T-utvalget ved UNIT. Mandat. Medlemmer (15) [Mandat] [Medlemmer] [Møter] [Dokumenter] [IT-strategiprosessen]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T-utvalget ved UNIT. Mandat. Medlemmer (15) [Mandat] [Medlemmer] [Møter] [Dokumenter] [IT-strategiprosessen]"

Transkript

1 IT-utvalget ved UNIT T-utvalget ved UNIT [Mandat] [Medlemmer] [Møter] [Dokumenter] [IT-strategiprosessen] Mandat Kollegiet fattet på møtet 28. september 1994 følgende vedtak : 1. Kollegiet vedtar å opprette et IT-utvalg ved Universitetet i Trondheim 2. IT utvalget gis følgende mandat : IT-utvalget skal være rådgivende utvalg for universitetsledelsen i strategisk- og budsjettmessig sammenheng innen IT-området. Dette innbebærer å: ha ansvar for utarbeidelse og revisjon av IT-strategiplaner og årlig vurdere de foreslåtte handlingsplaner gi råd om investeringer til felles tiltak gi råd om prioriteringer innen IT-området medvirke til at Trondheims-miljøet videreutvikles som nasjonalt kraftsenter innen bruk av informasjonsteknologi til undervisning og forskning. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevnte utvalgets medlemmer etter forslag fra enhetene og Studentalltinget. Ved oppnevningen skal det tas hensyn til den kjønnsmessige balansen i utvalget. 4. Universitetsdirektøren bes om å legge fram en årlig rapport om utvalgets arbeid. Medlemmer (15) Fak.dir. Birger Hoggen, Fak. for berg-, petroleum og metallurgi NTH - leder (1 of 3) :50:42

2 IT-utvalget ved UNIT Univ. dir. Tor H. Johansen - UNA Prof. Lars O. Grande, Inst. for geoteknikk NTH (A. Emdal er vara) Avd. leder Aud Lamvik, NTUB Prof. Bjørnar Pettersen, Inst. for marin hydrodynamikk NTH F. kons. Kjell Arntzen, Universitetsbiblioteket VM F. aman. Bjørn Olstad, Inst. for datateknikk og telematikk NTH Fak. dir. Tor Olaussen, Dmf F.aman. Asmund Lien, HF-fakultetet AVH Prof. Agnar Aamodt, Inst. for informatikk AVH Prof. Kristen Ringdal, Inst for sosiologi og statsvitenskap E. Berge er vara og har e-post: Student Arne Adli, Salt epost: Student Steinar Hansen, Salt epost: F. konsulent Kristen Gjervan, Økonomiavd. NTH IT-sjef Stig O. Johnsen, IT-avdelingen UNA - sekretær (2 of 3) :50:42

3 IT-utvalget ved UNIT Møteplan Kollegierommet Kollegierommet Teknostallen Kollegierommet 5. 28/ Vikhammar Hotel Kollegierommet 7. 23/ Vikhammar Hotel Dokumenter : Arbeidsnotat fra seminaret den > Stig O. Johnsen : Arbeidsnotat nr.1 --> Stig O. Johnsen IT-strategi prosessen Ansvarlig redaktør er IT-sjef Stig Ole Johnsen. Siste oppdatert 26. oktober 1995 av Ståle Haverstadløkken (3 of 3) :50:42

4 N_ UNIVERSITETET I TRONDHEIM UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN MØTEREFERAT Til: Arnfinn Emdal, (Lars O. Grande), Bjørn Olstad, Birger Hoggen, Kristen Gjervan, Asmund Lien, Agnar Aamodt,Erling Berge, (Kristen Ringdal), Kjell Arntzen, Arne Adli, Steinar Hansen, Aud Lamvik, Bjørnar Pettersen, Tor Olaussen, Tor H. Johansen Dato: Fra: Stig Ole Johnsen Arkiv: Kopi: Møtested: IT-ledermøtet Vikhammer hotell Møtetid: Torsdag 28. og fredag Om: Arbeidsseminar 2 - IT strategi ved UNIT (&NTNU) Jeg vil med dette sende et kort møtereferat, hvor vi renskriver de foilene som ble lagt fram i møtet torsdag 28. og fredag Sterke og svake sider vi gjør noe med Svake sider vi skal forbedre 1. Det er i for stor grad en desentral organisering innen IT, som leder til - For dårlig utnyttelse av budsjettene - For dårlig styring/"ingen" styring - Manglende koordinering for investering lokalt - Org.modell og øk.modell - hindrer samarbeid 2. Liten sentral satsning på IT i undervisning, nettutbygging, tungregning og visualisering. 3. Utbygging av stamnett og spredenett er forsømt. Vi mangler nett til studenter og forelesningssaler. 4. Utbygging og bruk av globale nettjenester er forsømt. 5. Opplæring av personale på fakultet/institutt kan forbedres mht. bruk av IT. Informasjon om tilgjengelige ITløsninger, og muligheter er for dårlig. Det er for uoversiktlig 6. Utveksling av dokumenter mellom avdelingene ved UNIT er for vanskelige. Det benyttes for mange forskjellige løsninger. (1 of 13) :50:43

5 N_ Det er for tilfeldig utnyttelse av IT i administrasjonene - eks. fullført saksbehandling - vi bør kunne få til et bedre samspill - ikke alle har eller bruker epost i administrasjonen. 8. Vi måler ikke i tilstrekkelig grad effekten av det vi gjør mht. IT-satsning og IT-investeringer, og vi henter ikke ut gevinsten fra dette. 9. Kommunikasjon med brukerne kan og bør forbedres, eksempelvis mot studentene, som bør få bedre informasjon om IT-løsninger (kanskje via "Personlig kontakt/forum". 10. Samarbeidet med andre IT-organisasjoner i Trondheimsmiljøet kan forbedres. Eksempelvis mellom BIBSYS/ UNINETT/SINTEF/STATOIL/Tr.heim kommune/telenor. 11. ITEA mangler spisskompetanse på NYE teknologiske satsningsområder. Det er et gap mellom ITEAs kompetanse og fagmiljø. 12. Det er stor mangel på arbeidsplasser med IT-utstyr for hovedfagsstudenter. 13. Det er manglende koordinering i valg av programvare. 14. NTH/NTNU har trolig landets dårligste IT-undervisning (fra studentrepresentanten i Datapenalet). Sterke sider vi skal bygge videre på 1. IT-miljøet ved UNIT er stort, og vi har mye ressurser både mht. kompetanse og økonomi. Vi har sterk IT-faglig og teknisk kompetanse i Trondheimsmiljøet. Vi har STOR bredde i teknologi som vi kan utnytte bevisst. 2. NTNU, vil kunne bli en støttepillar for satsning på IT. For det første er det Norges teknologiske kraftsenter. Deretter er det en teknisk/naturvitenskapelig sammensmelting som gir mulighet for tverrfaglig synergi og smitte, basert på det allmennfaglige i et universitet. 3. UNIT tar IT-planlegging på alvor, og legger mye arbeid i å lage handlingsplaner og budsjetter som kan utføres. 4. UNIT er en stor kunde mot IT-leverandører, og kan utnytte samarbeid med andre universiteter, for å få gode innkjøpsavtaler. Vi har etablert gode sentrale innkjøpsavtaler - hvor UNIT totalt sparer betydelige beløp. 5. Har mange gode samarbeidspartnere i Trondheimsmiljøet på IT-sida, eksempelvis UNIT, BIBSYS, SINTEF. Vi har store muligheter til å utnytte samrbeidet bedre og programmer med næringslivet. 6. Vi har organisert brukerstøtten godt, med et sentralt og desentralt apparat. 7. Vi har et godt miljø for datastøttet læring og fjernundervisning. 8. Har gjennomført standardisering innen visse områder som har vært vellykket. 9. I det faglige UNIT-miljøet er det god kompetanse for å innføre IT på en god måte, dvs. mht. organisasjonsutvikling, nye samarbeidsformer osv. Vi tenker på senter for Teknologi og samfunn, PAKT..osv. (2 of 13) :50:43

6 N_ Omforente mål og strategier FORSKNING M1. NTNU skal være det nasjonale IT-kraftsenter og knutepunkt i Norgesnettet, vitenskapelig og teknologisk. M2. Informasjonsteknologi skal støtte samarbeid på tvers i hele universitetsmiljøet. M3. Felles IT-infrastruktur og IT-verktøy skal standardiseres (med måte og via gode prosesser). M4. Det skal bygges ut en bredt tilrettelagt IT-infrastruktur (nett) med frihet til å bruke NYE verktøy. M5. All IT-satsing skal være brukerdrevet, med en sterk sentral/lokal samhandling slik at vi oppnår effektiv bruk av IT S1: Skape forståelse/bevissthet for IT S2: Brukermedvirkning/prosesser. M6. NTNU vil legge forholdene til rette for å utnytte informasjonsteknologi i forskning og undervisning og vil bygge opp under tanken om det elektroniske forskningslaboratorium. M7. Det skal være rask formidling av forskningsresultater ved bruk av IT; både mht. tungregning, visualisering og multimedia. UNDERVISNING: M8. NTNU skal være best i landet for bruk av IT I UNDERVISNINGEN i løpet av planperioden mot år M9. All informasjon studentene trenger for studiegjennomføringen skal være tilgjengelig på elektronisk form. ADMINISTRASJON: M11. All informasjon skal være tilgjengelig på elektronisk form - skjemaer, reglementer, instrukser osv. M12. Studentene skal ha tilgang til elektroniske skranketjenester for alle enkle administrative oppgaver. Strategier knyttet til målene M2. Informasjonsteknologi skal støtte samarbeid på tvers i hele universitetsmiljøet. S2.1. Ansatt og institutter profiler på WEB. S2.2. Ta i bruk konferansesystemer og gruppevare for samhandling ved NTNU. (3 of 13) :50:43

7 N_ M4. Det skal bygges ut en bredt tilrettelagt IT-infrastruktur (nett) med frihet til å bruke NYE verktøy. S4.1. Tilby et geografisk distribuert NETT MED HØY KAPASITET. S4.2. Realisere et sett med basis Nettjenester man kan kople seg til "like enkelt" som med telefon. S4.3. Etablere sentrale drifts- og støttetjenester for brukerne av nettet. S4.4. Åpen, utbyggbar nettarkitektur. M6. NTNU vil legge forholdene til rette for å utnytte informasjonsteknologi i forskning og undervisning. S6.1. Nettilknytning og leseplass, kontor, forelesningssal, bibliotek. S6.2. Brukerutstyr og programvare (Fag.spesifikk programvare). S6.3 Opplæring, markedsføring og kontaktpersoner. M8. Best i landet for bruk av IT i UNDERVISNINGEN i løpet av planperioden (-2000) S8.1 "All informasjon" tilgjengelig for studenter og faglærere på elektronisk form. (4 of 13) :50:43

8 N_ S8.2. Ta i bruk utprøvde pakkeløsninger som er lett å ta i bruk gjennom prosjekter. S8.3. "Kontinuerlige pilot-prosjekter" og aktiviteter som støtter bruk av IT. S8.4. Vektlegge OPPLÆRING av personell. S8.5 Aktiv brukerstyring/-medvirkning. S8.6 "Tilby noen studiekurs kun på Web". M10. Informasjonsteknologi skal utnyttes for å effektivisere NTNUs administrasjon. S10.1. Tilby databaserte skranketjenester for studenter. S10.2. Tilrettelegge infrastruktur for å gi tilgang til all fellesinformasjon på elektronisk form - eksempelvis skjemaer, regler, instrukser. S10.3. Utarbeide matnyttige tjenester med "kokebøker" i nært samarbeid med brukerne ("Kort vei fra info.givere til mediet"). S10.4. Det må settes av ressurser for å gjennomføre dette og drive det. (5 of 13) :50:43

9 N_ IT-Budsjett og handlingsplaner Det var et klart ønske fra IT-Utvalget om å samle midlene som benyttes til IT ved UNIT i en sentral pott under strategisk styring fra IT-avdelingen og IT-Utvalget. Spesielt midler som benyttes til utbygging av datanett og datasaler for studentene burde samles sentralt. Som en minimusløsning burde de midlene som er satt av til IT i dag fra NTH & AVH-nivået samles i en sentral pott under IT-avdelingen. Dette bør økes for å ivareta nettutbygging ved UNIT. Det ble derfor lagt fram et forslag for IT utvalget på Vikhammer på ca. 40 mill.kr pr. år for å ivareta nettutbyggingen. Kollegiet oppnevnte i 1995 UNITs IT-utvalg. Utvalget har hatt arbeidsseminarer for å utarbeide forslag til overordnet IT-strategi for universitetet. Etter initiativ fra utvalget foreslås det at UNIT søker om ekstraordinære midler i forbindelse med overgangen til NTNU på i alt 98 mill. kr.(ref. avsnitt 3.7). ITEAs viktigste mål for 1996 IT-utvalget har også gjennomgått forslaget til handlingsplan for ITEA. Denne danner grunnlaget for ITEAs tre hovedsatsninger i 1996: Bidra til målsetningen "Trondheim som nasjonalt kraftsenter innen bruk av informasjonsteknologi for forskning og undervisning". Nødvendige delmål: Nettverksutbygging. Videreføring og fornying innen tungregning. Videreføring av "Datapennalet" som nå er i pilotfase. Mer og bedre opplæring i bruk av IT som verktøy. 2. Effektivisering av NTNUs administrasjon. Fullført saksbehandling Nytt studieadministrativt system og dr.gradsregister. Bedre kontorstøttetjenester (E-post, arkiv, felles datamapper). Brukervennlige og distribuerte økonomi- og personalsystemer. 3. Kostnadsreduksjon i bruk av IT. Bedre fellesløsninger innen basisområdene IT-infrastruktur (standardisering). Effektivisering og samordning av de desentrale og sentrale IT driftsenhetene. I tillegg har ITEA prioritert en del prosjekter og tiltak innenfor sitt ansvarsområde. Konsekvenser innen IT som følge av NTNU IT-utvalget oppnevnt av Kollegiet har arbeidet med ny IT strategiplan for NTNU. Utvalget oppfordret IT-sjefen til å utvise en visjonær holdning til IT-satsningen i det nye NTNU. Tverrfaglighet innen forskning og undervisning er også betinget av en IT-struktur som må kjennetegnes ved solid infrastruktur (fysisk nettverk med høy kapasitet, kraftige fellesressurser, gjennomgående standardiserte dataformater og datamodeller) og rasjonelle løsninger med hensyn til drift og brukerstøtte av 2500 PCer og arbeidsstasjoner for de ansatte. Samtidig vil studenter i økende grad kreve IT-tjenester til sine egne Pcer i form av programvare og mulighet for nettjenester. ITEA vil fortsette arbeidet med en bedre standardisering innen IT-området, samtidig som behovet for videreutvikling innenfor et teknologisk mangfold må tilgodeses. Dette betinger gode relasjoner mellom de sentrale og de desentrale ITorganene, både på brukersiden (fakultære IT brukerutvalg) og mot lokale IT driftsenheter. Forholdet til enhetenes budsjettering. (6 of 13) :50:43

10 N_ Hittil har AVH og NTH årlig satt av sentrale midler til ulike IT-formål. Når enhetene forsvinner fra kommende årsskifte er det viktig at slike tiltak blir ivaretatt via UNA, dvs. ITEA. Eksempler på slike tiltak er drift av studentsaler på NTH, brukerstøtte for høgskoleadm. o.l. Det har også vært vanlig at IT-prosjekter har nydt godt av salderingene på slutten av hvert budsjettår, med til dels store investeringer. Slike nærmest årvisse investeringer betyr i realiteteten en slags variabel budsjettpost av betydelig størrelse, men usynlig for de sentrale beslutningstakerne (kollegiet). Interne tiltak i ITEA ITEA har i allmøter behandlet en liste over interne tiltak. Følgende punkter ønskes vedtatt: Klargjøre ITEAs lønnspolitikk, samt rydde opp lønnsplasseringene. Rydde opp i stillingshjemlene i forbindelse med budsjettet for De siste 4 månedene har ITEA mottatt tre oppsigelser fra midlertidig ansatte, samtlige oppga som grunn at de ble tilbudt andre faste stillingerved UNIT. Spesielle investeringer (vi ønsker å informere om) Datasikkerhet Dette er en ny aktivitet for ITEA og vil bli ivaretatt ved hjelp av en stilling (tabell 1). Viktigste enkelttiltak blir utarbeidelse av en datasikkerhetsinstruks for NTNU samt anskaffelse av en såkalt "firewall" i 1996 mot administrative systemer som skal hindre uønsket tilgang til universitets sentrale dataregistre via internett. Tungregning Kollegiet har vedtatt at NTNU skal ta over ansvaret for det nasjonale tungregneanlegget. Vi må da sette av lokalt tilskudd til driften ut over de 26 mill. kr. som NFR bevilger tilsammen for årene Behovet er her stipuert til totalt 7 mill. for perioden. Forøvrig vises til egen utredning og kollegiebehandling i denne saken. "Når visjonen skal bli virkelighet" er NTNUs nye IT-satsing for å gi realverdi til visjonen om "Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet". ITutvalget vedtok samlet i sitt arbeidsseminar om IT-strategi for NTNU å anbefale at det satses sterkt på en plan for å få universitetets infrastruktur og brukernes daglige IT-verktøy opp på et nivå som kan forsvare universitetets nye navn. I hovedsak vil det si 55 mill til opprustning av datanettet, 20 mill. til bedre brukerutstyr (PCer og arbeidsstasjoner) og 23 mill til andre fellestiltak, inklusive tungregning, visualisering samt full gjennomgang og effektivisering av miljøenes fellesressurser inklusive de på fakultets- og instituttplan. IT-utvalget ønsker at UNIT fremmer dette som et eget øremerket prosjekt overfor KUF i forbindelse med overgangen til NTNU. Programvarelisenser/-tjenester - vedlikehold DESK ber om kr i Det er her tatt høyde for alle brutto forpliktelser UNIT har i forbindelse med vedlikeholdsavtaler for felles programvare. DESK foreslår at vedlikeholdskostnader for felles avtaler dekkes fullt ut sentralt, slik at det for 1996 ikke sendes ut delfaktura til de enkelte fagmiljø. Dette gjelder bl a for produktene Matlab, Maple, PC-Xware m.fl. Programvarelisenser/-tjenester - nykjøp DESK ber om kr til nykjøp av programvare for I denne summen ligger også nykjøp av vedlikehold der hvor UNIT ikke har noen økonomiske forpliktelser. Dette gjelder bl a for Microsofts kontorstøtteverktøy som Word og (7 of 13) :50:43

11 N_ Excel, samt eventuelt vedlikehold for produkter for NOS. Web - administrasjon og koordinering DESK ber her om kr i 1996 for innleid studentarbeidskraft i forbindelse med Web informasjonsarbeid og koordinering mot de lokale fagmiljø. Dette er midler som må ses i sammenheng med de lønnsmidler det bes om til ny stilling samt de investeringsmidler det bes om til Web tjenermaskin for UNIT. Nettutbygging og vedlikehold Det eksisterende nettverket i UNITs trenger jevnlig oppdatering og mindre utvidelser. Posten dekker fiberkabler, oppgradering av rutere og ATM-svitsjer. I avsnitt 3.8 dokumenteres det et utbyggingsbehov på ca. 50 mill.kr. Dette bør fordeles med ca. 10 mill.kr/år. Datanett, NTH FAK/inst Denne posten er tidligere blitt bevilget fra NTH til utbygging av datanettet. I 1996 er posten tenkt benyttet til anskaffelse av ethernet-svitsjer i alle UNITs bygg. Det gir sammen med "Nettutbygging og vedlikehold" et sårt tiltrenkt løft for utbyggingen av datanett ved UNIT. DataPennalet Videreføring av Databruk-komiteens initierte prosjekt som startet i Eget budsjett er utarbeidet i prosjektet. Hovedpunktene er opplæring av faglærere, kjøp av tjenermaskiner og programvare, utbygging av nett for studentboligene, nettverkselektronikk og kabling for studentene i UNITs bygg. Nøkkeltall ifbm. nettutbygging UNIT v/it-avdelingen engasjerte i 1993 konsulentfirmaet IGP A/S til å gjennomgå samtlige bygningsmasser ved UNIT for å kartlegge behovet for nytt eller forbedret datanett. Rapporten dannet grunnlag for ekstraordinær søknad til KUF og Statsbygg om ekstaordinært tilskudd til en slik utbygging. Svaret ble negativt, både for 1994 og de nærmeste årene. UNIT blir derfor nødt til å prioritere inn utbyggingen innenfor sine ordinære budsjettmidler. Nedenfor følger en oppstilling av de økonomiske forhold, fordelt geografisk og orginisatorisk, samt på de viktigste fasene utbyggingen innebærer. Nettets hovedkomponenter: En skiller mellom følgende hoveddeler i datanettet: Lokale spredenett, som igjen består av: horisontalt spredenett innen hver etasje-enhet og vertikalt spredenett som binder sammen de hosrisontale nettene Stamnett, som igjen består av fjern-nettet som binder UNITs ulike campuser sammen og campusnett som binder de enkelte bygninger f.eks. innen Gløshaugen sammen. (8 of 13) :50:43

12 N_ Videre er UNITs stamnett koblet til Uninett og Nordunet. Slik inngår UNITs nett i det verdensomspennende Internettet. Status Det er i første rekke de lokale spredenettene som er mangelfulle. De er også de mest kostbare å bygge ut. For UNIT er det høyst ulik status i de forskjellige byggene i dag. En del bygninger er fullt utbygd, f.eks. Dragvoll del 2, Hovedbygningen NTH, Vitenskapsmuseet (sommer/høst -94), mens andre bygg må tas "fra grunnen".totaloversikt over nettbehovet Stamnett Spredenett total sted ruter k. rom stiger telestige sum hub føring sprede telesprede sum inkl. mva NTH MTS VHL Dragvoll Lade Rosenb VM diverse sum inkl. mva Tabellen omhandler bare kabling - ingen elektronikk. Nettutbygging (fysisk struktur): Prior Prosjektering Byggeledelse, oppfølging (9 of 13) :50:43

13 N_ Felles framf.veier - broer, kanaler,rørgater Sentrale kommunikasjonsrom Fiberkabling mell.bygn. innen bedr.i.omr. Stigenett i bygn. med termin. i skap Lokale framf.veier - broer, kanaler Spredenett horisontalkabling SUM fysisk nettutbygging Utbygging av datanettet Oppgaven med å bygge ut et strukturert nettverk med god stamnettforbindelse blir en sak for både Nett- og Teleseksjonen. På grunn av prosjektets størrelse (~ 50 mill. kr.) er dette behandlet som et eget prosjekt utenom ITEAs ordinære budsjettstruktur, med et eget notat og tabellverk. Utbygging av datanettet må starte i Infrastrukturen må rustes opp til å håndtere trafikkøkningen som kommer. Økningen kommer av større bruk av bildeoverføring og multimedia samt av flere studentarbeidsplasser med datatilknytning. Forøvrig blir det en hovedoppgave å forbedre driftsstabiliteten og sikkerheten i nettet. Utbyggingstakten innen nettverk har vært lav ved UNIT de siste årene. Utviklingen på verdensbasis har vært meget stor i den samme tidsperioden. Det betyr at vi må gjøre en innsats for å komme på høyde med dagens behov samt den kommende økningen av kommunikasjons-behov. Første fase er å etablere nettets struktur i form av: etablere alle kommunikasjonsrom og nødvendige framføringsveier (kanaler, broer etc.) installere fiberkabel mellom kommuniksjonsrom (stigekabel) anskaffe kommunikasjonsnoder (ruter, ATM-svitsj) for et fåtall hovedkommunikasjonsrom Andre fase er å koble til eksisterende rutere og flytte dagens stamnettrafikk over til det nye stamnettet. Tredje fase er installasjon av spredenett og nettverkselektronikk (hub) i lokale kommunikasjons-rom. Det er ønskelig å få kommet i gang med tredje fase i andre halvår 1995, men det avhenger av separat bevilgning fra departementet eller finansiering på fakultetsnivå. Holdninger og bevissthet for standardisering (10 of 13) :50:43

14 N_ Vi har som mål å skape merverdi og kostnadsreduksjon ved en fornuftig standardisering Vi må da sørge for at følgende momenter etterleves: 1. Etabler modell for standardisering, eks. ved å prioritere lav brukerterskel, og rimelig funksjonalitet som oppfyller brukerbehov framfor teknologisk spissverktøy eller standardisering på protokoller/standarder. Framgangsmåte: - Pilotprosjekter med tilbakemelding - Standard kriterier for valg av produkter, som er gjort kjent 2. Få fram klarere hvorfor vi standardiserer - Bedre funksjonalitet, internasjonalitet - felles produkter - Bedre kvalitet, lavere kostnad, stordriftsfordeler - Bedre opplæringstilbud/forenkler opplæring. 3. Plukk ut fornuftige områder hvor det bør standardiseres, ikke full standardisering men standardisering på bassisverktøy. 4. Tilby standardprodukter med lavere kostnader, og sørge for at det oppleves som billig å benytte standarden. 5. Skape merverdi for sluttbrukeren, eks: - Standard E-post skal kunne gi tilbud om fax-løsning, sikkerhet, osv. - NOS - (CD-Rom; nett). Møtedeltakere IT-utvalget - Tilstede: - Arnfinn Emdal (kom fredag 29.09) - Birger Hoggen - Kristen Gjervan - Asmund Lien (drog torsdag kveld) -Agnar Aamodt - Kjell Arntzen - Aud Lamvik (kom til fredag) - Bjørnar Pettersen - Agnar Amodt (11 of 13) :50:43

15 N_ Erling Berge - Stig Ole Johnsen Ikke tilstede: - Bjørn Olstad - Tor Olaussen - Tor H. Johansen - Arne Adli - Steinar Hansen Dessuten møtte følgende fra ITEA: Audun Tellnes, Arne Venstad, Eric Sandnes, Roar Aspli, Odd Arne Haugen, Olav Bøhnsdalen, Per Ketil Jonsvold, Jan Ole Waagen, Ståle Haverstadløkken, Margareth Sagen Gruppeinndelingen ble: Gruppe:1 - Gruppeleder Audun Tellnes, Arne Venstad, Arnfinn Emdal, Birger Hoggen, Erling Berge, Roar Aspli, Ståle Haverstadløkken Gruppe:2 - Gruppeleder Odd A. Haugen Asmund Lien, Agnar Aamodt, Aud Lamvik, Jan Ole Waagen, Olav Bøhnsdalen Gruppe 3 - Eric Sandnes Per Ketil Jonsvold, Kjell Arntzen, Kristen Gjervan, Bjørnar Pettersen 7. A) Møtepunkter Torsdag 28/9 A1. Kaffe+ Kort innledning og oppdeling i grupper (9:00-9:30) A2. Prioriterte Svake og sterke sider vi gjør noe med (9:30-11:30) A3. Lunch (11:30-12:30) A4. Faktainnsamling- Diskusjon av Intervjuskjema & Faktainnsamling(12:30-14:30) A5. Kaffe(14:30-14:45) A6. Diskusjon av Mål&Strategier (14:45-16:45) A7. Kaffe(16:45-17:00) (12 of 13) :50:43

16 N_ A8. Diskusjon av IT-budsjett og Handlingsplaner(17:00-19:00) A9. Middag (20:00--) Møtepunkter Fredag 29/9 B1. Kaffe+ Kort diskusjon/oppsummering (8:30-9:00) B2. Hvordan skape holdninger og bevissthet for Standardisering(9:00-11:00) A6. Fortsatt: Strategier og teknisk arkitektur (11:00-12:00) B3. Lunch (12:00-13:00-) B4 Forslag til ansvarsforhold IT-sentralt - lokalt (13:00-15:00) B5. Kaffe (14:30) B6. Avsluttning / Åpne punkter (15:00-16:00) B7. Eventuelt (13 of 13) :50:43

17 Seminar1.doc NOTAT Til: IT-utvalget Dato: Fra: Stig Ole Johnsen, ITEA Arkiv: Kopi: Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0) Vedlagte notat er en kopi/oppsummering av forslag som er generert fra arbeidsseminar nr. 1. Dette er punkter som er hentet fra deltakerne og som vi har bearbeidet i etterhånd. Handlingsplanene må gjennomgås, slik at vi er sikker på at ingen ting har falt ut, og slik at vi får flere innspill. Etter at vi er enige i aktivitetene og prioriteringen må vi sørge for å sette av ressurser slik at vi kan få gjort det som er prioritert. 2. Handlingsplaner i forbindelse med IT-strategiprosessen H1. Innsamling av mere informasjon/markedsundersøkelse - Hvilke maktfaktorer styrer IT-utviklingen ved UNIT - Hvordan har vi utnyttet tidligere samhandling, hva har vi lært - Hvilke oppgaver er det naturlig å ha felles strategi for - Hvordan ser brukerne (faglærere, administrasjon og studenter) på tjenestene fra IT- miljøet på fakultenene? - Hvordan kan folk bli motivert til å standardisere - Hvilke ressurser trenger lærersiden - Gjennomfør intervju med nøkkelpersoner i miljøet. H3. Etablere mål, strategier og It-handlingsplaner ved hvert fakultet sider fra hvert fakultet med hovedmål og strategier/satsningsområder. Satsningsområdene skal (1 of 6) :50:44

18 Seminar1.doc være unike for hvert fakultet, og støtte den faglige tyngden fakultetet har. UNIT s IT-strategi skal inneholde felles satsning og store prosjektaktiviteter for helheten. H4. Etablere forpliktende It-handlingsplaner for hele UNIT rettet inn mot forskning, utdanning og studentene - Gjennomføres som en del av IT-strategiplan. H5. Lag klar plan for It-organisering ved UNIT - Anbefalt organisering på fakultetsnivå - Ansvar og myndighet sentralt og desentralt, presiseres slik at det ikke er tvil om ansvarsfordelingen - Stillingsinstrukser - Formidling av kunnskap og verktøy til brukerne - Tid til faglig oppdatering - Råd om bemanning, er man underbemannet desentralt? H7. Kartlegge It-kompetansen ved UNIT og foreslå tiltak/kurs - Kartlegge IT-kompetansen, navn & spisskompetanse - Bygg nettverk, hvor vi benytter hverandres kompetanse - Etablere ekspertgrupper - Kartlegg behovet for tekniske kurs i samarabeid med RUNIT, og gjennomfør tekniske kurs der det er behov. (Eks programmering, UNIX-drift).Foreslå kurs/opplæringstiltak H8. Etablere rutiner for spredning av It-informasjon, helt til brukerne - Samarbeid med data-tidskrift (Comp.World, Datatid,..) - Generell informasjon legges inn i NEWS (NEWS-gruppe etableres for ITEA, Personalavdeling, Økonomiavdeling og Forskning & Utdanning). - Brosjyreinformasjon og stabil informasjon som ikke skal diskuteres legges inn i Word Wide Web, eksempelvis "10 minutter om UNIT", "Pedagogisk Programvare", Gule midtsida i Universitetsavisa - Kopi av høringsnotater sendes IT-kontaktene ved Fakultenene,(via , slik at behandlingstida (2 of 6) :50:44

19 Seminar1.doc blir lavere) i tillegg til formell utsending via eks NTH - Sjekk at sluttbrukerne får nødvendig informasjon! H10. Etablere rutiner for datasikkerhet, presiser ansvarsfordeling - sikkerhet. H15. Etablerer & bygger ut rutiner, ansvar og budsjetter for brukerstøtte. - Nivå 1: Desentralt - Fagorientert, og på basisverktøy som Word, Excel, Oppkopling AS400, Mosaic, News (Daglig hjelp). -Nivå 2: Ekspert/Vidreformidler (leverandør, SINTEF, ITEA). Bedre utnyttelse av Orakel-tjenesten? - Felles: Samlet kurspott for faglærere, admin... etc. H16. Etablerer detaljert handlingsplan for nettutbygging ved UNIT - også for studentene (Stamnett, spredenett, nett-elektronikk, nett-tjenester og nett-admin.) - Dårlig modem komm. Lade. Ensartet nett & nett i forelesningssaler. Kabling studentbyer. H20. Etablere prosesser for IT-valg som er brukerdrevet og hvor teknologiske muligheter blir ivaretatt Når vi foretar valg skal dette være forankret i en styringsgruppe hvor ledelsen sitter, eksempelvis fakultetsdirektører. Styringsgruppen skal styre ressursene og gi instilling til valg. Det er viktig at tekniske valg skjer ut fra et brukerbehov. IT-fagfolket skal være med i prosessen og delta i arbeidet slik at deres erfaring blir trukket inn. Tekniske muligheter skal trekkes inn på lik linje med brukerens behov, men det er brukerbehovet som setter premissene. Når innstilling er laget skal den sendes på høring, slik at evt ulemper kommer fram. Det er viktig at vi er kjent med eventuelle problemer før vi tar et valg. H21. Samle inn behov for felles datasaler - sørge for at prioritering blir gjennomført (-for dårlig utstyrlab for hovedfagsstudentene) H22. Kartlegge behovet for programvare og etablere realistisk budsjett for dette - Mangel på programvare H23. Dokumenter gevinsten ved standardisering av maskin og programvare (ref. NRK) H24. Etablere en pris til den faglærer som gir det beste undervisningsopplegg via IT H25. Etablere krav om obligatorisk innføringskurs i bruk av IT for samtlige studenter og faglærere (3 of 6) :50:44

20 Seminar1.doc H26. Foreta faktainnsamling - Kartlegg status & behov for maskinvare, PC.. etc. ved UNIT. 3. Mål og strategier - til diskusjon (Vedtas senere) M1. Ledelsen må engasjere seg i IT-spørsmål og bygge opp kompetanse slik at det blir ledermedvirkning innen IT. M2. UNIT/NTNU må bygge opp IT-aktive lærere og studenter ved aktivt å belønne IT-bruk innen undervisningen. M3. Forenkle dokumentutvekslingen ved UNIT/NTNU - Etablere felles dokumentutvekslingsformat M4. Trondheim skal tilby det beste læremiljøet i verden - ikke nødvendigvis i alle fag. S1. Strategiske satsningsområder - sentralt innkjøp og distribusjon av programvare, volumrabatter og standardisering, kursmateriale utarbeides for sentralt finansiert programvare S2. Strategiske satsningsområder - Trondheimsnettet, datatjenester i nett for alle studenter og ansatte. Tilgang til forelesningsnotater, bibliotek, post,...etc fra hybel, hjem S3. Strategiske satsningsområder - Tungregning, infrastruktur rundt tungregning og tungregning Nett, arbeidsstasjoner, visualiserings-hjelpemidler S7. Strategi - leverandør og produktstandardisering - Standardisering gjøres behovsbasert - Standardisering skal gjennomføres på 80% av IT-infrastruktur, der hvor det ikke er nødvendig å være forskjellige (svakt - inhomogent miljø) - Standardiserer på få leverandører hvor vi etablerer langsiktig nært strategisk samarbeide - Standardiserer på få produkter hvor gode rammeavtaler etableres og opplæringsmateriale lages - Uaktuelle produkter fases ut og støttes ikke - Anbefalte (operative) produkter finansieres sentralt, s.a. det blir positiv vinkling på å velge felles standarder - Standardiserer på produkter slik at det blir merverdi for brukerne å standardisere. (4 of 6) :50:44

21 Seminar1.doc S8. Strategi - Brukerdrevet IT-avdeling - Brukerbehovet styrer IT-teknologien - Årlig IT-handlingsplan drevet fram av brukerbehov og IT-faglige muligheter (Handlingsplanene skal være realistiske - forankret i budsjetter og personell-ressurser) - Brukerbehovet skal være forankret hos en eller flere av: faglærer, studenter, institutt, fakultet, høgskole, administrasjon S10. Strategi - KEIRETSU (Samarbeid) - Nært langsiktig samarbeid med utvalgte partnere som: - STUDENTSAMSKIPNADEN - UNINETT, SINTEF, (RUNIT, DELAB og SIMA) KITH - BIBSYS, Statoil - TELEVERKET, Televerkets forskningsinstitutt - Utvalgte leverandører (Datapower, Apple, IBM, SGI) - Utvalgte distributører (Tapir Data/Høgskoledata, Merkantildata) S13. IT-tekniske strategier. Strukturert kabling, tvunnet parkabel og fiber ivaretar multimedia, levetid år, 155 MB/s - Nettverk: ATM, tilbyr >100MB/s S14. IT Organisert "optimalt" mot desentralt IT-miljø, - samspill sentralt og desentralt og UNIT s unike bredde i kompetanse - Datakoordinering (begreps-koordinering) og Data-arkitektur gjøres sentralt - Samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging med desentralt IT-miljø, med IT- Kontaktforum hvor aktiviteter følges opp - Kompetansen skal økes ved samarbeid og synergi med det store fagmiljøet ved UNIT - Aktiv kompetanseoppbygging av brukerne, "Hjelp til selvhjelp" (5 of 6) :50:44

22 Seminar1.doc - Spisskompetanse på alle verktøy skal ligge desentralt, nært brukerne som benytter verktøyet. S16. Tilby internet-tjenestene til alle ved UNIT (Mål: Alle studenter skal kunne benytte internett etter endt studium) - Tjenestene skal være forankret i "akademisk" programvare og i "komersiell" programvare som benyttes i næringsliv og offentlig forvaltning. S18. UNIT skal satse på elektronisk distribusjon av informasjon - Generell informasjon, avisinformasjon, diskusjoner, uformell informasjon - formidles via NEWS. Vi oppretter følgende NEWS grupper ved UNIT - UNIT.ITEA, UNIT.Forskning&Utdanning, UNIT. studenter - Formell informasjon, møteinnkalling med kort frist, viktige beskjeder - formidles via E-post - Gruppesamarbeid ved UNIT gjørtes bl.a. ved Lotus NOTES - WWW benyttes for fast informasjon, brosjyremateriell etc. S20. Felles/sentral drifting av datasaler MS/Notater SOJ/IT-handlingsplaner-IT-utvalget UNIVERSITETET I TRONDHEIM Side UNIVERSITETET I TRONDHEIM UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN Side (6 of 6) :50:44

23 it-utvalg97 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU IT-utvalget ved NTNU for 1996, 1997 Medlemmer (15) 1. Fak.dir. Birger Hoggen, Fak. for berg-, petroleum og metallurgi - leder 2. Univ. dir. Tor H. Johansen 3. Prof. Lars O. Grande, Inst. for geoteknikk (Vara: A. Emdal) 4. Avd. leder Aud Lamvik, UbiT 5. Prof. Bjørnar Pettersen, Inst. for marin hydrodynamikk 6. Egil I. Aune VM 7. Prof: Reidar Conradi.(Vara Prof.. Bjørn Olstad) Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap 8. Fak Dir Ivar Østerlie, HF, 9. Fak dir. Tor Olaussen, Dmf 10. Prof. Agnar Aamodt, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap 11. Prof. Kristen Ringdal, Inst for sosiologi og statsvitenskap (E. Berge er vara) 12. Student Magni Onsøien(vara: Erik Rian) 13. Student Frode Lundgren (Vara: Ståle M. Olsen) 14. F. konsulent Kristen Gjervan, 15. IT-sjef Stig O. Johnsen - sekretær Møteplan Møtekalender i 1997 Onsdag 19/2 Kl:13:15-15:50. Onsdag 30/4 Kl:13:15-15:50 Onsdag 3/9 Kl:13:15-15:50 Ikke tidfestet arbeidsmøte, for egen arbeidsgruppe, forbered budsjett for 1998 Onsdag 29/10 Kl:13:15-15:50, gjennomgang budsjettforslag for (1 of 2) :56:29

24 it-utvalg97 NTNU ITEA Ansvarlig redaktør: Stig Ole Johnsen Teknisk ansvarlig: Sist endret: (2 of 2) :56:29

25 IT-tjenester for NTNU Redaktør: IT-sjef Sist oppdatert: (3 of 3) :56:34

26 Index of /johnsen Index of /johnsen Name Last modified Size Description Parent Directory - Apache/ (Linux/SuSE) Server at folk.ntnu.no Port :56:34

27 IT_utvalg Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU IT-avdelingen IT-utvalget ved NTNU Mandat Kollegiet fattet på møtet 28. september 1994 følgende vedtak : 1. Kollegiet vedtar å opprette et IT-utvalg ved Universitetet i Trondheim 2. IT utvalget gis følgende mandat : IT-utvalget skal være rådgivende utvalg for universitetsledelsen i strategisk- og budsjettmessig sammenheng innen IT-området. Dette innebærer å: ha ansvar for utarbeidelse og revisjon av IT-strategiplaner og årlig vurdere de foreslåtte handlingsplaner gi råd om investeringer til felles tiltak gi råd om prioriteringer innen IT-området medvirke til at Trondheims-miljøet videreutvikles som nasjonalt kraftsenter innen bruk av informasjonsteknologi til undervisning og forskning. 1. Rektor gis fullmakt til å oppnevnte utvalgets medlemmer etter forslag fra enhetene og Studentalltinget. Ved oppnevningen skal det tas hensyn til den kjønnsmessige balansen i utvalget. 2. Universitetsdirektøren bes om å legge fram en årlig rapport om utvalgets arbeid. Medlemmer (14) pr dags dato (Oppnevnt i brev av 2/3-98) Funksjonstid fra 2/3-98 til 31/12-98: ET-fakultetet Professor Steinar Andresen Fakultet for geofag og petr.tek. Fak.dir Birger Hoggen FIM-fakultetet Professor Arnljot Elgsæter (1 of 2) :58:06

28 IT_utvalg Fakultetet for Marin teknikk Professor Bjørnar Pettersen HF-Fakultetet Professor Torbjørn Nordgård SVT-Fakultetet Professor Kristen Ringdal DmF - Førstekonsulent Judith Rødsten VM Konsulent Åse Vanvik UBIT - Infosøk og edb-sjef Aud Lamvik Ass. universitetsdirektør Peter A. Lykke Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap - Professor Eric Monteiro Student Magni Onsøien(vara: Vegar Bøthun) Student Espen Eiesland (Vara: Ingar Glenn Pedersen) IT-sjef Stig O. Johnsen - sekretær Utvalget utpekte professor Bjørnar Pettersen som leder av IT-utvalget Deltakere i IT-utvalget i 1996/97 og møteplan Møteplan - Møtekalender i 1998 og Møteplan/Referater: Onsdag 29/4 Kl:13:15-15:45 Møteplan, Referat Onsdag 3/6 Kl:12:15-15:00 Møteplan, Referat Onsdag 2/9 Kl:13:15-15:45 Møteplan, Referat Ikke tidfestet arbeidsmøte, for egen arbeidsgruppe, forbered budsjett for 1999 Onsdag 18/11 Kl:13:15-15:45, gjennomgang budsjettforslag for Møteplan/Referat Innspill til IT-utvalget: I vedlagte gjestebok kan deltakere i IT-utvalget legge inn saker som de ønsker tatt opp i møtet. Resultater: De viktigste resultatene fra IT-utvalgets arbeide er: Felles handlingsplan for IT-prosjekter ved NTNU (Tidligere handlingsplaner, Plan1997) Forslag til IT-strategi - sammendrag og fullstendig utgave. Årsrapporter Referater Stig Ole Johnsen, IT-sjef (2 of 2) :58:06

29 it-utvalg97 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU IT-utvalget ved NTNU for 1996, 1997 Medlemmer (15) 1. Fak.dir. Birger Hoggen, Fak. for berg-, petroleum og metallurgi - leder 2. Univ. dir. Tor H. Johansen 3. Prof. Lars O. Grande, Inst. for geoteknikk (Vara: A. Emdal) 4. Avd. leder Aud Lamvik, UbiT 5. Prof. Bjørnar Pettersen, Inst. for marin hydrodynamikk 6. Egil I. Aune VM 7. Prof: Reidar Conradi.(Vara Prof.. Bjørn Olstad) Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap 8. Fak Dir Ivar Østerlie, HF, 9. Fak dir. Tor Olaussen, Dmf 10. Prof. Agnar Aamodt, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap 11. Prof. Kristen Ringdal, Inst for sosiologi og statsvitenskap (E. Berge er vara) 12. Student Magni Onsøien(vara: Erik Rian) 13. Student Frode Lundgren (Vara: Ståle M. Olsen) 14. F. konsulent Kristen Gjervan, 15. IT-sjef Stig O. Johnsen - sekretær Møteplan Møtekalender i 1997 Onsdag 19/2 Kl:13:15-15:50. Onsdag 30/4 Kl:13:15-15:50 Onsdag 3/9 Kl:13:15-15:50 Ikke tidfestet arbeidsmøte, for egen arbeidsgruppe, forbered budsjett for 1998 Onsdag 29/10 Kl:13:15-15:50, gjennomgang budsjettforslag for (1 of 2) :58:06

30 it-utvalg97 NTNU ITEA Ansvarlig redaktør: Stig Ole Johnsen Teknisk ansvarlig: Sist endret: (2 of 2) :58:06

31 M9801 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU IT-utvalget ved NTNU - Møteinnkalling og Referat Møteinnkalling Til: ET-fakultetet Professor Steinar Andresen, Fakultet for geofag og petr.tek. Fak.dir Birger Hoggen, FIM-fakultetet Professor Arnljot Elgsæter, Fakultetet for Marin teknikk Professor Bjørnar Pettersen, HF-Fakultetet Professor Torbjørn Nordgård, SVT-Fakultetet Professor Kristen Ringdal, DmF - Førstekonsulent Judith Rødsten, VM Konsulent Åse Vanvik, UBIT - Infosøk og edb-sjef Aud Lamvik, Universitetsdirektør Peter A. Lykke, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap - deltaker ikke utpekt, Student Magni Onsøien(vara: Vegar Bøthun), Student Espen Eiesland (Vara: Ingar Glenn Pedersen) Fra: Stig Ole Johnsen, Dato: Gjelder: Møte 1-98 i IT-utvalget for NTNU, Møtetid: Onsdag 29/4 kl:13:15-15:50 Møtested: Teknostallen- "Drivhuset" Møtepunkter 1. Møtedeltakere (Tilstede og ikke tilstede): 2. Konstituering av møtet, utpeking av leder for IT-utvalget. Vedtak: N.N. ble utpekt til leder av utvalget. 1. Til orientering: Rutiner for utvalget Utvalget har en egen WEB-side hvor møteinnkalling og referat vil bli lagt ut (1 of 11) :58:07

32 M9801 Møteinnkalling vil bli sendt ut ca 1 uke før møtet, og referatene vil bli sendt ut like etter møtene. (Epost og Web vil være det eneste kommunikasjonsmediet som blir benyttet unntatt i det første møtet.) 2. Til orientering: Mandat for utvalget Kollegiet fattet på møtet 28. september 1994 følgende vedtak : 1. Kollegiet vedtar å opprette et IT-utvalg ved Universitetet i Trondheim 2. IT utvalget gis følgende mandat : IT-utvalget skal være rådgivende utvalg for universitetsledelsen i strategisk- og budsjettmessig sammenheng innen IT-området. Dette innebærer å: ha ansvar for utarbeidelse og revisjon av IT-strategiplaner og årlig vurdere de foreslåtte handlingsplaner gi råd om investeringer til felles tiltak gi råd om prioriteringer innen IT-området medvirke til at Trondheims-miljøet videreutvikles som nasjonalt kraftsenter innen bruk av informasjonsteknologi til undervisning og forskning. 1. Rektor gis fullmakt til å oppnevnte utvalgets medlemmer etter forslag fra enhetene og Studentalltinget. Ved oppnevningen skal det tas hensyn til den kjønnsmessige balansen i utvalget. 2. Universitetsdirektøren bes om å legge fram en årlig rapport om utvalgets arbeid. 2. Til orientering: Foreslått IT-strategi Foreslått IT-stratetgi ligger på verdensveven som: I fullstendig versjon som: En enda kortere oppsummering ligger som vedlegg i dette notatet, ref vedlegg Til orientering: Handlingsplan for felles IT-prosjekter 1998 Gjeldende handlingsplan for felles IT-prosjekter 1998, på basis av tidligere handlingsplaner er: (2 of 11) :58:07

33 M9801 Tiltak Status/ Gjenstående 1. Nettutbygging Det gjenstår Ca 25 Mill kr til datanett før spredenettutbyggingen i eksisterende bygningsmasse er fullført. Ut fra vedtatte bevilgningsplan vil spredenett fullføres til 31/ Datapennalet-FagWeb Prosjektet går ut på å få lagt alle fagbeskrivelser ut på Web og å effektivisert øvingsopplegget og kontakt mellom faglærere og student vhj av IT. 3. Fullført saksbehandling Videreføring av handlingsplan via IT-strategi og ORGUT-prosjektet som er under utredning og videreføring av pilotprosjektene EDDIS og NyVri.. 4. Nye, effektive systemer for administrasjonen Studentadministrasjon Økonomistyring, Postjournal/Arkiv Personal/Lønn Tilpassing til fakultetenes og instituttenes behov gjenstår Tilpassing til fakultetenes og instituttenes behov gjenstår Tilpassing til fakultetenes og instituttenes behov gjenstår. Ny versjon som støtter elektronisk saksbehandling vil bli initiert. Ikke initiert 5. Standardisering av basistjenester (inkl. infrastrukturen) -NOS-prosjektet videreføres, dvs spredning av Win- NT løsning for alle fakulteter (som vil bli med) -Sentralisert distribusjon av programvare der vi har sentrale avtaler -Brukerdatabase -Sentral E-post katalog og rutiner rundt dette 6. Tungregning og visualisering -Fase2, prosjekt fra 1999 til 2009, hvor NFR vil sette av 300 Mill kr til tungregning. 7. Nye former for informasjonsspredning Bruk av WEB til informasjons spredning 8.Nye former for opplæring -Løpende støtte, utvikling av basisløsninger og maler Stort behov for opplæring - ikke initiert (3 of 11) :58:07

34 M Brukerstøtte - service senter Stort behov for systematisk brukerstøtte lokalt, igangsetting av IT-service senter for å koordinere innsatsen så godt som mulig 10. År 2000 prosjektet Sørge for at år 2000 ikke få vesentlige konsekvenser for NTNU Fullstendig handlingsplan er dokumentert i: 2. Diskusjon/Informasjon: Prosjekter fra IT-strategien som er forankret i ORGUT I dialog med ORGUT-sekretariatet er to prosjekter fra IT-strategi forankret i ORGUT prosjektet. Det er: "Informasjonssystemprosjektet" som er likt "H3-Fullført saksbehandling" "IT-standardiseringsprosjektet" som er likt "H5- Standardisering av basistjenester" Målsetting for "Informasjonssystemprosjektet" er: "Prosjektet skal bidra til en mer effektiv bruk av IT - teknologi som et ledd i arbeidet med å forenkle og rasjonalisere saksbehandlingssystemer og -rutiner og informasjonsflyt og å lette den alminnelige tilgangen til nytteinformasjon i organisasjonen." Målsetting for H3-"Prosjekt Fullført saksbehandling" er: "Organisasjonsutvikling gjennom etablering av datastøtte til fullført saksbehandling på riktig nivå, samt forståelse for effektiv bruk av IT. Dette innebærer kritisk gjennomgang av rutiner og informasjonsflyt med tanke på behov til etterfølgende ledd i saksbehandlingen. Et viktig element er innføring av datasystemer som understøtter effektiv saksbehandling samt et minimum av konvertering og datalagring. " Målsetting for H7 "Prosjekt Nye former for informasjonsspredning: "Skape effektive rutiner for å gjøre informasjon tilgjengelig på Verdensveven og Internett." Målsetting for prosjektet "IT-standardiseringsprosjektet" er: "Siktemålet med prosjektet er å redusere kostnadene både ved anskaffelse og drifting av ITinfrastruktur og programvare, forenkle opplæring og brukerstøtte, bedre kommunikasjon og (4 of 11) :58:07

35 M9801 mulighet for å utveksle dokumenter. Virkemidlet er å komme fram til en fornuftig standardisering av den "trivielle" IT-strukturen og kontorstøtte programmer som kan gjøres gjeldende for hele NTNU. Brukernes behov skal veie tungt i valg av løsning og det skal åpnes for variasjon der dette et faglig begrunnet. Målet er å redusere kostnadene forbundet med dette området med xx mill kr/20% i løpet av en toårsperiode." Målsetting for prosjektet H5-"Felles standardiserte basistjenester" er: "Reduserte innkjøpskostnader og bedre brukerstøtte skal oppnås ved standardisering på utvalgte løsninger og kostnadsoppfølging over løsningenes levetid. Et standard sett av programvare skal finansieres sentralt. Rutiner for kontroll med antall lisenser og ulike versjoner skal innføres." ORGUT er en svært viktig mekanisme for å få gjennomført handlingsplaner bl.a. fra IT-strategien. Det har vært en konstruktiv dialog med disse prosjektene ved at utarbeidet materiale for IT-strategien og videre arbeide har vært benyttet i ORGUT prosjektene. Orientering om prosjektene. 7. Diskusjon: Møtekalender Forslag til vedtak: Møtekalender i 1998 blir: Onsdag 29/4 Kl:13:15-15:50 Uberammet møte for å ta opp punkter av interesse? Onsdag 2/9 Kl:13:15-15:50 Ikke tidfestet arbeidsmøte, for egen arbeidsgruppe, forbered budsjett for 1999 Onsdag 28/10 Kl:13:15-15:50, gjennomgang budsjettforslag for Eventuelt 9. Oppfølgingspunkter for IT-utvalget (5 of 11) :58:07

36 M9801 Oppgave/Resultat Ansvarlig Måldato 10. Vedlegg-1: Sammendrag - IT strategi og handlingsplan for NTNU En strategiplan beskriver visjoner, mål, strategier og handlingsplaner. Vi har i det følgende trukket ut de viktigste punktene fra strategiplanen, slik at vi kan relatere høringsmerknadene til disse punktene. Innledningsvis kan vi kort oppsummere status for IT ved NTNU, som IT utvalgte oppsummerte: Gjeldende IT-strategi må oppdateres Forandringer kommer Mange studenter har egen PC (over 70%) IT-området ved NTNU er forsømt (Både mht infrastruktur og effektivisering av prosesser) IT-strategi bør nå komme på plass 5.1. Visjon: NTNU skal være et nasjonalt kraftsenter for informasjonsteknologi. Våre IT-løsninger og tilbud skal på NTNUs fagområder tiltrekke seg de dyktigste fagfolk og studenter Strategiske mål- som gir rammebetingelser for planen Følgende strategiske mål, eller rammebetingelser ble skissert: Brukerstyring- brukerbehov skal være styrende for bruk av informasjonsteknologi ved NTNU. IT støtter de faglige mål- det er et mål å ha IT-infrastruktur og IT-medarbeidere både sentralt og lokalt som kan gi støtte til å realisere de faglige mål som utvikles av det enkelte fagmiljø og mellom fagmiljøene.(konteksten her er at dette er et lokalt ansvar). Samhandling mellom fagmiljøene det er et mål å stimulere den IT-faglige utviklingen i det enkelte fagmiljø og å stimulere til samhandling på tvers av fagmiljøene. Variasjonsbredde - det er et mål at NTNU med sin faglige variasjonsbredde blant annet i IT- og ITrelaterte fag, utvikler en langsiktig strategi som nettopp videreutvikler de muligheter som ligger i denne variasjonsbredden. Utfordringen mht å benytte IT som verktøy og refleksjonsobjekt - det er et mål at studentene både skal møte et universitet med de fremste fagmiljø på området og at de gjennom sin utdanning skal bli godt rustet til å møte de utfordringene fremtidens samfunn vil stille dem overfor, både i bruk av IT som redskap og som refleksjonsobjekt. Infrastruktur og IT-medarbeidere som støtter NTNUs oppgaver- det er et mål å ha en IT infrastruktur og IT-medarbeidere som kan støtte at oppgaver både innenfor de enkelte enhetene og mellom disse kan løses på en kostnadseffektiv måte og med høy kvalitet. Det er også et mål å utnytte IT sine muligheter til å styrke kvaliteten på tjenestene som ytes overfor de ulike brukergruppene, både (6 of 11) :58:07

NOTAT. Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0)

NOTAT. Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0) NOTAT Til: IT-utvalget Dato: 17.08.95 Fra: Stig Ole Johnsen, ITEA Arkiv: Kopi: Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0) Vedlagte notat er en kopi/oppsummering

Detaljer

MØTEREFERAT. Jeg vil med dette sende et kort møtereferat, hvor vi renskriver de foilene som ble lagt fram i møtet torsdag 28. og fredag

MØTEREFERAT. Jeg vil med dette sende et kort møtereferat, hvor vi renskriver de foilene som ble lagt fram i møtet torsdag 28. og fredag UNIVERSITETET I TRONDHEIM UNIVERSITETSADMINISTRASJONEN MØTEREFERAT Til: Arnfinn Emdal, (Lars O. Grande), Bjørn Olstad, Birger Hoggen, Kristen Gjervan, Asmund Lien, Agnar Aamodt,Erling Berge, (Kristen Ringdal),

Detaljer

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. Strategien er delt inn i disse områdene: Informasjonsteknologi

Detaljer

NTNU: IT-organisering og kostnader

NTNU: IT-organisering og kostnader NTNU: IT-organisering og kostnader Presentasjon av IT ved NTNU Hva er utfordringene for ei IT-avdeling ved et universitet? Synliggjøring av kostnader, eierskap til applikasjoner, hvem prioriterer? IT-forbedringsarbeidet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

IT-strategi for NTNU

IT-strategi for NTNU IT-strategi for NTNU 2001 2005 Innledning Hva IT-strategien omfatter IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. De strategiske mål

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Handlingsplan for IT ved NTNU

Handlingsplan for IT ved NTNU Handlingsplan 2010-2013 for IT ved NTNU O-sak i styret i desember 2009 1.IKT og læring 2.IT-systemer og forskning 3.Informasjon 4.Administrative systemer 5.Infrastruktur basis IT Handlingsplan IKT og læring

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd.

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd. UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE (USE) Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den: Styresak nr Styredok nr 8 mai 1991 9/91 6/91 /Si!\ Saken gjelder: Opprettelse av

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 31.01.17 Tid: Kl. 16.15 Sted: D9 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 01/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 18.11.15 * Ref-sak 02/16 Saker fra

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

PROSJEKT: INNOVATIV UTDANNING IT Sammenheng, bakgrunn, formål, plan, organisering

PROSJEKT: INNOVATIV UTDANNING IT Sammenheng, bakgrunn, formål, plan, organisering PROSJEKT: INNOVATIV UTDANNING IT Sammenheng, bakgrunn, formål, plan, organisering Virksomhetsmål 5: En utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå Implementere vedtatt politikk og prinsipper

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk Versjon fra 10.10.95 IT-strategi -95 Kartlegging av kompetanse for IT-tekniske fagfolk 1 Formål Dette skjemaet skal kun benyttes til å kartlegge IT-kompetansen til edb-ansvarlige og andre personer som

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

Forslag til IT-strategi for NTNU

Forslag til IT-strategi for NTNU Forslag til IT-strategi for NTNU 2001 2005 Innledning Hva IT-strategien omfatter IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. De strategiske

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse IT-Ledelse, 15.februar Dagens: 1. Kort oppsum. av Ønsket Situasjon 2. Ser nøyere på metoden Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode plassert under Dagens Situasjon, MEN den er høyst anvendelig

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Strategi for universitetets IT-virksomhet

Strategi for universitetets IT-virksomhet Allmøte 16. januar 2014 Strategi for universitetets IT-virksomhet IT-direktør Lars Oftedal Universitetsstyret 11. mars 2014 Diskusjonssak Fokus: Strategiske veivalg og prioriteringer for IT-virksomheten

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som

Detaljer

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. Universitetet i Oslo MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon Referat fra styremøtet i MUSIT 22.09.2015 Møtested: Universitet i Oslo, USIT, Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212. Tilstede: Solveig

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB OMSTILLING AV IT-TJENESTER Ved UiB Endrede rammebetingelser, krav og forventninger gjør omstillinger nødvendig og ønskelig Det pågår en rekke omstillinger i organisasjonen Trekker disse omstillingene i

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

IT i Utdanningen / Innovativ utdanning IT 2015 Litt hva, hvorfor, sammenheger og hvordan Kort orientering på ca 1200 sekunder

IT i Utdanningen / Innovativ utdanning IT 2015 Litt hva, hvorfor, sammenheger og hvordan Kort orientering på ca 1200 sekunder IT i Utdanningen / Innovativ utdanning IT 2015 Litt hva, hvorfor, sammenheger og hvordan Kort orientering på ca 1200 sekunder Tore Indreråk, PL Innovativ Utdanning IT 1 IT i utdanningens plass i systemet

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Styring av IT. IT-handlingsplaner

Styring av IT. IT-handlingsplaner 1 Styring av IT IT-handlingsplaner 2010-2013 2 Strategisk styring Som ekspert kan jeg dette! Trykke her? Vekttallsproduksjon Departementet krever Baseres på åpen kode 3 Bakgrunn Lite styring og koordinering

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Lindis Burheim, eiendomssjef ved NTNU Strategisk eiendomsledelse, 7. januar 2016 Mye mer enn en byggesak

Detaljer

P R O T O K O L L. Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) Ass. universitetsdir. Peter Lykke (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)

P R O T O K O L L. Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) Ass. universitetsdir. Peter Lykke (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2004/57/011.1 10.02.2004 UD/BKR P R O T O K O L L fra Styrets møte 10.02.2004, kl. 09.00 13.45 Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen Til

Detaljer

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Eiendomssjef / fung. leder NTNUs campusprosjekt Lindis Burheim Prosjekt 2015 15. oktober 2015 Mye mer enn en byggesak 2 Campusutvikling

Detaljer

Status og videre planer

Status og videre planer Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Status og videre planer Solstrandsamlingen 21.- 22.april 2005 1 Utviklingsarbeidets målsetning: å legge til rette for en

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.10.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling ved NTNU kvalitetsprogram

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

ITEA - aktuelle seksjoner:

ITEA - aktuelle seksjoner: Drift: ITEA - aktuelle seksjoner: Felles datasaler (Windows og UNIX), felles UNIX tjenermaskiner for ansatte og studenter, installsjon av UNIX programvare (Store). Nett: Datanettet, telefon, e-post (også

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: 25.11.08 SA/eili Arkiv: 2008/12666 Til: Fra: Om: N O T A T Styret Rektor Organisering og styring av Eksperter i team Tilråding 1. NTNUs

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Notat Høringsutkast

Notat Høringsutkast 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Referanse Notat Høringsutkast 2016-04-20 Til: Høringsinstanser ved Fakultet for ingeniørvitenskap Kopi til: Fra: Ingvald Strømmen Signatur: Konklusjon

Detaljer