Tilsyn med prehospitale tjenester. Bjørn Jamtli Seniorrådgiver Statens helsetilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med prehospitale tjenester. Bjørn Jamtli Seniorrådgiver Statens helsetilsyn bja@helsetilsynet.no"

Transkript

1 Tilsyn med prehospitale tjenester Bjørn Jamtli Seniorrådgiver Statens helsetilsyn

2 Hvordan styres helsevirksomheter? Eier/styringskrav Faglige krav Rammebetingelser Myndighetskrav Økonomi/ressurser

3 Hva er spesielt med AMK/ambulansetjeneste Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus kjennetegnes ved at helsehjelpen som ytes i stor grad er å anse som medisinsk faglige oppgaver som vanligvis tilligger leger, men som utføres av annet helsepersonell. Akuttmedisin er fagområde med stort skadepotensiale. Dette gjør at det må stilles strenge krav til aktsomhet. Kravene til innholdet i tjenstetilbudet vil i stor grad påvirkes av utviklingen av behandlingstilbud, organisering av helsetjenesten

4 Myndighetskrav Spesialisthelsetjenesteloven 2-2 og helsepersonelloven 16: Oppstiller stiller krav om at virksomhetsledelsen har ansvar for å sikre at: De helsetjenester som tilbys skal være forsvarlige At virksomheten organiseres slik at helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter Internkontrollforskriften angir minimumskrav til styringsystemer

5 Myndighetskrav Utdrag fra helsepersonelloven 4: Stiller krav til at helsepersonell yter forsvarlig og omsorgsfull hjelp Skal vurderes på bakgrunn av arbeidets karakter, og helsepersonellets kvalifikasjoner Helsepersonellet må kjenne sine egne faglige begrensninger og innrette sin virksomhet ift. dette. Fastslår at legen skal ta beslutninger i medisinske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient ved samarbeid med annet helsepersonell. Fra merknadene til bestemmelsen: Det vil alltid være en lege som bestemmer behandlingsregimet ved sykehusinnleggelser, herunder avgjørelser om operative inngrep, medikamentell behandling, bruk av anestesi. Forsvarlig virksomhet innebærer at helsetjenesten som tilbys skal være forsvarlig og at arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at de rutiner som etableres er forsvarlige

6 Myndighetskrav Helsepersonelloven 5 : Gir anvisning på forsvarlig delegering av oppgaver/bruk av medhjelpere i enkeltsituasjoner: Det må foretas nødvendig forhåndskontroll av at den som overlates utførelsen av oppgaver har reelle kvalifikasjoner og/eller gis nødvendig opplæring Det må ved tildeling av oppgaver til andre gis nødvendige instruksjoner Det må foretas en form for løpende kontroll/tilsyn med at utførelsen av oppgavene er forsvarlig og i hht. de instruksjoner som er gitt Det må vurderes om det også er behov for etterkontroll av oppgavetildelingen og utførelsen.

7 Kvalitet Forsvarlighetskravet er en minstestandard Optimal praksis God praksis Forsvarlig virksomhet Uforsvarlig virksomhet

8 Kvalitet Forsvarlig praksis Optimal praksis God praksis Forsvarlig virksomhet Uforsvarlig virksomhet

9 Kvalitet Uforsvarlig praksis Optimal praksis God praksis Forsvarlig virksomhet Uforsvarlig virksomhet

10 Sekunder Indikasjon på uforsvarlig bemanning Responstid ved 30 samtaler til AMK-sentral (Norstat-2009) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Serie1 Serie2 40,0 20,0 0,

11 Hvordan sikre forsvarlig virksomhet Enhetlige mål for virksomheten Nødvendig opplæring, vedlikehold og etter/videreutdanning Utvikling, implementering og evaluering av operative og medisinske rutiner og prosedyrer: Systematisk overvåking av virksomheten Aktiv bruk av virksomhetsdata

12 Entydig forståelse av hovedoppgaver - AMK 1. Innhente nødvendige opplysninger aktuelle hendelser, sykdoms- eller skadetilstander, herunder foreta en systematisk innhenting av helseopplysninger for å avklare om pasienten har manifest eller truende svikt i vitale funksjoner. 2. Vurdere og prioritere behovet for helsehjelp (utelukke alvorlig og livstruende sykdom/skade) 3. Iverksette adekvat akuttmedisinsk respons: Utkalling av lokale ambulansebil og båtressurser Anmode om bistand fra legevaktslege, luftambulanse, politi, brann m.fl. Henvise til legevakt, fastlege 4. Gi råd om livreddende, skadebegrensende og skadeforebyggende tiltak 5. Dokumentere sin virksomhet Det tilligger ikke AMK-operatører å ta stilling til pasientens endelige behov for helsehjelp

13 Kompetanse på grunnlag av utdanning Sykepleier Anestesi/intensivsykepleier Sykepleie Ambulansefag Akuttmedisin Generell medisin Lege Anestesilege Ambulansearbeider

14 Utvikle, implementere og evaluere rutiner og prosedyrer Sikre at tjenestens medisinske behandlingstilbud er forsvarlig og oppdatert: Hjerteinfarkt Hjerneinfarkt/hjerneblødning HLR/AHLR Oksygenbehandling av nyfødte Eksempel på andre operative prosedyrer: Rutiner for å avslutte oppdrag uten å medta pasient til lege/sykehus

15 Risiko- og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetsanalyser har som formål å avdekke sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet

16 Ros-analyser aktuelle områder Eldrebølgen: Økt forekomst av sammensatte sykdomstilstander Økt behov for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Økt innvandring: Kulturforståelse Språkforståelse Utviklingstrekk i primærhelsetjenesten: Interkommunalt samarbeid om legevakt Avvikling av ambulerende legevakt etablering av stasjonære legevaktskontorer Utviklingstrekk i sykehusbehandling: Utvikling av dagkirurgisk virksomhet

17 Sekunder Monitorering av virksomheten og aktiv bruk av styringsdata Responstid ved AMK 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 AMK Ullevål,Oslo AMK Arendal AMK-buskerud AMK Kirkenes AMK-Bergen AMK Nordmøre og Romsdal HF AMK-Ålesund AMK Nord-Trøndelag AMK-Bodø AMK-Sandnessjøen AMK-Gjøvik AMK-Haugesund AMK-Stavanger AMK Sør-Trøndelag AMK-Sogn og Fjordane AMK Tromsø AMK-Harstad AMK-Vestfold AMK-Østfold Inkludert talemelding Uten talemelding Kilde: Norstat 2009

18 Noen tilsynssaker å lære av?

19 Fellesnevnere for tilsynssaker i nødmeldetjenesten AMK/LV-operatører svikter oftest på grunnleggende områder og sjelden i spesielt vanskelige eller komplekse situasjoner Flere av de alvorlige tilsynssakene gjelder AMK/LV-operatører med lang erfaring. Fellesnevnere: Ikke foretar noen systematisk innhenting av informasjon om vitale funksjoner, men baserer seg utelukkende på innringers informasjon og vurderinger Ikke reagerer på alarmerende informasjon om pasientens tilstand. Filtrerer pasientinformasjon i dialog med lege Ikke benytter NMI eller andre verktøy for beslutningsstøtte Henvendelser på nattestid bekymret innringer (Mangel på omsorgsfull hjelp)

20 NAKOS kartleggingsundersøkelse % av AMK-operatørene sa de brukte NMI og 81 % sa de brukte startkortet i NMI i sine vurderinger og prioriteringer av nødmeldinger. Intervju med AMK-ledere viste at det ved syv av åtte sentraler var pålegg om å bruke Medisinsk indeks. Gjennomgang av 84 lydlogger viste at Medisinsk indeks kun ble brukt eller fulgt i 27 av hendelsene.

21 NAKOS eks 1 Ved flere av hendelsene blir ikke pasientens vitale funksjoner som bevissthetsnivå og respirasjon avklart før det blir spurt om opplysninger om personalia. Eksempel: Innringer: Han ligger som et slakt på sofaen. Kan dere hjelpe meg? AMK: Har han vært slik lenge? Innringer: jeg vet ikke, fant ham slik nå. AMK: Hva heter han? Når er han født? Innringer: Han heter.. Hva skal jeg gjøre med ham? AMK: Har han drukket mye?

22 NAKOS eks 2 Ved mange av henvendelsene blir det ikke gitt veiledning i førstehjelp i påvente av at ambulanse/lege ankommer hendelsesstedet. Eksempel: Innringer: Vi har en overdose her. Han puster så vidt, men er helt blå. AMK: Hvor er dere? Innringer: Vi er. AMK: Det er greit, vi skal komme med en gang.

23 Casepresentasjoner

24 Case 1 Pasient, f bosatt utenfor Oslo på ferie i Østfold. Siste år plaget med gjentatt/kronisk seneskjedebetennelse i begge armer. Senest uken før hun reiste på ferie fått resept fra fastlege på antiflogistika. Under natten problemer ed å sove pga. smerter skulder- og armpartiet, tendens til synkope under toalettbesøk. Ektefellen og pasienten reiser til lokal legevakt hvor de ankommer i bil kl om morgenen. Pasienten går selv fra bilen og inn til legevakten. Mottas av sykepleier. Redegjør for sykehistorien. På spørsmål om det er de samme smertene hun tidligere har hatt fra sin senekjedebetennelse opplyser pasienten at smertene er mye sterkere enn før, to dimensjoner sterkere. Ektefellen skal ha uttalt at han trodde kona kunne ha fått et hjerteinfarkt, men dette ble avvist av sykepleier.

25 Case 1 Sykepleier gav pasienten råd om å følge forordningen fra sin fastlege og ta ny kontakt med denne for videre behandling. Han opplyste videre at pasienten kunne komme tilbake til legevakten etter kl. 9 ved forverring. Ekteparet forlot legevakten og reiste hjem til hytta. De gikk begge og la seg for å sove. Kort tid etter hørte ektefellen snorkelyder fra kona som han reagerte på. Hun hadde da hjertestans. Han ringte legevakten som videreformidlet henvendelsen til AMK. Ambulanse og luftambulanse ble sendt ut, pasienten forsøkt resuscitert men erklært død etter kort tid. Rettsmedisinsk obduksjon viste at pasienten døde som følge av hjerteinfarkt.

26 Case 2

27 Case 2 Foreldrene til et spedbarn kontakter legevaktsentral kl og opplyser at barnet noen dager har vært preget av ØLI. I dag dårligere skikkelig slapp og nesten ikke villet drikke. Tar ikke til seg bryst må gi barnet brystmelk med sprøyte. Barnet er ganske synlig irritert når vi gir henne det. Foreldrene har observert barnets hud som gusten og voksaktig hud. Temperatur målt rektalt viste 35,5 C. På spørsmål om barnet hadde vært kaldt i dag, opplyste mor at de tidligere på dagen målt barnets temperatur axilært og funnet at denne var litt over normal kroppstemperatur. Mor opplyser at barnet har på seg en ullbody og nå lå inntil huden hos far. Videre uttalte mor: Nå synes vi huden hennes er blitt helt gusten og ikke blå, men mer sånn plastelinaaktig.

28 Case 2 Til disse opplysningene uttalte sykepleier ved legevaktsentralen: Hun burde nok ha litt temperatur, men febersenteret hos små barn det er ikke kommet helt i gang enda, så temperaturen kan vi liksom ikke ha tillitt til i forhold til å se en infeksjonssykdom for eksempel. Men 35, 5 er litt i laveste laget okke som, så prøv å varme henne litt opp nå, og se hva som skjer, og så kontakter du meg igjen, jeg heter NN utover natta. Litt artig å høre hvordan dette går også. Det er ikke noe farlig, langt i fra, men greit å få opp en hel grad til 36. Jeg tror ikke hun er dårlig på noen måte, hun har bare sluppet litt langt ned i temperatur.

29 Case 2 I det følgende synes det klart at foreldrene i tråd med rådene fra sykepleier kledde på barnet og la det mellom seg i sengen. Kl målte de igjen kroppstemperaturen som nå var steget til 37,4 grader. De følte seg derfor trygge på at det ikke lenger var noen akutt fare for barnet, sovnet alle tre ca. kl Ca. kl våknet mor. Hun klappet barnet på ryggen, men fikk ikke noen respons. Hun oppdaget da at barnet var livløst og ringte umiddelbart medisinsk nødnummer 113. Legebemannet ambulanse rykket ut og det ble startet hjerte lungeredning av barnet som ble kontinuert i ca. 30 minutter, men deretter avsluttet da det ikke viste tegn til hjerteaksjon. Barn og foreldre ble brakt til sykehus. Initiale undersøkelser viste funn av RS-virus i nese/halssekret, negative blodkulturer, men oppvekst av pneumokokker i halsprøve. CT viste også utbredte fortetninger på lunger.

30 Case 3

31 Case 3 Pasientens kollega henvender seg til AMK med beskjed om at en kvinne har fått lammelser i venstre kroppshalvdel og nedsatt bevissthetsnivå. Opplyser spontant at pasienten tidligere har hatt hjerteinfarkt og blodpropp i lillehjernen. I bakgrunnen høres pasientens stemme og innringer. AMK-operatøren innhenter ikke andre opplysninger om pasienten, men henviser innringer til å kontakte lokal legevakt. Samtalen avsluttes etter ca. 2 minutter. Av AMIS-journal fremkommer ingen personalia. Om henvendelsen heter det: Hatt hjerneinfarkt, vært litt fjern, har det greit nå. Følte at ve halvdel av ansiktet ble borte Pasientens kollega oppfattet pasienten som behandlingstrengende og kjørte henne selv i bil til lokalsykehuset hvor hun ble behandlet for hjerneinfarkt.

32 Case 4

33 Case 4 AMK kontaktes av pårørende kl Opplyser uoppfordret at pasienten har akutt svimmelhet og oppkast, og klarer ikke å stå oppreist. Opplyser også at pas. har dykket dagen før, men at hun tror symptomene kan være virus på balansenerven. Viste til at pas ikke hadde vært opp av sengen og ramlet når han forsøkte å reise seg. AMK-operatøren spurte om pas selv trodde hans symptomer kunne knyttes til dykkingen. Videre om pas hadde feber og om han hadde spist eller drukket. Pårørende avkreftet feber og at symptomene kunne relateres til dykkingen. Opplyste at pas kastet opp bare han rørte seg. AMK-operatøren konkluderte med at pas hadde behov for legetilsyn og sendte ut ambulanse for å få han vurdert. I AMIS loggen heter det: Svimmel, kan ikke stå oppreist. Kastet opp et døgn. Ligget til sengs et døgn. Ikke feber. Ikke spist siste døgn. Kaster opp bare han beveger seg. Puster greit -- Vurdering.

34 Case 4 Ambulansen ble varslet kl og var fremme hos pasienten kl Ved ankomst ble ambulansepersonellet informert om at pas hadde: kollapset på formiddagen, krabbet desorientert inn på soverommet og blitt liggende der siden kastet opp usedvanlig mye og eide ikke balanse. hadde kraftig hodepine, og var lyssky brukte blodtrykksmedisiner for høyt blodtrykk. Ektefellen opplyser at hun var tydelig på at det var svimmelheten som ga grunn til bekymring, og at hun senere gjentok dette for dere. På spørsmål om omgangssyke i familien, informerte ektefellen om at hun hadde hatt det for to uker siden, men understreket at pasientens symptomer ikke lignet på omgangssyke. Ifølge ektefellen undersøkte dere pasientens balanse ved å få han til å sette seg opp i sengen, hvorpå han ramlet rett over på venstre side. Deretter støttet dere pasienten opp, og han klarte til slutt å stå oppreist uten støtte. Ektefellen husker at hun kommenterte at han så dritings ut der han stod.

35 Case 4 Av ambulansejournalen fremgår følgende: Aktuelt: Oppkast og diaré, sengeligge siden i går. Hodepine samt magesmerter. Ingen væskeinntak + ernæring. I natt akutt svimmelhet, problem med å holde balanse. Går ustøtt på vei til WC. Virker svært konsentrert. Funn/undersøkelser: Våken/adekvat. Resp U.A. Tørr fin hud. Jevn, fyldig sirk. Afebril. God og sidelik kraft i ekstr. Ingen ansiktsparese. BS 8.1. Tiltak: Anbefaler pas videre oppfølging hos fastlege i morgen tidlig. Hovedproblem: Svimmel Annet: Blodtrykk målt til ca. 150/80. Pulsfrekvens ca. 60 og respirasjonsfrekvens 10. Vurdert som våken.

36 Case 4 Ambulansepersonellet har forklart at det ble gjort en enkel nevrologisk undersøkelse hvor det ble sjekket at pasienten hadde sidelik kraft i overekstremitetene. Mener at pas pupiller ble undersøkt og funnet sidelike med god lysreaksjon. Ambulansepersonellet vurderte at pasienten hadde nedsatt allmenntilstand med omgangssyke. De hevder at de i samråd med pasienten og ektefellen besluttet at pasient/pårørende skulle kontakte fastlege ved kontorets åpningstid ca 4 timer senere, og at de igjen måtte kontakte 113 dersom situasjonen skulle forandre seg. Påfølgende dag, den 10. mars 2008, fraktet pasientens foreldre ham til Oslo Akutten, hvor han ble henvist og innlagt på Akershus universitetssykehus. Utredning viste infarkt i høyre lillehjernehemisfære.

37 Case 4 - oppsummering - AMK Basert på de opplysninger som ble gitt av innringer var det etter Statens helsetilsyns vurdering naturlig å vurdere henvendelsen etter enten Indeks kriterium 13 om Dykkersyke, Indeks kriterium H Akutt svimmel og tydelig medtatt, eller 06 Uavklart problem. Om dykkerulykke og trykkfallssyke, heter det i NMI: Ethvert tegn til sykdom eller ubehag etter dykk skal derfor tas alvorlig. Opplysningene om dykket må anses som en svært relevant opplysning, særlig når manglende balanse og oppkast ble presentert som fremtredende symptomer. AMK-operatøren burde derfor ha videreformidlet opplysninger om at pasienten hadde dykket og dokumenterte disse. Basert på de opplysninger pårørende senere gav til ambulansepersonellet synes det klart at AMK-operatøren i liten grad aktivt innhentet supplerende opplysninger om pasienten (hodepine, lysky, osv) Han benyttet således heller ikke Norsk indeks for medisinsk nødhjelp som beslutningsstøtte initialt. AMK-operatøren har kategorisert henvendelsen som Vanlig og uten nærmere bruk av indekskriterium. Han benyttet således heller ikke Norsk indeks for medisinsk nødhjelp som beslutningsstøtte ved denne delen av vurderingen heller.

38 Case 4 - oppsummering - ambulansepersonellet Som hovedregel tilligger det lege å ta endelig stilling til pasienters behov for medisinsk overvåkning og behandling ved akutt sykdom eller skade. Dette tilsier at ambulansepersonell som hovedregel skal ta med pasienter til lege for vurdering. I visse situasjoner vil det likevel kunne være forhold som tilsier at ambulansepersonell, enten alene eller i samråd med lege, kan ta stilling til om det er forsvarlig å unnlate å ta med pasienten til lege/sykehus, eller på annen måte forsikre seg om at pasienten blir vurdert av lege. I slike situasjoner stilles det strenge aktsomhetskrav til ambulansepersonell både når det gjelder undersøkelse av pasienten, dokumentasjon av undersøkelser og funn og til den informasjon som gis av ambulansepersonellet.

39 Fremtidige utfordringer for medisinsk nødmeldetjeneste

40 Befolkningsutvikling Økende antall eldre pasienter Økt behandlingsbehov i alle ledd også akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Sammensatte medisinske problemstillinger Behov for å begrense antall innleggelser i sykehus og styrke behandlingstilbudet utenfor sykehus.

41 Lungesykdommer Nest etter hjerte- og karsykdommer og kreft er lungesykdommer den hyppigste dødsårsak i Norge. Forekomsten av KOLS er høyest i aldersgruppen år. KOLS den hyppigste årsak til sykehusinnleggelse blant voksne på grunn av sykdom respirasjonsorganene, med ca. 360 innleggelser per år per innbyggere. Dette innebærer ca sykehusinnleggelser årlig som følge av KOLS.

42 Innvandring

43 Innvandring

44 Fremtidige utfordringer Etablering av fast track behandlingslinjer for enkelte sykdoms- og skadetilstander: AMI angiolab Slag CT slagpost Colli femoris Rtg. En viktig forutsetning for dette er at AMK, LV- og ambulansepersonell er trenet i å identifisere akuttmedisinske tilstander som tilsier fast track innleggelse i sykehus.

45 Og det - det var det..

Fremtidige krav og økt fokus på kvalitet - Helsetilsynets erfaringer etter tilsynssaker med AMK

Fremtidige krav og økt fokus på kvalitet - Helsetilsynets erfaringer etter tilsynssaker med AMK Fremtidige krav og økt fokus på kvalitet - Helsetilsynets erfaringer etter tilsynssaker med AMK Bjørn Jamtli Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Avdeling for hendelsesbasert tilsyn Disposisjon NAKOS kartlegging

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester

Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester God vakt! Felles konferanse for NSF medlemmer som er ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte, Sarpsborg 21. september

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet (tilsynsloven

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST Ikkje lægg på, vi e på vei Mona Hagensen Rådgiver NST To områder med forbedringspotensiale. Verktøy for beslutningstøtte. ( Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dokumentasjon av det akuttmedisinske pasientforløpet.

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Forsvarlighet i helselovgivningen

Forsvarlighet i helselovgivningen Forsvarlighet i helselovgivningen Tillitsvalgtkurs trinn II 1. februar 2012 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Side 2 1 Hovedtema Lovgivning som virkemiddel Hvordan helsetjenesten er regulert Individansvar

Detaljer

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet prehospitale tjenestene Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Befolkningsøkning Økt levealder Levealderen er ventet å øke fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og for kvinner fra 84 til 89 år. Frem

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for ambulansetjenesten? Trenger vi en felles nasjonal modell med flere utdanningsnivåer?

Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for ambulansetjenesten? Trenger vi en felles nasjonal modell med flere utdanningsnivåer? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer

Detaljer

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER SATS Norge Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy 04.08.2016 CASE-OPPGAVER Oppgaver voksne og barn over 15 år. Skriv poengsum i hvert felt, summer og skriv score i feltet TEWS.

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Ida Øygard Haavardsholm Rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Rettslig

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Tale er sølv, lytte er gull

Tale er sølv, lytte er gull Tale er sølv, lytte er gull Noen råd basert på erfaring Jon Ørstavik Overlege/enhetsleder Dagens tekst Hva er spesielt med telefonvurderinger? Samtalestruktur Noen eksempler på vanlige kommunikasjonsfeil

Detaljer

Kvalitetsoppfølging/Internkontroll AMK Vestre Viken. Bodø 29. mars 2017 Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK

Kvalitetsoppfølging/Internkontroll AMK Vestre Viken. Bodø 29. mars 2017 Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK Kvalitetsoppfølging/Internkontroll AMK Vestre Viken Bodø 29. mars 2017 Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK AMK Vestre Viken Drøye 300 000 innbyggere Buskerud, 2 kommuner i Vestfold, 1 kommune i Oppland

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Hvorfor Hvert år rammes mer enn 11 000 mennesker i Norge av hjerneslag. Årlig

Detaljer

Ernæring til eldre i sykehjem erfaringer fra hendelsesbaserte tilsyn 2011

Ernæring til eldre i sykehjem erfaringer fra hendelsesbaserte tilsyn 2011 Ernæring til eldre i sykehjem erfaringer fra hendelsesbaserte tilsyn 2011 1 - Hva er hendelsesbasert tilsyn? Kontroll av om helse- og omsorgstjenestene ytes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen?

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Jan Erik Nilsen Daglig leder/ overlege Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Oslo universitetssykehus HF Om akuttmedisin - rapporter

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

ØYEBLIKKELIG HJELP VED BEVISSTLØSHET ANNERLEDES VED RUS? Når det haster. tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2006

ØYEBLIKKELIG HJELP VED BEVISSTLØSHET ANNERLEDES VED RUS? Når det haster. tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2006 ØYEBLIKKELIG HJELP VED BEVISSTLØSHET ANNERLEDES VED RUS? Når det haster tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2006 JUNI 2006 Rapport fra Helsetilsynet 7/2006 Når det haster Øyeblikkelig

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Ernæring til eldre erfaringer fra tilsyn

Ernæring til eldre erfaringer fra tilsyn Ernæring til eldre erfaringer fra tilsyn Hva menes med forsvarlig verus uforsvarlig? Ideell praksis: Noe under middels, men over minstestandard. Avvik fra god praksis, under minstestandarden Hva menes

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering Mottatt HV RHF HELSETILSYnET tilsyn med sosial og helse S EPT 009 Helseforetak etter liste DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 009/619 I BJA 3. september 009 Kartlegging av bemanning

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn.

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Gorm Are Grammeltvedt Avdelingsdirektør Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no Statens helsetilsyn oppgaver Overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: 1 Veiledning i bruk av planen Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne planen hjelpe

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

2012/1275 I LAB juli 2013

2012/1275 I LAB juli 2013 HELSETILSVflET tilsynmedbarnevern,sosial-oghelsetjenestene Oslo universitetssykehushf v/adm.dir. Postboks4950 Nydalen L0424 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VAR REF: / OUR REF: DATO:I DATE: 2012/1275 I LAB

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-150

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-150 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-12-03 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Advarsel til lege - manglende oppfølging, uforsvarlig behandling og brudd

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar

Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar NORDAF - Vintermøte 2011 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Forhandlings- og helserettsavdelingen Tema Juridiske aspekter ved de daglige utfordringer ; f.eks: Informasjon

Detaljer

Agenda Greit å bli kikket i kortene Klinikkoverlege Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF Beskrive hendelse som førte til tilsyn fra utrykningsgruppa Administrative vurderinger/tiltak

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Helserett - bruk av rettslige virkemidler i helsetjenesten. Hovedtema. Begrunnelser for rettslig regulering. Tillitsvalgtkurs trinn II

Helserett - bruk av rettslige virkemidler i helsetjenesten. Hovedtema. Begrunnelser for rettslig regulering. Tillitsvalgtkurs trinn II Helserett - bruk av rettslige virkemidler i helsetjenesten Tillitsvalgtkurs trinn II Lars Duvaland Avd dir, Jus og Arbeidsliv Hovedtema Begrunnelser for rettslig regulering Hvordan helsetjenesten er regulert

Detaljer

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Den norske legeforening Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Postboks

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse Forsinket oppfølgning av pasient med hyperventilasjon Sak XXXX. XXXX Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse Forsinket oppfølgning av pasient med hyperventilasjon Sak XXXX. XXXX Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse Forsinket oppfølgning av pasient med hyperventilasjon Sak XXXX XXXX Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 13 jf.

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 30. april 2013 www.sthf.no/kpu Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 9. april 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

Kva ventar tilsynet seg av akuttmedisinen? (Kva er det vi ser ved tilsyn?)

Kva ventar tilsynet seg av akuttmedisinen? (Kva er det vi ser ved tilsyn?) Kva ventar tilsynet seg av akuttmedisinen? (Kva er det vi ser ved tilsyn?) Geir Sverre Braut assisterande direktør Statens helsetilsyn Skandinavisk akuttmedisin 2012 Gardermoen, 20. mars 2012 1 Kva er

Detaljer

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få?

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Gorm Are Grammeltvedt Spesialrådgiver Tema Ansvar for pasientbehandlingen Kort om

Detaljer

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene?

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Sesjon B-2 Helsepersonell på tvers Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Bjørn Jamtli Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 14/6284-3 2015/1157 2 SAC 28. mai 2015

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 14/6284-3 2015/1157 2 SAC 28. mai 2015 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 14/6284-3 2015/1157 2 SAC 28. mai 2015 Høring - nasjonal traumeplan

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans

Detaljer

Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom

Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom 25. november 2014 Rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom Formålet med disse rutinene er å kartlegge om en asylsøker kommer fra et land med ebolautbrudd

Detaljer

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE Palliativt team ved HUS Kasuistikk Kvinne, 52år, gift for andre gang To voksne sønner fra første ekteskap Arbeider i offentlig sektor Pasienten har stort sett vært frisk

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Eksamen. 01.juni AMB2002 Ambulansemedisin. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 01.juni AMB2002 Ambulansemedisin. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.juni 2016 AMB2002 Ambulansemedisin Programområde: Ambulansefag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Tidlig identifisering av livstruende tilstander

Tidlig identifisering av livstruende tilstander Tidlig identifisering av livstruende tilstander Forskning viser at mange pasienter som får hjertestans, flyttes over til intensiv eller dør på sykehus, har endringer i vitale parametre allerede 6-8 timer

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon SATS Norge Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy 07.08.2017 CASE-OPPGAVER Oppgaver voksne og barn over 15 år. Skriv poengsum i hvert felt, summer og skriv score i feltet TEWS.

Detaljer