Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 4/2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 4/2015."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 2/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 4/20 Arkivsak 0 20/193/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 4/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 4/20 til orientering. 1

2 1 Medarbeidere HMS-aktiviteter Generelt Det har i foregående periode vært arbeidet med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i enkeltsaker og i byggeprosjekter, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking og helserisikovurderinger, undervisning og bistand til ledere, avdelinger og grupper. For detaljert oversikt over HMS-aktiviteter så vises det til eget vedlegg. Ansattskader i Helse Stavanger HF pr. april 20 Antall Helse Stavanger 20 og 20 Ansattskader Frekvens H1 og H2 hittil per år J F1 M 4 A M J J A S O N D J F1 M Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 hittil per år 20/20 1,1 0, 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1, 1, 1,9 1, 1,7 1,1 1,6 2,9 2,7 H2 hittil per år 20/20 2,3 2,3 4,2 4,6 6,7 6,4,7,7,9,6,3 2,2 2,2 3,3 3,6 A M J J A S O N Frekvens D 12,00 11,00,00 9,00,00 7,00 6,00,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37, t uke. Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre ansattskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr

3 Antall skader Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon 20 Ansattskader Månedlige oversikter J F M A M J J A S O N D Ant fraværskader Tot.ant.personskader H1 4,32 0,6 0 H2,64 0,6 0 Frekvens Antall skader Helse Stavanger - Somatikken 20 Ansattskader Månedlige oversikter Ant fraværskader Tot.ant.personskader H ,4 2,99 H ,4,99 J F M A M J J A S O N D Frekvens Ovenstående grafer er basert på totalt timeverk for hver gruppe med tilhørende ansattskader for perioden. Kommentarer: Skader med fravær rapportert i Synergi Somatikken: Ved reiing av seng skulle sengeteppe strammes inn mot vegg. Ble klem/bøying av ytre ledd på finger som resulterte i dropfinger som ble spjelket. Under trening med pasient, skulle skadede avverge fall. Fikk skulder og nakkeskade. Skader med medisinsk behandling (ikke fravær) rapportert i Synergi Somatikken: Urolig pasient skulle hindres i å forlate avd. I den forbindelse ble skadede skjøvet mot veggen og fikk kutt i fingeren som måtte sys. Pasient startet å forflytte seg før skadede ga instruksjon. Resulterte i skade på skulder og arm, da skadede forhindret pasienten i å falle. 3

4 Helse Stavanger - Ansattskader 20 - Konsekvens Skade fravær Skade medisinsk beh. Skade førstehj Skade u/beh Kutt suturnål/skapell, Biologisk Stikk Vold, skade fravær Vold, skade Vold, skade førstehj. Vold, skade u/beh Vold, trussel J F M A M J Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi for april: 31 stk. Psykiatrisk Divisjon Vold skade førstehjelp: 1 stk. Vold skade uten behandling: 9 stk. Vold trusler: stk. Skade uten behandling: 1 stk. Skade førstehjelp: 1 stk. Skader ved Spesialavdeling for voksne innefatter alvorlige drapstrusler, bittskader og slag. Skader på ansatte er gjennomgående relatert til et begrenset antall pasienter, men som er svært resurskrevende hva gjelder bemanning. Ansattskadene er fordelt over de fleste poster, men er varierende over tid og relatert til innlagte pasienter. Følgende generelle og spesielle tiltak for å redusere HMS/ansattskader ved Spesialavdeling voksne ble rapportert i adm. direktørs driftsorientering nr. 2/20 (sak 22/ O) videreføres: Daglig monitorering av avviksmeldinger i Synergi ved kvalitetskoordinator. Direkte kontakt med TMA-konsulenter ved vurdert behov for rask innsats i sengeposter der det har oppstått skade på ansatte. Ukesrapporter med oversikt over registrerte HMS/ansattskader til Divisjonsdirektør, avdelingssjef og TMA-konsulenter. Skadeutvalg med faste medlemmer avholdes månedlig. Alvorligste skader presenteres og aktuelle tiltak for å begrense gjentagelse gjennomgås. ROS-analyser på sengeposter der det har vært registrert mange ansattskader i samarbeid med HMS-sjef og BHT. Opplæring i riktig bruk og registrering av avvik i Synergi på sengeposter gjennomføres p.t. Økt fokus på behov for tilstrekkelig med personalressurser og god fagkompetanse som skadebegrensende/forebyggende tiltak i ledergruppen. Styrking av faglig kompetanse. 4

5 Oppfølging av TMA-trening på postene. Det vil bli i tillegg bli kjørt et ekstra TMA-kurs medio juni for de av sommervikarene som ikke har gjennomført slik opplæring. TMA-opplæring skal være gjennomført før de tiltrer sitt sommervikariat i Psykiatrisk divisjon. Somatikken Skade med fravær: 2 stk. Se beskrivelse over. Skade med medisinsk behandling: 2 stk. Se beskrivelse over. Skade uten behandling: 1 stk. Stikkskader: stk. Vold skade uten behandling: 1 stk. Det har vært en økning av stikkskader i somatikken i april. De fleste skyldes at stikkskadeprosedyrer ikke er overholdt. Ledermobilisering nasjonalt pilotprosjekt Bakgrunn Nasjonalt AD-møte ga sin tilslutning til en nasjonal satsning for å mobilisere framtidige ledere i regi av Nasjonal ledelsesutvikling (NLU). Satsningen er forankret i regionenes direktørmøter samt hos de ansattes organisasjoner. I første omgang gjennomføres det en pilot i 20 ved fire utvalgte foretak: Finnmarkssykehuset, Sykehuset Innlandet, St. Olavs Hospital og Stavanger universitetssykehus. Tall viser at landets helseforetak har behov for mange nye ledere i framtiden. Det er derfor igangsatt en nasjonal satsning for å sikre tilgangen på godt kvalifiserte lederkandidater. Målet er å få flere av våre ansatte til å velge ledelse som karrierevei, og dermed sikre etterfølgere til dagens ledere. Pilotprosjektet gjennomføres i løpet av 20. Denne satsningen har et internt fokus rettet mot eksisterende medarbeidere. Faktiske opplysninger Prosjekt ledermobilisering er lagt opp som et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp for lederkandidater i helseforetak:

6 Som pilot er Stavanger universitetssjukehus forpliktet til at minst lederkandidater fullfører forløpet fra vårt foretak. Valg av divisjoner/avdelinger baseres på enhetenes behov for lederkandidater (aldersprofil, rekrutteringsgrunnlag), modenhet med tanke på ledelseskultur, kapasitet til å følge opp samt mulighet for å lykkes. De divisjonene som melder sin interesse, må ha minst 3 deltakere for å få ei gruppe som kan dra nytte av hverandre. Hvem kan delta? Medarbeidere fra alle faggrupper med interesse og potensial innen ledelse. Divisjonsledelsen prioriterer kandidater. Endelig utvelgelse skjer på foretaksnivå etter en samlet vurdering. Kjennetegn ved de som blir valgt ut: Er engasjert i jobben og brenner for å levere gode helsetjenester. Ønsker å påvirke utviklingen av tjenestene og organisasjonen vår. Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre. Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer. Er selvgående og strukturert. Endelig samlet uttak for foretaket tar hensyn til kjønn, faggrupper, alder osv. Kostnader knyttet til utvikling og gjennomføring av felles tiltak, verktøy og materiell dekkes av det nasjonale prosjektet. Det samme gjelder pilotenes utgifter knyttet til reise og opphold i forbindelse med fellessamlinger. Det nasjonale prosjektet gir dessuten støtte til pilotene i form av veiledning og bistand til lokal gjennomføring ved behov. Arbeidstid for lederkandidater og deres ledere dekkes av den enkelte divisjon. 6

7 Det samme gjelder kostnader knyttet til gjennomføring av lokale tiltak, dvs. avsatt tid til veiledning, skygge en leder (1 dag), refleksjonsgruppe og oppfølgingssamtale. Totalt er det beregnet 9 dager + praksis for hver deltaker. Praksisperioden kan variere, avhengig av hvilke oppgaver som defineres for lederkandidaten. Status mai 20 At Helse Stavanger HF er valgt som pilot for prosjekt ledermobilisering, gir oss mulighet til å styrke lederutviklingsarbeidet. Våre mål og utfordringer krever god ledelse, og vi har behov for flere kompetente og motiverte søkere til lederstillinger. Forandringsprosessen med informasjon om satsningen er gjennomført. Den første orienteringen var for adm. direktørs ledergruppe 27. januar og deretter til tillitsvalgte, ledere og medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Søknadsfristen for deltakelse i programmet var den 27. mars. Det meldte seg 4 søkere, hvorav nå har fått tilbud om å delta. Oppstartsamlingen for lederkandidatene er den 27. mai Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Utskrivningsklare pasienter Samhandlingen med de store kommunene har fortsatt. Dette og øvrige iverksatte tiltak for å løse utfordringene knyttet til utskrivningsklare pasienter har fortsatt. Det vises til omtalen nedenfor. Møte med Stavanger kommune på direktørnivå I møte ble felles prosjekter mellom Stavanger kommune og SUS presentert og drøftet. Ellers ble analysetall med vekt på utvikling i antall utskrivelser - reinnleggelser liggetid og bruk av kommunale ø-hjelp senger gjennomgått. Dataene gir verdifull informasjon i forhold til videre arbeid med pasientflyt som bl.a. praksiskonsulentene skal analysere og følge opp videre. Samhandlingsmidler Helseforetaket har fått tildelt samhandlingsmidler til i alt prosjekter fordelt på de ulike divisjonene. Samlet tilskudd er på kr mill. Divisjonene har fått midler i henhold til prioritering og skal rapportere på brukte midler innen Brukermedvirkning Med henvisning til styrets vedtak i møtet (sak 4/ B) følger vedlagt referat fra møte i Brukerutvalget i Helse Stavanger HF den Prosesser Omstillingsprosessen ved Dalane DMS Eigersund Det vises til rapportering i foregående driftsorienteringer til styret senest i møte (sak 40/ O). Dalane DMS har vært under omstilling over en lengre periode, og det har vært gjennomført flere prosesser i forhold til omorganisering og omstilling. Noen prosesser er avsluttet og beslutninger tatt, mens andre er under arbeid. Utgangspunktet har vært at tilbudene skal være faglig minst like godt som andre behandlingstilbud i foretaket, og vurderes på samme måte. 7

8 Samorganisering av Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa og 2 Øst ved Dalane DMS er gjennomført fra Kontortjenesten er fra organisert inn under Avdeling for kontortjenester, Medisinsk divisjon. Virksomhetsoverdragelse av kjøkkendriften til Egersund kommune skjer fra Avtalen om drift av Dalane DMS skal reforhandles. Når det gjelder poliklinikkdrift, har det over tid vært utfordrende å få til en stabil legedekning og holde aktiviteten oppe. Etter oppstart av dagkirurgisk enhet i Hillevåg er den kirurgiske aktiviteten redusert. En stabil og bærekraftig videre poliklinisk drift, innebærer og forutsetter at de respektive fagområdene må ta ansvar for driften av poliklinikkene. Dette har vist seg å være vanskelig. Ved gjennomgang av dagens polikliniske tilbud ut fra faglig medisinsk grunnlag, organisatoriske utfordringer og forhold knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet, vil en fra fortsette med drift på følgende poliklinikker: Kardiologi, urologi og hud. Sykepleiedrevet diabetespoliklinikk og blod- og kreftpoliklinikk. Laboratorie- og røntgendrift. Ortopedisk, gastroenterologisk og oralkirurgisk poliklinikk avvikles. De poliklinikker som nå omstilles har de første 3 mndr. stått for 634 konsultasjoner. I samme periode var det 207 polikliniske konsultasjoner ved Dalane DMS totalt. Helse Stavanger har hatt diverse samarbeidsavtaler med Eigersund kommune. I disse inngår deling av personellressurser, bl.a. legevakt, husøkonom og resepsjonstjeneste. Dette samarbeidet vil nå opphøre etter vedtak i kommunestyret Mindre aktivitet på poliklinikkene og opphør av samarbeidsavtaler med Eigersund kommune, spesielt legevaktsamarbeidet, vil føre til mindre behov for sykepleiere, kontoransatte og husøkonom. Etter omstilling vil det bli en reduksjon på,67 årsverk sykepleie, 0,37 årsverk assistent, 1, årsverk kontoransatte og 1 årsverk husøkonom - til sammen,7 stillinger. 2,7 av disse stillingene har vært knyttet opp mot samarbeid/service til Eigersund kommune, og er ikke en konsekvens av redusert aktivitet. For å styrke rehabiliteringsvirksomheten vil det i tråd med tidligere vedtak bli overført 1, årsverk til ansettelse av tverrfaglig personell. Overføring av kirurgisk virksomhet til ny dagkirurgisk avdeling vil innebære behov for sykepleieressurser. 1 årsverk overføres Kirurgisk divisjon. Ansatte har fått kontinuerlig informasjon om utvikling, beslutninger og retning i prosessen. Foretakets omstillingsprogram er fulgt, og HTV/VO har vært involvert i hele prosessen. Alle ansatte som berøres av omstillingen får tilbud om arbeid annet sted i foretaket. Prosess for avvikling av korridorsenger Det vises til rapportering i foregående styremøter - senest til møte (sak 42/ O). Helse Stavanger arbeider metodisk videre med reduksjon av korridorpasienter. Tiltakene er rettet mot bedre bruk av kapasitet og redusert liggetid. Tiltakene er videre delt inn i tre hovedkategorier 1) bedre bruk av spesialisthelsetjenesten, 2) kliniske beslutningsprosesser og 3) omfordeling av eksisterende ressurser.

9 Det er i april en gledelig nedgang i antall korridorpasienter fra totalt 3164 i mars til 20 i april. Den største nedgangen var i medisinsk divisjon (fra 2097 til 1271), men alle divisjonene rapporterte en nedgang. Likevel er det totale antallet korridorpasienter fremdeles høyt. Det forventes en ytterligere nedgang etter hvert som alle tiltakene har effekt (se rapport forrige styremøte). Gjennomsnittlig liggetid må reduseres ytterligere for å oppnå målsettingen om avvikling av korridorpasienter. Beskrivelse av tiltak: Det er fremdeles for få pasienter som henvises til de kommunale ø. hjelp sengene (ØHD). Antallet pasienter har vært stabilt den siste måneden (totalt 92 april 1 i mars) og liggetiden har gått noe ned. Derfor har også beleggsprosenten gått ned (rundt 70 % mars 43 % april) og totalt antall liggedøgn gått ned (313 mars 199 april) i disse tilbudene. Det er derfor fremdeles et betydelig potensiale som ikke er benyttet i dette kommunale tilbudet. Det er godkjent samhandlingsmidler til å ansette en fastlege i akuttmottaket for å vurdere hva som skal til for å øke utnyttelsen av kommunale ØHD-senger og eventuelt bidra til overføring til kommunalt ØHD-tilbud direkte fra akuttmottak. Denne stillingen skal nå lyses ut, med planlagt oppstart 1. september. Samarbeidet om utskrivningsklare pasienter fungerer fremdeles bra, og det er stabilt lavt antall fra dag til dag i denne måneden. Det er grunn til å arbeide videre med de pasientene som blir liggende i sykehuset for å finne gode løsninger. Dette er en oppgave for de 2 nyansatte sykepleie praksiskonsulent stillingene (20 %). Disse vil også fokusere på pasienter med hyppige reinnleggelser. Ytterligere 2 sykepleiestillinger (20 %) er frikjøpt for økt fokus på samhandling i medisinsk og kirurgisk divisjon. Det arbeides videre med å styrke kliniske beslutningsprosesser på avdelingene. «Tavlemøtet» på 4G er under utprøving for å legge til rette for daglige, forutsigbare beslutningspunkter på post. Klinisk ledelse er tatt opp som eget tema på fagdag for sykepleieledere (Sola Strand Hotell 7. mai i år). Seksjonsoverlegene er nå involvert i den videre prosessen med å utrede årsaker til at foretaket for en rekke diagnosegrupper (DRG-er) har liggetider over landsgjennomsnittet. Det er videre lyst ut 4 nye LIS legestillinger med oppstart 1. september. Det er viktig at disse stillingene inngår i postarbeidet for å styrke medisinsk beslutningskompetanse og kapasitet og dermed bedre og mer effektive pasientforløp og kortere liggetid. Rapporten over ledige senger er nå i bruk. Det er etablert en arbeidsgruppe for å forbedre denne ytterligere. Det er implementert 4 nye senger (2 på 3B og 2 på MIO) som nå er i bruk. Det vil åpnes ytterligere 2 senger ved palliativ enhet i september. Brystsmerte pasienter er overført til OBA og dette fungerer godt. Prosjektet «Fra døgn til dag» har identifisert 3 pasienter (2 akuttmottak, 2 post) i løpet av de første 4 ukene. Bare en pasient er lagt inn fra dette tilbudet. Det pågår en prosess med gjennomgang av bruken av pasienthotellet (se egen rapport). Konklusjon Det er i april måned en betydelig nedgang i antall korridorpasienter i foretaket. Det totale antallet er likevel fremdeles for høyt. Det legges derfor kontinuerlig vekt på tiltak i alle de tre hovedkategoriene der det etter hvert vil være spesielt viktig å følge opp bedre bruk av kommunale ø. hjelp plasser og legge til rette for institusjonelle verktøy internt i foretaket som bidrar til forutsigbare møtepunkter på post for hurtigere kliniske beslutninger, med fokus på pasientsikkerhet og effektivitet for hver enkelt pasient. 9

10 Tilsyn Det vises til vedlagt oversikt over tilsyn i perioden Høringer Det vises til vedlagte oversikt over høringer i siste periode. 4 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter Psykisk helsevern Ifølge grafen nedenfor har antall utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon svingt de siste par månedene mellom 1 og 21. Resultatet på 21 pr. uke 17 viser at dette fortsatt en stor utfordring. Dette gjelder i hovedsak pasienter som mangler bolig samt et lite antall pasienter i alderspsykiatrisk avdeling som venter på sykehjemsplass i egen kommune. Samarbeidet med kommunene om å etablere boligsosiale tiltak fortsetter, jf. omtale i adm. direktørs foregående driftsorienteringer - senest nr. 3/20 (sak 40/ O) Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (ikke betalende) per dag i uken - psykiatri Somatisk virksomhet Grafen nedenfor viser at trenden vist i forrige driftsrapportering vedvarer med et antall gjennomsnittlig på -9 utskrivningsklare pasienter pr. dag et antall som er stabilt lavere enn tidligere. Tiltak for som ble iverksatt i begynnelsen av året opprettholdes. Det blir som nevnt Ovenfor, foretatt en analyse sammen med praksiskonsulent sykepleiere fra Stavanger og Sandnes kommuner av karakteristika ved de pasienter som blir liggende utskrivningsklar på SUS med sikte på å finne gode løsninger.

11 Gj.snitt antall utskrivningsklare betalingsdøgn per dag i uken - somatikk Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Antall pasientrelaterte uønskede hendelser holder seg nokså stabilt over tid. De hyppigste pasientrelaterte hendelsene, som er registrert, er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold innen psykiatrisk behandling hvor selvmordsforsøk/selvskading er den desidert hyppigste hendelsen. Antall pasientrelaterte uønskede hendelser pr. måned fra 20: Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig 11

12 skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Oversikten under viser at antall oversendte saker til Kunnskapssenteret varierer fra måned til måned, men trenden viser en nedgang. Fortsatt er det slik at kun -20 % av oversendte hendelser er meldepliktige etter 3-3 og foretaket har iverksatt tiltak for å bedre forståelsen av hvilke uønskede hendelser som er meldepliktige og som skal oversendes til Kunnskapssenteret. Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra januar 20: Helseforetakene har plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 20 ble det sendt umiddelbare varslinger fra Helse Stavanger HF. Ingen av disse har medført stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn. I april måned 20 ble det sendt 1 umiddelbare varslinger fra foretaket. Varslet omhandlet intrauterin fosterdød i Kvinne-barn divisjonen. Statens helsetilsyn overførte saken til Fylkesmannen som følger opp hendelsen som tilsynssak. Umiddelbare meldinger oversendt til Statens helsetilsyn i 20 Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt

13 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning Det er ikke aktiviteter å rapportere fra forskningsfronten i denne driftsorientering. Innovasjon er i begynnelsen av en ny utviklingsfase, i samarbeid med flere kommuner. Arbeid med å utvikle ny tjenestemodell for avstandsoppfølging av kronikere gjøres sammen med kommunene, og andre aktuelle aktører med SINTEF som fasilitator. SINTEF vil innen utgangen av juni levere rapport med anbefalinger om ny tjenestemodell. Prosjektet har sammen med Stavanger kommune søkt om å bli nasjonal pilot, og man avventer endelig tilbakemelding på denne søknaden. Medisinsk divisjon er prosjekteier, mens seksjon for innovasjon har prosjektlederansvar. Seksjon for innovasjon deltar aktivt i det lokale arbeidet med «Alle møter», med delprosjektlederansvar for brukerdialog. Prosjektet «Fremtidens telefoni», er et P-prosjekt. Dette prosjektet starter sin utprøvingsperiode 19. mai 20, og varer ut august måned. Formålet er at Kundesenteret ved Intern Service skal være førstelinje for eksterne innringere (ikke-medisinsk personell). I utprøvingsprosjektet blir innringere til Ortopedisk poliklinikk viderekoblet til Kundesenteret. Erfaringene fra utprøvingsprosjektet vil gi nyttige innspill til regionalt forprosjekt på telefoni. Intern Service er prosjekteier, mens Seksjon for innovasjon har prosjektlederansvar. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Klippene er hentet fra perioden Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) 13

14 POSITIVE Kari Gjeraldstveit, avdelingssjef ved Stavanger Universitetssjukehus, mottar sjekken på kroner fra samfunnskontakt i Stavanger Oilers Kjetil Garvik. I midten Rune S. Josdal fra Hockey mot Kreft. FOTO: PÅL CHRISTENSEN Dommertabbe ga til eget rom for unge syke på SUS En protest, en god idé og litt velvilje fra eieren. Og vips så blir en strøken semifinalekamp til et fritidsrom for ungdom på Stavanger Universitetssjukehus. Det er fantastisk å kunne bidra til å gi pasientene på sykehuset en litt lettere hverdag., sier Rune S. Josdal, som er daglig leder og styreleder i Hockey mot Kreft. Fredag kveld mottok han sjekken på kroner fra Kjetil Garvik som er samfunnskontakt i Oilers. Før kampstart i den tredje NM-finalen ble sjekken raskt gitt videre til Stavanger Universitetssjukehus. Der skal pengene brukes til å innrede et rom for ungdom. Frem til nå har fritidstilbudet til denne gruppen pasienter ikke vært det beste..04. Aftenbladet nett Helsetilsynet friskmelder narkobehandling I desember 2013 konkluderte Fylkesmannen - det vil si det regionale helsetilsynet - med at behandlingen av rusavhengige i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i Sør-Rogaland var uforsvarlig. Pasientene fikk ikke god nok hjelp, hverken for rusavhengigheten eller de fysiske og psykiske lidelsene de hadde. Siden har det pågått ett omfattende arbeid for å rette opp forholdene i den sterkt kritiske rapporten. Nå skriver Fylkesmannen at de tiltakene som Helse Stavanger har eller skal gjennomføre er nok til at Fylkesmannen er fornøyd, det vil si at tilsynet avsluttes. Helse Stavanger lister opp flere sider med tiltak som gjennomføres for at de rusavhengige pasientene skal få bedre behandling og at flere dyktige fagpersoner er rekruttert for å sikre de kvalifikasjonene som Fylkesmannen tidligere har etterlyst. Som ledd i oppfølgingen av tilsynet har det vært en intern omorganisering.

15 Aftenbladet Stadig fleire i regionen overlever hjartestans Opp mot 3000 får hjartestans kvart år i Noreg, men det er stadig fleire som er så heldige som Aastvedt, som overlever. Ny forsking frå Stavanger Universitetssjukehus syner at så mange som tre av fire som får hjartestans i stavangerområdet, umiddelbart får hjelp av nokon i nærleiken. Det er nok ein samansett årsak til det. I oljeindustrien har dei god opplæring og det er fokus på hjarte- og lungeredning i skulen og liknande. Det fører til at mange har lært seg førstehjelp, og mange har i alle fall har ein idé om kva dei skal gjera i ein slik situasjon, seier Thomas Lindner, forskar og spesialist i anestesi i Luftambulansen. På grunn av at Laerdal medical ligg i Stavanger, har det vore stort fokus på førstehjelp og førstehjelpskurs i regionen i mange tiår. NRK nett.04. Pakkeforløp for kreft i sentrum for helse- og omsorgsministeren Det ble et gledelig gjensyn med helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag, 13. april. Han besøkte Helse Stavanger HF for blant annet å høre status på pakkeforløp i kreftutredning og behandling. Pakkeforløp for kreft gir pasienter og pårørende trygghet, og skal sikre helhetlig og forutsigbart forløp. Det som er viktig er at pasienten får bedre informasjon, koordinert hjelp og unngår unødvendig venting. Jeg mener pakkeforløp er et viktig svar på dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Besøket i dag startet på gastrokirurgisk sengepost (6H). En stor del av pasientene på denne posten har en kreftdiagnose. Her møtte Høie både pasient og ansatte. Etter besøket på 6H, ble det invitert til dialog om temaer som blant annet pasientsikkerhet, sykehusutbygging, fagutvikling og forbedrede behandlingsforløp i mottak..04. SUS nett NØYTRALE Mens du venter på ambulansen Hå fyrst ute med brannbil-ambulanse Kjem brannbilen etter at du har ringt 113, har han ikkje kjørt feil. Det treng ikkje brenna for at Hå brannvesen skal rykkja ut. Brannmannskapet i Hå kan nå bli sende ut til akutte sjukdommar og skader gjennom prosjektet «Mens du venter på ambulansen». Prosjektet er drive av Norsk luftambulanse og er meint å vera eit tilbod til område det vil ta ambulansen meir enn 20 minutt å nå fram til. Alle 40 i Hå brannvesen har delteke på kurs og er nå betre rusta for å takla fleira akutte situasjonar. -Me har hatt hjartestartar i brannbilane sidan 2002 og har rykka ut på slike oppdrag sidan då, men det har også hendt at me har kome ut og så har det vist seg å ikkje vera hjartestans, men ein person som har vanvittige smerter i brystet. Då har spørsmålet gjerne vore: Kva gjer me nå?, seier brannsjef i Hå brannvesen Per Ivar Aniksdal. Han fortel at fleire kjende seg litt utrygge i slike

16 situasjonar, og at dette også var noko av bakgrunnen for å delta i «Mens du venter på ambulansen». Jærbladet NEGATIVE Kolleger aksjonerte bak ryggen hennes Først kritiserte hun omfattende tvangsbruk ved Psykiatrisk divisjon ved SUS. Så opplevde hun at ledere tok parti mot henne og at kolleger startet en underskriftskampanje mot hennes uttalelser. Det verste er at jeg ikke en gang vet hvem alle som har signert er. For eksempel var det tøft å gå i kantina etterpå. Da tenkte jeg: Hvem av dere har vært med på dette? Dette går ut over integriteten min på jobb, sier Målfrid J. Frahm Jensen. Frahm Jensen er ansatt som erfaringskonsulent ved Psykiatrisk divisjon, SUS. I midten av januar i år signerer nærmere 0 av hennes arbeidskolleger ved Psykiatrisk divisjon ved spesialavdeling for voksne ved Stavanger universitetssjukehus (se grafikk), en underskriftskampanje mot henne. Oppropet kommer etter at Frahm Jensen ytret seg kritisk i Stavanger Aftenblad om omfattende tvangsbruk ved divisjonen (se fakta). Aftenbladet nett Sykehuset tar psykiatri-kritikken svært alvorlig Sykehusledelsen aksepterer ikke underskriftsaksjoner og inviterer til bredt møte for å rette opp igjen tilliten. - Jeg vil understreke at når det oppstår mistillit mellom noen brukerorganisasjoner og oss, er det et lederansvar. Det er mitt ansvar, sammen med lederne i psykiatrien, å gjøre de nødvendige tiltak for å bygge opp igjen tilliten. Konstituert sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne møtte tirsdag Aftenbladet for å snakke om de siste dagenes avisoppslag. Flere brukerorganisasjoner har ytret seg svært kritisk etter artiklene om erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen. - Jeg ønsker å reetablere den konstruktive dialogen med brukerorganisasjonene. Alt før sommeren vil vi invitere samtlige til et møte med oss, og vår hovedoppgave der blir å lytte. Kritikken som har kommet, tar jeg svært alvorlig. Kontinuerlig forbedring er et avgjørende perspektiv for faglig utvikling av tjenestene, og i tråd med krav og forventninger til tjenestene hos befolkningen. I den forbindelse er brukermedvirkning stadig viktigere. Det krever ydmykhet fra alle oss i helsetjenesten, sier Bryne. Aftenbladet Sykehusdirektører måtte gå kanossagang SUS har en liten avdeling som heter Egersund Sjukehus. Den er gammel, veldrevet og populær. Men det var lettere før i tiden. Da ble det av og til vedtatt å legge ned Egersund sjukehus. Det førte til fakkeltog og sinte egersundere. Etter en slik runde, for noen år siden, skjedde noe som 16

17 gledet folk i Dalane. De som sitter med sykehusmakta i Stavanger hadde oppdaget mulighetene i Egersund. Dermed fikk den lille avdelingen tildelt nye oppgaver som den løste til alles tilfredshet. Nå har nye koster i ledelsen en annen strategi. Sykehustjenester skal sentraliseres. Dermed ryker kirurgitilbudet i Egersund. De ansatte har fått pakketilbud. Bli med til Stavanger, så dekker SUS reiseutgifter i to år. 1. juni går fristen ut. Da må de ansatte ha bestemt seg. Marianne Nordeide- Akalp sammenlikner det med et korthus. - Ledelsen tar kort etter kort. Snart tar de kortet som får alt til å rase, sier hun. Aftenbladet

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 40/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/20 Arkivsak 0 20/193/012

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 22/15 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 2/2015 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.9.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Dato: 6.5.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7..20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 098/ O Adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 31.10.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 30.10.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38/033 Arild Johansen Styresak 090/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer