GENERATION GRAIN'TECH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERATION GRAIN'TECH"

Transkript

1 DATABLAD FOR MATERIALSIKKERHET GENERATION GRAIN'TECH IDENTIFIKASJON AV KJEMISK PREPARAT OG FIRMA Handelsnavn: Bruk: Utseende: Registreringsinnehaver: Adresse: Tlf. - faks: E-post: Nødtelefon (24 t): - 2 FAREIDENTIFIKASJON GENERATION GRAIN'TECH Rottegift Rødfarget hvete LIPHATECH S.A.S Bonnel BP PONT-DU-CASSE FRANKRIKE (0033) (0033) ta kontakt med Giftinformasjonssentralen Produktet er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 2006/8/EC. Den aktive ingrediensen kan forårsake alvorlig helseskade ved langvarig eksponering. Den aktive ingrediensen har antivitamin K-egenskaper, og absorpsjon eller inntak kan forårsake blodkoaguleringsproblemer, inklusive hemoragisk syndrom. Se avsnittet Førstehjelp nedenfor SAMMENSETNING / INFORMASJON OM INGREDIENSENE Rødfarget hveteåte mot rotter. Den aktive ingrediensen er difetialon (CAS-nummer ), som inngår med en konsentrasjon på 25 mg/kg. De andre ingrediensene er materialer av matkvalitet. - 4 FØRSTEHJELPSTILTAK SYMPTOMER PÅ FORGIFTNING : Kliniske symptomer : neseblødning, tannkjøttblødning, blod i spyttet, flere eller stor hematom, generelt plutselige tegn på uvanlig visceral smerte. Biologiske symptomer : blod i urinen, økning i koaguleringstiden. I alle tilfeller av mistenkt eksponering, må legehjelp oppsøkes umiddelbart. Vis dette databladet. Se motbehandling nedenfor. Vær oppmerksom på at symptomer på forgiftning kan utvikle seg over en periode på flere dager. ØYEKONTAKT: Hold øyet åpent og skyll sakte og forsiktig med vann i minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser etter de første fem minuttene, og fortsett deretter med å skylle øyet. Se etter symptomene som er beskrevet over. INHALASJON: Preparatet er en støvfri produktet. Inhalasjon er ikke aktuelt som eksponeringsvei. Side 1 av 5 Oppdatert: oktober 2012

2 - 4 - FØRSTEHJELPSTILTAK (fortsetter) HUD: Ta av kontaminerte klær. Må vaskes før de brukes igjen. Skyll huden umiddelbart med såpevann. Se etter symptomene som beskrives over. INNTAK: Skyll munnen med rikelig med vann. Ved svelging må legehjelp oppsøkes umiddelbart, og flasken/etiketten/sikkerhetsdatabladet må vises. Ikke fremkall brekninger med mindre du instrueres til dette av giftkontrollsenteret eller legen. Ikke gi noe gjennom munnen til en ubevisst person. MEDISINSKE RÅD: Primærbehandling er motgiftsbehandling heller enn klinisk vurdering. Motgiftsbehandling: SPESIFIKK vitamin K1 (fytomenadion) Analoger til vitamin K1 (vitamin K3: for eksempel menadion) er ikke særlig aktive og må ikke brukes. Effektiviteten av behandlingen må følges ved å måle koaguleringstiden. Behandlingen må ikke opphøre før koakuleringstiden returnerer til normal og FORBLIR normal. Ved alvorlig forgiftning kan det være nødvendig å gi, i tillegg til vitamin K1, transfusjoner av blod eller fryst, fersk plasma eller PPSB-koagulant blodfraksjon BRANNSLOKNINGSTILTAK Det er ingen uvanlige brannfarer. Stoffet er ikke meget antennbart, er ikke oksiderende eller eksplosivt og frigir ikke store mengder gass ved oppvarming. SLOKNINGSMIDLER Bruk skum, tørrkjemikalier, karbondioksid eller vannspray ved brannslokningsarbeid på dette materialet. Brannslukningssystemer med skum eller tørrkjemikalier foretrekkes, for å unngå mye vannavrenning. SPESIELLE EKSPONERINGSFARER: Preparatet er ikke kjent for å danne farlige nedbrytningsprodukter under normale oppbevaringsforhold. Normale organiske forbrenningsprodukter vil bli frigjort ved pyrolyse eller forbrenning. VERNEUTSTYR FOR BRANNSLOKNING: Normalt verneutstyr for brannslokning. - 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP PERSONLIGE FORHOLDSREGLER: Brukerne må følge forholdsreglene i avsnittene Håndtering og oppbevaring og Eksponering i dette databladet. MILJØMESSIGE FORHOLDSREGLER: Rengjøring (se nedenfor). I tilfelle stort utslipp i vann, må avrenning til avløp og vannveier hindres. Hvis forurenset vann når avløpssystemene eller vannløpene, må relevante myndigheter varsles umiddelbart. METODER FOR RENGJØRING: Samle eller fei preparatet i samlekar for gjenvinning og avhending. Etter fjerning må det kontaminerte området rengjøres med vann og rengjøringsmiddel. Unngå avrenning av skyllingen i avløp eller vannveier HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING: Ingen spesielle kontrollsystemer kreves. OPPBEVARING Må oppbevares trygt. Må holdes unna mat og utilgjengelig for barn. Må oppbevares i originalemballasjen. SPESIFIKKE BRUKSOMRÅDER: Åte for rotter. Side 2 av 5 Oppdatert: oktober 2012

3 - 8 - EKSPONERINGSKONTROLL - PERSONLIG BESKYTTELSE EKSPONERINGSGRENSER: Standarder for yrkeseksponering er ikke fastsatt for det aktive stoffet. KONTROLLER FOR YRKESEKSPONERING Selv om dette produktet ikke klassifiseres som farlig, må brukerne være oppmerksom på at den aktive ingrediensen kan forårsake alvorlig helseskade ved langvarig eksponering. ÅNDEDRETTSVERN Dette preparatet utgjør ingen fare for inhalasjon. HÅNDVERN Det anbefales at brukerne bruker engangshansker av lateks eller lignende, som egner seg for biologisk risikomateriale (oppfyller kravet i EN 455-3). Vær forsiktig når hanskene tas av og kastes. Brukerne må vaske hendene umiddelbart etter håndtering i alle tilfeller. ØYEVERN Produktet et er støvfritt, irritasjonsfritt produkt og utgjør ingen fare for sprut eller slag. Øyevern er ikke nødvendig hvis produktet brukes i henhold til anbefalingene. HUDVERN: Produktet er et støvfritt, irritasjonsfritt ikke-sensibiliserende produkt. Spesielle verneklær eller annet personlig verneutstyr er ikke nødvendig hvis produktet brukes i henhold til anbefalingene. Ved hyppig eller langvarig bruk, anbefales det å overvåke koaguleringstiden FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER UTSEENDE: Rødfarget hvete LUKT: kornkarakteristikk FLAMME- PUNKT: Ikke aktuelt for faste stoffer ANTENNBARHET: Ikke meget antennbart SELV- ANTENNELSES- TEMPERATUR: 234,5 C OKSIDERINGSEGENSKAPER: Ikke oksiderende EKSPLOSIVITET: Har ikke eksplosivt potensial ROMVEKT: 0,72 g/cm3 VANNLØSELIGHET: Ikke blandbart STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Preparatet er stabilt i normale omgivelser. FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS: Preparatet er ikke kjent for å gjennomgå farlige reaksjoner under normale håndteringsforhold. MATERIALER SOM MÅ UNNGÅS: Preparatet er ikke kjent for å gjennomgå farlige reaksjoner i kontakt ned andre stoffer. FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER: Preparatet er ikke kjent for å danne farlige nedbrytningsprodukter under normale oppbevaringsforhold. Normale organiske forbrenningsprodukter vil bli frigjort ved pyrolyse eller forbrenning. Side 3 av 5 Oppdatert: oktober 2012

4 TOKSOLOGISKE DATA AKUTT TOKSISITET: Studier utført på preparatet Oralis LD50 Rotte NOEL enkeltdose med preparat > 2000 mg/kg bw: Ikke klassifisert. Dermatisk LD50 - Rotte NOEL enkeltdose med preparat > 2000 mg/kg bw: Ikke klassifisert. Inhalasjon LC50 - Ikke aktuelt for preparat i fast form. Øyeirritasjon - Ikke klassifisert. Hudirritasjon - Ikke klassifisert. Sensibilisering - Ikke klassifisert. TOKSISITET VED GJENTATT DOSE: Studier som er utført på aktiv ingrediens 90 dager rotte: LOAEL = 4 µg/kg bw/dag basert på hemoragiske endringer funnet ved nekropsi. 90 dager hund: LOAEL = 20 µg/kg bw/dag basert på hemoragiske endringer funnet ved nekropsi. Den aktive ingrediensen er klassifisert for å gi risiko for alvorlig helseskade ved langvarig eksponering. KREFTDATA: Ingen bevis på karsinogenisitet. MUTAGENISITETSDATA: Ingen in vivo eller in vitro bevis på mutagenisitet. REPRODUKTIV TOKSISITET: Ingen bevis på reproduktiv toksisitet. ANDRE KOMMENTARER: Den aktive ingrediensen er en kraftig antikoagulerende rottegift som har akkumulativ toksisk effekt på grunn av antivitamin K-aktivitet ØKOLOGISK INFORMASJON ØKOTOKSISITET Økologisk informasjon om den aktive difetialon-ingrediensen AKUTT AKVATISK TOKSISITET Fisk LC 50 (96 t.): maks. 75 µg/l for L. macrochirus, 51 µg/l for O. mykiss Alge E b C 50 (96 t.): 65 µg/l Daphnia magna EC 50 (48 h.): 4,4 µg/l Stoffet er derfor meget giftig for akvatiske organismer. TERRESTRISK TOKSISITET Meitemark Akutt NOEC: 500 mg/kg jord Akutt LOEC: 62,5 mg/kg jord Akutt LC 50 : >1000 mg/kg jord TOKSISITET FOR FUGLER Akutt oralis LD 50 23,5 mg/kg bw (japansk vaktel), 0,264 mg/kg bw (Bobwhite-vaktel) Kortvarig diett (30 dager) LC 50 1,94 mg/kg mat (stokkand), 0,56 mg/kg mat (Bobwhite-vaktel) MOBILITET Stoffet adsorberes raskt og kraftig i jord. Selv om det slippes indirekte til jord i små mengder, er det lite sannsynlig at det vil bevege seg gjennom jordsprofilen og lite sannsynlig at det vil nå grunnvannet i betydelige mengder. BESTANDIGHET OG NEDBRYTELIGHET Stoffet anses ikke som biologisk nedbrytbart under miljømessig relevante forhold eller under kloakkbehandling. Hydrolyse og fotolyse forventes ikke å være betydelige prosesser i miljøet. Stoffet degraderes sakte i jord med en DT 50 > 1 år under aerobiske forhold og forventes ikke å fordunste til eller bestå i luft i betydelige mengder. Side 4 av 5 Oppdatert: oktober 2012

5 ØKOLOGISK INFORMASJON (fortsetter) BIOAKKUMULATIVT POTENSIAL Fordelingskoeffisient er 6,3, som indikerer at det er potensial for bioakkumulasjon i næringskjeden. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER Til nå er ingen andre bivirkninger kjent AVHENDINGSHENSYN PREPARAT: Preparatet er en rottegift, og hvis den inntas av husdyr eller ville dyr, vil den føre til døden. Sørg derfor for at avhendingsmetodene ikke eksponerer preparatet overfor ikke-målrettede ville dyr eller husdyr eller kjæledyr. Må ikke legges i husholdingsavfall. Brenn preparatet eller ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter eller en pålitelig avfallsbedrift angående innsamling og avhendig av uønsket produkt. Preparatet kan ikke nøytraliseres på en sikker måte. Må ikke skylles ned i avløp eller vannveier. Se lokale avfalls- og miljøvedtekter. EMBALLASJE: Den tomme beholderen må ikke brukes til noe annet formål, og må avhendes med hensyn til kommentarene ovenfor, fortrinnsvis ved brenning TRANSPORTINFORMASJON Preparatet har ikke en transportklassifisering INFORMASJON OM VEDTEKTER R52/53: Skadelig for akvatiske organismer, kan forårsake langvarige negative virkninger i det akvatiske miljøet. S 2: Må holdes utilgjengelig for barn. S 13: Må holdes unna mat, drikke og dyrefôr. S 20/21: Ikke spis, drikk eller røyk når dette brukes. S 35: Dette materialet og dets beholder må avhendes på en sikker måte. S 46: Ved svelging må legehjelp oppsøkes umiddelbart (vis etiketten der dette er mulig). S 49: Må bare oppbevares i den opprinnelige beholderen. S61: Unnga utslipp til miljoet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Dette preparatet inneholder difetialon som aktiv ingrediens (CAS-nummer ), som inngår med en konsentrasjon på 25 µg/g ANNEN INFORMASJON Risikofraser: R52/53: Skadelig for akvatiske organismer, kan forårsake langvarige negative virkninger i det akvatiske miljøet. Versjonsnummer: 1 Utgivelsesdato for denne versjonen: oktober 2012 Erstatter versjonsnummer: - Endringer siden forrige utgave: Oppdatert i henhold til REACH-vedtekter. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap om produktet, og gjelder en produktbeskrivelse i samsvar med vedtekter om helse, miljø og sikkerhet. Vår lokale lisensinnehaver, som er ansvarlig for den lokale distribusjonen av produktet, vil tilpasse dette databladet til lokale vedtekter. Denne informasjonen må anses som en veiledning, og innbefatter ingen garanti i forhold til de spesifikke egenskapene til produktet og spesifikke lokale behov. Side 5 av 5 Oppdatert: oktober 2012

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

I HENHOLD TIL EU-FORSKRIFT: Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (med endringer) 2. FAREIDENTIFIKASJON

I HENHOLD TIL EU-FORSKRIFT: Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (med endringer) 2. FAREIDENTIFIKASJON NOTRAC BLOX SIKKERHETSDATAARK I HENHOLD TIL EU-FORSKRIFT: Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (med endringer) UTARBEIDET DEN: September 2015 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAGENDET

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMMETASILKAT,5 HYDRAT. Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMMETASILKAT,5 HYDRAT. Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Artikkel-nr 100218 Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O EC/NLP-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Endret 16/09/2013 Erstatter dato 21/01/2013 1 / 9 SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B

SIKKERHETSDATABLAD. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Blanding, se sekjon 3. Reach nr Se seksjon 16. Utgave nummer 1 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Perceptol Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD Perceptol Fremkaller (Part A) Endret 19/11/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 13/09/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960529

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2169 & 2182 Hard-Hat Grunnere

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2169 & 2182 Hard-Hat Grunnere I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 Versjon 1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Xi; R36/38. Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one

Xi; R36/38. Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt Væske. Andre

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Snappy Teak Nu, no1 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Snappy Teak Nu, Kit Watski-varekode 68430 Bruk Båtpleie - Teakrengjøringsmiddel Revisjon dato 2010-10-11 Distributør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN.

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 25.10.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Eddiksyre 60% Formel Synonymer CH3COOH Artikkel-nr 100184 EC-nr 200-580-7

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1WAWX

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer