Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes"

Transkript

1 1 Eldresikkerhetsprosjekt Ingeborg Skjervum Rita Johannessen Elise Windstad Solveig Rostøl Bakken Johanne Pedersen Mette Jakobsen Katrine Thorsen Rose Janne Haugnes

2 2 Innhold 1 BESKRIVENDE DEL INNLEDNING PRESENTASJON OG FUNN AV UNDERSØKELSEN Gjennomgang av registreringsskjema og funn MÅLGRUPPERETTEDE TILTAK TILTAK RETTET MOT BEFOLKNING OG LOKALSAMFUNN GENERELT, POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt TILTAK RETTET MOT TJENESTEUTØVERE Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Velferdsteknologi i kommunen Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak Vedlegg NORSAFETY, tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk Prosjektplan, Harstad kommunes deltakelse i eldre-sikkerhetsprosjekt i Troms Registreringsskjema (med forside) Sjekkliste fra Stangnes sykehjem Prosedyre fra Olavsgården... 53

3 Behandling Kommunestyret : SV v/johnny Kristiansen og Krf. v/per Pedersen fremmet følgende forslag: «Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres innenfor enhetens rammer, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag til finansiering.» Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. SV og Krf. sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak Kommunestyret : 1. Harstad kommunestyre tar rapporten fra prosjektgruppen til orientering. 2. Tiltak nevnt i saksframlegget søkes gjennomført innenfor enhetenes rammer. 3. Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres innenfor enhetens rammer, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag til finansiering.

4 3 SLUTTRAPPORT ELDRESIKKERHETSPROSJEKTET BESKRIVENDE DEL 1.1 INNLEDNING TRYGGE ELDRE Tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk Harstad kommune har gjennom sin sertifisering som Safe Community-kommune forpliktet seg til å arbeide systematisk med å redusere antall ulykker med personskade i lokalsamfunnet. Som en del av dette arbeidet iverksettes et prosjekt i samarbeid med NORSAFETY og andre kommuner som har til hensikt å bruke kompetanse om ulykker til å forebygge disse. Dette prosjektet retter seg spesielt mot eldre og ulykkeshendelser knyttet til fall i bolig. Prosjektets organisering: Prosjektansvarlig (PA): Ass. rådmann Brynjulf Hansen Prosjektleder (PL): Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Ingeborg Skjervum Brynjulf Hansen (PA) Aud Johansen Baard Haugen Tone Skoglund Frode Risdal Rita Johannessen, Koordinerende enhet Elise Windstad, Hjemmetjenesten Solveig Rostøl Bakken, Helsehuset, Trygge lokalsamfunn Johanne Pedersen, Eldreråd Mette Jakobsen, Stangnes sykehjem Katrine Thorsen Rose, fysioterapeut, Helsehuset, Knorrebakken Janne Haugnes, ergoterapeut, Helsehuset Prosjektets mandat: Prosjektgruppen i Harstad kommune skal foreta en kartlegging av fallhendelser i institusjon og i omsorgsbolig. Institusjoner med i prosjektet: Bergseng bo- og servicesenter Helsehuset 1.etg. Stangnes sykehjem.

5 4 Registreringsskjema var vedlagt og skulle fylles ut. Registreringsperioden: til Prosjektgruppas arbeid skulle være ferdigstilt i september 213. Funnene som avdekkes i kartleggingen danner grunnlag for forslag og evt. iverksetting av systematiske tiltak. Tiltakene tar sikte på å redusere antall fall, personlige lidelser og samfunnskostnader til helse- og omsorgstjenesten. 2 PRESENTASJON OG FUNN AV UNDERSØKELSEN Det er gjort registreringer på Bergseng bo- og servicesenter, Stangnes sykehjem og ved Helsehuset korttidsavdeling. Totalt er dette 79 boenheter/plasser og av dette er det 56 plasser hvor det bor personer med demens og/eller kognitiv svikt. De innledende spørsmål (alder, kjønn, dato for opphold/innflytting, oppholdssted før innflytting) i registreringsskjemaet velger vi ikke å kommentere nærmere, da materialet som foreligger er lite og registreringspersonene lett kan identifiseres. Det er registrert til sammen 3 fall og av disse vet vi at flere av de som falt, ble registrert med flere fall. Det er registrert flest fall inne på soverom. Dette kan være en feilkilde i våre data, for på institusjon er også soverommet beboernes oppholdsrom/stue. I omsorgsbolig har beboerne egne soverom og egen stue. I registreringsskjemaet hadde vi et avkryssingspunkt: «annet». Punktet «annet» gir oss ingen data da punktet ikke ble nærmere utdypet på registreringsskjemaene. Vi vet lite om beboernes fysiske status eller funksjonsnivået i utgangspunktet. Det er kun bedt om å registrere diagnoser/symptomer. Følgende diagnoser var mest representerte i materialet: demens, hypertensjon, cerebrale/vaskulære symptom, hjertesykdommer, urinveisinfeksjon, Parkinson og diabetes. Flere personer var registrert med mer enn en diagnose. Definisjon på fall: «Et fall er en hendelse som fører til at en person ufrivillig havner på et lavere nivå, uavhengig om skade oppstår.» (Norsk Sykepleierforbund på nett) Et fall er sammensatt og komplekst. Flere faktorer må vurderes opp mot hverandre. For å forstå et fall må vi ta utgangspunkt i personen som faller, ytre faktorer rundt hendelsen og selve aktiviteten da det oppsto.

6 5 2.1 Gjennomgang av registreringsskjema og funn Tidspunkt på døgnet Tid på døgnet Tidspunkt på døgnet: Det er registrert 3 fall, 14 av disse på avdeling for personer med demens. Fallene er jevnt fordelt over døgnet. Dette kan også skyldes at personer med demens ofte ikke er orientert for tid og sted og legger seg og står opp flere ganger i løpet av døgnet. VITNE TIL FALL: Personal 11 Beboer 6 Andre 1 Ingen 14 Det er ingen vitne til 14 av fallene. Når personalet har funnet pasienten på gulvet er dette blitt registrert som fall. Vår erfaring fra praksis er at dette ikke nødvendigvis er et fall, pasienten kan ha lagt/satt seg selv ned på gulvet. Hvor fallet skjedde Hvor fallet skjedde

7 6 Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Aktivitet ved fallet Aktivitet ved fallet Vi observerer at fallene ofte skjer på bad/soverom, ofte i forbindelse med av og påkledning samt toalettbesøk. Det kan være en sammenheng mellom at pasienten våkner og vil på toalettet. Det er vår erfaring fra praksis at uhell/fall skjer i situasjoner hvor det er svakere belysning, de er ustødig og har det travelt. De registrerte aktivitetene kan representere en anstrengelse for pasienten.

8 7 Spesifikke symptomer/tilstander Spesifikke symptomer/tilstander Av de 3 fallene som ble registrert, var det 5 med symptomer/tilstander som svimmelhet, og 4 med vandring. Disse er risikofaktorer for fall. At det var mange som vandret, kan forklares med at det var mange personer med demens som var med i undersøkelsen. Av de 3 som ble registert hadde 5 diagnosen symptomer som svimmel og 4 vandring. Begge disse symptomene er i risikogruppen for fall i utgangspunktet. At det var mange som vandret kan forklares med at var avdeling/enhet for demente som var kartleggingsarena. Det var registrert 4 med andre symptomer uten at dette ble beskrevet hvilke symptomer dette var.

9 8 Ytre omstendigheter Ytre omstendigheter Institusjoner har større mulighet for fokus/kontroll på de ytre omstendighetene, som for eksempel skjulte elektriske installasjoner, belysning og dørterskler, enn det er i hjemmet til eldre. Samt at de også i større grad har begrenset med møblement, sett i forhold til møblering i eget hjem.dette kan ha medvirket til at kun 12 av 3 fall er utløst av hindringer/ytre omstendigheter i undersøkelsen. Fottøy ved fallet Fottøy ved fallet Vi ser at det er registrert kun et fall hvor personen gikk med strømper. Vi har i vår praksis fokus på bruk av fottøy og anti-skli sokker som fallforebygging, men registrerer flest fall i disse gruppene. Dette var noe overraskende.

10 9 Har/har ikke ganghjelpemiddel Ganghjelpemiddel ved fallet 5 Har ikke/går uten ganghjelpemiddel Har ganghjelpemiddel Annet Hjelpemiddel Hjelpemiddel 4 2 Rullator 3-punkstav Annet Brukte hjelpemiddel ved fallet Brukte ikke hjelpemiddel ved fallet Ut fra statistikken kan vi se at 18 av 25 brukere hadde ganghjelpemiddel da de falt. Vi ser at 12 av personene ikke benyttet hjelpemiddel ved fallet, mens 6 benyttet disse. 5 har ikke, og 2 besvarte «annet». Grunnen til at hjelpemidlet ikke ble benyttet kan være at det ikke var tilgjengelig, det ble avglemt eller at hjelpemidlet var plassert på en slik måte at det var mer til hinder. Prosjektgruppen har i praksisfeltet sett at ganghjelpemiddel i flere tilfeller brukes feil, ikke blir brukt eller brukes uhensiktsmessig. Dette gjør at bruker da utsetter seg for en større fallrisiko. Vi har ikke spurt etter andre hjelpemidler i undersøkelsen og ser i etterkant at dette er en svakhet.

11 Hode/hals Ansikt Halebein Bekken Lår/hofte Kne/legg Ankel/fot Annet Brystkasse/mage Arm/skulder Håndledd/hånd Rygg 1 Skadet kroppsdel Skadet kroppsdel Konsekvens av fallet Konsekvens av fallet På tabellen «konsekvens av fallet» er det registret fleste fall med «Ingen synlige skader». På tabellen «skadet kroppsdel» er det 8 registeringer på «annet». Dette kan tyde på at vi manglet et alternativ for «ingen synlige skader» i skjemaet under punktet «skadet kroppsdel». Selv om vi i undersøkelsesperioden ikke har registrert alvorlig konsekvenser av fallene, mener vi det er viktig å registrere fall uten skade for å kunne forebygge fremtidige ulykker.

12 11 Akutte tiltak Akutte tiltak Alle fall har krevd et eller flere tiltak. 24 har som akutt tiltak fått hjelp opp i seng/stol. Det har vært iverksatt vurdering av ansvarlig helsepersonell ved 12 av fall-tilfellene. Videre har man i 1 av tilfellene satt i verk tiltak som innbefattet ekstra tilsyn og overvåking. Det har i to tilfeller vært kontakt med legevakt/fastlege/tilsynslege. Og i to av tilfellene har det vært kontakt med AMK/ambulanse. 24 har som akutt tiltak fått hjelp opp i seng/stol. Det har vært iverksatt vurdering av ansvarlig helsepersonell ved 12 av fall-tilfellene. Videre har man i 1 av tilfellene satt i verk tiltak som innbefattet ekstra tilsyn og overvåkning. Det har i to tilfeller vært kontakt med legevakt/fastlege/tilsynslege. Og i to av tilfellene har det vært kontaktet AMK/ambulanse.

13 12 Er hendelsen avviks rapportert i det kommunale systemet 15 1 Er hendelsen avvikts rapportert 5 Ja Nei Vi har registrert 3 fall, 11 av disse er registrert i kommunens avvikssystem. Dette kan tyde på en underrapportering av fall.prosjektguppas erfaring fra praksisfeltet er at registeringer av fall i avvikssytemet håndteres forskjellig. Finnes det tidligere fallrapporter for personen Ja Nei Vet ikke Finnes det tidligere fallrapporter for personen Tidligere fall øker risikoen for nye fall. Det er derfor viktig at kommunen har gode systemer som sikrer at slik informasjon finnes tilgjengelig for de ansatte.

14 13 Medikament behandling Medikament behandling 16 av de 3 registrerte brukte mellom 2 og 12 ulike reseptbelagte medikamenter. Erfaringsmessig vet vi at bruken av flere reseptbelagte medikamenter og gjerne samtidig, kan øke faren for fall.

15 14 3 MÅLGRUPPERETTEDE TILTAK 3.1 TILTAK RETTET MOT BEFOLKNING OG LOKALSAMFUNN GENERELT, POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Forslag til tiltak i Virksomhetsplanen At tiltakene blir administrativt og politisk vedtatt Bakgrunn for tiltaket: Prosjektgruppen «Eldresikkerhet» ser at det er flere av tiltakene som gruppen har sett på som viktig, som bør vedtas både på et administrativt og politisk nivå. Foreslått tiltak er basert på et ønske om at forebygging settes på dagsorden, og at kompetanse både på utstyr og ansatte prioriteres. Samt at det arbeides systematisk med å forebygge risiko for fall hos eldre. Dette mener prosjektgruppen på lang sikt vil være ressursbesparende. Kort beskrivelse av tiltaket: Representanter fra prosjektet i «Eldresikkerhet» skal være ressursgruppe for Harstad kommune i «Trygg og tilgjengelig», «Trygge Lokalsamfunn» og i andre sammenhenger hvor det kan være aktuelt. Representanter fra prosjektet i «Eldresikkerhet» skal delta i andre prosjekt/forum/konferanser med fokus på eldresikkerhet. Forebygging av fall/skader blant eldre innarbeides i Virksomhetsplan/Kompetanseplanen/opplæringsplan. Det er viktig at prosjektet «Eldresikkerhet» knyttes opp mot bl.a. prosjekt «Hverdagsrehabilitering» og «Ressursgruppen for Velferdsteknologi». Oppretting av Tverrfaglig vurderingsteam, med fokus på forebygging blant eldre. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse og omsorg 4. Nødvendig saksbehandling bør utføres av (enhet): Rådmann III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger X Tiltaket krever tilførsel av ressurser og kunnskaper

16 Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt Endret/økt fokus på fysiske og sosiale tiltak og treffpunkt Forbedre eldres muligheter for fysiske og sosiale aktiviteter Symptomer, diagnoser, medikamentell behandling Bakgrunn for tiltaket: I kommunal regi og i de frivillige organisasjoner arrangeres det diverse aktiviteter for den enkelte og/eller i grupper. Det finnes lite tilgjengelig samlet oversikt over aktivitetene, og det er ikke tydelig hvem som har ansvar for dette i kommunen. Naturlige og kjente treffpunkt/arenaer hvor eldre kan møtes for å delta på aktiviteter/trim, møte andre, delta på kurs er nødvendig. Dette vil være viktig for å kunne unngå isolasjon/ensomhet, forbedre kosthold og opprettholde funksjonsnivå som igjen kan bidra til å redusere fare for fall. Kort beskrivelse av tiltaket: Være en ansvarlig for oppdatering av slik informasjon Utarbeide informasjonsbrosjyre med oversikt over alle aktiviteter Info om aktiviteter på kommunens hjemmeside Personalet på Servicetorget må ha kunnskap om aktivitetene og hvor de kan henvise publikum Opprette en app for info og påmelding til aktiviteter (jf Trondheim kommune) Koordinere arbeid sammen med Frivillighetssentralen og andre frivillige organisasjoner Det vil være viktig med en transportordning knyttet mot tiltakene Naturlige arenaer for fysiske og sosiale aktiviteter kan være: Aktivitetssentrene hvor også dagens åpningstider (kveld, helg, høytider) må vurderes Fellesstuer på omsorgsboliger og i institusjoner vurderes åpent for andre i nærområdet Folkeparken Stien Langs sjøen Lavvo/gapahuk ved institusjoner/omsorgsboliger Aktuelle arrangører kan være: Forebyggende tjenester for eldre (helsestasjon for eldre, aktivitetssentrene og husmortjenesten) Aktivitør stillinger gjenopprettes i institusjoner Frivillighetssentralen Frisklivssentralen Ideelle organisasjoner (Lions, menigheter osv.) Arbeidslaget Biblioteket Yngre og nye landsmenn (knytte sammen mot eldre) Pensjonistforeninger Aktuelle aktiviteter kan være: Dans Kor/sang Livstilkurs

17 16 «Lyst på livet kafe» Temagrupper Likemannsarbeid Turgåing, trim Samtale Pårørendegruppe II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse - og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Noen av tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger x Tiltaket krever tilførsel av ressurser 3.2 TILTAK RETTET MOT TJENESTEUTØVERE Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall. Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registeringspunkt Videreutvikle prosedyre og skjema for avviksmeldinger ved registrering av fall. Bedre oversikt over registreringene, felles kommunale skjema og data som kan benyttes i forebyggende arbeid Skadet kroppsdel, konsekvenser ved fallet, tiltak i forbindelse med fallet, tidligere fall. Bakgrunn for tiltaket: Dagens praksis i Harstad kommune når det gjelder å melde avvik på «Fall på sykehjem» og «ulykker/skade/forulemping/trussel tjenestemottaker» mener vi bør forbedres. Det er behov for å avklare begrepet fall, og når slike hendelser skal registreres som avvik. I dag har Profil et eget registreringspunkt for fall. Dette må videreutvikles til risikovurdering for fall og fallforebyggende tiltak. Det er ønskelig med felles prosedyre og registreringsskjema for registrering av fall innenfor helse og omsorg. Kort beskrivelse av tiltaket: Samkjøre forskjellige program som kommunen bruker og samarbeider med: Forbedre kommunens prosedyrer for avvik og skjema for fallregistrering v/kvalitetsrådgiver - Definere begrepet fall - Behov for å registrere fall uten skade for å kunne sette fokus på nestenulykker og iverksette forebyggingstiltak. Samarbeid med Skaderegisteret ved UNN Harstad slik at data blir sammenlignbare og lettere tilgjengelig. Utarbeide god veileder/evalueringer av innkomne data. Eget fallforebyggende tiltak i Profil.

18 17 Vurdere hensikt, ansvar for og innhold i Arbeidsplasskartleggingsskjema ved prosedyre hjemmebesøk, slik at kartlegging av pasient og ansatte ikke blandes sammen. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kvalitetsrådgiver, systemansvarlig Profil, «Trygge lokalsamfunn», Prosjektgruppen «Eldresikkerhet». 2. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetsledere. III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt: Videreutvikle Forebyggende tjenester for eldre Større fokus på fallforebyggende tiltak i omsorgsboliger og etter institusjonsopphold Aktivitet ved fall, hvor skjedde fallet, diagnoser Bakgrunn for tiltaket: Kommunen har i dag ressurser tilknyttet forebygging for eldre gjennom Helsestasjonen for eldre. Det er et behov for å gå gjennom for eksempel: Målgruppene/fokusområdene på hjemmebesøkene og muligheten for å tilføre flere faggrupper til tjenesten. Kort beskrivelse av tiltaket: Se på funksjon/innhold/fokusområder for Helsestasjon for eldre, Aktivitetssentrene og Husmortjenesten Opprette tverrfaglig vurderingsbesøksteam Forbedre informasjonsbrosjyrer om tilbudet fra tjenesten Opplæring i bruk av aktuelle hjelpemidler Videreutvikle samarbeid med UNN Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne i helse- og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Deler av tiltaket kan gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger

19 Velferdsteknologi i kommunen Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt: Velferdsteknologi i kommunen Bedre sikkerhet, tilgjengelighet og tilrettelegging for eldre i omsorgsboliger og institusjon Ytre omstendigheter ved fallet Bakgrunn for tiltaket: Det er i dag mer og mer fokus på velferdsteknologi. Det er behov for å se på hva slik teknologi kan bidra med for å forebygge fall, samt å øke sikkerheten for den enkelte. Kort beskrivelse av tiltaket: Gjennom kommunenes egen ressursgruppe for velferdsteknologi jobbes det for å forbedre tilgang, kunnskap og samordning innen dette feltet. Evaluere aktuelle prosedyrer (trygghetsalarm, nøkkelbokser, hjelpemidler, bekymringsmeldinger, tjenestebesøk uten å oppnå kontakt) Opplæring i bruk av hjelpemidler Ergoterapitjeneste i forhold til tilrettelegging Samarbeidspartnere: Hjelpemiddeltjenesten (kommunal) Hjelpemiddelsentralen/NAV Kommunens bygg- og eiendomstjeneste IKT tjenesten i kommunen II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kommunal arbeidsgruppe i Velferdsteknologi 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Enhetslederne helse og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov X Tiltaket krever tilførsel av ressurser og kunnskaper

20 Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak. Tittel på tiltaket: Mål for tiltaket: Henvisning til registreringspunkt Utarbeide prosedyre for risikovurdering med tilhørende tiltak Kartlegge risiko for fall og kunne sette inn forebyggende tiltak. Spesielt tett oppfølging de første 14 dagene for ny-innskrevne til institusjon, og ny- tilflyttede til omsorgsboliger som har tjenester fra Harstad kommune. Hjelpemidler ved fallet, ytre omstendigheter ved fallet, hvor fallet skjedde, aktivitet ved fall, diagnoser, symptomer. Bakgrunn for tiltaket: Harstad kommune har et kvalitetssystem, men har ingen felles prosedyre for risikovurdering av tjenestemottakere på institusjon og i omsorgsbolig ift. fall. Prosjektgruppa har kartlagt at det finnes interne prosedyrer for risikovurdering og fallforebygging ved to enheter. Disse kan utvikles videre (se vedlegg). Kort beskrivelse av tiltaket: I prosedyren bør det være fokus på bl. annet dette: Ernæring (flere måltider, supper, smoothie) Diagnoser/symptomer (obs. kognitiv svikt) Medikamentbruk Forflytningssituasjoner Hjelpemidler og bruken av disse Tilrettelegging i rom/bolig (møbler, lysforhold, plassering/bruke kjente vaner/plasseringer) Tett personaloppfølging av pasientene, spesielt de første 14 dagene. Tverrfaglig kartlegging/utprøving/vurdering (i institusjon av primærsykepleier/i hjemmetjenesten av tverrfaglig team) Prosjektgruppens vurdering: Å få på plass en prosedyre for risikovurdering for fall er avgjørende i det videre fall forebyggende arbeidet til Harstad kommune. En slik prosedyre må omfatte alle som kommer til sykehjem, eller som flytter inn i omsorgsbolig og mottar tjenester fra Harstad kommune. Funnene i risikovurderingen må følges opp med individtilpassede fallforebyggende tiltak. II. Forutsetninger for iverksetting: 1. Behov for ytterligere utredning/planlegging: x Ja Nei Ytterligere utredning/planlegging bør utføres av: Kvalitetsgruppe, Profilgruppa og representanter fra eldresikkerhetsprosjektet. 2. Behov for nærmere avklaring av ressursinnsats: x Ja Nei 3. Beslutning om iverksetting må fattes av: Kvalitetsutvalg/ledergruppe helse og omsorg III. Ressurs-/endringsbehov x Tiltaket krever organisatoriske endringer/tilpasninger x Tiltaket krever tilførsel av ressurser for å få laget en slik prosedyre og å få den implementert hos personalet.

21 2 4 Vedlegg 4.1 NORSAFETY, tiltaksplan for en sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende seniorpolitikk

22 37 Registreringsskjema: Dato for innflytting i omsorgsbolig: Dato for innflytting på institusjonsopphold: Oppholdssted før innflytning: Kjønn: Mann Kvinne Alder:

23 Aktuelle diagnoser: KRYSS AV I DE AKTUELLE RUBRIKKER: 1. Tidspunkt for hendelsen Dato: Klokkeslett: 2. Vitne til fallet Personal Beboer Pårørende Andre Ingen 3. Hvor skjedde fallet/fant personen? Stue Fellesstue Entré Korridor Kjøkken Trapp Soverom Toalett Badekar/dusj Matsal Terapi/aktivitet Utendørs Annet:

24 1 4. Hva gjorde personen ved tidspunktet av fallet? Lå i seng Satt i stol Satt i rullestol Stod stille Gående Gikk innendørs Gikk utendørs Gikk i trapp Reiste seg/satte seg Skjøv seg fra stol/seng Forflyttet seg mellom seng stol Forflyttet seg mellom stol stol Annen aktivitet innendørs Aktivitet utendørs Annet: 5. Hvilken aktivitet holdt personen på med? På vei til toalett På vei fra toalett Toalettbesøk (inkl. å ta av/på bukser) På-/avkledning Personlig hygiene Bar på noe (klær, glass osv.) Plukket opp noe fra gulvet Oppvask/matlaging Rengjøring Trening/aktivitet Annet: 6. Var fallet grunnet spesifikke symptomer/tilstander? Svimmel Vandring Forvirring Behov for toalettbesøk Ustø Infeksjoner Stressfylt situasjon Ny/uvant bosituasjon Annet:

25 2 7. Spesifikke ytre omstendigheter Gulv glatt gulv Gulv vått gulv Dårlig belysning Gulvteppe / matte Trapper Hinder som møbler, terskler, ledninger osv. Annet: 8. Fottøy ved fallet Barbeint Strømper Innesko med hel - støtte Innesko uten hel- støtte Anti-skli sokker Annet: 9. Ganghjelpemiddel ved fallet Personen har ikke/går uten ganghjelpemiddel Personen har ganghjelpemiddel Type ganghjelpemiddel Brukte det ved fallet Brukte det ikke ved fallet Annet 1. Skadet kroppsdel Hode/hals Ansikt Brystkasse/mage Arm/skulder Håndledd/hånd Rygg Halebein Bekken Lår/hofte Kne/legg Ankel/fot Annet:

26 3 11. Konsekvens av fallet Skrubbsår/ blødninger Bløtdelsskade Synlig brudd Ingen synlig skade Smerte Annet: 12. Akutt tiltak i forbindelse med fallet Hjelp opp i seng/stol Bandasjering Ekstra tilsyn og overvåkning Vurdering av ansvarlig helsepersonell Aktiv behandling av helsepersonell Kontaktet legevakt/fastlege/tilsynslege Ambulanse/AMK Annet: Er hendelsen avviks rapportert: Ja Nei 13. Finnes det tidligere fallrapporter for personen: Ja Nei Vet ikke

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten

Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forebygging av fall på sykehjem og i hjemmetjenesten Forekomst av fall Fall blant eldre Mer enn 30% av eldre hjemmeboende over 65 år faller i løpet av et år Forekomsten øker til 50% ved alder over 80 år

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Fallforebygging og trening på sykehjem Nidaroskongressen 2017

Fallforebygging og trening på sykehjem Nidaroskongressen 2017 Fallforebygging og trening på sykehjem Nidaroskongressen 2017 Randi Granbo, Fysioterapeut og førstelektor v/ Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU randi.granbo@ntnu.no Det foreslås å bevilge

Detaljer

Tiltak- og måledokument Oppdatert 23. oktober 2012

Tiltak- og måledokument Oppdatert 23. oktober 2012 Innsatsområde: Forebygging av fall Pilot: Sykehuset Telemark Skien og Lekneshagen Bofellesskap Tiltak- og måledokument Oppdatert 23. oktober 2012 Målsetning Målsetningen med innsatsområdet er å redusere

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Hindre fall blant eldre på sykehus

Hindre fall blant eldre på sykehus Hindre fall blant eldre på sykehus et Kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Vest A Kragh Ekstam, overlege, geriater Multisyk man døde på sykehus Eldre multisyk mann, med blodfortynning, Marevan Fall i hjemmet

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Hindre fall blant eldre i sykehus erfaringer fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen.

Hindre fall blant eldre i sykehus erfaringer fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen. Hindre fall blant eldre i sykehus erfaringer fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen. Pasientsikkerhetskampanjen fallforebygging 5 Nasjonale tiltak 1. Identifisere potensielle fallere. 2. Iverksette

Detaljer

Pilotprosjektet St. Olavs Hospital

Pilotprosjektet St. Olavs Hospital Pilotprosjektet St. Olavs Hospital Mål: Økt kompetanse om fall og fallforebygging blant ansatte i de tre pilotavdelingene. Utvalgte avdelinger innsatsområde Fall vd. for geriatri vd. for ortopedi/traumatologi

Detaljer

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Demens og sikkerhet 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Tema Normal aldring Demens diagnosen Sikkerhet eksempler Fall Brann Sikkerhet overordnet Etiske dilemmaer Frivillig innsats - eksempel

Detaljer

- PÅ FOTE - Prosjektrapport Februar 2010. Fallforebyggingsprosjekt i Fysio- og ergoterapitjenesten 2008-2009. Fysio- og ergoterapitjenesten

- PÅ FOTE - Prosjektrapport Februar 2010. Fallforebyggingsprosjekt i Fysio- og ergoterapitjenesten 2008-2009. Fysio- og ergoterapitjenesten - PÅ FOTE - Fallforebyggingsprosjekt i 2008-2009 Prosjektrapport Februar 2010 Bakgrunn og beskrivelse Det blir stadig flere eldre i Norge, og statistikk viser at en stor andel eldre faller en eller flere

Detaljer

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 19.10.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal (1. etg.) Fra saksnr: 33 Til saksnr. 37 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Brann "Eldre" Riga -seminar Strategi for prosess Halden kommune / veien videre

Brann Eldre Riga -seminar Strategi for prosess Halden kommune / veien videre Brann "Eldre" Riga -seminar Strategi for prosess Halden kommune / veien videre "brannforbyggende tiltak for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede" Halden brannvesen - E. Aakerman 1 Høsten 1996. Det var

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten Oppstartsamtale i hjemmetjenesten KS-konferanse Oslo Plaza,, 27.11.08 Hans Leo Dagsvik Kvalitetsveileder Vefsn kommune Vefsn kommune Ca. 13.450 innbyggere Kommunesenter Mosjøen (ca. 10 000 innb.) Bakgrunn

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

GODE PASIENTFORLØP FAGDAG REHABILITERING

GODE PASIENTFORLØP FAGDAG REHABILITERING GODE PASIENTFORLØP FAGDAG REHABILITERING Anne Lyngroth Prosjektleder gode pasientforløp i Østre-Agder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- Agder TAKK FOR INSPIRASJON OG VEILEDNING Folkehelseinstituttet

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet

Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet 06.03.17 Kliniske ernæringsfysiologer i Sykehjemsetaten Evy S Nergård Johanne K Ledang Senter for fagutvikling og forskning Hvem er vi Hva er vi opptatt av Jobbe kunnskapsbasert

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøy for kartlegging av brukerbehov

Veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøy for kartlegging av brukerbehov Veikart for tjenesteinnovasjon Verktøy for kartlegging av brukerbehov Innholdsfortegnelse OM SAMVEIS 3 INTRODUKSJON TIL VERKTØY FOR KARTLEGGING AV BRUKERBEHOV4 Hva er verktøy for kartlegging av brukerbehov?

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging

Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging Skader/ulykker blant eldre fallskader Forebygging Treff og trim Fallforebygging i Tromsø Kommune Spesialfysioterapeut Johanne Aasen, 23.09.08 Fallskader 80% av alle ulykker blant eldre over 65år hjemme

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2387 /16327/15-F07 Margrete Selseng/Marit Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2387 /16327/15-F07 Margrete Selseng/Marit Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2387 /16327/15-F07 Margrete Selseng/Marit 31.03.2015 Gulbrandsen Telefon: 77 79 01 51 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET HEL-OMS

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

GODE PASIENTFORLØP OG PASIENTSIKKERHET

GODE PASIENTFORLØP OG PASIENTSIKKERHET GODE PASIENTFORLØP OG PASIENTSIKKERHET Anne Lyngroth Prosjektleder gode pasientforløp i Østre-Agder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder TAKK FOR INSPIRASJON OG VEILEDNING Folkehelseinstituttet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Hvorfor Hverdagsrehabilitering?

Hvorfor Hverdagsrehabilitering? Hvorfor Hverdagsrehabilitering? Stort fokus på Hverdagsrehabilitering i føringene fra staten Meld.St.29 2012«Morgendagens omsorg» Meld. St. 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste» Planlagt opptrappingsplan

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Målinger. Læringsnettverk for forebygging av fall 25. oktober 2012 Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen

Målinger. Læringsnettverk for forebygging av fall 25. oktober 2012 Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen Målinger Læringsnettverk for forebygging av fall 25. oktober 2012 Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen NIVÅ 3 Revurdering av tiltak på individ- og systemnivå etter fall Pasienter

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Erfaringsnettverk Finnsnes - 17 oktober 2013

Erfaringsnettverk Finnsnes - 17 oktober 2013 Erfaringsnettverk Finnsnes - 17 oktober 2013 Lekneshagen Bofellesskap Litt bakgrunn om oss Vestvågøy Kommune har ca 11000 innbyggere. To-nivå organisering To sykehjem - til sammen 114 sykehjemsplasser

Detaljer

Prosjekt. Finnsnes 2.febr 2016; «Sikker Senior Midt-Troms»

Prosjekt. Finnsnes 2.febr 2016; «Sikker Senior Midt-Troms» Prosjekt Drivkraft for et Tryggere samfunn «Sikker Senior Midt-Troms» 2015-2016 Offentlig eid AS stiftet i 2003 Helse Nord RHF største eier Kontorsted Harstad Regionalt kompetansesenter P.t. 5 ansatte

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Oppsummering Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak?

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF 01.12.2014 Oppsummering Sykehusene skal være best på

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg FALLFOREBYGGING NYTTER Trygg når du beveger deg Har du tenkt på? Om du er svimmel kan rolige bevegelser og det å støtte seg hindre fall. Sitt et øyeblikk før du reiser deg, og stå litt før du begynner

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi Prøysenhuset 29.11.2016 Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hjemmetjenestens visjon Meningsfullt liv i eget hjem - Ansatte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Pleie og omsorgsforum 2012 Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Tilsyn med tjenester til eldre bred satsning over flere år Utgangspunktet

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 9/17 17/6708 HØRING AV LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG

PROTOKOLL SAKLISTE 9/17 17/6708 HØRING AV LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd PROTOKOLL Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtedato: 16.06.2017 Tid: 09:00 12:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Norborg

Detaljer

Fallprosjektet i Midt-Norge

Fallprosjektet i Midt-Norge Fallprosjektet i Midt-Norge 2010-2012 Omsorgskonferansen 2013 Inger Williams ass.fylkeslege 1 Bakgrunn for prosjektet: Fall hos eldre forekommer ofte. 30 % av hjemmeboende over 65 år faller hver år. 50

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam styrking av helsetjenesten på tvers av sykehus og kommune Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam samhandlingsprosjekt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A,formannskapssalen Møtedato: 6.5.2014 Varighet: 9.00 12.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem Dag Ausen SINTEF IKT Velferdsteknologi i sykehjem Ibsenhuset, Skien, 6. november 2014 Prosjektteam fra SINTEF Tone Øderud Seniorforsker SINTEF Teknologi

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen Den skapes av forestillingen

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Prosedyrebeskrivelse for håndtering av avvik Versjon: Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 09.01.2018 Godkjent av: Kvalitetssikringsgruppen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Formål og omfang Risikobasert

Detaljer

3-døgns tverrfaglig utredning i sykehus av eldre hjemmeboende med fokus på ergoterapeutens rolle. Sangita Sharma, Irmelin Smith Eide

3-døgns tverrfaglig utredning i sykehus av eldre hjemmeboende med fokus på ergoterapeutens rolle. Sangita Sharma, Irmelin Smith Eide 3-døgns tverrfaglig utredning i sykehus av eldre hjemmeboende med fokus på ergoterapeutens rolle. Sangita Sharma, Irmelin Smith Eide Nye Haraldsplass Diakonale sykehus ferdig i september 2018 Problemstilling:

Detaljer

E-' E Dokud ~5/~15» A»/tare om renes Drannvemlmak for - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME IKS. og kommunene Asker og Bærum

E-' E Dokud ~5/~15» A»/tare om renes Drannvemlmak for - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME IKS. og kommunene Asker og Bærum I U BÆRUM KOM M UNE Asker kommune w V E-' E Dokud 15009991 ~5/~15» u.- A»/tare om renes Drannvemlmak for Ela mm - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME Avtale mellom Asker og Bærum brannvesen

Detaljer