Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 4/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 4/2015."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 2/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 4/20 Arkivsak 0 20/193/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 4/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 4/20 til orientering. 1

2 1 Medarbeidere HMS-aktiviteter Generelt Det har i foregående periode vært arbeidet med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i enkeltsaker og i byggeprosjekter, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking og helserisikovurderinger, undervisning og bistand til ledere, avdelinger og grupper. For detaljert oversikt over HMS-aktiviteter så vises det til eget vedlegg. Ansattskader i Helse Stavanger HF pr. april 20 Antall Helse Stavanger 20 og 20 Ansattskader Frekvens H1 og H2 hittil per år J F1 M 4 A M J J A S O N D J F1 M Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 hittil per år 20/20 1,1 0, 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1, 1, 1,9 1, 1,7 1,1 1,6 2,9 2,7 H2 hittil per år 20/20 2,3 2,3 4,2 4,6 6,7 6,4,7,7,9,6,3 2,2 2,2 3,3 3,6 A M J J A S O N Frekvens D 12,00 11,00,00 9,00,00 7,00 6,00,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37, t uke. Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre ansattskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr

3 Antall skader Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon 20 Ansattskader Månedlige oversikter J F M A M J J A S O N D Ant fraværskader Tot.ant.personskader H1 4,32 0,6 0 H2,64 0,6 0 Frekvens Antall skader Helse Stavanger - Somatikken 20 Ansattskader Månedlige oversikter Ant fraværskader Tot.ant.personskader H ,4 2,99 H ,4,99 J F M A M J J A S O N D Frekvens Ovenstående grafer er basert på totalt timeverk for hver gruppe med tilhørende ansattskader for perioden. Kommentarer: Skader med fravær rapportert i Synergi Somatikken: Ved reiing av seng skulle sengeteppe strammes inn mot vegg. Ble klem/bøying av ytre ledd på finger som resulterte i dropfinger som ble spjelket. Under trening med pasient, skulle skadede avverge fall. Fikk skulder og nakkeskade. Skader med medisinsk behandling (ikke fravær) rapportert i Synergi Somatikken: Urolig pasient skulle hindres i å forlate avd. I den forbindelse ble skadede skjøvet mot veggen og fikk kutt i fingeren som måtte sys. Pasient startet å forflytte seg før skadede ga instruksjon. Resulterte i skade på skulder og arm, da skadede forhindret pasienten i å falle. 3

4 Helse Stavanger - Ansattskader 20 - Konsekvens Skade fravær Skade medisinsk beh. Skade førstehj Skade u/beh Kutt suturnål/skapell, Biologisk Stikk Vold, skade fravær Vold, skade Vold, skade førstehj. Vold, skade u/beh Vold, trussel J F M A M J Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi for april: 31 stk. Psykiatrisk Divisjon Vold skade førstehjelp: 1 stk. Vold skade uten behandling: 9 stk. Vold trusler: stk. Skade uten behandling: 1 stk. Skade førstehjelp: 1 stk. Skader ved Spesialavdeling for voksne innefatter alvorlige drapstrusler, bittskader og slag. Skader på ansatte er gjennomgående relatert til et begrenset antall pasienter, men som er svært resurskrevende hva gjelder bemanning. Ansattskadene er fordelt over de fleste poster, men er varierende over tid og relatert til innlagte pasienter. Følgende generelle og spesielle tiltak for å redusere HMS/ansattskader ved Spesialavdeling voksne ble rapportert i adm. direktørs driftsorientering nr. 2/20 (sak 22/ O) videreføres: Daglig monitorering av avviksmeldinger i Synergi ved kvalitetskoordinator. Direkte kontakt med TMA-konsulenter ved vurdert behov for rask innsats i sengeposter der det har oppstått skade på ansatte. Ukesrapporter med oversikt over registrerte HMS/ansattskader til Divisjonsdirektør, avdelingssjef og TMA-konsulenter. Skadeutvalg med faste medlemmer avholdes månedlig. Alvorligste skader presenteres og aktuelle tiltak for å begrense gjentagelse gjennomgås. ROS-analyser på sengeposter der det har vært registrert mange ansattskader i samarbeid med HMS-sjef og BHT. Opplæring i riktig bruk og registrering av avvik i Synergi på sengeposter gjennomføres p.t. Økt fokus på behov for tilstrekkelig med personalressurser og god fagkompetanse som skadebegrensende/forebyggende tiltak i ledergruppen. Styrking av faglig kompetanse. 4

5 Oppfølging av TMA-trening på postene. Det vil bli i tillegg bli kjørt et ekstra TMA-kurs medio juni for de av sommervikarene som ikke har gjennomført slik opplæring. TMA-opplæring skal være gjennomført før de tiltrer sitt sommervikariat i Psykiatrisk divisjon. Somatikken Skade med fravær: 2 stk. Se beskrivelse over. Skade med medisinsk behandling: 2 stk. Se beskrivelse over. Skade uten behandling: 1 stk. Stikkskader: stk. Vold skade uten behandling: 1 stk. Det har vært en økning av stikkskader i somatikken i april. De fleste skyldes at stikkskadeprosedyrer ikke er overholdt. Ledermobilisering nasjonalt pilotprosjekt Bakgrunn Nasjonalt AD-møte ga sin tilslutning til en nasjonal satsning for å mobilisere framtidige ledere i regi av Nasjonal ledelsesutvikling (NLU). Satsningen er forankret i regionenes direktørmøter samt hos de ansattes organisasjoner. I første omgang gjennomføres det en pilot i 20 ved fire utvalgte foretak: Finnmarkssykehuset, Sykehuset Innlandet, St. Olavs Hospital og Stavanger universitetssykehus. Tall viser at landets helseforetak har behov for mange nye ledere i framtiden. Det er derfor igangsatt en nasjonal satsning for å sikre tilgangen på godt kvalifiserte lederkandidater. Målet er å få flere av våre ansatte til å velge ledelse som karrierevei, og dermed sikre etterfølgere til dagens ledere. Pilotprosjektet gjennomføres i løpet av 20. Denne satsningen har et internt fokus rettet mot eksisterende medarbeidere. Faktiske opplysninger Prosjekt ledermobilisering er lagt opp som et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp for lederkandidater i helseforetak:

6 Som pilot er Stavanger universitetssjukehus forpliktet til at minst lederkandidater fullfører forløpet fra vårt foretak. Valg av divisjoner/avdelinger baseres på enhetenes behov for lederkandidater (aldersprofil, rekrutteringsgrunnlag), modenhet med tanke på ledelseskultur, kapasitet til å følge opp samt mulighet for å lykkes. De divisjonene som melder sin interesse, må ha minst 3 deltakere for å få ei gruppe som kan dra nytte av hverandre. Hvem kan delta? Medarbeidere fra alle faggrupper med interesse og potensial innen ledelse. Divisjonsledelsen prioriterer kandidater. Endelig utvelgelse skjer på foretaksnivå etter en samlet vurdering. Kjennetegn ved de som blir valgt ut: Er engasjert i jobben og brenner for å levere gode helsetjenester. Ønsker å påvirke utviklingen av tjenestene og organisasjonen vår. Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre. Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer. Er selvgående og strukturert. Endelig samlet uttak for foretaket tar hensyn til kjønn, faggrupper, alder osv. Kostnader knyttet til utvikling og gjennomføring av felles tiltak, verktøy og materiell dekkes av det nasjonale prosjektet. Det samme gjelder pilotenes utgifter knyttet til reise og opphold i forbindelse med fellessamlinger. Det nasjonale prosjektet gir dessuten støtte til pilotene i form av veiledning og bistand til lokal gjennomføring ved behov. Arbeidstid for lederkandidater og deres ledere dekkes av den enkelte divisjon. 6

7 Det samme gjelder kostnader knyttet til gjennomføring av lokale tiltak, dvs. avsatt tid til veiledning, skygge en leder (1 dag), refleksjonsgruppe og oppfølgingssamtale. Totalt er det beregnet 9 dager + praksis for hver deltaker. Praksisperioden kan variere, avhengig av hvilke oppgaver som defineres for lederkandidaten. Status mai 20 At Helse Stavanger HF er valgt som pilot for prosjekt ledermobilisering, gir oss mulighet til å styrke lederutviklingsarbeidet. Våre mål og utfordringer krever god ledelse, og vi har behov for flere kompetente og motiverte søkere til lederstillinger. Forandringsprosessen med informasjon om satsningen er gjennomført. Den første orienteringen var for adm. direktørs ledergruppe 27. januar og deretter til tillitsvalgte, ledere og medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Søknadsfristen for deltakelse i programmet var den 27. mars. Det meldte seg 4 søkere, hvorav nå har fått tilbud om å delta. Oppstartsamlingen for lederkandidatene er den 27. mai Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Utskrivningsklare pasienter Samhandlingen med de store kommunene har fortsatt. Dette og øvrige iverksatte tiltak for å løse utfordringene knyttet til utskrivningsklare pasienter har fortsatt. Det vises til omtalen nedenfor. Møte med Stavanger kommune på direktørnivå I møte ble felles prosjekter mellom Stavanger kommune og SUS presentert og drøftet. Ellers ble analysetall med vekt på utvikling i antall utskrivelser - reinnleggelser liggetid og bruk av kommunale ø-hjelp senger gjennomgått. Dataene gir verdifull informasjon i forhold til videre arbeid med pasientflyt som bl.a. praksiskonsulentene skal analysere og følge opp videre. Samhandlingsmidler Helseforetaket har fått tildelt samhandlingsmidler til i alt prosjekter fordelt på de ulike divisjonene. Samlet tilskudd er på kr mill. Divisjonene har fått midler i henhold til prioritering og skal rapportere på brukte midler innen Brukermedvirkning Med henvisning til styrets vedtak i møtet (sak 4/ B) følger vedlagt referat fra møte i Brukerutvalget i Helse Stavanger HF den Prosesser Omstillingsprosessen ved Dalane DMS Eigersund Det vises til rapportering i foregående driftsorienteringer til styret senest i møte (sak 40/ O). Dalane DMS har vært under omstilling over en lengre periode, og det har vært gjennomført flere prosesser i forhold til omorganisering og omstilling. Noen prosesser er avsluttet og beslutninger tatt, mens andre er under arbeid. Utgangspunktet har vært at tilbudene skal være faglig minst like godt som andre behandlingstilbud i foretaket, og vurderes på samme måte. 7

8 Samorganisering av Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa og 2 Øst ved Dalane DMS er gjennomført fra Kontortjenesten er fra organisert inn under Avdeling for kontortjenester, Medisinsk divisjon. Virksomhetsoverdragelse av kjøkkendriften til Egersund kommune skjer fra Avtalen om drift av Dalane DMS skal reforhandles. Når det gjelder poliklinikkdrift, har det over tid vært utfordrende å få til en stabil legedekning og holde aktiviteten oppe. Etter oppstart av dagkirurgisk enhet i Hillevåg er den kirurgiske aktiviteten redusert. En stabil og bærekraftig videre poliklinisk drift, innebærer og forutsetter at de respektive fagområdene må ta ansvar for driften av poliklinikkene. Dette har vist seg å være vanskelig. Ved gjennomgang av dagens polikliniske tilbud ut fra faglig medisinsk grunnlag, organisatoriske utfordringer og forhold knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet, vil en fra fortsette med drift på følgende poliklinikker: Kardiologi, urologi og hud. Sykepleiedrevet diabetespoliklinikk og blod- og kreftpoliklinikk. Laboratorie- og røntgendrift. Ortopedisk, gastroenterologisk og oralkirurgisk poliklinikk avvikles. De poliklinikker som nå omstilles har de første 3 mndr. stått for 634 konsultasjoner. I samme periode var det 207 polikliniske konsultasjoner ved Dalane DMS totalt. Helse Stavanger har hatt diverse samarbeidsavtaler med Eigersund kommune. I disse inngår deling av personellressurser, bl.a. legevakt, husøkonom og resepsjonstjeneste. Dette samarbeidet vil nå opphøre etter vedtak i kommunestyret Mindre aktivitet på poliklinikkene og opphør av samarbeidsavtaler med Eigersund kommune, spesielt legevaktsamarbeidet, vil føre til mindre behov for sykepleiere, kontoransatte og husøkonom. Etter omstilling vil det bli en reduksjon på,67 årsverk sykepleie, 0,37 årsverk assistent, 1, årsverk kontoransatte og 1 årsverk husøkonom - til sammen,7 stillinger. 2,7 av disse stillingene har vært knyttet opp mot samarbeid/service til Eigersund kommune, og er ikke en konsekvens av redusert aktivitet. For å styrke rehabiliteringsvirksomheten vil det i tråd med tidligere vedtak bli overført 1, årsverk til ansettelse av tverrfaglig personell. Overføring av kirurgisk virksomhet til ny dagkirurgisk avdeling vil innebære behov for sykepleieressurser. 1 årsverk overføres Kirurgisk divisjon. Ansatte har fått kontinuerlig informasjon om utvikling, beslutninger og retning i prosessen. Foretakets omstillingsprogram er fulgt, og HTV/VO har vært involvert i hele prosessen. Alle ansatte som berøres av omstillingen får tilbud om arbeid annet sted i foretaket. Prosess for avvikling av korridorsenger Det vises til rapportering i foregående styremøter - senest til møte (sak 42/ O). Helse Stavanger arbeider metodisk videre med reduksjon av korridorpasienter. Tiltakene er rettet mot bedre bruk av kapasitet og redusert liggetid. Tiltakene er videre delt inn i tre hovedkategorier 1) bedre bruk av spesialisthelsetjenesten, 2) kliniske beslutningsprosesser og 3) omfordeling av eksisterende ressurser.

9 Det er i april en gledelig nedgang i antall korridorpasienter fra totalt 3164 i mars til 20 i april. Den største nedgangen var i medisinsk divisjon (fra 2097 til 1271), men alle divisjonene rapporterte en nedgang. Likevel er det totale antallet korridorpasienter fremdeles høyt. Det forventes en ytterligere nedgang etter hvert som alle tiltakene har effekt (se rapport forrige styremøte). Gjennomsnittlig liggetid må reduseres ytterligere for å oppnå målsettingen om avvikling av korridorpasienter. Beskrivelse av tiltak: Det er fremdeles for få pasienter som henvises til de kommunale ø. hjelp sengene (ØHD). Antallet pasienter har vært stabilt den siste måneden (totalt 92 april 1 i mars) og liggetiden har gått noe ned. Derfor har også beleggsprosenten gått ned (rundt 70 % mars 43 % april) og totalt antall liggedøgn gått ned (313 mars 199 april) i disse tilbudene. Det er derfor fremdeles et betydelig potensiale som ikke er benyttet i dette kommunale tilbudet. Det er godkjent samhandlingsmidler til å ansette en fastlege i akuttmottaket for å vurdere hva som skal til for å øke utnyttelsen av kommunale ØHD-senger og eventuelt bidra til overføring til kommunalt ØHD-tilbud direkte fra akuttmottak. Denne stillingen skal nå lyses ut, med planlagt oppstart 1. september. Samarbeidet om utskrivningsklare pasienter fungerer fremdeles bra, og det er stabilt lavt antall fra dag til dag i denne måneden. Det er grunn til å arbeide videre med de pasientene som blir liggende i sykehuset for å finne gode løsninger. Dette er en oppgave for de 2 nyansatte sykepleie praksiskonsulent stillingene (20 %). Disse vil også fokusere på pasienter med hyppige reinnleggelser. Ytterligere 2 sykepleiestillinger (20 %) er frikjøpt for økt fokus på samhandling i medisinsk og kirurgisk divisjon. Det arbeides videre med å styrke kliniske beslutningsprosesser på avdelingene. «Tavlemøtet» på 4G er under utprøving for å legge til rette for daglige, forutsigbare beslutningspunkter på post. Klinisk ledelse er tatt opp som eget tema på fagdag for sykepleieledere (Sola Strand Hotell 7. mai i år). Seksjonsoverlegene er nå involvert i den videre prosessen med å utrede årsaker til at foretaket for en rekke diagnosegrupper (DRG-er) har liggetider over landsgjennomsnittet. Det er videre lyst ut 4 nye LIS legestillinger med oppstart 1. september. Det er viktig at disse stillingene inngår i postarbeidet for å styrke medisinsk beslutningskompetanse og kapasitet og dermed bedre og mer effektive pasientforløp og kortere liggetid. Rapporten over ledige senger er nå i bruk. Det er etablert en arbeidsgruppe for å forbedre denne ytterligere. Det er implementert 4 nye senger (2 på 3B og 2 på MIO) som nå er i bruk. Det vil åpnes ytterligere 2 senger ved palliativ enhet i september. Brystsmerte pasienter er overført til OBA og dette fungerer godt. Prosjektet «Fra døgn til dag» har identifisert 3 pasienter (2 akuttmottak, 2 post) i løpet av de første 4 ukene. Bare en pasient er lagt inn fra dette tilbudet. Det pågår en prosess med gjennomgang av bruken av pasienthotellet (se egen rapport). Konklusjon Det er i april måned en betydelig nedgang i antall korridorpasienter i foretaket. Det totale antallet er likevel fremdeles for høyt. Det legges derfor kontinuerlig vekt på tiltak i alle de tre hovedkategoriene der det etter hvert vil være spesielt viktig å følge opp bedre bruk av kommunale ø. hjelp plasser og legge til rette for institusjonelle verktøy internt i foretaket som bidrar til forutsigbare møtepunkter på post for hurtigere kliniske beslutninger, med fokus på pasientsikkerhet og effektivitet for hver enkelt pasient. 9

10 Tilsyn Det vises til vedlagt oversikt over tilsyn i perioden Høringer Det vises til vedlagte oversikt over høringer i siste periode. 4 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter Psykisk helsevern Ifølge grafen nedenfor har antall utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon svingt de siste par månedene mellom 1 og 21. Resultatet på 21 pr. uke 17 viser at dette fortsatt en stor utfordring. Dette gjelder i hovedsak pasienter som mangler bolig samt et lite antall pasienter i alderspsykiatrisk avdeling som venter på sykehjemsplass i egen kommune. Samarbeidet med kommunene om å etablere boligsosiale tiltak fortsetter, jf. omtale i adm. direktørs foregående driftsorienteringer - senest nr. 3/20 (sak 40/ O) Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (ikke betalende) per dag i uken - psykiatri Somatisk virksomhet Grafen nedenfor viser at trenden vist i forrige driftsrapportering vedvarer med et antall gjennomsnittlig på -9 utskrivningsklare pasienter pr. dag et antall som er stabilt lavere enn tidligere. Tiltak for som ble iverksatt i begynnelsen av året opprettholdes. Det blir som nevnt Ovenfor, foretatt en analyse sammen med praksiskonsulent sykepleiere fra Stavanger og Sandnes kommuner av karakteristika ved de pasienter som blir liggende utskrivningsklar på SUS med sikte på å finne gode løsninger.

11 Gj.snitt antall utskrivningsklare betalingsdøgn per dag i uken - somatikk Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Antall pasientrelaterte uønskede hendelser holder seg nokså stabilt over tid. De hyppigste pasientrelaterte hendelsene, som er registrert, er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold innen psykiatrisk behandling hvor selvmordsforsøk/selvskading er den desidert hyppigste hendelsen. Antall pasientrelaterte uønskede hendelser pr. måned fra 20: Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig 11

12 skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Oversikten under viser at antall oversendte saker til Kunnskapssenteret varierer fra måned til måned, men trenden viser en nedgang. Fortsatt er det slik at kun -20 % av oversendte hendelser er meldepliktige etter 3-3 og foretaket har iverksatt tiltak for å bedre forståelsen av hvilke uønskede hendelser som er meldepliktige og som skal oversendes til Kunnskapssenteret. Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra januar 20: Helseforetakene har plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 20 ble det sendt umiddelbare varslinger fra Helse Stavanger HF. Ingen av disse har medført stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn. I april måned 20 ble det sendt 1 umiddelbare varslinger fra foretaket. Varslet omhandlet intrauterin fosterdød i Kvinne-barn divisjonen. Statens helsetilsyn overførte saken til Fylkesmannen som følger opp hendelsen som tilsynssak. Umiddelbare meldinger oversendt til Statens helsetilsyn i 20 Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt

13 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning Det er ikke aktiviteter å rapportere fra forskningsfronten i denne driftsorientering. Innovasjon er i begynnelsen av en ny utviklingsfase, i samarbeid med flere kommuner. Arbeid med å utvikle ny tjenestemodell for avstandsoppfølging av kronikere gjøres sammen med kommunene, og andre aktuelle aktører med SINTEF som fasilitator. SINTEF vil innen utgangen av juni levere rapport med anbefalinger om ny tjenestemodell. Prosjektet har sammen med Stavanger kommune søkt om å bli nasjonal pilot, og man avventer endelig tilbakemelding på denne søknaden. Medisinsk divisjon er prosjekteier, mens seksjon for innovasjon har prosjektlederansvar. Seksjon for innovasjon deltar aktivt i det lokale arbeidet med «Alle møter», med delprosjektlederansvar for brukerdialog. Prosjektet «Fremtidens telefoni», er et P-prosjekt. Dette prosjektet starter sin utprøvingsperiode 19. mai 20, og varer ut august måned. Formålet er at Kundesenteret ved Intern Service skal være førstelinje for eksterne innringere (ikke-medisinsk personell). I utprøvingsprosjektet blir innringere til Ortopedisk poliklinikk viderekoblet til Kundesenteret. Erfaringene fra utprøvingsprosjektet vil gi nyttige innspill til regionalt forprosjekt på telefoni. Intern Service er prosjekteier, mens Seksjon for innovasjon har prosjektlederansvar. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Klippene er hentet fra perioden Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) 13

14 POSITIVE Kari Gjeraldstveit, avdelingssjef ved Stavanger Universitetssjukehus, mottar sjekken på kroner fra samfunnskontakt i Stavanger Oilers Kjetil Garvik. I midten Rune S. Josdal fra Hockey mot Kreft. FOTO: PÅL CHRISTENSEN Dommertabbe ga til eget rom for unge syke på SUS En protest, en god idé og litt velvilje fra eieren. Og vips så blir en strøken semifinalekamp til et fritidsrom for ungdom på Stavanger Universitetssjukehus. Det er fantastisk å kunne bidra til å gi pasientene på sykehuset en litt lettere hverdag., sier Rune S. Josdal, som er daglig leder og styreleder i Hockey mot Kreft. Fredag kveld mottok han sjekken på kroner fra Kjetil Garvik som er samfunnskontakt i Oilers. Før kampstart i den tredje NM-finalen ble sjekken raskt gitt videre til Stavanger Universitetssjukehus. Der skal pengene brukes til å innrede et rom for ungdom. Frem til nå har fritidstilbudet til denne gruppen pasienter ikke vært det beste..04. Aftenbladet nett Helsetilsynet friskmelder narkobehandling I desember 2013 konkluderte Fylkesmannen - det vil si det regionale helsetilsynet - med at behandlingen av rusavhengige i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i Sør-Rogaland var uforsvarlig. Pasientene fikk ikke god nok hjelp, hverken for rusavhengigheten eller de fysiske og psykiske lidelsene de hadde. Siden har det pågått ett omfattende arbeid for å rette opp forholdene i den sterkt kritiske rapporten. Nå skriver Fylkesmannen at de tiltakene som Helse Stavanger har eller skal gjennomføre er nok til at Fylkesmannen er fornøyd, det vil si at tilsynet avsluttes. Helse Stavanger lister opp flere sider med tiltak som gjennomføres for at de rusavhengige pasientene skal få bedre behandling og at flere dyktige fagpersoner er rekruttert for å sikre de kvalifikasjonene som Fylkesmannen tidligere har etterlyst. Som ledd i oppfølgingen av tilsynet har det vært en intern omorganisering.

15 Aftenbladet Stadig fleire i regionen overlever hjartestans Opp mot 3000 får hjartestans kvart år i Noreg, men det er stadig fleire som er så heldige som Aastvedt, som overlever. Ny forsking frå Stavanger Universitetssjukehus syner at så mange som tre av fire som får hjartestans i stavangerområdet, umiddelbart får hjelp av nokon i nærleiken. Det er nok ein samansett årsak til det. I oljeindustrien har dei god opplæring og det er fokus på hjarte- og lungeredning i skulen og liknande. Det fører til at mange har lært seg førstehjelp, og mange har i alle fall har ein idé om kva dei skal gjera i ein slik situasjon, seier Thomas Lindner, forskar og spesialist i anestesi i Luftambulansen. På grunn av at Laerdal medical ligg i Stavanger, har det vore stort fokus på førstehjelp og førstehjelpskurs i regionen i mange tiår. NRK nett.04. Pakkeforløp for kreft i sentrum for helse- og omsorgsministeren Det ble et gledelig gjensyn med helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag, 13. april. Han besøkte Helse Stavanger HF for blant annet å høre status på pakkeforløp i kreftutredning og behandling. Pakkeforløp for kreft gir pasienter og pårørende trygghet, og skal sikre helhetlig og forutsigbart forløp. Det som er viktig er at pasienten får bedre informasjon, koordinert hjelp og unngår unødvendig venting. Jeg mener pakkeforløp er et viktig svar på dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Besøket i dag startet på gastrokirurgisk sengepost (6H). En stor del av pasientene på denne posten har en kreftdiagnose. Her møtte Høie både pasient og ansatte. Etter besøket på 6H, ble det invitert til dialog om temaer som blant annet pasientsikkerhet, sykehusutbygging, fagutvikling og forbedrede behandlingsforløp i mottak..04. SUS nett NØYTRALE Mens du venter på ambulansen Hå fyrst ute med brannbil-ambulanse Kjem brannbilen etter at du har ringt 113, har han ikkje kjørt feil. Det treng ikkje brenna for at Hå brannvesen skal rykkja ut. Brannmannskapet i Hå kan nå bli sende ut til akutte sjukdommar og skader gjennom prosjektet «Mens du venter på ambulansen». Prosjektet er drive av Norsk luftambulanse og er meint å vera eit tilbod til område det vil ta ambulansen meir enn 20 minutt å nå fram til. Alle 40 i Hå brannvesen har delteke på kurs og er nå betre rusta for å takla fleira akutte situasjonar. -Me har hatt hjartestartar i brannbilane sidan 2002 og har rykka ut på slike oppdrag sidan då, men det har også hendt at me har kome ut og så har det vist seg å ikkje vera hjartestans, men ein person som har vanvittige smerter i brystet. Då har spørsmålet gjerne vore: Kva gjer me nå?, seier brannsjef i Hå brannvesen Per Ivar Aniksdal. Han fortel at fleire kjende seg litt utrygge i slike

16 situasjonar, og at dette også var noko av bakgrunnen for å delta i «Mens du venter på ambulansen». Jærbladet NEGATIVE Kolleger aksjonerte bak ryggen hennes Først kritiserte hun omfattende tvangsbruk ved Psykiatrisk divisjon ved SUS. Så opplevde hun at ledere tok parti mot henne og at kolleger startet en underskriftskampanje mot hennes uttalelser. Det verste er at jeg ikke en gang vet hvem alle som har signert er. For eksempel var det tøft å gå i kantina etterpå. Da tenkte jeg: Hvem av dere har vært med på dette? Dette går ut over integriteten min på jobb, sier Målfrid J. Frahm Jensen. Frahm Jensen er ansatt som erfaringskonsulent ved Psykiatrisk divisjon, SUS. I midten av januar i år signerer nærmere 0 av hennes arbeidskolleger ved Psykiatrisk divisjon ved spesialavdeling for voksne ved Stavanger universitetssjukehus (se grafikk), en underskriftskampanje mot henne. Oppropet kommer etter at Frahm Jensen ytret seg kritisk i Stavanger Aftenblad om omfattende tvangsbruk ved divisjonen (se fakta). Aftenbladet nett Sykehuset tar psykiatri-kritikken svært alvorlig Sykehusledelsen aksepterer ikke underskriftsaksjoner og inviterer til bredt møte for å rette opp igjen tilliten. - Jeg vil understreke at når det oppstår mistillit mellom noen brukerorganisasjoner og oss, er det et lederansvar. Det er mitt ansvar, sammen med lederne i psykiatrien, å gjøre de nødvendige tiltak for å bygge opp igjen tilliten. Konstituert sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne møtte tirsdag Aftenbladet for å snakke om de siste dagenes avisoppslag. Flere brukerorganisasjoner har ytret seg svært kritisk etter artiklene om erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen. - Jeg ønsker å reetablere den konstruktive dialogen med brukerorganisasjonene. Alt før sommeren vil vi invitere samtlige til et møte med oss, og vår hovedoppgave der blir å lytte. Kritikken som har kommet, tar jeg svært alvorlig. Kontinuerlig forbedring er et avgjørende perspektiv for faglig utvikling av tjenestene, og i tråd med krav og forventninger til tjenestene hos befolkningen. I den forbindelse er brukermedvirkning stadig viktigere. Det krever ydmykhet fra alle oss i helsetjenesten, sier Bryne. Aftenbladet Sykehusdirektører måtte gå kanossagang SUS har en liten avdeling som heter Egersund Sjukehus. Den er gammel, veldrevet og populær. Men det var lettere før i tiden. Da ble det av og til vedtatt å legge ned Egersund sjukehus. Det førte til fakkeltog og sinte egersundere. Etter en slik runde, for noen år siden, skjedde noe som 16

17 gledet folk i Dalane. De som sitter med sykehusmakta i Stavanger hadde oppdaget mulighetene i Egersund. Dermed fikk den lille avdelingen tildelt nye oppgaver som den løste til alles tilfredshet. Nå har nye koster i ledelsen en annen strategi. Sykehustjenester skal sentraliseres. Dermed ryker kirurgitilbudet i Egersund. De ansatte har fått pakketilbud. Bli med til Stavanger, så dekker SUS reiseutgifter i to år. 1. juni går fristen ut. Da må de ansatte ha bestemt seg. Marianne Nordeide- Akalp sammenlikner det med et korthus. - Ledelsen tar kort etter kort. Snart tar de kortet som får alt til å rase, sier hun. Aftenbladet

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 40/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/20 Arkivsak 0 20/193/012

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 002 2018 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl.

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 18.04.2017 SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per mars 2017 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

Mellom visjoner og virkelighet. Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst?

Mellom visjoner og virkelighet. Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst? Mellom visjoner og virkelighet Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst? Disposisjon Presentasjon av organisasjonen visjoner lederansvaret i sykehuset hvordan

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Kari Marte Hegdal Søbstad helsehus, Trondheim Kommune Marit Olstad Røe Observasjonsenheten. St. Olavs Pasientforløp Akutt mottak Obs.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer