Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CRIXIVAN 400 mg kapsler, harde indinavir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CRIXIVAN 400 mg kapsler, harde indinavir"

Transkript

1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren CRIXIVAN 400 mg kapsler, harde indinavir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine. Kontakt lege apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva CRIXIVAN er og hva det brukes mot 2. Hva du må vite før du bruker CRIXIVAN 3. Hvordan du bruker CRIXIVAN 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer CRIXIVAN 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 1. Hva CRIXIVAN er og hva det brukes mot Hva CRIXIVAN er CRIXIVAN inneholder et virkestoff som kalles indinavir. Det tilhører en klasse legemidler som kalles proteasehemmere. Hva CRIXIVAN brukes mot CRIXIVAN brukes til behandling av humant immunsviktvirus (HIV) 1-infeksjoner hos voksne. CRIXIVAN brukes samtidig med andre legemidler mot HIV (antiretrovirale legemidler) Dette kalles antiretroviral kombinasjonsbehandling. Et eksempel på et annet legemiddel som kan bli gitt deg samtidig med CRIXIVAN er ritonavir. Hvordan CRIXIVAN virker CRIXIVAN behandler HIV og hjelper til å redusere antallet HIV-partikler i blodet ditt. CRIXIVAN bidrar til å: redusere risikoen for at du får HIV-relaterte sykdommer redusere antallet HIV-partikler i kroppen din (kalt "viral load") øke antallet CD4 (T)-celler. CD4-celler er en viktig del av immunsystemet ditt. Den viktigste rollen til immunsystemet er å beskytte deg mot infeksjoner. CRIXIVAN har ikke nødvendigvis denne effekten hos alle pasienter. Legen din vil monitorere hvordan dette legemidlet virker på deg. 2. Hva du må vite før du bruker CRIXIVAN Bruk ikke CRIXIVAN hvis du er allergisk overfor indinavirsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). hvis du tar noen av følgende legemidler: - rifampicin et antibiotikum brukes til å behandle infeksjoner - cisaprid brukes ved fordøyelsesproblemer 1

2 - amiodaron brukes ved problemer med hjerterytmen - pimozid brukes ved enkelte psykiske lidelser - lovastatin eller simvastatin brukes for å senke kolesterol - johannesurt (Hypericum perforatum) et naturlegemiddel som brukes ved depresjon - sekalealkaloider (med eller uten koffein) brukes ved migrene - astemizol eller terfenadin antihistaminer som brukes ved høysnue og andre allergier - alprazolam, triazolam og midazolam (tatt gjennom munnen) beroligende legemidler eller legemidler som brukes for å hjelpe deg til å sove - quetiapin brukes ved noen psykiske lidelser som schizofreni, bipolare lidelser og alvorlige depressive lidelser. Ikke bruk CRIXIVAN dersom noe av det som er beskrevet over gjelder deg. Hvis du er usikker ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier før du bruker CRIXIVAN. I tillegg, når CRIXIVAN gis samtidig som legemidlet ritonavir: Ikke bruk hverken CRIXIVAN eller ritonavir dersom: du har problemer med leveren du bruker noen av følgende legemidler: - fusidinsyre et antibiotikum brukes til å behandle infeksjoner - piroksikam brukes ved artritt (leddgikt) - alfuzosin brukes ved prostataproblemer - bepridil brukes ved brystsmerter (angina) - klozapin brukes ved enkelte psykiske lidelser - petidin eller propoksyfen brukes ved smerter - estazolam eller flurazepam brukes for å hjelpe deg til å sove - klorazepat eller diazepam beroligende legemidler - enkainid, flekanid, propafenon eller kinidin brukes ved ujevn hjerterytme. Ikke bruk hverken CRIXIVAN eller ritonavir dersom noe av det som er beskrevet over gjelder deg. Hvis du er usikker ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier før du bruker CRIXIVAN. Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker CRIXIVAN dersom du har hatt eller utvikler noe av følgende: allergier diabetes høyt kolesterol (påvist i blodprøve) problemer med nyrene (inkludert nyrebetennelse, nyrestein eller smerter i ryggen med eller uten blod i urinen) "hemofili" (blødersykdom) CRIXIVAN kan øke blødningstendensen. Dersom du oppdager blødninger eller føler deg svak, ta øyeblikkelig kontakt med lege. problemer med leveren pasienter med kronisk hepatitt B eller C eller cirrhose som behandles med antiretrovirale legemidler er mer utsatt for å få alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger ved bruk av dette legemidlet. Det kan hende du behøver å ta blodprøver for å kontrollere hvordan leveren din fungerer. alvorlig smerte, hovenhet eller kraftløshet i musklene dine dette er mer vanlig hos pasienter som bruker kolesterolsenkende legemidler som kalles statiner (som f.eks. simvastatin). I sjeldne 2

3 tilfeller kan disse muskelbivirkningene bli alvorlige (rabdomyolyse). Ta øyeblikkelig kontakt med legen din dersom du opplever alvorlige muskelsmerter eller muskelsvakhet. tegn på infeksjon dette kan være en tidligere infeksjon som kommer raskt tilbake etter at behandlingen av HIV er startet. Dette kan være pga. at kroppen nå klarer å bekjempe infeksjoner igjen. Dette skjer hos enkelte pasienter med langt fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) og som har hatt HIV-relaterte infeksjoner før. Vennligst ta kontakt med legen din øyeblikkelig ved et hvert tegn på infeksjon. autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) kan også forekomme etter at du har startet med medisiner for din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling. beinproblemer symptomer inkluderer stivhet i ledd, verking og smerter spesielt i hoften og bevegelsesproblemer. Ta kontakt med legen din dersom du opplever noen av disse symptomene. Årsaken til slike problemer kan være en beinsykdom som kalles osteonekrose (tap av blodforsyning til beinet fører til dødt beinvev) som kan oppstå måneder til år etter at HIV behandlingen er startet. Sjansen for å utvikle beinproblemer er høyere dersom du: - drikker alkohol - har en høy BMI (kroppsmasseindeks) - har et veldig svakt immunsystem - har tatt kortikosteroider samtidig med CRIXIVAN - bruker antiretroviral kombinasjonsbehandling over lengre tid. endringer i kroppsfettet antiretroviral kombinasjonsbehandling kan føre til endringer i kroppsfasongen. Dette er på grunn av endringer i fettdistribusjonen (som tap av fett fra legger, armer og ansikt og økt fettmengde rundt magen eller andre indre organer, forstørrede bryster og fettklumper på nakken (tyrenakke)). Årsaken til og langtidseffektene av disse tilstandene er ikke kjent. Legen din kan også oppdage endringer i nivåene av fett, sukker, melkesyre og insulinresistens i blodet ditt. Dersom du oppdager endringer i kroppens fettfordeling, ta kontakt med legen. Dersom noe av det som er beskrevet over gjelder deg (eller dersom du er usikker), ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier før du bruker CRIXIVAN. Tester og undersøkelser Legen din vil ta regelmessige blodprøver av deg for å undersøke om du har problemer med: leveren nyrene blod (problem med anemi) blodsukkernivå (problem med for høye blodsukkernivåer, hyperglykemi). Barn og ungdom CRIXIVAN er ikke anbefalt til barn under 18 år. Andre legemidler og CRIXIVAN Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturlegemidler. CRIXIVAN kan påvirke hvordan enkelte andre legemidler fungerer. Noen andre legemidler kan også påvirke hvordan CRIXIVAN virker. 3

4 Ritonavir Ritonavir brukes for å øke blodnivået av CRIXIVAN. Ritonavir kan også brukes til behandling av HIV (sjeldnere), og da med høyere doser. Rådfør deg med lege dersom du skal bruke både CRIXIVAN og ritonavir. Se også pakningsvedlegget for ritonavir. Vennligst se lenger opp i avsnitt 2 der en viktig liste med legemidler som ikke skal brukes samtidig med CRIXIVAN er ramset opp under "Bruk ikke CRIXIVAN" og "Ikke bruk hverken CRIXIVAN eller ritonavir dersom:". Ikke bruk CRIXIVAN dersom du bruker eller nylig har brukt noen av disse legemidlene. Dersom du er usikker, rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar CRIXIVAN. I tillegg skal du ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier før du tar CRIXIVAN dersom du tar en av følgende legemidler siden det kan hende at legen din vil endre dosen av legemidlene dine: teofyllin brukes ved astma warfarin blodfortynnende morfin, fentanyl - smertestillende buspiron beroligende middel flukonazol brukes ved soppinfeksjoner venlafaksin, trazodon brukes ved depresjon takrolimus, ciklosporin brukes hovedsakelig etter organtransplantasjon delavirdin, efavirenz, nevirapin brukes ved HIV amprenavir, sakinavir, atazanavir brukes ved HIV sildenafil, vardenafil, tadalafil brukes ved impotens deksametason brukes for å dempe hevelse(betennelse) itrakonazol, ketokonazol brukes ved soppinfeksjoner atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin brukes for å senke kolesterol feksofenadin, loratidin antihistaminer som brukes ved høysnue og andre allergiske reaksjoner orale antikonseptiva (p-piller) som inneholder noretisteron eller etinyløstradiol fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, divalproex, lamotrigin legemidler som brukes til å behandle krampeanfall (epilepsi) midazolam (gitt som injeksjon) brukes ved akutte kramper (anfall) og for å indusere søvn ved enkelte medisinske prosedyrer amlodipin, felodipin, nifedipin, nikardipin, digoksin, diltiazem brukes ved høyt blodtrykk og enkelte hjertesykdommer quetiapin brukes ved noen psykiske lidelser som schizofreni, bipolare lidelser og alvorlige depressive lidelser. Dersom noe av det som er beskrevet over gjelder deg (eller dersom du er usikker), ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier før du bruker CRIXIVAN. Inntak av CRIXIVAN sammen med mat og drikke Se avsnitt 3 under for informasjon om hvordan du skal ta CRIXIVAN. Det er imidlertid spesielt viktig at du: Ikke ta CRIXIVAN sammen med mat som er rik på kalorier, fett eller proteiner. Dette er fordi denne typen mat vil forhindre opptaket av CRIXIVAN i kroppen din og effekten av legemidlet vil reduseres. Graviditet og amming Dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid skal du kun bruke CRIXIVAN dersom legen har bestemt at det er helt nødvendig. Det er ikke kjent om CRIXIVAN er skadelig for fosteret når det brukes av en gravid kvinne. Det anbefales at kvinner som er HIV-smittet ikke ammer. Det er for å forhindre overføring av HIV til barnet. 4

5 Bilkjøring og bruk av maskiner Svimmelhet og tåkesyn er rapportert under behandling med CRIXIVAN. Dersom du opplever disse bivirkningene skal du unngå å kjøre bil eller betjene maskiner. Annen viktig informasjon CRIXIVAN er ikke en kur mot HIV-infeksjon. Du kan fortsatt utvikle infeksjoner eller andre HIVrelaterte sykdommer. Det er derfor viktig at du følges opp av lege under behandlingen med CRIXIVAN. HIV-infeksjon spres ved kontakt med blod eller seksuell kontakt med en person med HIV. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. CRIXIVAN inneholder laktose Dette legemidlet inneholder laktose (en type sukker). Hvis legen har fortalt deg at det er noen sukkerarter du ikke tåler eller ikke kan fordøye, kontakt legen før du begynner å bruke dette legemidlet. 3. Hvordan du bruker CRIXIVAN Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apoteket eller sykepleieren har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Hvor mye du skal ta Den anbefalte dosen CRIXIVAN er: To 400 mg kapsler (800 mg) tre ganger daglig (hver 8. time). Dette betyr at du tar totalt seks kapsler a 400 mg (2400 mg) hver dag. Vanligvis tar du mindre CRIXIVAN dersom du tar ritonavir i tillegg. De anbefalte dosene er: CRIXIVAN - en 400 mg kapsel (400 mg) tatt to ganger daglig. Dette betyr at du tar totalt to kapsler a 400 mg (800 mg) hver dag. ritonavir mg tatt to ganger daglig. Hvordan du tar dette legemidlet Ta dette legemidlet gjennom munnen. Svelg kapslene hele med vann, skummet melk/melk med lavt fettinnhold, juice, te eller kaffe. Ikke knus eller tygg kapslene. For voksne er det viktig å drikke minst 1,5 liter væske hver dag mens du bruker CRIXIVAN. Dette vil redusere risikoen for at du får nyrestein. Ikke ta CRIXIVAN sammen med mat som er rik på kalorier, fett og protein. Dette er fordi denne typen mat vil forhindre opptaket av CRIXIVAN i kroppen din og effekten av legemidlet vil reduseres. Når du skal ta det Tas 1 time før eller 2 timer etter et måltid. Dersom du ikke kan unngå å ta CRIXIVAN utenom et måltid, bør det tas sammen med et måltid som inneholder lite fett. Eksempler på dette kan være brød med syltetøy eller frokostblanding med skummet melk/melk med lavt fettinnhold og sukker. Dersom du også tar ritonavir, så kan du ta CRIXIVAN når som helst på dagen med eller uten mat. 5

6 Dersom du tar for mye av CRIXIVAN Rådfør deg med lege med en gang dersom du har tatt mer CRIXIVAN enn du skulle. Følgende bivirkninger kan oppstå: kvalme oppkast diaré smerter i ryggen blod i urinen. Dersom du har glemt å ta CRIXIVAN Ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du har glemt en dose, ikke ta den senere på dagen. Fortsett ganske enkelt å følge tidsskjemaet som normalt. Dersom du avbryter behandlingen med CRIXIVAN Det er viktig at du tar CRIXIVAN nøyaktig slik legen har forskrevet han eller hun vil fortelle deg hvor lenge du skal bruke legemidlet. Ikke avslutt behandlingen uten å ha snakket med lege. Dette er fordi reduserte eller uteblitte doser øker risikoen for at HIV-viruset blir resistent mot CRIXIVAN. Dersom dette skjer vil behandlingen slutte å virke. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 4. Mulige bivirkninger Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå ved bruk av dette legemidlet: Kontakt lege snarest dersom du opplever noen av følgende bivirkninger du kan trenge umiddelbar medisinsk behandling: Allergiske reaksjoner- symptomer inkluderer kløe, rødme og/eller blemmer i huden, elveblest, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals og pusteproblemer. Det er ikke kjent hvor ofte dette kan hende (kan ikke estimeres utifra tilgjengelige data), men reaksjonen kan noen ganger være alvorlig og inkludere sjokk. Det er også andre bivirkninger som kan oppstå mens du tar dette legemidlet som f.eks. økt blødningstendens hos pasienter med hemofili (blødere), muskelproblemer, tegn på infeksjon, beinproblem og endringer i kroppsfettet. Vennligst se over i avsnitt 2 under "Advarsler og forsiktighetsregler". Andre bivirkninger inkluderer: Svært vanlige (oppstår hos mer enn 1 av 10 personer): hodepine utslett eller tørr hud kvalme oppkast smaksendringer problemer med fordøyelsen eller diaré magesmerter/oppblåst mage svimmelhet, kraftløshet eller tretthet. Vanlige (oppstår hos mindre enn 1 av 10 personer): luftavgang fra tarmen kløe 6

7 tørr munn sure oppstøt muskelsmerter smerter ved urinering vanskeligheter med å sovne nummenhet eller uvanlig følelse i huden. Følgende bivirkninger har også blitt rapportert siden legemidlet ble tatt i bruk. Hvor ofte de oppstår er ikke kjent: håravfall betennelse i bukspyttkjertelen alvorlige hudreaksjoner mørkere hudfarge nummenhet i munnen lavt antall røde blodceller inngrodde tånegler med eller uten infeksjon problemer med leveren, som f.eks. betennelse i leveren eller leversvikt problemer med nyrene, som f.eks. infeksjon i nyrene, forverring eller tap av nyrefunksjon smerter og problemer med å bevege skulderen. Melding av bivirkninger Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 5. Hvordan du oppbevarer CRIXIVAN Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen eller esken etter "Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Oppbevar CRIXIVAN i originalboksen og hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Boksen inneholder tørkemiddel som ikke må fjernes fra boksen. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon Sammensetning av CRIXIVAN Virkestoff er indinavir. Hver harde kapsel inneholder indinavirsulfat, tilsvarende 400 mg indinavir. Andre innholdsstoffer er vannfri laktose, magnesiumstearat, gelatin og titandioksid (E 171). Teksten på kapslene er trykket med blekk som inneholder titandioksid (E 171), indigotin (E 132) og jernoksid (E 172). Hvordan CRIXIVAN ser ut og innholdet i pakningen CRIXIVAN 400 mg kapsler i HDPE-bokser med polypropylenlokk og folieforsegling. Hver boks inneholder 90 eller 180 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført. 7

8 Kapslene er hvite, delvis gjennomsiktige og merket med "CRIXIVAN TM 400 mg" i grønn skrift. Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Storbritannia Tilvirker: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Nederland For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen. Belgique/België/Belgien MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: (+32(0) ) България Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: Česká republika Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: Danmark MSD Danmark ApS Tlf: Deutschland MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: (+49 (0) ) Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: Ελλάδα MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Τηλ: España Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: Luxembourg/Luxemburg MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: (+32(0) ) Magyarország MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: Malta Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: ( ) Nederland Merck Sharp & Dohme BV Tel: ( ) Norge MSD (Norge) AS Tlf: msd.no Österreich Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) Polska MSD Polska Sp.z o.o. Tel.:

9 Hrvatska Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: France MSD France Tél: + 33 (0) Portugal Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: Ireland Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) Ísland Vistor hf. Sími: Ιtalia MSD Italia S.r.l. Tel: Κύπρος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: ( ) Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: Slovenská republika Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: Suomi/Finland MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: United Kingdom Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24. juli 2014 Andre informasjonskilder Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency). 9

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter dolutegravir/abakavir/lamivudin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter dolutegravir/abakavir/lamivudin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter dolutegravir/abakavir/lamivudin Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/kolekalsiferol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/kolekalsiferol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/kolekalsiferol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, selv om du har

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Temodal 5 mg harde kapsler. Temodal 250 mg harde kapsler

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Temodal 5 mg harde kapsler. Temodal 250 mg harde kapsler Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Temodal 5 mg harde kapsler Temodal 20 mg harde kapsler Temodal 100 mg harde kapsler Temodal 140 mg harde kapsler Temodal 180 mg harde kapsler Temodal 250 mg harde

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 200 mg kapsler, harde ribavirin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 200 mg kapsler, harde ribavirin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Rebetol 200 mg kapsler, harde ribavirin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren PegIntron 50 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren PegIntron 150 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren IntronA 18 millioner IE, 30 millioner IE og 60 millioner IE injeksjonsvæske, oppløsning i flerdosepenn Interferon alfa-2b Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Simponi 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn golimumab

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Simponi 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn golimumab Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Simponi 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn golimumab Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Zoely 2,5 mg/1,5 mg/ filmdrasjerte tabletter Nomegestrolacetat/østradiol Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg eller 10 mg/80 mg tabletter ezetimib og simvastatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg eller 10 mg/80 mg tabletter ezetimib og simvastatin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg eller 10 mg/80 mg tabletter ezetimib og simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Pradaxa 110 mg harde kapsler dabigatranetexilat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 1

B. PAKNINGSVEDLEGG 1 B. PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter tedizolidfosfat

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter tedizolidfosfat Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter tedizolidfosfat Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter rizatriptan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 18

B. PAKNINGSVEDLEGG 18 B. PAKNINGSVEDLEGG 18 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN ellaone 30 mg tablett Ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, selv om

Detaljer

150527_v6.0_Imn_PI_NO

150527_v6.0_Imn_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Imnovid 1 mg harde kapsler Imnovid 2 mg harde kapsler Imnovid 3 mg harde kapsler Imnovid 4 mg harde kapsler pomalidomid Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Iclusig 45 mg filmdrasjerte tabletter. ponatinib

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Iclusig 45 mg filmdrasjerte tabletter. ponatinib Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Iclusig 15 mg filmdrasjerte tabletter Iclusig 45 mg filmdrasjerte tabletter ponatinib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Arcoxia 30 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 60 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter etorikoksib

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter rizatriptan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer