Begrepsforvirring. ErESWT ogreswtdetsamme eller to ulike modaliteter? Hvordan genereres sjokk-og trykkbølge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrepsforvirring. ErESWT ogreswtdetsamme eller to ulike modaliteter? Hvordan genereres sjokk-og trykkbølge?"

Transkript

1 Sjokk (ESWT)-og trykkbølgebehandling (reswt) ved kroniske muskel-og skjelettsmerter. En systematisk litteraturoversikt Kjersti Storheim PT, PhD OUS Formi og ortopedisk avdeling Inkluderte diagnoser: Skulder med og uten kalk Lateral epidondylitt Plantar fasciittis Begrepsforvirring Hjemmesider produsenter Trykkbølgebehandling i Norge og Sverige Sjokkbølgebehandling i DK og UK Litteratur og markedsføring forvirrende ErESWT ogreswtdetsamme eller to ulike modaliteter? ISMT: Ikke entydig Mange systematiske oversiktsartikler skiller ikke mellom ESWT og reswt Fysisk sett syneseswt ogreswtåvære forskjellig knuse nyrestein versus behandle ms-smerter EksperteranbefalteossåsetteESWT og reswt i to forskjellige båser HarskiltmellomESWT ogreswt Hvordan genereres sjokk-og trykkbølge? Oppstår når et legeme beveger seg med hastighet større enn lydhastigheten Fra et prosjektil med overlydshastighetsprer en trykkbølge seg i vevet (via kontaktgele på huden) Genereres mest effektivt i vann / væske (ESWT - sjokkbølge) (svært sterk energi) Ulike typer generatorer Kan også genereres via luft (reswt- trykkbølge)

2 Usikker biologisk effekt Hypoteser om effekt (Cheing & Chang 2003 Ogden 2001, Speed 2004) Bivirkninger Nyrestein Muskel & skjelett Smerte, hevelse og uvelhet vanlig, særlig ved høyenergi ESWT Kalkdannelsen ødelegges Ben Mikroskopisk Interstitial & extracellulær forstyrrelse Bløtvev Kalk Ogsåbivirkninger, i form av akutt bursitt, parestesierog besvimelse under behandling er rapportert Partiell osteocyttdød migrasjon av osteoblaster Hematom & fokal celledød? stimulerer ny vevsdannelse? Aktivering av afferenre nocioceptive fibre? Kalkdannelse ødelegges Behandlingstradisjoner Antall behandlinger: variabelt (1-6) Vanlig behandlingsintervall: Ukentlig Lokalisering m/u radiologisk veiledning m/u anestesi Metoden for den systematiske review Intensitet (ESWT): Lavenergi= mj/mm2 Medium= mj/mm2 Høyenergi > 0.60 mj/mm2 Speed et al 2004 Litteratursøk Databaser det ble søkt i: PubMed CINAHL EMBASE PEDro Cochrane + systematiske oversikter og hjemmesider til firma Søkt tom Søkeord Diagnoser: Skulderdiagnoser: Tendinopathy(MESH), Tendon Injuries (MESH) Lateral epicondylitt: Tennis elbow(mesh) Plantarfasciitis: Fasciitis, Plantar(MESH), Foot Diseases(MESH) Studiedesign: RCT

3 Utvelgelse Gradering av styrke på dokumentasjon Engelsk, tysk eller skandinavisk ESWT eller reswtmot Sham/placebo Andre aktive behandlingsformer Høyenergi V lavenergi Krav om høy eller middels metodisk kvalitet vurdert med PEDro scale Høykvalitetsstudier tillagt mest vekt NivåA: Konsistente funn i en eller flere høykvalitets studier NivåB: Konsistente funn i medium-kvalitets studier eller del-resultater fra flere studier av høy kvalitet som viser konsistente funn SINTEF 2003 Vurdering av effekt Resultat av søkene Hovedvekt lagt påfølgende variabler: Funksjon i dagliglivet Smerte Andre variabler i spesielle tilfeller Kalk (skulder) Gangfunksjon (plantar fasciitis) 54 RCT er, alle påkroniske plager 49 påeswt 12 på rotatorcuff m/kalknedslag (5 inkludert) 2 på rotatorcuff u/kalknedslag (1 inkludert) 12 på lateral epicondylitt(7 inkludert) 23 på plantar fasciittis(10 inkludert) 5 påreswt(4 inkludert) Effekt av ESWT på kalkskulder Evidence for positive effect Evidence motstridende Evidence for ingen/negativ effekt 5 studier, 1 høykvalitet og 4 middels kvalitet. Kalk verifisert radiologisk i alle studier Høyenergi ESWT har positiv effekt(nivåb) på funksjon, både påkort (3 mndr) og pålang (1 år) sikt Effektstørrelsen vurdert som klinisk signifikant i flere studier Resultatene er motstridende mht smerte

4 Kalkskulder (forts) Effekt av ESWT på rotatorcuffsyndrom uten kalk Høyenergi mer effektivt enn lavenergi Motstridende effekt påselve kalknedslaget Kun en studie (middels kvalitet) Ingen effekt verken på funksjon eller smerte (lavenergi ESWT) EvidensnivåB for at ESWT ikkehar effekt på rotatosrcuffsyndrom uten kalk Effekt av ESWT pålateral epicondylitt 2 høykvalitetsstudier, 5 middels Motstridende effekt av lavenergi ESWT på funksjon og smertepåkort sikt (3 mndr), pålang sikt (6 mndrog 1 år) er det evidens A for at lavenergi ESWT ikke har effekt En studie sammenligner ESWT mot kirurgi: ingen forskjeller i effekt Effekt av ESWT v/ plantar fasciitis 3 høykvalitetsstudier, 7 middels Motstridende resultater på funksjon og smerte Ingen forskjell mellom høy- og lavenergi Studier som vurderer gangfunksjon finner ikkeeffekt på dette Sjokkbølge versus kortisoninjeksjon: bedre effekt av kortison påkort sikt (3 mndr), ingen forskjell pålang sikt ( 1 år) Effekt av reswt Kalkskulder (1 høykvalitetsstudie) Evidens A for positiv effekt påfunksjon, smerteog kalk Rotatorcuff u/kalk ingen studier Lateral epicondylitt(1 studie middels kvalitet) Evidens B for positiv effekt påfunksjonog smerte Plantarfasciittis(1 høykvalitetsstudie og en av middels kvalitet) Motstridende resultater Begrensninger Heterogene intervensjoner Stor variasjon i intensitet, antall impulser, behandlingsfrekvens, antall behandlinger og apparatur Annen effekt av alternativ dosering? Noen studier brukte radiologisk guiding, andre ikke (ESWT) Noen studier brukte analgetika (lokalt eller globalt ), andre ikke Ikke gjort metaanalyse

5 Konklusjon ESWT har kun effekt på kalkskulder Ingen eller motstridendeeffekt pålidelser uten kalknedslag reswt Nyere behandlingsform, mindre smertefull og enklere åbruke MEN: fågode studier sålangt (2009) tyder påpositiv effekt påkalkskulderog lateral epicondylitt Slå sammen ESWT og reswt? Kalkskulder: Fortsatt evidence for positiv effekt Rotatorcuff uten kalk: ingen flere studier (fortsatt ingen effekt) Lateral epicondylitt: Motstridende resultater(den positive effekten av reswt forsvinner ) Plantar fasciitis: fortsatt motstridende resultater Endrer nye studier våre funn? Kalkskulder Ingen nye RCT er Rotatorcuff uten kalk Ingen nye RCT erpåeswt Engebretsen et al 2009/10: reswtversus øvelser; øvelserbedre enn reswtpåkort sikt, ingen forskjell etter 1 år Nye studier (forts).. Lateral epicondylitt Gündüz et al 2012 (ESWT): lav metodisk kvalitet Plantar fascitt Yucelet al 2010 (ESWT versus kortisoninjeksjon): lav metodisk kvalitet Ibrahim et al 2010: reswtbedre enn placebo Lohreret al 2010: reswtversus ESWT; fokuserte bølger (ESWT) bedre enn radiale Dogramaciet al 2010: pilotstudie (ESWTbedre enn placebo) Nye studier medfører ESWT har kun effekt på kalkskulder Ingen ellermotstridendeeffekt pålidelser uten kalknedslag ingen endringer reswt Tre nye studier Skulder uten kalk (nytt anatomisk område) Øvelser bedre enn reswtpåkort sikt, men likt pålang sikt (1 år) Plantar fasciitis 2/3 viser nå positiv effekt..men en ny studie finner at ESWTer bedre enn reswt reswtoppsummert: Som før; positiv effekt påkalkskulderog lateral epicondylitt, ikke effektpåskulder uten kalk(nytt), fortsatt uklartmht effekt påplantarfasciitis.

Rotatormansjettsyndrom - hvilke konservative behandlingsformer har dokumentert effekt? - Et litteraturstudie

Rotatormansjettsyndrom - hvilke konservative behandlingsformer har dokumentert effekt? - Et litteraturstudie Rotatormansjettsyndrom - hvilke konservative behandlingsformer har dokumentert effekt? - Et litteraturstudie Forfattere Ingrid Margrethe Isaksen E-post: iis003@post.uit.no Karoline Winther E-post: kwi003@post.uit.no

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom Tittel Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Forfattere Kristin Thuve Dahm, rådgiver (prosjektleder) Liv Merete Reinar, seksjonsleder

Detaljer

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt k Marianne Mørk Gir nevromuskulær trening som behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? - En systematisk

Detaljer

Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader

Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6 2006 Om rapporten: Denne rapporten er en systematisk oversikt over primær- og sekundærlitteratur om diagnostisering

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

Bruk av ultralyd som veiledning ved trykkbølgebehandling.

Bruk av ultralyd som veiledning ved trykkbølgebehandling. Bruk av ultralyd som veiledning ved trykkbølgebehandling. av Kjetil Nord-Varhaug Kjetil Nord-Varhaug Fysioterapeut Daglig leder Diagnostisk ultralyd av muskel-og skjelettlidelser Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Detaljer

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling.

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Bachelorprosjekt Ida Kathrine Fagervold Desember 2010 Hold 07D Dette prosjekt er udarbejdet af studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Detaljer

Line Terese Holthe Brækkan. Hanne Holdt- Aanensen. Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie

Line Terese Holthe Brækkan. Hanne Holdt- Aanensen. Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie Universerty College Lilleælt Hanne Petrée Holdt- Aanensen Line Terese Holthe Brækkan Hanne Holdt- Aanensen Akupunkturbehandling til pasienter med kneartrose Et systematisk litteraturstudie U t a r b e

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

En systematisk oversikt over RCT studier som innebærer behandlingen av frossen skulder Utarbeidet av Maria Lien og Fanny Christin Windingstad

En systematisk oversikt over RCT studier som innebærer behandlingen av frossen skulder Utarbeidet av Maria Lien og Fanny Christin Windingstad En systematisk oversikt over RCT studier som innebærer behandlingen av frossen skulder Utarbeidet av Maria Lien og Fanny Christin Windingstad Et systematisk litteraturstudie Hold: 11D, 7. semester University

Detaljer

INNHOLD FORORD SAMMENDRAG FORKORTELSER 1.0 INNLEDNING...1 2.0 TEORI.5 3.0 PROBLEMSTILLINGER...28 5.0 RESULTATER...40

INNHOLD FORORD SAMMENDRAG FORKORTELSER 1.0 INNLEDNING...1 2.0 TEORI.5 3.0 PROBLEMSTILLINGER...28 5.0 RESULTATER...40 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG FORKORTELSER 1.0 INNLEDNING....1 2.0 TEORI.5 2.1 STYRKETRENING.5 2.1.1 DEFINISJONER...5 2.1.2 HVA ER BESTEMMENDE FOR VÅR MUSKELSTYRKE...8 2.1.2.1 NEURAL ADAPTASJON...8 2.1.2.2

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

Portrettet: Dr. Per Sunde

Portrettet: Dr. Per Sunde NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2009 24. ÅRGANG Portrettet: Dr. Per Sunde Ansiktsmaske Fysiske virkemidler en oppdatering Spilleklar Referat fra FFIs vinterseminar

Detaljer

Kan jeg by deg på en tur i korridoren? Can I offer you a walk at the corridor?

Kan jeg by deg på en tur i korridoren? Can I offer you a walk at the corridor? Videreutdanning: Aldring og Eldreomsorg Kan jeg by deg på en tur i korridoren? Kan behandlingsmetoden A Motor Relearning Programme for Stroke gi slagpasienter bedre gangfunksjon? Can I offer you a walk

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

Nr 4/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 4/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 4/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Hvor trener dine pasienter etter endt behandling? «Fra pasient til medlem» er et konsept hvor vi hjelper deg

Detaljer

Storz Medical the Shockwave Company størst i verden

Storz Medical the Shockwave Company størst i verden Storz Medical the Shockwave Company størst i verden TRYKKBØLGEBEHANDLING Behandle SMERTER med trykkbølge? SPØR OSS! MARKEDETS MEST AVANSERTE effektive og minst smertefulle apparater! Sveitsisk presisjon

Detaljer

Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling.

Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling. Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 22 2006 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Fagfolk er enige om at barn

Detaljer

Nr 4/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 4/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 4/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Sjekk på nett den nye: www.sjokkbolge.no Trykkbølgeteknologi fra Storz Medical AG VERDENSLEDENDE OG INNOVATIV

Detaljer

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter SMM-rapport Nr. 8/200 Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter Forord Palliativ kirurgisk behandling av kreftpasienter er omtalt i NOU:1997:20 Omsorg og kunnskap - Norsk kreftplan. Denne

Detaljer

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 4/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi ASPIT AS Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD Tlf.: 35 05 79 10 Epost: post@physica.no www.physica.no Innhold Leder

Detaljer

Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet

Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet SINTEF Teknologi og samfunn, Helse Nanna Kurtze Terje Eikemo Karl-Gerhard Hem Health Research 1 Målsetting Prosjektets målsetting

Detaljer

Nr 2/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 2/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 2/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi KINESIO TAPING Oslo 5.-6. april 2013 Royal Christiania Hotel Med blant annet: Dr. Kenzo Kase Oppfinner og utvikler

Detaljer

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg INNHOLD 1.0 Innledning.2 1.1 Problemstilling...2 1.2 Mål og hensikt...3 2.0 Metode...4 2.1 Litteraturstudium som metode...4 2.2 Kildekritikk...5 3.0 Resultater...6 3.1 Fenazon...6 3.1.1 Virkningsmekanismer

Detaljer

Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status Rapport fra Kunnskapssenteret nr 8 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Denne

Detaljer

Barn med risiko for cerebral parese

Barn med risiko for cerebral parese 11.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Barn med risiko for cerebral parese Uoversiktlig takstbruk Dosert aktivitet i Stavanger Fra fysioterapi til fotokunst ME-pasient: Reisen tilbake innhold Fysioterapeuten

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer