DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET"

Transkript

1 Diskusjonsnotater

2 DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende arbeid før noe skjer, vi er til stede under kriser og katastrofer, og vi er til stede etter en hendelse eller ulykke for å ta vare på dem som trenger det. Røde Kors er mennesker til stede i hverdagen som bidrar til trygge og tolerante lokalsamfunn. I forslaget til nytt hovedprogram for ligger det fem prioriterte innsatsområder. Notatene er tenkt som bakgrunn for å diskutere hvordan Røde Kors kan styrke sin innsats innenfor de foreslåtte områdene. Røde Kors vil bygge lokal robusthet og beredskapsevne gjennom å være til stede før, under og etter at en katastrofe eller krise rammer. I tillegg vil vi satse på søk og redning ved å bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten. Det første notatet diskuterer hvordan det kan gjøres lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På landsmøtet i 2011 besluttet et samlet Røde Kors å satse på barn og unge. Det andre notatet diskuterer hvordan Røde Kors kan være til stede for å skape trygge møteplasser for barn og unge, og spesielt legge til rette for å gi tilbud til barn og unge i utsatte livssituasjoner. Røde Kors har mange aktiviteter som bidrar til å bedre hverdagen og avhjelpe humanitære behov for migranter som befinner seg i Norge. Det tredje notatet diskuterer hvordan Røde Kors kan styrke sin innsats overfor migranter som har behov for støtte og inkludering. Ensomhet er en utfordring for mange. Røde Kors har en viktig oppgave i å legge til rette for gode møter mellom mennesker. Det fjerde notatet diskuterer hvordan Røde Kors kan være til stede for flere mennesker som har behov for sosial kontakt. Det er landsmøtet som skal vedta et nytt hovedprogram som angir retning for den neste treårsperioden. Det er derfor viktig å påpeke at diskusjonsnotatene er innspill til denne diskusjonen, de er ikke vedtatt politikk. Gjennom fire parallelle sesjoner under selve landsmøtet, inviteres det til diskusjon omkring hva disse innsatsområdene vil innebære, og hvilke konkrete mål organisasjonen kan sette seg innenfor hvert av områdene. Notatene er bygget opp rundt tre spørsmål: Hva er utfordringene? Hva gjør Røde Kors i dag? Hva kan Røde Kors gjøre fremover? Håpet er at disse notatene kan være nyttige når deltagere på landsmøtet skal diskutere humanitære utfordringer, gjøre veivalg og stake ut politikk for Røde Kors i den nye landsmøteperioden. 2

3 TTiTTil sttilttttil sttil sttil stedettittil stede for FOR Å BYGGE LOKAL ROBUSTHET OG BEREDSKAPSEVNE MER EKSTREMVÆR STILLER NYE KRAV TIL BEREDSKAP Samfunnets evne til å ha en effektiv beredskap blir stadig viktigere på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. I fremtiden må Røde Kors også ta høyde for at vår beredskap skal møte mer ekstremvær og flere naturkatastrofer på grunn av de globale miljø- og klimaendringene. De siste ti årene har det blitt registrert rundt 320 større naturkatastrofer per år, sammenlignet med 290 per år i tiåret før. Noen områder er mer utsatt for gjentatte og hyppige katastrofer eller kroniske kriser enn andre. I tillegg er det ofte fattige og sårbare grupper som rammes hardest av katastrofer; for eksempel i Sahel og på Afrikas horn, der regelmessig tørke truer livsgrunnlaget og matsikkerheten til millioner. De langvarige væpnede konfliktene i regionen bidrar til å øke sårbarheten. Samtidig ser Røde Kors et økende gap mellom behov og tilgjengelige ressurser til å kunne respondere. Slike globale utfordringer krever at det satses mer på forebygging og på å styrke den lokale beredskapsevnen. Ved å bygge lokal kompetanse og styrke lokalsamfunns egen evne til å håndtere fremtidige kriser, er det mulig å redusere de humanitære konsekvensene av fremtidige katastrofer. Også Norge vil komme til å merke økt sårbarhet som følge av klimaendringene i årene som kommer. Det har vi ikke minst fått dokumentert i rapporten «Felles beredskap - felles ansvar». I Norge vil konsekvensene av klimaendringene være relativt håndterbare, sammenlignet med hvordan disse endringene påvirker og utfordrer samfunn i andre deler av verden. Likevel utfordres beredskapen, og det er nødvendig at myndighetene og de frivillige beredskapsorganisasjonene samarbeider tett om å utvikle og styrke den lokale beredskapsevnen. ROBUSTHET OG LOKAL BERED SKAPSEVNE INTERNASJONALT OG NASJONALT Det Internasjonale Forbundet for Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger har definert lokal robusthet («resilience») som den evnen lokalsamfunn utsatt for katastrofer, kriser og underliggende sårbarhet har til å forutse, forberede seg på, redusere konsekvensene av, håndtere og gjenoppbygge på en måte som sikrer langsiktig utvikling. I Norge skal Røde Kors som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene være forberedt på å yte bistand til kommuner og nødetater når kriser oppstår. De frivillige i Røde Kors har kompetanse som kan benyttes før, under og etter hendelser. Hjelpekorpset er organisert slik at frivillige raskt kan respondere ved behov. Frivillige og ansatte har kompetanse innen livreddende førstehjelp og psykososial støtte. Mange har også viktig kompetanse ervervet gjennom de ulike aktivitetene i hjelpekorps, omsorg og ungdom, og i forbindelse med beredskapsarbeidet i lokalforeningene. Røde Kors vil i den kommende landsmøteperioden utvikle sin kompetanse og organisering, slik at vi bidrar til å styrke den totale, lokale beredskapsevnen. Å bidra til å bygge lokal robusthet vil være det overordnede målet for det internasjonale arbeidet i den landsmøteperioden vi nå går inn i, noe som vil reflekteres i den nye internasjonale strategien for Dette innebærer blant annet en tettere kobling mellom Røde Kors nødhjelpsarbeid og de langsiktige programmene som støttes gjennom partner-nasjonalforeninger. HELHETLIG BEREDSKAP Vår tilstedeværelse og tilgangen til lokalsamfunn gjennom frivillige, gjør at Røde Kors har en naturlig og viktig rolle i arbeidet med å bygge lokal robusthet og beredskapsevne, både nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet krever en tett kobling mellom 3

4 forebygging, beredskap, respons, gjenoppbygging og langsiktig utviklingsarbeid. Fordi de frivillige er til stede før, under og etter katastrofer og kriser, kan Røde Kors bidra til å styrke den lokale beredskapsevnen gjennom alle disse fasene. Frivillige i Røde Kors: er til stede der folk bor, og blir værende også når andre aktører trekker seg ut har opplæring, trening og erfaring har kunnskap om lokale forhold som er viktig både før, under og etter en krise eller katastrofe er nøytrale, uavhengige og upartiske i sitt humanitære arbeid Internasjonalt arbeider Røde Kors sammen med våre søsterforeninger med målrettede tiltak som styrker befolkningens evne til å begrense og håndtere kriser og katastrofer. Som i Nord-Korea, hvor Røde Kors planter trær for å bekjempe erosjon og beskytte avlingene mot regnflom. Eller i Afghanistan og Somalia, hvor befolkningen får førstehjelpsopplæring og helseopplysning av lokale frivillige. I Kenya har Røde Kors gjennom vannprosjekter i tørkeutsatte områder, sikret at bønder kan høste avlingene sine, og dyrene kan beite også i de verste tørkeperiodene. På Cuba har opplæring i evakueringsprosedyrer og forhåndslagret vann- og sanitærutstyr reddet mange liv, som da stormen Sandy rammet Cuba i I Norge er det frivillige i lokalforeningene som er den viktigste ressursen i beredskapen - både før, under og etter hendelser. Norske myndigheter har gjentatte ganger påpekt at frivillige beredskapsorganisasjoner er en bærebjelke i den nasjonale beredskapen. Det ble også understreket i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli 2011, og gjentatt i diverse stortingsmeldinger. Beredskapsoppgavene til lokalforeningene tilpasses hva nødetatene og kommunen har behov for av støtte ved ulike typer kriser. Distriktene tilbyr beredskapskurs for leder i lokalforeningen. Kurset inneholder alt fra personlig beredskap til samarbeid med kommunen, beredskapsplaner, krisekommunikasjon og øvelser. At Røde Kors har en helhetlig beredskap betyr at vi: er til stede og gjør en innsats før, under og etter en krise eller katastrofe er til stede lokalt, i hele landet har beredskap på søk og redning, men også psykososial førstehjelp og omsorgsoppgaver i forbindelse med kriser og katastrofer LOKAL BEREDSKAP KREVER FELLES PLANER OG SAMARBEID I Norge bidrar samvirket mellom redningsetatene og frivillige til å redde liv og minimere skade. I tillegg har kommunene et generelt ansvar for samfunnssikkerheten og tryggheten for kommunens innbyggere. De har derfor en særskilt rolle ved kriser og ekstraordinære hendelser. Røde Kors vil arbeide for at flere kommuner inkluderer Røde Kors og andre frivillige beredskapsaktører i sine kriseplaner for den lokale beredskapen, og aktivt påvirke at flere kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner om den lokale beredskapen. Vi ønsker også å bidra til å rekruttere flere frivillige som kan kontaktes dersom noe ekstraordinært skulle skje der de bor. Myndighetene har et overordnet ansvar for beredskapen. Men når en større eller mindre ulykke rammer et lokalsamfunn, må alle være forberedt på å trå til. God lokal beredskap handler om at «ressursene må finne hverandre», og da må myndigheter og lokale krefter spille på lag. Internasjonalt vil Røde Kors utvikle partnerskapet med nasjonalforeninger, og gjennom gjensidig læring bidra til at flere kompetente frivillige kan bidra i sine lokalsamfunn. Røde Kors kan ikke bygge lokal robusthet alene. Det er derfor viktig å utvikle partnerskap og jobbe sammen med lokalsamfunnet selv, lokale myndigheter og andre organisasjoner i dette arbeidet. 4

5 TTiTTil sttilttttil sttil sttil stedettittil stede for HVA VIL RØDE KORS GJØRE? I den kommende landsmøteperioden vil Røde Kors bidra til å styrke den lokale beredskapsevnen ved å: være landets viktigste frivillige beredskapsorganisasjon, hvor frivillige og ansatte forstår sin rolle i beredskapsarbeidet og kan bistå før, under og etter en hendelse styrke Røde Kors posisjon innenfor beredskapsarbeidet gjennom å: videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps ved å bygge kapasitet og kompetanse som sentral aktør i redningstjenesten, beredskapsarbeidet og helsetjenesten videreutvikle Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom som sentrale aktører i beredskapsarbeidet videreutvikle ordningen med beredskapsvakter sørge for systematisk dialog og samarbeidsavtaler med kommunene om lokalt beredskapsarbeid tilby førstehjelpsopplæring til frivillige og ansatte, og sørge for at alle frivillige er trenet i både fysisk og psykososial førstehjelp øke kunnskapen om førstehjelp i befolkningen, og tilby førstehjelpsog friluftslivsopplæring til barn og unge bistå mennesker med akutte behov som følge av katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold styrke evnen til å forutse og være forberedt på katastrofer og kriser, og jobbe forebyggende for å redusere de humanitære konsekvensene bidra til gjenoppbygging etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold på en måte som styrker langsiktig utvikling styrke søsterforeninger vi samarbeider med, slik at disse effektivt kan forebygge og respondere på humanitære behov i eget land 5

6 FOR Å SKAPE TRYGGE MØTEPLASSER FOR BARN OG UNGE OPPVEKST I NORGE Det er godt å vokse opp i Norge i dag - for de aller fleste. Barn og unge vokser opp i et av verdens rikeste land, med et av verdens best utbygde velferdssystemer. Men oppveksten er ikke like lett for alle. Noen savner voksenkontakt, og mangler den oppfølgingen som kreves hjemmefra for å delta aktivt i lokalmiljøet. Andre vokser opp med en grad av fattigdom som gjør det vanskelig å delta i fritidsaktiviteter på linje med andre. Mange har utfordringer med skolearbeidet, som ikke blir tilstrekkelig fanget opp av skole og hjem. I en fase av livet hvor det ofte oppleves som ekstra vanskelig å skille seg ut, er det mange barn og unge som opplever ensomhet og utestenging. Dette kan være problematisk å fange opp i et samfunn der sosiale nettverk er løsere og mer komplekse enn tidligere. Med urbanisering følger voldsproblematikk som krever nytenkning rundt konfliktløsning. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det nå er barn og unge som lever i fattigdom i Norge. Det er en klar økning fra tidligere år, og det er innvandrerbarn som står for nær hele økningen (Fafo 2014). Å være fattig i Norge handler sjelden om å ha mat på bordet, men om at man ikke får delta i samfunnet på samme måte som alle andre. At så mange av de fattige barna i det norske samfunnet er innvandrerbarn, kan by på flere utfordringer knyttet til integrering. Barna risikerer å falle utenfor viktige sosiale arenaer og aktiviteter. Derfor er det et viktig prinsipp at aktiviteter i Røde Kors er gratis og åpne for alle. En fersk rapport fra NOVA viser at dagens ungdom er flittigere, flinkere og mer fremtidsrettede enn tidligere ungdomsgenerasjoner. Samtidig er det grunn til bekymring for ungdoms psykiske helse, og mange ungdommer opplever stress og prestasjonspress i hverdagen. En undersøkelse fra Røde Kors og Ipsos MMI (2013) viser at én av tre barn og unge mellom 8 og 19 år oppgir at de føler seg ensomme ofte eller av og til. Røde Kors mener at det er svært bekymringsfullt at ensomheten blant barn og unge i Norge er så høy. Røde Kors Ungdom har særlig satt unges ensomhet på dagsorden gjennom sitt arbeid med kampanjen «Jeg er ENsom bryr meg», der budskapet er at alle kan gjøre litt for å inkludere hverandre, og alle har et gjensidig ansvar for å ta vare på hverandre. RØDE KORS SOM AKTØR PÅ OPP VEKSTFELTET I «Langtidsplan for Røde Kors » understrekes det at spesielt barn og unge i en sårbar livssituasjon er en viktig målgruppe for vår innsats. Trygge og inkluderende nærmiljø er viktig for å sikre barn og unge en god oppvekst. Røde Kors har lang erfaring med å tilby aktiviteter for barn og unge, og har stort nettverk og utbredelse. Røde Kors uavhengige og nøytrale rolle gjør at våre aktiviteter kan aksepteres av foresatte som ellers er svært restriktive med hvor de lar barna oppholde seg på fritiden. På landsmøtet i 2011 besluttet et samlet Røde Kors seg for å satse på barn og unge. Fire områder skulle hjelpe organisasjonen å synliggjøre og øke sin innsats for barn og unge: 6

7 TTiTTil sttilttttil sttil stttil stede fttilttil TTiTTil sttil sted avklare forholdet til andre aktører samarbeide med lokale myndigheter hjelpe barn og unge ved å se hele familien og samordne aktiviteter styrke det humanitære engasjementet på barn/unges egne premisser Satsingen har motivert hele organisasjonen til å strekke seg litt lenger for å kunne se og fange opp de humanitære behovene til barn og unge i Norge, også innenfor rammene av allerede eksisterende aktiviteter. Et økt fokus på oppvekst har også bidratt til at Røde Kors lokalt og nasjonalt har løftet blikket og sett organisasjonens rolle i sammenheng med andre aktører. Sammen kan vi dra nytte av hverandres kompetanse og roller for å gi et best mulig helhetlig tilbud til barn og unge som trenger oss. Som en følge av oppvekstsatsingen ser nå både Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom og Røde Kors Omsorg oppvekst som et felles ansvar, og interessen for å drive oppvekstaktiviteter har økt over hele landet. Dette har ført til økt samarbeid, økt kompetanse, mer effektiv ressursbruk, og økt samhold i lokalforeningene. I tillegg til denne satsingen, gjøres det et viktig forebyggende arbeid lokalt gjennom blant annet nasjonale aktiviteter som «Ferie for alle», BARK, leksehjelp, «Kors på halsen», aktiviteter på mottak, nattevandring og gatemegling. Hjelpekorpset har startet opp en satsing på barn og unge gjennom aktiviteten RØFF. Røde Kors Ungdom arbeider for å skape god oppvekst, deltakende aktiviteter og bygge et bredt sivilsamfunn, samt for å gi flere unge kompetanse i organisasjonsdemokrati og frivillig arbeid. UNG-TIL-UNG Røde Kors er opptatt av å styrke det humanitære engasjementet på barn og unges egen premisser. Ungdom snakker best med ungdom, og derfor legger Røde Kors Ungdom til rette for at ungdom veileder og motiverer hverandre i flere av sine aktiviteter. For å kunne skape aktiviteter som svarer på barn og unges behov, er det viktig å høre deres stemme. Medvirkning er barn og unges mulighet til å bli hørt, og til å være med å bestemme i saker som handler om dem. I Røde Kors Ungdoms aktiviteter for og med barn og ungdom brukes rollespill, leker og åpne diskusjoner for å forme aktivitet, formidle kunnskap og skape økt bevissthet om å ta gode valg i eget liv. SKAPE PUSTEROM Mange barn og ungdom opplever stress og slit i hverdagen og forteller om søvnproblemer, opplevelse av håpløshet og dårlig selvbilde. Røde Kors kan gjennom eksisterende og ny aktivitet tilby et pusterom for barn og unge, og gi mulighet for «bare å være». Det er mulig å senke kravene til prestasjon i eksisterende aktivitet, uten at dette tar bort kvalitet og innhold. Røde Kors-frivillige kan være med på å sette rammene, og så kan barn og unge være med på å definere innholdet i aktivitetene. De frivillige er først og fremst medmennesker som har mulighet og rom til å fylle tiden med det som er viktig for barn og unge tid til å gi rom «for å være». VÆRE TIL STEDE I VIKTIGE OVER GANGSFASER Barn og unge er særlig utsatt i overgangsfaser når hverdagen, slik de kjenner den, endrer seg. Det å flytte til et nytt sted, skifte klassetrinn, bytte skole eller komme tilbake etter en lang sommerferie kan være en ekstra sårbar eller vanskelig tid for mange. Nettverk blir brutt, nye forventninger stilles, det som har vært trygt, blir borte. Røde Kors kan bidra til å gjøre noen slike overganger lettere ved å tilby aktiviteter som strekker seg over de vanskelige fasene, og tilby stabilitet. SKAPE FLERE MØTEPLASSER FOR BARN OG UNGE Ungdom ønsker gratis fritidstilbud, og gjerne fritidstilbud der man ikke blir målt eller må prestere. Mange av Røde Kors-aktivitetene fungerer i dag som møteplasser for barn og unge. Dette er viktig med tanke på inkludering, nettverksbygging og identitetsskapende arbeid. Røde Kors legger også til rette for møteplasser for ungdom, der de kan utvikle seg på egne premisser. Alle barn og unge trenger trygge arenaer der de kan møte andre, bli respektert, inkludert og forstått. Gjennom et tett samarbeid med andre organisasjoner og lokale myndigheter, kan Røde Kors bidra til flere gratis, trygge, åpne og inkluderende møteplasser. VOKSNE SOM BRYR SEG Utsatte barn og unge forteller ofte historier om at det var tilfeldigheter som gjorde at de klarte seg. De opplever det som flaks at de møtte en voksen som kunne hjelpe. Det bør ikke være tilfeldighetene som bestemmer om barn møter en voksen som bryr seg. Røde Kors har, sammen med lokalsamfunnet for øvrig, et ansvar for å se og fange opp barn og unge som har behov for ekstra oppfølging. Røde Kors skal være synlig til stede og hjelpe barn og unge der de bor. Barn og unge skal vite hvordan de tar kontakt med Røde Kors. HVA VIL RØDE KORS GJØRE? I den kommende landsmøteperioden vil Røde Kors: tilby flere trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge forebygge mobbing og vold blant barn og unge ved å tilby opplæring i konflikthåndtering drive seksualopplysning og forebygging av seksuelt overførbare sykdommer overfor ungdom 7

8 FOR MIGRANTER SOM HAR BEHOV FOR STØTTE OG INKLUDERING INNLEDNING Det er mange og sammensatte årsaker til at folk flytter over landegrenser. For noen er det en flukt fra brutale konflikter, naturkatastrofer og vanskelige økonomisk forhold. Selv om langt de fleste flytter til et naboland, påvirker det også innvandringen til Europa og til Norge. Når det gjelder Røde Kors arbeid på migrasjonsfeltet, kan det være nyttig å skille mellom akutte og langsiktige humanitære behov. For noen grupper, spesielt dem uten lovlig opphold i landet, og dem med begrenset tilgang til velferdsstatens sikkerhetsnett, er det ofte de akutte behovene som melder seg behov for husly, helsehjelp og tilgang til sanitærtjenester. For andre grupper, som f.eks. bosatte flyktninger, er behovene mer langsiktige og kan handle om å få fotfeste i det norske arbeidsmarkedet, lære seg norsk eller etablere nye sosiale nettverk. Dette notatet vil fokusere på de langsiktige humanitære behovene knyttet til integrering og sosial inkludering. Dette er et felt som Røde Kors i Norge har mye erfaring fra, og der det finnes en bred og kvalitetssikret portefølje med aktiviteter som lokalforeninger kan ta i bruk. BEHOV FOR INKLUDERING Antall innvandrere i Norge har vokst betydelig de siste årene, og vil trolig fortsette å gjøre det framover. Det bekymrer Røde Kors at innvandrere og deres barn er sterkt overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Innvandrere og flyktninger har gjennomgående dårligere psykisk helse enn resten av befolkningen, og spesielt gruppen enslig mindreårige asylsøkere har en høyere risiko for å oppleve ensomhet og ha psykiske utfordringer (Fafo 2014). RØDE KORS HAR EN SPESIELL ROLLE Røde Kors er i en unik posisjon til å bidra til å bedre hverdagen og avhjelpe humanitære behov for migranter som befinner seg i Norge. Mange kjenner til, og eller har vært i kontakt med Røde Kors/Røde Halvmåne enten i hjemlandet, eller under flukten, og har kjennskap og tillit til organisasjonen. Mange setter også sin lit til organisasjonen som følge av vårt nøytrale, uavhengige og upartiske mandat. En forutsetning for vårt arbeid er blant annet at vi bistår migranter på bakgrunn av behov, uavhengig av deres juridiske status eller andre faktorer som statsborgerskap, religion, etnisitet osv. Norske myndigheter kan ikke alene gi innvandrere en god start på livet i Norge. Det har vi alle et ansvar for, som enkeltindivider og som samfunn. Røde Kors erfarer at flyktninger og innvandreres følelse av verdighet og tilhørighet til Norge skapes gjennom positive medmenneskelige relasjoner med «vanlige folk» i lokalmiljøet. Deltakelse i våre aktiviteter fører til at innvandrere får relevant kompetanse, større nettverk, økt selvtillit og lærer språket raskere. FLERE FLYKTNINGGUIDER Røde Kors flyktningguide bidrar til å koble en nybosatt flyktning med en frivillig guide. Dette gir flyktningen en unik mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og få praktisere språket. Røde Kors flyktningguide finnes på 80 steder i Norge og over 1200 flyktninger deltok i aktiviteten i En nasjonal evaluering av aktiviteten som ble gjennomført i 2012 viser at flyktningene som deltar i flyktningguiden opplever store, positive virkninger. Den mest fremtredende handler om å lære språk og å få bedre språkforståelse gjennom å ha mulighet til å praktisere det norske språket. I tillegg forteller flere av både guidene og flyktningene at det som i utgangspunktet var en kontraktsfestet relasjon, har utviklet seg til å bli et varig vennskap. Et viktig stikkord i denne sammenheng er gjensidighet i relasjonen. Røde Kors vil sette som mål at alle nybosatte flyktninger skal få tilbud om en frivillig flyktningguide fra Røde Kors. Dette vil bidra i en krevende bosettingsfase. I løpet av 2012 deltok flyktninger på introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og samme år fikk ca flyktninger en flyktningguide. På grunn av kapasitetsutfordringer, er det mange steder også venteliste for å få guide. Dette viser at det er et stort potensial for å øke antall frivillige og antall steder hvor aktiviteten tilbys. Røde Kors ønsker derfor en målrettet satsing på å tilby flyktningguiden i alle landets kommuner, og spesielt i de fylkene som gjør det dårlig på integreringsindikatorer. BRO MELLOM ASYLMOTTAK OG LOKALSAMFUNN Situasjonen for asylsøkere på mottak er preget av passivitet, isolasjon og utestenging fra arbeids- og samfunnsliv. Mange blir boende i årevis på asylmottaket i påvente av svar på asylsøknaden eller tildeling av bostedskommune. Ca. en tredjedel (5400) av dem som bor på mottak i dag, venter på bosetting i en kommune. Dette har Røde Kors Ungdom satt søkelyset på i kampanjen «Leve, ikke vente». I kampanjen jobber Røde Kors Ungdom for at norske kommuner skal bosette flere flyktninger ved å samle inn underskrifter til innbyggerinitiativ og få saker om bosetting inn i kommunestyrene. Kampanjen har også som mål å starte opp flere ung-tilung-aktiviteter på mottak. Vi ser i møtet med unge som bor på asylmottak, at 8

9 TTiTTil sttilttil stedettilttilttil sttilttil stttittil stede f det kan være vanskelig å vente på at livet skal begynne. Ventetiden er ofte preget av usikkerhet, uro, savn og en følelse av maktesløshet. Frivillige Ali Watti (29) i Røde Kors Ungdom har selv bodd på asylmottak, og beskriver situasjonen slik: Jeg følte meg ensom og betydningsløs, og brukte mye tid på å være sint på meg selv. Det er mange som har lignende erfaring som meg. Røde Kors er den frivillige human itære organisasjonen som samarbeider med flest mottak om aktiviteter. Røde Kors er på rundt 60 av asylmottakene. Det er vel 500 frivillige engasjert i dette arbeidet, og vel 1500 asylanter deltar i aktivitetene de fleste er barn. Aktivitetene varierer ut fra behovene beboerne har på det enkelte mottak, og hvilken tilgang Røde Kors har på frivillige i det respektive distrikt. Røde Kors ønsker å fokusere på å gi spesielt barn og barnefamilier et positivt sosialt avbrekk. I tillegg er det å bli sett som en ressursperson viktig i seg selv. Røde Kors har i dag aktiviteter på asylmottak ved ca. halvparten av landets mottak. Det er et stort behov for, og et stort potensial for økning i aktivitetsnivået, spesielt rettet mot enslig mindreårige. Ideelt sett burde hvert mottak ha kontakt med en av Røde Kors lokalforeninger. Dette kan f.eks. innebære at barna inkluderes i Barnas Røde Kors, opplæring i førstehjelp for voksne og barn, sosiale hyggemøter og utflukter, norsktrening på mottaket osv. NORSKTRENING OG ANDRE TILTAK SOM KAN BIDRA TIL INKLUDERING I ARBEIDSLIVET Norsk er nøkkelen til et meningsfullt og verdig liv i Norge, og en forutsetning for deltakelse, arbeid og tilhørighet i samfunnet. Norsktrening i Røde Kors er et lavterskeltilbud der deltakerne får mulighet til å praktisere og utvikle det norske språket med utgangspunkt i det nivået de er på, lære om det norske samfunn og bygge sosiale nettverk. Aktiviteten skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, formell norskundervisning. Norsktrening når frem til mange ulike grupper, både de som har, og de som ikke har rett til gratis offentlig norskopplæring. Målgruppen er migranter i Norge som ønsker bistand til å forbedre sitt nivå i norsk. Tilbudet er åpent for alle som har behov. Aktiviteten er i stor vekst. Den finnes nå på 37 steder, og har over 600 frivillige og 2000 deltakere. Det er vanskelig å beregne behovet for norsktrening. Hvert år er det ca personer som deltar på norskopplæring. Hovedparten av disse har behov for et supplerende tilbud, med hovedfokus på muntlig norsk. Den formelle norskundervisningen passer heller ikke for alle. Forskning viser at personer med store omsorgsoppgaver og/eller lite/ingen utdanning har vanskeligheter med å følge det ordinære tilbudet fra det offentlige. Disse trenger et supplerende tilbud. En del av deltakerne er dessuten arbeidsinnvandrere fra EØS-land og andre som ikke har rett til gratis opplæring. De må selv dekke opplæringen, noe ikke alle har råd til. HVA VIL RØDE KORS GJØRE? I den kommende landsmøteperioden vil Røde Kors: tilrettelegge akutte overnattingsog sanitærtilbud ved behov bidra til tilgang til helsetjenester der helsevesenet ikke dekker folks grunnleggende behov for helsehjelp gi beboere på asylmottak et aktivitetstilbud og være et bindeledd mellom mottaket og lokalsamfunnet tilby flyktningguide i flere kommuner tilby leksehjelp og norsktrening, og sette i verk andre tiltak som kan bidra til inkludering i arbeidslivet drive holdningsskapende arbeid for å motarbeide stigmatisering og diskriminering 9

10 FOR MENNESKER SOM HAR BEHOV FOR SOSIAL KONTAKT ENSOMHET EN AV VÅR TIDS STØRSTE FOLKEHELSE- UTFORDRINGER Ensomhet rammer i alle faser av livet, men forskning viser at unge og gamle er særlig utsatt. Om lag halvparten av den norske befolkningen forventes å bli utsatt for lettere psykiske plager eller lidelser i løpet livet, de mest vanlige er angst eller depresjon. Fire av ti aleneboende eldre sier at de savner sosial kontakt. Samtidig er unge i økende grad utsatt for psykiske plager, som stress og uro for fremtiden. (Fafo 2014) FRIVILLIG INNSATS GIR SOSIAL DELTAKELSE Frivilligheten generelt og Røde Kors spesielt har en viktig oppgave i å legge til rette for gode møter mellom mennesker, og gjennom det bidra til å bedre livskvalitet og helse. Samtidig gir deltakelse i en frivillig organisasjon en mulighet til å ta del i et fellesskap, til å holde seg i aktivitet, og til å oppleve å være noe for andre. VIDEREUTVIKLE BESØKS- TJENESTEN Besøkstjenesten er Røde Kors eldste og største omsorgsaktivitet. Over hele landet utfører våre frivillige besøk i private hjem og på institusjoner. I tillegg arrangerer besøkstjenesten turer, aktiviteter, grupper, samlinger, markeringer og andre aktiviteter tilpasset lokale behov og muligheter. Besøkstjenesten er en stor og populær aktivitet. Samtidig er det behov for å utvide målgruppene, og gi rom for flere og nye aktiviteter, arenaer og møteplasser. De siste årenes satsing på besøkstjenesten har ført til at etablerte aktiviteter har fått en oppsving, samtidig som nye gode prosjekter og tiltak er satt i gang. Eksempler på dette er besøkstjeneste med hund, nabogrupper og besøkstjeneste til eldre innvandrere med besøksvenner som behersker deltakerens morsmål. SENIORSATSING- NYE AKTIVITETER FOR ELDRE Landsråd Røde Kors Omsorg har tatt initiativ til en satsing på omsorg og økt aktivitet for eldre: Røde Kors seniorsatsing. Dette er en plan for å styrke og vitalisere Røde Kors aktiviteter på seniorfeltet. Røde Kors seniorsatsing fokuserer på følgende tre områder: styrking av besøkstjenesten, innovasjon i omsorgen, samt samarbeid og påvirkning i lokal- og storsamfunn. 10

11 TTiTTil sttilttil stedettilttilttil sttilttil stttil ste FLERE INNSATTE SKAL FÅ BESØK OG FLERE FØLGES OPP ETTER SONING Røde Kors har over 450 visitorer tilknyttet 35 forskjellige fengsler i Norge. Visitortjenesten er plassert midt i verdigrunnlaget til Røde Kors, og visitorene utfører et betydelig humanitært arbeid. De frivillige visitortene er til stede for innsatte som opplever en stor grad av ensomhet og isolasjon innenfor murene. Røde Kors har også et tilbud når soningen er avsluttet; nettverk etter soning finnes i dag i Oslo, Bergen og Stavanger. Her får tidligere innsatte tilbud om nettverk og oppfølging i en vanskelig fase tilbake til normalsamfunnet og et liv uten kriminalitet og rus. Visitortjenesten ønsker i neste landsmøteperiode å få til et kvalitetsløft. Det er behov for flere språkmektige visitorer i fremtiden. I den kommende landsmøteperioden er det ønskelig å rulle ut nettverk etter soning i nye distrikt; Vestfold, Østfold, Akershus, Møre og Romsdal og Trondheim står for tur. NETTVERKSARBEID Røde Kors er den eneste humanitære organisasjonen innenfor rus- og psykisk helsefeltet som verken er knyttet til et bestemt livssyn eller er en brukerorganisasjon. Organisasjonen fyller derfor et tomrom med sitt fokus på sosial inkludering. Røde Kors nettverksarbeid har i første omgang valgt å rette innsatsen mot mennesker som sliter med rus og psykiske helseproblemer, og mot løslatte etter soning/gjennomført straff og deres pårørende. Nettverksarbeidet ser ut til å svare relativt godt på de lokale behovene. Det er stort mangfold av aktiviteter, lokale løsninger og varianter for å nå ut til de sårbare gruppene i lokalsamfunnet. Tiltakene er tilpasset deltakernes ønsker og behov. Mange, både frivillige og deltakere, rapporterer aktiviteten som viktig for sin livskvalitet. Utfordringen fremover er at behovet, både blant målgruppene og andre som opplever ensomhet og sosial eksklusjon, er så stort og opptrer i så mange lokalsamfunn at både antall aktiviteter og utbredelse burde økes. Landsråd Røde Kors Omsorg vedtok i 2013 en handlingsplan for å styrke dette viktige arbeidet. Mange gode tiltak foreslås rettet inn mot mennesker som sliter med rus, psykiske helseutfordringer og manglende nettverk etter frislipp fra soning. For å kunne tilpasse disse tiltakene, er det nødvendig med med god dialog og samarbeidsavtaler med offentlige og kommunale instanser. HVA VIL RØDE KORS GJØRE? I den kommende landsmøteperioden vil Røde Kors styrke innsatsen for mennesker som har behov for sosial kontakt ved å: bidra til økt sosial kontakt gjennom å skape gode møteplasser utvikle besøkstjenesten slik at vi når nye målgrupper avhjelpe ensomhet og isolasjon ved å besøke innsatte i fengsler bidra til sosial inkludering av mennesker etter rusbehandling, etter soning og til mennesker som har psykiske helseutfordringer drive holdningsskapende arbeid for å motarbeide stigmatisering og diskriminering øke innsatsen for å rekruttere flere medlemmer og frivillige, og arbeide med å beholde dem sørge for at aktiviteter er inkluderende og åpne for alle 11

12

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Evaluering etter Utøya-samling

Evaluering etter Utøya-samling Evaluering etter Utøya-samling Sørmarka, 30.9. 2.10.2016 Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver Evalueringen etter samlingen på Sørmarka 30.9.-2.10.2016 viser stor overvekt av fornøyde deltagere. Det som

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/norge Migrasjonssituasjonen i verden/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 har kommet til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

MIL/INTRO TILTAK. fotball

MIL/INTRO TILTAK. fotball Volleyball MIL/INTRO TILTAK fotball HVEM ER MIL Møhlenpris Idrettslag er et idrettslag opprettet som inkluderingstiltak, med minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler som primære målgrupper. MIL jobber

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 1 2 Mandat Evaluering av resultatet av flyktningarbeidet i kommunen i forhold til vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Sentrum helsestasjon To helsesøstre for bosatte flyktninger 1,8 % stilling Lege for bosatte flyktninger Camilla Eilifsen Midtbu 20 % stilling Jordmor for både

Detaljer

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 UTSATTE MIGRANTGRUPPER Enkelte innvandrergrupper kan være i mer

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Hvor kommer innvandrerne fra 26.10.2016 2 26.10.2016 3 Mål for integreringspolitikken

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det?

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? 12.05.2017 1 Litt historikk 12.05.2017 2 Folkehelsearbeidets vridning 3 12.05.2017 4 Barn og unges psykiske helse i Norge 2016 Ca

Detaljer

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015 Overlevert 1. februar 2017 Grete Brochmann, utvalgsleder Mandat 1.

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 kom til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteens innstilling Sak 5. Revidering av Langtidsplan 2011-2020 Redaksjonskomiteens innstilling Ansatte tilretteleggere Overordnet Hensyntatt i Rammebudsjett og Røde Kors mot 2020 Avvist i

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

ET LIV PÅ VENT Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg NTNU Samfunnsforskning

ET LIV PÅ VENT Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg NTNU Samfunnsforskning ET LIV PÅ VENT Levekår for barn i asylsøkerfasen Berit Berg NTNU Samfunnsforskning NAFO, fokustreff for barnehager 7. november 2016 Bakgrunn for levekårsundersøkelsen Oppfølging av stortingsmeldingen Barn

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring»

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring» WTELEMARK on oodelivitelemark FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Folkhels Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Og Telemark Røde Kors 2014-2015 1. Formål «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår

Detaljer