RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet"

Transkript

1

2 RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en godt utbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter. VIRKSOMHETSIDÉ Ringerike Næringsforum skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. KJERNEVIRKSOMHET - Pådriver (næringslivs-)ombud og næringspolitisk aktør - Tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling - Tilrettelegge nettverksarenaer - Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping / etableringsbistand Ideen bak Ringerike Næringsforum s eksistens; visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet, er og skal være det førende og styrende for alle RNF s aktiviteter. Det skal være mulig å identifisere alt organisasjonen holde på med i lys av hva som er selve ideen med RNF. Den overordnede målsettingen blir på den måten en målestokk på hvor godt vi lykkes. Jo mer vi oppfyller målsettingen, desto bedre har vi lykkes.

3 Daglig leder ser tilbake 2007 må kunne sies å ha vært et relativt normalt år for Ringerike Næringsforum. Det har ikke vært de store utfordringene knyttet til verken økonomi-, organisatoriske- eller andre forhold som har stjålet ekstraordinært mye tid eller virket avsporende på organisasjonen. Administrasjonen er ikke endret verken i forhold til kapasitet eller personer. RNF's finansielle stilling er nå tilbake der den bør være, dvs den er tilfredsstillende. Dette har blitt til ved å orientere seg i retning av det som i sin tid skapte den sunne og sterke finansielle stillingen RNF hadde og har nytt godt av i den restruktueringsperioden vi har bak oss. Slik situasjonen er nå, er vi også tilbake der hvor det ikke var nødvendig å løpe til medlemmene å be om høyere bidrag hvert år. Det er vi naturligvis svært godt fornøyd med. våre finansielle hovedkilder er igjen disse; - Inntekter fra medlemmene (medlemskontingent og serviceavgift) - Prosjekter - Sekretariatstjenester og fremleie av arealer Fortsatt er det og kommer det til å være inntektene fra medlemmene som er den finansielle grunnmuren. Slik bør det da også være i en medlemsorganisasjon. Vi mener fortsatt vi har oppmerksomheten på de sakene medlemmene oppfatter som viktig, selv om noe mer av vår tid går til prosjektrettet arbeid. Vi er opptatt av å utvise en streng kritisk holdning til hvilke type prosjekter vi går inn i. Det skal fortrinnsvis være prosjekter av felles nytteverdi for medlemmene eller ha nytteverdi i et regionalt næringsutviklingsperspektiv. Når det gjelder sekretariatstjenester og framleie av arealer, ser noen at vår sentrale beliggenhet, vårt nettverk og brede kontaktflate, representerer en verdi som de er villig til å betale for. Dette representerer ikke noe stort inntektspotensial, men i den ellers relativt beskjedne økonomien RNF har, kan det være forskjellen på pluss eller minus i regnskapet. Det førende for oss også på dette området, er at det ikke skal være en virksomhet som går på bekostning av medlemmenes interesser. Mer om dette og mer til, kan leses i den årlig reviderte strategiplanen. Styret har i løpet av høsten på en grundig måte gått inn i strategiplanen i forbindelse med den årlige revideringen og rulleringen for neste tre års periode. Selv om hovedstrategiene og grunnideene ligger fast, 3 mener vi at selve dokumentet har fått en høyere kvalitet. Mindre tekst og større grad av konkretisering, tror vi de fleste som leser den vil oppfatte som mer brukervennlig og lettere tilgjengelig. Rådet som ble opprettet i forbindelse med omorganiseringen for godt og vel tre år siden, har det vært utfordrende å få til å virke som ønsket. Gjennom høsten i fjor var dette gjenstand for en prosess hvor både rådet og styret var involvert. Rådet selv konkluderte med at det sannsynligvis er andre løsninger som bedre tar vare på de behovene rådet var ment å fylle. Dette vil det bli arbeidet videre med fremover våren. Ringerikskonferansen 2007 var den tredje i rekken. Selv om det er flere forhold som spiller inn i forhold til dette, synes vi det er belegg for å si at den nå har kommet for å bli. En viktig forutsetning er at vi får sponsorer med oss. Uten deres støtte vil det ikke bli noen Ringerikskonferanse. Evner vi å lage like gode konferanser også i fortsettelsen, tror vi våre gode samarbeidspartnere på sponsorsiden vil stille opp videre. Ringerike Etablerersenter kan for første år på lenge, ikke notere et nytt rekordår. Et godt arbeidsmarked med stor etterspørsel etter arbeidskraft, er nok en medvirkende årsak til at etableringsbølgen har flatet noe ut. Det er imidlertid fortsatt en høy etterspørsel etter RES sine tjenester. Ikke minst er mentoringen en stadig mer populær tjeneste som mange opplever som nyttig. Som den interesse- og utviklingsorganisasjon RNF er, er det viktig å være synlig og delta på de arenaer hvor den alminnelige debatt om næringslivsspørsmål utspiller seg. Det er ikke noe poeng for oss å skulle mene noe om alt mulig, men legge trykket på de saker vi oppfatter som viktig for våre medlemmer. Hvorvidt vi har lykkes med det, overlater vi til andre å bedømme. Vi opplever heldigvis ikke at våre medlemmer kritiserer oss for manglende engasjement og passivitet. Selv om det ligger en betydelig utfordring i å levere nytteverdi til en så bred og sammensatt medlemsmasse som RNF har, synes vi medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i 2007, konkluderte med en gledelig høy grad av tilfredshet med det arbeid RNF gjør. Vel var det forbedringspotensial på enkelte områder, men ikke større og mer uoverkommelig enn at det skal vi kunne rette på. Jan Erik Gjerdbakken daglig leder

4 Regnskap for 2007 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift og medlemskontingent Prosjektinntekter Andre inntenkter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og Finanskostnader Ekstraordinære inntekter ÅRETS RESULTAT Kommentarer til regnskapet For annet år på rad kan RNF legge frem et positivt resultat årets overskudd er på kr ,-. Sett i sammenheng med at det ligger noen år bak oss med til dels betydelige underskudd som har svekket kapitalen i selskapet, er positive resultater viktige. Inntektssiden har økt med 10%. Kostnadssiden med 11,6%. Dette er normalt en foruroligende utvikling, men med full kontroll på kostnadene, er det allikevel udramatisk. Likviditeten i selskapet er så god at det selv med et relativt beskjedent rentenivå, har vært mulig å bokføre om lag kr ,- i kapitalinntekter. Selv om egenkapitalen er styrket med kr ,- (årets resultat + tilført andelskapital), har egenkapitalandelen gått ned pga en økning i totalkapitalen. Alle restmidler av prosjekttilskudd, for ikke avsluttede prosjekter, er ført som kortsiktig gjeld i balansen, og bidrar på den måten til å øke totalkapitalen. STYRET I RNF Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Mabel Lindberg (Norske Skog Follum) (RNF Handel) Ved utgangen av 2007, har selskapet en egenkapital på kr ,- som er 55% av totalkapitalen. RNF s økonomiske stilling er god målt mot de normale økonomiske indikatorer.. Medlemmer Alf E Erevik (Sparebank 1 Ringerike) Andres Lundesgaard (RingeriksSkog) Gro-Helene Eid Skalstad (Quality Hotel Ringerike) Svein Aannestad (Ringerike kommune) Det har i løpet av 2007 vært avholdt 6 styremøter totalt 44 saker har vært behandlet. Generalforsamling ble avholdt 17. april RingeriksKonferansen ble gjennomført 11. oktober. Varamedlemmer Erik Fred Mathiessen John Naustdal Administrasjon Jan Erik Gjerdbakken Grete Bondehagen (Hønefoss Sparebank) (Statens Kartverk) (daglig leder) (sekretariatsleder) RÅDET I RNF Rådsleder Andreas Groseth (Primærnæringen) Medlemmer: Kirsten Strand Korgerud (Vikarhjelpen) Jan Erik Solbakken (Norske Skog Follum) Martin Molandsveen (DNB Nor) Tore Nordby (Eikli AS, nå: Menova) Christian Grønsleth (Gjesvold Gård) Terje Andersen (ETC) Asle Oppen (Oppen Gård) Anne Bratvold (RNF Handel) Lars Olsen (Ringerike kommune) Ståle Tangestuen (Hole kommune) Per Stamnes (RNFs Mentorgruppe) Styret i RNF

5 Styreleder har ordet Høringsfrist er satt til ultimo april, og politikerne skal først ved årsslutt legge fram endelig plan for perioden Vi har også jobbet tett mot politikere i Ringerike og Hole for å sikre et forpliktende helhetlig arbeid med næringsutvikling i regionen. I etterkant av valget har det vist seg at spesielt ny politisk ledelse i Ringerike tydelig har frontet en slik linje. Blant annet er det besluttet å etablere en næringsplan for Ringerike. Bra! RNF er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å etablere samarbeidsarenaer, påvirke politikere og andre ift rammebetingelser som er viktig for medlemmene og utvikling av næringslivet i regionen. Vi oppfatter at det arbeidet som er gjort i 2007 fullt faller innenfor disse rammene, og legger opp til at engasjerte medlemmer i 2008 skal bidra til ytterligere trykk for RNF er avsluttet med god kontroll på økonomien. Mye innsats er gjort knyttet til etablering av prosjekter og finansiering av disse. Framover er nok dette en riktig vei å gå. Styret har foruten å fokusere på økonomistyring, hatt prosjektoppfølging, oppfølging av medlemsundersøkelsen, medlemsrekruttering og strategi- /organisasjonsutvikling som sentrale tema. Herved går oppfordringen til våre medlemmer og potensielle medlemmer engasjer dere! På den måten får vi fram sakene som er viktigst for oss. Wenche Ravlo styreleder Det har gjennom året vært diskusjoner omkring organisasjonsmodellen til RNF. Modellen med et Råd og et Styre er krevende, og som vi erfarer ikke enkel å utnytte optimalt. I styrets arbeid med strategi er det derfor brukt tid på å vurdere en riktig framtidig organisasjonsstruktur. Her har også Rådet vært involvert. I organisasjonsarbeid er det ofte slik at pendelen svinger langt før den stabiliserer seg. Vi håper at en tilfredsstillende løsning nå kan foreslås. Årsmøtet skal uansett beslutte endelig modell. På prosjektsiden har High-tech utviklingen på Eggemoen og Reiselivsprosjektet tatt en del tid. Ellers har vi samarbeidet tett med NHO Buskerud i påvirkningsarbeidet med å få E16 høyt prioritert i nasjonal transportplan. De statlige transportetatene og Avinors forslag til ny Nasjonal Transportplan som ble lagt fram 17. januar-08 var ikke oppløftende for E16 sin del. Det betyr ikke at vi gir opp. 5

6 Rådsleder har ordet I tillegg har rådsmedlemmene fått en løpende orientering om sentrale saker i vårt område. Det må være offensivt å ta konsekvensen og søke etter alternative løsninger der hvor det viser seg at ting ikke fungerer etter sin hensikt. Ingen skal være i tvile om at det er det som har vært vår drivkraft i den prosessen som har ledet opp til denne tilrådningen. Min klare oppfatning av organisasjonen er: I fjorårets årsmelding startet jeg min orientering med følgende: I RNF`s strategiplan står det: Rådet skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som gjelder næringspolitiske - og strategiske spørsmål, i saker som angår næringslivets rammebetingelser og generelt i forhold til RNF`s virksomhet. Det er nå utarbeidet og vedtatt ny strategiplan, med rådets velsignelse. Der er rådet ikke nevnt. Bakgrunnen for dette er at det foreslås for årsmøtet at rådet legges ned. Hvorfor en så defensiv løsning på noe som skulle være organisasjonens vitale organ? Daglig leder og rådsleder har gjennom året arbeidet aktivt med å få til den ønskede vitaliteten uten at hverken vi eller rådet for øvrig har følt at vi har lykkes. Derfor har vi funnet at det må være riktig å søke etter andre løsninger for å få den ønskede kreativitet til å blomstre. Defensivt vil kanskje noen si? Kontakten mellom ledelse og medlemmer er en utfordring i de fleste organisasjoner så også i RNF. Vi står fortsatt foran utfordringer her. Samhandling på tvers av - og mellom ulike bransjer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner bør vektlegges tungt. En økt bruk av faggrupperingene bør igjen vurderes. Videre har en sett at bruk av ad-hoc grupper kan være en god løsning for en del saker, og dette kan brukes mer. Og ikke minst det er opp til medlemmene eller medlemsgrupperinger og aktivt bruke organisasjonen en er medlem av. Av saker som rådet har engasjert seg i siste år er blant annet E16, scenario 2002, reiselivsprosjektet, byforskjønnelse, medlemsbehov (styrke aktivitetene), treffpunkt, kurs / seminarer. -RNF er en spennende arena for idèmyldring og utvikling av både egne og felles interesser. -Gjennom integrering i kreative miljøer kan det skapes felles arenaer til nytte for hver enkelt aktør. -Tunge prosjekter i regionen bør kanaliseres gjennom RNF. Hvis styre og administrasjon aktivt bruker de mulighetene som finnes, vil det kunne gi en minst like god organisasjon videre - og sannsynligvis mer effektiv. Lykke til videre med å være den sentrale utviklingsaktør for næringslivet på Ringerike! Andreas Groseth rådsleder 6

7 Aktiviteter, engasjement og prosjekter AKTIVITETER Vi skrev i fjorårets beretning at treffpunktene hadde vist en synkende oppslutning og at vi på slutten av 2006 derfor tok en timeout. Samtidig fikk en gruppe utgått fra rådet i oppdrag å se på hvordan denne medlemsrettede aktiviteten kunne revitaliseres. Treffpunkt gjenoppsto i ny fasong våren Den nye fasongen innebar at arrangementene ble lagt ut i bedriftene hvor oppstarten var å spise en god frokost. Med rette kunne vi nå kalle det for frokostmøter. NIMI på Helgelandsmoen, Ugland IT Group og Viken Skog ble besøkt. NIMI og Ugland IT Group som relativt ferske bedrifter i vår region, og Viken Skog i nybygget spennende kontorbygg på Hvervenmoen. Foruten den uformelle gode samtalen ved frokostbordet, fikk deltakerne anledning til å bli bedre kjent med vertskapsbedriftens virksomhet. Et snitt på nærmere 25 deltakere synes vi det var grunn til å være tilfreds med etter en periode med svak deltakelse. Vi tenker å fortsette med dette mønsteret også i 08 selv om det kan bli noen møter inne i mellom, med en litt annen profil var lokalvalg år og det kunne vi naturligvis ikke la gå upåaktet hen. For en lokal næringslivsorganisasjon er resultat av lokalvalg viktig. Lokalpolitikere som er opptatt av det lokale næringslivs vilkår, utviklingsmuligheter og nyskapende næringsutvikling, er særdeles viktig. Det er så alt for vanlig at politikere tar for gitt at næringslivet utvikler seg helt uavhengig av den politikken som føres. Derfor inviterte vi sammen med NHO Buskerud, alle listetoppene i Hole og Ringerike til valgmøte på tema næringspolitikk. Selv om valgkamp er valgkamp, kom det allikevel frem meninger og synspunkter som bar bud om stor vilje til både å lytte til næringslivet og ha fokus på næringsutvikling. Det tok da heller ikke mange dagene etter at valgresultatet var kjent og den nye politiske styringskonstellasjonen var på plass, før vi innledet dialogen med dem. En dialog som utvikler seg i den retning de lovet lydhøre og opptatt av næringsutvikling. Turistinformasjonen dette året var en blåkopi av fjoråret med informasjonssatellitter på bensinstasjoner og kiosker, 24 timers turistinformasjon på Quality Hotell Ringerike samt det ambulerende turistkontoret vi rigget i samarbeid med Ringerikes Blads sommerpatrulje. RNF s informasjonsorgan, Ringvirkninger, kom som lovet ut flere ganger dette året enn året før, 5 utgivelser i år mot 3 i fjor. Vi arbeider med nye spennende ting på informasjonssiden, som vil bli lansert i Vår mest omfattende aktivitet, om vi ser bort fra det som kommer under kategorien prosjekter, er utvilsomt Ringerikskonferansen. Selv om vi mottar god og nyttig hjelp under veis, er det definitivt den enkeltaktiviteten RNF s administrasjon bruker mest tid på. Det synes vi er både morsomt og inspirerende når vi får så mange lovord om arrangementet. Årets konferanse var intet unntak i så måte. Inspirerende er det også å ha så mange positive og velvillig innstilte samarbeidspartnere på sponsorsiden. Uten dem kunne vi ikke ha tatt et slik løft. En stor takk til dere alle. Det er gjennomført en relativt omfattende undersøkelse blant medlemmene det siste året. For ikke å komme i en situasjon som du spør får du svar, engasjerte vi en ekstern konsulent til å gjennomføre undersøkelsen og analysen av svarene. Undersøkelsen oppnådde en svarprosent på ca 35, hvilket ikke er mer enn ok. Vi skulle svært gjerne hatt over 50%. Undersøkelsen er allikevel relevant og god nok til bruk i vårt forbedringsarbeid. Som høringsinstans til kommunale planer, har vi gitt høringsuttalelser til Kommuneplanens samfunnsdel. Riksvei 35 gjennom byen og for E16 parsellen Bjørgum - Skaret. Noen av våre innspill til Kommuneplanens samfunnsdel er reflektert i den endelige planen. Planprosessen for ny vei gjennom byen stoppet mer eller mindre opp under valgkampen og har siden hatt liten bevegelse, så langt vi kjenner til. ENGASJEMENT Det er i all hovedsak veisaker som har stått på vår engasjementliste dette året. Store og langsiktige veiprosjekter som E16 Sandvika Hønefoss og tre mer lokale prosjekter - Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg, ny bru på Fylkesvei 174 på Sokna og ny Riksvei 35 gjennom byen.. Vi har verken glemt eller unnlatt å opprettholde vårt engasjement for Follums fremtid. Vårt Follumengasjement har imidlertid skiftet litt karakter. I tillegg til at vi på grunn av Follums enorme betydning for denne regionen, har fortsatt vårt engasjement for en fremtidig drift av størst mulig omfang, har vi også engasjert oss innenfor 7

8 en ny dimensjon, nemlig en viktig og nødvendig omstilling vi mener Follum uansett må gjennom. Biomasseprosjektet er et stikkord her, og det vil vi komme mer tilbake til utover i Brua på fylkesvei 174 over Bergensbanen på Sokna var i følge vegvesenet, overbelastet over så lang tid at de så seg nødt til å legge sterke akselastrestriksjoner på trafikken over brua. Dette kunne fått store konsekvenser for tømmer- og annen næringstransport som normalt går over denne brua. Det er sannsynligvis en av de bruene i regionen, hvor det transporteres flest kubikkmeter tømmer over. Konsekvensene for Soknabruket og Follum kunne blitt følbare hvis situasjonen hadde vedvart over lang tid. Dette skjønte heldigvis fylkespolitikerne. Vi mener vi klarte å sannsynliggjøre ulempene og bruas betydning på en slik måte at selv om det i utgangspunktet ikke var penger til utbedring, ble det bevilget penger til bygging av ny bru. Den åpnet for normal trafikk i slutten av oktober. Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg som i realiteten var ferdig planlagt og klar for byggestart, fikk stoppordre og planene ble tilbakekalt. Veien var planlagt bygget med en annen veibredde (8m) enn Sokna Ørgenvika prosjektet (10 m). Dette så man det uheldige i og stoppet den videre fremdrift. Samtidig ble det varslet en relativt betydelig utsettelse av prosjektet. Vi engasjerte oss og satte trykk på kommunens politiske ledelse. De tok saken på alvor og gikk i dialog med vegvesenet. Den lykkelige utgangen ble at omreguleringen ble gjennomført og nye planer laget på rekord tid. Nå er det foreslått bevilget penger slik at prosjektet kan påbegynnes i E16 er på mange måter i ferd med å gå inn i en skjebnetid. Når dette leses er det kjent hva transportetatene har spilt opp som forslag til neste Nasjonal Transportplan (NTP). Særlig er det Vegvesenets forslag som er interessant for oss. Forslaget innebærer at det aller meste av pengene er foreslått å skulle gå til vedlikehold. En uakseptabel liten andel er foreslått til investeringer. Det betyr at om forslaget blir stående, lider E16 samme skjebne som de aller fleste andre nybyggerprosjekter. De får ingen penger til sine prosjekter. Ingen er uenig i at det er stort etterslep på helt nødvendig vedlikehold, men helt nødvendige investeringer kan ikke stoppes og skyves inn i evigheten av den grunn. Det er ingen av våre engasjement som opptar oss mer enn dette. Vi har brukt og vi kommer til å bruke svært mye tid på E16 saken fremover. Skjebnetiden er 2008 med sine milepeler i forhold til prosessen som skal lede frem til den endelige NTP for perioden Vi jobber med E16 i forhold til flere organisasjoner og instanser; Vegvesenet både på distriktsnivå og i forhold til prosjektledelsen for E16, NHO Buskerud har vi tette relasjoner til og vi har jevnlig kontakt med både kommunepolitikere og fylkespolitikere. For øvrig gjør vi alltid oppmerksom på regionenes behov for infrastrukturutbygging, med spesielt fokus på E16, når vi møter rikspolitikere. Dette året har vi fått anledning til å terpe budskapet overfor Arbeiderpartiets finansfraksjon og Buskerudbenken. Dessverre tillot ikke tiden at vi fikk slippe til da Transport- og kommunikasjonskomiteen var på besøk. På den lokale arena har vi skrevet flere kronikker hvor forhold knyttet til E16 har vært tema. Vi har gitt høringsuttalelse til kommunedelplanen for parsellen Bjørum Skaret og vi har som medlem av referansegruppen for planprosessen for strekningen Skaret Hønefoss, vært på et to dagers planseminar i regi av Vegregion Sør. Våren 2008 skal vi gi vår uttalelse på det fremlagte NTP-forslaget overfor fylkeskommunen. I den prosessen samordner vi våre argumenter mest mulig med kommunene, NHO og andre interessegrupper. Vårt arbeidsmål for E16 i 2008, er 1) å få økt rammene til investeringer 2) få parsellen Bjørum Skaret inn i første fireårsperiode av NTP. Strekningen Skaret Hønefoss vil vi arbeide med frem mot neste rullering av NTP. Da er kommunedelplaner og reguleringsplaner forhåpentligvis kommet så langt at den delen av veien kan påbegynnes i første del av neste NTP-periode. Riksvei 35 gjennom Hønefoss Dette veiprosjektet ble i praksis stoppet av politikerne i valgkampen. Kommunedelplan med konsekvensutredning foreligger for det alternativet som frem til da var ansett som mest realistisk - Avlastning vest. Selv om saken og planene fortsatt lever i de kommunale korridorene, fortoner det seg for utenforstående som om det er total stillstand. Trafikken øker, køene og korken i sentrum blir større og større, kollektivtrafikken kommer ikke frem og det meste av utbygging i sentrum stopper opp på grunn av ikke tilfredsstillende trafikkløsninger. Dette vil få økt oppmerksomhet fra vår side framover. 8

9 PROSJEKTER Vår definisjon på prosjekter, om vi ser bort fra Ringerikskonferansen som står på egne ben, er eksternt finansierte aktiviteter. I tillegg til at sluttrapporten for Scenarioprosjektet ble ferdigstilt, har vi arbeidet med to større prosjekter i 2007 utvikling av Eggemoen som et high-tech industripark og etablering av et reiselivsselskap (Destinasjon Ringerike). Scenarioprosjektet Dette prosjektet ble relativt fyldig omtalt i fjorårets beretning. Vi avsluttet fjorårets omtale av prosjektet med hva nå? Hva skal det brukes til? Et av scenariene - det mest offensive og fremtidsrettede, beskriver en situasjon hvor det blant annet satses på ny kunnskaps- og teknologibasert industri. Prosjektet Eggemoen High-tech er en direkte konsekvens og videreføring av Scenarieprosjektet For øvrig synes vi det er gledelig å registrere at rapporten brukes og refereres til i ulike sammenhenger. Eggemoen High-tech industripark Vårt prosjekt er tydelig definert i forhold til den rolle utbyggeren har opp mot flytting og reetablering av sin kjernevirksomhet på Eggemoen. Vår rolle er sammen med eier av området, å bidra til at det blir etablert nye virksomheter i regionen i et industrimiljø preget av teknologi- og kompetanse. Å utvikle flyplassen kan bli både et selvstendig interessant næringsutviklingsprosjekt, men den vil også kunne være et aktivum for å tiltrekke seg internasjonalt orienterte bedrifter. Sent på året i fjor ble det etablert dialog med den første reelle interessenten, med sikte på en mulig etablering på Eggemoen. Hvordan det nå enn måtte ende i dette tilfelle, har dialogen med den potensielle nyetablereren, gitt en bekreftelse på at vi sammen med eier og utvikler av området, har tenkt riktig når vi har ment at det her kan skje noe av betydelig størrelse for næringsutviklingen i regionen. Reiselivsselskap Er et prosjekt det er jobbet lenge og grundig med. Dette året har prosjektet hatt fokus på de konkrete aktiviteter og den prosessen som skulle ende opp i selve etableringen og den formelle stiftelsen av et reiselivsselskap. Det har nemlig ligget som en svært viktig forutsetning gjennom hele prosessen, at et selskap eid og styrt av aktørene selv, skulle etableres. Med en porsjon lærdom fra historien, har det vært viktig å ikke definere det som et RNF-prosjekt. Forutsetningen er at RNF s direkte engasjement opphører fra det tidspunkt selskapet er stiftet og styret er valgt. For å sikre at vi hadde riktig kompetanse og tyngde i prosessen, engasjerte vi konsulentselskapet Norsk Turistutvikling på Lillehammer. De har gjort en grundig og relevant jobb i forhold til hva som var prosjektets mål. De mange som har vært involvert under veis, har uttrykt stor tillit til det arbeid og den prosessen de har vært involvert i. Alle signaler har entydig vært, gå videre, hvilket vi har gjort. Vi har gått videre helt til vi på tampen av året sendte de nødvendige finansieringssøknadene til henholdsvis Hole kommune, Ringerike kommune og regionrådet for Ringeriksregionen. Sammen med de private interessentene og næringene, er dette trepartssamarbeidet, det finansielle grunnlaget for etableringen og driften av selskapet i de første tre årene. Siden søknadene ikke er ferdigbehandlet, er det ikke mulig å si med sikkerhet om finansieringen faktisk kommer på plass og et reiselivsselskap for Ringerike og Hole blir en realitet. RINGERIKE ETABLERERSENTER 2007 har vært et aktivt år med basisoppgaver som individuell veiledning av etablerere, gjennomføring av kurs og nettverksmøter i tillegg til nye engasjement med eksterne samarbeidspartnere bl.a. HiBu-prosjektet: Omstilling og partnerskap i Ringeriksregionen hvor veileder har deltatt i styringsgruppen og to prosjektgrupper. Den ene prosjektgruppen har videreutviklet et studiekurs innen etablering og innovasjon. Fullført kurs gir 15 studiepoeng, men det er mulig å velge ut enkelte deler som er interessante for etablerere. Veileder har deltatt i undervisningen med salgskurs for studentene. Den andre prosjektgruppen arbeider med å starte en dessentral inkubator på Ringerike under høyskoleinkubatoren Driv på Kongsberg. Det vil bli etablert to inkubatorplasser i tilknytning til RNF. RES, RNF, HiBu og Driv vil bruke tiden fremover til å komme i dialog med interesserte medspillere. Målet er et samarbeid med det etablerte næringsliv for å finne gode ideer som egner seg for utvikling i inkubator. 9

10 BTV-Nettverkskreditt RES har deltatt i prosjektet BTV-NK og hatt hovedansvar for delprosjekt innen utvikling av mentorgrupper i de tre fylkene, samt kompetanseutvikling for medlemmene. Høsten 2007 var RES arrangør av årets NK-konferanse. Konferansen, som samlet ca 80 deltakere, ble holdt på Klækken Hotell og var god reklame for Ringerike. RES aktivitet i 2007 Antall henvendelser har vært 164 personer (91 menn og 73 kvinner) noe mindre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak et strammere arbeidsmarked. Blant de som har vært kontakt med RES er det etablert hele 115 foretak. Det er totalt bevilget kr ,- i etablererstipend til vår region, i hovedsak fra Innovasjon Norge. I tillegg blir en del etablerere støttet av NAV med dagpenger i utviklings- og etableringsfasen. Næringsfaglige vurderinger av etablerere støttes av NAV, og gjennomføres på vegne av kommunene. I 2007 har det vært foretatt 40 vurderinger, omtrent som året før. Næringsfaglige vurderinger foretas etter et nytt system som etter hva vi er kjent med, er spesielt for Ringerike. Det gis tett oppfølging og målet er å gi etablererne et best mulig grunnlag for etableringen. Etablererkurs tilbys vår og høst - i år med 800 kurstimer fordelt på to etablererkurs og et salgskurs. Nettverkskvelder. Det har vært to nettverkskvelder i 2007 med bra deltakelse. Spesielt vellykket var samlingen med Bjørn Kjos. Mentorgruppen utvikler seg positivt og har i år hatt 18 etablerere i sitt system. Mentorene våre er meget verdifulle og bidrar til å gjøre tilbudet komplett. Selv om mentorene i hovedsak kommer fra Ringerike, er tjenesten tilgjengelig for etablerere fra Ringerike, Hole og Jevnaker. Mentorordningen har vakt positiv oppmerksomhet og RES har vært involvert i etableringen av tilsvarende tilbud i Grenland, Larvik og Drammen. RES har også vært arrangør av to kompetansekurs for mentorer i BTV-regionen.. Et på Nøtterøy og et på Klækken Hotell. Videre drift av RES RES har et stort trykk fra etablerere. I dag er arbeidet i hovedsak rettet mot utviklingsfasen, men erfaringsmessig er det behov for oppfølging også i de første driftsårene. Samtidig vil etableringen av en inkubator kreve mer tid fra veileder. Det legges derfor opp til å øke engasjementet til veileder til 80 % stilling i Kostnadsøkningen i 08 dekkes av Innovasjon Norge og Buskerud Fylkeskommune tilskudd fra kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker opprettholdes på samme nivå som tidligere. Vi benytter anledningen til å takke for det gode samarbeidet både med Innovasjon Norge, NAV, de tre kommunene, Buskerud fylkeskommune og ikke minst; mentorene våre og de lokale sparebankene. Et helhetlig og profesjonelt tilbud til etablererne, er et viktig bidrag til positiv næringsutvikling på Ringerike. MEDLEMSUTVIKLING I likhet med de siste årene, har 2007 vært et tilnærmet status quo år når det gjelder utvikling i antall medlemmer. Vi legger ikke skjul på at det fortsatt er bedrifter der ute vi gjerne skulle hatt som medlemmer. En regional næringslivsforening i en relativt liten region som vår, bør ha oppslutning fra minst 80% av bedriftene. Det viser seg å være vanskelig å beregne det helt eksakt, men om det er et stykke igjen på antallssiden, er det vår påstand at medlemsmassen representerer minst 70% av sysselsettingen. RNF har høy medlemsandel i de aller fleste bransjer og næringer, men det er særlig industribedriftene som i for stor grad, glimrer med sitt fravær. Det til tross for at det var daværende Ringerike Industriforening som gikk i bresjen for å opprette Ringerike Næringsforum. Vel, er det slik at industrien vår i stor grad har utviklet seg til å bli en filialindustri, eiet av internasjonale konsern med hovedkontor langt unna Ringerike. Allikevel er vi uærbødige nok til å mene at industribedriftene burde kjenne sitt lokale medansvar og se på det som en uskreven lov eller plikt, å være med og ta sin del av ansvaret for å utvikle den næringsregionen de hører hjemme i. Det ble gjennomført en undersøkelse i fjor, mot noen utvalgt ikke medlemsbedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført som intervjuer av daglig leder. Ideen var å få kunnskap om hvorfor de står utenfor og hva som eventuelt skulle til for at de gikk inn i RNF. Med et par hedelige unntak viste svarene at det var liten kunnskap og innsikt i hva RNF arbeider med, eller for den saks skyld om næringslivsforeninger generelt. Da blir svarene lett av typen har ikke tid til å engasjere meg, jeg bor ikke her, for dyrt, kundene våre er utenfor Ringerike, kunne like gjerne vært lokalisert et annet sted, hva har jeg igjen for det osv. Vi akter allikevel ikke å gi opp. Å styrke medlemsmassen og dermed organisasjonens legitimitet og betydning, vil alltid være en høyt prioritert oppgave. 10

11 Vi møtes til årets Ringerikskonferanse 14. OKTOBER 2008

12 Ringerike Næringsforum - Hønefoss Bru 1b Hønefoss Tlf: E-post: - Web: Menova grafisk - Hønefoss

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Prosjektrapport nr. 16/2006 Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari Nesje, Morten Jeppesen og Helge Røed Tittel Forfattere Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud. LARS UELAND KOBRO og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud. LARS UELAND KOBRO og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL En etablert etableringstjeneste Utredning av etablerertjenesten i Buskerud LARS UELAND KOBRO og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 36/2014 Tittel: En etablert etableringstjeneste Undertittel: Utredning

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst

Telemarksforsking-Bø. EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst Av Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø Jon Ivar Stakkeland TF-notat nr 2/2007 1.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer