4) produktivitet og lønnsforhold timelønte (vedlegg 15) Ved anbudsåpningen 5. oktober 2009 hadde det meldt seg syv anbydere, blant disse AF Færder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4) produktivitet og lønnsforhold timelønte (vedlegg 15) Ved anbudsåpningen 5. oktober 2009 hadde det meldt seg syv anbydere, blant disse AF Færder"

Transkript

1 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom. DATO: KUNNGJORT: DOKNR/PUBLISERT: LA STIKKORD: Erstatningsrett. Offentlige anskaffeler. Lov om offentlige anskaffelser 10. SAMMENDRAG: Etter åpen anbudskonkurranse som gjaldt prosjektering og bygging av en videregående skole, gikk anbyder som ikke fikk oppdraget, til sak mot fylkeskommunen med påstand om erstatning for den positive kontraktsinteressen, subsidiært den negative kontraktsinteressen, som følge av påståtte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var begått brudd på regelverket som kunne danne grunnlag for erstatning. Henvisninger: lov (Lov om offentlige anskaffelser 10), SAKSGANG: Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). PARTER: Arbeidsfellesskapet Wk Okk Entreprenør ANS (Advokat Lars Ivar Nyland, Advokat Thomas Naalsund) mot Vestfold fylkeskommune (Advokat Esther Lindalen Rohde Garder, Advokat Harald Christian Bjelke). FORFATTER: Lagdommer Paal Christian Aartun. Lagdommer Tone Kleven. Lagdommer Erik Holth. Saken gjelder krav om erstatning som følge av brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vestfold fylkeskommune arrangerte høsten 2009 åpen anbudskonkurranse om utvikling, prosjektering og utbygging av ny skole, Færder videregående skole, i Tønsberg. Det fremgikk av innbydelsen dat. 18. august 2009: «Vestfold fylkeskommune inviterer herved til åpen anbudskonkurranse om komplett utvikling, prosjektering og utbygging av prosjekt Færder videregående skole i Tønsberg. Gjennomføringsmodellen er basert på en partneringsmodell og vinneren skal inngå kontrakt med vinneren i anbudskonkurranse for arkitektgrupper. Kontraheringen vil følge lov om offentlige anskaffelser, forskriftenes del 3. For dette prosjekt er det valgt åpen anbudskonkurranse hvor en kvalifiserer seg og tildeler i samme konkurranse.» Det ble i anbudsgrunnlaget opplyst at fylkestinget hadde vedtatt en total prosjektkostnad på kr 554 millioner (2009-kroner), og at byggekostnadene var stipulert til kr 350 millioner. Det fremgikk for øvrig av anbudsgrunnlaget i pkt. 2.7: «Vestfold fylkeskommune vil ved denne anbudskonkurranse kontrahere en gruppe bestående av rådgivere og entreprenører som dekker alle fag. Parallelt med anbudskonkurransen som dette dokumentet beskriver, gjennomfører fylkeskommunen en begrenset anbudskonkurranse med formål å kontrahere arkitekt og landskapsarkitekt til prosjektet. Arkitekt og landskapsarkitekt skal sammen være en kontraktpart og skal sammen med gruppen bestående av rådgivere og entreprenører inngå i en samspillallianse sammen med Vestfold Fylkeskommune og brukere.

2 Samspillalliansen skal ha ansvar for utarbeidelse av forprosjekt og målsum. Alliansen ivaretar alle prosjektadministrative oppgaver i prosjektet i forhold til planlegging, prosjektstyring, kvalitetssikring, administrasjon osv. Vestfold Fylkeskommunen som byggherre vil være samspillalliansens ledere. Gjennomføring av konseptavklaring, prosjektering, bygging, prøvedrift dokumentasjoner og garantiarbeider skal utføres av gruppen av entreprenører, arkitekter og rådgivere i nært samarbeid med byggherre og brukere.» Gjennomføringen av prosjektet skulle således baseres på en partneringsmodell som er kalt samspillsmodellen. Det fremgikk av anbudsgrunnlaget pkt. 3 side 14: «Utbyggingen av Færder videregående skole er vedtatt gjennomført i en partneringsmodell. Den partneringsmodell byggherre ønsker å benytte kalles for samspill. Samspillsmodellen bygger på et tett samarbeid mellom byggherre, brukere, prosjekterende og utførende. Modellen baserer seg på en partnerskapstanke, hvor en fokuserer på den kompetansen de forskjellige aktører i et byggeprosjekt besitter og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. Modellen baserer seg også på et prinsipp om «åpen bok» der det skal være full åpenhet, gjennomsiktighet og tilgang til alle dokumenter for alle parter». Videre fremgikk under samme punkt på side 15: «I samspillkonseptet for Færder videregående skole skal fylkeskommunen, bruker, arkitekt, rådgivere, entreprenører og eventuelt leverandører danne en samspillallianse. Alliansen forplikter seg til sammen å gjennomføre prosjektet i henhold til et sett bestemmelser nedfelt i en 3 delt samspillavtale. Avtalens del I - samspillavtalen (intensjonsavtale) - inngås mellom samspillalliansen og fylkeskommunen (byggeier) og del II - leveranse- og oppgjørskontrakten - mellom de utførende/rådgivere og fylkeskommunen. Samspillavtalen del III «Leveranse og oppgjørsdel» som omhandler ansvar for garantiårene, inngås mellom utførende/rådgivere i samspillalliansen og fylkeskommunen i forbindelse med overtakelsen.» Sentrale elementer i denne samspillsmodellen var at det i den nevnte samspillalliansen mellom fylkeskommunen, brukere, arkitekt, rådgivere, entreprenører og eventuelle leverandører etter utarbeidelsen av et forprosjekt (fase 1) og før byggestart (fase 2) skulle forhandles om en omforenet målsum for hele prosjektet. Målsummen er den sluttkostnad som partene skal styre mot og har tillit til at prosjektet kan gjennomføres til. Modellen skiller seg således fra tradisjonell entreprise hvor det i selve anbudskonkurransen nettopp konkurreres på totalkostnaden for prosjektet, og hvor denne ikke senere skal fastsettes etter forhandlinger mellom partene. Kontrakten skulle etter konkurransegrunnlaget tildeles den leverandøren som hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på følgende kriterier og vekting: 1) gjennomføring (anbudsgrunnlaget pkt 6.1 A-E) 30% 2) pris (anbudsgrunnlaget pkt 6.2 G) 50% 3) balanse i gruppen (anbudsgrunnlaget pkt 6.3) 20% Tildelingskriteriet pris var delt inn i fire elementer: 1) rigg og drift (vedlegg 12) 2) timepriser og påslag på netto selvkost (vedlegg 13) 3) tilbyders egenproduksjon (vedlegg 14)

3 4) produktivitet og lønnsforhold timelønte (vedlegg 15) Ved anbudsåpningen 5. oktober 2009 hadde det meldt seg syv anbydere, blant disse AF Færder (Veidekkegruppen) og WK OKK Entreprenør ANS (WK OKK). Arbeidsfelleskapet Færder besto av følgende aktører: Veidekke Entreprenør AS, Norconsult AS, Sweco Norge AS, Bravida Norge AS, Oras Telemark AS og Oras Klima AS, mens tilbudet fra WK OKK ble inngitt av et arbeidsfellesskap mellom entreprenørene Wegger og Kvalsvik Entreprenør AS og OKK Entreprenør AS, i samarbeid med Dr. Tech. Olav Olsen AS, Deltatek AS, Ingeniørene Andersen og Askjem AS, Olav B Terjesen AS, Kolberg AS og Moer Installasjon AS. På tidspunktet for anbudskonkurransen og evalueringen av denne var Vestfold fylkeskommune og fylkeskommunens prosjektveileder PTL i sluttfasen av utbyggingen av Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Arbeidene på dette prosjektet ble utført av Veidekkegruppen (AF Synergi) med tilnærmet samme arbeidsfellesskap etter tilsvarende samspillsmodell som var forutsatt i anbudsgrunnlaget for «Prosjekt Færder videregående skole i Tønsberg». Vestfold fylkeskommunes evalueringsrapport forelå 17. november Ingen av de syv anbyderne ble avvist. Konklusjonen i evalueringsrapporten var at Veidekkegruppen fikk høyest poengsum totalt sett og dermed var vinner av konkurransen. WK OKK oppnådde nest høyest poengsum totalt sett. Det var særlig tildelingskriteriet «balanse i gruppen» som ga utslag i favør av Veidekkegruppen. De oppnådde her karakteren fem, mens WK OKK fikk karakteren 4,5. Dette utgjorde vektet ved evalueringen en forskjell på 0,1 poeng. Også ved vurderingen etter kriteriet «prosjektgjennomføring» fikk Veidekkegruppen høyere poengsum enn WK OKK, mens WK OKK scoret høyere enn Veidekkegruppen på kriteriet «pris». WK OKK's totalpris i anbudet var på kr ,-, mens Veidekkegruppens totalpris var kr ,-. Det var etter totalbedømmelsen forholdsvis lite som skilte WK OKK fra vinneren. Etter intern utregning - alternativ 1 - utgjorde forskjellen 0,037 poeng. WK OKK innga 4. desember 2009 klage på fylkeskommunens tildelingsbeslutning. Vestfold fylkeskommune fastholdt evalueringen i brev av 16. desember 2009 og tok således ikke klagen til følge. WK OKK klaget 23. desember 2009 Vestfold fylkeskommune inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagen ble imidlertid trukket ved brev av 9. mai 2010, idet saken ble vurdert bedre egnet for domstolsbehandling med fullstendig bevisføring. Ved stevning av 30. september 2010 til Tønsberg tingrett reiste WK OKK sak mot Vestfold fylkeskommune med krav om erstatning som følge av brudd på regelverket om offentlige anskaffelser i forbindelse med anbudskonkurransen og evalueringen av anbudene. Vestfold fylkeskommune bestred kravet ved tilsvar av 11. november Hovedforhandling i tingretten ble berammet til 7. mars Kort tid forut for denne, i prosesskrift av 21. februar 2011, fremsatte Vestfold fylkeskommune krav om at saken helt eller delvis måtte avvises. WK OKK bestred at det var grunnlag for å avvise saken eller deler av denne. Tønsberg tingrett behandlet spørsmålet og avsa kjennelse 25. februar 2011 om at saken skulle fremmes. Vestfold fylkeskommune anket denne kjennelsen til Agder lagmannsrett 1. mars Anken over kjennelsen var imidlertid ikke behandlet av lagmannsretten da tingretten avsa dom i hovedsaken 25. mars Som følge av dette, avviste Agder lagmannsrett den særskilte anken over Tønsberg tingretts kjennelse dat. 25. februar 2011 ved kjennelse 26. april Når det gjelder nærmere om avvisningsspørsmålet, vises det til de foran nevnte kjennelser. Tønsberg tingrett avsa 25. mars 2011 dom med slik domsslutning: «

4 1. Vestfold Fylkeskommune frifinnes. 2. Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS dømmes til 2-touker fra forkynnelsen av denne dom å betale erstatning for saksomkostninger til Vestfold Fylkeskommune med sekshundreogtjuefemtusen - kroner.» Når det for øvrig gjelder bakgrunnen for saken, herunder klageprosessene forut for stevningen til Tønsberg tingrett samt partenes anførsler for tingretten og tingrettens begrunnelse for resultatet, vises det til tingrettens dom. WK OKK har anket dommen til Agder lagmannsrett ved ankeerklæring av 19. april Vestfold fylkeskommune innga anketilsvar 30. mai Vestfold fylkeskommune opprettholdt i anketilsvaret den prinsipale påstanden om at saken måtte avvises. WK OKK bestred at det var grunnlag for dette. Agder lagmannsrett besluttet under saksforberedelsen at ankesaken skulle fremmes. Når det gjelder nærmere om dette avvisningsspørsmålet og lagmannsrettens begrunnelse, vises det til beslutningen. På grunn av fylkeskommunens økonomiske situasjon har det en stund knyttet seg en del usikkerhetsmomenter til om prosjektet Færder videregående skole i Tønsberg kom til å bli realisert. Fylkestinget i Vestfold vedtok imidlertid i møte 13. desember 2011 at den nye skole skulle bygges slik at dette nå er avklart. Det er opplyst at endelig målsum er avtalt til kr 463,1 millioner. Ankeforhandling ble holdt i Agder lagmannsrett i Tønsberg i tiden mars Partene møtte ved sine prosessfullmektiger med rettslige medhjelpere. Vestfold fylkeskommune frafalt under forhandlingen påstanden om avvisning av saken. For WK OKK avga Bjørn Nordby, direktør i OKK, forklaring som partsrepresentant. For Vestfold fylkeskommune avga prosjektcontroller Jan Krømcke forklaring som partsrepresentant. Det ble for øvrig hørt ni vitner og foretatt dokumentasjon som framgår av rettsboken. Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS har nedlagt slik påstand: «1. Vestfold fylkeskommune dømmes til å betale Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS et beløp begrenset oppad til NOK ,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 3. august 2010 til betaling finner sted. 2. Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett, med tillegg av lovens rente fra forfall til betaling finner sted.» Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS har sammenfatningsvis gjort gjeldende følgende påstandsgrunnlag: WK OKK har krav på erstatning etter lov om offentlige anskaffelser 10 som følge av flere brudd på forskrift om offentlige anskaffelser fra Vestfold fylkeskommunes side i forbindelse med gjennomføringen av anbudskonkurransen Prosjekt Færder videregående skole i Tønsberg. Prinsipalt anføres at vinnende anbud fra Veidekkegruppen skulle vært avvist etter forskriftens første ledd bokstav d, fordi det inneholdt et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene. Etter konkurransegrunnlaget var det lagt opp til et icitamentsregime hvor innsparelse/overskridelse i forhold til avtalt målsum skulle fordeles 50/50. Forbeholdet til Veidekkegruppen innebar at de bare var villig til å akseptere en risiko for overskridelser tilsvarende det avtalte fortjenestepåslaget. Med andre ord slik at Vestfold fylkeskommune alene skulle ha risikoen for overskridelser ut over to ganger fortjenestepåslaget. Det kan ikke anses tvilsomt at Veidekkegruppen gjennom dette tok et forbehold mot kontraktsvilkårene. Et forbehold kjennetegnes ved at oppdragsgiver som følge av begrensningen i tilbudet, ikke kan kreve utførelse av oppdraget i samsvar med det opprinnelige kontraktsforslaget i konkurransegrunnlaget. Dette var også tilfelle her. Vestfold fylkeskommune kunne som følge av den nevnte forutsetningen i tilbudsbrevet, ikke kreve utførelse i samsvar med risikofordelingen i det opprinnelige kontraktsforslaget.

5 At oppdragsgiver hadde bedt om innspill til incitamentsregimet er uten betydning for vurderingen av om formuleringen i tilbudsbrevet utgjør et forbehold. Innspillene ble evaluert særskilt under tildelingskriteriet «Gjennomføringsevne». For øvrig måtte evalueringen basere seg på den eksisterende risikofordelingen i kontraktsgrunnlaget. Uansett var formuleringen i tilbudsbrevet ikke bare et innspill til incitamentsregimet for fordeling av bonus/malus, men et forbehold med hensyn til hvilken risiko gruppen var villig til å ta. Vurderingen av om forbeholdet er vesentlig, vil fullt ut være et rettsanvendelsesskjønn som domstolen kan prøve. Det vises til FAD's veileder til reglene om offentlige anskaffelser kapittel 13 på side 155. Spørsmålet om et forbehold vil være vesentlig og medfører avvisning, vil for øvrig bero på en konkret vurdering, jf. Morten Goller: «Vesentlige avvik og forbehold» pkt Dersom forbeholdet innebærer risiko for at leverandøren får en konkurransefordel, vil det være vesentlig. Det er ikke krav om konkret konkurransepåvirkning. Det er tilstrekkelig at forbeholdet etter sin art er egnet til å gi en konkurransefordel. Avvik fra grunnleggende kontraktsbestemmelser gir i utgangspunktet avvisningsplikt. Det vises bl.a. til EU-domstolens dom i sak C-243/89 (Storebælt) avsnitt 5 og Når det gjelder endringer i risikofordelingen mellom oppdragsgiver og leverandør, skal det generelt lite til for at et forbehold er vesentlig. Forbeholdet i denne saken innebærer en forskyvning av den forutsatte risikofordeling i favør av Veidekkegruppen, noe som i seg selv innebærer en konkurransefordel. De har fått en vesentlig konkurransefordel både på grunn av den økonomiske betydningen av forbeholdet og betydningen for evalueringen av tildelingskriteriet «balanse i gruppen.» Uten forbeholdet i tilbudsbrevet var to av gruppens rådgivere ikke villige til å være med. Dette viser at de ikke var villig til å ta den risiko som konkurransegrunnlaget forutsatte. Forbeholdet åpner også for taktisk prising slik at leverandøren kan være garantert overskudd i prosjektet, uavhengig av størrelsen på eventuelle overskridelser. Den opprinnelige risikofordelingen innebar et klart potensisale for betydelig tap. Forbeholdet er ikke begrenset til bestemte tapstyper eller risikofaktorer, men omfatter alle forhold som en totalentreprenør hefter for, for eksempel prosjekteringsfeil, mangler og forsinkelser, svikt hos underleverandører og likviditetsproblemer hos alliansepartnere. Samspillsmodellen endrer ikke dette. Det anføres således at forbeholdet i Veidekkegruppens tilbud må vurderes som vesentlig. Det er på det rene at det faktisk har påvirket konkurransen. Det framstår som klart at tilbudet uten forbeholdet ville vært NOK ,- dyrere, i samsvar med hva Veidekkegruppen selv har prissatt forbeholdet til. Videre må det være klart at gruppen uten forbeholdet ville fått lavere poengsum under kriteriet «balanse i gruppen». Som følge av forbeholdet, skulle det ved evalueringen vært lagt til grunn at Veidekke skulle være totalentreprenør og de øvrige deltagerne bare underleverandører. Gruppen hadde da fremstått som klart mindre balansert ut fra kriteriene i konkurransegrunnlaget. Subsidiært gjøres gjeldende at tilbudet skulle vært avvist etter forskrift om offentlige anskaffelser første ledd bokstav f, idet forbeholdet i tilbudet til Veidekkegruppen har skapt tvil om hvordan tilbudet skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Hvorvidt det foreligger slik relativ bedømmelsestvil, beror også på en objektiv norm som domstolen kan prøve fullt ut. I praksis vil det være avgjørende om forbeholdet kan prissettes med tilstrekkelig grad av sikkerhet. Dersom det foreligger usikkerhet, vil det også medføre en relativ bedømmelsestvil. Det skal etter KOFA-praksis lite til, jf. KOFA-2008/62-(avsnitt 40) og 2010/91 (avsnitt 49). Det må være mulig å fastsette de økonomiske konsekvensene av forbeholdet med tilstrekkelig grad av sikkerhet. I dette tilfelle medførte forbeholdets altomfattende karakter at det ikke forelå et forsvarlig grunnlag for prissettingen. Veidekkegruppen har selv prissatt forbeholdet til NOK ,-. Det må kunne legges til grunn at tilbudet således ville blitt tilsvarende høyere

6 med de samme kontraktsvilkår som de øvrige tilbydere la til grunn. Både dette og forbeholdets betydning for evalueringen av kriteriet «balanse i gruppen» tilsier at det foreligger relativ bedømmelsestvil. Dette illustreres også av at forbeholdet i strid med forhandlingsforbudet var tema under avklaringsmøtene. Atter subsidiært anføres at forbeholdet er usaklig prissatt og basert på feil faktisk grunnlag. Dersom et forbehold ikke har betydning for konkurransen eller ikke er egnet til å skape relativ bedømmelsestvil, har oppdragsgiver rett og plikt til å prise verdien av forbeholdet. Ved en slik prissetting av et forbehold som ledd i evalueringen av tilbudene, har oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn. Det vil da kunne foretas en skjønnsmessig vurdering i forhold til hvilken betydning forbeholdet har for oppdragsgiver. Men skjønnet er likevel ikke ubegrenset. Det må utøves i samsvar med grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper. For det første må prinsippet om etterprøvbarhet innebære at grunnlaget for prissettingen må kunne dokumenteres. Viktigere er likevel at likebehandlingsprisnippet setter grenser for skjønnsutøvelsen. Prissettingen må være slik at det ikke er noen risiko for at tilbyderen får en konkurransefordel gjennom forbeholdet. Oppdragsgiver plikter her å legge en tilnærmet «worse case» betraktning til grunn. Det må da tas utgangspunkt i den risiko forbeholdet representerer og ikke sannsynligheten for at risikoen aktualiseres. Det anføres at det er to mulige tilnærmingsmåter til en forsvarlig prissetting. Det ene er å ta utgangspunkt i hva leverandøren selv har prissatt forbeholdet til ut i fra et «worse case» scenario. Veidekkegruppen prissatte selv forbeholdet til NOK ,-. De var klar over den potensielle konkurransefordelen som ble oppnådd ved å ta forbeholdet. Den andre tilnærmingsmåten er en konkret økonomisk vurdering av alle de forhold som kan inntreffe, og som vil kunne lede til budsjettoverskridelser. Den vil nødvendigvis overstige det første alternativet. Den fastsatte prissetting til kr 0,- er uansett usaklig og basert på feil faktisk grunnlag. En saklig og forsvarlig prising av forbeholdet skulle i det minste vært foretatt i samsvar med Veidekkegruppens egen prissetting, til kr ,-. Dette ville medført et fratrekk med 0,19 poeng ved evalueringen av tilbudene, idet en million kroner i prisforskjell ved evalueringen i denne konkurransen utgjorde 0,02 poeng. WK OKK hadde da vunnet konkurransen. Videre gjøres gjeldende at Vestfold fylkeskommune i anledning tildelingskriteriet «balanse i gruppen» ikke har forholdt seg til konkurransegrunnlagets forutsetninger. Selv om oppdragsgiver ved vurderingen kan anvende et innkjøpsfaglig skjønn, må utøvelsen av skjønnet bygge på korrekt faktum og være i samsvar med grunnprinsippene om forutberegnelighet og likebehandling. Det framgikk imidlertid ikke av konkurransegrunnlaget at det skulle vektlegges at gruppen hadde arbeidet sammen i et prosjekt tidligere. Det som skulle vurderes, var om gruppen var balansert i forhold til kompetanse. Referater fra avklaringsmøtene og evalueringsrapport viser imidlertid at det er lagt vekt på at gruppen nettopp hadde gjennomført et tilsvarende prosjekt. Det er således sannsynliggjort at Veidekkegruppen har fått høyere poengsum som følge av fylkeskommunens egne erfaringer med gruppen i forbindelse med byggingen av Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Dette var i strid med konkurransegrunnlaget. I tillegg har fylkeskommunen opptrådt i strid med forhandlingsforbudet, herunder ved å diskutere forbeholdet i tilbudet. At det for øvrig i konkurransegrunnlaget var angitt at det bl.a. skulle legges vekt på de nevnte forhold, ga ikke fylkeskommunen adgang til et utvidet skjønn i forhold til hva det var relevant å vektlegge, jf. KOFA-2008/155. Det var videre usaklig at WK OKK ble trukket for at det var de to byggentreprenørene som formelt hadde inngitt tilbudet når det klart fremgikk og var forutsatt at det skulle inngås kontrakt med hele gruppen under solidaransvar. Det avgjørende må være hvordan prosjektet var forutsatt gjennomført.

7 Hensynet til saklighet, likebehandling og forutberegnelighet tilsier også at vurderingene må kunne dokumenteres og etterprøves i ettertid. Dette gjelder særlig som her ved skjønnsmessige vurderinger som til dels er basert på muntlige presentasjoner og møter med leverandørene. Hverken referatene fra avklaringsmøtene, evalueringsrapporten eller den utvidede grunngivingen, gir imidlertid noen saklig og holdbar begrunnelse for forskjellen i karaktersetting. Etter evalueringsrapporten fremstår tilbudene klart som likeverdige. Dersom WK OKK hadde fått samme poengsum som Veidekkegruppen under dette kriteriet, ville de vunnet anbudskonkurransen. Det gjøres prinsipalt gjeldende at vilkårene for å få erstattet den positive kontrakstinteressen er oppfylt. Høyesterett har i Rt (Nucleusdommen) lagt til grunn at det må kreves at det er begått vesentlige feil. Ved vurderingen av om en feil er vesentlig, skal det legges vekt på størrelsen av feilen, type feil og hvor mye oppdragsgiver er å legge til last. Vilkårene må være i samsvar med praksis fra EU-domstolen, herunder C-314/09 (Strabag) og C- 568/08 (Combinatie). Vilkåret om vesentlige feil må etter disse dommer kunne opprettholdes, men det må kreves at vurderingen tilpasses EØS-rettens effektivitetsprinsipp. Uaktsomhet kan aldri oppstilles som vilkår for ansvar, men kan være et moment i en bredere vurdering. I denne saken er det klart at feilene må bedømmes som vesentlige. Det foreligger klare og grove feil i vurderingen, både i forhold til forbeholdet og i evalueringen av tildelingskriteriet «balanse i gruppen. Feilene gjelder sentrale bestemmelser av stor betydning som skal ivareta grunnprinsippene om forutberegnelighet og likebehandling, og er et utslag av uaktsomme vurderinger hos Vestfold fylkeskommune. Det må videre anses klart sannsynliggjort at WK OKK ville blitt tildelt kontrakten dersom fylkeskommunen hadde opptrådt slik man måtte kunne forvente basert på konkurransegrunnlaget. Kravet til klar årsakssammenheng som Høyesterett har lagt til grunn i Nucleusdommen, er således oppfylt. Det framgår av begge alternativene (alt.1 og alt. 2) i fylkeskommunens evaluering (både med og uten rigg - og driftposten) at WK OKK fikk nest høyest poengsum og de ville ha vunnet dersom Veidekkegruppen hadde blitt avvist. Også for det tilfellet at forbeholdet ikke anses som vesentlig eller ikke medførte relativ bedømmelsestvil slik at det kunne prissettes, ville WK OKK vunnet anbudskonkurransen. Forskjellen i pris mellom tilbudene til WK OKK og Veidekkegruppen var på kr ,- hvilket ved evalueringen utgjorde 0,12 poeng i differanse. Det innebærer at kr 1 mill. utgjør ca. 0,02 poeng. Dersom tilbudet fra Veidekkegruppen hadde fått et tillegg på kr ,-, slik de selv hadde prissatt forbeholdet til, ville de scoret 0,19 poeng lavere. De hadde da ved totalvurderingen kommet 0,15 poeng etter WK OKK. Det bestrides at WK OKK's tilbud skulle vært avvist som følge av uriktig prising av «rigg og drift»-posten slik motparten har anført. Dersom oppdragsgiveren mener det er grunnlag for avvisning, skal dette gjøres så snart som mulig, jf. forskriftens Hvordan WK OKK hadde priset denne posten, har imidlertid fylkeskommunen vært kjent med hele tiden uten at det har medført avvisning. Først 18 måneder etter evalueringen, i forbindelse med rettssaken, er dette anført. Dette vil være for sent i forhold til «kan»- avvisningsgrunn. Det er videre klart ikke sannsynliggjort at tilbudet hadde blitt avvist som følge av «skal»-avvisningsrunn. Det foreligger ikke noe vesentlig forbehold eller relativ bedømmelsestvil. Det anføres således at deres tilbud var i samsvar med konkurransegrunnlagets forutsetninger på dette punkt. Av disse framgikk at prisen skulle spesifiseres ved at tilbyder beskriver hva som er inkludert, og hva som ikke er inkludert. Dette har WK OKK gjort, og det foreligger ikke avvik. Det er uomtvistet at de har medtatt minimumsrigg i henhold til konkurransegrunnlaget. Byggherren hadde videre definert hvilke administrasjonsfunksjoner som skulle prises under variabel rigg i vedlegg 13. Øvrig riggog drift er priset i eget vedlegg basert på NS Kraner og stillaser vil mest

8 kostnadseffektivt kontraheres hos underleverandører, og er derfor medtatt i begrenset grad. Administrasjon for øvrig er fullstendig priset. Det er fokusert på arbeidsoppgaver og ikke stillinger. At WK OKK ligger lavere i pris, var en av de få mulighetene til å utmerke seg på pris i konkurransen. WK OKK har gitt et bindende tilbud på administrasjon av riggen. Byggherren på sin side hadde forbeholdt seg muligheten til å kontrahere dette til fast pris slik at tilbyder uansett hadde risikoen for timeanslagene. Det skal under enhver omstendighet ikke medføre avvisning eller tillegg i pris at de rent faktisk var i stand til å drifte riggen mer effektivt i forhold til de funksjoner som skulle prises. Dersom prisingen av kran og stillas i tilbudet må anses som et avvik fra konkurransegrunnlaget, skulle det vært lagt til et tillegg i prisen på denne posten. Det skal da benyttes sannsynlige priser hvilket ville medført et tillegg på ca. kr 2 millioner. Dette utgjør ved evalueringen ca. 0,04 og ville uansett ikke påvirke rangeringen mellom tilbudene. Da foreligger ikke relativ bedømmelsestvil. Motparten har fremlagt et «hjelpedokument» under ankeforhandlingen hvor det er lagt til nesten kr 12 millioner i prisen, tilsvarende høyeste «rigg og drift»-post blant de øvrige tilbyderne. En slik evaluering bygger ikke på sannsynlige priser og vil være klart ulovlig, usaklig og i strid med forutberegnelighetsprinsippet. Det anføres at lagmannsretten må se bort fra dokumentet. Ved tillegg på mellom kr 2 og kr 7 millioner ville for øvrig WK OKK også vært vinner. Erstatningen for den positive kontraktsinteressen innebærer at WK OKK skal stilles som om kontrakten med fylkeskommunen var blitt gjennomført i sin helhet. Tapet som kan kreves erstattet, vil være dekningsbidraget, hvilket omfatter både tapt fortjeneste og dekningsbidraget til de faste kostnader, sentralomkostningene. Utgangspunktet for beregningen vil være vederlaget, med fradrag for de kostnader som unngås ved at prosjektet ikke gjennomføres, subtraksjonsmetoden, jf. Torsten Iversen: «Erstatningsberegning i kontraktsforhold» og bl.a LF Basert på en forventet byggesum kr ,- eks. mva, er erstatningskravet beregnet til kr ,-, jf. bilag 1 til prosesskrift av 10. februar Hele dette beløpet kan kreves erstattet. Det er ikke grunnlag for å gjøre fradrag for manglende oppfylling av tapsbegrensninsgsplikten ved dekningsoppdrag. WK OKK består av store aktører som har betydelig fleksibililtet i organisasjonen, og det er ikke sannsynliggjort at de ikke kunne påtatt seg dette oppdraget i tillegg til øvrige oppdrag. WK OKK har videre krav på hele erstatningsbeløpet. Det er de som har inngitt tilbudet og er rettighetshaver i henhold til dette. Dersom de var blitt tildelt kontrakten, hadde det blitt opprettet et nytt ANS med samarbeidspartnerne som skulle inngå kontrakten. Overføring av rettigheter og plikter i henhold til tilbudet hadde da blitt overført. Denne forutsetningen ble imidlertid aldri oppfylt, og det ble derfor ikke opprettet et nytt ANS. Overføringen av rettigheter og plikter er ikke skjedd, og da ligger rettighetene hos WK OKK som innga tilbudet. Uansett må de øvrige aktører ha akseptert at erstatningskravet tilhører WK OKK som tilbyder, og at kravet mellom disse må anses overført til dem. Det er fylkeskommunen uvedkommende hvordan kravet fordeles mellom aktørene som var forutsatt å ha en andel dersom kontrakten hadde blitt tildelt. Subsidiært anføres at WK OKK er rett saksøker for byggdelen og prosjekteringsdelen. Dr.tec. Olav Olsen AS har gitt positiv tilbakemelding på at de ønsket å være med på søksmålet. Andelene utgjør 210/280 basert på en forholdsmessig utregning. Kravet blir da kr ,-, eventuelt skjønnsmessig redusert til kr ,-. Under enhver omstendighet har WK OKK krav på erstatning for byggdelen. Denne skulle utføres av WK OKK, og de ville hatt dette tapet selv om det var blitt stiftet et ANS som forutsatt. Byggdelen utgjør 194/280 basert på en forholdsmessig utregning, og kravet blir da kr ,-. For det tilfelle at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag eller tilstrekkelig årsakssammenheng, kreves dekket den negative kontraktsinteressen. WK OKK ville ikke

9 deltatt i konkurransen dersom de hadde kjent til at grunnprinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet var blitt tilsidesatt. De forutsatte helt klart at konkurransen ble gjennomført i samsvar med regelverket. Kravet på kr ,50 omfatter kostnader påført i forbindelse med deltagelse i konkurransen, de etterfølgende avklaringer og klageprosessen inntil kontrakten ble undertegnet. Vestfold fylkeskommune har lagt ned slik påstand: «1. Anken forkastes. 2. Vestfold fylkeskommune tilkjennes sakens omkostninger med tillegg av forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven 3 fra forfall til betaling skjer.» Vestfold fylkeskommune har sammenfatningsvis gjort gjeldende følgende påstandsgrunnlag: Etter lov om offentlige anskaffelser gir brudd på regelverket om offentlige anskaffelser grunnlag for erstatning. De nærmere vilkår om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng er ikke regulert i lov og forskrift, men er fastsatt i rettspraksis. Det følger av Rt (Nucleusdommen) at vilkåret for å tilkjenne erstatning for den positive kontraktsinteressen er at det er begått vesentlige feil. Med hensyn til årsakssammenheng må det kreves at anbyderen med klar sannsynlighetsovervekt viser at oppdraget skulle gått til vedkommende anbyder. Det må legges til grunn at Nucleusdommen gir uttrykk for gjeldende rett. Det gjøres gjeldende at det i denne saken ikke kan konstateres noe ansvarsgrunnlag. Prinsispalt anføres at det ikke foreligger noe forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget. Ved vurderingen av spørsmålet om det er foreligger avvik, gjelder som klar hovedregel at dette vil bero på en objektiv fortolkning basert på ordlyden i konkurransegrunnlaget og tilbudet, jf. Morten Goller: «Vesentlige avvik og forbehold» pkt Begrunnelsen for hvorfor forbeholdet ble tatt, er uten betydning. Dersom det ikke foreligger noe avvik eller forbehold, vil det ikke være grunnlag for avvisning etter forskriftens første ledd bokstav d. Det avgjørende blir hvordan tilbudet må forstås i lys av konkurransegrunnlaget. Det framgår av Morten Goller pkt : «Vurderingstemaet for om det foreligger et forbehold er på samme måte hvorvidt oppdragsgiver, hvis det inngås kontrakt med den aktuelle tilbyder, kan kreve utførelse i samsvar med det opprinnelige kontraktforslaget. Kan han ikke det, foreligger det et forbehold. I sin kjerne er dette således et spørsmål om avtaletolkning. Tilbudet må tolkes for å se om det inneholder et forbehold eller avvik». Det aktuelle forbeholdet var formulert slik i tilbudsbrevet: «Negativt avvik i forhold til målsum begrenses for den enkelte aktør i AF Færder til fortjenestepåslag B, i vedlegg 13.» Realiteten i forbeholdet er at risikoen for å måtte dekke overskridelser begrenses til det avtalte fortjenstepåslaget. Dette knytter seg imidlertid ikke til konkurransedokumentene, men til målsummen og incitamentsordningen som nettopp skulle være gjenstand for forhandlinger mellom partene ved inngåelsen av samspillsavtalens del 2. Det framgikk også direkte av konkurransegrunnlaget at det ble anmodet om innspill til incitamentsordningen. Forbeholdet må ses på som et slikt innspill og kan derfor ikke anses for å representere noe avvik. Subsidiært anføres at fylkeskommunen har foretatt en forsvarlig evaluering når forbeholdet faktisk ble vurdert til ikke å ha noen betydning. Dette ligger under oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn og domstolen har begrenset adgang til overprøving. Fylkeskommunens vurdering av at det ikke var noen reell risiko for de faktiske forhold forutsetningen bygget på, var klart forsvarlig i lys av den aktuelle samspillsmodellen og referanseprosjekter knyttet til denne. Man kjenner ikke til at en slik tapsbegrensning ville fått anvendelse i gjennomførte sammenlignbare prosjekter.

10 Overskridelse av målsummen med to ganger fortjenestepåslaget er en urealistisk faktisk situasjon, og forbeholdet har ingen reell betydning. Atter subsidiært gjøres gjeldende at forbeholdet ikke er vesentlig, jf. forskriften første ledd bokstav d. Ved denne vurderingen skal det foretas en helhetsvurdering basert på bl.a. størrelsen av avviket, viktigheten av forbeholdet, i hvilken grad avviket forrykker konkurransen og om avviket gjelder uttrykkelige minstekrav. Det vil være av sentral betydning om det foreligger forbehold mot grunnleggende kontraktsbestemmelser som i betydelig grad vil forrykke risikoen i forhold til hva det det er lagt opp til i konkurransegrunnlaget, jf. Storebælt. Dette er ikke tilfelle her. I nærværende sak knytter forbeholdet seg til et forhold det er bedt om innspill på. Det gjelder således ikke en sentral del av kontrakten, men et punkt hvor det var åpnet for endringer av et utgangspunkt på 50/50 fordeling. Videre knytter det seg til forhold som skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene. Det kan da ikke regnes som et vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget. Det innebærer ingen konkurransefordel når det var åpnet for å komme med innspill. Også WK OKK kom for øvrig med innspill. Ytterligere subsidiært anføres at det ikke var noen avvisningsgrunn etter forskriftens første ledd bokstav f som følge av relativ bedømmelsestvil. Forutsetningen har ingen betydning i forhold til de øvrige tilbudene. Fylkeskommunen vurderte forutsetningen og prissatte den til kr 0,- basert på en vurdering av om det forelå noen reell risiko for at de faktiske forhold som forbeholdet knytter seg til, kunne inntre. Dette hører til det innkjøpsfaglige skjønnet og kan bare i begrenset utstrekning prøves av domstolen. Vurderingen kan ikke anses uforsvarlig, usaklig eller i strid med de grunnleggende prinsipper i lov om offentlige anskaffelser 5. Det bestrides at det ble gjort feil ved vurderingen av tildelingskriteriet «balanse i gruppen». Ved denne vurderingen gjelder fylkeskommunens innkjøpsfaglige skjønn som bare i begrenset utstrekning kan prøves av domstolene. Det anføres at evalueringen har blitt forsvarlig utført i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Til grunn for evalueringen lå det skriftlige materialet og avklaringsmøtene, jf. konkurransegrunnlaget pkt Det framgår at det bl.a. skulle legges vekt på at alle deltakerne i gruppen er inneforstått med samspillsmodellens grunntanker og ide. Videre at det var viktig å få klarlagt at gruppens sammensetning er balansert i forhold til kompetanse og at alle aktører har vært involvert i anbudsutformingen. Av hensyn til forutberegnelighet og likebehandling, var det utarbeidet en fastsatt mal for hvordan avklaringsmøtene skulle gjennomføres. Det er ikke holdepunkter for at det er lagt vekt på usaklige hensyn eller foretatt en ulovlig evaluering. Selv om vurderingene kunne vært bedre dokumentert, foreligger klart tilstrekkelig dokumentasjon til å vise at evalueringen har vært forsvarlig, jf. notater fra avklaringsmøtene, møtereferatene og evalueringsrapporten. Særlig vises til den senere nærmere begrunnelsen hvor det framgikk at vinner fremsto som mer balansert og samlet bak et felles tilbud. Det vises også til vitneforklaringer fra fylkeskommunens representanter og den innleide konsulenten Øyvind Lundberg fra PTL Kristiansand AS. Det bestrides således at det ble lagt vekt på fylkeskommunens egne erfaringer med Veidekkegruppen fra utbyggingen av Thor Heyerdahl videregående skole. At Veidekkegruppen i sin egen presentasjon tok utgangspunkt i tidligere prosjekter og illustrerte sine erfaringer fra disse, kan det ikke være usaklig å ta hensyn til. Det bestrides videre at forbeholdet i Veidekkegruppens tilbud skulle fått betydning for evalueringen under kriteriet «balanse i gruppen» som følge av at Veidekke skulle vært bedømt som hovedentreprenør og de øvrige samarbeidspartnere som underentreprenører. Så lenge forutsetningen ble akseptert, var ikke dette noen aktuell situasjon. Det dreier seg om helt hypotetiske betraktninger. For øvrig om enkelte av rådgivende tilbydere hadde gått inn som underleverandører, hadde de fortsatt vært en del av prosjektet og med i konkurransen

11 Som nevnt foran, er det etter Nucleusdommen - Rt (skal vel være Rt , Lovdatas anm.) - et krav om at feil må være vesentlige for å kunne danne grunnlag for erstatning for den positive kontraktsinteressen. Det gjøres under enhver omstendighet gjeldende at eventuelle feil i denne saken ikke kan anses vesentlige. Det må være et visst rom både i forhold til vurderinger av de faktiske forhold og i forhold til regelverket. Det foreligger heller ikke ansvarsgrunnlag for erstatning for den negative kontraktsinteressen. For at det skal være grunnlag for slik erstatning, må det foreligge brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Feilene må dessuten være av en slik karakter at det er grunn til å tro at tilbyderen ikke ville vært med i konkurransen dersom vedkommende hadde visst at feilene ville bli begått. Det anføres at tingrettens vurdering på dette punkt er korrekt, og at de kan slutte seg til denne. Det gjøres videre gjeldende at WK OKK uansett ikke vil være berettiget til å kreve erstatning for den positive kontraktsinteressen. Det rettslige utgangspunkt for den positive kontraktsinteresse til en kontrakt er at den som skulle hatt kontrakten, skal stilles i samme økonomiske situasjon som vedkommende ville vært i, hvis vedkommende hadde fått kontrakten. I dette tilfelle var det imidlertid en klar forutsetning at rettigheter og plikter i tilbudet skulle tiltransporteres et ansvarlig selskap, Færder VGS ANS, som skulle eies av gruppen i fellesskap med solidarisk ansvar. Det er ubestridt at WK OKK ikke alene kunne vært i den posisjon at de ble tildelt oppdraget og utført dette. WK OKK har i realiteten ikke vært tilbyder alene. Rettighetene etter en eventuell kontraktstildeling ville vært eid i sameie mellom alle aktørene i gruppen, nemlig AF WK OKK Entreprenør ANS, Dr.tech Olav Olsen AS. Deltatek AS, ingeniørene Andersen og Askjem AS, Olaf B. Terjesen AS, Kolberg AS og Moer installasjon AS. At WK OKK ikke var tilbyder alene, og at tilbudet ble inngitt av alle aktørene i fellesskap, framgår både av interne dokumenter mellom tilbyderne og av selve tilbudet. At det var de to byggentreprenørene, Wegger og Kvalsvik Entreprenør AS og OKK Entreprenør AS, som undertegnet tilbudet, forandrer ikke at det må anses som et felles tilbud. Tilbudet ble kun inngitt etter fullmakt fra de øvrige. For øvrig tilsier også selve konkurransegrunnlaget at det skulle være en tilbydergruppe. Som følge av at det skulle stiftes et nytt selskap, AF Færder VGS ANS, som skulle utføre oppdraget, ville det vært dette selskapet som hadde krav på den positive kontraktsinteressen i kontrakten. WK OKK kan følgelig ikke tilkjennes erstatning for den positive kontraktsinteressen. WK OKK s krav er kun et indirekte krav. Selv om de har økonomisk interesse i kravet, kan det ikke kreves erstatning uten å være formell rettighetshaver til kontrakten, jf. bl.a. Rt Konklusjonen må bli at WK OKK ikke kan fremme et erstatningskrav på vegne av tredjepart, dvs det påtenkte nye selskapet og tilsvarende dets øvrige eiere. Det bestrides videre at WK OKK har fått rettigheter til hele kravet fra de øvrige tilbyderne. Det er ikke dokumentert at rettigheter til hele kravet er overdratt. Brevet hvor det tilbys en andel av utbytte av rettssak, er ikke tilstrekkelig til å konstatere en slik overdragelse. Subsidiært anføres at WK OKK kun kan kreve positiv kontraktsinteresse for sin egen andel, anslått til ca. 60%. Heller ikke når det gjelder erstatning for den negative kontraktsinteressen, kan WK OKK kreve dekket alle utgiftene som deltagerne i gruppen har hatt ved å delta i konkurransen. Det er bare eget økonomiske tap som kan kreves dekket. I den grad det kunne vært avtalt, er det uansett ikke dokumentert noen fullmakt eller overdragelse av kravet. Det gjøres videre gjeldende at kravet til klar årsakssammenheng, jf. Rt (Nucleusdommen) ikke er oppfylt i denne saken. Prinsipalt anføres at WK OKK's tilbud

12 skulle vært avvist etter forskriftens første ledd bokstav f, subsidiært at tilbudet skulle fått et tillegg i pris som følge av at pristilbudet ikke var i samsvar med konkurransegrunnlaget. I begge tilfelle hadde Veidekkegruppen vunnet. Dersom Veidekkegruppen skulle ha vært avvist, ville det vært en annen tilbyder enn WK OKK's gruppe som skulle vunnet konkurransen. Det anføres at fylkeskommunen hadde plikt til å avvise WK OKK's tilbud som følge av mangelfullt utfylt prisanbud på posten «rigg og drift». Etter konkurransegrunnlaget pkt. 6.2 skulle denne posten beregnes atter NS 3420, og det skulle være komplett rigg, fylt ut med en fast del og en variabel del på prisskjemaet iht. vedlegg 12. Det var også oppgitt at byggherren forbeholdt seg å kunne kontrahere en komplett rigg til en tilbudt fastpris. Oppgitte priser på rigg og drift skulle være bindende priser. Bakgrunnen for at det ble bedt om faste priser på komplett rigg og drift var å sikre at tilbyderne tok med alle kostnadene som er nødvendige slik at prisene ble sammenlignbare. WK OKK fylte ut anbudsskjema for komplett riggpost med kr ,-. De valgte imidlertid å utelate flere elementer i det en komplett riggpost skal omfatte. Det ble i kommentaren opplyst at det ble vurdert som økonomisk gunstigst for prosjektet at de utelatte deler ble kontrahert i de enkelte underentrepriser. Videre var det opplyst at det også var medtatt begrenset med kran og stillas da de ikke kjente til det endelige behovet for dette, og at de anså det mest formålstjenlig for prosjektet at også dette ble koblet til den enkelte underentreprise eller ble innhentet senere da behovet var klarlagt. I tillegg ble det opplyst at «administrative aktiviteter knyttet til R & D eksklusive det som er medtatt i vedlegg 13, utføres av resterende administrasjon». Det var imidlertid ikke tatt høyde for merarbeidet i det oppgitte timetallet for disse ressursene. Det anføres at disse avvikene samlet ga et betydelig utslag på prisingen av rigg- og driftsposten til WK OKK sammenlignet med de andre tilbyderne. Avvikene forårsaket problemer for fylkeskommunen, og det er umulig å fastslå hvor mye som ville komme i tillegg til det pristilbudet WK OKK har gitt for «rigg og drift» slik at det blir sammenlignbart med de øvrige tilbudene. Det foreligger således utvilsomt relativ bedømmelsestvil, jf. forskriftens første ledd bokstav f. Subsidiært anføres at tilbudet ved evalueringen skulle fått et tillegg i prisen som følge av at pristilbudet ikke var i samsvar med konkurransegrunnlaget. Prissettingen vil da ligge under oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. De grunnleggende prinsipper vil likevel gjelde. Tabellen med de øvrige tilbyderes priser tilsier et tillegg på mellom kr 6,9 millioner og kr 11,9,- millioner. Det antas at man vil ha plikt til å legge en «worst case»-betraktning til grunn, jf. bl.a. dansk høyesteretts dom av 5. april 2011 (Amager Strandpark). Det riktige må være å legge til kr 11,9 millioner, i samsvar med høyeste pris, for at ikke WK OKK skal oppnå noen fordel med sitt mangelfulle pristilbud. Dersom WK OKK blir gitt dette tillegget og Veidekkegruppen et tillegg på kr ,- og videre også tilbyder nr. 6 differansen til dyreste rigg - og drift, anføres at Veidekkegruppen fortsatt ville vært vinner. Dersom WK OKK får nevnte tillegg og Veidekkegruppen blir avvist, forandres poengsummene noe, men det fremstår ikke klart at WK OKK ville vunnet. Det er dermed uansett ikke klar årsakssammenheng mellom WK OKK anførsler og kravet på den positive kontraktsinteressen. Når det gjelder spørsmålet om kravet til årsakssammenheng er oppfylt mellom påberopte feil og den negative kontraktsinteressen, vil dette måtte vurderes i forhold til eventuelle feil som er begått. Det er på det rene at WK OKK satte mye inn på å vinne konkurransen. Det må anses tilstrekkelig sannsynliggjort at de ville inngitt tilbudet selv om de hadde kjent til de aktuelle feilene. Tingrettens dom er på dette punkt riktig, og det vises til denne. Det anføres også at det fremsatte erstatningskrav for den positive kontraktsinteressen på kr ,- er vesentlig for høyt og helt urealistisk sett i forhold til byggebransjens

13 normale fortjeneste de senere årene. Regnskapstall for deltagerne i WK OKK viser også et driftsresultat på ca 3-4% de siste årene. Det må ved beregningen av kravet tas utgangspunkt i at målprisen nås. WK OKK har inngitt tilbud hvor det er angitt et fortjenestepåslag (påslag B) på 8% både på materiell, under entrepriser og eget materiell. Satsens størrelse tilsier at den utgjør alle poster som kan kreves som dekningsbidrag. Dette vil være i tråd med det konkurransegrunnlaget og samspillsmodellen forutsetter hvor alt fortjenestepåslag skal være synlig. Det bestrides at det i tillegg kan kreves påslag for risiko og dekningsbidrag for sentraladministrasjon, dvs andel av påslag A. (påslag A1 i fremlagt hjelpedokument). Risikotillegg vil ikke være aktuelt når oppdaget ikke utføres. Det er heller ikke grunnlag i rettspraksis for at det kan kreves sentraladministrasjonspåslag eller annen overhead fra påslag A dekket som økonomisk tap. Under enhver omstendighet bestrides størrelsen av de påslagene som er gjort i kravet. WK OKK kan bare kreve en positiv kontraktsinteresse som de ville hatt i sin avtale med AF Færder VGS ANS (selskapet som skulle utføre oppdraget) dvs byggentreprenørdelen. Det anføres derfor at maskimalt beløp som kan kreves dekket vil være 8% av 60% av prosjektkostnaden. Med en målpris på kr 370,48 millioner eks. mva vil beløpet således maksimalt utgjøre kr ,-. Det må fra dette beløpet deretter foretas en skjønnsmessig reduksjon som følge skadelidtes tapsbegrensningsplikt. WK OKK har hatt lang tid, nesten tre år, på å innrette seg og foreta nødvendige omstillinger. Frigjort kapasitet og inntjent dekningsbidrag i nye oppdrag må komme til fradrag. Det gjøres også gjeldende at WK OKK's beregning av den negative kontraktsinteressen er vesentlig for høy. Kravet er basert på antagelser og er ikke dokumenterbare kostnader. Timeanslagene er generelt for høye. Videre er det i timepriser gjort påslag på påslag. Fortjeneste er ikke en del av den negative kontraktsinteressen. For øvrig kan WK OKK bare kreve erstattet eget tap og ikke øvrige deltageres tap. Kravet må således under enhver omstendighet reduseres vesentlig. <prm> Lagmannsrettens vurdering: Saken gjelder krav om erstatning som følge av påståtte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser fra anbyder som ikke fikk oppdraget.. Det heter i lov om offentlige anskaffelser 10: «Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, har saksøker krav på erstatning for det tap han har lidt som følge av bruddet.» Det er i lov og forskrifter ikke nærmere regulert hvilket tap som kan kreves dekket eller kravene til ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. De nærmere betingelsene for erstatningsutmålingen og kravene til ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng er fastslått gjennom rettspraksis. Saken reiser to hovedspørsmål. Det første er om valgte leverandør har tatt et forbehold mot kontraktsvilkårene som skulle medført plikt til avvisning fra konkurransen, subsidiært om fylkeskommunens konkrete vurdering av forbeholdet var lovlig. Det neste er om evalueringen av tildelingskriteriet «balanse i gruppen» var i samsvar med regelverket. I nærværende sak har WK OKK prinsipalt krevet erstatning for den positive kontraktsinteressen. I Rt (Nucleusdommen) ble det fastslått at vilkårene for kunne kreve slik erstatning, var at oppdragsgiver hadde begått vesentlige feil, og med hensyn til årsakssammenheng måtte det kreves at anbyderen med klar sannsynlighetsovervekt viste at oppdraget uten feilen ville gått til vedkommende. Ved vurderingen av om en feil er vesentlig, må det tas hensyn til størrelsen av feilen, typen av feil og hvor mye oppdragsgiver er å legge til last. Lagmannsretten tar som utgangspunkt at Nucleusdommen fortsatt gir uttrykk for gjeldende rett og er i god harmoni med praksis fra EU/EØS-retten, herunder Strabagdommen (C314/09) og Combinatiedommen ( C-568/08). Det antas imidlertid at

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS Teatergaten 35 5010 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0178-11 13.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/202 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/202 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Parallelle tilbud, evaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for utførelse av gulvbelegg i forbindelse med nyoppføring av Eiganes

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for entrepriser i forbindelse med ombygging og renovering av en skole. Tilbudene var gitt som fastpris. På grunn av endrede behov ble det gjort visse tillegg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for oppføring av et tilbygg ved Landvik sentralskole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens 12-1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 7. desember 2009 i sak 2009/107

Klagenemndas avgjørelse 7. desember 2009 i sak 2009/107 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av kontrakt om totalentreprise for oppføring av et sanitær- og servicebygg på en strand. Klagenemnda

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hepro AS Att. Geir Morten Melhus Øvremoan 9 8250 ROGNAN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/261 29.01.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder en åpen anbudskonkurranse vedrørende mottak og håndtering av avfall i Tromsø-regionen. Klagenemnda kom til at tilbudene var evaluert i strid med forskrift

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Bylivsundersøkelse for Oslo sentrum. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud inneholdt forbehold

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) Gro Amdal, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) Gro Amdal, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om VA og VVS-produkter. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført to konkurranser med forhandling for anskaffelse av ventilasjonsanlegg i forbindelse med oppgradering av Holen og Flesland renseanlegg.

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Tlf.: 22337010. Klagenemnda for offentlige anskaffelset. Klagenemndas avgiørelse 27. februar 2003 i sak 2003i11

Tlf.: 22337010. Klagenemnda for offentlige anskaffelset. Klagenemndas avgiørelse 27. februar 2003 i sak 2003i11 Klagenemnda for offentlige anskaffelset Klagenemndas avgiørelse 27. februar 2003 i sak 2003i11 Klaqer deltok i en åpen ønbudskonkurranse om levering av rengjøringstjenester/ leie av vedlikeholdspersonell.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt åpen anbudskonkurranse for prosjektering av et sykehjem. Sakens dokumenter ga ikke et entydig svar på om tilbudt kompetanse var vurdert på grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. juni 2004 i sak 2004/141. Klager: Automatikk & Hygiene Partner AS. Innklaget: Helsebygg Midt-Norge

Klagenemndas avgjørelse 8. juni 2004 i sak 2004/141. Klager: Automatikk & Hygiene Partner AS. Innklaget: Helsebygg Midt-Norge Klagenemnda kom til at innklagedes avklaring av valgte leverandørs tilbud lå innenfor det lovlige, og at det i det aktuelle tilfelle ikke forelå plikt til å avvise valgte leverandørs tilbud. Innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla Page 1 of 5 Innklagede kunngjorde to konkurranser parallelt, med ulik varighet. De to konkurransene ble ved evalueringen slått sammen. Klagenemnda kom til at dette innebar vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende leie og drift av stillaser, heiser, lifter og byggevarme. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av "Entreprisearbeider Rosenbergsgaten Sverresgate". Klagenemnda kom til at evalueringen av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Wikborg, Rein & co Att: Line Camilla Werner Postboks 1513 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/18 25.04.2012 Avisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i Regjeringskvartalet G-blokk. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier, evalueringsmodell

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier, evalueringsmodell Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingskriterier, evalueringsmodell Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rehabilitering av hovedvannledning, hvor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for septikrenovasjon. Etter at meddelelse om valg av leverandør var gitt, ble det klart at den valgte leverandøren

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/45 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg Øst, Saksnummer: 2009/45 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Advokat Harald Fosse Oslo, 16. april 2009 Emnet 1. Kan anbudsinnbyder vektlegge rabatt knyttet til tildeling av annen kontrakt

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Retura Helgeland AS Konvertorveien 16 Postboks 48 8601 Mo i Rana Faks 75198210 Deres referanse Vår referanse Dato 2008/82 30.06.2008 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2.

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2. Hålogaland lagmannsrett Kjennelse Offentlige anskaffelser. Midlertidig forføyning. Lov om offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser. Tvisteloven 34 1, 34 2 Offentlige anskaffelser.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2004/228. Klager: Norstraal AS. Innklaget: Statsbygg Vest

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2004/228. Klager: Norstraal AS. Innklaget: Statsbygg Vest Klager innga et generalentreprisetilbud, hvor rigg og driftsomkostninger var oppgitt under ett. I tillegg tilbød klager å forhandle om de økonomiske konsekvensene hvis det skulle bli aktuelt med oppsplitting

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, avvisning av tilbud, tilbudsevaluering Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer