Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder"

Transkript

1 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

2 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De 2 Grunnkursprogrammet 12 De 3 Appeprøve 23 De 4 Ettersøkningsprogrammet 27 De 5 Lavineprogrammet 37 De 6 Ruinprogrammet 44 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

3 Generet De 1, Generee bestemmeser 1 GENERELT Definisjoner Godkjente medeformer: Krav ti fører Medemskap Hese Ader Krav ti hunden Hese Ader Appeprøve Kasse C Rekruttkasse Kasse B Kasse A Rase Uakseptabe atferd Utdanningens oppbygging Utdanningens innhod Grunnkurs Appeprøve Kasse C Rekruttkasse Kasse B Nybegynnerkasse Fetsøk og mørkesøk Ettersøkning Mørkesøk og paraesøk Lavine Orienteringsprøve ettersøkning og avine Kasse A godkjenningskasse Regodkjenning Tidigere hundeførere Treningsag på hovedkurs og treningssaminger Ruinsøk Kasse B ruin Kasse A ruin Utdanningens varighet Krav ti fremmøte kasse B ettersøkning og avine Krav ti fremmøte kasse A Ekvipasjer som konverterer Godkjenningens varighet Sesongens varighet Kasse C, Rekruttkasse (avine) Kasse B Kasse A og ruinsøksgodkjenning Gjennomføring av innstiing Oppføring på tjenesteista Gjennomføring av prøver/kontinuering Gjennomføring av prøver, hjepemider Gjennomføring av prøver kasse A ettersøkning og avine og B ettersøkning Kontinuering/ny prøve samme sesong Bedømming Dispensasjoner Kontro av godkjente ekvipasjer Fortøpende kontro Kontro ved regodkjenning Ikrafttreden 11 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

4 Generet 1. Generet 1.1 Definisjoner Med prøve forstås søksprøver k. A/RE og B som arrangeres i h.h. instruks for prøveavviking. Med søksprøver forstås fetsøk, spor, rundering, mørkesøk (ettersøkning), avinesøk og ruinsøk. Med godkjenningsprøve forstås prøve med kontinueringsprøver. Med innstiing/innstiingsprøve (kasse A) forstås en fremvisning av ekvipasjens ferdighet innen spor, rundering og avinesøk som gir instruktøren tistrekkeig grunnag ti å danne seg et bide av hvorvidt ekvipasjen har tistrekkeig kvaitet ti å fremstie seg for ordinær prøve. Med ferdighetsøveser forstås orientering og utmarsj med overnatting avine. Med tidigere hundefører forstås en hundefører som har godkjent og regodkjent en hund, eer som har godkjent to uike hunder i samme disipin. Med anbefaing (kasse C/kasse B ruin) forstås instruktørens vurdering av ekvipasjen om at denne er god nok ti å starte i neste kasse Godkjente medeformer Bringkobbemeding Hunden ska raskt returnere ti hundeføreren etter å ha tatt bittet i munnen. Hunden ska het inn ti hundeføreren før påvisning. Hundefører veger sev om han/hun vi ta ut bittet før påvisning. Hunden ska etter kommando fra hundeføreren raskt påvise funnet. Påvisning kan foregå i ine. Hasmeding Hasmedingen ska komme uoppfordret og uten påvirkning fra hundeføreren eer figuranten. Hasmedingen ska foregå i umiddebar nærhet av figurant eer fører eer veksevis hos disse. Det tiates at en hund som meder hos figurant deretter tar kontakt med hundeføreren, for så å returnere ti figuranten og gjenoppta medingen. Hundeføreren ska gi beskjed ti instruktøren når hunden har gjort funn, og kan gå på påvisning når instruktøren har godkjent denne. Hunden ska etter kommando fra hundeføreren raskt påvise funnet. Påvisning kan foregå i ine. Graving Hunden ska markere ved graving der figurantene igger nedgravd. Hundens markering ska være tydeig, vedvarende samt upåvirket av hundeføreren, og markeringen ska foregå ti hundeføreren har medt funn. Det tiates at hunden markerer, deretter tar kontakt med hundeføreren for så å returnere ti funnstedet og gjenopptar markeringen. 1.2 Krav ti fører Medemskap For å kunne deta på aktiviteter som regueres av dette programmet, må medemskontingenten for gjedende sesong være betat Hese Hundeførere i NRH ska være i aminneig god fysisk form. Tidigere hundeførere ska hvert andre år, i forbindese med godkjenning/regodkjenning, fremstie seg for fysisk test. Dersom den fysiske testen gjennomføres på barmark ska den være en 15 km merket terrengøype/ Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

5 Generet angs skogsveier og eer stier, i ett terreng og med oppakning på minimum 6 kg. Tidskrav 4 timer. Hund kan være med på gjennomføringen. Dersom den fysiske testen gjennomføres om vinteren ska den være en 20 km skimarsj i ett terreng i snøscooterøype, skispor eer tisvarende, med oppakning på minimum 6 kg. Dersom hunden medbringes på den fysiske testen er det ikke tiatt å a hunden trekke og den kan bare medbringes dersom det er tiatt å sippe denne. Tidskrav 4 timer. Ekvipasjene ska ha gjennomført fysisk test før de går opp ti prøve, det året fysisk test utøper Ader Hundeføreren ska være minimum 18 år for å kunne stå oppført på tjenesteista. 1.3 Krav ti hunden Hese Hunden ska være ID-merket. Hunden må være vaksinert mot vapesyke og gydig attest kunne framvises. Hunden ska for øvrig være ved god hese. God hese defineres som at hunden er fysisk i stand ti å gjennomføre søksprøven(e) og ukas arbeid. For øvrig ska hundeføreren sørge for at en godkjent hund ti enhver tid er fysisk skikket ti å stå på tjenesteista. Dersom det oppstår tvi om hunden er skikket ti dette, kan DI/instruktør kreve hundens fysiske tistand testet Ader Appeprøve Hunden ska være 10 mnd. før appeprøven kan gjennomføres Kasse C Rekruttkasse Anbefaing ti kasse B kan gis etter at hunden har fyt 10 mnd Kasse B Hunden ska være fyt 12 mnd. for detakese på kurs og godkjenning Kasse A Hunden ska være fyt 24 mnd. for detakese på kurs og godkjenning. Ader for detakese på kurs regnes ved kursets avsutning. Det gis ikke dispensasjon fra kravene om ader i punkt med underpunkter Rase Hunder av ae raser samt ikke raserene hunder kan benyttes. Unntak fra dette er raser som er definert som uovige hunder av norske myndigheter, og bandinger innehodende sike Uakseptabe atferd Hunder som under trening, prøver eer kurs viser en uakseptabe adferd gjennom å vise aggressivitet, gjør utfa eer på annen måte opptrer truende mot mennesker og/eer andre hunder kan bortvises fra Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

6 Generet dagens trening, prøver eer kurs. Dommer/instruktør er piktig ti å rapportere skriftig ti FTU dersom hund under trening, prøver eer kurs har utvist uakseptabe atferd som angitt over. Ved gjentatte rapporter om uakseptabe atferd kan hunden nektes adgang ti trening, prøver eer kurs for en bestemt tid. Ved ytterigere gjentakeser eer i særig grove tifeer kan hunden nektes adgang.ti trening, prøver eer kurs for atid. Eventuee godkjenninger trekkes tibake for samme periode og hunden fjernes fra tjenesteista. En ekvipasje som har fått godkjenningen trukket tibake og/eer er fjernet fra tjenesteista kan først godkjennes og gjeninnføres etter at hundefører fremstier hunden etter retningsinjer gitt av FTU. 1.4 Utdanningens oppbygging Programmet er oppdet i 3 trinn. A-godkjente ekvipasjer kan bygge på utdannesen med ruinsøksgodkjenning, etter bestemmeser som er beskrevet i de 6. De tre trinnene er: Kasse C: Rekruttkasse Gjennomføres på sentrat eer okat kurs. Bestått kasse gir rett ti detakese i kasse B i respektive disipin. Kasse B: Nybegynnerkasse Gjennomføres på oka trening, sentrat eer okat kurs. Bestått kasse gir rett ti detakese i godkjenningskasse i respektive disipin. Kasse A: Godkjenningskasse Gjennomføres på hovedkurs. Bestått kasse gir rett og pikt ti oppføring på tjenesteisten ettersøkning/avine. Godkjent hund betegnes som redningshund ettersøkning/avine Utdannesens innhod Utdannesen innehoder grunnkurs, appeprøve, rekruttkasse (ettersøkning og avine) kasse B, fetsøk og mørkesøk (ettersøkning) og kasse A Grunnkurs Grunnkurset er en teoretisk og praktisk grunnutdanning av hundeføreren. Kurset avsuttes med en praksis heg. Grunnkurset ska være gjennomført og bestått før hundeføreren første gang går opp i kasse B Appeprøve Appeen ska være bestått før ekvipasjen møter i kasse B (kasse A for instruktører/tidigere hundeførere). Appeen godkjennes èn gang (gjeder både ettersøkning og avine). Appeen bedømmes av ettersøknings- eer avineinstruktør Kasse C, Rekruttkasse Rekruttkassen kan gjennomføres på okae treninger, okae eer sentrae kurs. Kassen ska uansett om det gjennom -føres okat eer sentrat forestås av maksimat to forskjeige instruktører og ha en varighet av: Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

7 Generet Lavine: Minimum 4 dager. Gjennomført kurs kan gi en anbefaing om at hunden kan møte ti kasse B. Denne anbefaingen må gis av en instruktør i den respektive disipin. En ekvipasje som etter gjennomført kurs ikke oppnår anbefaing ti videre utdanning, gis anedning ti å prøves i enketøveser innen samme sesong innti anbefaing kan gis. Dersom anbefaing ikke oppnås innen samme sesong må ekvipasjen føge nytt kurs Kasse B - nybegynnerkasse. Kassen ska gjennomføres på okat eer sentrat kurs og ha en varighet av: Lavine: Minimum 6 dager sammenhengende eer 2 x 3 eer 3 x 2 dager Ettersøkning: Minimum 4 dager sammenhengende eer 2 x 2 dager Ruin: Minimum 2 dager Kassen ska forberede ekvipasjen for videre utdanning ti kasse A. Ekvipasjene ska videreutvikes i søksøvesene, gis innføring og trenes i praktisk ettersøkning, organisering og hundefagig edese av skadested. Det ska gjennomføres en utmarsj med orientering og opphod i nødbivuakk (avine). I tiegg ska ekvipasjen bestå søksprøver etter gjedende reger. Kasse B bedømmes av en instruktør i respektive disipin. En ekvipasje ska dømmes av den samme instruktøren på hee B kurset Fetsøk og mørkesøk ettersøkning Før ekvipasjen fremstier seg ti søksprøver i kasse A ska ekvipasjen prøves i og bestå øvesene fetsøk og mørkesøk. Dette gjeder også de som går direkte opp i kassen. Øvesene bedømmes av en ettersøkningsinstruktør Orienteringsprøve ettersøkning og avine Orienteringsprøve ska gjennomføres før ekvipasjen fremstier seg ti ukas arbeid. Kontinueringsprøver kan gjennomføres etter hovedkurset. Dette gjeder også de som går direkte opp i kassen (unntatt tidigere hundeførere i respektive kasse). Bestått orienteringsprøve innebærer bestått fysisk test. På en orienteringsprøve ska hund medbringes. Hunden kan være øs eer i bånd. Hvis hunden er i bånd, kan den trekke Kasse A - godkjenningskasse. Ukas arbeid ska tas på hovedkurs og ha en varighet på minimum seks dager i fetet, ekskusive søksprøven(e). Under ukas arbeid i kasse A ska detakerne trenes og prøves i praktisk ettersøkning, utrykningsprosedyrer, organisering av skadested, redningsøvese osv. I tiegg ska ekvipasjen bestå søksprøver og ferdighetsprøver etter gjedende reger. Søksprøvene ska gjennomføres før oppmøte ti kurs. Eventuee kontinueringer kan gjennomføres etter kurset. Ukas arbeid bedømmes av to instruktører i respektive disipin, ferdighetsøvesene av èn instruktør i respektive disipin og søksprøvene av to dommere i respektive disipin. Om muig ska ekvipasjene tivennes heikopter i øpet av uka. Ved første gangs godkjenning ska hundefører på hovedkurs gis en innføring i mentae reaksjoner han/hun kan oppeve som hundefører på eteaksjoner. Tidigere hundeførere behøver ikke å gjennomføre ukas arbeid. Tidigere hundefører som ikke har hatt godkjent hund i respektive disipin i en periode på 10 år før ny hund godkjennes må gjennomføre ukas arbeid på hovedkurs. Aktive instruktører som har detatt som dommer på A ukas arbeid unntas kravet. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

8 Generet Regodkjenning 1. gangs regodkjenning gjennomføres som ved 1. gangs godkjenning. For senere regodkjenninger prøves ekvipasjen i spor og rundering ettersøkning og skredsøk avine som beskrevet i prøveprogrammet k. A Tidigere hundeførere For tidigere hundeførere med ny hund prøves ekvipasjen i øvesene, spor og rundering (ettersøkning) avinesøk, (avine) som beskrevet i prøveprogrammet kasse A. Ved første gangs godkjenning ska ekvipasjen før fremmøte ti godkjenning prøves i iten teig med utagte gjenstander samt funn av figurant (ca 250 x 500m) (ettersøkning) og en hund på standpass under prøven (avine). Øvesene gjennomføres ihht. programmets bestemmeser om Ukas arbeid i respektive disipin. Øvesene bedømmes av en instruktør/dommer. Ved senere regodkjenninger prøves ekvipasjen bare i søksøvesene Treningsag på hovedkurs og treningssaminger. Disse beskrivesene av navngitte treningsag ved kurs er ikke en begrensning på oppsett av trening på spesiee temaer. Det er ment som en veiedning knyttet ti innhodet i de agbetegnesene som har vært brukt ved kursene. Detakere på disse agene er forutsatt basert på at det ikke er programfestede ag og sik sett trening som primært ikke ska teste nivået på ekvipasjene. Det medfører en instruktørroe som veieder og ikke dommer. Det fratar ikke instruktørene de forpikteser de har ti å mede fra om nivåbrister ti reevant DI eer FTU i henhod ti program og instruks. Tidigere hundeførere med ny hund kan sevføgeig deta der hundens nivå passer inn. Ae treningsag ska ved behov deta i avviking av øvese for godkjenningsagene. A-tren Nivået på detakerne ska være godkjente hundeførere, tidigere hundeførere med ny hund på godkjenningsnivå. Ekvipasjer som har gjennomført B godkjenning og er på godkjenningsnivå for A godkjenning, kan etter avtae med kurseder deta. Formået med A tren er å videreutvike ferdigheter ut over godkjenningsprogrammets krav. Trening på ferdigheter i henhod ti godkjenningsprogrammet gjennomføres på B tren. B-tren Nivået på detakerne ska være på B A godkjenningsnivå. Formået med B tren er å videreutvike ferdigheter opp mot godkjenningsnivået kasse A. Rekrutt Hensikten med aget er trening opp mot B godkjenning. Treningen kan omfatte ae ferdigheter som kreves ved B godkjenning. Detakere regnes som rekrutt frem ti B nivå. Treningen bør tipasses individuet. Det bør omfatte en gjennomgang av hva en eteaksjon innebærer. FTU anbefaer at det i treningsag rekrutt kargjøres for detakerne at organisasjonens formå er å utdanne redningshunder. Ekvipasjene ska få tibakemeding om egnethet Ruinsøk Kasse B ruin Ruinsøk er en tieggsutdanning av en godkjent redningshundekvipasje avine eer ettersøkning. Ekvipasjer som er godkjent i kasse B ettersøkning og/eer avine kan møte ti kasse B ruin. Tidigere hundeførere i ettersøk og/eer avine med hund som har bestått appe, er fyt 12 måneder, Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

9 Generet og behersker meding tisvarende krav i pkt Generee de, kan møte i kasse B ruin Kasse A, Ruin Ekvipasjer som er godkjent i kasse A ettersøkning og/eer avine og har anbefaing kasse B kan møte ti kasse A ruin. Dersom godkjenning av avine/ettersøkning opphører, utgår også ruinsøkgodkjenningen. Ved ruinsøkskurs ska ekvipasjen forberedes på søk og opptreden i katastrofeområder. Ruinsøk bedømmes av to ruinsøksinstruktører Utdanningens varighet Kasse B og A ettersøkning og avine kan ikke tas samme sesong Krav ti fremmøte kasse B avine Ekvipasjer som føger normat utdanningsøp kan møte ti kasse B den påføgende sesongen etter at kasse C rekruttkasse er bestått Krav ti fremmøte kasse A Ekvipasjer som føger et normat utdanningsøp kan møte direkte ti kasse A den påføgende sesongen. Tidigere hundeførere kan møte ti godkjenningsprøve(r) etter at appeprøven, fetsøksprøven og teigsøk (ettersøkning) og mørkesøk (ettersøkning) er avagt og bestått. Ekvipasjer som konverterer(1.5.) ti Lavine ska godkjenne utmarsj med overnatting i bivuakk, den kan gjennomføres i forbindese med orienteringsprøve. 1.5 Ekvipasjer som konverterer Ekvipasjer som konverterer fra en annen utdanning eer fra motsatt disipin ska ha en innstiing før de møter ti kasse A. Innstiingen gis av en instruktør i den respektive disipinen når instruktøren mener at ekvipasjen hoder tistrekkeig nivå, og de øvrige formaitetene er i orden. 1.6 Godkjenningens varighet Sesongens varighet Sesongen for ettersøkningsekvipasjer regnes fra 1. januar ti 31. desember. Sesongen for avineekvipasjer regnes fra 1. juni ti 31. mai. Sesongen for ruinsøksekvipasjer regnes fra 1. januar ti 31. desember Kasse C, Rekruttkasse (avine) Anbefaingen gjeder ut de to påføgende sesongene. Dersom fristen oversittes må ekvipasjen ha anbefaing fra instruktør for å kunne fremstie seg for kasse B Kasse B. En godkjenning i kasse B gjeder ut de to påføgende sesongene. Dersom fristen oversittes må ekvipasjen ha innstiing fra instruktør for å kunne fremstie seg for kasse A Kasse A og ruinsøksgodkjenning En godkjenning gjeder for to år og er gydig ut sesongen det andre året for de som ikke fremstier seg ti regodkjenning. Fra og med den sesongen hunden fyer ni år gjeder godkjenningen for ett år av Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

10 Generet gangen. Dersom ekvipasjen av uike årsaker ikke stier ti regodkjenning, går godkjenningen ut ved sesongens utøp. Ekvipasjen kan så møte ti regodkjenning når han/hun mener seg kar ti dette Gjennomføring av innstiing Innstiing kan gis av en eer fere instruktører i gjedende disipin. Innstiingen gis ved å gjennomføre innstiingsprøver i de enkete søksdisipiner. Instruktørene som gir innstiing kvitterer for momentene i hundeførerboken. Innstiingen gjeder ut inneværende sesong. 1.7 Oppføring på tjenesteista Ekvipasje som er godkjent i kasse A føres opp på NRHs tjenesteiste Ekvipasje som ved første forsøk 1. RE, stryker på ukas arbeid, eer siste konte RE søksøvesene går automatisk ut av tjenesteista. Ved stryk i søksøvesene med kontinuering og/eer ukas arbeid med kontinuering ska ekvipasjen opp ti ny prøve og bestå nytt kurs for å komme tibake på tjenesteista. 1.8 Gjennomføring av prøver/kontinuering Gjennomføring av prøver, hjepemider GPS er ikke tiatt brukt under søksprøver og orienteringsprøver med mindre dette er utrykkeig angitt. GPS tiates brukt i søk av teig prøvene og sporsøkene i A ukas arbeid Gjennomføring av søksprøver kasse A ettersøkning og kasse A avine Prøvene ska gjennomføres før oppmøte ti hovedkurs. Spor og runderingsprøvene ska avvikes samme dag. Eventuee kontinueringer kan gjennomføres etter kurset. Det første forsøket i prøvene kasse A ti hovedkurs ska avvikes senest 14 dager før kursstart. Dersom ikke disse er avviket innen 14 dager før kursstart, ska prøvene avegges på kursstedet dagen før kurset starter. Hensikten med denne 14 dagers karanteneperioden er å gjøre det muig for kurseder å panegge prøveavvikingen dagen før kursstart samt for FTU å panegge dommerutdanningen. Dersom ikke søksprøvene avvikes og bestås den samme sesongen som kurset er gjennomført vi kurset måtte gjennomføres på nytt Kontinuering/ny prøve samme sesong En ekvipasje som stryker i en eer fere av søksøvesene kan kontinuere i denne innti to ganger. Stryker ekvipasjen i ukas arbeid (kasse A/1.re) kan den kontinuere èn gang. Ved stryk i orientering, kan ekvipasjen kontinuere to ganger. Ved stryk i utmarsj med bivuakkering kasse B kan det kontinueres innti to ganger i samet øvese. Kontinueringen ska være avsuttet innen utgangen av inneværende sesong og innen 1. februar påføgende sesong for avineekvipasjer. En ekvipasje kan kun fremstie seg ti kasse B to ganger samme sesong. (For søksprøvene innebærer dette to prøver med kontinueringer). Fetsøksprøven og mørkesøket (med kontinueringer) kan kun avegges èn gang pr sesong. En ekvipasje kan bare fremstie seg èn gang pr. sesong ti 1. RE ink. kontinueringer. Tidigere hundeførere kan bare stie ti èn søksprøve (Ettersøkning: h.h.v. spor, rundering og teigsøk. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

11 Generet Lavine: skredsøk) med to kontinueringer pr sesong (Gjeder ikke Ruinprogrammet jmf pkt 2.6 i dette). Ved stryk på siste konte går ekvipasjen automatisk ut av tjenesteista. I kasse C Rekrutt gis det ikke muighet for kontinuering. Det egges ingen begrensninger i hvor mange C-kurs som kan gjennomføres eer hvor mange kurs ekvipasjen detar på i øpet av sesongen. 1.9 Bedømming Der det er to dommere/instruktører invovert i bedømmingen av ekvipasjen ska disse komme frem ti enighet om resutatet. Dommeravgjøreser er endeige og kan ikke påkages med mindre kagen begrunnes i fei anvendese av godkjenningsprogrammene Dispensasjoner FTU kan i spesiee tifeer, og der ikke annet er bestemt, dispensere fra dette regeverket. Begrunnet søknad om dispensasjon ska fremmes skriftig ti FTU med nødvendig dokumentasjon vedagt Kontro av godkjente ekvipasjer Fortøpende kontro Instruktører pikter å mede fra ti DI/FTU om ekvipasjer som ikke hoder tifredsstiende må. Den aktuee hundeføreren ska gjøres oppmerksom på at han/hun er under vurdering. DI/FTU ska i sike tifeer kae ekvipasjen inn ti kontro i den/de øveser ekvipasjen angiveig ikke hoder et tifreds - stiende nivå. Kontroen ska gjennomføres i form av en prøve i den respektive øvesen jfr godkjenningsprogrammet de 5, 6 og 7. Viser kontroen at nivået ikke er tifredsstiende, ska godkjenningen trekkes og ekvipasjen må fremstie seg for ny godkjenning. Det presiseres at en sik kontro ikke er å regne som en regodkjenning Kontro ved regodkjenning Dersom en ekvipasje som er oppe ti regodkjenning stryker, fjernes denne fra tjenesteista dersom dommerne mener ekvipasjen for øyebikket ikke er en ressurs for redningstjenesten. Dette ska markeres på bedømmingsskjemaet. Ekvipasjen kan i sike tifeer ikke settes på tjenesteista igjen før ae øveser er bestått. Dersom ekvipasjen stryker andre konte trekkes den fra tjenesteista Ikrafttreden Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2010 med endringer gjedende fra 1. januar Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

12 Grunnkurs De 2, Grunnkursprogrammet 1 GENERELT Måsetting Gjennomføring Føgende emner ska gjennomgås og evt. trenes på Krav ti bestått 14 TEORETISK DEL DEL ORGANISASJONEN NRH HOLDNINGER - ANSVAR Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås 15 3 REDNINGSTJENESTEN I NORGE Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås 15 4 KRAV OG REGLER Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås 15 5 BRUKSHUNDOPPLÆRING Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås 16 6 STELL OG PLEIE AV HUND Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås 16 7 SNØ OG SNØSKRED Måsetting Føgende ska gjennomgås 17 8 SAMBAND Måsetting 17 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

13 Grunnkurs Føgende momenter ska gjennomgås 17 9 ORIENTERING Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås BEKLEDNING, ERNÆRING OG BIVUAKKERING Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås bekedning Føgende momenter ska gjennomgås bivuakk Føgende momenter ska gjennomgås ernæring Evauering teoretisk de de 1 19 TEORETISK DEL DEL FØRSTEHJELP Måsetting Føgende momenter ska gjennomgås Evauering teoretisk de de 2 20 PRAKTISK DEL PRAKTISK DEL Måsetting praktisk de Gjennomføring Føgende momenter ska inngå Evauering KONVERTERINGER Poitiet Forsvaret og HV Tovesenet Andre IKRAFTTREDEN 22 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

14 Grunnkurs 1. Generet 1.1 Måsetting Måsettingen med grunnkurset er å gi fremtidige hundeførere kunnskap om hovedtrekkene i godkjenningsprogrammene, krav ti detakese på kurs og de grunneggende prinsippene for oppæring av hund. Kurset ska også gi detakeren et innbikk i hva som kreves/forventes av den enkete for å være med i den friviige redningstjenesten. 1.2 Gjennomføring Kurset er bygget opp med 10 moduer, hvorav tre av disse med teoretisk og praktisk de. De praktiske deene trenes/gjennomføres under en utmarsj. Det egges vekt på at eevene særig under den praktiske deen ska arbeide sevstendig, men rettedes/instrueres når dette er nødvendig. Ti førstehjepskurset ska det benyttes instruktører som er godkjent i henhod ti Norsk Førstehjepsråds retningsinjer eer tisvarende Føgende emner ska gjennomgås og evt. trenes på Organisasjonen NRH - hodninger og ansvar teori 1 time Redningstjenesten i Norge teori 1 time Krav og reger teori 2 timer Brukshundoppæring teori 4 timer Ste og peie av hund teori 2 timer Snø og snøskred teori 2 timer Samband teori 2 timer + praktisk de Orientering teori 4 timer + praktisk de Bekedning, ernæring og bivuakkering teori 2 timer + praktisk de Evauering prøver 1 time Førstehjep teori 23 timer ink. øveser og evauering Ytterigere innhod og retningsinjer for gjennomføring av de forskjeige moduer fremgår av den detajerte beskrivesen av hvert enket fag. 1.3 Krav ti bestått Kurset bedømmes ti bestått / ikke bestått. Teoretisk de - de 1 2. Organisasjonen NRH Hodninger - Ansvar 2.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kjenne ti hvordan organisasjonen er bygget opp samt kjenne ansvarsområdene for de enkete deer av organisasjonen. Videre ska eeven kunne redegjøre for formåsparagrafens betydning sik at de fremstår som gode ambassadører for redningstjenesten. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

15 Grunnkurs Føgende momenter ska gjennomgås Historikk Organisasjonens vedtekter og etiske retningsinjer Prinsippskisse organisasjonen NRH, hva arbeider de forskjeige deene av organisasjonen med 3. Redningstjenesten i Norge 3.1 Måsetting Etter endt oppæring ska eeven kjenne ti hvordan redningstjenesten i Norge er organisert okat og sentrat herunder kjenne ti andre redningsorganisasjoner, hvordan vi samarbeider med disse. Eeven ska også kjenne ti de viktigste funksjonene i søks-ko Føgende momenter ska gjennomgås Gjennomgang av redningstjenesten i Norge, med vekt på den friviige innsatsen i den utøvende deen Skjematisk gjenomgang av varsingsrutiner ved uykker Prinsippskisse for organisering av et skadested og kommandoforhodene i denne Opptreden/forhod ti søksedesen/søks ko 4. Krav og reger 4.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kjenne ti hovedtrekkene i Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder og rekkeføgen i utdanningen. Videre ska eevene kjenne ti Instruks for hundeførere og Krav ti detakese på kurs, samt kjenne ti hvoredes Båboka føres og kunne redegjøre for hvem som er ansvarig for dette Føgende momenter ska gjennomgås Hvordan vårt godkjenningsprogram er bygget opp Gjennomgang av rekkeføgen i utdanningen, hva må hundefører og hund gjennom før godkjenning Oppbygging og ansvar for ajourhod av Båboka Krav ti detakese på kurs Instruks for hundefører 5. Brukshundoppæring 5.1 Måsetting Etter endt oppæring ska eeven kunne kjenne ti de viktigste særtrekk i hundens fysiske og mentae utviking fra vap ti voksen hund. Videre ska undervisningen danne grunnaget for at eeven ska kunne skie meom og gjøre bruk av hundens medfødte atferd/atferdsmønstre i trening. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

16 Grunnkurs Føgende momenter ska gjennomgås Hovedutvikingstrinn vap ti voksen, viktige særtrekk Konfikter, samarbeid Bruk av forsterkninger, påvirkninger Medfødt/tiært atferd/erfaring, pregning Hundens kroppsspråk Individuaitet/individue behanding Hunden sanser Figurantarbeid i forhod ti sporegging rundering individuaitet, hundens kroppsspråk vind, syn, hørse, spor m.v. 6. Ste og peie av Hund 6.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kunne beskrive sin hunds normatistand med henbikk på å oppdage symptomer på skader/sykdom samt kunne vurdere om hunden er i en sik tistand at den kan rykke ut på/fortsette på en aksjon. Videre ska eeven kunne yte den førstehjep for hund som er mest aktue for en ettersøkning/trening, kjenne ti de vanigste defekter som hemmer hunden som redningshund samt kjenne ti forebyggende titak Føgende momenter ska gjennomgås Håndtering Enke undersøkese Sikker håndtering av skadet/redd hund Fysisk trening av hund Foring Dagig foring Hodvurdering Foring under hardt arbeid/kude Vann Varme/kude Faresignaer Hetesag Forfrysninger Utsatte kroppsdeer Tivenning Oppstaing Vanige sykdommer Livmorbetennese Fask drektighet Fått, mygg Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

17 Grunnkurs Førstehjep akutte skader/pager Kuttskader Koskader Ørebetenneser Brudd Påkjørser/fa Stikkskader Bittskader Magedreining Veps/hoggorm Hunden hater Watertai 7. Snø og snøskred 7.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eevene kjenne ti snøens beskaffenhet og hvordan værforhod påvirker denne. Videre ska de kjenne de viktigste årsaker ti snøskred og hvordan risikoen for å bi tatt av snøskred kan reduseres, herunder egensikring Føgende ska gjennomgås Vurdering av skredfare Vær, terreng og snø Riktig veivag S/M utstyr 8. Samband 8.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eevene kjenne ti hvordan sambandsmider virker. Eeven ska også kunne det fonetiske afabetet, ese ta på nett samt kjenne ti og kunne bruke de viktigste ekspedisjonsforskriftene. Eeven ska videre ha kjennskap ti hvordan man oppretter et radionett Føgende momenter ska gjennomgås Radiobøger Hva radiobøger er og hva som påvirker disse Hvike titak som kan treffes for å bedre forhodene Radioen Batteridrift, varme og kudes påvirkning på batteriet, hvordan hode det varmt Vedikehod, hvordan påvirker irr og rust radioen Forskjeen på høy og av utgangseffekt Hva er squesh Frekvenser og kanaer brukt i NRH særig kana 5. Bruksområder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

18 Grunnkurs Ekspedisjonsforskrifter Vite hvordan man opptrer på nett, tenk, trykk, ta Tegne et sambandsdiagram Hvordan ese ta og det fonetiske afabet Ekspedisjonsforskrifter ska trenes på gjennom tiretteagte øveser. 9. Orientering 9.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eeven kunne kjenne ti hvordan kartet og kompasset er bygget opp og fungerer. På dette grunnag ska eeven kunne ta ut en kompasskurs, gi kartreferanser og forkare prinsippene for krysspeiing. Likedes ska eeven kjenne ti hvordan GPS er bygget opp og virker Føgende momenter ska gjennomgås Hvike deer et kompass består av Hva et kart beskriver Ta ut kartreferanse Kunne regne om fra måestokk på kartet ti distanse i terrenget Ta ut marsjkurs og forkare og vise hvordan en tar en krysspeiing Hva vi egger vekt på ved veivag (vinter og sommer) Orientere seg under ettersøkning, herunder i teigsøk GPS Hva er GPS og hvordan fungerer den 10. Bekedning, ernæring og bivuakkering 10.1 Måsetting Etter endt undervisning ska eevene kunne redegjøre for kroppens naturige varmeregueringsmekanisme og hvordan disse gjennom riktig bekedning kan bidra ti å oppretthode god yteevne over tid. Videre ska eeven kjenne ti uike former for nødbivuakk særig de som er mest aktuee i fjeet om vinteren, samt kjenne ti væske- og ernæringsinntakets betydning for yteevnen over tid Føgende momenter ska gjennomgås bekedning Kroppens beskyttesesmekanisme Generee krav og prinsipper for bekedning Fibrenes karakterer Bekedningens sammensetning Undertøy, meomagene, yttertøy Fottøyet, strømper og sokker Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

19 Grunnkurs Føgende momenter ska gjennomgås bivuakk Forskjeige former for bivuakk Den panagte bivuakk Nødbivuakk herunder Skavehue Fatmarksgrop Vindpose Maurtue Under granskjørt Føgende momenter ska gjennomgås ernæring Kroppens energibehov. Aktivitetsbehov, andre faktorer Ernæring. Karbohydrater, fett, proteiner Kroppens energiagre Faktorer som innvirker på forbruket av karbohydrater og fett under angvarig fysiske anstrengeser. Intensitet, varighet, treningstistand. Hvordan bør vi tiføre karbohydrater Væsketap, føger av væsketap, tiførse av væske 10.2 Evauering teoretisk de - de 1 Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter ae de teoretiske emnene i de 1. Denne prøven ska bestås før eeven gis anedning ti å fortsette ti den praktiske deen. Kurseder eer den kurseder peker ut foretar en vurdering av hvor kravet ti bestått ska igge. Eever som stryker på den teoretiske deen må føge nytt grunnkurs. Teoretisk de - de Førstehjep 11.1 Måsetting Etter at a teori er gjennomført ska eeven kunne gjennomføre ivreddende førstehjep under vanskeige forhod så ve sommer som vinter. Førstehjepskurs kan gjennomføres i regi av andre. Kravet ti kurs er da at det ska være minimum 24 timers varighet og ha et tinærmet ikt innhod som det som er anført i pkt Medemmer som ønsker eksterne kurs godkjent i NRH ska søke om konvertering Føgende momenter ska gjennomgås Gjenoppivning - hjerte - ungeredning (HLR) 5 timer Sirkuasjonssvikt, symptomer og behanding 2 timer Bødninger, uike bødninger og behanding 2 timer Bruddbehanding 3 timer Brannskader 1 time Kudeskader (okae frostskader og hypothermi) 4 timer Heteskader 1 time Kargjøring av skadet for transport 1 time Menta førstehjep 2 timer I tiegg ska hundeførerens opptreden på skadested gjennomgås 1 time Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

20 Grunnkurs 11.2 Evauering teoretisk de - de 2 Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter ae de teoretiske emnene samt en praktisk prøve i hjerte- og ungeredning. Begge prøvene ska bestås. Kurseder eer den kurseder peker ut foretar en vurdering av hvor kravet ti bestått ska igge. Praktisk de 12 Praktisk de 12.1 Måsetting praktisk de Etter at a teori er gjennomført og evauert, ska teorien omsettes ti praktiske øvinger. Etter gjennomført praktisk de, ska eeven være i stand ti å ta vare på seg sev og hunden dersom denne er med. Videre ska eeven ta seg sikkert fram i ukjent terreng. Eeven ska vise at hun/han kan bruke sambandet riktig, at han/hun kan ke seg etter forhodene og har forstått betydningen av væskeinntak og tiførse av næring under fysisk aktivitet Gjennomføring Praktisk de ska primært gjennomføres på barmark. Eevene dees inn i ag på 2-3 detagere. Sammen med hvert ag føger en veieder. Det egges vekt på at eevene ska arbeide sevstendig, men rettedes/ instrueres når dette er nødvendig. Veieder ska være instruktør, hundefører eer en tidigere hundefører. Ska andre veiedere benyttes må disse godkjennes av DI. Utmarsjen ska gjennomføres over to dager, med en overnatting, hvor det ska egges vekt på å øve enketvis og agsmessig orientering og bruk av samband og hvor eeven ska vise praktisk forståese for betydningen av væskeinntak og tiførse av næring. Orienteringen ska gjennomføres både som marsj fra et punkt ti et annet hvor ae i gruppa får ansvar for hver sin de av strekning og individuet ti poster/punkter. Under hee utmarsjen ska riktig bruk av samband være en naturig de av øvesen. NB! Det er ikke tiatt å bruke eektroniske hjepemider under første dag av utmarsjen. Utmarsjen ska innehode En marsj ti bivuakk ca. 5 km. Etabering av bivuakk Enketvis orientering Lagvis orientering Retur fra bivuakken ca. 5 km. Enke bruk av GPS (andre dag av utmarsjen) Føgende momenter ska inngå Bekedning/utstyr Personig utstyr tipasset oppdraget Førstehjepsutstyr ti seg sev og hund hvis den medbringes Overnattings- og kokeutstyr. Tipassing av bekedning ti situasjonen. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

21 Grunnkurs Ernæring Passende mat og drikke Riktig inntak av væske og mat Overnatting ute Tet, herunder vag av tetpass, eventuet Gapahuk andre aternativer Orientering Forstå kartet i forhod ti terrenget Praktisk bruk av kart og kompass Gruppevis og sevstendige oppgaver Vegvag Samband Bruke sambandsutstyret i praksis Eektroniske søkemider Innføring i bruk av eektroniske søkemider - sender/mottaker 12.3 Evauering Den praktiske deen ska bestås. Det er veieder på den enkete gruppe som sammen med kurseder avgjør om eeven har bestått. Føgende kriterier ska egges ti grunn for vurderingen: Eevens hodninger ti sikkerhet, herunder evne og vije ti å ta vare på seg sev og sine agkamerater Eevens ferdigheter innenfor orientering og samband praktisk bruk av innhodet i den teoretiske deen. Kurseder eer den kurseder peker ut foretar en vurdering av hvor kravet ti bestått ska igge. Eever som stryker på praktisk de kan kontinuere èn gang på denne. Stryker vedkommende også på kontinueringen må nytt grunnkurs føges. 13. Konverteringer Eever som kan godtgjøre at de har gjennomgått tisvarende utdanning kan søke om å få konvertert dette het eer devis Poitiet Ekvipasjer som er godkjent i patrujehund gjennomfører moduene 2, 4 og 7. Ekvipasjer som er godkjent avinehund gjennomfører moduene 2 og 4. Teoretisk de 2 ska gjennomføres i sin hehet Forsvaret og HV Godkjente avine ekvipasjer i Forsvaret og HV må gjennomføre moduene 2 og 4. Patrujehund/ varsingshund i Forsvaret/HV (med unntak av persone inne ti førstegangstjeneste) gjennomfører moduene 2, 4 og 7 men trenger ikke å gjennomføre teoretisk eksamen. Teoretisk de 2 ska gjennomføres i sin hehet. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

22 Grunnkurs 13.3 Tovesenet Ekvipasjer som er godkjent i Tovesenet gjennomfører moduene 2, 3, 4, 7, 9, 10 og12, men trenger ikke å gjennomføre teoretisk eksamen. Teoretisk de 2 ska gjennomføres i sin hehet Andre Ekvipasjer med annen bakgrunn enn de nevnt i pkt 13.1, 13.2, 13.3 ska gjennomføre grunnkurs i NRH. 14. Ikrafttreden Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2010 med endringer gjedende fra 24. januar Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

23 Appe De 3, Appeprøve 1. GENERELT Hensikt Oppmeding og gjennomføring Bedømming Dispensasjoner ØVELSENE MED DOMMERFORKLARING Generet Tigjengeighet Dommerveiedning Feesdekk 5 min med skjut fører og forstyrreser Dommerveiedning Fri ved fot Dommerveiedning Apportering Dommerveiedning Innkaing av fri hund Dommerveiedning KONVERTERINGER Poitiet Forsvaret og HV Tovesenet Andre IKRAFTTREDEN 26 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

24 Appe 1. Generet 1.1 Hensikt Appeprøven gjennomføres for å sikre at ekvipasjen har et tifredsstiende nivå på enke øveser som anses vesentige for den videre utdannesen. Videre ska appeprøven vise at hundeføreren har tistrekkeig kontro over egen hund sik at det ikke oppstår uønskede situasjoner der andre hunder er invovert. 1.2 Oppmeding og gjennomføring Ekvipasjen møter ti appeprøven når hundeføreren mener ekvipasjen hoder nødvendig nivå. Appeprøven ska bestås èn gang. Det kan kontinueres i den eer de øvesen(e) ekvipasjen stryker i, ti ae øvesene er bestått. Kontinueringen kan ikke gjennomføres den samme dagen som ekvipasjen strøk i øvesen. Prøven ska avegges før ekvipasjen møter i kasse B. Tidigere hundeførere avegger prøven før fremstiing ti kasse A. 1.3 Bedømming Se genere de. 1.4 Dispensasjoner Det dispenseres ikke fra kravene i appeprogrammet. 2. Øvesene med dommerforkaring 2.1 Generet. Øvesene er satt opp i den rekkeføgen de ska gjennomføres. Dersom det kun er èn hund som ska opp ti prøve må dommeren skaffe ti veie minimum tre ekstra hunder som ska deta under gjennomføringen. Dette bør være hunder som hoder et tifredstiende nivå på de øvesene disse ska brukes i, og det ska ikke være hunder som er aggressive i sin opptreden mot andre hunder. Det er tiatt for hundeføreren å beønne hunden meom momentene, men det er ikke tiatt å bruke påvirkning i form av godbiter, ekesaker eer tisvarende under øvesene. 2.2 Tigjengeighet Hundens reaksjon ska prøves overfor møtende person. Instruktør/dommer ska vise norma opptreden ved hising. Hunden ska være kobet og gå sammen med hundefører mot instruktør/dommer evt. komme inn mot dennes side. Sistnevnte tar kontakt med hunden. Føreren kommanderer deretter hunden ti å bi i utgangsposisjonen og dommeren ska nå kontroere hundens bitt ved å øfte på eppene uten å tvinge hunden ti å gape Dommerveiedning Hund som viser ubehag og/eer aggressivitet eer unndrar seg aktivt kontakt med instruktør/ dommer, kan ikke godkjennes. Tigjengeighetsprøven ska tas som første øvese. Det kreves bestått for å fortsette ti neste øvese. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

25 Appe 2.3 Feesdekk 5 min med skjut fører og forstyrreser De ekvipasjene som ska prøves/deta på prøven stier seg opp på en inje med 3 meters meomrom. Det ska være minimum tre hunder som igger i dekk. På dommerens kommando ska hundene kobes øs og dekkes. Øvesen starter i det hundeføreren, på dommerens kommando, forater den iggende hunden, og avsuttes når hundeføreren er tibake ved hundens side. Etter at hundene har igget i to minutter, gjennomføres forstyrresen ved at en person med hund i ine beveger seg foran rekken, paraet med denne og i ca 20 m avstand fra denne. Den forstyrrende ekvipasjen ska komme frem fra skju, gå en gang frem og tibake foran hundene, for så å gå tibake i skju Dommerveiedning Tiden ska tas fra hundeførerene er ute av syne og ti dommeren kaer hundeførerene frem igjen. Øvesen er sutt når hundeførerene er tibake hos hundene. For å få bestått ska hunden forbi dekket i minimum 3 minutter og ikke forate passen den er dekket på med mer enn èn hundeengde. Hund som setter seg opp eer reiser seg etter tre minutter, ska såedes ikke strykes med mindre hunden i tiegg fytter seg fra passen med mer enn èn hundeengde. Dersom en av hundene reiser seg under øvesen og går bort ti en av de andre hundene, og denne også reiser seg, ska den sistnevnte hunden få gjennomføre øvesen på nytt. Dersom en hund reiser seg og forater de andre hundene, hvorpå en eer fere av de andre hundene føger etter, ska disse ikke få gjennomføre øvesen på nytt. 2.4 Fri ved fot Fri ved fot ska gjennomføres med andre hunder godt synig i området. Disse ska sitte, stå eer igge sik at ekvipasjen som gjennomfører øvesen på det nærmeste er ca 10 meter fra hundene, og ikke under noen de av øvesen er mer enn 40 m unna disse. Ekvipasjen ska prøves i ae gangarter og vendinger. Kommando er tiatt fra hodt og ved endring av gangart. Øvesen ska vare i ca to minutter Dommerveiedning Det ska under øvesen egges vekt på kontakten meom hunden og hundeføreren og at hunden viig føger hundeføreren under ae gangarter, vendinger og i forbindese med forstyrresene. En hund som under store deer av øvesen har større avstand ti hundeføreren enn 1 meter, eer som gjentatte ganger må animeres for å føge hundeføreren, eer som forater hundeføreren for å oppsøke forstyrresene uten at den ar seg avbryte, ska underkjennes. Med animering menes dobbetkommandoer, tegn og/eer overdrevet kroppspråk 2.5 Apportering Apporteringen gjennomføres ved at det kastes eer egges ut to av dommeren vagte uike apporter. Det ska ikke benyttes apportbukk eer gjenstander av meta. Hunden ska være i utgangsstiing mens apporten kastes/egges ut ca 15 m foran hunden. På hundeførerens kommando, når dommeren gir tegn ti det, ska hunden springe raskeste vei ut ti apporten, pukke denne opp og returnere ti hundeføreren med denne. Når hunden har returnert ska apporten aveveres ti hundeføreren på tegn fra dommeren Dommerveiedning Det ska egges vekt på at hunden viser forståese for oppgaven, hviket innebærer at en hund som starter før kommando er gitt, men som ikeve henter apporten og aveverer denne ti hundeføreren Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

26 Appe ska godkjennes. En hund som tygger kraftig på en eer begge gjenstander ska underkjennes (med kraftig tygging menes når det er kraftige bitemerker i gjenstanden eer at gjenstanden ødeegges). En hund som sipper èn eer begge gjenstander og ikke pukker gjenstanden opp igjen for så å avevere ti fører, ska underkjennes. For øvrig må dommeren vurdere om hehetsbidet er tistrekkeig ti å bestå. Dette innebærer at små uregemessigheter i gjennomføringen av den ene apporteringen, kan oppveies av en god gjennomføring av den andre apporteringen. 2.6 Innkaing av fri hund Øvesen starter når hundeføreren har hunden ukobet i utgangsstiing. Hundeføreren ska på beskjed/tegn fra dommeren, øse hunden fra utgangsstiingen. Hunden ska ha fjernet seg minimum 25 m fra hundeføreren hvoretter denne på tegn fra dommeren ska kae inn hunden. Hunden ska returnere korteste vei ti hundeføreren og innta utgangsstiing Dommerveiedning Dersom ikke hunden sev beveger seg nødvendig distanse fra hundeføreren, kan dommeren eer en annen hjeper, kae på hunden sik at avstanden bir tistrekkeig. Dersom sik hjep nyttes, ska hunden få anedning ti å oppsøke den som påvirket før kommando om innkaing gis. Det ska egges vekt på at hunden ett ar seg kae inn og at den etter at innkaingskommandoen er gitt, returnerer raskeste vei tibake ti hundeføreren. En hund som returnerer ti hundefører, og bir hos denne, men ikke inntar utgangsstiing ska godkjennes. Hund som ikke kommer når hundeføreren kaer på den for tredje gang, ska underkjennes. 3. Konverteringer 3.1 Poitiet Ekvipasjer som er godkjent i poitiet trenger ikke å avegge appeprøven i NRH. 3.2 Forsvaret og HV Ekvipasjer som er godkjent patrujehund/varsingshund i Forsvaret/HV (med unntak av persone inne ti førstegangstjeneste) trenger ikke å avegge appeprøven i NRH. 3.3 Tovesenet Ekvipasjer som er godkjent i Tovesenet trenger ikke å avegge appeprøven i NRH 3.4 Andre Ekvipasjer med annen bakgrunn enn de nevnt i pkt 3.1, 3.2, 3.3 ska avegge appeprøven i NRH. 4 Ikrafttreden Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2010 med endringer gjedende fra 24. januar Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

27 Ettersøkning De 4, Ettersøkningsprogrammet 1 GJENNOMFØRING AV PRØVER 29 2 KLASSE B GENERELT MÅLSETTING SPORSØK Sporoppsøk Sporet Dommerkommentarer Grunnag for underkjenning RUNDERING Dommerkommentarer Godkjente medeformer Grunnag for underkjenning UKAS ARBEID Føgende momenter ska gjennomgåes og trenes på KRAV TIL GODKJENNING 31 3 FELTSØK DOMMERKOMMENTARER GRUNNLAG FOR UNDERKJENNING 32 4 MØRKESØK GRUNNLAG FOR UNDERKJENNING 32 5 ORIENTERINGSPRØVE, KLASSE A KRAV TIL BESTÅTT 33 6 KLASSE A/1. GANGS RE MÅLSETTING 33 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

28 Ettersøkning 6.2 SPORSØK Sporoppsøk Sporet Dommerkommentarer Grunnag for underkjenning RUNDERING Dommerkommentarer Godkjente medeformer Grunnag for underkjenning UKAS ARBEID Føgende moment ska gjennomføres og bestås Føgende momenter ska vises frem Krav ti godkjenning 36 7 KONVERTERINGER POLITIET FORSVARET/HV GODKJENT LAVINEEKVIPASJE NRH ANDRE 36 8 OVERGANGSORDNING 36 9 IKRAFTTREDEN 36 Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

29 Ettersøkning 1. Gjennomføring av prøver Spor og fet ska ikke arrangeres på snødekket/ rimdekket mark. Ved gjennomføring av runderingsøvesen på snødekt/ rimdekt underag ska hee runderingsterrenget overtråkkes før prøven starter. Overtråkkingen ska være angsgående og tversgående og ska også krysse midtinjen. 2. Kasse B 2.1 Generet Kasse B er en forberedese ti kasse A og består av prøver og ukas arbeid. Prøvene ska påbegynnes før kursstart og må bestås innen utøpet av den sesongen ukas arbeid gjennomføres. Ukas arbeid kan tas på hovedkurs eer på okae kurs over to heger eer over fire sammenhengende dager i fetet, ekskusiv prøver. Ved oppmøte ti ukas arbeid ska hunden beherske meding tisvarende krav i pkt Generee de. 2.2 Måsetting Måsettingen med kassen er å gi ekvipasjen forståese for så effektivt og raskt som muig, å kunne iverksette og gjennomføre søk etter savnede personer. 2.3 Sporsøk Sporets engde Sporets ader Sporets innhod Søketid ca. 500 meter 1-2 timer 3 gjenstander + suttgjenstand ca 30 minutter inkusive oppsøk Sporoppsøk Sporutgang egges meom to punkter med avstand 50 meter. Sporet ska krysse den tenkte injen meom disse punktene. Sporoppsøket ska ikke egges på grus/asfat. Hundeføreren gjennomfører sporoppsøket etter den tenkte inje meom de to punktene. Hundeføreren må ha medt rett spor før han/hun har gått frem og het tibake meom de to punktene og før hundeføreren har beveget seg mer enn ca 15 m ut fra den tenkte injen. Det gis anedning ti å mede fei spor to ganger Sporet Sporet ska om muig egges på varierende underag (ikke asfat) og i veksende terreng. Gjenstandene ska være bruksgjenstander eer deer av bruksgjenstander av fyrstikkeske størrese, dvs. et voum tisvarende en norma fyrstikkeske. Bearbeidede trekosser og naturpinner ska ikke benyttes. For øvrig kan gjenstander av ae typer materiae benyttes. Gjenstandene ska sippes ned i sporet, ikke egges, ikke tråkkes ned eer sparkes ned i eer under bakken og ikke kastes ti siden for sporet. Suttgjenstanden ska være en bruksgjenstand f.eks. jakke, støve, sekk eer ignende. Sporeggeren ska bevege seg på en naturig måte i terrenget, herunder egge inn naturige retningsendringer. Sporet kan være krysset. Dersom sporet er krysset ska det krysses av en annen enn sporegger. Tibakesøk i terrenget, etter at ekvipasjen har passert sutten, er ikke tiatt. For å få godkjent sporet må Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS Gjeder med endringer fra

Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder

Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 2, Grunnkurs Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 11 Del 3 Appellprøve 21 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Del 2, Grunnkursprogrammet NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GENERELT...3. 1.1 Målsetting...

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Del 2, Grunnkursprogrammet NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GENERELT...3. 1.1 Målsetting... NORSKE REDNINGSHUNDER Del 2, Grunnkursprogrammet 1 GENERELT...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Gjennomføring...3 1.2.1 Følgende emner skal gjennomgås og evt. trenes på...3 1.3 Krav til bestått...3 TEORETISK DEL

Detaljer

Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 KLASSE B...3 1.1 Generelt...3 1.2 Målsetting...3 1.3 Sporsøk...3 1.3.1 Sporoppsøk:...3 1.3.2 Sporet:...3 1.3.3 Dommerkommentarer:...3 1.3.4 Grunnlag for underkjenning...4

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund

Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund Utdanningsplan for instruktører trinn II - Brukshund Utarbeidet av Norsk Brukshundsports Forbund Revidert av Norsk Kennel Klub og Norsk Brukshundspports Forbunds Utdanningsutvalg for Brukshund Godkjent

Detaljer

HVALKJØTT pr. November 2007

HVALKJØTT pr. November 2007 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING

Detaljer

UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING

UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING Side 1 Forord Norsk Folkehjelp Sanitet er en viktig organisasjon i den norske redningstjenesten. Våre ledere og mannskaper er i innsats ved mellom 150 og 200 redningsaksjoner

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10 19. MA 1977 Side: INNHOLD: 282 Utnyttesen av fiskeråstoffer. 28 Større de av totafangsten ti konsum, mindre ti mjø

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING 2 Hva gjør en god astebi ti en fantastisk astebi? De feste vie si at det hander om effektivitet. Store ord, men hva betyr det egentig i praksis?

Detaljer

Lydighetsprøver. Bronsemerkeprøver Klasse I, II, III og Elite Norgesmesterskap. www.nkk.no. Gyldig fra 01.01.2011

Lydighetsprøver. Bronsemerkeprøver Klasse I, II, III og Elite Norgesmesterskap. www.nkk.no. Gyldig fra 01.01.2011 Lydighetsprøver Bronsemerkeprøver Klasse I, II, III og Elite Norgesmesterskap Gyldig fra 01.01.2011 www.nkk.no NKKs reglement for lydighetsprøver Innhold Del 1... 2 BRONSEMERKEPRØVE... 2 Del 2... 6 GENERELLE

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto.

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto. ÅRSRAPPORT 05 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2005 4 Banene 2005 8 Pengefyten 2005 10 Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken

Detaljer

Regler for lure coursing

Regler for lure coursing Regler for lure coursing Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT... 3 Generelt.... 3 Søknader... 3 Prøvedokumenter... 3 Ledelse av

Detaljer

I I. I Forskningsetikk I I. I seg med at man var bare med pa noe som ville ga sin gang uansett.

I I. I Forskningsetikk I I. I seg med at man var bare med pa noe som ville ga sin gang uansett. J~ Forskningsetikk o Etiske komiteer o Fusk i forskning o Media ETKK Konsesjonspiktige og medepiktige prosjekter Hva er god forskning? Forskningsetikk. av Monica Martinussen F orskning hander ikke bare

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Godkjent av Studieforbundet Natur & Miljø. Studieplannr.: XXXX. Utgitt av Norsk Kennel Klub 2004

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer