Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar Max : Foto: Alf Dalby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby"

Transkript

1 Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar Max : Foto: Af Daby

2 Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de Medemskap Hunden Hese Rase Uakseptabe atferd Treningsag på hovedkurs og treningssaminger Dispensasjoner Kontro av godkjente ekvipasjer Fortøpende kontro Kontro ved regodkjenning Ikrafttreden 7 2. Grunnkurs Generet Måsetting Gjennomføring Føgende emner ska gjennomgås og evt. trenes på Krav ti bestått Teoretisk de Organisasjonen NRH - hodninger og ansvar Redningstjenesten i Norge Krav og reger Brukshundoppæring Ste og peie av Hund Snø og snøskred Samband Orientering GPS og bruk av BaseCamp Bekedning, ernæring og bivuakkering Godkjent gjennomført grunnkurs Teoretisk de 2 - Førstehjep Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås Evauering teoretisk de 2 førstehjep 13 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

3 Innhod 2.4. Grunnkurs praktisk de Måsetting praktisk de Gjennomføring Føgende momenter ska inngå Evauering Konverteringer Poitiet Forsvaret og HV Tovesenet Andre Ikrafttreden Appe Hensikt Oppmeding og gjennomføring Bedømming Dispensasjoner Øvesene med dommerforkaring Generet Tigjengeighet Feesdekk 5 min med skjut fører og forstyrreser Fri ved fot Apportering Innkaing av fri hund Konverteringer Poitiet Forsvaret og HV Tovesenet Andre Ikrafttreden Ettersøkning Prøvene Generet Gjennomføring av prøver Bedømming Kontinuering/ny prøve samme sesong Godkjente medingsformer Kasse B Generet Sporsøk Rundering Ukas Arbeid 21 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

4 Innhod Krav ti godkjenning Fetsøk Dommerkommentarer Grunnag for underkjenning Mørkesøk Grunnag for underkjenning Kasse A godkjenning og regodkjenning Generet Godkjenning og regodkjenning kasse A Spor Rundering Orienteringsprøven Ukas arbeid Krav ti godkjenning kasse A/første gangs re Tidigere hundefører fysisk test Tidigere hundefører - repetisjon førstehjep Oppføring på tjenesteista Konverteringer Poitiet Forsvaret/HV Godkjent avineekvipasje NRH Andre Ikrafttreden Lavine Prøvene Generet Bedømming Kontinuering/ny prøve samme sesong Godkjente medeformer Kasse C - Rekruttkassen Generet Søksoppgave Føgende momenter ska gjennomgås og trenes på Grunnag for anbefaing ti kasse B Kasse B Generet Søksprøve Ukas arbeid Krav ti godkjenning 33 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

5 Innhod 5.4. Kasse A - godkjenning og regodkjenning Generet Godkjenning og regodkjenning kasse A Søksprøve Orienteringsprøven Ukas arbeid Krav ti godkjenning kasse A/første gangs re Tidigere hundefører - fysisk test Tidigere hundefører - Repetisjon førstehjep Oppføring på tjenesteista Konverteringer Poitiet Forsvaret/HV Godkjent ettersøkningsekvipasje NRH Andre Ikrafttreden Katastrofesøk Generet Generet Godkjente medingsformer Kasse B ruinkatastrofesøk Generet Prøve Momenter ekvipasjen ska trenes i Passering av figuranter Krav ti anbefaing for videre utdanning Kasse A - godkjenning og regodkjenning Generet Krav ti detagese på kurs Søksøvesene Føgende momenter ska prøves Passering av figuranter Krav ti godkjenning av søksprøven Grunnag for underkjenning av den enkete oppgave i søksprøven Ukas arbeid Godkjenning av søksprøver Krav ti bestått ukas arbeid Kontinuering og tjenesteista Ikrafttreden 42 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

6 Genere de 1. Genere de 1.1. Medemskap For å kunne deta på aktiviteter som regueres av dette programmet, må medemskontingenten for gjedende år være betat Hunden Hese Hunden ska være ID-merket. Hunden må være vaksinert mot vapesyke og gydig attest kunne framvises. Hunden ska for øvrig være ved god hese. God hese defineres som at hunden er fysisk i stand ti å gjennomføre søksprøven(e) og ukas arbeid. For øvrig ska hundeføreren sørge for at en godkjent hund ti enhver tid er fysisk skikket ti å stå på tjenesteista. Dersom det oppstår tvi om hunden er skikket ti dette, kan DI/instruktør kreve hundens fysiske tistand testet Rase Hunder av ae raser samt ikke raserene hunder kan benyttes. Unntak fra dette er raser som er definert som uovige hunder av norske myndigheter, og bandinger innehodende sike Uakseptabe atferd Hunder som under trening, prøver eer kurs viser en uakseptabe adferd gjennom å vise aggressivitet, gjør utfa eer på annen måte opptrer truende mot mennesker og/eer andre hunder kan bortvises fra dagens trening, prøver eer kurs. Instruktør er piktig ti å rapportere skriftig ti FTU dersom hund under trening, prøver eer kurs har utvist uakseptabe atferd som angitt over. Ved gjentatte rapporter om uakseptabe atferd kan hunden nektes adgang ti trening, prøver eer kurs for en bestemt tid. Ved ytterigere gjentakeser eer i særig grove tifeer kan hunden nektes adgang ti trening, prøver eer kurs for atid. Eventuee godkjenninger trekkes tibake for samme periode og hunden fjernes fra tjenesteista. En ekvipasje som har fått godkjenningen trukket tibake og/eer er fjernet fra tjenesteista kan først godkjennes og gjeninnføres etter at hundefører fremstier hunden etter retningsinjer gitt av FTU Treningsag på hovedkurs og treningssaminger. Disse beskrivesene av navngitte treningsag ved kurs er ikke en begrensning på oppsett av trening på spesiee temaer. Det er ment som en veiedning knyttet ti innhodet i de agbetegnesene som har vært brukt ved kursene. Detakere på disse agene er forutsatt basert på at det ikke er programfestede ag og sik sett trening som primært ikke ska teste nivået på ekvipasjene. Det medfører en instruktørroe som veieder og ikke dommer. Det fratar ikke instruktørene de forpikteser de har ti å mede fra om nivåbrister ti reevant DI eer FTU i henhod ti program og instruks. Tidigere hundeførere med ny hund kan sevføgeig deta der hundens nivå passer inn. Ae treningsag ska ved behov deta i avviking av øvese for godkjenningsagene. Fordypningsaget Nivået på detakerne ska være godkjente hundeførere eer tidigere hundeførere med ny hund på godkjenningsnivå. Ekvipasjer som har gjennomført B godkjenning og er på godkjenningsnivå for Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

7 Genere de A godkjenning, kan etter avtae med kurseder deta. Formået med fordypningsaget er å videreutvike ferdigheter ut over godkjenningsprogrammets krav. Trening på ferdigheter i henhod ti godkjenningsprogrammet gjennomføres på B tren. Treningsaget Nivået på detakerne ska være på B A godkjenningsnivå. Formået med B tren er å videreutvike ferdigheter opp mot godkjenningsnivået kasse A. Rekrutt Hensikten med aget er trening opp mot B godkjenning. Treningen kan omfatte ae ferdigheter som kreves ved B godkjenning. Treningen bør tipasses individuet. Det bør omfatte en gjennomgang av hva en eteaksjon innebærer. FTU anbefaer at det på rekruttag kargjøres for detakerne at organisasjonens formå er å utdanne redningshunder. Ekvipasjene ska få tibakemeding om egnethet Dispensasjoner FTU kan i spesiee tifeer, og der ikke annet er bestemt, dispensere fra dette regeverket. Begrunnet søknad om dispensasjon ska fremmes skriftig ti FTU med nødvendig dokumentasjon vedagt Kontro av godkjente ekvipasjer Fortøpende kontro Instruktører pikter å mede fra ti DI/FTU om ekvipasjer som ikke hoder tifredsstiende må. Den aktuee hundeføreren ska gjøres oppmerksom på at han/hun er under vurdering. DI/FTU ska i sike tifeer kae ekvipasjen inn ti kontro i den/de øveser der ekvipasjen angiveig ikke hoder et tifredsstiende nivå. Kontroen ska gjennomføres i form av en prøve i den respektive øvesen jfr godkjenningsprogrammet de 5, 6 og 7. Viser kontroen at nivået ikke er tifredsstiende, ska godkjenningen trekkes og ekvipasjen må fremstie seg for ny godkjenning. Det presiseres at en sik kontro ikke er å regne som en regodkjenning Kontro ved regodkjenning Dersom en ekvipasje som er oppe ti regodkjenning stryker, fjernes denne fra tjenesteista dersom dommerne mener ekvipasjen for øyebikket ikke er en ressurs for redningstjenesten. Dette ska markeres på bedømmingsskjemaet. Ekvipasjen kan i sike tifeer ikke settes på tjenesteista igjen før ae øveser er bestått. Dersom ekvipasjen stryker andre konte trekkes den fra tjenesteista Ikrafttreden Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

8 Grunnkurs 2. Grunnkurs 2.1. Generet Måsetting Måsettingen med grunnkurset er å gi fremtidige hundeførere kunnskap om hovedtrekkene i godkjenningsprogrammene, krav ti detakese på kurs og de grunneggende prinsippene for oppæring av hund. Kurset ska også gi detakeren et innbikk i hva som kreves/forventes av den enkete for å være med i den friviige redningstjenesten Gjennomføring Grunnkurset er en teoretisk og praktisk grunnutdanning av hundeføreren. Kurset avsuttes med en praksisheg. Kurset er bygget opp med 10 moduer, hvorav tre av disse med teoretisk og praktisk de. De praktiske deene trenes/gjennomføres under en utmarsj. Det egges vekt på at eevene særig under den praktiske deen ska arbeide sevstendig, men rettedes/instrueres når dette er nødvendig. Ti førstehjepskurset ska det benyttes instruktører som er godkjent i henhod ti Norsk Førstehjepsråds retningsinjer eer være godkjent av FTU basert på dokumentert kompetanse Føgende emner ska gjennomgås og evt. trenes på Organisasjonen NRH - hodninger og ansvar (teori)... 1 time Redningstjenesten i Norge (teori)...1 time Krav og reger (teori)... 2 timer Brukshundoppæring teori... 4 timer Ste og peie av hund (teori)... 2 timer Snø og snøskred (teori)... 1 timer Samband (teori)... 2 timer + praktisk de Orientering (teori)... 4 timer + praktisk de GPS og bruk av kartverktøy (BaseCamp)... 2 timer + praktisk de Bekedning, ernæring og bivuakkering (teori)... 1 timer + praktisk de Evauering... 1 time Førstehjep (teori) timer ink. øveser og evauering Ytterigere innhod og retningsinjer for gjennomføring av de forskjeige moduer fremgår av den detajerte beskrivesen av hvert enket fag Krav ti bestått Kurset bedømmes ti bestått / ikke bestått Teoretisk de Organisasjonen NRH - hodninger og ansvar Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kjenne ti hvordan organisasjonen er bygget opp samt kjenne ansvarsområdene for de enkete deer av organisasjonen. Videre ska eeven kunne redegjøre for formåsparagrafens betydning sik at de fremstår som gode ambassadører for redningstjenesten. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

9 Grunnkurs Føgende momenter ska gjennomgås Historikk Organisasjonens vedtekter og etiske retningsinjer Prinsippskisse organisasjonen NRH, hva arbeider de forskjeige deene av organisasjonen med Redningstjenesten i Norge Måsetting Etter endt oppæring ska eeven kjenne ti hvordan redningstjenesten i Norge er organisert okat og sentrat herunder kjenne ti andre redningsorganisasjoner, hvordan vi samarbeider med disse. Eeven ska også kjenne ti de viktigste funksjonene i KO Føgende momenter ska gjennomgås Gjennomgang av redningstjenesten i Norge, med vekt på den friviige innsatsen i den utøvende deen Skjematisk gjennomgang av varsingsrutiner ved uykker Prinsippskisse for organisering av et skadested og kommandoforhodene i denne Opptreden/forhod ti søksedesen/ KO Krav og reger Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kjenne ti hovedtrekkene i Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder og rekkeføgen i utdanningen. Videre ska eevene kjenne ti Instruks for hundeførere og Krav ti detakese på kurs, samt kjenne ti hvoredes Båboka føres og kunne redegjøre for hvem som er ansvarig for dette Føgende momenter ska gjennomgås Hvordan vårt godkjenningsprogram er bygget opp Gjennomgang av rekkeføgen i utdanningen, hva må hundefører og hund gjennom før godkjenning Oppbygging og ansvar for ajourhod av Båboka Krav ti detakese på kurs Instruks for hundefører Gjennomgang av "Min side" med registrering av personige data og egen hund Brukshundoppæring Måsetting Etter endt oppæring ska eeven kunne kjenne ti de viktigste særtrekk i hundens fysiske og mentae utviking fra vap ti voksen hund. Videre ska undervisningen danne grunnaget for at eeven ska kunne skie meom og gjøre bruk av hundens medfødte atferd/atferdsmønstre i trening Føgende momenter ska gjennomgås Hovedutvikingstrinn vap ti voksen, viktige særtrekk Konfikter, samarbeid Bruk av forsterker, påvirkninger Medfødt/tiært atferd/erfaring, pregning og sosiaisering Hundens kroppsspråk Individuaitet/individue behanding Hunden sanser Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

10 Grunnkurs Figurantarbeid i forhod ti sporegging rundering individuaitet, hundens kroppsspråk vind, syn, hørse, spor m.v Ste og peie av Hund Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kunne beskrive sin hunds normatistand med henbikk på å oppdage symptomer på skader/sykdom samt kunne vurdere om hunden er i en sik tistand at den kan rykke ut på/ fortsette på en aksjon. Videre ska eeven kunne yte den førstehjep for hund som er mest aktue for en ettersøkning/trening, kjenne ti de vanigste defekter som hemmer hunden som redningshund samt kjenne ti forebyggende titak Føgende momenter ska gjennomgås Håndtering Enke undersøkese Sikker håndtering av skadet/redd hund Fysisk trening av hund Foring Dagig foring Hodvurdering Foring under hardt arbeid/kude Vann Varme/kude Faresignaer Hetesag Forfrysninger Utsatte kroppsdeer Tivenning Oppstaing Vanige sykdommer Livmorbetennese Fask drektighet Fåttbåren Førstehjep akutte skader/pager Kuttskader Koskader Ørebetenneser Brudd Påkjørser/fa Stikkskader Bittskader Magedreining Veps/hoggorm Hunden hater Watertai Snø og snøskred Måsetting Etter endt undervisning ska eevene kjenne ti snøens beskaffenhet og hvordan værforhod påvirker denne. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

11 Grunnkurs Videre ska de kjenne de viktigste årsaker ti snøskred og hvordan risikoen for å bi tatt av snøskred kan reduseres, herunder egensikring Føgende ska gjennomgås Vurdering av skredfare Vær, terreng og snø Riktig veivag S/M Sender/mottaker-utstyr Samband Måsetting Etter endt undervisning ska eevene kjenne ti hvordan sambandsmider virker. Eeven ska også kunne det fonetiske afabetet, ese ta på nett samt kjenne ti og kunne bruke de viktigste ekspedisjonsforskriftene. Eeven ska videre ha kjennskap ti hvordan man oppretter et radionett Føgende momenter ska gjennomgås Radiobøger Hva radiobøger er og hva som påvirker disse Hvike titak som kan treffes for å bedre forhodene Radioen Batteridrift, varme og kudes påvirkning på batteriet, hvordan hode det varmt Vedikehod, hvordan påvirker irr og rust radioen Forskjeen på høy og av utgangseffekt Frekvenser og kanaer brukt i NRH, særig kana 5. Bruksområder Ekspedisjonsforskrifter Vite hvordan man opptrer på nett, tenk, trykk, ta Hvordan ese ta og det fonetiske afabet Ekspedisjonsforskrifter ska trenes på gjennom tiretteagte øveser. Nødnett Bruk av det nye nødnettet ska gjennomgås teoretisk Orientering Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kunne kjenne ti hvordan kartet og kompasset er bygget opp og fungerer. På dette grunnag ska eeven kunne ta ut en kompasskurs, gi kartreferanser og forkare prinsippene for krysspeiing. Likedes ska eeven kjenne ti hvordan GPS er bygget opp og virker Føgende momenter ska gjennomgås Hvike deer består kompasset av Hva et kart beskriver Ta ut kartreferanse Kunne regne om fra måestokk på kartet ti distanse i terrenget Ta ut marsjkurs og forkare og vise hvordan en tar en krysspeiing Hva vi egger vekt på ved veivag (vinter og sommer) Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

12 Grunnkurs GPS og bruk av BaseCamp Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kjenne ti hvordan GPS er bygget opp og virker, hvordan GPS brukes på aksjoner og ha kjennskap ti bruk av kartverktøy (Basecamp) Føgende momenter ska gjennomgås Bruk av GPS Bruk av GPS på aksjon Bruk av kartverktøy (BaseCamp) på aksjoner Bekedning, ernæring og bivuakkering Måsetting Etter endt undervisning ska eevene kunne redegjøre for kroppens naturige varmereguerings-mekanisme og hvordan disse gjennom riktig bekedning kan bidra ti å oppretthode god yteevne over tid. Videre ska eeven kjenne ti uike former for nødbivuakk særig de som er mest aktuee i fjeet om vinteren, samt kjenne ti væske- og ernæringsinntakets betydning for yteevnen over tid Føgende momenter ska gjennomgås bekedning Kroppens beskyttesesmekanisme Generee krav og prinsipper for bekedning Fibrenes karakterer Bekedningens sammensetning, undertøy, meomagene, yttertøy Fottøyet, strømper og sokker Føgende momenter ska gjennomgås bivuakk Forskjeige former for bivuakk Den panagte bivuakk Nødbivuakk herunder Skavehue Fatmarksgrop Vindpose Under granskjørt Føgende momenter ska gjennomgås ernæring Kroppens energibehov. Aktivitetsbehov, andre faktorer Væsketap, føger av væsketap, tiførse av væske Godkjent gjennomført grunnkurs Godkjent grunnkurs forutsetter detakese i ae undervisningstimene Teoretisk de 2 - Førstehjep Måsetting Etter at a teori er gjennomført ska eeven kunne gjennomføre ivreddende førstehjep under vanskeige forhod så ve sommer som vinter. Førstehjepskurs kan gjennomføres i regi av andre. Kravet ti kurs er da at det ska være minimum 24 timers varighet og ha et tinærmet ikt innhod som det som er anført i pkt Medemmer som ønsker eksterne kurs godkjent i NRH ska søke FTU om konvertering Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

13 Grunnkurs Føgende momenter ska gjennomgås Hundeførerens opptreden på skadested (NRH hundefører), Vurdering av risiko på skadested, Kargjøring av skadet for transport, Menta førstehjep... 6 timer Gjenoppivning - hjerte - ungeredning (HLR)... 5 timer Sirkuasjonssvikt, symptomer og behanding, Bødninger, uike bødninger og behanding, Bruddbehanding, Faskader, Forgiftninger og Brannskader... 8 timer Kudeskader (okae frostskader og hypothermi), Heteskader... 5 timer Evauering teoretisk de 2 førstehjep Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter ae de teoretiske emnene samt en praktisk prøve i hjerteog ungeredning. Begge prøvene ska bestås. Kurseder eer den kurseder peker ut foretar en vurdering av hvor kravet ti bestått ska igge Grunnkurs praktisk de Måsetting praktisk de Etter at a teori er gjennomført og evauert, ska teorien omsettes ti praktiske øvinger. Etter gjennomført praktisk de, ska eeven være i stand ti å ta vare på seg sev og hunden dersom denne er med. Videre ska eeven ta seg sikkert fram i ukjent terreng. Eeven ska vise at hun/han kan bruke sambandet riktig, at han/hun kan ke seg etter forhodene og har forstått betydningen av væskeinntak og tiførse av næring under fysisk aktivitet Gjennomføring Praktisk de ska primært gjennomføres på barmark. Eevene dees inn i ag på 2-3 detagere. Sammen med hvert ag føger en veieder. Det egges vekt på at eevene ska arbeide sevstendig, men rettedes/instrueres når dette er nødvendig. Veieder ska være instruktør, hundefører eer tidigere hundefører. Ska andre veiedere benyttes, må disse godkjennes av DI. Utmarsjen ska gjennomføres over to dager, med en overnatting, hvor det ska egges vekt på å øve enketvis og agsmessig orientering og bruk av samband og hvor eeven ska vise praktisk forståese for betydningen av væskeinntak og tiførse av næring. Orienteringen ska gjennomføres både som marsj fra et punkt ti et annet hvor ae i gruppa får ansvar for hver sin de av strekning og individuet ti poster/punkter. Under hee utmarsjen ska riktig bruk av samband være en naturig de av øvesen. NB! Det er ikke tiatt å bruke eektroniske hjepemider under første dag av utmarsjen. Utmarsjen ska innehode En marsj ti bivuakk ca. 5 km. Etabering av bivuakk Enketvis orientering Lagvis orientering Retur fra bivuakken ca. 5 km. Bruk av GPS Føgende momenter ska inngå Bekedning/utstyr Personig utstyr tipasset oppdraget Førstehjepsutstyr ti seg sev og hund hvis den medbringes Overnattings- og kokeutstyr. Tipassing av bekedning ti situasjonen. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

14 Grunnkurs Ernæring Passende mat og drikke Riktig inntak av væske og mat Overnatting ute Tet, herunder vag av tetpass, eventuet Gapahuk andre aternativer Orientering Forstå kartet i forhod ti terrenget Praktisk bruk av kart og kompass Gruppevis og sevstendige oppgaver Vegvag Samband Bruke sambandsutstyret i praksis Evauering Den praktiske deen ska bestås. Det er veieder på den enkete gruppe som sammen med kurseder avgjør om eeven har bestått. Føgende kriterier ska egges ti grunn for vurderingen: Eevens hodninger ti sikkerhet, herunder evne og vije ti å ta vare på seg sev og sine agkamerater Eevens ferdigheter innenfor orientering og samband praktisk bruk av innhodet i den teoretiske deen. Kurseder eer den kurseder peker ut foretar en vurdering av hvor kravet ti bestått ska igge. Eever som stryker på praktisk de kan kontinuere én gang på denne. Stryker vedkommende også på kontinueringen må nytt grunnkurs føges Konverteringer Eever som kan godtgjøre at de har gjennomgått tisvarende utdanning kan søke om å få konvertert dette het eer devis Poitiet Ekvipasjer som er godkjent i patrujehund gjennomfører moduene 2, 4 og 7. Ekvipasjer som er godkjent avinehund gjennomfører moduene 2 og 4. Teoretisk de 2 ska gjennomføres i sin hehet Forsvaret og HV Godkjente avine ekvipasjer i Forsvaret og HV må gjennomføre moduene 2 og 4. Patrujehund/ varsingshund i Forsvaret/HV (med unntak av persone inne ti førstegangstjeneste) gjennomfører moduene 2, 4 og 7 men trenger ikke å gjennomføre teoretisk eksamen. Teoretisk de 2 ska gjennomføres i sin hehet Tovesenet Ekvipasjer som er godkjent i Tovesenet gjennomfører moduene 2, 3, 4, 7, 9, 10 og12, men trenger ikke å gjennomføre teoretisk eksamen. Teoretisk de 2 ska gjennomføres i sin hehet Andre Ekvipasjer med annen bakgrunn enn de nevnt i pkt 2.5.1, og ska gjennomføre grunnkurs i NRH Ikrafttreden Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

15 Appe 3. Appe 3.1. Hensikt Appeprøven gjennomføres for å sikre at ekvipasjen har et tifredsstiende nivå på enke øveser som anses vesentige for den videre utdannesen. Videre ska appeprøven vise at hundeføreren har tistrekkeig kontro over egen hund sik at det ikke oppstår uønskede situasjoner der andre hunder er invovert Oppmeding og gjennomføring Hunden ska være 10 mnd. før appeprøven kan gjennomføres. Ekvipasjen møter ti appeprøven når hundeføreren mener ekvipasjen hoder nødvendig nivå. Appeprøven ska bestås én gang. Det kan kontinueres i den eer de øvesen(e) ekvipasjen stryker i, ti ae øvesene er bestått. Kontinueringen kan ikke gjennomføres den samme dagen som ekvipasjen strøk i øvesen. Prøven ska bestås før ekvipasjen møter i kasse B. Tidigere hundeførere avegger prøven før fremstiing ti kasse A. Appeen bedømmes av ettersøknings- eer avineinstruktør Bedømming Dommeravgjøreser er endeige og kan ikke påkages med mindre kagen be grunnes i fei anvendese av godkjenningsprogrammene Dispensasjoner Det dispenseres ikke fra kravene i appeprogrammet Øvesene med dommerforkaring Generet Øvesene er satt opp i den rekkeføgen de ska gjennomføres. Dersom det kun er én hund som ska opp ti prøve må dommeren skaffe ti veie minimum tre ekstra hunder som ska deta under gjennomføringen. Dette bør være hunder som hoder et tifredsstiende nivå på de øvesene disse ska brukes i, og det ska ikke være hunder som er aggressive i sin opptreden mot andre hunder. Det er tiatt for hundeføreren å beønne hunden meom øvesene, men det er ikke tiatt å bruke påvirkning i form av godbiter, ekesaker eer tisvarende under øvesene Tigjengeighet Hundens reaksjon ska prøves overfor møtende person. Instruktøren ska vise norma opptreden ved hising. Hunden ska være kobet og gå sammen med hundefører mot instruktør evt. komme inn mot dennes side. Sistnevnte tar kontakt med hunden Dommerveiedning Hund som viser ubehag og/eer aggressivitet eer unndrar seg aktivt kontakt med instruktør/ dommer, kan ikke godkjennes. Tigjengeighetsprøven ska tas som første øvese. Det kreves bestått for å fortsette ti neste øvese Feesdekk 5 min med skjut fører og forstyrreser De ekvipasjene som ska prøves/deta på prøven stier seg opp på en inje med 3 meters meomrom. Det ska være minimum tre hunder som igger i dekk. På dommerens kommando ska hundene kobes øs og dekkes. Øvesen starter i det hundeføreren, på dommerens kommando, forater den iggende hunden, og avsuttes når Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

16 Appe hundeføreren er tibake ved hundens side. Etter at hundene har igget i to minutter, gjennomføres forstyrresen ved at en person med hund i ine beveger seg foran rekken, paraet med denne og i ca 20 m avstand fra denne. Den forstyrrende ekvipasjen ska komme frem fra skju, gå en gang frem og tibake foran hundene, for så å gå tibake i skju Dommerveiedning Tiden ska tas fra hundeførerne er ute av syne og ti dommeren kaer hundeførerene frem igjen. Øvesen er sutt når hundeførerne er tibake hos hundene. For å få bestått ska hunden ikke forate passen den er dekket på med mer enn én hundeengde. Dersom en av hundene reiser seg under øvesen og går bort ti en av de andre hundene, og denne også reiser seg, ska den sistnevnte hunden få gjennomføre øvesen på nytt. Dersom en hund reiser seg og forater de andre hundene, hvorpå en eer fere av de andre hundene føger etter, ska disse ikke få gjennomføre øvesen på nytt Fri ved fot Fri ved fot ska gjennomføres med andre hunder godt synig i området. Disse ska sitte, stå eer igge sik at ekvipasjen som gjennomfører øvesen på det nærmeste er ca 10 meter fra hundene, og ikke under noen de av øvesen er mer enn 40 m unna disse. Ekvipasjen ska prøves i ae gangarter og vendinger. Kommando er tiatt fra hodt og ved endring av gangart. Øvesen ska vare i ca to minutter Dommerveiedning Det ska under øvesen egges vekt på kontakten meom hunden og hundeføreren og at hunden viig føger hundeføreren under ae gangarter, vendinger og i forbindese med forstyrresene. En hund som under store deer av øvesen har større avstand ti hundeføreren enn 1 meter, eer som gjentatte ganger må animeres for å føge hundeføreren, eer som forater hundeføreren for å oppsøke forstyrresene uten at den ar seg avbryte, ska underkjennes. Med animering menes dobbetkomman doer, tegn og/eer overdrevet kroppspråk Apportering Apporteringen gjennomføres to ganger ved at apporten kastes eer egges ut. Hundeføreren veger om øvesen ska gjennomføres med gjenstander eer apportbukk. Dommeren veger ut apportgjenstanden og kan vege å bruke egen eer andres gjenstand eer apportbukk. Det ska ikke benyttes apportgjenstand av meta. Hunden ska være i utgangsstiing, mens hundeføreren kan kaste eer egge ut apporten ca. 15 m foran hunden. På hundeførerens kommando, når dommeren gir tegn ti det, ska hunden springe raskeste vei ut ti apporten, pukke den opp og returnere ti hundeføreren med den. Når hunden har returnert ska apporten aveveres ti hundeføreren på tegn fra dommeren Dommerveiedning En hund som tygger kraftig på en eer begge gjenstander ska underkjennes (med kraftig tygging menes når det er kraftige bitemerker i gjenstanden eer at gjenstanden ødeegges). En hund som sipper én ska underkjennes. For øvrig må dommeren vurdere om hehetsbidet er tistrekkeig ti å bestå. Dette innebærer at små uregemessigheter i gjennomføringen av den ene apporteringen, kan oppveies av en god gjennomføring av den andre apporteringen Innkaing av fri hund Øvesen starter når hundeføreren har hunden ukobet i utgangsstiing. Hundeføreren ska på beskjed/tegn fra dommeren, øse hunden fra utgangsstiingen. Hunden ska ha fjernet seg minimum 25 m fra hundeføreren hvoretter denne på tegn fra dommeren ska kae inn hunden. Hunden ska returnere korteste vei ti hundeføreren og innta utgangsstiing. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

17 Appe Dommerveiedning Dersom ikke hunden sev beveger seg nødvendig distanse fra hundeføreren, kan dommeren eer en annen hjeper kae på hunden sik at avstanden bir tistrekkeig. Dersom sik hjep nyttes, ska hunden få anedning ti å oppsøke den som påvirket før kommando om innkaing gis. Det ska egges vekt på at hunden ett ar seg kae inn og at den etter at innkaingskommandoen er gitt, returnerer raskeste vei tibake ti hundeføreren. En hund som returnerer ti hundefører, og bir hos denne, men ikke inntar utgangsstiing ska godkjennes. Hund som ikke kommer når hundeføreren kaer på den for tredje gang, ska underkjennes Konverteringer Poitiet Ekvipasjer som er godkjent i poitiet trenger ikke å avegge appeprøven i NRH Forsvaret og HV Ekvipasjer som er godkjent patrujehund/varsingshund i Forsvaret/HV (med unntak av persone inne ti førstegangstjeneste) trenger ikke å avegge appeprøven i NRH Tovesenet Ekvipasjer som er godkjent i Tovesenet trenger ikke å avegge appeprøven i NRH Andre Ekvipasjer med annen bakgrunn enn de nevnt i pkt 3.3.1, 3.3.2, ska avegge appeprøven i NRH Ikrafttreden Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

18 Ettersøkning 4. Ettersøkning 4.1. Prøvene Generet Sesongen regnes fra 1. januar ti 31. desember. Kasse B og A kan ikke tas samme sesong. Med tidigere hundefører forstås en hundefører som har godkjent og regodkjent en hund, eer som har godkjent to uike hunder i samme disipin Gjennomføring av prøver Med godkjenningsprøve forstås prøve med kontinueringsprøver. Spor og fet ska ikke arrangeres på snødekket/rimdekket mark. Ved gjennomføring av runderingsøvesen på snødekt/rimdekt underag ska hee runderingsterrenget overtråkkes før prøven starter. Overtråkkingen ska være angsgående og tversgående og ska også krysse midtinjen. GPS er ikke tiatt brukt under orienteringsprøver. GPS ska brukes i søk av teig og spor i A ukas arbeid. GPS tiates brukt under sporprøver, men ska ikke inngå i bedømmesen. Spor og runderingsprøvene ska avvikes samme dag. Eventuee kontinueringer kan gjennomføres etter kurset Bedømming Dommeravgjøreser er endeige og kan ikke påkages med mindre kagen begrunnes i fei anvendese av godkjenningsprogrammene Kontinuering/ny prøve samme sesong En ekvipasje som stryker i en eer fere av søksøvesene kan kontinuere i denne innti to ganger. Stryker ekvipasjen i ukas arbeid (kasse A/1.re) kan den kontinuere én gang. Dersom ikke søksprøvene avvikes og bestås ved første gangs godkjenning den samme sesongen som kurset er gjennomført vi kurset måtte gjennomføres på nytt. Dersom hovedkurset bestås og søksøvesene med kontinueringer strykes ved første regodkjenning, kan ekvipasjen komme på tjenesteisten ved en beståtte søksøvese påføgende sesong. Bestås ikke søksøvesene påføgende sesong må nytt hovedkurs og orientering bestås. Ved stryk i orientering, kan ekvipasjen kontinuere to ganger. Kontinueringen ska være avsuttet innen utgangen av inneværende sesong. En ekvipasje kan kun fremstie seg ti kasse B to ganger samme sesong. (For søksprøvene innebærer dette to prøver med kontinueringer). Fetsøksprøven og mørkesøket (med kontinueringer) kan kun avegges én gang pr sesong. En ekvipasje kan bare fremstie seg en gang pr. sesong ti søksøveser og orientering, 1. re ink. kontinueringer. Tidigere hundeførere kan bare stie ti en søksprøve (spor, rundering og teigsøk, med to kontinueringer pr sesong) Ved stryk på siste konte går ekvipasjen automatisk av tjenesteista. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

19 Ettersøkning Godkjente medingsformer Bringkobbemeding Hunden ska raskt returnere ti hundeføreren etter å ha tatt bittet i munnen. Hunden ska het inn ti hundeføreren før påvisning. Hundefører veger sev om han/hun vi ta ut bittet før påvisning. Hunden ska etter kommando fra hundeføreren raskt påvise funnet. Påvisning kan foregå i ine. Hasmeding Hasmedingen ska komme uoppfordret og uten påvirkning fra hundeføreren eer figuranten. Hasmedingen ska foregå i umiddebar nærhet av figurant eer fører eer veksevis hos disse. Det tiates at en hund som meder hos figurant deretter tar kontakt med hundeføreren, for så å returnere ti figuranten og gjenoppta medingen. Hundeføreren ska gi beskjed ti instruktøren når hunden har gjort funn, og kan gå på påvisning når instruktøren har godkjent dette. Hunden ska etter kommando fra hundeføreren raskt påvise funnet. Påvisning kan foregå i ine. Skifte av medingsform på godkjent hund En godkjent ekvipasje som skifter medingsform må fremstie seg for test i henhod ti underpunkt 2, av instruktør i disipinen Kasse B Generet Kasse B gjennomføres på sentrat eer okat kurs. Bestått kasse gir rett ti detakese i godkjenningskasse ettersøkning. Grunnkurset ska være gjennomført og bestått før hundeføreren første gang går opp i kasse B. Hunden ska være fyt 12 mnd. for detakese på kurs og godkjenning. Ader for detakese på kurs regnes ved kursets avsutning. Det gis ikke dispensasjon fra kravene om ader. Appeprøve må være bestått før fremstiing ti kasse B. Kasse B er en forberedese ti kasse A og består av prøver og ukas arbeid. Prøvene ska påbegynnes før kursstart og må bestås innen utøpet av den sesongen ukas arbeid gjennomføres. Ukas arbeid kan tas på hovedkurs eer på okae kurs over to heger eer over fire sammenhengende dager i fetet, ekskusiv prøver. Ved oppmøte ti ukas arbeid ska hunden beherske meding tisvarende krav i Måsettingen med kassen er å gi ekvipasjen forståese for å kunne iverksette og gjennomføre søk etter savnede personer så effektivt og raskt som muig Sporsøk engde ca. 500 meter ader 1-2 timer innhod 3 gjenstander + suttgjenstand søketid ca 30 minutter, inkusive oppsøk Sporoppsøk Sporutgang egges meom to punkter med avstand 50 meter. Sporet ska krysse den tenkte injen meom disse punktene. Sporoppsøket ska ikke egges på grus/asfat. Hundeføreren gjennomfører sporoppsøket etter den tenkte inje meom de to punktene. Hundeføreren må ha medt rett spor før han/hun har gått frem og het tibake meom de to punktene og før hundeføreren har beveget seg mer enn ca 15 m ut fra den tenkte injen. Det gis anedning ti å mede fei spor to ganger. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

20 Ettersøkning Sporet Sporet ska om muig egges på varierende underag (ikke asfat) og i veksende terreng. Gjenstandene ska være bruksgjenstander eer deer av bruksgjenstander av fyrstikkeske størrese, dvs. et voum tisvarende en norma fyrstikkeske. Naturpinner, steiner eer tisvarende ska ikke benyttes. For øvrig kan gjenstander av ae typer materiae benyttes. Gjenstandene ska sippes ned i sporet, ikke egges, ikke tråkkes ned eer sparkes ned i eer under bakken og ikke kastes ti siden for sporet. Suttgjenstanden ska være en bruksgjenstand f.eks. jakke, støve, sekk eer ignende. Sporeggeren ska bevege seg på en naturig måte i terrenget, herunder egge inn naturige retningsendringer. Sporet kan være krysset. Dersom sporet er krysset ska det krysses av en annen enn sporegger. Tibakesøk i terrenget, etter at ekvipasjen har passert sutten, er ikke tiatt. For å få godkjent sporet må minst en gjenstand og sutten finnes innen tidsbegrensningen. Ved sporsutten ska det befinne seg en tidtaker/kontroør. Denne må passere seg sik at han/hun ikke forstyrrer ekvipasjen. Gjenstander ska registreres og bringes av tidtaker ti instruktøren Dommerkommentarer Sporoppsøket kontroeres av en dommer. Hundeføreren meder sev fra når han/hun har sporutgang, og gis anedning ti å fortsette når dommer bekrefter at riktig sporutgang er medt (riktig spor og retning). Dersom hundeføreren ikke meder spor før han/hun har beveget seg fram og het tibake meom de to punktene, underkjennes øvesen. Dommeren ska dømme sporoppsøket fra posisjoner hvor han/hun kan observere uten å bevege seg inn i sporoppsøksområdet Grunnag for underkjenning Dersom hundeføreren ikke meder spor Dersom hundeføreren meder fei spor tre ganger. Dersom ekvipasjen ikke finner minst én gjenstand og sutten. Dersom ekvipasjen ikke fufører innen tidsfristen Rundering Runderingens engde ca. 400 meter Runderingens bredde ca. 100 meter Runderingens innhod innti 2 figuranter Søketid ca 20 minutter Runderingen egges fortrinnsvis i skogsområde som kan være overtråkket før det brukes. Det ska i runderingsøypa passeres innti to figuranter. Disse ska være passert på bakken, åpent eer skjut, eer i et tre. Figuranten(e) på bakken kan være stående, gående, iggende eer sittende. Figurant i tre ska passeres ca 2 m over bakkenivå. Skjute figuranter ska være tigjengeige. Med tigjengeige menes under granbar, øv, pedd, presenning eer tisvarende. Hundeføreren og/eer dennes hund har ikke anedning ti å bevege seg i runderingsområdet før start. Hunden ska effektivt gjennomsøke terrenget på hundeførers anvisninger, og finne og mede på de utpasserte figurantene. Hunden ska vise god søksiver, samt vise god meding og oppførse ved funn. Hundeføreren må vise at han/hun har kontro over hunden, og at denne kan edes/dirigeres under søket. Medeform er hasmeding eer bringkobbemeding. Hundefører ska mede fra før start hviken medeform som benyttes. Andre medeformer tiates ikke. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

21 Ettersøkning Tibakesøk i terrenget er ikke tiatt. Det regnes ikke som tibakesøk der en hund på utsag kommer inn ti midtaksen bak hundeføreren Dommerkommentarer Runderingsøvesen egges opp av instruktøren som ska bedømme den. Instruktøren ska gi best muig informasjon ti figurantene om hvoredes disse ska forhode seg. Figurantene bør ha god erfaring i hundearbeid, og ska etter endt øvese gi rapport om hundens opptreden ved funn og meding. Vagt medeform ska benyttes, men instruktøren ska utvise skjønn i tifeer hvor bringkobbehunder sår over i standhas, såfremt hundeføreren ikke er i tvi om hunden har funn eer ikke Grunnag for underkjenning Mer enn en feimeding. Det anses som feimeding dersom hundeføreren starter på/bir med på påvisning uten at hunden har gjort funn. Dersom en hund mer enn tre ganger kommer inn fra utsag med bittet i munnen uten at hundeføreren føger hunden på påvisning. Dersom hunden ved meding ikke everer eer spytter bittet i armengdes avstand av hundefører. Biting/støting i figurant som medfører skade, ved meding og/eer påvisning. Med skade menes hu og rifter i kærne, båmerker, skader eer hu i skinnet på figuranten. Dersom hunden ikke finner samtige figuranter. Dersom ekvipasjen ikke fufører øvesen innenfor tidsrammen. Dersom hunden ikke meder første gang den er hos figuranten og/eer ikke påviser figuranten. Dersom hunden etter medingen fortsetter søket uten å påvise funnet respektiv eer ikke venter på hundeføreren ved funnet. Dersom hunden i store deer av øvesen viser dårig søksiver sik at hundeføreren må dirigere/presse hunden i søket. Dersom hundeføreren ikke greier å disponere sin hund effektivt i forhod ti terreng og vind, sik at det bir dårig framdrift eer dårig dekning av terrenget Ukas Arbeid Kurset ska vare minimum 4 dager sammenhengende eer 2 x 2 dager. Ekvipasjene ska videreutvikes i søksøvesene, gis innføring og trenes i praktisk ettersøkning, organisering og hundefagig edese av skadested. Kasse B bedømmes av en ettersøkningsinstruktør. En ekvipasje ska dømmes av den samme instruktøren på hee B kurset Føgende momenter ska gjennomgås og trenes på I ukas arbeid ska hundeføreren trenes på oppgaver for en ettersøkningsekvipasje. I dette ska inngå: Sporoppsøk fra faste utgangspunkt, av varierende engde og ader. Spor på varierende underag, av varierende engde og ader, med uike typer forstyrreser. Meding på gjenstand. Patrujegang (Hunden kan føres i og uten ine, Kan omfatte yd, kryssende spor og overværsøsninger.) Stisøk (søk på ferdsesåre, kan omfatte yd, kryssende spor og overværsøsninger.) Fankesøk (søk angs ferdsesåre med angitt dekning i terrenget på hver side). Lyttepost. Øvese, der det trenes på ko-arbeid, samband, orientering og samarbeid under søket. Sevstendig avsøking av teig. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

22 Ettersøkning Krav ti godkjenning Ukas arbeid og søksøvesene ska være bestått. Ekvipasjer som gjennom uka viser vesentige manger under momenter og forhod nevnt i underkjennes Fetsøk størrese ca. 30 x 30 meter ader ca 2 timer anta gjenstander 4 søketid 10 minutter Fetsøket gjennomføres før fremmøte i kasse A. Øvesen dømmes av en ettersøkningsinstruktør. Fetet kan være overtråkket. Hver ekvipasje som er oppe ti prøve ska ha eget fet. Hundeføreren har anedning ti å benytte seg av to sammenhengende sider av fetet under søket. Det er ikke tiatt for hundeføreren å gå rundt fetet før start. Gjenstandene ska være bruksgjenstander eer deer av bruksgjenstander av fyrstikkeske størrese dvs. et voum tisvarende en norma fyrstikkeske. Naturpinner ska ikke benyttes. For øvrig kan ae typer materiae benyttes. Før gjenstandene egges ut ska feteggeren ha hatt disse i minimum 10 minutter i egen omme. Gjenstandene ska sippes og/eer kastes ut i fetet. Gjenstandene ska ikke egges, tråkkes på eer tråkkes ned i bakken. Ved andre medingsformer enn apportering ska gjenstandene i større grad forsøkes agt sik at de ikke er ett synige. Markeringsform kan være apport, has, bringkobbe eer sitt-/dekkmarkering. Hundeføreren må gi beskjed om markeringsform før søket starter. Det er ikke tiatt å vekse meom medingsformene. Hunden ska sevstendig apportere/markere de utagte gjenstandene uten at hundeføreren animerer hunden ti dette. Markering med sitt/dekkmarkering eer has ska skje ved gjenstanden. Det er normat ikke tiatt å betrå fetet. I de tifeer der hunden bruker sitt/dekk eer has eer bringkobbemarkering, kan hundeføreren gå rett inn, hente gjenstanden og hunden og gå rett ut igjen samme vei han/hun gikk inn. Søket kan igangsettes igjen når hund og hundefører er ute av fetet. Søksarbeidet bedømmes og ekvipasjen må finne to gjenstander for å bi bedømt. Finnes ae gjenstandene innen tidens utøp ska øvesen avsuttes og ekvipasjen har automatisk bestått Dommerkommentarer Dersom hundeføreren gir beskjed om at hunden "drar" på en gjenstand idet tiden går ut, tiates det at hunden umiddebart henter/markerer gjenstanden. Det ska egges vekt på hundeførerens evne ti å disponere og dirigere hunden under søket. Det må skies meom animering for å pukke/markere, og ros av hunden når den er på vei inn med en gjenstand. Hasmeding med pending og bringkobbemeding ska skje ved at hunden meder ved gjenstanden, returnerer i rett inje ti hundefører, hvorpå den i direkte inje påviser gjenstanden nøyaktig. Avvik som føge av annen undersøkese på vei ut eer inn ti fører etter meding, godkjennes ikke. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

23 Ettersøkning Grunnag for underkjenning Dersom hunden ikke finner og apporterer/markerer minst to gjenstander. Dersom hunden finner, men ikke pukker/markerer gjenstanden. Dersom hunden ikke sevstendig markerer eer returnerer ti fører med funnet gjenstand (apport). Dersom hunden må kommanderes for å markere/apportere gjenstand. Dersom hunden viser dårig søkseffektivitet ved at den dekker fetet dårig. Dersom bringkobbe hunden snapper eer feimeder underkjennes øvesen Mørkesøk Mørkesøk kan egges ute eer inne og gjennomføres før fremmøte i kasse A. Øvesen dømmes av en ettersøkningsinstruktør. Det ska være mørkt under øvesen. Mørkesøket egges fortrinnsvis opp som et skogssøk. Søket egges som rundering i et område på 300x100 meter med to figuranter. Søket egges fortrinnsvis i et skogsområde som kan være overtråkket før det brukes. Det ska være mørkt under øvesen, dvs. at øvesen ska gjennomføres i perioden etter skumring og før daggry. Figurantene passeres som beskrevet for rundering kasse B. Det ska minimum være en stående figurant. Hundeføreren tiates å bruke ykt for egen forfytning, ikke yse opp skogen. Utover dette henvises ti beskrivesen av øvesen i Ved innendørs mørkesøk ska området minimum være 300 kvm. Det ska være et område som er av en sik karakter at hunden må gå inn i et reet søk for å finne. Figurantene ska være sik passert at hunden ikke har synskontakt med hundefører ved funn av figurant. Det gjennomføres ved å egge begrensninger på hundeførers bevegese. Bruk av ys ska begrenses ti det strengt nødvendige for hundeførers bevegese. Området ska være sikret sik at hunden ikke kan fae. Det ska minimum være en stående figurant. Figurantene ska være tigjengeige for hunden Grunnag for underkjenning Dersom hunden ikke vi forate hundeføreren, viser redse/aggresjon ved funn, eer ar være å oppsøke figurant. For øvrig som for kasse B rundering Kasse A godkjenning og regodkjenning Generet Måsettingen med kassen er å gjøre ekvipasjen i stand ti å kunne iverksette og gjennomføre søk etter savnede personer så effektivt og raskt som muig. Hunden ska være fyt 24 mnd. for detakese på kurs og godkjenning. Ader for detakese på kurs regnes ved kursets avsutning. Det gis ikke dispensasjon fra kravene om ader. Hundeføreren ska være minimum 18 år for å kunne stå oppført på tjenesteista. Kasse B og A kan ikke tas samme sesong Godkjenning og regodkjenning kasse A Ekvipasjer som føger et normat utdanningsøp kan møte direkte ti kasse A sesongen etter at de har bestått B. Bestått kasse gir rett og pikt ti oppføring på tjenesteisten ettersøkning. Godkjent hund betegnes som redningshund ettersøkning. En godkjenning gjeder for to år og er gydig ut sesongen det andre året for de som ikke fremstier seg ti regodkjenning. Ekvipasjen kan så møte ti regodkjenning når han/hun mener seg kar ti dette. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

24 Ettersøkning Fra og med den sesongen hunden fyer ni år gjeder godkjenningen for ett år av gangen. 1. gangs regodkjenning gjennomføres som ved 1. gangs godkjenning. Det første forsøket i prøvene kasse A for ekvipasjer som ska opp ti ukas arbeid ska avvikes senest 14 dager før kursstart. Dersom ikke disse er avviket innen 14 dager før kursstart, ska prøvene avegges på kursstedet dagen før kurset starter. Hensikten med denne 14 dagers karanteneperioden er å gjøre det muig for kurseder å panegge prøveavvikingen dagen før kursstart samt for FTU å panegge dommerutdanningen. Tidigere hundeførere med ny hund kan møte ti godkjenningsprøve(r) etter at appeprøven, fetsøksprøven, mørkesøk og iten teig er avagt og bestått. Liten teig med utagte gjenstander samt funn av figurant (ca 250 x 500m) gjennomføres ihht. programmets bestemmeser om ukas arbeid. Øvesen bedømmes av en dommer. Ved senere regodkjenninger prøves ekvipasjen i spor og rundering Spor engde ca meter ader fra 3 ti 4 timer innhod 4 gjenstander + suttgjenstand Søketid ca 40 minutter inkusive sporoppsøk Sporoppsøk Sporutgangen egges meom to punkter med avstand 100 meter. Sporet ska krysse den tenkte injen meom disse punktene. Sporoppsøket ska ikke egges på grus/asfat. Hundeføreren ska gjennomføre sporoppsøket etter den tenkte injen meom de to punktene. Hundefører må ha medt spor før han/hun har gått frem og het tibake meom de to punktene, og før hundefører har beveget seg mer enn ca 15 m ut fra den tenkte injen. Det gis anedning ti å mede fei spor to ganger Sporet Sporet ska om muig egges på varierende underag (ikke asfat) og i veksende terreng. Gjenstandene ska være bruksgjenstander eer deer av bruksgjenstander av fyrstikkeske størrese, dvs. et voum tisvarende en norma fyrstikkeske. Naturpinner ska ikke benyttes. For øvrig kan gjenstander av ae typer materiae benyttes. Gjenstandene ska sippes ned i sporet, ikke egges, ikke tråkkes ned eer sparkes ned i eer under bakken og ikke kastes ti siden for sporet. Sutt-gjenstanden ska være en bruksgjenstand f eks jakke, støve, sekk eer ignende. Sporeggeren ska bevege seg på en naturig måte i terrenget herunder egge inn naturige retningsendringer. Sporet kan være krysset. Dersom sporet er krysset ska det krysses av en annen enn sporegger. Tibakesøk i terrenget, etter at ekvipasjen har passert sutten, er ikke tiatt Dommerkommentarer Sporoppsøket kontroeres av en ettersøkningsinstruktør. Hundeføreren meder sev fra når han/hun har sporutgang, og gis anedning ti å fortsette når dommer bekrefter at riktig sporutgang er medt (riktig spor og retning). Dersom hundeføreren ikke meder spor før han/hun har beveget seg fram og het tibake meom de to punktene, underkjennes øvesen. For å få godkjent sporet må minst to gjenstander og sutten finnes innen tidsbegrensningen. Ved sporsutten ska det befinne seg en tidtaker/kontroør. Denne må passere seg sik at han/hun ikke forstyrrer ekvipasjen. Gjenstandene ska registreres og bringes av tidtaker ti dommeren. Dommeren ska dømme sporoppsøket fra posisjoner hvor han/hun kan observere uten å bevege seg inn i sporoppsøksområdet. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 KLASSE B...3 1.1 Generelt...3 1.2 Målsetting...3 1.3 Sporsøk...3 1.3.1 Sporoppsøk:...3 1.3.2 Sporet:...3 1.3.3 Dommerkommentarer:...3 1.3.4 Grunnlag for underkjenning...4

Detaljer

Del 4, Ettersøkning Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder

Del 4, Ettersøkning Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 4, Ettersøkning Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 11 Del 3 Appellprøve 21 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 2 Del 1 Generelle bestemmelser 1 GENERELT...3 1.1 Definisjoner...3 1.2 Krav til fører... 3 1.2.1 Medlemskap... 3 1.2.2 Helse... 3 1.2.3 Alder... 3 1.3 Krav

Detaljer

Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder

Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 11 Del 3 Appellprøve 21 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Del 2, Grunnkursprogrammet NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GENERELT...3. 1.1 Målsetting...

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Del 2, Grunnkursprogrammet NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GENERELT...3. 1.1 Målsetting... NORSKE REDNINGSHUNDER Del 2, Grunnkursprogrammet 1 GENERELT...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Gjennomføring...3 1.2.1 Følgende emner skal gjennomgås og evt. trenes på...3 1.3 Krav til bestått...3 TEORETISK DEL

Detaljer

Språkvask av godkjenningsprogrammet

Språkvask av godkjenningsprogrammet 02.01.2017 Språkvask av godkjenningsprogrammet Gjennom året kommer det inn noen spørsmål om tolkninger av teksten i godkjenningsprogrammet, eller vi ser at det er deler av programmet som ikke tolkes eller

Detaljer

Godkjenningsprogram. Taiga: Foto: Jim Olav Hansen. Gjeldende fra 1. februar 2016.

Godkjenningsprogram. Taiga: Foto: Jim Olav Hansen. Gjeldende fra 1. februar 2016. Godkjenningsprogram Taiga: Foto: Jim Oav Hansen Gjedende fra 1. februar 2016. Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 24.01.2016. Dette programmet gjedende fra

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Generelt. NY : 1.2.4 Repetisjon førstehjelp

Generelt. NY : 1.2.4 Repetisjon førstehjelp Generelt 1.2.2 Helse Hundeførere i NRH skal være i alminnelig god fysisk form. Tidligere hundeførere skal hvert andre år, i forbindelse med godkjenning/regodkjenning, fremstille seg for fysisk test. Dersom

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 12 Del 3 Appellprøve 23 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

1.2.1 Medlemskap For å kunne delta på aktiviteter som reguleres av dette programmet, må medlemskontingenten for gjeldende sesong være betalt.

1.2.1 Medlemskap For å kunne delta på aktiviteter som reguleres av dette programmet, må medlemskontingenten for gjeldende sesong være betalt. 1. Generelt 1.1 Definisjoner Med prøve forstås søksprøver kl. A/RE og B som arrangeres i h.h. instruks for prøveavvikling. Med søksprøver forstås feltsøk, spor, rundering, mørkesøk (ettersøkning), lavinesøk

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 12 Del 3 Appellprøve 23 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Hovedstyret har gjennomført til justeringsvedtak lavineprogrammet, orientering og helse. Vedtaket gjøres gjeldende fra

Hovedstyret har gjennomført til justeringsvedtak lavineprogrammet, orientering og helse. Vedtaket gjøres gjeldende fra Hovedstyret har gjennomført til justeringsvedtak lavineprogrammet, orientering og helse. Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 1.4.1.3 Klasse C, Rekruttklasse Rekruttklassen kan gjennomføres på lokale

Detaljer

Godkjenningsprogram Gjeldende fra 1. januar 2017

Godkjenningsprogram Gjeldende fra 1. januar 2017 Godkjenningsprogram Foto: Chris Francis Gjeldende fra 1. januar 2017 Innhold Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS i 2016. Dette programmet gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Del 6, Ruinsøksgodkjenning 1 Anleggsprøven...2

Del 6, Ruinsøksgodkjenning 1 Anleggsprøven...2 1 Del 6, Ruinsøksgodkjenning 1 Anleggsprøven...2 1.1 GENERELT...2 1.2 MÅLSETNING...2 1.3 PRØVE 1, MØRKE...2 1.3.1 Karaktersetting...2 1.4 PRØVE 2, USTABILT UNDERLAG...2 1.4.1 Karaktersetting...2 1.5 PRØVE

Detaljer

Godkjenningskrav for ettersøkingshunder i NRO

Godkjenningskrav for ettersøkingshunder i NRO Godkjenningskrav for ettersøkingshunder i NRO Grunnkurs Grunnkurs 1. dag (uten hund) Redningstjenesten i Norge og internasjonalt Organisasjonen NRO - holdninger og ansvar Spor, teori og praktisk demo Rundering,

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Tok på Biri hos NSchK avd Oppland 17.09.2011 FERDSELSPRØVE FP (BH) (fra NKK sitt regelverk) Generelle bestemmelser for Ferdselprøve FP: Ferdselselsprøven

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN!

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN! Bjørnehunden i NJFF Norges Jeger og Fiskerforbund har tre «tester» som kan være til hjelp for deg som ønsker å teste ut om hunden din kan fungere til bjørnejakt. Det er mentaltest, test av hund på wire-bjørn/

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes MØTEPROTOKO LL f suja of» rec; Teknisk utvag Dato: Sted: Arkivsak: 08.09.2015 k. 9:00-12:30 Nes kommunehus 12/00152 L' _, «fi/ã a: Møtende medemmer: Ståe Skarsgård Eggestø (Nes Høyre), Gerd Ei Berge (Nes

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin 04 42013 Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune,

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudeik H. Leir Ansvar Vag av driftsform hander om vag av risikoprofi Avhengig av personighet - Petimeter - Bohemer - Kontrobehov - Administrative geder/fagig fokus Vag av driftsform hander

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I LYDIGHETSPRØVE KLASSE I Øvelse 1: Visning av tenner Koeffisient: 1 Maks poeng: 10 Kommando: Ord eller tegn for bli. Utførelse: Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2015. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2015. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2015 For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund Post 1: søndag 1.februar kl. 12:00 Post 2: søndag 8.mars kl. 12:00 Post

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

NYE LP REGLER 1.1 2016

NYE LP REGLER 1.1 2016 NYE LP REGLER 1.1 2016 Her er det som er nytt i hver av klassene: REKRUTT/TIDLIGERE KLASSE 1: Dekk under marsj.( erstatter holdt) Fremad sending med stans Øvelse 7 Fremadsending med «stans» Koeff. 4 Kommando

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2014. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund!

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2014. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2014 For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Post 1: Søndag 26. januar 2014 kl. 12:00 Post 2: Søndag 2. mars 2014

Detaljer

Generelt: Ryddet i generelle bestemmelser og justert koeffisienter

Generelt: Ryddet i generelle bestemmelser og justert koeffisienter THE CHALLENGE Rev. 27.01.2014. Generelt: Ryddet i feil i regelverk og presisert div. Rev. 22.02.2013. Generelt: Ryddet i generelle bestemmelser og justert koeffisienter Lydighet: o o o Generell endring

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

For deg som vil ha det gøy med hunden din

For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2011 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Påmelding: honsecup2011@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer