst konsentrasjon og innånding av innholdet kan være skadelig eller dødelig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares u for barn. 67% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt oral giftighet. Inneholder 27% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet. Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Testdata for tilsvarende materiale indikerer at dette materialet møter kriteriene for R41 og ikke kriteriene for Øyeirritasjon Kategori 2A. Ingen enkelt ingrediens kan tilskrives Øyeirritasjon Kategori 1 og derfor er ingen ingrediens oppgitt (i tråd med CLP krav). FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Ekstremt brannfarlig Inneholder: Irriterende Miljøskadelig Ingen innholdsstoffer må oppgis på etiketten. R-setninger: R12 Ekstremt brannfarlig. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setninger: S16 S23C S51 S39A S26 S61 S2 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Bruk vernebriller. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Oppbevares u for barn. Særlige bestemmelser om merking av visse innholdsstoffer: Side: 3 av 24

4 Forsettlig misbruk ved bevisst konsentrasjon og innånding av innholdet kan være skadelig eller dødelig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Aerosoler er unntatt merkeforskriftens R65. Produktet er merket med R41 grunnet testdata. Testdata indikerer at produktet oppfyller krav til R41 og at det ikke møter kravene til R38. Ingen enkelt ingrediens fører til denne en, dermed er ingen ingredienser nevnt på etiketten Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr. Vekt% Klassifisering Ikke-flyktige komponenter Trade Secret Dimetyleter EINECS F+:R12 (EU) Flam. Gas 1, H220; Liquefied gas, H280 - Merknad U (CLP) Aceton EINECS F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; Butan EINECS Pentan EINECS EUH066 (CLP) 7-13 F+:R12 - Merknad C (EU) Flam. Gas 1, H220; Liquefied gas, H280 - Merknad C,U (CLP) 5-10 F+:R12; Xn:R65; N:R51/53; R66; R67 - Merknad 4,C (EU) Isobutan EINECS Metylacetat EINECS Propan EINECS Cykloheksan EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; EUH066; Aquatic Chronic 2, H411 - Merknad C (CLP) 3-7 F+:R12 - Merknad C (EU) Flam. Gas 1, H220; Liquefied gas, H280 - Merknad C,U (CLP) 3-7 F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) 3-7 F+:R12 (EU) Flam. Gas 1, H220; Liquefied gas, H280 - Merknad U (CLP) 1-5 F:R11; Xn:R65; Xi:R38; N:R50/53; R67 - Merknad 4 (EU) Side: 4 av 24

5 C11-15-isoalkaner EINECS Isopentan EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (CLP) 1-5 Xn:R65; R66; R67 (Egen) Asp. Tox. 1, H304; EUH066 (Egen) 1-5 F+:R12; Xn:R65; N:R51/53; R66; R67 - Merknad 4,C (EU) Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; EUH066; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene ovenfor For informasjon om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Kontakt lege. Hudkontakt: Vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Eksponering som følge av forsettlig misbruk kan forårsake økt myokardisk overfølsomhet. Unngå bruken av sympatomimetiske preparater med mindre dette er helt nødvendig. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Velg et brannslukkingsmiddel som er egnet for omkringliggende brann Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk. Side: 5 av 24

6 Farlige nedbrytnings- eller biprodukter Stoff Aldehyder Hydrokarboner Karbonmonoksid Karbondioksid Betingelse Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av branneksponerte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Ventiler området med frisk luft. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Forsegle boksen hvis mulig. Plasser boksen som lekker i et god ventilert område, fortrinnsvis i et avtrekksskap eller om nødvendig utendørs på en ugjennomtrengelig overflate inntil man får skaffet til veie en passende beholder for boksen eller innholdet. Demm opp spill. Dekk til spillområdet med et brannslokkingsmiddel. Et vannholdig filmdannende skum anbefales. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, tilsetning av absorberende materialer vil ikke fjerne giftige, etsende eller eksplosjonsfarlige stoffer. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer Samle så mye som mulig av sølt materiale ved bruk av ikke-gnistdannende redskap. Plasser i en egnet metallbeholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Damp kan bre seg i betydelige avstander langs bakken eller gulvet til tennkilder og slå tilbake. Kun til yrkesmessig bruk. Må ikke brukes i meget små rom eller i områder med liten eller ingen bevegelse i luften. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 C/ 122 F. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og Side: 6 av 24

7 anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger Butan Adm. norm Gj.sn (8 timer): 600 mg/m3(250 ppm) Pentan Adm. norm Gj.sn (8 timer): 750 mg/m3(250 ppm) Cykloheksan Adm. norm Gj.sn (8 timer): 525 mg/m3(150 ppm) Dimetyleter Adm. norm Gj.sn (8 timer): 384 mg/m3(200 ppm) Aceton Adm. norm Gj.sn (8 timer): 295 mg/m3 (125 ppm) Propan Adm. norm Gj.sn (8 timer): 900 mg/m3(500 ppm) Isopentan Adm. norm Gj.sn (8 timer): 750 mg/m3(250 ppm) Metylacetat Adm. norm Gj.sn (8 timer):305 mg/m3(100) ppm) C11-15-isoalkaner Fastsatt av Gj. sn: 100 ppm Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm ppm: parts per million mg/m3: milligram per kubikkmeter T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll produsent Adm. norm Gj.sn (8 timer): 275 mg/m3(40 ppm) Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll Ikke bli værende i områder hvor det kan være mangelfull tilgang på oksygen. Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern Personlig verneutstyr Vern av øyne/ansikt Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Hel ansiktsskjerm Vernebriller med ventiler Hud- og håndvern For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Nitrilgummi Side: 7 av 24

8 Åndedrettsvern Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering. Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern: Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141 eller EN136/EN141. Halv- eller helmaske med trykklufttilførsel. Europeiske standarder (CEN): EN :2005/ EN :2005. For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Væske Spesifikk fysisk form: Sprayboks Utseende/Lukt Søt lukt, klar Deteksjonsgrense lukt Ingen informasjon ph Ikke aktuelt Kokepunkt/kokeområde Ingen informasjon Smeltepunkt Ikke aktuelt Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt -42 ºC [Testmetode:Tagliabue Closed Cup] Selvantennelsestemperatur Ingen informasjon Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ingen informasjon Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Ingen informasjon Relativ tetthet 0,713 g/ml [Std. ref.:vann = 1] Vannløselighet Løselighet ikke-vann Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordamping: Damptetthet Nedbrytningstemperatur Viskositet Tetthet Uløselig Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ikke aktuelt 0,713 g/ml 9.2. Andre opplysninger Flyktige organiske forbindelser (VOC) Cirka 51 % [Detaljer:Kalkulert ved bruk av EU definisjon.] Andel flyktige 78,54 vekt% VOC uten vann og unntatte forbindelser (US Ikke aktuelt Std) AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet. Side: 8 av 24

9 10.2. Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme Forhold som skal unngås Varme Gnister og/eller flammer Uforenlige materiale Sterke syrer Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Opplysninger om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Innånding: Forsettelig misbruk og innånding kan være skadelig eller livstruende. Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Kan gi effekter på målorganet etter innånding. Hudkontakt: Mild hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. Øyekontakt: Etsende (Etsesår øyne): tegn/symptomer kan innbefatte defekt lysgjennomtrengning i hornhinnen (hornhinnefordunkling), kjemiske brannsår, sterke smerter, tårer, sår (ulcus), nedsatt synsevne eller tap av synet. Svelging: Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Kan gi effekter på målorganet etter svelging. Effekter på målorganer: En enkelt eksponering kan føre til: Påvirkning av sentralnervesystemet: tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, ørhet, søvnighet, mangel på koordinasjon, kvalme, nedsatt reaksjonsevne, sløret tale, svimmelhet og bevisstløshet. En enkelt eksponering over de administrative normer, kan forårsake: Side: 9 av 24

10 Effekter på hjertet: Tegn / symptomer kan innbefatte uregelmessig hjerterytme (arytmi), besvimelse, brystsmerter, og kan være dødelig. Toksikologiske data Akutt giftighet Navn Eksponeringsvei Art Verdi Produkt Svelging Data ikke eller u ; beregnet ATE >5 000 mg/kg Aceton Dermal Kanin LD50 > mg/kg Aceton Innånding - damp (4 Rotte LC50 76 timer) Aceton Svelging Rotte LD mg/kg Dimetyleter Innånding-gass (4 Rotte LC ppm timer) Butan Innånding-gass (4 Rotte LC ppm timer) Pentan Dermal Kanin LD mg/kg Pentan Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 18 timer) Pentan Svelging Rotte LD50 > mg/kg Isobutan Innånding-gass (4 Rotte LC ppm timer) Propan Innånding-gass (4 Rotte LC50 > ppm timer) Metylacetat Dermal Rotte LD50 > mg/kg Metylacetat Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 49 timer) Metylacetat Svelging Rotte LD50 > mg/kg Isopentan Dermal Kanin LD mg/kg Isopentan Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 18 timer) Isopentan Svelging Rotte LD50 > mg/kg C11-15-isoalkaner Dermal Kanin LD50 > mg/kg C11-15-isoalkaner Innånding - støv/tåke Rotte LC50 > 5 (4 timer) C11-15-isoalkaner Svelging Rotte LD50 > mg/kg Cykloheksan Dermal Rotte LD50 > mg/kg Cykloheksan Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 32,9 timer) Cykloheksan Svelging Rotte LD mg/kg ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende eller irriterende for huden Navn Art Verdi Aceton Mus Minimalt irriterende Dimetyleter Data ikke eller u Butan Ingen vesentlig irritasjon Pentan Kanin Minimalt irriterende Isobutan Ingen vesentlig irritasjon Propan Kanin Minimalt irriterende Metylacetat Kanin Ingen vesentlig irritasjon Isopentan Kanin Minimalt irriterende C11-15-isoalkaner Kanin Ingen vesentlig irritasjon Cykloheksan Kanin Svakt irriterende Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Side: 10 av 24

11 Navn Art Verdi Aceton Kanin Sterkt irriterende Dimetyleter Data ikke eller u Butan Kanin Ingen vesentlig irritasjon Pentan Kanin Svakt irriterende Isobutan Ingen vesentlig irritasjon Propan Kanin Svakt irriterende Metylacetat Kanin Moderat irriterende Isopentan Kanin Svakt irriterende C11-15-isoalkaner Svakt irriterende Cykloheksan Kanin Svakt irriterende Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi Aceton Data ikke eller u Dimetyleter Data ikke eller u Butan Data ikke eller u Pentan Marsvin Ikke sensibiliserende Isobutan Data ikke eller u Propan Data ikke eller u Metylacetat Menneske Ikke sensibiliserende Isopentan Marsvin Ikke sensibiliserende C11-15-isoalkaner Menneske Ikke sensibiliserende Cykloheksan Data ikke eller u Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi Aceton Data ikke eller u Dimetyleter Data ikke eller u Butan Data ikke eller u Pentan Data ikke eller u Isobutan Data ikke eller u Propan Data ikke eller u Metylacetat Data ikke eller u Isopentan Data ikke eller u C11-15-isoalkaner Data ikke eller u Cykloheksan Data ikke eller u Kjønnscellemutagenitet Navn Eksponeringsvei Verdi Aceton In vivo Ikke mutagent Aceton In vitro Side: 11 av 24

12 Dimetyleter In vitro Ikke mutagent Dimetyleter In vivo Ikke mutagent Butan In vitro Ikke mutagent Pentan In vivo Ikke mutagent Pentan In vitro Isobutan In vitro Ikke mutagent Propan In vitro Ikke mutagent Metylacetat In vitro Ikke mutagent Metylacetat In vivo Ikke mutagent Isopentan In vivo Ikke mutagent Isopentan In vitro C11-15-isoalkaner In vitro Ikke mutagent C11-15-isoalkaner Svelging Ikke mutagent Cykloheksan In vitro Ikke mutagent Cykloheksan In vivo Kreftfremkallende egenskaper Navn Eksponeringsvei Art Verdi Aceton Ikke spesifisert Flere dyrearter Ikke kreftfremkallende Dimetyleter Innånding Rotte Ikke kreftfremkallende Butan Data ikke eller u Pentan Data ikke eller u Isobutan Data ikke eller u Propan Data ikke eller u Metylacetat Data ikke eller u Isopentan Data ikke eller u C11-15-isoalkaner Data ikke eller u Cykloheksan Data ikke eller u Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/eller utvikling Navn Eksponeringsvei Verdi Art Testresultat Eksponeringstid Aceton Svelging Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Mus NOAEL Aceton Svelging data for mannlig reproduksjon, men ikke Aceton Innånding utviklingsdata, men ikke. Dimetyleter Innånding Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL Rotte NOAEL 5,2 Rotte NOAEL ppm Dimetyleter Innånding Ikke giftig for Rotte NOAEL 2 år ved organogenese 2 år Side: 12 av 24

13 mannlig reproduksjon Dimetyleter Innånding Ikke giftig for utvikling Butan Data ikke eller u Pentan Innånding Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Pentan Innånding Ikke giftig for mannlig reproduksjon Pentan Svelging Ikke giftig for utvikling Pentan Innånding Ikke giftig for utvikling Isobutan Data ikke eller u Propan Data ikke eller u Metylacetat Data ikke eller u Isopentan Innånding Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Isopentan Innånding Ikke giftig for mannlig reproduksjon Isopentan Svelging Ikke giftig for utvikling Isopentan Innånding Ikke giftig for utvikling C11-15-isoalkaner Data ikke eller u Cykloheksan Innånding Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Cykloheksan Innånding Ikke giftig for mannlig reproduksjon Cykloheksan Innånding utviklingsdata, men ikke. Målorgan(er) Rotte ppm NOAEL ppm Rotte NOAEL 20 Rotte NOAEL 20 Rotte NOAEL Rotte NOAEL 30 Rotte NOAEL 20 Rotte NOAEL 20 Rotte NOAEL Rotte NOAEL 30 Rotte NOAEL 24 Rotte NOAEL 24 Rotte NOAEL 6,9 ved organogenese ved organogenese ved organogenese ved organogenese ved organogenese 2 generasjon 2 generasjon 2 generasjon Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Eksponeringsv Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringstid ei Aceton Innånding påvirker sentralnervesyst emet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Menneske Aceton Innånding irritasjon av luftveiene Menneske Aceton Innånding immunsystem Menneske NOAEL 1,19 6 timer Side: 13 av 24

14 Aceton Innånding lever Aceton Svelging påvirker sentralnervesyst emet Dimetyleter Innånding påvirker sentralnervesyst emet Dimetyleter Innånding effekter på hjertet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Butan Innånding effekter på hjertet Forårsaker organskader Butan Innånding påvirker Kan forårsake sentralnervesyst døsighet eller emet svimmelhet Butan Innånding hjerte Butan Innånding irritasjon av luftveiene Pentan Innånding påvirker sentralnervesyst emet Pentan Innånding irritasjon av luftveiene Pentan Innånding effekter på hjertet Isobutan Innånding effekter på hjertet Isobutan Innånding påvirker sentralnervesyst emet Isobutan Innånding irritasjon av luftveiene Propan Innånding effekter på hjertet Propan Innånding påvirker sentralnervesyst emet Propan Innånding irritasjon av luftveiene Metylacetat Innånding påvirker sentralnervesyst emet Metylacetat Innånding irritasjon av luftveiene Alle data er Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Forårsaker organskader Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Alle data er Forårsaker organskader Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Alle data er Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake irritasjon av luftveiene Metylacetat Innånding blindhet Marsvin Menneske Rotte LOAEL ppm Hund Menneske Menneske og dyr NOAEL ppm Hund NOAEL ppm Kanin Flere dyrearter Ikke Hund Flere dyrearter Menneske og dyr Mus Menneske Menneske Menneske Menneske og dyr Menneske og dyr forgiftning og/eller misbruk 30 minutter 5 minutter 25 minutter ikke ikke ikke Side: 14 av 24

15 Metylacetat Svelging påvirker sentralnervesyst emet Isopentan Innånding påvirker sentralnervesyst emet Isopentan Innånding irritasjon av luftveiene Isopentan Innånding effekter på hjertet C isoalkaner C isoalkaner Innånding Innånding påvirker sentralnervesyst emet irritasjon av luftveiene Cykloheksan Innånding påvirker sentralnervesyst emet Cykloheksan Innånding irritasjon av luftveiene Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Flere dyrearter Ikke Hund Menneske og dyr Menneske og dyr ikke ikke ikke Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponeringsv ei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringsti d Aceton Dermal øyne Marsvin 3 uker Aceton Innånding hematopoietisk system Aceton Innånding immunsystem Aceton Innånding nyre og/eller blære Aceton Innånding hjerte lever Alle data er Aceton Svelging nyre og/eller blære Aceton Svelging hjerte Menneske NOAEL 3 6 uker Menneske NOAEL 1,19 Marsvin NOAEL dager Rotte NOAEL 45 8 uker Rotte NOAEL 900 Rotte NOAEL ikke Aceton Svelging hematopoietisk Rotte NOAEL 200 Side: 15 av 24

16 system Aceton Svelging lever Aceton Svelging øyne Alle data er Aceton Svelging luftveiene Alle data er Aceton Svelging muskler Alle data er Aceton Svelging hud bein, tenner, negler og/eller hår Dimetyleter Innånding hematopoietisk system Alle data er Dimetyleter Innånding lever Butan Innånding nyre og/eller blære Butan Innånding blod Alle data er Pentan Innånding perifere nervesystem Pentan Innånding hjerte hud hormonsystem bein, tenner, negler og/eller hår hematopoietisk system lever immunsystem muskler nervesystem øyne nyre og/eller blære luftveiene Pentan Svelging nyre og/eller blære Isobutan Innånding nyre og/eller blære Propan Alle data er Alle data er Data ikke eller u Metylacetat Innånding luftveiene Mus NOAEL Rotte NOAEL Rotte NOAEL Rotte NOAEL mg/kg Mus NOAEL Rotte NOAEL ppm Rotte NOAEL ppm Rotte NOAEL ppm Rotte NOAEL ppm Menneske 14 dager 2 år 30 uker 90 dager 90 dager Rotte NOAEL 20 Rotte NOAEL Rotte NOAEL ppm Rotte NOAEL 1,1 yrkeseksponerin g 28 dager 28 dager Side: 16 av 24

17 Metylacetat Innånding hormonsystem hematopoietisk system lever immunsystem nyre og/eller blære Isopentan Innånding perifere nervesystem Isopentan Innånding hjerte hud hormonsystem bein, tenner, negler og/eller hår hematopoietisk system lever immunsystem muskler nervesystem øyne nyre og/eller blære luftveiene Isopentan Svelging nyre og/eller C isoalkaner C isoalkaner Alle data er Alle data er blære Svelging blod Svelging lever nyre og/eller blære Cykloheksan Innånding lever Cykloheksan Innånding hørselsystem Cykloheksan Innånding nyre og/eller blære Cykloheksan Innånding hematopoietisk system Cykloheksan Innånding perifere nervesystem Aspirasjonsfare Navn Aceton Dimetyleter Butan Pentan Isobutan Propan Metylacetat Alle data er Rotte NOAEL 6,1 Menneske 28 dager Rotte NOAEL 20 Rotte NOAEL Rotte Rotte NOAEL yrkeseksponerin g 28 dager Rotte NOAEL dager Rotte NOAEL 1,7 Kanin NOAEL 2,7 90 dager 10 uker Mus NOAEL uker Rotte NOAEL 8,6 Verdi Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Aspirasjonsfare Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon 30 uker Side: 17 av 24

18 Isopentan C11-15-isoalkaner Cykloheksan Aspirasjonsfare Aspirasjonsfare Aspirasjonsfare Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. Ytterligere informasjon angående en er på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Giftighet Ingen testdata for produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test Testresultat sluttpunkt Aceton Regnbueørret Eksperiment 96 timer LC Aceton Daphnia Eksperiment 48 timer EC Cykloheksan Daphnia Eksperiment 48 timer EC50 0,9 Cykloheksan Fathead Eksperiment 96 timer LC50 4,53 Minnow Cykloheksan Grønnalge Eksperiment 72 timer EC50 3,4 Metylacetat Daphnia Eksperiment 48 timer EC ,7 Metylacetat Fathead Eksperiment 96 timer LC Minnow Pentan Regnbueørret Eksperiment 96 timer LC50 4,26 Pentan Daphnia Eksperiment 48 timer EC50 9,74 Butan Data ikke eller utilstrekkelig for Dimetyleter Data ikke eller utilstrekkelig for Isobutan Data ikke vekt% eller utilstrekkelig for Isopentan Data ikke eller utilstrekkelig for Side: 18 av 24

19 Propan Data ikke eller utilstrekkelig for Aceton Grønnalge Eksperiment 96 timer EC Persistens og nedbrytbarhet Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Aceton Estimert Fotolyse Fotolytisk halveringstid (i 80 dager (t 1/2) Andre metoder Aceton Eksperiment Fotolyse Aceton Eksperiment Biodegradering Butan Eksperiment Fotolyse Cykloheksan Eksperiment Fotolyse Cykloheksan Eksperiment Biodegradering Isobutan Eksperiment Fotolyse Isobutan Data ikke eller utilstrekkelig for Metylacetat Eksperiment Fotolyse Metylacetat Laboratorium Fotolyse Metylacetat Eksperiment Hydrolyse Metylacetat Eksperiment Biodegradering Pentan Eksperiment Fotolyse Pentan Eksperiment Biodegradering luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) 28 dager Biologisk oksygenforbru k Fotolytisk halveringstid (i luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) 28 dager Biologisk oksygenforbru k Fotolytisk halveringstid (i luft) dager (t 1/2) Andre metoder 96 vekt% OECD 301C - MITI (I) 6.3 dager (t 1/2) 4.14 dager (t 1/2) Andre metoder Andre metoder 77 vekt% OECD 301F - Manometric Respiro 13.7 dager (t 1/2) I/A I/A I/A I/A Fotolytisk halveringstid (i luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) Hydrolyse halveringstid 14 dager Biologisk oksygenforbru k Fotolytisk halveringstid (i luft) 28 dager Biologisk oksygenforbru Andre metoder 94 dager (t 1/2) Andre metoder 1.8 timer (t 1/2) Andre metoder 44 dager (t 1/2) Andre metoder 74 vekt% OECD 301D - Closed Bottle Test 8.14 dager (t 1/2) Andre metoder 96 vekt% OECD 301C - MITI (I) Side: 19 av 24

20 Propan Eksperiment Fotolyse Isopentan Eksperiment Fotolyse k Fotolytisk halveringstid (i luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) Isopentan Eksperiment Biodegradering 20 dager Prosent degradert Dimetyleter Laboratorium 28 dager Biologisk Biodegradering oksygenforbru k Bioakkumuleringsevne 27.5 dager (t 1/2) 8.11 dager (t 1/2) Andre metoder Andre metoder 100 vekt% Andre metoder 0 vekt% OECD 301C - MITI (I) Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Aceton Eksperiment Bioakkumulasj 0.65 Andre metoder BCF - Andre onsfaktor Aceton Eksperiment log Pow Andre metoder Biokonsentrasj on Butan Eksperiment log Pow 2.88 Andre metoder Biokonsentrasj on Cykloheksan Eksperiment 56 dager Bioakkumulasj <129 Andre metoder BCF - Andre onsfaktor Isobutan Eksperiment Bioakkumulasj 1.97 Andre metoder Biokonsentrasj on onsfaktor Isobutan Eksperiment log Pow 2.76 Andre metoder Biokonsentrasj on Metylacetat Eksperiment log Pow 0.18 Andre metoder Biokonsentrasj on Pentan Eksperiment log Pow 3.39 Andre metoder Bioakkumuleri ng Propan Data ikke eller utilstrekkelig for I/A I/A I/A I/A Isopentan Modellert BCF - Andre Isopentan Eksperiment Bioakkumuleri ng Dimetyleter Laboratorium Bioakkumuleri ng Mobilitet i jord 65 Est: Bioakkumuleringsfakto r log Pow 2.30 Andre metoder log Pow 0.2 Andre metoder Side: 20 av 24

21 Kontakt 3M for mer informasjon Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ingen informasjon på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M for mer informasjon Andre skadelige virkninger Ingen informasjon AVSNITT 13: Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk. Brennes i et godkjent forbrenningsanlegg. Anlegget må kunne behandle spraybokser. Alternativ for fjerning av avfall: Lever avfall til et godkjent avfallssanlegg. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme e behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer * Gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer * maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer. Avfallsstoffnummer 7055 Sprayboks AVSNITT 14: Transportopplysninger YP ADR/RID UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, unntatt mengde, 2.1, (E), ADR-klasse 5F. IMDG-kode: UN1950, AEROSOLS, 2.1, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1. AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Status i globale kjemikalieregistre Kontakt 3M for ytterligere informasjon Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ikke aktuelt Side: 21 av 24

22 AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger EUH066 H220 H222 H224 H225 H280 H304 H315 H318 H319 H336 H400 H410 H411 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Ekstremt brannfarlig gass. Ekstremt brannfarlig aerosol. Ekstremt brannfarlig væske og damp. Meget brannfarlig væske og damp. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Liste over relevante R-setninger R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Informasjon om endringer: Endringer i forhold til forrige versjon: Avsnitt 1: Overskrift ble endret. Avsnitt 5: Overskrift ble endret. Avsnitt 6: Informasjon ble endret. Avsnitt 6: Overskrift ble endret. Avsnitt 8: Overskrift ble endret. Avsnitt 9: Overskrift ble endret. Avsnitt 13: Overskrift ble endret. Avsnitt 15: Overskrift tabell ble endret. Avsnitt 3: Tabell ble endret. Avsnitt 9: Informasjon ble endret. Avsnitt 8: Overskrift ble endret. Avsnitt 12: Overskrift ble endret. Avsnitt 12: Informasjon ble endret. Avsnitt 2: Tilleggsinformasjon ble endret. Avsnitt 11: Overskrift ble endret. Avsnitt 11: Tabell ble endret. Tabell for kreftfremkallende egenskaper ble endret. Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon ble endret. Tabell for kjønnscellemutagenitet ble endret. Tabell for sensibilisering ved hudkontakt ble endret. Tabell for reproduksjonstoksisitet ble endret. Tabell for etsende eller irriterende for huden ble endret. Side: 22 av 24

23 Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering ble endret. Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering ble endret. Avsnitt 2: Overskrift ble endret. Avsnitt 6: Informasjon ble endret. Avsnitt 7: Overskrift ble endret. Avsnitt 7: Informasjon ble endret. Avsnitt 10: Overskrift ble endret. Avsnitt 13: Informasjon ble endret. Avsnitt 4: Informasjon ble endret. Avsnitt 4: Overskrift ble endret. Tabell for H-setninger ble endret. Avsnitt 15: Overskrift ble endret. Avsnitt 15.2: Vurdering av kjemikaliesikkerhet ble endret. Avsnitt 8: Informasjon ble tilføyd. Etikett: Signalord - overskrift ble tilføyd. Etikett: Signalord ble tilføyd. Etikett: CLP - Overskrift ble tilføyd. Etikett: CLP ble tilføyd. Etikett: CLP prosent ukjent ble tilføyd. Etikett: CLP Utsagn miljøfare ble tilføyd. Etikett: Piktogram ble tilføyd. Etikett: Symbol ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Avfall ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Avfall - Overskrift ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Forebyggende ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Forebyggende - Overskrift ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Førstehjelp ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Førstehjelp - Overskrift ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Lagring ble tilføyd. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Lagring - Overskrift ble tilføyd. Etikett: Sikkerhetssetninger - overskrift ble tilføyd. Etikett: CLP informasjon ble tilføyd. Etikett: CLP oversikt ble tilføyd. Etikett: CLP supplerende faresetninger - overskrift ble tilføyd. Etikett: CLP supplerende faresetninger ble tilføyd. Avsnitt 2: Overskrift ble tilføyd. Avsnitt 15: Etikettkommentarer og EU detergent ble tilføyd. Avsnitt 2: 2.2 & 2.3 CLP forskrift overskrift ble tilføyd. Avsnitt 9: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: H-setning ble tilføyd. Avsnitt 12: Informasjon ble slettet. Avsnitt 12: Overskrift ble slettet. Avsnitt 8: Informasjon ble slettet. Avsnitt 9: Informasjon ble slettet. Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. Se for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader. Side: 23 av 24

24 Side: 24 av 24

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Srhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Cem Maxicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac-Bond Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ramitec Penta Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE KETAC-BOND APLICAP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quickstep Regular Viscosity Wash Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer