Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes"

Transkript

1 1 Eldresikkerhetsprosjekt Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes

2 2 Innhold 1 BESKRIVENDE DEL INNLEDNING PRESENTASJON OG FUNN AV UNDERSØKELSEN Gjennomgang av registreringsskjema og funn MÅLGRUPPERETTEDE TILTAK TILTAK RETTET MOT BEFOLKNING OG LOKALSAMFUNN GENERELT, POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt TILTAK RETTET MOT TJENESTEUTØVERE Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Velferdsteknologi i kommunen Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak Vedlegg NORSAFETY, tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk Prosjektplan, Harstad kommunes deltakelse i eldre-sikkerhetsprosjekt i Troms Registreringsskjema (med forside) Sjekkliste fra Stangnes sykehjem Prosedyre fra Olavsgården... 53

3 Behandling Kommunestyret : SV v/johnny Kristiansen og Krf. v/per Pedersen fremmet følgende forslag: «Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres innenfor enhetens rammer, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag til finansiering.» Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. SV og Krf. sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak Kommunestyret : 1. Harstad kommunestyre tar rapporten fra prosjektgruppen til orientering. 2. Tiltak nevnt i saksframlegget søkes gjennomført innenfor enhetenes rammer. 3. Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres innenfor enhetens rammer, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag til finansiering.

4 3 SLUTTRAPPORT ELDRESIKKERHETSPROSJEKTET BESKRIVENDE DEL 1.1 INNLEDNING TRYGGE ELDRE Tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk Harstad kommune har gjennom sin sertifisering som Safe Community-kommune forpliktet seg til å arbeide systematisk med å redusere antall ulykker med personskade i lokalsamfunnet. Som en del av dette arbeidet iverksettes et prosjekt i samarbeid med NORSAFETY og andre kommuner som har til hensikt å bruke kompetanse om ulykker til å forebygge disse. Dette prosjektet retter seg spesielt mot eldre og ulykkeshendelser knyttet til fall i bolig. Prosjektets organisering: Prosjektansvarlig (PA): Ass. rådmann Brynjulf Hansen Prosjektleder (PL): Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Ingeborg Skjervum Brynjulf Hansen (PA) Aud Johansen Baard Haugen Tone Skoglund Frode Risdal Rita Johannessen, Koordinerende enhet Elise Windstad, Hjemmetjenesten Solveig Rostøl Bakken, Helsehuset, Trygge lokalsamfunn Johanne Pedersen, Eldreråd Mette Jakobsen, Stangnes sykehjem Katrine Thorsen Rose, fysioterapeut, Helsehuset, Knorrebakken Janne Haugnes, ergoterapeut, Helsehuset Prosjektets mandat: Prosjektgruppen i Harstad kommune skal foreta en kartlegging av fallhendelser i institusjon og i omsorgsbolig. Institusjoner med i prosjektet: Bergseng bo- og servicesenter Helsehuset 1.etg. Stangnes sykehjem.

5 4 Registreringsskjema var vedlagt og skulle fylles ut. Registreringsperioden: til Prosjektgruppas arbeid skulle være ferdigstilt i september 213. Funnene som avdekkes i kartleggingen danner grunnlag for forslag og evt. iverksetting av systematiske tiltak. Tiltakene tar sikte på å redusere antall fall, personlige lidelser og samfunnskostnader til helse- og omsorgstjenesten. 2 PRESENTASJON OG FUNN AV UNDERSØKELSEN Det er gjort registreringer på Bergseng bo- og servicesenter, Stangnes sykehjem og ved Helsehuset korttidsavdeling. Totalt er dette 79 boenheter/plasser og av dette er det 56 plasser hvor det bor personer med demens og/eller kognitiv svikt. De innledende spørsmål (alder, kjønn, dato for opphold/innflytting, oppholdssted før innflytting) i registreringsskjemaet velger vi ikke å kommentere nærmere, da materialet som foreligger er lite og registreringspersonene lett kan identifiseres. Det er registrert til sammen 3 fall og av disse vet vi at flere av de som falt, ble registrert med flere fall. Det er registrert flest fall inne på soverom. Dette kan være en feilkilde i våre data, for på institusjon er også soverommet beboernes oppholdsrom/stue. I omsorgsbolig har beboerne egne soverom og egen stue. I registreringsskjemaet hadde vi et avkryssingspunkt: «annet». Punktet «annet» gir oss ingen data da punktet ikke ble nærmere utdypet på registreringsskjemaene. Vi vet lite om beboernes fysiske status eller funksjonsnivået i utgangspunktet. Det er kun bedt om å registrere diagnoser/symptomer. Følgende diagnoser var mest representerte i materialet: demens, hypertensjon, cerebrale/vaskulære symptom, hjertesykdommer, urinveisinfeksjon, Parkinson og diabetes. Flere personer var registrert med mer enn en diagnose. Definisjon på fall: «Et fall er en hendelse som fører til at en person ufrivillig havner på et lavere nivå, uavhengig om skade oppstår.» (Norsk Sykepleierforbund på nett) Et fall er sammensatt og komplekst. Flere faktorer må vurderes opp mot hverandre. For å forstå et fall må vi ta utgangspunkt i personen som faller, ytre faktorer rundt hendelsen og selve aktiviteten da det oppsto.

6 5 2.1 Gjennomgang av registreringsskjema og funn Tidspunkt på døgnet Tid på døgnet Tidspunkt på døgnet: Det er registrert 3 fall, 14 av disse på avdeling for personer med demens. Fallene er jevnt fordelt over døgnet. Dette kan også skyldes at personer med demens ofte ikke er orientert for tid og sted og legger seg og står opp flere ganger i løpet av døgnet. VITNE TIL FALL: Personal 11 Beboer 6 Andre 1 Ingen 14 Det er ingen vitne til 14 av fallene. Når personalet har funnet pasienten på gulvet er dette blitt registrert som fall. Vår erfaring fra praksis er at dette ikke nødvendigvis er et fall, pasienten kan ha lagt/satt seg selv ned på gulvet. Hvor fallet skjedde Hvor fallet skjedde

7 6 Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Aktivitet ved fallet Aktivitet ved fallet Vi observerer at fallene ofte skjer på bad/soverom, ofte i forbindelse med av og påkledning samt toalettbesøk. Det kan være en sammenheng mellom at pasienten våkner og vil på toalettet. Det er vår erfaring fra praksis at uhell/fall skjer i situasjoner hvor det er svakere belysning, de er ustødig og har det travelt. De registrerte aktivitetene kan representere en anstrengelse for pasienten.

8 7 Spesifikke symptomer/tilstander Spesifikke symptomer/tilstander Av de 3 fallene som ble registrert, var det 5 med symptomer/tilstander som svimmelhet, og 4 med vandring. Disse er risikofaktorer for fall. At det var mange som vandret, kan forklares med at det var mange personer med demens som var med i undersøkelsen. Av de 3 som ble registert hadde 5 diagnosen symptomer som svimmel og 4 vandring. Begge disse symptomene er i risikogruppen for fall i utgangspunktet. At det var mange som vandret kan forklares med at var avdeling/enhet for demente som var kartleggingsarena. Det var registrert 4 med andre symptomer uten at dette ble beskrevet hvilke symptomer dette var.

9 8 Ytre omstendigheter Ytre omstendigheter Institusjoner har større mulighet for fokus/kontroll på de ytre omstendighetene, som for eksempel skjulte elektriske installasjoner, belysning og dørterskler, enn det er i hjemmet til eldre. Samt at de også i større grad har begrenset med møblement, sett i forhold til møblering i eget hjem.dette kan ha medvirket til at kun 12 av 3 fall er utløst av hindringer/ytre omstendigheter i undersøkelsen. Fottøy ved fallet Fottøy ved fallet Vi ser at det er registrert kun et fall hvor personen gikk med strømper. Vi har i vår praksis fokus på bruk av fottøy og anti-skli sokker som fallforebygging, men registrerer flest fall i disse gruppene. Dette var noe overraskende.

10 9 Har/har ikke ganghjelpemiddel Ganghjelpemiddel ved fallet 5 Har ikke/går uten ganghjelpemiddel Har ganghjelpemiddel Annet Hjelpemiddel Hjelpemiddel 4 2 Rullator 3-punkstav Annet Brukte hjelpemiddel ved fallet Brukte ikke hjelpemiddel ved fallet Ut fra statistikken kan vi se at 18 av 25 brukere hadde ganghjelpemiddel da de falt. Vi ser at 12 av personene ikke benyttet hjelpemiddel ved fallet, mens 6 benyttet disse. 5 har ikke, og 2 besvarte «annet». Grunnen til at hjelpemidlet ikke ble benyttet kan være at det ikke var tilgjengelig, det ble avglemt eller at hjelpemidlet var plassert på en slik måte at det var mer til hinder. Prosjektgruppen har i praksisfeltet sett at ganghjelpemiddel i flere tilfeller brukes feil, ikke blir brukt eller brukes uhensiktsmessig. Dette gjør at bruker da utsetter seg for en større fallrisiko. Vi har ikke spurt etter andre hjelpemidler i undersøkelsen og ser i etterkant at dette er en svakhet.

11 Hode/hals Ansikt Halebein Bekken Lår/hofte Kne/legg Ankel/fot Annet Brystkasse/mage Arm/skulder Håndledd/hånd Rygg 1 Skadet kroppsdel Skadet kroppsdel Konsekvens av fallet Konsekvens av fallet På tabellen «konsekvens av fallet» er det registret fleste fall med «Ingen synlige skader». På tabellen «skadet kroppsdel» er det 8 registeringer på «annet». Dette kan tyde på at vi manglet et alternativ for «ingen synlige skader» i skjemaet under punktet «skadet kroppsdel». Selv om vi i undersøkelsesperioden ikke har registrert alvorlig konsekvenser av fallene, mener vi det er viktig å registrere fall uten skade for å kunne forebygge fremtidige ulykker.

12 11 Akutte tiltak Akutte tiltak Alle fall har krevd et eller flere tiltak. 24 har som akutt tiltak fått hjelp opp i seng/stol. Det har vært iverksatt vurdering av ansvarlig helsepersonell ved 12 av fall-tilfellene. Videre har man i 1 av tilfellene satt i verk tiltak som innbefattet ekstra tilsyn og overvåking. Det har i to tilfeller vært kontakt med legevakt/fastlege/tilsynslege. Og i to av tilfellene har det vært kontakt med AMK/ambulanse. 24 har som akutt tiltak fått hjelp opp i seng/stol. Det har vært iverksatt vurdering av ansvarlig helsepersonell ved 12 av fall-tilfellene. Videre har man i 1 av tilfellene satt i verk tiltak som innbefattet ekstra tilsyn og overvåkning. Det har i to tilfeller vært kontakt med legevakt/fastlege/tilsynslege. Og i to av tilfellene har det vært kontaktet AMK/ambulanse.

13 12 Er hendelsen avviks rapportert i det kommunale systemet 15 1 Er hendelsen avvikts rapportert 5 Ja Nei Vi har registrert 3 fall, 11 av disse er registrert i kommunens avvikssystem. Dette kan tyde på en underrapportering av fall.prosjektguppas erfaring fra praksisfeltet er at registeringer av fall i avvikssytemet håndteres forskjellig. Finnes det tidligere fallrapporter for personen Ja Nei Vet ikke Finnes det tidligere fallrapporter for personen Tidligere fall øker risikoen for nye fall. Det er derfor viktig at kommunen har gode systemer som sikrer at slik informasjon finnes tilgjengelig for de ansatte.

14 13 Medikament behandling Medikament behandling 16 av de 3 registrerte brukte mellom 2 og 12 ulike reseptbelagte medikamenter. Erfaringsmessig vet vi at bruken av flere reseptbelagte medikamenter og gjerne samtidig, kan øke faren for fall.

15 14 3 MÅLGRUPPERETTEDE TILTAK 3.1 TILTAK RETTET MOT BEFOLKNING OG LOKALSAMFUNN GENERELT, POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen At tiltakene blir administrativt og politisk vedtatt Bakgrunn for tiltaket: Prosjektgruppen «Eldresikkerhet» ser at det er flere av tiltakene som gruppen har sett på som viktig, som bør vedtas både på et administrativt og politisk nivå. Foreslått tiltak er basert på et ønske om at forebygging settes på dagsorden, og at kompetanse både på utstyr og ansatte prioriteres. Samt at det arbeides systematisk med å forebygge risiko for fall hos eldre. Dette mener prosjektgruppen på lang sikt vil være ressursbesparende. Kort beskrivelse av tiltaket: Representanter fra prosjektet i «Eldresikkerhet» skal være ressursgruppe for Harstad kommune i «Trygg og tilgjengelig», «Trygge Lokalsamfunn» og i andre sammenhenger hvor det kan være aktuelt. Representanter fra prosjektet i «Eldresikkerhet» skal delta i andre prosjekt/forum/konferanser med fokus på eldresikkerhet. Forebygging av fall/skader blant eldre innarbeides i Virksomhetsplan/Kompetanseplanen/opplæringsplan. Det er viktig at prosjektet «Eldresikkerhet» knyttes opp mot bl.a. prosjekt «Hverdagsrehabilitering» og «Ressursgruppen for Velferdsteknologi». Oppretting av Tverrfaglig vurderingsteam, med fokus på forebygging blant eldre. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse og omsorg 4. Nødvendig saksbehandling bør utføres av (enhet): Rådmann III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger X Tiltaket krever tilførsel av ressurser og kunnskaper

16 Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt Forbedre eldres muligheter for fysiske og sosiale aktiviteter Symptomer, diagnoser, medikamentell behandling Bakgrunn for tiltaket: I kommunal regi og i de frivillige organisasjoner arrangeres det diverse aktiviteter for den enkelte og/eller i grupper. Det finnes lite tilgjengelig samlet oversikt over aktivitetene, og det er ikke tydelig hvem som har ansvar for dette i kommunen. Naturlige og kjente treffpunkt/arenaer hvor eldre kan møtes for å delta på aktiviteter/trim, møte andre, delta på kurs er nødvendig. Dette vil være viktig for å kunne unngå isolasjon/ensomhet, forbedre kosthold og opprettholde funksjonsnivå som igjen kan bidra til å redusere fare for fall. Kort beskrivelse av tiltaket: Være en ansvarlig for oppdatering av slik informasjon Utarbeide informasjonsbrosjyre med oversikt over alle aktiviteter Info om aktiviteter på kommunens hjemmeside Personalet på Servicetorget må ha kunnskap om aktivitetene og hvor de kan henvise publikum Opprette en app for info og påmelding til aktiviteter (jf Trondheim kommune) Koordinere arbeid sammen med Frivillighetssentralen og andre frivillige organisasjoner Det vil være viktig med en transportordning knyttet mot tiltakene Naturlige arenaer for fysiske og sosiale aktiviteter kan være: Aktivitetssentrene hvor også dagens åpningstider (kveld, helg, høytider) må vurderes Fellesstuer på omsorgsboliger og i institusjoner vurderes åpent for andre i nærområdet Folkeparken Stien Langs sjøen Lavvo/gapahuk ved institusjoner/omsorgsboliger Aktuelle arrangører kan være: Forebyggende tjenester for eldre (helsestasjon for eldre, aktivitetssentrene og husmortjenesten) Aktivitør stillinger gjenopprettes i institusjoner Frivillighetssentralen Frisklivssentralen Ideelle organisasjoner (Lions, menigheter osv.) Arbeidslaget Biblioteket Yngre og nye landsmenn (knytte sammen mot eldre) Pensjonistforeninger Aktuelle aktiviteter kan være: Dans Kor/sang Livstilkurs

17 16 «Lyst på livet kafe» Temagrupper Likemannsarbeid Turgåing, trim Samtale Pårørendegruppe II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse - og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Noen av tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger x Tiltaket krever tilførsel av ressurser 3.2 TILTAK RETTET MOT TJENESTEUTØVERE Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall. Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registeringspunkt Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall. Bedre oversikt over registreringene, felles kommunale skjema og data som kan benyttes i forebyggende arbeid Skadet kroppsdel, konsekvenser ved fallet, tiltak i forbindelse med fallet, tidligere fall. Bakgrunn for tiltaket: Dagens praksis i Harstad kommune når det gjelder å melde avvik på «Fall på sykehjem» og «ulykker/skade/forulemping/trussel tjenestemottaker» mener vi bør forbedres. Det er behov for å avklare begrepet fall, og når slike hendelser skal registreres som avvik. I dag har Profil et eget registreringspunkt for fall. Dette må videreutvikles til risikovurdering for fall og fallforebyggende tiltak. Det er ønskelig med felles prosedyre og registreringsskjema for registrering av fall innenfor helse og omsorg. Kort beskrivelse av tiltaket: Samkjøre forskjellige program som kommunen bruker og samarbeider med: Forbedre kommunens prosedyrer for avvik og skjema for fallregistrering v/kvalitetsrådgiver - Definere begrepet fall - Behov for å registrere fall uten skade for å kunne sette fokus på nestenulykker og iverksette forebyggingstiltak. Samarbeid med Skaderegisteret ved UNN Harstad slik at data blir sammenlignbare og lettere tilgjengelig. Utarbeide god veileder/evalueringer av innkomne data. Eget fallforebyggende tiltak i Profil.

18 17 Vurdere hensikt, ansvar for og innhold i Arbeidsplasskartleggingsskjema ved prosedyre hjemmebesøk, slik at kartlegging av pasient og ansatte ikke blandes sammen. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kvalitetsrådgiver, systemansvarlig Profil, «Trygge lokalsamfunn», Prosjektgruppen «Eldresikkerhet». 2. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetsledere. III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt: Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Større fokus på fallforebyggende tiltak i omsorgsboliger og etter institusjonsopphold Aktivitet ved fall, hvor skjedde fallet, diagnoser Bakgrunn for tiltaket: Kommunen har i dag ressurser tilknyttet forebygging for eldre gjennom Helsestasjonen for eldre. Det er et behov for å gå gjennom for eksempel: Målgruppene/fokusområdene på hjemmebesøkene og muligheten for å tilføre flere faggrupper til tjenesten. Kort beskrivelse av tiltaket: Se på funksjon/innhold/fokusområder for Helsestasjon for eldre, Aktivitetssentrene og Husmortjenesten Opprette tverrfaglig vurderingsbesøksteam Forbedre informasjonsbrosjyrer om tilbudet fra tjenesten Opplæring i bruk av aktuelle hjelpemidler Videreutvikle samarbeid med UNN Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne i helse- og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Deler av tiltaket kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger

19 Velferdsteknologi i kommunen Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt: Velferdsteknologi i kommunen Bedre sikkerhet, tilgjengelighet og tilrettelegging for eldre i omsorgsboliger og institusjon Ytre omstendigheter ved fallet Bakgrunn for tiltaket: Det er i dag mer og mer fokus på velferdsteknologi. Det er behov for å se på hva slik teknologi kan bidra med for å forebygge fall, samt å øke sikkerheten for den enkelte. Kort beskrivelse av tiltaket: Gjennom kommunenes egen ressursgruppe for velferdsteknologi jobbes det for å forbedre tilgang, kunnskap og samordning innen dette feltet. Evaluere aktuelle prosedyrer (trygghetsalarm, nøkkelbokser, hjelpemidler, bekymringsmeldinger, tjenestebesøk uten å oppnå kontakt) Opplæring i bruk av hjelpemidler Ergoterapitjeneste i forhold til tilrettelegging Samarbeidspartnere: Hjelpemiddeltjenesten (kommunal) Hjelpemiddelsentralen/NAV Kommunens bygg- og eiendomstjeneste IKT tjenesten i kommunen II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kommunal arbeidsgruppe i Velferdsteknologi 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov X Tiltaket krever tilførsel av ressurser og kunnskaper

20 Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak. Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak Kartlegge risiko for fall og kunne sette inn forebyggende tiltak. Spesielt tett oppfølging de første 14 dagene for ny-innskrevne til institusjon, og ny- tilflyttede til omsorgsboliger som har tjenester fra Harstad kommune. Hjelpemidler ved fallet, ytre omstendigheter ved fallet, hvor fallet skjedde, aktivitet ved fall, diagnoser, symptomer. Bakgrunn for tiltaket: Harstad kommune har et kvalitetssystem, men har ingen felles prosedyre for risikovurdering av tjenestemottakere på institusjon og i omsorgsbolig ift. fall. Prosjektgruppa har kartlagt at det finnes interne prosedyrer for risikovurdering og fallforebygging ved to enheter. Disse kan utvikles videre (se vedlegg). Kort beskrivelse av tiltaket: I prosedyren bør det være fokus på bl. annet dette: Ernæring (flere måltider, supper, smoothie) Diagnoser/symptomer (obs. kognitiv svikt) Medikamentbruk Forflytningssituasjoner Hjelpemidler og bruken av disse Tilrettelegging i rom/bolig (møbler, lysforhold, plassering/bruke kjente vaner/plasseringer) Tett personaloppfølging av pasientene, spesielt de første 14 dagene. Tverrfaglig kartlegging/utprøving/vurdering (i institusjon av primærsykepleier/i hjemmetjenesten av tverrfaglig team) Prosjektgruppens vurdering: Å få på plass en prosedyre for risikovurdering for fall er avgjørende i det videre fall forebyggende arbeidet til Harstad kommune. En slik prosedyre må omfatte alle som kommer til sykehjem, eller som flytter inn i omsorgsbolig og mottar tjenester fra Harstad kommune. Funnene i risikovurderingen må følges opp med individtilpassede fallforebyggende tiltak. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kvalitetsgruppe, Profilgruppa og representanter fra eldresikkerhetsprosjektet. 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Kvalitetsutvalg/ledergruppe helse og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger x Tiltaket krever tilførsel av ressurser for å få laget en slik prosedyre og å få den implementert hos personalet.

21 2 4 Vedlegg 4.1 NORSAFETY, tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk

22 37 Registreringsskjema: Dato for innflytting i omsorgsbolig: Dato for innflytting på institusjonsopphold: Oppholdssted før innflytning: Kjønn: Mann Kvinne Alder:

23 Aktuelle diagnoser: KRYSS AV I DE AKTUELLE RUBRIKKER: 1. Tidspunkt for hendelsen Dato: Klokkeslett: 2. Vitne til fallet Personal Beboer Pårørende Andre Ingen 3. Hvor skjedde fallet/fant personen? Stue Fellesstue Entré Korridor Kjøkken Trapp Soverom Toalett Badekar/dusj Matsal Terapi/aktivitet Utendørs Annet:

24 1 4. Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Lå i seng Satt i stol Satt i rullestol Stod stille Gående Gikk innendørs Gikk utendørs Gikk i trapp Reiste seg/satte seg Skjøv seg fra stol/seng Forflyttet seg mellom seng stol Forflyttet seg mellom stol stol Annen aktivitet innendørs Aktivitet utendørs Annet: 5. Hvilken aktivitet holdt personen på med? På vei til toalett På vei fra toalett Toalettbesøk (inkl. å ta av/på bukser) På-/avkledning Personlig hygiene Bar på noe (klær, glass osv.) Plukket opp noe fra gulvet Oppvask/matlaging Rengjøring Trening/aktivitet Annet: 6. Var fallet grunnet spesifikke symptomer/tilstander? Svimmel Vandring Forvirring Behov for toalettbesøk Ustø Infeksjoner Stressfylt situasjon Ny/uvant bosituasjon Annet:

25 2 7. Spesifikke ytre omstendigheter Gulv glatt gulv Gulv vått gulv Dårlig belysning Gulvteppe / matte Trapper Hinder som møbler, terskler, ledninger osv. Annet: 8. Fottøy ved fallet Barbeint Strømper Innesko med hel - støtte Innesko uten hel- støtte Anti-skli sokker Annet: 9. Ganghjelpemiddel ved fallet Personen har ikke/går uten ganghjelpemiddel Personen har ganghjelpemiddel Type ganghjelpemiddel Brukte det ved fallet Brukte det ikke ved fallet Annet 1. Skadet kroppsdel Hode/hals Ansikt Brystkasse/mage Arm/skulder Håndledd/hånd Rygg Halebein Bekken Lår/hofte Kne/legg Ankel/fot Annet:

26 3 11. Konsekvens av fallet Skrubbsår/ blødninger Bløtdelsskade Synlig brudd Ingen synlig skade Smerte Annet: 12. Akutt tiltak i forbindelse med fallet Hjelp opp i seng/stol Bandasjering Ekstra tilsyn og overvåkning Vurdering av ansvarlig helsepersonell Aktiv behandling av helsepersonell Kontaktet legevakt/fastlege/tilsynslege Ambulanse/AMK Annet: Er hendelsen avviks rapportert: Ja Nei 13. Finnes det tidligere fallrapporter for personen: Ja Nei Vet ikke

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forekomst av fall Fall blant eldre Mer enn 30% av eldre hjemmeboende over 65 år faller i løpet av et år Forekomsten øker til 50% ved alder over 80 år

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Hindre fall blant eldre på sykehus

Hindre fall blant eldre på sykehus Hindre fall blant eldre på sykehus et Kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Vest A Kragh Ekstam, overlege, geriater Multisyk man døde på sykehus Eldre multisyk mann, med blodfortynning, Marevan Fall i hjemmet

Detaljer

Tiltak- og måledokument Oppdatert 23. oktober 2012

Tiltak- og måledokument Oppdatert 23. oktober 2012 Innsatsområde: Forebygging av fall Pilot: Sykehuset Telemark Skien og Lekneshagen Bofellesskap Tiltak- og måledokument Oppdatert 23. oktober 2012 Målsetning Målsetningen med innsatsområdet er å redusere

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Hindre fall blant eldre i sykehus erfaringer fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen.

Hindre fall blant eldre i sykehus erfaringer fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen. Hindre fall blant eldre i sykehus erfaringer fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen. Pasientsikkerhetskampanjen fallforebygging 5 Nasjonale tiltak 1. Identifisere potensielle fallere. 2. Iverksette

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Pilotprosjektet St. Olavs Hospital

Pilotprosjektet St. Olavs Hospital Pilotprosjektet St. Olavs Hospital Mål: Økt kompetanse om fall og fallforebygging blant ansatte i de tre pilotavdelingene. Utvalgte avdelinger innsatsområde Fall vd. for geriatri vd. for ortopedi/traumatologi

Detaljer

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Demens og sikkerhet 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Tema Normal aldring Demens diagnosen Sikkerhet eksempler Fall Brann Sikkerhet overordnet Etiske dilemmaer Frivillig innsats - eksempel

Detaljer

- PÅ FOTE - Prosjektrapport Februar 2010. Fallforebyggingsprosjekt i Fysio- og ergoterapitjenesten 2008-2009. Fysio- og ergoterapitjenesten

- PÅ FOTE - Prosjektrapport Februar 2010. Fallforebyggingsprosjekt i Fysio- og ergoterapitjenesten 2008-2009. Fysio- og ergoterapitjenesten - PÅ FOTE - Fallforebyggingsprosjekt i 2008-2009 Prosjektrapport Februar 2010 Bakgrunn og beskrivelse Det blir stadig flere eldre i Norge, og statistikk viser at en stor andel eldre faller en eller flere

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 19.10.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal (1. etg.) Fra saksnr: 33 Til saksnr. 37 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Brann "Eldre" Riga -seminar Strategi for prosess Halden kommune / veien videre

Brann Eldre Riga -seminar Strategi for prosess Halden kommune / veien videre Brann "Eldre" Riga -seminar Strategi for prosess Halden kommune / veien videre "brannforbyggende tiltak for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede" Halden brannvesen - E. Aakerman 1 Høsten 1996. Det var

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten Oppstartsamtale i hjemmetjenesten KS-konferanse Oslo Plaza,, 27.11.08 Hans Leo Dagsvik Kvalitetsveileder Vefsn kommune Vefsn kommune Ca. 13.450 innbyggere Kommunesenter Mosjøen (ca. 10 000 innb.) Bakgrunn

Detaljer

GODE PASIENTFORLØP FAGDAG REHABILITERING

GODE PASIENTFORLØP FAGDAG REHABILITERING GODE PASIENTFORLØP FAGDAG REHABILITERING Anne Lyngroth Prosjektleder gode pasientforløp i Østre-Agder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- Agder TAKK FOR INSPIRASJON OG VEILEDNING Folkehelseinstituttet

Detaljer

Veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøy for kartlegging av brukerbehov

Veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøy for kartlegging av brukerbehov Veikart for tjenesteinnovasjon Verktøy for kartlegging av brukerbehov Innholdsfortegnelse OM SAMVEIS 3 INTRODUKSJON TIL VERKTØY FOR KARTLEGGING AV BRUKERBEHOV4 Hva er verktøy for kartlegging av brukerbehov?

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging

Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging Treff og trim Fallforebygging i Tromsø Kommune Spesialfysioterapeut Johanne Aasen, 23.09.08 Fallskader 80% av alle ulykker blant eldre over 65år hjemme

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

GODE PASIENTFORLØP OG PASIENTSIKKERHET

GODE PASIENTFORLØP OG PASIENTSIKKERHET GODE PASIENTFORLØP OG PASIENTSIKKERHET Anne Lyngroth Prosjektleder gode pasientforløp i Østre-Agder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder TAKK FOR INSPIRASJON OG VEILEDNING Folkehelseinstituttet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Hvorfor Hverdagsrehabilitering?

Hvorfor Hverdagsrehabilitering? Hvorfor Hverdagsrehabilitering? Stort fokus på Hverdagsrehabilitering i føringene fra staten Meld.St.29 2012«Morgendagens omsorg» Meld. St. 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste» Planlagt opptrappingsplan

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Målinger. Læringsnettverk for forebygging av fall 25. oktober 2012 Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen

Målinger. Læringsnettverk for forebygging av fall 25. oktober 2012 Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen Målinger Læringsnettverk for forebygging av fall 25. oktober 2012 Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen NIVÅ 3 Revurdering av tiltak på individ- og systemnivå etter fall Pasienter

Detaljer

Erfaringsnettverk Finnsnes - 17 oktober 2013

Erfaringsnettverk Finnsnes - 17 oktober 2013 Erfaringsnettverk Finnsnes - 17 oktober 2013 Lekneshagen Bofellesskap Litt bakgrunn om oss Vestvågøy Kommune har ca 11000 innbyggere. To-nivå organisering To sykehjem - til sammen 114 sykehjemsplasser

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak?

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF 01.12.2014 Oppsummering Sykehusene skal være best på

Detaljer

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Oppsummering Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Pleie og omsorgsforum 2012 Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Tilsyn med tjenester til eldre bred satsning over flere år Utgangspunktet

Detaljer

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg FALLFOREBYGGING NYTTER Trygg når du beveger deg Har du tenkt på? Om du er svimmel kan rolige bevegelser og det å støtte seg hindre fall. Sitt et øyeblikk før du reiser deg, og stå litt før du begynner

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen Den skapes av forestillingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi Prøysenhuset 29.11.2016 Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hjemmetjenestens visjon Meningsfullt liv i eget hjem - Ansatte

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Prosjekt. Finnsnes 2.febr 2016; «Sikker Senior Midt-Troms»

Prosjekt. Finnsnes 2.febr 2016; «Sikker Senior Midt-Troms» Prosjekt Drivkraft for et Tryggere samfunn «Sikker Senior Midt-Troms» 2015-2016 Offentlig eid AS stiftet i 2003 Helse Nord RHF største eier Kontorsted Harstad Regionalt kompetansesenter P.t. 5 ansatte

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem Dag Ausen SINTEF IKT Velferdsteknologi i sykehjem Ibsenhuset, Skien, 6. november 2014 Prosjektteam fra SINTEF Tone Øderud Seniorforsker SINTEF Teknologi

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam styrking av helsetjenesten på tvers av sykehus og kommune Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam samhandlingsprosjekt

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A,formannskapssalen Møtedato: 6.5.2014 Varighet: 9.00 12.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje.

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje. Hverdagsmestring Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013 Tidslinje. 2002 2007 2009 2010-11 2010-11 2012 2013 1 Pasientforløp Kari 84 år hjemmet sykehus Rehab. hjemmet

Detaljer

Utfordringer med sammensatte tjenester og koordinering

Utfordringer med sammensatte tjenester og koordinering Utfordringer med sammensatte tjenester og koordinering Brukernes forventninger til kommunen som tjenesteyter. Jeg vil selv hvis jeg kan selv Morgendagens tjenestemottakere vil ha andre forutsetninger,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Fallprosjektet i Midt-Norge

Fallprosjektet i Midt-Norge Fallprosjektet i Midt-Norge 2010-2012 Omsorgskonferansen 2013 Inger Williams ass.fylkeslege 1 Bakgrunn for prosjektet: Fall hos eldre forekommer ofte. 30 % av hjemmeboende over 65 år faller hver år. 50

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

Skjoldtunet sykehjem

Skjoldtunet sykehjem REDUKSJON AV FALL I SYKEHJEM Skjoldtunet sykehjem Kjersti Øpstad Sønneve Teigen SKJOLDTUNET PILOT Skjoldtunet pilot fra Bergen kommune i Pasientsikkerhetskampanjen i TRYGGE HENDER Hordaland: Os kommune,

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv?

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv? Visste du at Faren for å falle øker med alderen. 1 av 3 over 65 år faller minst én gang i løpet av ett år Når du først har falt en gang, er det dobbel så stor risiko for at du faller igjen De leste fall

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Slik gjør vi det i Trysil

Hverdagsrehabilitering. Slik gjør vi det i Trysil Hverdagsrehabilitering Slik gjør vi det i Trysil Henvendelse fra hjemmetj Henvendelse fra andre Henvendelse fra sykehuset via tjenstekontoret Tjenestekontor / Koordinerende Ergoterapeut Vurderingsbesøk

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring med å arbeide med rehabilitering; Rehabiliteringsavdeling(døgnplasser)

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

Hindre fall blant eldre på sykehus

Hindre fall blant eldre på sykehus Hindre fall blant eldre på sykehus et Kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Vest A Kragh Ekstam, geriater, prosjektleder Fall hos eldre ett stort problem Hver tredje person >65 år faller årligen 80% av

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Musikk og rytme Gir glede og mestring

Musikk og rytme Gir glede og mestring Musikk og rytme Gir glede og mestring Hvordan igangsette musikktiltak Melum bo- og servicesenter Helene Moen Miljøbehandling Hvordan fysiske, psykiske og sosiale forhold kan tilrettelegges for å oppnå

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold Nestleder RI-PP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold Nestleder RI-PP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Rundhaugen, Rissa Helsetun Dato: 27.01.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torun Skjærvø Bakken

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Helga Katharina Haug fung. avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre Sogn og Fjordane, 30. mai 2013 1

Detaljer

Til deg som snart skal skrives ut fra sykehuset

Til deg som snart skal skrives ut fra sykehuset HELSE OG SOSIAL Til deg som snart skal skrives ut fra sykehuset Januar 2017 Et tilbud til deg hjemme Ditt opphold på sykehuset er snart over, og det nærmer seg tid for utskrivning. I den forbindelse har

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Velkommen til Skjervøy Helsesenter

Velkommen til Skjervøy Helsesenter Velkommen til Skjervøy Helsesenter Daglig drift 9 sykepleierstillinger med tredelt turnus som belønnes med 20.000 kr pr. år i tilskudd fra kommunen 15 hjelpepleiestillinger med todelt turnus Allsidige

Detaljer

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun,

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun, DEMENSTEAMET Demensteamet. Demensteamet sammensetning består av personale fra de to institusjonene og de tre hjemmesykepleiedistriktene i kommunen. Alle har funksjoner i sine stillinger inn i demensteamet.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 9. oktober 2013 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Lindåsprosjektet: Innføring av omsorgsteknologi i en norsk kommune. Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut )

Lindåsprosjektet: Innføring av omsorgsteknologi i en norsk kommune. Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut ) Lindåsprosjektet: Innføring av omsorgsteknologi i en norsk kommune Stockholm, 7.12.2015: Kari Bjørkheim (Prosjektleiar) Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut ) Tema: Litt om kommunen Lindåsprosjektet: Hva

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer