Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes"

Transkript

1 1 Eldresikkerhetsprosjekt Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes

2 2 Innhold 1 BESKRIVENDE DEL INNLEDNING PRESENTASJON OG FUNN AV UNDERSØKELSEN Gjennomgang av registreringsskjema og funn MÅLGRUPPERETTEDE TILTAK TILTAK RETTET MOT BEFOLKNING OG LOKALSAMFUNN GENERELT, POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt TILTAK RETTET MOT TJENESTEUTØVERE Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Velferdsteknologi i kommunen Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak Vedlegg NORSAFETY, tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk Prosjektplan, Harstad kommunes deltakelse i eldre-sikkerhetsprosjekt i Troms Registreringsskjema (med forside) Sjekkliste fra Stangnes sykehjem Prosedyre fra Olavsgården... 53

3 Behandling Kommunestyret : SV v/johnny Kristiansen og Krf. v/per Pedersen fremmet følgende forslag: «Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres innenfor enhetens rammer, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag til finansiering.» Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. SV og Krf. sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak Kommunestyret : 1. Harstad kommunestyre tar rapporten fra prosjektgruppen til orientering. 2. Tiltak nevnt i saksframlegget søkes gjennomført innenfor enhetenes rammer. 3. Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres innenfor enhetens rammer, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag til finansiering.

4 3 SLUTTRAPPORT ELDRESIKKERHETSPROSJEKTET BESKRIVENDE DEL 1.1 INNLEDNING TRYGGE ELDRE Tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk Harstad kommune har gjennom sin sertifisering som Safe Community-kommune forpliktet seg til å arbeide systematisk med å redusere antall ulykker med personskade i lokalsamfunnet. Som en del av dette arbeidet iverksettes et prosjekt i samarbeid med NORSAFETY og andre kommuner som har til hensikt å bruke kompetanse om ulykker til å forebygge disse. Dette prosjektet retter seg spesielt mot eldre og ulykkeshendelser knyttet til fall i bolig. Prosjektets organisering: Prosjektansvarlig (PA): Ass. rådmann Brynjulf Hansen Prosjektleder (PL): Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Ingeborg Skjervum Brynjulf Hansen (PA) Aud Johansen Baard Haugen Tone Skoglund Frode Risdal Rita Johannessen, Koordinerende enhet Elise Windstad, Hjemmetjenesten Solveig Rostøl Bakken, Helsehuset, Trygge lokalsamfunn Johanne Pedersen, Eldreråd Mette Jakobsen, Stangnes sykehjem Katrine Thorsen Rose, fysioterapeut, Helsehuset, Knorrebakken Janne Haugnes, ergoterapeut, Helsehuset Prosjektets mandat: Prosjektgruppen i Harstad kommune skal foreta en kartlegging av fallhendelser i institusjon og i omsorgsbolig. Institusjoner med i prosjektet: Bergseng bo- og servicesenter Helsehuset 1.etg. Stangnes sykehjem.

5 4 Registreringsskjema var vedlagt og skulle fylles ut. Registreringsperioden: til Prosjektgruppas arbeid skulle være ferdigstilt i september 213. Funnene som avdekkes i kartleggingen danner grunnlag for forslag og evt. iverksetting av systematiske tiltak. Tiltakene tar sikte på å redusere antall fall, personlige lidelser og samfunnskostnader til helse- og omsorgstjenesten. 2 PRESENTASJON OG FUNN AV UNDERSØKELSEN Det er gjort registreringer på Bergseng bo- og servicesenter, Stangnes sykehjem og ved Helsehuset korttidsavdeling. Totalt er dette 79 boenheter/plasser og av dette er det 56 plasser hvor det bor personer med demens og/eller kognitiv svikt. De innledende spørsmål (alder, kjønn, dato for opphold/innflytting, oppholdssted før innflytting) i registreringsskjemaet velger vi ikke å kommentere nærmere, da materialet som foreligger er lite og registreringspersonene lett kan identifiseres. Det er registrert til sammen 3 fall og av disse vet vi at flere av de som falt, ble registrert med flere fall. Det er registrert flest fall inne på soverom. Dette kan være en feilkilde i våre data, for på institusjon er også soverommet beboernes oppholdsrom/stue. I omsorgsbolig har beboerne egne soverom og egen stue. I registreringsskjemaet hadde vi et avkryssingspunkt: «annet». Punktet «annet» gir oss ingen data da punktet ikke ble nærmere utdypet på registreringsskjemaene. Vi vet lite om beboernes fysiske status eller funksjonsnivået i utgangspunktet. Det er kun bedt om å registrere diagnoser/symptomer. Følgende diagnoser var mest representerte i materialet: demens, hypertensjon, cerebrale/vaskulære symptom, hjertesykdommer, urinveisinfeksjon, Parkinson og diabetes. Flere personer var registrert med mer enn en diagnose. Definisjon på fall: «Et fall er en hendelse som fører til at en person ufrivillig havner på et lavere nivå, uavhengig om skade oppstår.» (Norsk Sykepleierforbund på nett) Et fall er sammensatt og komplekst. Flere faktorer må vurderes opp mot hverandre. For å forstå et fall må vi ta utgangspunkt i personen som faller, ytre faktorer rundt hendelsen og selve aktiviteten da det oppsto.

6 5 2.1 Gjennomgang av registreringsskjema og funn Tidspunkt på døgnet Tid på døgnet Tidspunkt på døgnet: Det er registrert 3 fall, 14 av disse på avdeling for personer med demens. Fallene er jevnt fordelt over døgnet. Dette kan også skyldes at personer med demens ofte ikke er orientert for tid og sted og legger seg og står opp flere ganger i løpet av døgnet. VITNE TIL FALL: Personal 11 Beboer 6 Andre 1 Ingen 14 Det er ingen vitne til 14 av fallene. Når personalet har funnet pasienten på gulvet er dette blitt registrert som fall. Vår erfaring fra praksis er at dette ikke nødvendigvis er et fall, pasienten kan ha lagt/satt seg selv ned på gulvet. Hvor fallet skjedde Hvor fallet skjedde

7 6 Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Aktivitet ved fallet Aktivitet ved fallet Vi observerer at fallene ofte skjer på bad/soverom, ofte i forbindelse med av og påkledning samt toalettbesøk. Det kan være en sammenheng mellom at pasienten våkner og vil på toalettet. Det er vår erfaring fra praksis at uhell/fall skjer i situasjoner hvor det er svakere belysning, de er ustødig og har det travelt. De registrerte aktivitetene kan representere en anstrengelse for pasienten.

8 7 Spesifikke symptomer/tilstander Spesifikke symptomer/tilstander Av de 3 fallene som ble registrert, var det 5 med symptomer/tilstander som svimmelhet, og 4 med vandring. Disse er risikofaktorer for fall. At det var mange som vandret, kan forklares med at det var mange personer med demens som var med i undersøkelsen. Av de 3 som ble registert hadde 5 diagnosen symptomer som svimmel og 4 vandring. Begge disse symptomene er i risikogruppen for fall i utgangspunktet. At det var mange som vandret kan forklares med at var avdeling/enhet for demente som var kartleggingsarena. Det var registrert 4 med andre symptomer uten at dette ble beskrevet hvilke symptomer dette var.

9 8 Ytre omstendigheter Ytre omstendigheter Institusjoner har større mulighet for fokus/kontroll på de ytre omstendighetene, som for eksempel skjulte elektriske installasjoner, belysning og dørterskler, enn det er i hjemmet til eldre. Samt at de også i større grad har begrenset med møblement, sett i forhold til møblering i eget hjem.dette kan ha medvirket til at kun 12 av 3 fall er utløst av hindringer/ytre omstendigheter i undersøkelsen. Fottøy ved fallet Fottøy ved fallet Vi ser at det er registrert kun et fall hvor personen gikk med strømper. Vi har i vår praksis fokus på bruk av fottøy og anti-skli sokker som fallforebygging, men registrerer flest fall i disse gruppene. Dette var noe overraskende.

10 9 Har/har ikke ganghjelpemiddel Ganghjelpemiddel ved fallet 5 Har ikke/går uten ganghjelpemiddel Har ganghjelpemiddel Annet Hjelpemiddel Hjelpemiddel 4 2 Rullator 3-punkstav Annet Brukte hjelpemiddel ved fallet Brukte ikke hjelpemiddel ved fallet Ut fra statistikken kan vi se at 18 av 25 brukere hadde ganghjelpemiddel da de falt. Vi ser at 12 av personene ikke benyttet hjelpemiddel ved fallet, mens 6 benyttet disse. 5 har ikke, og 2 besvarte «annet». Grunnen til at hjelpemidlet ikke ble benyttet kan være at det ikke var tilgjengelig, det ble avglemt eller at hjelpemidlet var plassert på en slik måte at det var mer til hinder. Prosjektgruppen har i praksisfeltet sett at ganghjelpemiddel i flere tilfeller brukes feil, ikke blir brukt eller brukes uhensiktsmessig. Dette gjør at bruker da utsetter seg for en større fallrisiko. Vi har ikke spurt etter andre hjelpemidler i undersøkelsen og ser i etterkant at dette er en svakhet.

11 Hode/hals Ansikt Halebein Bekken Lår/hofte Kne/legg Ankel/fot Annet Brystkasse/mage Arm/skulder Håndledd/hånd Rygg 1 Skadet kroppsdel Skadet kroppsdel Konsekvens av fallet Konsekvens av fallet På tabellen «konsekvens av fallet» er det registret fleste fall med «Ingen synlige skader». På tabellen «skadet kroppsdel» er det 8 registeringer på «annet». Dette kan tyde på at vi manglet et alternativ for «ingen synlige skader» i skjemaet under punktet «skadet kroppsdel». Selv om vi i undersøkelsesperioden ikke har registrert alvorlig konsekvenser av fallene, mener vi det er viktig å registrere fall uten skade for å kunne forebygge fremtidige ulykker.

12 11 Akutte tiltak Akutte tiltak Alle fall har krevd et eller flere tiltak. 24 har som akutt tiltak fått hjelp opp i seng/stol. Det har vært iverksatt vurdering av ansvarlig helsepersonell ved 12 av fall-tilfellene. Videre har man i 1 av tilfellene satt i verk tiltak som innbefattet ekstra tilsyn og overvåking. Det har i to tilfeller vært kontakt med legevakt/fastlege/tilsynslege. Og i to av tilfellene har det vært kontakt med AMK/ambulanse. 24 har som akutt tiltak fått hjelp opp i seng/stol. Det har vært iverksatt vurdering av ansvarlig helsepersonell ved 12 av fall-tilfellene. Videre har man i 1 av tilfellene satt i verk tiltak som innbefattet ekstra tilsyn og overvåkning. Det har i to tilfeller vært kontakt med legevakt/fastlege/tilsynslege. Og i to av tilfellene har det vært kontaktet AMK/ambulanse.

13 12 Er hendelsen avviks rapportert i det kommunale systemet 15 1 Er hendelsen avvikts rapportert 5 Ja Nei Vi har registrert 3 fall, 11 av disse er registrert i kommunens avvikssystem. Dette kan tyde på en underrapportering av fall.prosjektguppas erfaring fra praksisfeltet er at registeringer av fall i avvikssytemet håndteres forskjellig. Finnes det tidligere fallrapporter for personen Ja Nei Vet ikke Finnes det tidligere fallrapporter for personen Tidligere fall øker risikoen for nye fall. Det er derfor viktig at kommunen har gode systemer som sikrer at slik informasjon finnes tilgjengelig for de ansatte.

14 13 Medikament behandling Medikament behandling 16 av de 3 registrerte brukte mellom 2 og 12 ulike reseptbelagte medikamenter. Erfaringsmessig vet vi at bruken av flere reseptbelagte medikamenter og gjerne samtidig, kan øke faren for fall.

15 14 3 MÅLGRUPPERETTEDE TILTAK 3.1 TILTAK RETTET MOT BEFOLKNING OG LOKALSAMFUNN GENERELT, POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen At tiltakene blir administrativt og politisk vedtatt Bakgrunn for tiltaket: Prosjektgruppen «Eldresikkerhet» ser at det er flere av tiltakene som gruppen har sett på som viktig, som bør vedtas både på et administrativt og politisk nivå. Foreslått tiltak er basert på et ønske om at forebygging settes på dagsorden, og at kompetanse både på utstyr og ansatte prioriteres. Samt at det arbeides systematisk med å forebygge risiko for fall hos eldre. Dette mener prosjektgruppen på lang sikt vil være ressursbesparende. Kort beskrivelse av tiltaket: Representanter fra prosjektet i «Eldresikkerhet» skal være ressursgruppe for Harstad kommune i «Trygg og tilgjengelig», «Trygge Lokalsamfunn» og i andre sammenhenger hvor det kan være aktuelt. Representanter fra prosjektet i «Eldresikkerhet» skal delta i andre prosjekt/forum/konferanser med fokus på eldresikkerhet. Forebygging av fall/skader blant eldre innarbeides i Virksomhetsplan/Kompetanseplanen/opplæringsplan. Det er viktig at prosjektet «Eldresikkerhet» knyttes opp mot bl.a. prosjekt «Hverdagsrehabilitering» og «Ressursgruppen for Velferdsteknologi». Oppretting av Tverrfaglig vurderingsteam, med fokus på forebygging blant eldre. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse og omsorg 4. Nødvendig saksbehandling bør utføres av (enhet): Rådmann III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger X Tiltaket krever tilførsel av ressurser og kunnskaper

16 Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt Forbedre eldres muligheter for fysiske og sosiale aktiviteter Symptomer, diagnoser, medikamentell behandling Bakgrunn for tiltaket: I kommunal regi og i de frivillige organisasjoner arrangeres det diverse aktiviteter for den enkelte og/eller i grupper. Det finnes lite tilgjengelig samlet oversikt over aktivitetene, og det er ikke tydelig hvem som har ansvar for dette i kommunen. Naturlige og kjente treffpunkt/arenaer hvor eldre kan møtes for å delta på aktiviteter/trim, møte andre, delta på kurs er nødvendig. Dette vil være viktig for å kunne unngå isolasjon/ensomhet, forbedre kosthold og opprettholde funksjonsnivå som igjen kan bidra til å redusere fare for fall. Kort beskrivelse av tiltaket: Være en ansvarlig for oppdatering av slik informasjon Utarbeide informasjonsbrosjyre med oversikt over alle aktiviteter Info om aktiviteter på kommunens hjemmeside Personalet på Servicetorget må ha kunnskap om aktivitetene og hvor de kan henvise publikum Opprette en app for info og påmelding til aktiviteter (jf Trondheim kommune) Koordinere arbeid sammen med Frivillighetssentralen og andre frivillige organisasjoner Det vil være viktig med en transportordning knyttet mot tiltakene Naturlige arenaer for fysiske og sosiale aktiviteter kan være: Aktivitetssentrene hvor også dagens åpningstider (kveld, helg, høytider) må vurderes Fellesstuer på omsorgsboliger og i institusjoner vurderes åpent for andre i nærområdet Folkeparken Stien Langs sjøen Lavvo/gapahuk ved institusjoner/omsorgsboliger Aktuelle arrangører kan være: Forebyggende tjenester for eldre (helsestasjon for eldre, aktivitetssentrene og husmortjenesten) Aktivitør stillinger gjenopprettes i institusjoner Frivillighetssentralen Frisklivssentralen Ideelle organisasjoner (Lions, menigheter osv.) Arbeidslaget Biblioteket Yngre og nye landsmenn (knytte sammen mot eldre) Pensjonistforeninger Aktuelle aktiviteter kan være: Dans Kor/sang Livstilkurs

17 16 «Lyst på livet kafe» Temagrupper Likemannsarbeid Turgåing, trim Samtale Pårørendegruppe II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse - og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Noen av tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger x Tiltaket krever tilførsel av ressurser 3.2 TILTAK RETTET MOT TJENESTEUTØVERE Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall. Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registeringspunkt Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall. Bedre oversikt over registreringene, felles kommunale skjema og data som kan benyttes i forebyggende arbeid Skadet kroppsdel, konsekvenser ved fallet, tiltak i forbindelse med fallet, tidligere fall. Bakgrunn for tiltaket: Dagens praksis i Harstad kommune når det gjelder å melde avvik på «Fall på sykehjem» og «ulykker/skade/forulemping/trussel tjenestemottaker» mener vi bør forbedres. Det er behov for å avklare begrepet fall, og når slike hendelser skal registreres som avvik. I dag har Profil et eget registreringspunkt for fall. Dette må videreutvikles til risikovurdering for fall og fallforebyggende tiltak. Det er ønskelig med felles prosedyre og registreringsskjema for registrering av fall innenfor helse og omsorg. Kort beskrivelse av tiltaket: Samkjøre forskjellige program som kommunen bruker og samarbeider med: Forbedre kommunens prosedyrer for avvik og skjema for fallregistrering v/kvalitetsrådgiver - Definere begrepet fall - Behov for å registrere fall uten skade for å kunne sette fokus på nestenulykker og iverksette forebyggingstiltak. Samarbeid med Skaderegisteret ved UNN Harstad slik at data blir sammenlignbare og lettere tilgjengelig. Utarbeide god veileder/evalueringer av innkomne data. Eget fallforebyggende tiltak i Profil.

18 17 Vurdere hensikt, ansvar for og innhold i Arbeidsplasskartleggingsskjema ved prosedyre hjemmebesøk, slik at kartlegging av pasient og ansatte ikke blandes sammen. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kvalitetsrådgiver, systemansvarlig Profil, «Trygge lokalsamfunn», Prosjektgruppen «Eldresikkerhet». 2. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetsledere. III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt: Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Større fokus på fallforebyggende tiltak i omsorgsboliger og etter institusjonsopphold Aktivitet ved fall, hvor skjedde fallet, diagnoser Bakgrunn for tiltaket: Kommunen har i dag ressurser tilknyttet forebygging for eldre gjennom Helsestasjonen for eldre. Det er et behov for å gå gjennom for eksempel: Målgruppene/fokusområdene på hjemmebesøkene og muligheten for å tilføre flere faggrupper til tjenesten. Kort beskrivelse av tiltaket: Se på funksjon/innhold/fokusområder for Helsestasjon for eldre, Aktivitetssentrene og Husmortjenesten Opprette tverrfaglig vurderingsbesøksteam Forbedre informasjonsbrosjyrer om tilbudet fra tjenesten Opplæring i bruk av aktuelle hjelpemidler Videreutvikle samarbeid med UNN Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne i helse- og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Deler av tiltaket kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger

19 Velferdsteknologi i kommunen Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt: Velferdsteknologi i kommunen Bedre sikkerhet, tilgjengelighet og tilrettelegging for eldre i omsorgsboliger og institusjon Ytre omstendigheter ved fallet Bakgrunn for tiltaket: Det er i dag mer og mer fokus på velferdsteknologi. Det er behov for å se på hva slik teknologi kan bidra med for å forebygge fall, samt å øke sikkerheten for den enkelte. Kort beskrivelse av tiltaket: Gjennom kommunenes egen ressursgruppe for velferdsteknologi jobbes det for å forbedre tilgang, kunnskap og samordning innen dette feltet. Evaluere aktuelle prosedyrer (trygghetsalarm, nøkkelbokser, hjelpemidler, bekymringsmeldinger, tjenestebesøk uten å oppnå kontakt) Opplæring i bruk av hjelpemidler Ergoterapitjeneste i forhold til tilrettelegging Samarbeidspartnere: Hjelpemiddeltjenesten (kommunal) Hjelpemiddelsentralen/NAV Kommunens bygg- og eiendomstjeneste IKT tjenesten i kommunen II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kommunal arbeidsgruppe i Velferdsteknologi 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov X Tiltaket krever tilførsel av ressurser og kunnskaper

20 Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak. Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak Kartlegge risiko for fall og kunne sette inn forebyggende tiltak. Spesielt tett oppfølging de første 14 dagene for ny-innskrevne til institusjon, og ny- tilflyttede til omsorgsboliger som har tjenester fra Harstad kommune. Hjelpemidler ved fallet, ytre omstendigheter ved fallet, hvor fallet skjedde, aktivitet ved fall, diagnoser, symptomer. Bakgrunn for tiltaket: Harstad kommune har et kvalitetssystem, men har ingen felles prosedyre for risikovurdering av tjenestemottakere på institusjon og i omsorgsbolig ift. fall. Prosjektgruppa har kartlagt at det finnes interne prosedyrer for risikovurdering og fallforebygging ved to enheter. Disse kan utvikles videre (se vedlegg). Kort beskrivelse av tiltaket: I prosedyren bør det være fokus på bl. annet dette: Ernæring (flere måltider, supper, smoothie) Diagnoser/symptomer (obs. kognitiv svikt) Medikamentbruk Forflytningssituasjoner Hjelpemidler og bruken av disse Tilrettelegging i rom/bolig (møbler, lysforhold, plassering/bruke kjente vaner/plasseringer) Tett personaloppfølging av pasientene, spesielt de første 14 dagene. Tverrfaglig kartlegging/utprøving/vurdering (i institusjon av primærsykepleier/i hjemmetjenesten av tverrfaglig team) Prosjektgruppens vurdering: Å få på plass en prosedyre for risikovurdering for fall er avgjørende i det videre fall forebyggende arbeidet til Harstad kommune. En slik prosedyre må omfatte alle som kommer til sykehjem, eller som flytter inn i omsorgsbolig og mottar tjenester fra Harstad kommune. Funnene i risikovurderingen må følges opp med individtilpassede fallforebyggende tiltak. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kvalitetsgruppe, Profilgruppa og representanter fra eldresikkerhetsprosjektet. 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Kvalitetsutvalg/ledergruppe helse og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger x Tiltaket krever tilførsel av ressurser for å få laget en slik prosedyre og å få den implementert hos personalet.

21 2 4 Vedlegg 4.1 NORSAFETY, tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk

22 37 Registreringsskjema: Dato for innflytting i omsorgsbolig: Dato for innflytting på institusjonsopphold: Oppholdssted før innflytning: Kjønn: Mann Kvinne Alder:

23 Aktuelle diagnoser: KRYSS AV I DE AKTUELLE RUBRIKKER: 1. Tidspunkt for hendelsen Dato: Klokkeslett: 2. Vitne til fallet Personal Beboer Pårørende Andre Ingen 3. Hvor skjedde fallet/fant personen? Stue Fellesstue Entré Korridor Kjøkken Trapp Soverom Toalett Badekar/dusj Matsal Terapi/aktivitet Utendørs Annet:

24 1 4. Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Lå i seng Satt i stol Satt i rullestol Stod stille Gående Gikk innendørs Gikk utendørs Gikk i trapp Reiste seg/satte seg Skjøv seg fra stol/seng Forflyttet seg mellom seng stol Forflyttet seg mellom stol stol Annen aktivitet innendørs Aktivitet utendørs Annet: 5. Hvilken aktivitet holdt personen på med? På vei til toalett På vei fra toalett Toalettbesøk (inkl. å ta av/på bukser) På-/avkledning Personlig hygiene Bar på noe (klær, glass osv.) Plukket opp noe fra gulvet Oppvask/matlaging Rengjøring Trening/aktivitet Annet: 6. Var fallet grunnet spesifikke symptomer/tilstander? Svimmel Vandring Forvirring Behov for toalettbesøk Ustø Infeksjoner Stressfylt situasjon Ny/uvant bosituasjon Annet:

25 2 7. Spesifikke ytre omstendigheter Gulv glatt gulv Gulv vått gulv Dårlig belysning Gulvteppe / matte Trapper Hinder som møbler, terskler, ledninger osv. Annet: 8. Fottøy ved fallet Barbeint Strømper Innesko med hel - støtte Innesko uten hel- støtte Anti-skli sokker Annet: 9. Ganghjelpemiddel ved fallet Personen har ikke/går uten ganghjelpemiddel Personen har ganghjelpemiddel Type ganghjelpemiddel Brukte det ved fallet Brukte det ikke ved fallet Annet 1. Skadet kroppsdel Hode/hals Ansikt Brystkasse/mage Arm/skulder Håndledd/hånd Rygg Halebein Bekken Lår/hofte Kne/legg Ankel/fot Annet:

26 3 11. Konsekvens av fallet Skrubbsår/ blødninger Bløtdelsskade Synlig brudd Ingen synlig skade Smerte Annet: 12. Akutt tiltak i forbindelse med fallet Hjelp opp i seng/stol Bandasjering Ekstra tilsyn og overvåkning Vurdering av ansvarlig helsepersonell Aktiv behandling av helsepersonell Kontaktet legevakt/fastlege/tilsynslege Ambulanse/AMK Annet: Er hendelsen avviks rapportert: Ja Nei 13. Finnes det tidligere fallrapporter for personen: Ja Nei Vet ikke

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig HARSTAD KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet Innhold 1. BESKRIVENDE DEL... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Planarbeidet... 4 1.2.1 Bakgrunn... 4 1.2.2 Formål og mål...

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Kvalitet i Pleie og omsorg

Kvalitet i Pleie og omsorg Forvaltningsrevisjon Kvalitet i Pleie og omsorg Rapport Mai 2015 FORORD Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim BÆRUM KOMMUNE Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn for prosjektet... 4 2.1 Organisering av pleie og omsorg i Bærum

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet Ole Johan Sando, Rolv Lundheim, Ellen Beate Hansen Sandseter

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Trygge spor Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Innholdet i denne tjenestemodellen: Introduksjon 3 Forarbeid 4 Varslings- og lokaliseringstjeneste 6 Her

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Saksbehandling i pleie og omsorg

Saksbehandling i pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling i pleie og omsorg HEMNE KOMMUNE Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer