RAPPORT Juni Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT Juni 2001. Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus"

Transkript

1 RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

2 Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus ISBN: ISSN:

3 Rapport juni 0 2

4 Nasjonalt Register for Leddproteser INNHOLD Registeret 5 Resultater og trender i protesekirurgi i Norge 5 Registrering av operasjoner 7 Datautnyttelse 8 Administrative forhold 8 Deskriptiv statistikk og levetidskurver Hofteproteser Antall hofteproteseoperasjoner per år Insidens av primære hofteleddsproteser etter kjønn, år 997 og 2000 Primæroperasjonsårsaker 2 Aldersfordeling etter operasjonsår 2 Reoperasjonsårsaker 3 Reoperasjonstyper 4 Bentransplantasjon 4 Tilgang 5 Trochanterosteotomi 5 Systemisk antibiotika profylakse 5 Bruk av sement 6 Sement typer 7 Protesenavn, acetabulum 8 Protesenavn, femur 20 Fast/modulær caput 22 Caputdiameter på modulære proteser 23 Protesenavn, modulært caput 24 Levetidskurver for hofteproteser 25 Sementerte og usementerte proteser etter operasjonsår 25 Kneproteser 27 Antall kneproteseoperasjoner per år 27 Insidens av primære kneleddsproteser etter kjønn, år Antall kneproteseoperasjoner per år etter protesetype 28 Primæroperasjonsårsaker 29 Bruk av sement 30 Protesenavn 32 Reoperasjonsårsaker 37 Levetidskurver for kneproteser 39 Side Alle operasjoner 39 Sementerte proteser: Totalproteser med og uten patella, og 39 unicondylære proteser Sementerte totalproteser uten patella: Kvinner og menn 39 3

5 Rapport juni 0 Sementerte totalproteser uten patella: Yngre eller lik 60 år og 39 eldre enn 60 år Albueproteser 4 Antall albueproteseoperasjoner per år 4 Primæroperasjonsårsaker 4 Bruk av sement 4 Protesenavn 42 Reoperasjonsårsaker 42 Ankelproteser 43 Antall ankelproteseoperasjoner per år 43 Primæroperasjonsårsaker 43 Bruk av sement 43 Protesenavn 44 Reoperasjonsårsaker 44 Fingerproteser 45 Antall fingerproteseoperasjoner per år 45 Primæroperasjonsårsaker 45 Bruk av sement 46 Protesenavn 47 Reoperasjonsårsaker 48 Håndleddsproteser 49 Antall håndleddsproteseoperasjoner per år 49 Primæroperasjonsårsaker 49 Bruk av sement 49 Protesenavn 50 Reoperasjonsårsaker 50 Håndrotsproteser (CMC I) 5 Antall håndrotsproteseoperasjoner per år 5 Primæroperasjonsårsaker 5 Bruk av sement 5 Protesenavn 52 Reoperasjonsårsaker 52 Skulderproteser 53 Antall skulderproteseoperasjoner per år 53 Primæroperasjonsårsaker 53 Bruk av sement 54 Protesenavn 55 Reoperasjonsårsaker 57 Tåleddsproteser (MTP I) 59 Antall tåleddsproteseoperasjoner per år 59 Primæroperasjonsårsaker 59 Bruk av sement 59 Protesenavn 60 Reoperasjonsårsaker 60 Publikasjonsliste 6 4

6 Nasjonalt Register for Leddproteser REGISTERET Funksjonen til Nasjonalt Register for Leddproteser er først og fremst kvalitetskontroll og overvåkning av leddprotesekirurgien i Norge. Registeret inneholder nå informasjon fra ca hofteproteseoperasjoner fra perioden , og fra perioden er ca kneproteseoperasjoner og ca proteser i andre ledd registrert. Årets rapport er noe mer omfattende enn fjorårets både når det gjelder figurer og tabeller. Som i tidligere rapporter gis enkelte proteseresultater i form av levetidskurver, men hovedvekten er på deskriptiv statistikk i form av tabellerte data. Holdningen i registeret er at resultater i hovedsak bør gis i form av vitenskapelige foredrag, postere eller artikler. Dette begrunnes med at bak resultatene ligger det kompliserte analyser og vurderinger, og vi mener at resultater derfor bør gis sammen med en redegjørelse for utvelgelse av pasientmaterialer og statistiske metoder, og med en diskusjon om hvordan resultatene bør tolkes. Vi henviser derfor til vår referanseliste, som finnes bakerst i rapporten samt i tidligere års rapporter. RESULTATER OG TRENDER I PROTESEKIRURGI I NORGE Hofteproteser Totalresultatet for sementerte proteser har i perioden bedret seg betydelig i forhold til perioden Resultatet er imidlertid ikke bedre enn for perioden For usementerte proteser har det vært en bedring av resultatene i perioden , men resultatet av usementerte proteser generelt synes ikke å være bedre enn for sementerte proteser i noen aldersgrupper. Primæroperasjoner Antallet primære hofteproteser har vært økende gjennom hele perioden registeret har vært i funksjon og det opereres nå ca primære proteser per år. En ser at i de siste 5 årene har det vært operert flere pasienter i aldersgruppen over 80 år enn tidligere. Antallet pasienter som er blitt gitt usementerte hofteproteser har vært nærmest uendret de siste 4 årene. For sementerte proteser dominerer nå bruken av sement med antibiotikatilblanding og nesten 00 % av alle proteseoperasjoner blir gjort med dekke av systemisk antibiotika profylakse. Antallet protesetyper i bruk har ikke vært økende de senere år. Det er imidlertid fortsatt en del proteser med manglende dokumentasjon på gode langtidsresultater som brukes uten at dette er som ledd i kliniske kontrollerte studier. Revisjoner Antallet revisjoner har ikke økt, og i de siste 2 årene har revisjoner vært ca. 4,5 % av totalantallet. Dette er bedre enn i de fleste land og trenden er positiv. Det er likevel et potensiale for forbedring. I årsakene til reoperasjoner av proteser er det endringer. Løsning av proteser er nå en sjeldenere reoperasjonsårsak enn tidligere. Derimot har det vært en ganske tydelig økning av reoperasjoner på grunn av osteolyse og slitasje de senere 5

7 Rapport juni 0 år. Dette er hovedsakelig reoperasjoner på usementerte proteser med lengre observasjonstid enn 5 6 år. Luksasjoner Det har også gjennom hele registerets funksjonperiode vært en jevn økning av reoperasjoner på grunn av luksasjon av proteser. Luksasjon er nå årsak til 3 % av reoperasjonene mens luksasjon bare var årsak til 3% av reoperasjonene i 988. Vi arbeider med å utrede dette. Det ser ut til at økningen hovedsakelig har skjedd blant de modulære protesene. Med disse protesene gjøres det flere reoperasjoner for luksasjon hvis primærprotesen har hatt 28 mm eller mindre hodediameter (som er blitt vanligere de senere år) enn med 32 mm hode. Dette kan imidlertid ikke fullt ut forklare endringen. Usementerte proteser En ser fremdeles at usementerte kopper har større revisjonsrisk enn sementerte, først og fremt på grunn av mer slitasje og osteolyse på proteser etter 6 år eller mer. Imidlertid ser det ut til at resultatene av usementerte femurproteser kan være gode, men dette er proteser som er blitt introdusert i løpet av de siste 0 2 årene, og en har ikke bevis for at langtidsresultatene vil bli bedre enn for sementerte proteser. For protesetypene Tropic og Atoll har en påvist at resultatene blir dårligere dersom disse koppene brukes sammen med stålhoder enn når de brukes i kombinasjon med keramikkhoder. Vi har ikke data nok til å uttale oss om dette gjelder generelt for alle usementerte proteser. Sementerte proteser I et arbeid (Espehaug et al. 200) som er innsendt til publisering har vi påvist at sementtypene CMW og CMW 3 gav dårligere resultat enn Palacos og Simplex, når effekten av sementvalg ble studert i et materiale av Charnleyproteser. Tromboseprofylakse Vi har studert bruk av tromboseprofylakse ved hofteprotesekirurgi i Norge og samtidig har vi sett på den postoperative mortaliteten (Lie et al. 200, innsendt). Det har vært brukt svært mange forskjellige regimer, ofte bestående av kombinasjoner av ulike preparater, men det ble ikke påvist at typen av tromboseprofylakse hadde vesentlig innflytelse på pasientenes overlevelse etter proteseoperasjoner. Diagnosens betydning Av nyere resultater fra registeret vises til artikkel (Furnes et al.) i Journal of Bone and Joint Surgery (Br.) 200; 83-B: hvor en har studert diagnosens betydning for hofteproteseresultater. I denne artikkelen viser en at resultatet for proteser i de diagnosegrupper hvor pasientene ofte får protese i ung alder kan bli dårligere fordi disse aldersgruppene gjerne har vært operert med udokumenterte, usementerte proteser. Derimot finner en at når protesevalgets innflytelse elimineres, ved bare å inkludere én protesetype i analysene (sementert Charnley), at resultatene for nesten alle diagnosegrupper er like gode og at alderen betyr mindre. Unntak er gruppene fractura colli femoris som har en økt revisjonsrisk, og diagnosegruppen dysplasi med luksasjon, som 6

8 Nasjonalt Register for Leddproteser hadde økt tendens til løsning av acetabularkopper og luksasjon. Lav alder er en klar negativ prognostisk faktor spesielt ved bruk av usementerte proteser, og disse resultatene understreker betydningen av å velge veldokumenterte proteser til unge pasienter. En viser ellers til en oversiktartikkel (Havelin et al.) over registerets resultater som finnes i Acta Orthopaedica Scandinavica 2000: 7 (4): I denne artikkelen fokuseres blant annet på endringer i protesekirurgien i Norge de siste årene. Kneproteser Antallet primære kneproteseoperasjoner har økt fra 996 i 994 til.825 i år Dette er en forventet økning idet insidensen av proteseoperasjoner i Norge har vært betydelig lavere enn i for eksempel Sverige og andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Sannsynligvis er den norske befolkningen underbehandlet når det gjelder kneprotesekirurgi. I Norge er de fleste kneproteser sementerte og bruken av usementerte proteser har vært avtagende fra 994. Det har vært en klar økning i andelen proteser som settes inn med bevegelig polyethylen del. Det har også vært økning i antallet unicondylære kneproteser det siste året. De fleste kneproteser i Norge blir operert inn uten at en bruker patellaprotese. Protesene uten patella har lavere infeksjonsrisiko enn protesene hvor det blir satt inn patellaprotese. Derimot blir knærne uten patellaprotese oftere reoperert av andre årsaker, blant annet får en del av disse senere satt inn en patellakomponent p.g.a. smerter. Antall revisjoner i forhold til primæroperasjoner har holdt seg rundt 8 % helt siden 994. Dette er bedre enn rapportert fra Sverige hvor de har en høyere andel usementerte og unicondylære proteser i sitt materiale. Dette understreker at bruken av sementerte totalproteser er et godt og veldokumentert valg. REGISTRERING AV OPERASJONER Utskifting av plastdeler i usementerte kopper og i kneproteser Disse reoperasjonene må rapporteres som en revisjon, der en krysser av for årsaken til reoperasjon og for hva som ble gjort. I våre survival analyser vil vi alltid differensiere mellom ulike typer reoperasjoner. For eksempel vil vi vanligvis gi det totale antall revisjoner og deretter tall for reoperasjoner på grunn av aseptisk løsning, slitasje eller av osteolyse. Girdlestone operasjoner Fjerning av proteser eller protesedeler må rapporteres på vanlig måte der en angir årsaken til operasjonen. En må også rapportere innsetting av proteser etter tidligere Girdlestone operasjon. 7

9 Rapport juni 0 DATAUTNYTTELSE Fra forskjellige hold har det av og til vært hevdet at utnyttelsen av data i hofteregisteret kunne vært bedre, og vi arbeider med dette. Proteseforskning på enkeltsykehus Registerets medarbeidere er behjelpelig med å tilrettelegge datamaterialer for forskning på de forskjellige sykehus. Hittil har kapasiteten til dette arbeidet vært tilstrekkelig. Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner I år 2000 ble vi ferdig med et fellesprosjekt med Statens Helseundersøkelser og Oslo Ortopediske Universitetsklinikk om risikofaktorer for å få protesetrengende hoftesykdom (Flugsrud et al. 200, innsendt, omtalt i Dagens Medisin). Høsten 2000 samarbeidet vi med SINTEF Unimed om et delkapittel om fylkesvise variasjoner i hofte-protesekirurgi (rapport SINTEF Unimed-Samdata. Sykehus 2000-). Vi samarbeider regelmessig med Norsk Pasientregister for å ha kontroll på vår datakvalitet. Vi er også inne i et samarbeid med Riksrevisjonen som vil bruke en mindre del av våre data til å studere effektiviteten i norske sykehus. En representant fra registeret er med i en arbeidsgruppe i Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), Sintef Unimed. Gruppen studerer hvilken dokumenterte resultater som foreligger på de hofteproteser som var i bruk i Norge i år Til høsten vil vi sannsynligvis gå inn i et prosjekt sammen med Heltef. Dette er et arbeid som er bestilt av Sosial og Helse departementet. For øvrig er registeret en del av Locus for registerepidermiologi ved Universitetet i Bergen, og vi deltar også i EU-samarbeid om opprettelse av et europeisk register for leddproteser. Publikasjoner fra registeret I registeret er det for tiden 2 doktorgradskandidater, og vi forventer innlevering av disse arbeidene høsten 200 og Ellers vises til vår publikasjonsliste som finnes bakerst i årets rapport. ADMINISTRATIVE FORHOLD Utgiftene til drift av leddproteseregisteret blir dekket delvis av statlige regionale funksjonstilskudd og delvis av Haukeland sykehus. Det arbeides med å få registeret fullfinansiert fra Staten. I prinsippet eies leddproteseregisteret av Norsk Ortopedisk Forening, men drives av Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus. Personale Leddproteseregisteret har en overlegestilling på Ortopedisk avdeling, og registerarbeidet deles mellom Leif I. Havelin, som er ansatt som leder i registeret, professor Lars B. Engesæter, og overlege Ove Furnes. Furnes er daglig leder for registeret som inneholder 8

10 Nasjonalt Register for Leddproteser andre proteser enn hofteproteser. Birgitte Espehaug er statistiker og er ansatt som forsker ved registeret. Stein A. Lie er stipendiat ved Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Bergen, og forsker på leddproteseregisterets data. Professor Stein E. Vollset, ved Seksjon for medisinsk statistikk, har vært statistisk og vitenskapelig rådgiver for registeret de siste år, og har vært medforfatter ved de fleste arbeider som er utgått fra registeret. Sekretærer er Adriana Opazo og Inger Skar. Styringsgruppen for leddproteseregisteret, nedsatt av Norsk Ortopedisk forening. Styringsgruppens leder skal være en professor i ortopedi ved Universitetet i Bergen, og Einar Sudmann innehar denne posisjonen. Ortopedisk forening utnevner to medlemmer av styringgruppen, for tiden er dette Lars B. Engesæter og Astor Reigstad. Disse utnevnes for 2 år om gangen, men med mulighet for gjenvalg Avdelingsoverlegen ved Ortopedisk avdeling på Haukeland sykehus er medlem av styringsgruppen (p.t. Sven Byström) og leder for leddproteseregisteret, Leif I. Havelin, er også medlem. Nasjonalt Register for Leddproteser takker alle landets ortopediske kirurger, protese-leverandører, Haukeland sykehus, Hordaland fylkeskommune, Statens datasentral, Norsk pasientregister, Sintef Unimed, Helsetilsynet og Sosial- og Helsedepartementet for samarbeidet. Bergen Leif Ivar Havelin Ove Furnes Birgitte Espehaug Overlege, leder Overlege Statistiker/Forsker Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Tlf: /3743, Fax:

11 Rapport juni 0 0

12 Nasjonalt Register for Leddproteser +RIWHSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,0% 83,6% 85,3% 85,5% 86,9% 84,8% 82,8% Reoperasjon ,% 5,2% 7,2% 6,0% 6,4% 4,7% 4,5% WÃDQWDOO Komplett registrering fra 989 H U Q V MR H UD S OÃR WD Q $ 2SHUDVMRQVnU 3ULP URSHUDVMRQHU 5HRSHUDVMRQHU 55,0% av operasjonene var på høyre side. 69,2% av operasjonene var utført på kvinner. Gjennomsnittlig alder var 69,3 år. Insidens av primære hofteleddsproteser à H Uà H UÃS Q V MR UD H S OÃR WD Q $ H UH J \ E Q LQ Ã!à $OGHU.YLQQHUÃ.YLQQHUà 0HQQà 0HQQà Hofte

13 Rapport juni 0 Primæroperasjonsårsaker 3ULP UnUVDN Idiopatisk coxartrose ,4% Rheumatoid artritt 570 3,7% Seqv. fraktur colli fem ,5% Seqv. dysplasi 276 8,3% Seqv. dysplasi m/luks. 272,8% Seqv. Perthes/epifysiolyse 88,2% Bechterew 6 0,4% Annet 378 2,5% Mangler 69,% ,6% 69,0% 69,7% 70,5% 7,2% 73,3% ,8% 3,8% 3,6% 3,% 3,2% 3,0% ,8% 3,0% 2,6% 2,2% 0,7% 9,7% ,8% 7,0% 6,5% 6,8% 7,7% 6,6% ,2% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% ,4%,2%,4%,3%,4%,4% ,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% ,2% 4,% 3,9% 3,8% 3,7% 4,% ,7% 0,8%,3%,2%,0%,% WÃDQWDOO Alder etter operasjonsår U H Q MR V U D H S U R U LP ÃS Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU Hofte 2

14 Nasjonalt Register for Leddproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDNHU Reoperasjonsårsaker Løs acetabular komponent Løs femur komponent Luksasjon Dyp infeksjon Fraktur (ved protesen) Smerter Osteolyse u/ løsning Slitasje av plast Tidligere Girdlestone Annet Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig U H Q MR LV Y H ÃU Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU / VQLQJÃDYÃNRSS / VQLQJÃDYÃVWDPPH /XNVDVMRQ '\SÃLQIHNVMRQ )UDNWXUÃYHGÃSURWHVHQ 6PHUWHU 2VWHRO\VHÃRJÃVOLWDVMH $QQHW Hofte 3

15 Rapport juni 0 Reoperasjonstyper 5HRSHUDVMRQVW\SH Bytte, acetabulum 2,7% 6,7% 9,9%,8% 9,9% 9,8% 0,0% Bytte, caput 0,% 0,4% 0,8%,3%,4% 8,8% 2,4% Bytte, caput og acetabulum 0,7% 2,9% 0,8%,0% 5,5% 9,8% 8,7% Bytte, plastforing 0,2% 0,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,7% Bytte, plastforing og caput 0,4% 0,8% 2,9% 4,0% 5,4% 6,8% Bytte, femur 22,9% 26,% 23,3% 22,% 20,4% 8,3% 20,7% Bytte, hele protesen 58,6% 45,4% 42,2% 39,9% 36,6% 36,8% 3,6% Fjernet femurprotesen 0,% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% Girdlestone 2,5% 4,3% 5,9% 3,7% 3,6% 4,9% 3,8% Innsetting etter Girdlestone 0,6%,7% 3,3% 4,3% 4,3% 3,% 2,6% Annen operasjon 0,7%,2% 2,4%,8% 3,2%,9% 2,4% Mangler,% 0,% 0,2% 0,% 0,3% WÃDQWDOO Primæroperasjoner Bentransplantasjon %HQWUDQVSODQWDVMRQ Nei 86,7% 9,3% 90,9% 9,5% 92,2% 92,% 9,3% I acetabulum 7,0% 5,8% 5,6% 5,3% 5,4% 5,6% 6,7% I femur 3,%,2% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% I acetabulum og femur 2,3% 0,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Benpakking i acetabulum 0,0% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% Benpakking i femur 0,% 0,% 0,% 0,% Benpakking i fem. og acet. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mangler 0,9% 0,8%,7%,7%,4%,0%,2% WÃDQWDOO Revisjoner %HQWUDQVSODQWDVMRQ Nei 63,0% 53,8% 43,9% 38,9% 37,4% 36,6% 37,9% I acetabulum 9,0% 8,4% 3,2%,0% 3,0% 2,4% 3,5% I femur 9,2% 3,7%,6% 0,9% 2,2% 3,7% 3,2% I acetabulum og femur 7,3%,6%,9% 0,6% 8,5% 7,9% 9,6% Benpakking i acetabulum 0,0% 4,% 7,4% 7,% 7,7% 7,% Benpakking i femur 0,% 8,2% 3,%,5% 2,5% 0,5% Benpakking i fem. og acet. 0,0% 4,0% 5,7% 8,2% 7,3% 6,% Mangler,5% 2,3% 3,0% 2,3% 2,2%,9% 2,% WÃDQWDOO Hofte 4

16 Nasjonalt Register for Leddproteser Tilgang 7LOJDQJ Fremre (Smith-Petersen) Anterolateral Lateral Posterolateral Annen Mangler WÃDQWDOO 0,2% 0,4% 0,% 0,% 0,2% 0,% 0,3% 8,4% 6,5% 9,% 8,9% 9,7% 0,8%,0% 6,4% 68,2% 64,9% 68,9% 68,3% 66,2% 65,6% 29,% 24,2% 25,2% 2,6% 2,5% 22,4% 22,7% 0,0% 0,2% 0,% 0,% 0,% 0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 7URKDQWHURVWHRWRPL Nei Ja Mangler WÃDQWDOO Trochanterosteotomi 74,9% 86,2% 9,7% 92,4% 92,8% 94,7% 95,7% 23,8% 2,9% 7,0% 6,6% 6,5% 4,6% 3,6%,3% 0,9%,3%,0% 0,7% 0,6% 0,7% Primæroperasjoner Systemisk antibiotika profylakse $QWLELRWLND Nei Ja Mangler WÃDQWDOO 9,5%,4% 0,% 0,% 0,2% 0,% 0,2% 90,3% 98,5% 99,9% 99,9% 99,8% 99,9% 99,8% 0,2% 0,% 0,0% 0,0% Revisjoner $QWLELRWLND Nei Ja Mangler WÃDQWDOO 4,9%,6%,0% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 94,7% 98,2% 98,9% 99,3% 99,4% 99,% 99,5% 0,5% 0,3% 0,% 0,2% 0,3% Hofte 5

17 Rapport juni 0 Bruk av sement ved primæroperasjoner à U H Q MR V U D H S U R U LP ÃS Y OÃD H G Q $ à à à à à 2SHUDVMRQVnU 0DQJOHU$QQHW +\EULGÃVHPHQWHUWÃIHPXU +\EULGÃVHPHQWHUWÃDFHWDEXOXP 8VHPHQWHUWÃDFHWDEXOXPÃRJÃIHPXU 6HPHQWHUWÃDFHWDEXOXPÃRJÃIHPXUÃXDQWLELRWLND 6HPHQWHUWÃDFHWDEXOXPÃRJÃIHPXUÃPDQWLELRWLND Bruk av sement ved reoperasjoner Acetabulum 6HPHQWHULQJ Ikke skiftet 25,7% 32,3% 33,0% 32,8% 32,3% 34,4% 36,% Med antibiotika 49,4% 35,9% 35,4% 37,% 43,3% 4,2% 38,8% Uten antibiotika 2,2%,2% 0,4% 0,% 0,4% 0,2% 0,% Usementert 2,% 30,0% 30,8% 30,0% 23,9% 24,2% 24,9% Mangler,6% 0,7% 0,3% 0,% 0,% WÃDQWDOO Femur 6HPHQWHULQJ Ikke skiftet 5,9% 25,7% 30,5% 32,6% 35,9% 37,5% 43,5% Med antibiotika 60,9% 46,5% 44,5% 42,7% 42,4% 4,5% 35,9% Uten antibiotika 3,0% 3,%,% 0,2% 0,% Usementert 7,% 23,5% 23,2% 24,3% 2,3% 2,0% 20,2% Mangler 3,%,% 0,6% 0,2% 0,4% 0,3% WÃDQWDOO Hofte 6

18 Nasjonalt Register for Leddproteser Sementtyper ved primæroperasjon og reoperasjon Sementtyper benyttet i acetabulum 5HRSHUDVMRQVnUVDNHU Allofix-G m/gentamycin 0,0% Boneloc 6,0% CMW I 6,0%,% 4,4%,% 0,% 0,5% CMW I m/gentamycin 0,2%,5% 9,8% 7,2% 4,9%,7% 4,% CMW II CMW III 0,0% 0,0% 2,8% 2,7% CMW III m/gentamycin 0,0% 0,3% 0,0% Palacos 4,4% 3,8% 0,5% 6,2% 4,5% 3,0%,5% Palacos E-Flow 0,2% 0,2% Palacos m/gentamycin 46,5% 48,4% 65,5% 67,4% 72,6% 75,6% 84,4% Rifobac-palacos 0,3% 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,% Simplex 7,7% 4,8% 8,7% 3,9% 2,0%,9%,6% Simplex m/erythr.-colistin,9% 0,6% 0,9% 4,% 5,7% 7,3% 8,3% Sulfix-6 0,0% 0,0% Mangler 0,2% 0,% 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,0% WÃDQWDOO Sementtyper benyttet i femur 5HRSHUDVMRQVnUVDNHU Boneloc 5,9% CMW I 3,8% 9,5% 4,%,0% 0,% 0,4% CMW I m/gentamycin 0,2%,6% 9,% 5,9% 4,%,8% 4,4% CMW II CMW III CMW III m/gentamycin 0,0% 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 0,8% 0,0% CMW ,0% Palacos 2,4% 2,5% 0,% 5,7% 3,5% 2,2% 0,9% Palacos E-Flow 0,2% 0,2% 0,0% Palacos m/gentamycin 47,5% 48,5% 66,2% 68,3% 72,8% 74,7% 83,9% Rifobac-palacos 0,3% 0,0% 0,0% 0,% 0,% 0,% Simplex 7,% 5,3% 8,8% 4,3% 2,6% 2,5% 2,% Simplex m/erythr.-colistin,7%,0%,6% 4,6% 6,8% 8,2% 8,6% Sulfix-6 Zimmer bonecement Mangler 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,% 0,0% 0,% 0,0% 0,0% WÃDQWDOO Hofte 7

19 Rapport juni 0 Acetabulum proteser ved primæroperasjon 3URWHVHQDYQ ABG ATOLL BICON-PLUS 7 BIOMEX 6 2 CERAVER 42 4 CHARNLEY CHRISTIANSEN 5 2 CONTEMPORARY 5 COXA DURALOC ELITE ENDLER 650 EUROPEAN CUP SYSTEM EXETER GEMINI 508 HARRIS/GALANTE HG II 38 IGLOO IP LUBINUS 3 3 KRONOS LAGOON 6 2 LINK Cementless screw in cup 25 6 LMT M.E. MÜLLER 2 4 MODULAR HIP SYSTEM MOSCHER MÜLLER 82 MÜLLER STYLE 33 4 MÜLLER TYPE OMNIFIT OPTI-FIX ORIGINAL M.E. MÜLLER 34 PARHOFER PCA PEARL PLASMACUP 2 PLUS ENDO REFLECTION SCAN HIP 58 3 SECURFIT SP SPECTRON THARIES 4 TI-FIT TITAN TRI-LOCK PLUS 57 4 TRILOGY TROPIC WATSON FARRAR 87 3 WEBER ALLO PRO ZCA ZWEYMÜLLER 7 Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 8

20 Nasjonalt Register for Leddproteser Acetabulum proteser innsatt ved reoperasjon 3URWHVHQDYQ ABG ATOLL BICON-PLUS CHARNLEY CHRISTIANSEN COXA DURALOC ELITE ENDLER EUROPEAN CUP SYSTEM EXETER GEMINI HARRIS/GALANTE HG II IGLOO KRONOS LMT MODULAR HIP SYSTEM MÜLLER MÜLLER TYPE OCTOPUS OMEGA OMNIFIT OPTI-FIX ORIGINAL M.E. MÜLLER PARHOFER PCA PEARL PLASMACUP REFLECTION S-ROM SCAN HIP SECURFIT SP SPECTRON THARIES TI-FIT TITAN TRI-LOCK PLUS TRILOGY TROPIC WEBER ALLO PRO WEBER STÜHMER ZCA Ikke skiftet ved reoperasjon Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 9

21 Rapport juni 0 3URWHVHQDYQ ABG AML ANATOMIC BR ANATOMIC CC ANATOMIC HIP ANATOMIC OPTION AO 52 BICONTACT BIO-FIT BIO-FIT (sementert) CENTRALIGN CHARNLEY CORAIL CPS-PLUS CPT ELITE EPOCH EXETER FEMORA FILLER FJORD HARRIS/GALANTE HG MULTILOCK IP LUBINUS ITH KAR KMI KOTZ LANDOS (ukjent.var) LINK Rippensystem LMT LMT (sementert) LONGEVITY MS-30 MÜLLER STYLE MÜLLER TYPE MÜLLER TYPE V OMNIFIT ORIGINAL M.E. MÜLLER PARHOFER PCA PROFILE SCAN HIP SCP SP SPECTRON SYNERGY THARIES TI-FIT TITAN TITOP WEBER ZWEYMÜLLER Ikke satt inn (tidl. hemiprotese) Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Femur proteser ved primæroperasjon Hofte 20

22 Nasjonalt Register for Leddproteser 3URWHVHQDYQ Femur proteser innsatt ved reoperasjon ANATOMIC BR ANATOMIC CC 5 BI-METRIC 3 3 BIAS THP 2 9 BIO-FIT 39 BIO-FIT (sementert) CENTRALIGN CHARNLEY CHRISTIANSEN 0 CORAIL CPT ELITE EXETER FEMORA 37 6 FILLER 9 22 FJORD HARRIS/GALANTE 35 9 IP LUBINUS ITH KAR KENT HIP KOTZ 3 2 LANDOS (Reconstruction) LANDOS (ukjent.var) LMT 08 2 LMT (sementert) 0 4 MS MÜLLER TYPE 27 6 MÜLLER TYPE V 7 OMNIFIT ORIGINAL M.E. MÜLLER 5 2 PARHOFER 36 6 PROFILE 3 4 REEF SCAN HIP SL-REVISJONSPROTESE SP SPECTRON TI-FIT 3 5 TITAN WEBER 8 ZWEYMÜLLER 57 0 Ikke skiftet ved reoperasjon Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 2

23 Rapport juni 0 Fast/modulær caput Sementert femur &DSXW Fastsittende Modulær Mangler WÃDQWDOO Usementert femur &DSXW Fastsittende Modulær Mangler WÃDQWDOO U H V WH U R U S X P ÃIH Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU 0RGXO UÃVHPHQWHUWÃSURWHVH 0RGXO UÃXVHPHQWHUWÃSURWHVH Hofte 22

24 Nasjonalt Register for Leddproteser Caputdiameter på modulære proteser 'LDPHWHU 22 mm mm mm mm mm mm Mangler/Annet WÃDQWDOO W X S D U WÃF O X G R ÃP G H U ÃP H V WH U R U S X P ÃIH Y ÃD OÃ H G Q $ 2SHUDVMRQVnU PP PP PP PP 0DQJOHU$QQHW Hofte 23

25 Rapport juni 0 3URWHVHQDYQ Modulære caput proteser, alle operasjoner ABG ALLO PRO HODER AML BICONTACT BIOLOX BIOTECHNI CERAMIC OSTEO CERAMTEC CHRISTIANSEN CPT ELITE EXETER FEMORA FJORD HARRIS/GALANTE HASTINGS HIP IGLOO KOTZ LANDOS HODER LINK Rippensystem 20 8 LMT LORD HODE MALLORY-HEAD MITTELMEIER 5 4 OMNIFIT PARHOFER PCA PLUS ENDO PROFILE PROTEK HODER SL-REVISJONSPROTESE SP SURGIVAL TI-FIT UNIVERSAL WEBER 9 8 ZIRCONIA ZWEYMÜLLER Mangler/Sjelden (n<=5) WÃDQWDOO Hofte 24

26 Overlevelseskurver for hofteproteser Endepunkt er alle revisjoner SEMENTERTE PROTESER Prosent intakte proteser Antall år etter primær operasjon USEMENTERTE PROTESER 00 Prosent intakte proteser Antall år etter primær operasjon

27 Rapport juni 0 Hofte 26

28 Nasjonalt Register for Leddproteser.QHSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,0% Reoperasjon 75 7,0% ,6% 87 7,4% 076 9,0% 07 9,0% 250 9,0% 23 9,0% 47 9,8% 27 8,2% 588 9,% 55 8,9% ,0% 58 8,0% U H Q MR V UD H S OÃR WD Q $ 2SH UDVMRQV nu 3ULP URSHUDVMRQHU 5HRSHUDVMRQHU Insidens av primære kneleddsproteser 2000 Ã H UÃ H UÃS Q V MR H UD S OÃR WD Q $ H UH J \ E Q LQ Ã!Ã $OGHU.YLQ QH U 0HQQ Kne 27

29 Rapport juni 0.QHSURWHVHU 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃWRWDOSURWHVHÃPSDWHOOD 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,5% 36 88,9% ,5% ,0% ,3% ,3% ,3% Reoperasjon 42 0,5% 45,% 58 2,5% 55,0% 59,7% 85 7,7% 68 9,7% 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃWRWDOSURWHVHÃXSDWHOOD 2SHUDVMRQ Primæroperasjon ,9% 65 95,5% ,6% ,3% ,6% ,9% ,7% Reoperasjon 7 3,% 29 4,5% 40 6,4% 45 5,7% 50 5,4% 57 5,% 73 5,3% 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃXQLFRQG\O UÃSURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 07 98,2% 09 97,3% 87 00,0% 63 00,0% 88 00,0% 29 98,5% ,2% Reoperasjon 2,8% 3 2,7% 2,5% 2 0,8% 2SHUDVMRQHUÃKYRUÃGHWÃHUÃVDWWÃLQQÃSDWHOORIHPRUDOÃSURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 3 00,0% 5 00,0% 2 00,0% 2 00,0% 3 00,0% 00,0% 5HRSHUDVMRQHUÃDYÃNQHSURWHVHUÃXWHQÃSURWHVHVNLIWLQJ 2SHUDVMRQ Reoperasjon 4 00,0% 0 00,0% 9 00,0% 23 00,0% 8 00,0% 0 00,0% 5 00,0% Kne 28

30 Nasjonalt Register for Leddproteser Diagnose ved primæroperasjon av totalproteser i kne 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Sequele ligamentskade Sequele meniskskade Akutt fraktur Infeksjonssequele Annet Mangler Mer enn en primærdiagnose er mulig. Diagnose ved primæroperasjon av unicondylære proteser i kne 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Sequele ligamentskade 2 Sequele meniskskade Annet Mangler 2 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Kne 29

31 Rapport juni 0 Sementering, primær operasjon av totalproteser i kne Femur 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 64,9% 73,7% 75,6% 83,% 88,5% 88,2% 86,6% Uten antibiotika 9,8% 2,3% 6,2% 2,8% 2,6% 2,2% 2,5% Usementert 4,9% 3,6% 7,8% 3,9% 8,7% 9,6% 0,9% Mangler 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Tibia 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 73,9% 82,9% 89,2% 94,3% 96,5% 96,6% 96,7% Uten antibiotika 20,8% 2,6% 6,2% 2,8% 2,5% 2,2% 2,4% Usementert 5,0% 3,8% 4,3% 2,5%,0%,% 0,8% Mangler 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,% 0,% 0,% Patella 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 70,0% 75,3% 86,7% 93,9% 94,2% 94,3% 92,3% Uten antibiotika 2,3% 7,8% 4,7% 2,5% 2,5% 2,9%,9% Usementert 7,% 6,3% 8,6% 3,4% 3,0% 2,9% 5,8% Mangler 0,6% 0,6% 0,2% 0,2% Kne 30

32 Sementering, reoperasjon av totalproteser i kne Femur 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 90,0% 87,2% 86,0% 9,% 98,3% 92,9% 9,0% Uten antibiotika 6,7% 5,% 3,5% 3,6% 3,0% Usementert 3,3% 5,% 8,8% 5,4%,7% 5,7% 6,0% Mangler 2,6%,8%,4% Nasjonalt Register for Leddproteser Tibia 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 88,2% 95,2% 93,2% 93,9% 98,5% 98,8% 97,7% Uten antibiotika 2,9% 4,8% 6,8% 4,5%,5% 2,3% Usementert 2,9%,5% Mangler 5,9%,2% Patella 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 86,7% 80,0% 92,2% 95,7% 00,0% 00,0% 95,7% Uten antibiotika,% 5,9% 4,3% Usementert 3,3% 6,7% 2,0% 4,3% Mangler 0,0% 2,2% Kne 3

33 Rapport juni 0 Protesenavn, totalproteser i kne Femurproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ AGC Duracon Genesis I Interax I.S.A Kinemax Kotz LCS LCS Universal MG II NexGen Profix Tricon -C Tricon M Femurproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Accord 6 AGC Duracon Genesis I Guepar Interax I.S.A. 3 Kinemax Kinemax Rotating Hinge Kotz 2 LCS 3 9 Link endo-model 3 NexGen Profix 4 3 Tricon -C Tricon M Tricon revision 4 4 Kne 32

34 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, totalproteser i kne Tibiaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ AGC Duracon Genesis I Interax I.S.A Kinemax Kotz LCS LCS Universal 0 26 MG II NexGen PCA-Duracon Profix Tricon -C 6 Tricon II Tibiaproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Accord 3 2 AGC Duracon Genesis I Guepar Interax I.S.A. 3 Kinemax LCS LCS Universal NexGen PCA-Duracon 2 Profix 3 5 Tricon II Kne 33

35 Rapport juni 0 Protesenavn, totalproteser i kne Patellaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ AGC Duracon Genesis I Kinemax LCS NexGen Profix 3 2 Tricon II Patellaproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Accord 4 AGC Blauth Duracon Genesis I Kinemax Kotz 2 LCS 5 NexGen 3 PCA-Duracon Profix 2 Tricon II Kne 34

36 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, unicondylære proteser i kne Femurproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ "Marmor-protese" Duracon Genesis UNI LINK Schlitten UNI 2 2 Miller/Galante UNI MOD III Oxford UNI (II) Oxford UNI (III) Femurproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Genesis UNI MOD III Oxford UNI (II) Tibiaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ Duracon Genesis UNI LINK Schlitten UNI 2 2 Miller/Galante UNI MOD III Oxford UNI (II) Oxford UNI (III) Tibiaproteser innsatt ved reoperasjon 3URGXNWÃQDYQ Genesis UNI MOD III 2 Kne 35

37 Rapport juni 0 Protesenavn, patellofemorale proteser Femurproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ Link Lubinus patella 2 Patella Mod III / Patella II Patellaproteser ved primær operasjon 3URGXNWÃQDYQ Link Lubinus patella 2 Patella Mod III / Patella II Kne 36

38 Nasjonalt Register for Leddproteser Årsak til reoperasjon ved tidligere totalprotese i kne 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Løs patellaprotese Luksasjon av patella Luksasjon (ikke patella) Instabilitet Aksefeil Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing Annet Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Årsak til reoperasjon ved tidligere unicondylære proteser i kne 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs distal protesedel Instabilitet Aksefeil Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing Annet Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Kne 37

39 Rapport juni 0 Kne 38

40 Overlevelseskurver for kneproteser Endepunkt er alle revisjoner ALLE PROTESER SEMENTERTE PROTESER Total med patella Prosent intakte proteser Prosent intakte proteser Total uten patella Unicondylær Antall år etter primær operasjon Antall år etter primær operasjon SEMENTERTE TOTALPROTESER UTEN PATELLA 00 Kvinner SEMENTERTE TOTALPROTESER UTEN PATELLA 00 > 60 år Prosent intakte proteser Menn Prosent intakte proteser <=60 år Antall år etter primær operasjon Antall år etter primær operasjon 39

41 Rapport juni 0 Kne 40

42 Nasjonalt Register for Leddproteser $OEXHSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 70 87,5% Reoperasjon 0 2,5% 64 86,5% 0 3,5% 55 93,2% 4 6,8% 56 8,2% 3 8,8% 42 82,4% 9 7,6% 49 79,0% 3 2,0% 37 75,5% 2 24,5% Diagnose ved primæroperasjon av albueproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Akutt fraktur 2 Annet Mangler 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av albueproteser Humerus 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 6,6% 66,2% 50,9% 66,7% 63,0% 36,8% 56,% Uten antibiotika 32,9% 23,% 30,9% 8,3% 9,6% 26,3% 4,6% Usementert 2,7% 0,8% 8,2% 25,0% 5,2% 35,% 29,3% Mangler 2,7% 2,2%,8% Underarmskomponent 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 59,7% 70,8% 60,7% 80,3% 76,6% 70,2% 69,6% Uten antibiotika 3,2% 20,8% 32,% 9,% 9,% 22,8% 3,0% Usementert 7,8% 8,3% 7,% 0,6% 4,3% 5,3% 5,2% Mangler,3%,8% 2,2% Albue 4

43 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av albueproteser Humerus 3URGXNWÃQDYQ GSB III 5 8 IBP 8 Kudo Norway Schlein Souter Strathclyde Underarmskomponent 3URGXNWÃQDYQ ERS GSB III 5 8 IBP 8 Kudo Norway Silastic H.P Souter Strathclyde Årsak til reoperasjon av albueproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Luksasjon 2 2 Instabilitet 2 Aksefeil Dyp infeksjon 2 Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing 2 Annet Mangler Albue 42

44 Nasjonalt Register for Leddproteser $QNHOSURWHVHU 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 84,6% Reoperasjon 2 5,4% 8 88,9%,% 7 89,5% 2 0,5% 8 72,7% 3 27,3% 2 66,7% 33,3% 22 95,7% 4,3% 9 86,4% 3 3,6% Diagnose ved primæroperasjon av ankelproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose 5 5 Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Sequele ligamentskade Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av ankelproteser Tibia 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 46,2% 62,5% 4,2% 44,4% 3,6% Uten antibiotika 46,2% 37,5% 7,6% Usementert 4,2% 55,6% 00,0% 00,0% 86,4% Mangler 7,7% Fotdel 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 53,8% 62,5% 4,2% 44,4% 9,5% Uten antibiotika 46,2% 37,5% 7,6% Usementert 4,2% 55,6% 00,0% 00,0% 90,5% Ankel 43

45 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av ankelproteser Tibia 3URGXNWÃQDYQ Link S.T.A.R Norwegian TPR Fotdel 3URGXNWÃQDYQ Link S.T.A.R Norwegian TPR Årsak til reoperasjon av ankelproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Instabilitet Aksefeil 2 Fraktur (nær protesen) Smerter 2 Annet Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Ankel 44

46 Nasjonalt Register for Leddproteser )LQJHUSURWHVHU 0&3 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 33 96,2% ,0% 88 85,% 28 9,2% 227 9,5% ,5% 97 84,5% Reoperasjon 3 3,8% 32 2,0% 33 4,9% 2 8,8% 2 8,5% 33,5% 36 5,5% 3,3 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 00,0% 2 00,0% 5 83,3% 4 80,0% 7 00,0% 4 00,0% Reoperasjon 6,7% 4 00,0% 20,0% Diagnose ved primæroperasjon av MCP proteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele 3 Mb. Bechterew 3 Infeksjonssequele Annet Mangler Mer enn en primærdiagnose er mulig. Diagnose ved primæroperasjon av PIP proteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Akutt fraktur Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Finger 45

47 Rapport juni 0 Sementering, primær operasjon og reoperasjon av MCP proteser Proximal 6HPHQWHULQJ Uten antibiotika 0,4% Usementert 99,% 00,0% 00,0% 98,7% 00,0% 00,0% 99,6% Mangler 0,9%,3% Distal 6HPHQWHULQJ Usementert 00,0% 00,0% 00,0% Sementering, primær operasjon og reoperasjon av PIP proteser Proximal 6HPHQWHULQJ Usementert 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% Distal 6HPHQWHULQJ Usementert 00,0% 00,0% Finger 46

48 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av MCP proteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Avanta MCS 4 2 Moje NeuFlex Silastic HP Distal 3URGXNWÃQDYQ MCS 4 2 Moje Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av PIP proteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Avanta 4 2 MCS 3 NeuFlex 3 Silastic HP Distal 3URGXNWÃQDYQ MCS 3 Finger 47

49 Rapport juni 0 Årsak til reoperasjon ved innsetting av MCP protese 5HRSHUDVMRQVnUVDN Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Løs prox. protesedel 4 Løs distal protesedel 2 Luksasjon 4 4 Instabilitet Aksefeil Dyp infeksjon 4 Fraktur (nær protesen) Smerter Brukket/defekt komp Annet Mangler 5 2 Årsak til reoperasjon ved innsetting av PIP protese 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Instabilitet Brukket/defekt komp. 4 Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Finger 48

50 Nasjonalt Register for Leddproteser +nqgohggvsurwhvhu 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 4 80,0% Reoperasjon 20,0% 2 66,7% 33,3% 3 00,0% 30 93,8% 2 6,3% 7 94,4% 5,6% Diagnose ved primæroperasjon av håndleddsproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose 2 Rheumatoid artritt Mb. Bechterew Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av håndleddsproteser Proximal 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 7,6% Usementert 00,0% 00,0% 00,0% 96,8% 82,4% Mangler 3,2% Distal 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 5,9% Usementert 00,0% 00,0% 94,% Håndledd 49

51 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av håndleddsproteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Biax Silastic ulnar head 4 2 Distal 3URGXNWÃQDYQ Biax Årsak til reoperasjon av håndleddsproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Aksefeil Dyp infeksjon Smerter Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Håndledd 50

52 Nasjonalt Register for Leddproteser +nqgurwvsurwhvhu&0&, 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 9 95,0% Reoperasjon 5,0% 26 96,3% 3,7% 34 97,% 2,9% 2 77,8% 6 22,2% 23 95,8% 4,2% 30 93,8% 2 6,3% 34 82,9% 7 7,% Diagnose ved primæroperasjon av håndrotsproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele 2 Mb. Bechterew Annet 3 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av håndrotsproteser Proximal (Enkomponent) 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 3,% Usementert 95,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 96,9% 00,0% Mangler 5,0% Håndrot 5

53 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av håndrotsproteser Proximal (Enkomponent) 3URGXNWÃQDYQ Custom made 4 Silastic Trapezium Swanson Titanium Basal Mangler 6 8 Årsak til reoperasjon av håndrotsproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Luksasjon 4 Instabilitet 2 Smerter 2 6 Annet Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Håndrot 52

54 Nasjonalt Register for Leddproteser 6NXOGHUSURWHVHU SURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 28 90,3% Reoperasjon 3 9,7% 3 86,% 5 3,9% 29 85,3% 5 4,7% 5 00,0% 0 7,4% 4 28,6% 24 88,9% 3,% 26 83,9% 5 6,% +HPLSURWHVH 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 93 95,9% Reoperasjon 4 4,% 85 94,4% 5 5,6% 92 92,9% 7 7,% 33 95,0% 7 5,0% 9 88,% 6,9% 34 89,9% 5 0,% 94,% 7 5,9% Diagnose ved primæroperasjon av totalproteser i skulder 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew Akutt fraktur Infeksjonssequele Annet Mer enn en primærdiagnose er mulig. Diagnose ved primæroperasjon av hemiproteser i skulder 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew 2 5 Sequele ligamentskade Sequele meniskskade 2 Akutt fraktur Infeksjonssequele Annet Mangler 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Skulder 53

55 Rapport juni 0 Sementering, primær operasjon og reoperasjon av totalproteser i skulder Glenoid 3URGXNWÃQDYQ Med antibiotika 6,5% 6,3% 7,7% 6,9% Uten antibiotika 3,2% 3,% 3,4% Usementert 83,9% 00,0% 90,6% 00,0% 92,9% 92,3% 89,7% Mangler 6,5% 7,% Humerus 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 0,0% 4,8% 34,6% 6,7% 5,4% 25,0% Uten antibiotika 6,7% 3,6% Usementert 83,3% 85,2% 65,4% 93,3% 00,0% 84,6% 7,4% Sementering, primær operasjon og reoperasjon av hemiproteser i skulder Humerus 3URGXNWÃQDYQ Med antibiotika 37,5% 52,8% 47,4% 38,% 47,7% 50,4% 6,% Uten antibiotika 8,8% 2,4% 3,2% 2,2%,5%,4% 2,7% Usementert 43,8% 34,8% 49,5% 59,7% 50,8% 48,2% 36,3% Skulder 54

56 Nasjonalt Register for Leddproteser Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av totalproteser i skulder Glenoid 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta III Global Monosperical Nottingham 5 Caput humeri 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Delta III Global Nottingham 5 0 Humerus 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Delta III Global Monosperical Nottingham 2 2 Skulder 55

57 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av hemiproteser i skulder Caput humeri 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Global Modular Modular Resection Nottingham Humerus 3URGXNWÃQDYQ Bio - Modular Delta I Global Modular Modular Resection Monosperical Neer Neer II Nottingham Scan Shoulder Skulder 56

58 Nasjonalt Register for Leddproteser Årsak til reoperasjon ved innsetting av totalproteser i skulder 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel 2 Løs distal protesedel Luksasjon 2 Instabilitet Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter 2 3 Annet 2 Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Årsak til reoperasjon ved innsetting av hemiproteser i skulder 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs prox. protesedel Løs distal protesedel Luksasjon 3 Instabilitet Dyp infeksjon 3 Fraktur (nær protesen) 2 Smerter Defekt plastforing Annet 2 4 Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Skulder 57

59 Rapport juni 0 Skulder 58

60 Nasjonalt Register for Leddproteser 7nOHGGVSURWHVHU073, 2SHUDVMRQ Primæroperasjon 83 92,2% Reoperasjon 7 7,8% 7 89,9% 8 0,% 79 90,8% 8 9,2% 69 90,8% 7 9,2% 65 76,5% 20 23,5% 74 83,% 5 6,9% 66 76,7% 20 23,3% Diagnose ved primæroperasjon av tåleddsproteser 3ULP UnUVDN Idiopatisk artrose Rheumatoid artritt Fraktursequele Mb. Bechterew 2 Sequele ligamentskade Annet Mangler 2 Mer enn en primærdiagnose er mulig. Sementering, primær operasjon og reoperasjon av tåleddsproteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Med antibiotika,2% 2,5% Usementert 97,8% 00,0% 00,0% 00,0% 98,7% 98,8% 97,5% Mangler 2,2%,3% Distal 6HPHQWHULQJ Med antibiotika 6,7% 6,7% Usementert 00,0% 83,3% 93,3% Tå 59

61 Rapport juni 0 Protesenavn, primær operasjon og reoperasjon av tåleddsproteser Proximal 3URGXNWÃQDYQ Biomet Total Toe Silastic HP Sutter Swanson Titanium 5 Distal 3URGXNWÃQDYQ Biomet Total Toe Årsak til reoperasjon av tåleddsproteser 5HRSHUDVMRQVnUVDN Løs distal protesedel Luksasjon Instabilitet 2 Aksefeil Dyp infeksjon Fraktur (nær protesen) Smerter Defekt plastforing Annet Mangler Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig. Tå 60

62 Nasjonalt Register for Leddproteser PUBLIKASJONSLISTE Doktoravhandlinger:. Havelin LI. Hip arthroplasty in Norway The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. Bergen, Norway: University of Bergen, Espehaug B. Quality of total hip replacements in Norway The Norwegian Arthroplasty Register [dissertation]. Bergen, Norway: University of Bergen, 998. Artikler: 3. Engesæter LB, Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE. Kunstige hofteledd i Norge. Tidsskr Nor Laegefor 992; 2: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE, Engesæter LB, Langeland N. The Norwegian Arthroplasty Register. A survey of 7,444 total hip replacements. Acta Orthop Scand 993; 64: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SB, Engesæter LB: Early failures among 4,009 cemented and,326 uncemented prostheses for primary coxarthrosis. The Norwegian Arthroplasty Register, Acta Orthop Scand 994; 65: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE, Engesæter LB. Early aseptic loosening of uncemented femoral components in primary total hip replacement. A review based on the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg (Br) 995; 77B: Havelin, LI, Espehaug, B, Vollset, SE, Engesaeter LB. The effect of cement type on early revision of Charnley total hip prostheses. A review of 8,579 primary arthroplasties from the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg (Am) 995; 77A: Havelin, LI, Vollset, S E, Engesaeter LB. Revision for aseptic loosening of uncemented cups in 4,352 primary total hip prostheses. A report from the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand 995; 66: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Vollset SE, Langeland N. Early revision among 2,79 hip prostheses. A comparison of 0 different prosthesis brands reported to the Norwegian Arthroplasty Register, Acta Orthop Scand 995; 66: Furnes A, Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB, Vollset SE. The economic impact of 6

63 Rapport juni 0 failures in total hip replacement surgery. The Norwegian Arthroplasty Register Acta Orthop Scand 996; 67: Skeide BE, Lie SA, Engesæter LB, Vollset SE. Totalprotese etter fractura colli femoris. Resultater fra Nasjonalt Register for Leddproteser. Tidsskr Nor Lægefor 996; 6: Furnes A, Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB. Kvalitetskontroll av proteseoperasjoner i kne, ankel-, tå-, skulder-, albue- og fingerledd i Norge 994. En rapport etter det første året med registrering i Nasjonalt Register for Leddproteser. Tidsskr for Nor Lægefor 996; 6: Engesæter LB, Furnes A, Havelin LI, Lie SA, Vollset SE. Hofteregisteret. God samfunnsøkonomi. Tidsskr Nor Lægefor 996; 6: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Langeland N, Vollset SE. Patient-related risk factors for early revision of total hip replacements - A population register-based case-control study. Acta Orthop Scand 997; 68: Espehaug B, Engesæter LB, Vollset SE, Havelin LI, Langeland N. Antibiotic prophylaxis in total hip arthroplasty. Review of 0,905 primary cemented total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register, J Bone Joint Surg (Br) 997; 79B: Furnes O, Lie SA, Havelin LI, Vollset SE, Engesæter LB. Exeter and Charnley arthroplasties with Boneloc or high viscosity cement. Comparison of 27 arthroplasties followed for 5 years in the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand 997; 68: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Langeland N, Vollset SE. Patient satisfaction and function after primary and revision total hip replacement. Clin Orthop 998; 35: Espehaug B, Havelin LI, Engesæter LB, Vollset SE. The effect of hospital-type and operating volume on the survival of hip replacements. A review of 39,505 primary total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register, Acta Orthop Scand 999; 70: Havelin LI. The Norwegian Arthroplasty Register. In: Jacob RP, Fulford P, Horan F, editors. European Instructional Course Lectures, Volume 4, 999. London: The British Society of Bone and Joint Surgery, 999: Havelin LI. The Norwegian Joint Registry. Bull Hosp Jt Dis. 999; 58: Lie SA, Havelin LI, Engesæter LB, Gjessing HK, Vollset SE. Mortality after total 62

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 82-9847-06-

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 00 Nasjonalt Register for Leddproteser Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 8-987-08-8 ISSN:

Detaljer

RAPPORT. Mai 2000. Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

RAPPORT. Mai 2000. Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus RAPPORT Mai 2000 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Mai 2000 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405 RAPPORT Juni 20 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse Bergen HF, Ortopedisk

Detaljer

RAPPORT Juni Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

RAPPORT Juni Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus RAPPORT Juni 2002 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 2002 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 005 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2007 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2006 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser*

Nasjonalt register for leddproteser* Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 57-63 57 Nasjonalt register for leddproteser* Til beste for pasienter og det norske helsevesenet Stein Atle Lie 1, Stein Emil Vollset 1, Ove Furnes 2, Leif Ivar Havelin

Detaljer

Juni 2014. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juni 2014. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juni 2014 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online)

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online) RAPPORT Juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juli 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery Haukeland University Hospital

June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery Haukeland University Hospital REPORT June 2010 Centre of excellence of joint replacements The Norwegian Arthroplasty Register The Norwegian Cruciate Ligament Register The Norwegian Hip Fracture Register Helse Bergen HF, Department

Detaljer

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus ISBN: (Online)

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus  ISBN: (Online) RAPPORT Juni 2016 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Nytte og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre belyst med Nasjonalt register for leddproteser og Hoftebruddregisteret

Nytte og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre belyst med Nasjonalt register for leddproteser og Hoftebruddregisteret Nytte og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre belyst med Nasjonalt register for leddproteser og Hoftebruddregisteret Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser

Detaljer

Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register

Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register 136 11.APPENDICES Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register Appendix 2 Clinical investigation plan (Norwegian) Appendix 3 Questionnaire to hospitals regarding surgeon volume for

Detaljer

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Ove Furnes Klinikkoverlege/professor Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen www.haukeland.no/nrl Lasse Engesæter

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus https://www.facebook.com/leddregisteret/

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus  https://www.facebook.com/leddregisteret/ RAPPORT Juni 27 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale Infeksjoner etter hofteprotesekirurgi Hva viser registrene? Håvard Dale Hvem er vi? Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Hofteproteser (1987-) 1 295 / 147 307 Andre leddproteser,

Detaljer

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital REPORT June 2016 Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip Fractures Norwegian Arthroplasty Register Norwegian Cruciate Ligament Register Norwegian Hip Fracture Register Norwegian Paediatric

Detaljer

SMM-rapport Nr. 6/2002. Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge

SMM-rapport Nr. 6/2002. Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge SMM-rapport Nr. 6/2002 Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) ble kontaktet av et medlem av SMMs Fagpanel vedrørende

Detaljer

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital REPORT June 2015 Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip Fractures Norwegian Arthroplasty Register Norwegian Cruciate Ligament Register Norwegian Hip Fracture Register Norwegian Paediatric

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus NORDAF-Vintermøte 12.januar 2013 Hvorfor meg? HD Nasjonal retningslinje for antibiotikaprofylakse

Detaljer

Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Hoftebruddregister Norsk Epidemiologi 2006; 16 (2): 89-94 89 Nasjonalt Hoftebruddregister Jan-Erik Gjertsen 1, Jonas Fevang 1, Tarjei Vinje 1, Lars Birger Engesæter 1,2, Kjersti Steindal 1 og Ove Furnes 1 1) Nasjonalt Register

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

KNEPROTESER og andre leddproteser

KNEPROTESER og andre leddproteser APPENDICES Appendix I Appendix II Appendix III Operation form from the Norwegian Arthroplasty Register (Norwegian) Self-reported Questionnaire and Information letter (both in Norwegian) Ethical approval

Detaljer

Årsrapporter 2011. Nasjonalt register for leddproteser. Nasjonalt hotebruddregister. Nasjonalt korsbåndregister

Årsrapporter 2011. Nasjonalt register for leddproteser. Nasjonalt hotebruddregister. Nasjonalt korsbåndregister Årsrapporter 2011 Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt hotebruddregister Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom NORIC Norsk register for invasiv kardiologi

Detaljer

Centre of excellence of joint replacements

Centre of excellence of joint replacements REPORT 2009 Centre of excellence of joint replacements The Norwegian Arthroplasty Register The Norwegian Cruciate Ligament Register The Norwegian Hip Fracture Register Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak OVE FURNES 1, GEIR HALLAN 1, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESEN 1 og ANNE MARIE FENSTAD 1 1 Haukeland universitetssjukehus,

Detaljer

Infeksjon og hofteproteser

Infeksjon og hofteproteser Infeksjon og hofteproteser Marianne Westberg Seksjonsoverlege PhD Seksjon for protesekirurgi Ortopedisk avdeling, OUS 09. mars 2016 Hvorfor hofteprotese? Lårhalsbrudd Hofteleddsartrose Hvorfor hofteprotese?

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Hoften fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Bedre i fjor- Den Trønderske Foten Hofter (og knær) fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Detaljer

Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak LARS BIRGER ENGESÆTER JAN-ERIK GJERTSEN LISE B. KVAMSDAL Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen HF 01.10.2014 1 Bakgrunn

Detaljer

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR =

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR = Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt register for leddproteser 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Christiansens kunstige hofteledd kva var det som gjekk gale? 2513 7

Christiansens kunstige hofteledd kva var det som gjekk gale? 2513 7 Medisinsk historie Christiansens kunstige hofteledd kva var det som gjekk gale? 2513 7 SAMANDRAG Moderne artroplastikkar er utan tvil det største bidraget frå ortopedisk kirurgi i den medisinske utviklinga.

Detaljer

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Otto Schnell Husby, Dr. med., Seksjonsoverlege Proteseseksjonen, St.Olavs Hospital 1 Fast-track bygger på Lean Principles

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Fast track, 1 års resultater. Otto Schnell Husby Seksjonsoverlege

Fast track, 1 års resultater. Otto Schnell Husby Seksjonsoverlege Fast track, 1 års resultater Otto Schnell Husby Seksjonsoverlege Dype infeksjoner innen 3 mndr. Hofte: 3/ 246 1,2 % Kne: 1/15,6 % Reoperasjoner, hofte Luxasjon 2/246,8 % Annen 1/246,4 % Glutealinsufisiens

Detaljer

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Postoperativ infeksjon Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Mann 60år 5 uker etter margnagle for 4 år gammel pseudartrose Disposisjon Kasuistikk Definisjon Symptomer/ Funn Inndeling

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Eksperter på revisjon

Eksperter på revisjon C Eksperter på revisjon AL P O Ekspertise. Forpliktelse. Ansvar. Spisskompetanse på artroplastikk. Effektiv kombinasjon av teknisk ekspertise, tenke progressivt og tenke utenfor boksen dette er prinsippene

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St.

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Fokus på det friske Suksessfaktor I (pre.pol.) Skolering av

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Forskning fra registre hvorfor er det viktig?

Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Bergen 19 20. april Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Stein Emil Vollset Folkehelseinstituttet Universitetet i Bergen vollset registerforskning kvalitetsregisterkonferansen

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hofte- og kneproteser samt bensement

Hofte- og kneproteser samt bensement Hofte- og kneproteser samt bensement Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34584107.aspx External tender reference id 8-12 Tender type Cancelled Publish date 8/28/2012 8:41 AM Bid due date

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

En prospektiv registrering av 524 pasienter med lårhalsbrudd. Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus/det medisinske fakultet UiO

En prospektiv registrering av 524 pasienter med lårhalsbrudd. Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus/det medisinske fakultet UiO Charnley-Hastings hemiartoplastikk ved disloserte lårhalsbrudd. En sammenlikning av primær hemiprotese versus hemiprotese sekundært til havarert skruefiksasjon. En prospektiv registrering av 524 pasienter

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak OVE FURNES 1, GEIR HALLAN 1, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESEN 1 og ANNE MARIE FENSTAD 1 1 Haukeland universitetssykehus,

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

Hardingemetoden. - fordeler og ulemper. Cato Kjærvik. Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen

Hardingemetoden. - fordeler og ulemper. Cato Kjærvik. Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen Hardingemetoden - fordeler og ulemper Cato Kjærvik Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen Hardingemetoden Beskrevet av Kevin Hardinge i 1982 i JBJS J Bone Joint Surg Br Hardinge 64-B

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Samhandlingskonferanse om hofteopererte 12. mars 2012 Klinikksjef Daniel Bastian Kirurgisk og ortopedisk klinikk Bakgrunn Kirurgi er forbundet med Smerter Stress-induserte

Detaljer

Hofteproteser hos pasienter under 20 år

Hofteproteser hos pasienter under 20 år Hofteproteser hos pasienter under 20 år Selvrapportert helse og livskvalitet Yili Qiu Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet I samarbeid med CIRRO forskningssenter UNIVERSITETET I OSLO 2015 I Hofteproteser

Detaljer

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo Skjelett. Epifyse Fractur Bruskholdig epifyseskive

Detaljer

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016 Direktøren Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016 Saksbehandler: Beate Sørslett Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2014/2701 Vedlegg (t): Innstilling til vedtak Styret tar saken

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

Kirurgisk spisskompetanse

Kirurgisk spisskompetanse Kirurgisk spisskompetanse på Diakonhjemmet Sykehus Kort ventetid og fornøyde pasienter VELKOMMEN TIL DIAKONHJEMMET SYKEHUS Våre kjerneverdier er respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. På Diakonhjemmet

Detaljer

Hofteleddsartrose. Einar Andreas Sivertsen Diakonhjemmet 16.9.2015

Hofteleddsartrose. Einar Andreas Sivertsen Diakonhjemmet 16.9.2015 Hofteleddsartrose Einar Andreas Sivertsen Diakonhjemmet 16.9.2015 Tema Hofteleddsartrose; Sykehistorie, undersøkelse og behandling. Differensialdiagnoser. MR eller rtg? Hvem bør henvises? Hva ønsker ortopeden

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT Arild Aamodt Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus 1 Trochantersmerter Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) 1. Tendinose - bursitt 2. Kronisk, atraumatisk partiell

Detaljer

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus Årsrapport 1 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus 1. Hovedbudskap Dette dokumentet omtaler overvåking av sykehusinfeksjoner ved Ahus og resultater for 1. Ved Ahus

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt hoftebruddregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kvalitetsregisterets navn

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Registreringsgrad i Nasjonalt Korsbåndsregister

Registreringsgrad i Nasjonalt Korsbåndsregister Registreringsgrad i Nasjonalt Korsbåndsregister Nøkkelord: Epidemiologi, kirurgi, ortopedi, kvalitet og evaluering AV KRISTOFFER SOLUMSHENGSLET 1, LARS-PETTER GRANAN 1, KJERSTI STEINDAL 2, OVE NORD FURNES

Detaljer

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Norsk pasientskadeerstatning Statlig forvaltningsorgan Behandler skadesaker for offentlig helsetjeneste og Legemiddelforsikringen

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Stephan M Röhrl. Innholdsfortegnelse

Stephan M Röhrl. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse "Norsk forening for hofte og kne kirurgi.... 2 Preliminer styremedlemmer:... 3 Fordeling I landet... 4 Forslag til lover:... 5 1 Navn... 5 2 Forhold til Norsk Ortopedisk Forening...

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

Første resultater fra NOIS-1

Første resultater fra NOIS-1 Første resultater fra NOIS-1 Den første overvåkingsperioden i det nye nasjonale overvåkingssystemet, Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS), ble gjennomført i 2005. Pasienter

Detaljer