RAPPORT Juni Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT Juni 2001. Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus"

Transkript

1 RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

2 Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus ISBN: ISSN:

3 Rapport juni 0 2

4 Nasjonalt Register for Leddproteser INNHOLD Registeret 5 Resultater og trender i protesekirurgi i Norge 5 Registrering av operasjoner 7 Datautnyttelse 8 Administrative forhold 8 Deskriptiv statistikk og levetidskurver Hofteproteser Antall hofteproteseoperasjoner per år Insidens av primære hofteleddsproteser etter kjønn, år 997 og 2000 Primæroperasjonsårsaker 2 Aldersfordeling etter operasjonsår 2 Reoperasjonsårsaker 3 Reoperasjonstyper 4 Bentransplantasjon 4 Tilgang 5 Trochanterosteotomi 5 Systemisk antibiotika profylakse 5 Bruk av sement 6 Sement typer 7 Protesenavn, acetabulum 8 Protesenavn, femur 20 Fast/modulær caput 22 Caputdiameter på modulære proteser 23 Protesenavn, modulært caput 24 Levetidskurver for hofteproteser 25 Sementerte og usementerte proteser etter operasjonsår 25 Kneproteser 27 Antall kneproteseoperasjoner per år 27 Insidens av primære kneleddsproteser etter kjønn, år Antall kneproteseoperasjoner per år etter protesetype 28 Primæroperasjonsårsaker 29 Bruk av sement 30 Protesenavn 32 Reoperasjonsårsaker 37 Levetidskurver for kneproteser 39 Side Alle operasjoner 39 Sementerte proteser: Totalproteser med og uten patella, og 39 unicondylære proteser Sementerte totalproteser uten patella: Kvinner og menn 39 3

5 Rapport juni 0 Sementerte totalproteser uten patella: Yngre eller lik 60 år og 39 eldre enn 60 år Albueproteser 4 Antall albueproteseoperasjoner per år 4 Primæroperasjonsårsaker 4 Bruk av sement 4 Protesenavn 42 Reoperasjonsårsaker 42 Ankelproteser 43 Antall ankelproteseoperasjoner per år 43 Primæroperasjonsårsaker 43 Bruk av sement 43 Protesenavn 44 Reoperasjonsårsaker 44 Fingerproteser 45 Antall fingerproteseoperasjoner per år 45 Primæroperasjonsårsaker 45 Bruk av sement 46 Protesenavn 47 Reoperasjonsårsaker 48 Håndleddsproteser 49 Antall håndleddsproteseoperasjoner per år 49 Primæroperasjonsårsaker 49 Bruk av sement 49 Protesenavn 50 Reoperasjonsårsaker 50 Håndrotsproteser (CMC I) 5 Antall håndrotsproteseoperasjoner per år 5 Primæroperasjonsårsaker 5 Bruk av sement 5 Protesenavn 52 Reoperasjonsårsaker 52 Skulderproteser 53 Antall skulderproteseoperasjoner per år 53 Primæroperasjonsårsaker 53 Bruk av sement 54 Protesenavn 55 Reoperasjonsårsaker 57 Tåleddsproteser (MTP I) 59 Antall tåleddsproteseoperasjoner per år 59 Primæroperasjonsårsaker 59 Bruk av sement 59 Protesenavn 60 Reoperasjonsårsaker 60 Publikasjonsliste 6 4

6 Nasjonalt Register for Leddproteser REGISTERET Funksjonen til Nasjonalt Register for Leddproteser er først og fremst kvalitetskontroll og overvåkning av leddprotesekirurgien i Norge. Registeret inneholder nå informasjon fra ca hofteproteseoperasjoner fra perioden , og fra perioden er ca kneproteseoperasjoner og ca proteser i andre ledd registrert. Årets rapport er noe mer omfattende enn fjorårets både når det gjelder figurer og tabeller. Som i tidligere rapporter gis enkelte proteseresultater i form av levetidskurver, men hovedvekten er på deskriptiv statistikk i form av tabellerte data. Holdningen i registeret er at resultater i hovedsak bør gis i form av vitenskapelige foredrag, postere eller artikler. Dette begrunnes med at bak resultatene ligger det kompliserte analyser og vurderinger, og vi mener at resultater derfor bør gis sammen med en redegjørelse for utvelgelse av pasientmaterialer og statistiske metoder, og med en diskusjon om hvordan resultatene bør tolkes. Vi henviser derfor til vår referanseliste, som finnes bakerst i rapporten samt i tidligere års rapporter. RESULTATER OG TRENDER I PROTESEKIRURGI I NORGE Hofteproteser Totalresultatet for sementerte proteser har i perioden bedret seg betydelig i forhold til perioden Resultatet er imidlertid ikke bedre enn for perioden For usementerte proteser har det vært en bedring av resultatene i perioden , men resultatet av usementerte proteser generelt synes ikke å være bedre enn for sementerte proteser i noen aldersgrupper. Primæroperasjoner Antallet primære hofteproteser har vært økende gjennom hele perioden registeret har vært i funksjon og det opereres nå ca primære proteser per år. En ser at i de siste 5 årene har det vært operert flere pasienter i aldersgruppen over 80 år enn tidligere. Antallet pasienter som er blitt gitt usementerte hofteproteser har vært nærmest uendret de siste 4 årene. For sementerte proteser dominerer nå bruken av sement med antibiotikatilblanding og nesten 00 % av alle proteseoperasjoner blir gjort med dekke av systemisk antibiotika profylakse. Antallet protesetyper i bruk har ikke vært økende de senere år. Det er imidlertid fortsatt en del proteser med manglende dokumentasjon på gode langtidsresultater som brukes uten at dette er som ledd i kliniske kontrollerte studier. Revisjoner Antallet revisjoner har ikke økt, og i de siste 2 årene har revisjoner vært ca. 4,5 % av totalantallet. Dette er bedre enn i de fleste land og trenden er positiv. Det er likevel et potensiale for forbedring. I årsakene til reoperasjoner av proteser er det endringer. Løsning av proteser er nå en sjeldenere reoperasjonsårsak enn tidligere. Derimot har det vært en ganske tydelig økning av reoperasjoner på grunn av osteolyse og slitasje de senere 5

7 Rapport juni 0 år. Dette er hovedsakelig reoperasjoner på usementerte proteser med lengre observasjonstid enn 5 6 år. Luksasjoner Det har også gjennom hele registerets funksjonperiode vært en jevn økning av reoperasjoner på grunn av luksasjon av proteser. Luksasjon er nå årsak til 3 % av reoperasjonene mens luksasjon bare var årsak til 3% av reoperasjonene i 988. Vi arbeider med å utrede dette. Det ser ut til at økningen hovedsakelig har skjedd blant de modulære protesene. Med disse protesene gjøres det flere reoperasjoner for luksasjon hvis primærprotesen har hatt 28 mm eller mindre hodediameter (som er blitt vanligere de senere år) enn med 32 mm hode. Dette kan imidlertid ikke fullt ut forklare endringen. Usementerte proteser En ser fremdeles at usementerte kopper har større revisjonsrisk enn sementerte, først og fremt på grunn av mer slitasje og osteolyse på proteser etter 6 år eller mer. Imidlertid ser det ut til at resultatene av usementerte femurproteser kan være gode, men dette er proteser som er blitt introdusert i løpet av de siste 0 2 årene, og en har ikke bevis for at langtidsresultatene vil bli bedre enn for sementerte proteser. For protesetypene Tropic og Atoll har en påvist at resultatene blir dårligere dersom disse koppene brukes sammen med stålhoder enn når de brukes i kombinasjon med keramikkhoder. Vi har ikke data nok til å uttale oss om dette gjelder generelt for alle usementerte proteser. Sementerte proteser I et arbeid (Espehaug et al. 200) som er innsendt til publisering har vi påvist at sementtypene CMW og CMW 3 gav dårligere resultat enn Palacos og Simplex, når effekten av sementvalg ble studert i et materiale av Charnleyproteser. Tromboseprofylakse Vi har studert bruk av tromboseprofylakse ved hofteprotesekirurgi i Norge og samtidig har vi sett på den postoperative mortaliteten (Lie et al. 200, innsendt). Det har vært brukt svært mange forskjellige regimer, ofte bestående av kombinasjoner av ulike preparater, men det ble ikke påvist at typen av tromboseprofylakse hadde vesentlig innflytelse på pasientenes overlevelse etter proteseoperasjoner. Diagnosens betydning Av nyere resultater fra registeret vises til artikkel (Furnes et al.) i Journal of Bone and Joint Surgery (Br.) 200; 83-B: hvor en har studert diagnosens betydning for hofteproteseresultater. I denne artikkelen viser en at resultatet for proteser i de diagnosegrupper hvor pasientene ofte får protese i ung alder kan bli dårligere fordi disse aldersgruppene gjerne har vært operert med udokumenterte, usementerte proteser. Derimot finner en at når protesevalgets innflytelse elimineres, ved bare å inkludere én protesetype i analysene (sementert Charnley), at resultatene for nesten alle diagnosegrupper er like gode og at alderen betyr mindre. Unntak er gruppene fractura colli femoris som har en økt revisjonsrisk, og diagnosegruppen dysplasi med luksasjon, som 6

8 Nasjonalt Register for Leddproteser hadde økt tendens til løsning av acetabularkopper og luksasjon. Lav alder er en klar negativ prognostisk faktor spesielt ved bruk av usementerte proteser, og disse resultatene understreker betydningen av å velge veldokumenterte proteser til unge pasienter. En viser ellers til en oversiktartikkel (Havelin et al.) over registerets resultater som finnes i Acta Orthopaedica Scandinavica 2000: 7 (4): I denne artikkelen fokuseres blant annet på endringer i protesekirurgien i Norge de siste årene. Kneproteser Antallet primære kneproteseoperasjoner har økt fra 996 i 994 til.825 i år Dette er en forventet økning idet insidensen av proteseoperasjoner i Norge har vært betydelig lavere enn i for eksempel Sverige og andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Sannsynligvis er den norske befolkningen underbehandlet når det gjelder kneprotesekirurgi. I Norge er de fleste kneproteser sementerte og bruken av usementerte proteser har vært avtagende fra 994. Det har vært en klar økning i andelen proteser som settes inn med bevegelig polyethylen del. Det har også vært økning i antallet unicondylære kneproteser det siste året. De fleste kneproteser i Norge blir operert inn uten at en bruker patellaprotese. Protesene uten patella har lavere infeksjonsrisiko enn protesene hvor det blir satt inn patellaprotese. Derimot blir knærne uten patellaprotese oftere reoperert av andre årsaker, blant annet får en del av disse senere satt inn en patellakomponent p.g.a. smerter. Antall revisjoner i forhold til primæroperasjoner har holdt seg rundt 8 % helt siden 994. Dette er bedre enn rapportert fra Sverige hvor de har en høyere andel usementerte og unicondylære proteser i sitt materiale. Dette understreker at bruken av sementerte totalproteser er et godt og veldokumentert valg. REGISTRERING AV OPERASJONER Utskifting av plastdeler i usementerte kopper og i kneproteser Disse reoperasjonene må rapporteres som en revisjon, der en krysser av for årsaken til reoperasjon og for hva som ble gjort. I våre survival analyser vil vi alltid differensiere mellom ulike typer reoperasjoner. For eksempel vil vi vanligvis gi det totale antall revisjoner og deretter tall for reoperasjoner på grunn av aseptisk løsning, slitasje eller av osteolyse. Girdlestone operasjoner Fjerning av proteser eller protesedeler må rapporteres på vanlig måte der en angir årsaken til operasjonen. En må også rapportere innsetting av proteser etter tidligere Girdlestone operasjon. 7

9 Rapport juni 0 DATAUTNYTTELSE Fra forskjellige hold har det av og til vært hevdet at utnyttelsen av data i hofteregisteret kunne vært bedre, og vi arbeider med dette. Proteseforskning på enkeltsykehus Registerets medarbeidere er behjelpelig med å tilrettelegge datamaterialer for forskning på de forskjellige sykehus. Hittil har kapasiteten til dette arbeidet vært tilstrekkelig. Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner I år 2000 ble vi ferdig med et fellesprosjekt med Statens Helseundersøkelser og Oslo Ortopediske Universitetsklinikk om risikofaktorer for å få protesetrengende hoftesykdom (Flugsrud et al. 200, innsendt, omtalt i Dagens Medisin). Høsten 2000 samarbeidet vi med SINTEF Unimed om et delkapittel om fylkesvise variasjoner i hofte-protesekirurgi (rapport SINTEF Unimed-Samdata. Sykehus 2000-). Vi samarbeider regelmessig med Norsk Pasientregister for å ha kontroll på vår datakvalitet. Vi er også inne i et samarbeid med Riksrevisjonen som vil bruke en mindre del av våre data til å studere effektiviteten i norske sykehus. En representant fra registeret er med i en arbeidsgruppe i Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), Sintef Unimed. Gruppen studerer hvilken dokumenterte resultater som foreligger på de hofteproteser som var i bruk i Norge i år Til høsten vil vi sannsynligvis gå inn i et prosjekt sammen med Heltef. Dette er et arbeid som er bestilt av Sosial og Helse departementet. For øvrig er registeret en del av Locus for registerepidermiologi ved Universitetet i Bergen, og vi deltar også i EU-samarbeid om opprettelse av et europeisk register for leddproteser. Publikasjoner fra registeret I registeret er det for tiden 2 doktorgradskandidater, og vi forventer innlevering av disse arbeidene høsten 200 og Ellers vises til vår publikasjonsliste som finnes bakerst i årets rapport. ADMINISTRATIVE FORHOLD Utgiftene til drift av leddproteseregisteret blir dekket delvis av statlige regionale funksjonstilskudd og delvis av Haukeland sykehus. Det arbeides med å få registeret fullfinansiert fra Staten. I prinsippet eies leddproteseregisteret av Norsk Ortopedisk Forening, men drives av Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus. Personale Leddproteseregisteret har en overlegestilling på Ortopedisk avdeling, og registerarbeidet deles mellom Leif I. Havelin, som er ansatt som leder i registeret, professor Lars B. Engesæter, og overlege Ove Furnes. Furnes er daglig leder for registeret som inneholder 8

10 Nasjonalt Register for Leddproteser andre proteser enn hofteproteser. Birgitte Espehaug er statistiker og er ansatt som forsker ved registeret. Stein A. Lie er stipendiat ved Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Bergen, og forsker på leddproteseregisterets data. Professor Stein E. Vollset, ved Seksjon for medisinsk statistikk, har vært statistisk og vitenskapelig rådgiver for registeret de siste år, og har vært medforfatter ved de fleste arbeider som er utgått fra registeret. Sekretærer er Adriana Opazo og Inger Skar. Styringsgruppen for leddproteseregisteret, nedsatt av Norsk Ortopedisk forening. Styringsgruppens leder skal være en professor i ortopedi ved Universitetet i Bergen, og Einar Sudmann innehar denne posisjonen. Ortopedisk forening utnevner to medlemmer av styringgruppen, for tiden er dette Lars B. Engesæter og Astor Reigstad. Disse utnevnes for 2 år om gangen, men med mulighet for gjenvalg Avdelingsoverlegen ved Ortopedisk avdeling på Haukeland sykehus er medlem av styringsgruppen (p.t. Sven Byström) og leder for leddproteseregisteret, Leif I. Havelin, er også medlem. Nasjonalt Register for Leddproteser takker alle landets ortopediske kirurger, protese-leverandører, Haukeland sykehus, Hordaland fylkeskommune, Statens datasentral, Norsk pasientregister, Sintef Unimed, Helsetilsynet og Sosial- og Helsedepartementet for samarbeidet. Bergen Leif Ivar Havelin Ove Furnes Birgitte Espehaug Overlege, leder Overlege Statistiker/Forsker Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Tlf: /3743, Fax:

11 Rapport juni 0 0

12 Nasjonalt Register for Leddproteser +RIWHSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,0% 83,6% 85,3% 85,5% 86,9% 84,8% 82,8% Reoperasjon ,% 5,2% 7,2% 6,0% 6,4% 4,7% 4,5% WÃDQWDOO Komplett registrering fra 989 H U Q V MR H UD S OÃR WD Q $ 2SHUDVMRQVnU 3ULP URSHUDVMRQHU 5HRSHUDVMRQHU 55,0% av operasjonene var på høyre side. 69,2% av operasjonene var utført på kvinner. Gjennomsnittlig alder var 69,3 år. Insidens av primære hofteleddsproteser à H Uà H UÃS Q V MR UD H S OÃR WD Q $ H UH J \ E Q LQ Ã!à $OGHU.YLQQHUÃ.YLQQHUà 0HQQà 0HQQà Hofte

13 Rapport juni 0 Primæroperasjonsårsaker 3ULP UnUVDN Idiopatisk coxartrose ,4% Rheumatoid artritt 570 3,7% Seqv. fraktur colli fem ,5% Seqv. dysplasi 276 8,3% Seqv. dysplasi m/luks. 272,8% Seqv. Perthes/epifysiolyse 88,2% Bechterew 6 0,4% Annet 378 2,5% Mangler 69,% ,6% 69,0% 69,7% 70,5% 7,2% 73,3% ,8% 3,8% 3,6% 3,% 3,2% 3,0% ,8% 3,0% 2,6% 2,2% 0,7% 9,7% ,8% 7,0% 6,5% 6,8% 7,7% 6,6% ,2% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% ,4%,2%,4%,3%,4%,4% ,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% ,2% 4,% 3,9% 3,8% 3,7% 4,% ,7% 0,8%,3%,2%,0%,% WÃDQWDOO Alder etter operasjonsår U H Q MR V U D H S U R U LP ÃS Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU Hofte 2

14 Nasjonalt Register for Leddproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDNHU Reoperasjonsårsaker Løs acetabular komponent Løs femur komponent Luksasjon Dyp infeksjon Fraktur (ved protesen) Smerter Osteolyse u/ løsning Slitasje av plast Tidligere Girdlestone Annet Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig U H Q MR LV Y H ÃU Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU / VQLQJÃDYÃNRSS / VQLQJÃDYÃVWDPPH /XNVDVMRQ '\SÃLQIHNVMRQ )UDNWXUÃYHGÃSURWHVHQ 6PHUWHU 2VWHRO\VHÃRJÃVOLWDVMH $QQHW Hofte 3

15 Rapport juni 0 Reoperasjonstyper 5HRSHUDVMRQVW\SH Bytte, acetabulum 2,7% 6,7% 9,9%,8% 9,9% 9,8% 0,0% Bytte, caput 0,% 0,4% 0,8%,3%,4% 8,8% 2,4% Bytte, caput og acetabulum 0,7% 2,9% 0,8%,0% 5,5% 9,8% 8,7% Bytte, plastforing 0,2% 0,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,7% Bytte, plastforing og caput 0,4% 0,8% 2,9% 4,0% 5,4% 6,8% Bytte, femur 22,9% 26,% 23,3% 22,% 20,4% 8,3% 20,7% Bytte, hele protesen 58,6% 45,4% 42,2% 39,9% 36,6% 36,8% 3,6% Fjernet femurprotesen 0,% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% Girdlestone 2,5% 4,3% 5,9% 3,7% 3,6% 4,9% 3,8% Innsetting etter Girdlestone 0,6%,7% 3,3% 4,3% 4,3% 3,% 2,6% Annen operasjon 0,7%,2% 2,4%,8% 3,2%,9% 2,4% Mangler,% 0,% 0,2% 0,% 0,3% WÃDQWDOO Primæroperasjoner Bentransplantasjon %HQWUDQVSODQWDVMRQ Nei 86,7% 9,3% 90,9% 9,5% 92,2% 92,% 9,3% I acetabulum 7,0% 5,8% 5,6% 5,3% 5,4% 5,6% 6,7% I femur 3,%,2% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% I acetabulum og femur 2,3% 0,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Benpakking i acetabulum 0,0% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% Benpakking i femur 0,% 0,% 0,% 0,% Benpakking i fem. og acet. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mangler 0,9% 0,8%,7%,7%,4%,0%,2% WÃDQWDOO Revisjoner %HQWUDQVSODQWDVMRQ Nei 63,0% 53,8% 43,9% 38,9% 37,4% 36,6% 37,9% I acetabulum 9,0% 8,4% 3,2%,0% 3,0% 2,4% 3,5% I femur 9,2% 3,7%,6% 0,9% 2,2% 3,7% 3,2% I acetabulum og femur 7,3%,6%,9% 0,6% 8,5% 7,9% 9,6% Benpakking i acetabulum 0,0% 4,% 7,4% 7,% 7,7% 7,% Benpakking i femur 0,% 8,2% 3,%,5% 2,5% 0,5% Benpakking i fem. og acet. 0,0% 4,0% 5,7% 8,2% 7,3% 6,% Mangler,5% 2,3% 3,0% 2,3% 2,2%,9% 2,% WÃDQWDOO Hofte 4

16 Nasjonalt Register for Leddproteser Tilgang 7LOJDQJ Fremre (Smith-Petersen) Anterolateral Lateral Posterolateral Annen Mangler WÃDQWDOO 0,2% 0,4% 0,% 0,% 0,2% 0,% 0,3% 8,4% 6,5% 9,% 8,9% 9,7% 0,8%,0% 6,4% 68,2% 64,9% 68,9% 68,3% 66,2% 65,6% 29,% 24,2% 25,2% 2,6% 2,5% 22,4% 22,7% 0,0% 0,2% 0,% 0,% 0,% 0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 7URKDQWHURVWHRWRPL Nei Ja Mangler WÃDQWDOO Trochanterosteotomi 74,9% 86,2% 9,7% 92,4% 92,8% 94,7% 95,7% 23,8% 2,9% 7,0% 6,6% 6,5% 4,6% 3,6%,3% 0,9%,3%,0% 0,7% 0,6% 0,7% Primæroperasjoner Systemisk antibiotika profylakse $QWLELRWLND Nei Ja Mangler WÃDQWDOO 9,5%,4% 0,% 0,% 0,2% 0,% 0,2% 90,3% 98,5% 99,9% 99,9% 99,8% 99,9% 99,8% 0,2% 0,% 0,0% 0,0% Revisjoner $QWLELRWLND Nei Ja Mangler WÃDQWDOO 4,9%,6%,0% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 94,7% 98,2% 98,9% 99,3% 99,4% 99,% 99,5% 0,5% 0,3% 0,% 0,2% 0,3% Hofte 5

17 Rapport juni 0 Bruk av sement ved primæroperasjoner à U H Q MR V U D H S U R U LP ÃS Y OÃD H G Q $ à à à à à 2SHUDVMRQVnU 0DQJOHU$QQHW +\EULGÃVHPHQWHUWÃIHPXU +\EULGÃVHPHQWHUWÃDFHWDEXOXP 8VHPHQWHUWÃDFHWDEXOXPÃRJÃIHPXU 6HPHQWHUWÃDFHWDEXOXPÃRJÃIHPXUÃXDQWLELRWLND 6HPHQWHUWÃDFHWDEXOXPÃRJÃIHPXUÃPDQWLELRWLND Bruk av sement ved reoperasjoner Acetabulum 6HPHQWHULQJ Ikke skiftet 25,7% 32,3% 33,0% 32,8% 32,3% 34,4% 36,% Med antibiotika 49,4% 35,9% 35,4% 37,% 43,3% 4,2% 38,8% Uten antibiotika 2,2%,2% 0,4% 0,% 0,4% 0,2% 0,% Usementert 2,% 30,0% 30,8% 30,0% 23,9% 24,2% 24,9% Mangler,6% 0,7% 0,3% 0,% 0,% WÃDQWDOO Femur 6HPHQWHULQJ Ikke skiftet 5,9% 25,7% 30,5% 32,6% 35,9% 37,5% 43,5% Med antibiotika 60,9% 46,5% 44,5% 42,7% 42,4% 4,5% 35,9% Uten antibiotika 3,0% 3,%,% 0,2% 0,% Usementert 7,% 23,5% 23,2% 24,3% 2,3% 2,0% 20,2% Mangler 3,%,% 0,6% 0,2% 0,4% 0,3% WÃDQWDOO Hofte 6

18 Nasjonalt Register for Leddproteser Sementtyper ved primæroperasjon og reoperasjon Sementtyper benyttet i acetabulum 5HRSHUDVMRQVnUVDNHU Allofix-G m/gentamycin 0,0% Boneloc 6,0% CMW I 6,0%,% 4,4%,% 0,% 0,5% CMW I m/gentamycin 0,2%,5% 9,8% 7,2% 4,9%,7% 4,% CMW II CMW III 0,0% 0,0% 2,8% 2,7% CMW III m/gentamycin 0,0% 0,3% 0,0% Palacos 4,4% 3,8% 0,5% 6,2% 4,5% 3,0%,5% Palacos E-Flow 0,2% 0,2% Palacos m/gentamycin 46,5% 48,4% 65,5% 67,4% 72,6% 75,6% 84,4% Rifobac-palacos 0,3% 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,% Simplex 7,7% 4,8% 8,7% 3,9% 2,0%,9%,6% Simplex m/erythr.-colistin,9% 0,6% 0,9% 4,% 5,7% 7,3% 8,3% Sulfix-6 0,0% 0,0% Mangler 0,2% 0,% 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,0% WÃDQWDOO Sementtyper benyttet i femur 5HRSHUDVMRQVnUVDNHU Boneloc 5,9% CMW I 3,8% 9,5% 4,%,0% 0,% 0,4% CMW I m/gentamycin 0,2%,6% 9,% 5,9% 4,%,8% 4,4% CMW II CMW III CMW III m/gentamycin 0,0% 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 0,8% 0,0% CMW ,0% Palacos 2,4% 2,5% 0,% 5,7% 3,5% 2,2% 0,9% Palacos E-Flow 0,2% 0,2% 0,0% Palacos m/gentamycin 47,5% 48,5% 66,2% 68,3% 72,8% 74,7% 83,9% Rifobac-palacos 0,3% 0,0% 0,0% 0,% 0,% 0,% Simplex 7,% 5,3% 8,8% 4,3% 2,6% 2,5% 2,% Simplex m/erythr.-colistin,7%,0%,6% 4,6% 6,8% 8,2% 8,6% Sulfix-6 Zimmer bonecement Mangler 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,% 0,0% 0,% 0,0% 0,0% WÃDQWDOO Hofte 7

19 Rapport juni 0 Acetabulum proteser ved primæroperasjon 3URWHVHQDYQ ABG ATOLL BICON-PLUS 7 BIOMEX 6 2 CERAVER 42 4 CHARNLEY CHRISTIANSEN 5 2 CONTEMPORARY 5 COXA DURALOC ELITE ENDLER 650 EUROPEAN CUP SYSTEM EXETER GEMINI 508 HARRIS/GALANTE HG II 38 IGLOO IP LUBINUS 3 3 KRONOS LAGOON 6 2 LINK Cementless screw in cup 25 6 LMT M.E. MÜLLER 2 4 MODULAR HIP SYSTEM MOSCHER MÜLLER 82 MÜLLER STYLE 33 4 MÜLLER TYPE OMNIFIT OPTI-FIX ORIGINAL M.E. MÜLLER 34 PARHOFER PCA PEARL PLASMACUP 2 PLUS ENDO REFLECTION SCAN HIP 58 3 SECURFIT SP SPECTRON THARIES 4 TI-FIT TITAN TRI-LOCK PLUS 57 4 TRILOGY TROPIC WATSON FARRAR 87 3 WEBER ALLO PRO ZCA ZWEYMÜLLER 7 Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 8

20 Nasjonalt Register for Leddproteser Acetabulum proteser innsatt ved reoperasjon 3URWHVHQDYQ ABG ATOLL BICON-PLUS CHARNLEY CHRISTIANSEN COXA DURALOC ELITE ENDLER EUROPEAN CUP SYSTEM EXETER GEMINI HARRIS/GALANTE HG II IGLOO KRONOS LMT MODULAR HIP SYSTEM MÜLLER MÜLLER TYPE OCTOPUS OMEGA OMNIFIT OPTI-FIX ORIGINAL M.E. MÜLLER PARHOFER PCA PEARL PLASMACUP REFLECTION S-ROM SCAN HIP SECURFIT SP SPECTRON THARIES TI-FIT TITAN TRI-LOCK PLUS TRILOGY TROPIC WEBER ALLO PRO WEBER STÜHMER ZCA Ikke skiftet ved reoperasjon Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 9

21 Rapport juni 0 3URWHVHQDYQ ABG AML ANATOMIC BR ANATOMIC CC ANATOMIC HIP ANATOMIC OPTION AO 52 BICONTACT BIO-FIT BIO-FIT (sementert) CENTRALIGN CHARNLEY CORAIL CPS-PLUS CPT ELITE EPOCH EXETER FEMORA FILLER FJORD HARRIS/GALANTE HG MULTILOCK IP LUBINUS ITH KAR KMI KOTZ LANDOS (ukjent.var) LINK Rippensystem LMT LMT (sementert) LONGEVITY MS-30 MÜLLER STYLE MÜLLER TYPE MÜLLER TYPE V OMNIFIT ORIGINAL M.E. MÜLLER PARHOFER PCA PROFILE SCAN HIP SCP SP SPECTRON SYNERGY THARIES TI-FIT TITAN TITOP WEBER ZWEYMÜLLER Ikke satt inn (tidl. hemiprotese) Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Femur proteser ved primæroperasjon Hofte 20

22 Nasjonalt Register for Leddproteser 3URWHVHQDYQ Femur proteser innsatt ved reoperasjon ANATOMIC BR ANATOMIC CC 5 BI-METRIC 3 3 BIAS THP 2 9 BIO-FIT 39 BIO-FIT (sementert) CENTRALIGN CHARNLEY CHRISTIANSEN 0 CORAIL CPT ELITE EXETER FEMORA 37 6 FILLER 9 22 FJORD HARRIS/GALANTE 35 9 IP LUBINUS ITH KAR KENT HIP KOTZ 3 2 LANDOS (Reconstruction) LANDOS (ukjent.var) LMT 08 2 LMT (sementert) 0 4 MS MÜLLER TYPE 27 6 MÜLLER TYPE V 7 OMNIFIT ORIGINAL M.E. MÜLLER 5 2 PARHOFER 36 6 PROFILE 3 4 REEF SCAN HIP SL-REVISJONSPROTESE SP SPECTRON TI-FIT 3 5 TITAN WEBER 8 ZWEYMÜLLER 57 0 Ikke skiftet ved reoperasjon Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 2

23 Rapport juni 0 Fast/modulær caput Sementert femur &DSXW Fastsittende Modulær Mangler WÃDQWDOO Usementert femur &DSXW Fastsittende Modulær Mangler WÃDQWDOO U H V WH U R U S X P ÃIH Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU 0RGXO UÃVHPHQWHUWÃSURWHVH 0RGXO UÃXVHPHQWHUWÃSURWHVH Hofte 22

24 Nasjonalt Register for Leddproteser Caputdiameter på modulære proteser 'LDPHWHU 22 mm mm mm mm mm mm Mangler/Annet WÃDQWDOO W X S D U WÃF O X G R ÃP G H U ÃP H V WH U R U S X P ÃIH Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU PP PP PP PP 0DQJOHU$QQHW Hofte 23

25 Rapport juni 0 3URWHVHQDYQ Modulære caput proteser, alle operasjoner ABG ALLO PRO HODER AML BICONTACT BIOLOX BIOTECHNI CERAMIC OSTEO CERAMTEC CHRISTIANSEN CPT ELITE EXETER FEMORA FJORD HARRIS/GALANTE HASTINGS HIP IGLOO KOTZ LANDOS HODER LINK Rippensystem 20 8 LMT LORD HODE MALLORY-HEAD MITTELMEIER 5 4 OMNIFIT PARHOFER PCA PLUS ENDO PROFILE PROTEK HODER SL-REVISJONSPROTESE SP SURGIVAL TI-FIT UNIVERSAL WEBER 9 8 ZIRCONIA ZWEYMÜLLER Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 24

26 Overlevelseskurver for hofteproteser Endepunkt er alle revisjoner SEMENTERTE PROTESER Prosent intakte proteser Antall år etter primær operasjon USEMENTERTE PROTESER 00 Prosent intakte proteser Antall år etter primær operasjon

27 Rapport juni 0 Hofte 26

28 Nasjonalt Register for Leddproteser.QHSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,0% Reoperasjon 75 7,0% ,6% 87 7,4% 076 9,0% 07 9,0% 250 9,0% 23 9,0% 47 9,8% 27 8,2% 588 9,% 55 8,9% ,0% 58 8,0% U H Q MR V UD H S OÃR WD Q $ 2SH UDVMRQV nu 3ULP URSHUDVMRQHU 5HRSHUDVMRQHU Insidens av primære kneleddsproteser 2000 Ã H UÃ H UÃS Q V MR H UD S OÃR WD Q $ H UH J \ E Q LQ Ã!Ã $OGHU.YLQ QH U 0HQQ Kne 27

29 Rapport juni 0.QHSURWHVHU 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃWRWDOSURWHVHÃPSDWHOOD 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,5% 36 88,9% ,5% ,0% ,3% ,3% ,3% Reoperasjon 42 0,5% 45,% 58 2,5% 55,0% 59,7% 85 7,7% 68 9,7% 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃWRWDOSURWHVHÃXSDWHOOD 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,9% 65 95,5% ,6% ,3% ,6% ,9% ,7% Reoperasjon 7 3,% 29 4,5% 40 6,4% 45 5,7% 50 5,4% 57 5,% 73 5,3% 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃXQLFRQG\O UÃSURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 07 98,2% 09 97,3% 87 00,0% 63 00,0% 88 00,0% 29 98,5% ,2% Reoperasjon 2,8% 3 2,7% 2,5% 2 0,8% 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃSDWHOORIHPRUDOÃSURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 3 00,0% 5 00,0% 2 00,0% 2 00,0% 3 00,0% 00,0% 5HRSHUDVMRQHUÃDYÃNQHSURWHVHUÃXWHQÃSURWHVHVNLIWLQJ 2SHUDVMRQ Reoperasjon 4 00,0% 0 00,0% 9 00,0% 23 00,0% 8 00,0% 0 00,0% 5 00,0% Kne 28

30 Nasjonalt Register for Leddproteser Diagnose ved primæroperasjon av totalproteser i kne 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Sequele ligamentskade Sequele meniskskade Akutt fraktur Infeksjonssequele Annet Mangler Mer enn en primærdiagnose er mulig. Diagnose ved primæroperasjon av unicondylære proteser i kne 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Sequele ligamentskade 2 Sequele meniskskade Annet Mangler 2 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Kne 29

31 Rapport juni 0 Sementering, primær operasjon av totalproteser i kne Femur 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 64,9% 73,7% 75,6% 83,% 88,5% 88,2% 86,6% Uten antibiotika 9,8% 2,3% 6,2% 2,8% 2,6% 2,2% 2,5% Usementert 4,9% 3,6% 7,8% 3,9% 8,7% 9,6% 0,9% Mangler 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Tibia 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 73,9% 82,9% 89,2% 94,3% 96,5% 96,6% 96,7% Uten antibiotika 20,8% 2,6% 6,2% 2,8% 2,5% 2,2% 2,4% Usementert 5,0% 3,8% 4,3% 2,5%,0%,% 0,8% Mangler 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,% 0,% 0,% Patella 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 70,0% 75,3% 86,7% 93,9% 94,2% 94,3% 92,3% Uten antibiotika 2,3% 7,8% 4,7% 2,5% 2,5% 2,9%,9% Usementert 7,% 6,3% 8,6% 3,4% 3,0% 2,9% 5,8% Mangler 0,6% 0,6% 0,2% 0,2% Kne 30

32 Sementering, reoperasjon av totalproteser i kne Femur 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 90,0% 87,2% 86,0% 9,% 98,3% 92,9% 9,0% Uten antibiotika 6,7% 5,% 3,5% 3,6% 3,0% Usementert 3,3% 5,% 8,8% 5,4%,7% 5,7% 6,0% Mangler 2,6%,8%,4% Nasjonalt Register for Leddproteser Tibia 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 88,2% 95,2% 93,2% 93,9% 98,5% 98,8% 97,7% Uten antibiotika 2,9% 4,8% 6,8% 4,5%,5% 2,3% Usementert 2,9%,5% Mangler 5,9%,2% Patella 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 86,7% 80,0% 92,2% 95,7% 00,0% 00,0% 95,7% Uten antibiotika,% 5,9% 4,3% Usementert 3,3% 6,7% 2,0% 4,3% Mangler 0,0% 2,2% Kne 3

33 Rapport juni 0 Protesenavn, totalproteser i kne Femurproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ AGC Duracon Genesis I Interax I.S.A Kinemax Kotz LCS LCS Universal MG II NexGen Profix Tricon -C Tricon M Femurproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Accord 6 AGC Duracon Genesis I Guepar Interax I.S.A. 3 Kinemax Kinemax Rotating Hinge Kotz 2 LCS 3 9 Link endo-model 3 NexGen Profix 4 3 Tricon -C Tricon M Tricon revision 4 4 Kne 32

34 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, totalproteser i kne Tibiaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ AGC Duracon Genesis I Interax I.S.A Kinemax Kotz LCS LCS Universal 0 26 MG II NexGen PCA-Duracon Profix Tricon -C 6 Tricon II Tibiaproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Accord 3 2 AGC Duracon Genesis I Guepar Interax I.S.A. 3 Kinemax LCS LCS Universal NexGen PCA-Duracon 2 Profix 3 5 Tricon II Kne 33

35 Rapport juni 0 Protesenavn, totalproteser i kne Patellaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ AGC Duracon Genesis I Kinemax LCS NexGen Profix 3 2 Tricon II Patellaproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Accord 4 AGC Blauth Duracon Genesis I Kinemax Kotz 2 LCS 5 NexGen 3 PCA-Duracon Profix 2 Tricon II Kne 34

36 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, unicondylære proteser i kne Femurproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ "Marmor-protese" Duracon Genesis UNI LINK Schlitten UNI 2 2 Miller/Galante UNI MOD III Oxford UNI (II) Oxford UNI (III) Femurproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Genesis UNI MOD III Oxford UNI (II) Tibiaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ Duracon Genesis UNI LINK Schlitten UNI 2 2 Miller/Galante UNI MOD III Oxford UNI (II) Oxford UNI (III) Tibiaproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Genesis UNI MOD III 2 Kne 35

37 Rapport juni 0 Protesenavn, patellofemorale proteser Femurproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ Link Lubinus patella 2 Patella Mod III / Patella II Patellaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ Link Lubinus patella 2 Patella Mod III / Patella II Kne 36

38 Nasjonalt Register for Leddproteser Årsak til reoperasjon ved tidligere totalprotese i kne 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Løs patellaprotese Luksasjon av patella Luksasjon (ikke patella) Instabilitet Aksefeil Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing Annet Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Årsak til reoperasjon ved tidligere unicondylære proteser i kne 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs distal protesedel Instabilitet Aksefeil Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing Annet Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Kne 37

39 Rapport juni 0 Kne 38

40 Overlevelseskurver for kneproteser Endepunkt er alle revisjoner ALLE PROTESER SEMENTERTE PROTESER Total med patella Prosent intakte proteser Prosent intakte proteser Total uten patella Unicondylær Antall år etter primær operasjon Antall år etter primær operasjon SEMENTERTE TOTALPROTESER UTEN PATELLA 00 Kvinner SEMENTERTE TOTALPROTESER UTEN PATELLA 00 > 60 år Prosent intakte proteser Menn Prosent intakte proteser <=60 år Antall år etter primær operasjon Antall år etter primær operasjon 39

41 Rapport juni 0 Kne 40

42 Nasjonalt Register for Leddproteser $OEXHSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 70 87,5% Reoperasjon 0 2,5% 64 86,5% 0 3,5% 55 93,2% 4 6,8% 56 8,2% 3 8,8% 42 82,4% 9 7,6% 49 79,0% 3 2,0% 37 75,5% 2 24,5% Diagnose ved primæroperasjon av albueproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Akutt fraktur 2 Annet Mangler 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av albueproteser Humerus 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 6,6% 66,2% 50,9% 66,7% 63,0% 36,8% 56,% Uten antibiotika 32,9% 23,% 30,9% 8,3% 9,6% 26,3% 4,6% Usementert 2,7% 0,8% 8,2% 25,0% 5,2% 35,% 29,3% Mangler 2,7% 2,2%,8% Underarmskomponent 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 59,7% 70,8% 60,7% 80,3% 76,6% 70,2% 69,6% Uten antibiotika 3,2% 20,8% 32,% 9,% 9,% 22,8% 3,0% Usementert 7,8% 8,3% 7,% 0,6% 4,3% 5,3% 5,2% Mangler,3%,8% 2,2% Albue 4

43 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av albueproteser Humerus 3URGXNWÃQDYQ GSB III 5 8 IBP 8 Kudo Norway Schlein Souter Strathclyde Underarmskomponent 3URGXNWÃQDYQ ERS GSB III 5 8 IBP 8 Kudo Norway Silastic H.P Souter Strathclyde Årsak til reoperasjon av albueproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Luksasjon 2 2 Instabilitet 2 Aksefeil Dyp infeksjon 2 Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing 2 Annet Mangler Albue 42

44 Nasjonalt Register for Leddproteser $QNHOSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 84,6% Reoperasjon 2 5,4% 8 88,9%,% 7 89,5% 2 0,5% 8 72,7% 3 27,3% 2 66,7% 33,3% 22 95,7% 4,3% 9 86,4% 3 3,6% Diagnose ved primæroperasjon av ankelproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose 5 5 Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Sequele ligamentskade Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av ankelproteser Tibia 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 46,2% 62,5% 4,2% 44,4% 3,6% Uten antibiotika 46,2% 37,5% 7,6% Usementert 4,2% 55,6% 00,0% 00,0% 86,4% Mangler 7,7% Fotdel 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 53,8% 62,5% 4,2% 44,4% 9,5% Uten antibiotika 46,2% 37,5% 7,6% Usementert 4,2% 55,6% 00,0% 00,0% 90,5% Ankel 43

45 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av ankelproteser Tibia 3URGXNWÃQDYQ Link S.T.A.R Norwegian TPR Fotdel 3URGXNWÃQDYQ Link S.T.A.R Norwegian TPR Årsak til reoperasjon av ankelproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Instabilitet Aksefeil 2 Fraktur (nær protesen) Smerter 2 Annet Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Ankel 44

46 Nasjonalt Register for Leddproteser )LQJHUSURWHVHU 0&3 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 33 96,2% ,0% 88 85,% 28 9,2% 227 9,5% ,5% 97 84,5% Reoperasjon 3 3,8% 32 2,0% 33 4,9% 2 8,8% 2 8,5% 33,5% 36 5,5% 3,3 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 00,0% 2 00,0% 5 83,3% 4 80,0% 7 00,0% 4 00,0% Reoperasjon 6,7% 4 00,0% 20,0% Diagnose ved primæroperasjon av MCP proteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele 3 Mb. Bechterew 3 Infeksjonssequele Annet Mangler Mer enn en primærdiagnose er mulig. Diagnose ved primæroperasjon av PIP proteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Akutt fraktur Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Finger 45

47 Rapport juni 0 Sementering, primær operasjon og reoperasjon av MCP proteser Proximal 6HPHQWHULQJ Uten antibiotika 0,4% Usementert 99,% 00,0% 00,0% 98,7% 00,0% 00,0% 99,6% Mangler 0,9%,3% Distal 6HPHQWHULQJ Usementert 00,0% 00,0% 00,0% Sementering, primær operasjon og reoperasjon av PIP proteser Proximal 6HPHQWHULQJ Usementert 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% Distal 6HPHQWHULQJ Usementert 00,0% 00,0% Finger 46

48 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av MCP proteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Avanta MCS 4 2 Moje NeuFlex Silastic HP Distal 3URGXNWÃQDYQ MCS 4 2 Moje Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av PIP proteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Avanta 4 2 MCS 3 NeuFlex 3 Silastic HP Distal 3URGXNWÃQDYQ MCS 3 Finger 47

49 Rapport juni 0 Årsak til reoperasjon ved innsetting av MCP protese 5HRSHUDVMRQVnUVDN Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Løs prox. protesedel 4 Løs distal protesedel 2 Luksasjon 4 4 Instabilitet Aksefeil Dyp infeksjon 4 Fraktur (nær protesen) Smerter Brukket/defekt komp Annet Mangler 5 2 Årsak til reoperasjon ved innsetting av PIP protese 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Instabilitet Brukket/defekt komp. 4 Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Finger 48

50 Nasjonalt Register for Leddproteser +nqgohggvsurwhvhu 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 4 80,0% Reoperasjon 20,0% 2 66,7% 33,3% 3 00,0% 30 93,8% 2 6,3% 7 94,4% 5,6% Diagnose ved primæroperasjon av håndleddsproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose 2 Rheumatoid artritt Mb. Bechterew Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av håndleddsproteser Proximal 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 7,6% Usementert 00,0% 00,0% 00,0% 96,8% 82,4% Mangler 3,2% Distal 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 5,9% Usementert 00,0% 00,0% 94,% Håndledd 49

51 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av håndleddsproteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Biax Silastic ulnar head 4 2 Distal 3URGXNWÃQDYQ Biax Årsak til reoperasjon av håndleddsproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Aksefeil Dyp infeksjon Smerter Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Håndledd 50

52 Nasjonalt Register for Leddproteser +nqgurwvsurwhvhu&0&, 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 9 95,0% Reoperasjon 5,0% 26 96,3% 3,7% 34 97,% 2,9% 2 77,8% 6 22,2% 23 95,8% 4,2% 30 93,8% 2 6,3% 34 82,9% 7 7,% Diagnose ved primæroperasjon av håndrotsproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele 2 Mb. Bechterew Annet 3 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av håndrotsproteser Proximal (Enkomponent) 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 3,% Usementert 95,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 96,9% 00,0% Mangler 5,0% Håndrot 5

53 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av håndrotsproteser Proximal (Enkomponent) 3URGXNWÃQDYQ Custom made 4 Silastic Trapezium Swanson Titanium Basal Mangler 6 8 Årsak til reoperasjon av håndrotsproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Luksasjon 4 Instabilitet 2 Smerter 2 6 Annet Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Håndrot 52

54 Nasjonalt Register for Leddproteser 6NXOGHUSURWHVHU SURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 28 90,3% Reoperasjon 3 9,7% 3 86,% 5 3,9% 29 85,3% 5 4,7% 5 00,0% 0 7,4% 4 28,6% 24 88,9% 3,% 26 83,9% 5 6,% +HPLSURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 93 95,9% Reoperasjon 4 4,% 85 94,4% 5 5,6% 92 92,9% 7 7,% 33 95,0% 7 5,0% 9 88,% 6,9% 34 89,9% 5 0,% 94,% 7 5,9% Diagnose ved primæroperasjon av totalproteser i skulder 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Akutt fraktur Infeksjonssequele Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Diagnose ved primæroperasjon av hemiproteser i skulder 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew 2 5 Sequele ligamentskade Sequele meniskskade 2 Akutt fraktur Infeksjonssequele Annet Mangler 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Skulder 53

55 Rapport juni 0 Sementering, primær operasjon og reoperasjon av totalproteser i skulder Glenoid 3URGXNWÃQDYQ Med antibiotika 6,5% 6,3% 7,7% 6,9% Uten antibiotika 3,2% 3,% 3,4% Usementert 83,9% 00,0% 90,6% 00,0% 92,9% 92,3% 89,7% Mangler 6,5% 7,% Humerus 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 0,0% 4,8% 34,6% 6,7% 5,4% 25,0% Uten antibiotika 6,7% 3,6% Usementert 83,3% 85,2% 65,4% 93,3% 00,0% 84,6% 7,4% Sementering, primær operasjon og reoperasjon av hemiproteser i skulder Humerus 3URGXNWÃQDYQ Med antibiotika 37,5% 52,8% 47,4% 38,% 47,7% 50,4% 6,% Uten antibiotika 8,8% 2,4% 3,2% 2,2%,5%,4% 2,7% Usementert 43,8% 34,8% 49,5% 59,7% 50,8% 48,2% 36,3% Skulder 54

56 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av totalproteser i skulder Glenoid 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta III Global Monosperical Nottingham 5 Caput humeri 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Delta III Global Nottingham 5 0 Humerus 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Delta III Global Monosperical Nottingham 2 2 Skulder 55

57 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av hemiproteser i skulder Caput humeri 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Global Modular Modular Resection Nottingham Humerus 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Global Modular Modular Resection Monosperical Neer Neer II Nottingham Scan Shoulder Skulder 56

58 Nasjonalt Register for Leddproteser Årsak til reoperasjon ved innsetting av totalproteser i skulder 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel 2 Løs distal protesedel Luksasjon 2 Instabilitet Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter 2 3 Annet 2 Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Årsak til reoperasjon ved innsetting av hemiproteser i skulder 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Luksasjon 3 Instabilitet Dyp infeksjon 3 Fraktur (nær protesen) 2 Smerter Defekt plastforing Annet 2 4 Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Skulder 57

59 Rapport juni 0 Skulder 58

60 Nasjonalt Register for Leddproteser 7nOHGGVSURWHVHU073, 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 83 92,2% Reoperasjon 7 7,8% 7 89,9% 8 0,% 79 90,8% 8 9,2% 69 90,8% 7 9,2% 65 76,5% 20 23,5% 74 83,% 5 6,9% 66 76,7% 20 23,3% Diagnose ved primæroperasjon av tåleddsproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew 2 Sequele ligamentskade Annet Mangler 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av tåleddsproteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Med antibiotika,2% 2,5% Usementert 97,8% 00,0% 00,0% 00,0% 98,7% 98,8% 97,5% Mangler 2,2%,3% Distal 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 6,7% 6,7% Usementert 00,0% 83,3% 93,3% Tå 59

61 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av tåleddsproteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Biomet Total Toe Silastic HP Sutter Swanson Titanium 5 Distal 3URGXNWÃQDYQ Biomet Total Toe Årsak til reoperasjon av tåleddsproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs distal protesedel Luksasjon Instabilitet 2 Aksefeil Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing Annet Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Tå 60

62 Nasjonalt Register for Leddproteser PUBLIKASJONSLISTE Doktoravhandlinger:. Havelin LI. Hip arthroplasty in Norway The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. Bergen, Norway: University of Bergen, Espehaug B. Quality of total hip replacements in Norway The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. Bergen, Norway: University of Bergen, 998. Artikler: 3. Engesæter LB, Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE. Kunstige hofteledd i Norge. Tidsskr Nor Laegefor 992; 2: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE, Engesæter LB, Langeland N. The Norwegian Arthroplasty Register. A survey of 7,444 total hip replacements. Acta Orthop Scand 993; 64: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SB, Engesæter LB: Early failures among 4,009 cemented and,326 uncemented prostheses for primary coxarthrosis. The Norwegian Arthroplasty Register, Acta Orthop Scand 994; 65: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE, Engesæter LB. Early aseptic loosening of uncemented femoral components in primary total hip replacement. A review based on the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg (Br) 995; 77B: Havelin, LI, Espehaug, B, Vollset, SE, Engesaeter LB. The effect of cement type on early revision of Charnley total hip prostheses. A review of 8,579 primary arthroplasties from the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg (Am) 995; 77A: Havelin, LI, Vollset, S E, Engesaeter LB. Revision for aseptic loosening of uncemented cups in 4,352 primary total hip prostheses. A report from the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand 995; 66: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Vollset SE, Langeland N. Early revision among 2,79 hip prostheses. A comparison of 0 different prosthesis brands reported to the Norwegian Arthroplasty Register, Acta Orthop Scand 995; 66: Furnes A, Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB, Vollset SE. The economic impact of 6

63 Rapport juni 0 failures in total hip replacement surgery. The Norwegian Arthroplasty Register Acta Orthop Scand 996; 67: Skeide BE, Lie SA, Engesæter LB, Vollset SE. Totalprotese etter fractura colli femoris. Resultater fra Nasjonalt Register for Leddproteser. Tidsskr Nor Lægefor 996; 6: Furnes A, Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB. Kvalitetskontroll av proteseoperasjoner i kne, ankel-, tå-, skulder-, albue- og fingerledd i Norge 994. En rapport etter det første året med registrering i Nasjonalt Register for Leddproteser. Tidsskr for Nor Lægefor 996; 6: Engesæter LB, Furnes A, Havelin LI, Lie SA, Vollset SE. Hofteregisteret. God samfunnsøkonomi. Tidsskr Nor Lægefor 996; 6: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Langeland N, Vollset SE. Patient-related risk factors for early revision of total hip replacements - A population register-based case-control study. Acta Orthop Scand 997; 68: Espehaug B, Engesæter LB, Vollset SE, Havelin LI, Langeland N. Antibiotic prophylaxis in total hip arthroplasty. Review of 0,905 primary cemented total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register, J Bone Joint Surg (Br) 997; 79B: Furnes O, Lie SA, Havelin LI, Vollset SE, Engesæter LB. Exeter and Charnley arthroplasties with Boneloc or high viscosity cement. Comparison of 27 arthroplasties followed for 5 years in the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand 997; 68: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Langeland N, Vollset SE. Patient satisfaction and function after primary and revision total hip replacement. Clin Orthop 998; 35: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Vollset SE. The effect of hospital-type and operating volume on the survival of hip replacements. A review of 39,505 primary total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register, Acta Orthop Scand 999; 70: Havelin LI. The Norwegian Arthroplasty Register. In: Jacob RP, Fulford P, Horan F, editors. European Instructional Course Lectures, Volume 4, 999. London: The British Society of Bone and Joint Surgery, 999: Havelin LI. The Norwegian Joint Registry. Bull Hosp Jt Dis. 999; 58: Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB, Gjessing HK, Vollset SE. Mortality after total 62

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Hofteproteser hos pasienter under 20 år

Hofteproteser hos pasienter under 20 år Hofteproteser hos pasienter under 20 år Selvrapportert helse og livskvalitet Yili Qiu Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet I samarbeid med CIRRO forskningssenter UNIVERSITETET I OSLO 2015 I Hofteproteser

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD.

BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 188 BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. Frede

Detaljer

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 LINK LUBINUS SPII H I P 642-Aen2003(2)06.05Link The LINK SPII Unsurpassed in Clinical Outcomes!

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Utviklingsdysplasi av hofteleddet hos nyfødte og spedbarn undersøkt ved UNN Tromsø, 2001-2003

Utviklingsdysplasi av hofteleddet hos nyfødte og spedbarn undersøkt ved UNN Tromsø, 2001-2003 Utviklingsdysplasi av hofteleddet hos nyfødte og spedbarn undersøkt ved UNN Tromsø, 2001-2003 5.års oppgave i Stadium IV Medisinstudiet ved universitet i Tromsø Forfatter: Ole Mikal Wormdal, kull MK-03

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

Nr 2/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 2/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 2/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi KINESIO TAPING Oslo 5.-6. april 2013 Royal Christiania Hotel Med blant annet: Dr. Kenzo Kase Oppfinner og utvikler

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Høstmøteboken 2010. Vitenskapelig program og abstrakter 25. - 29. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening

Høstmøteboken 2010. Vitenskapelig program og abstrakter 25. - 29. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Høstmøteboken 2010 Vitenskapelig program og abstrakter 25. - 29. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening CORAIL hofteprotese 97% overlevelse etter 15 år. 5456 pasienter

Detaljer