RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet"

Transkript

1

2 RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en godt utbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter. VIRKSOMHETSIDÉ Ringerike Næringsforum skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. KJERNEVIRKSOMHET - Pådriver (næringslivs-)ombud og næringspolitisk aktør - Tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling - Tilrettelegge nettverksarenaer - Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping / etableringsbistand Ideen bak Ringerike Næringsforum s eksistens; visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet, er og skal være det førende og styrende for alle RNF s aktiviteter. Det skal være mulig å identifisere alt organisasjonen holde på med i lys av hva som er selve ideen med RNF. Den overordnede målsettingen blir på den måten en målestokk på hvor godt vi lykkes. Jo mer vi oppfyller målsettingen, desto bedre har vi lykkes.

3 Daglig leder ser tilbake 2007 må kunne sies å ha vært et relativt normalt år for Ringerike Næringsforum. Det har ikke vært de store utfordringene knyttet til verken økonomi-, organisatoriske- eller andre forhold som har stjålet ekstraordinært mye tid eller virket avsporende på organisasjonen. Administrasjonen er ikke endret verken i forhold til kapasitet eller personer. RNF's finansielle stilling er nå tilbake der den bør være, dvs den er tilfredsstillende. Dette har blitt til ved å orientere seg i retning av det som i sin tid skapte den sunne og sterke finansielle stillingen RNF hadde og har nytt godt av i den restruktueringsperioden vi har bak oss. Slik situasjonen er nå, er vi også tilbake der hvor det ikke var nødvendig å løpe til medlemmene å be om høyere bidrag hvert år. Det er vi naturligvis svært godt fornøyd med. våre finansielle hovedkilder er igjen disse; - Inntekter fra medlemmene (medlemskontingent og serviceavgift) - Prosjekter - Sekretariatstjenester og fremleie av arealer Fortsatt er det og kommer det til å være inntektene fra medlemmene som er den finansielle grunnmuren. Slik bør det da også være i en medlemsorganisasjon. Vi mener fortsatt vi har oppmerksomheten på de sakene medlemmene oppfatter som viktig, selv om noe mer av vår tid går til prosjektrettet arbeid. Vi er opptatt av å utvise en streng kritisk holdning til hvilke type prosjekter vi går inn i. Det skal fortrinnsvis være prosjekter av felles nytteverdi for medlemmene eller ha nytteverdi i et regionalt næringsutviklingsperspektiv. Når det gjelder sekretariatstjenester og framleie av arealer, ser noen at vår sentrale beliggenhet, vårt nettverk og brede kontaktflate, representerer en verdi som de er villig til å betale for. Dette representerer ikke noe stort inntektspotensial, men i den ellers relativt beskjedne økonomien RNF har, kan det være forskjellen på pluss eller minus i regnskapet. Det førende for oss også på dette området, er at det ikke skal være en virksomhet som går på bekostning av medlemmenes interesser. Mer om dette og mer til, kan leses i den årlig reviderte strategiplanen. Styret har i løpet av høsten på en grundig måte gått inn i strategiplanen i forbindelse med den årlige revideringen og rulleringen for neste tre års periode. Selv om hovedstrategiene og grunnideene ligger fast, 3 mener vi at selve dokumentet har fått en høyere kvalitet. Mindre tekst og større grad av konkretisering, tror vi de fleste som leser den vil oppfatte som mer brukervennlig og lettere tilgjengelig. Rådet som ble opprettet i forbindelse med omorganiseringen for godt og vel tre år siden, har det vært utfordrende å få til å virke som ønsket. Gjennom høsten i fjor var dette gjenstand for en prosess hvor både rådet og styret var involvert. Rådet selv konkluderte med at det sannsynligvis er andre løsninger som bedre tar vare på de behovene rådet var ment å fylle. Dette vil det bli arbeidet videre med fremover våren. Ringerikskonferansen 2007 var den tredje i rekken. Selv om det er flere forhold som spiller inn i forhold til dette, synes vi det er belegg for å si at den nå har kommet for å bli. En viktig forutsetning er at vi får sponsorer med oss. Uten deres støtte vil det ikke bli noen Ringerikskonferanse. Evner vi å lage like gode konferanser også i fortsettelsen, tror vi våre gode samarbeidspartnere på sponsorsiden vil stille opp videre. Ringerike Etablerersenter kan for første år på lenge, ikke notere et nytt rekordår. Et godt arbeidsmarked med stor etterspørsel etter arbeidskraft, er nok en medvirkende årsak til at etableringsbølgen har flatet noe ut. Det er imidlertid fortsatt en høy etterspørsel etter RES sine tjenester. Ikke minst er mentoringen en stadig mer populær tjeneste som mange opplever som nyttig. Som den interesse- og utviklingsorganisasjon RNF er, er det viktig å være synlig og delta på de arenaer hvor den alminnelige debatt om næringslivsspørsmål utspiller seg. Det er ikke noe poeng for oss å skulle mene noe om alt mulig, men legge trykket på de saker vi oppfatter som viktig for våre medlemmer. Hvorvidt vi har lykkes med det, overlater vi til andre å bedømme. Vi opplever heldigvis ikke at våre medlemmer kritiserer oss for manglende engasjement og passivitet. Selv om det ligger en betydelig utfordring i å levere nytteverdi til en så bred og sammensatt medlemsmasse som RNF har, synes vi medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i 2007, konkluderte med en gledelig høy grad av tilfredshet med det arbeid RNF gjør. Vel var det forbedringspotensial på enkelte områder, men ikke større og mer uoverkommelig enn at det skal vi kunne rette på. Jan Erik Gjerdbakken daglig leder

4 Regnskap for 2007 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift og medlemskontingent Prosjektinntekter Andre inntenkter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og Finanskostnader Ekstraordinære inntekter ÅRETS RESULTAT Kommentarer til regnskapet For annet år på rad kan RNF legge frem et positivt resultat årets overskudd er på kr ,-. Sett i sammenheng med at det ligger noen år bak oss med til dels betydelige underskudd som har svekket kapitalen i selskapet, er positive resultater viktige. Inntektssiden har økt med 10%. Kostnadssiden med 11,6%. Dette er normalt en foruroligende utvikling, men med full kontroll på kostnadene, er det allikevel udramatisk. Likviditeten i selskapet er så god at det selv med et relativt beskjedent rentenivå, har vært mulig å bokføre om lag kr ,- i kapitalinntekter. Selv om egenkapitalen er styrket med kr ,- (årets resultat + tilført andelskapital), har egenkapitalandelen gått ned pga en økning i totalkapitalen. Alle restmidler av prosjekttilskudd, for ikke avsluttede prosjekter, er ført som kortsiktig gjeld i balansen, og bidrar på den måten til å øke totalkapitalen. STYRET I RNF Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Mabel Lindberg (Norske Skog Follum) (RNF Handel) Ved utgangen av 2007, har selskapet en egenkapital på kr ,- som er 55% av totalkapitalen. RNF s økonomiske stilling er god målt mot de normale økonomiske indikatorer.. Medlemmer Alf E Erevik (Sparebank 1 Ringerike) Andres Lundesgaard (RingeriksSkog) Gro-Helene Eid Skalstad (Quality Hotel Ringerike) Svein Aannestad (Ringerike kommune) Det har i løpet av 2007 vært avholdt 6 styremøter totalt 44 saker har vært behandlet. Generalforsamling ble avholdt 17. april RingeriksKonferansen ble gjennomført 11. oktober. Varamedlemmer Erik Fred Mathiessen John Naustdal Administrasjon Jan Erik Gjerdbakken Grete Bondehagen (Hønefoss Sparebank) (Statens Kartverk) (daglig leder) (sekretariatsleder) RÅDET I RNF Rådsleder Andreas Groseth (Primærnæringen) Medlemmer: Kirsten Strand Korgerud (Vikarhjelpen) Jan Erik Solbakken (Norske Skog Follum) Martin Molandsveen (DNB Nor) Tore Nordby (Eikli AS, nå: Menova) Christian Grønsleth (Gjesvold Gård) Terje Andersen (ETC) Asle Oppen (Oppen Gård) Anne Bratvold (RNF Handel) Lars Olsen (Ringerike kommune) Ståle Tangestuen (Hole kommune) Per Stamnes (RNFs Mentorgruppe) Styret i RNF

5 Styreleder har ordet Høringsfrist er satt til ultimo april, og politikerne skal først ved årsslutt legge fram endelig plan for perioden Vi har også jobbet tett mot politikere i Ringerike og Hole for å sikre et forpliktende helhetlig arbeid med næringsutvikling i regionen. I etterkant av valget har det vist seg at spesielt ny politisk ledelse i Ringerike tydelig har frontet en slik linje. Blant annet er det besluttet å etablere en næringsplan for Ringerike. Bra! RNF er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å etablere samarbeidsarenaer, påvirke politikere og andre ift rammebetingelser som er viktig for medlemmene og utvikling av næringslivet i regionen. Vi oppfatter at det arbeidet som er gjort i 2007 fullt faller innenfor disse rammene, og legger opp til at engasjerte medlemmer i 2008 skal bidra til ytterligere trykk for RNF er avsluttet med god kontroll på økonomien. Mye innsats er gjort knyttet til etablering av prosjekter og finansiering av disse. Framover er nok dette en riktig vei å gå. Styret har foruten å fokusere på økonomistyring, hatt prosjektoppfølging, oppfølging av medlemsundersøkelsen, medlemsrekruttering og strategi- /organisasjonsutvikling som sentrale tema. Herved går oppfordringen til våre medlemmer og potensielle medlemmer engasjer dere! På den måten får vi fram sakene som er viktigst for oss. Wenche Ravlo styreleder Det har gjennom året vært diskusjoner omkring organisasjonsmodellen til RNF. Modellen med et Råd og et Styre er krevende, og som vi erfarer ikke enkel å utnytte optimalt. I styrets arbeid med strategi er det derfor brukt tid på å vurdere en riktig framtidig organisasjonsstruktur. Her har også Rådet vært involvert. I organisasjonsarbeid er det ofte slik at pendelen svinger langt før den stabiliserer seg. Vi håper at en tilfredsstillende løsning nå kan foreslås. Årsmøtet skal uansett beslutte endelig modell. På prosjektsiden har High-tech utviklingen på Eggemoen og Reiselivsprosjektet tatt en del tid. Ellers har vi samarbeidet tett med NHO Buskerud i påvirkningsarbeidet med å få E16 høyt prioritert i nasjonal transportplan. De statlige transportetatene og Avinors forslag til ny Nasjonal Transportplan som ble lagt fram 17. januar-08 var ikke oppløftende for E16 sin del. Det betyr ikke at vi gir opp. 5

6 Rådsleder har ordet I tillegg har rådsmedlemmene fått en løpende orientering om sentrale saker i vårt område. Det må være offensivt å ta konsekvensen og søke etter alternative løsninger der hvor det viser seg at ting ikke fungerer etter sin hensikt. Ingen skal være i tvile om at det er det som har vært vår drivkraft i den prosessen som har ledet opp til denne tilrådningen. Min klare oppfatning av organisasjonen er: I fjorårets årsmelding startet jeg min orientering med følgende: I RNF`s strategiplan står det: Rådet skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som gjelder næringspolitiske - og strategiske spørsmål, i saker som angår næringslivets rammebetingelser og generelt i forhold til RNF`s virksomhet. Det er nå utarbeidet og vedtatt ny strategiplan, med rådets velsignelse. Der er rådet ikke nevnt. Bakgrunnen for dette er at det foreslås for årsmøtet at rådet legges ned. Hvorfor en så defensiv løsning på noe som skulle være organisasjonens vitale organ? Daglig leder og rådsleder har gjennom året arbeidet aktivt med å få til den ønskede vitaliteten uten at hverken vi eller rådet for øvrig har følt at vi har lykkes. Derfor har vi funnet at det må være riktig å søke etter andre løsninger for å få den ønskede kreativitet til å blomstre. Defensivt vil kanskje noen si? Kontakten mellom ledelse og medlemmer er en utfordring i de fleste organisasjoner så også i RNF. Vi står fortsatt foran utfordringer her. Samhandling på tvers av - og mellom ulike bransjer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner bør vektlegges tungt. En økt bruk av faggrupperingene bør igjen vurderes. Videre har en sett at bruk av ad-hoc grupper kan være en god løsning for en del saker, og dette kan brukes mer. Og ikke minst det er opp til medlemmene eller medlemsgrupperinger og aktivt bruke organisasjonen en er medlem av. Av saker som rådet har engasjert seg i siste år er blant annet E16, scenario 2002, reiselivsprosjektet, byforskjønnelse, medlemsbehov (styrke aktivitetene), treffpunkt, kurs / seminarer. -RNF er en spennende arena for idèmyldring og utvikling av både egne og felles interesser. -Gjennom integrering i kreative miljøer kan det skapes felles arenaer til nytte for hver enkelt aktør. -Tunge prosjekter i regionen bør kanaliseres gjennom RNF. Hvis styre og administrasjon aktivt bruker de mulighetene som finnes, vil det kunne gi en minst like god organisasjon videre - og sannsynligvis mer effektiv. Lykke til videre med å være den sentrale utviklingsaktør for næringslivet på Ringerike! Andreas Groseth rådsleder 6

7 Aktiviteter, engasjement og prosjekter AKTIVITETER Vi skrev i fjorårets beretning at treffpunktene hadde vist en synkende oppslutning og at vi på slutten av 2006 derfor tok en timeout. Samtidig fikk en gruppe utgått fra rådet i oppdrag å se på hvordan denne medlemsrettede aktiviteten kunne revitaliseres. Treffpunkt gjenoppsto i ny fasong våren Den nye fasongen innebar at arrangementene ble lagt ut i bedriftene hvor oppstarten var å spise en god frokost. Med rette kunne vi nå kalle det for frokostmøter. NIMI på Helgelandsmoen, Ugland IT Group og Viken Skog ble besøkt. NIMI og Ugland IT Group som relativt ferske bedrifter i vår region, og Viken Skog i nybygget spennende kontorbygg på Hvervenmoen. Foruten den uformelle gode samtalen ved frokostbordet, fikk deltakerne anledning til å bli bedre kjent med vertskapsbedriftens virksomhet. Et snitt på nærmere 25 deltakere synes vi det var grunn til å være tilfreds med etter en periode med svak deltakelse. Vi tenker å fortsette med dette mønsteret også i 08 selv om det kan bli noen møter inne i mellom, med en litt annen profil var lokalvalg år og det kunne vi naturligvis ikke la gå upåaktet hen. For en lokal næringslivsorganisasjon er resultat av lokalvalg viktig. Lokalpolitikere som er opptatt av det lokale næringslivs vilkår, utviklingsmuligheter og nyskapende næringsutvikling, er særdeles viktig. Det er så alt for vanlig at politikere tar for gitt at næringslivet utvikler seg helt uavhengig av den politikken som føres. Derfor inviterte vi sammen med NHO Buskerud, alle listetoppene i Hole og Ringerike til valgmøte på tema næringspolitikk. Selv om valgkamp er valgkamp, kom det allikevel frem meninger og synspunkter som bar bud om stor vilje til både å lytte til næringslivet og ha fokus på næringsutvikling. Det tok da heller ikke mange dagene etter at valgresultatet var kjent og den nye politiske styringskonstellasjonen var på plass, før vi innledet dialogen med dem. En dialog som utvikler seg i den retning de lovet lydhøre og opptatt av næringsutvikling. Turistinformasjonen dette året var en blåkopi av fjoråret med informasjonssatellitter på bensinstasjoner og kiosker, 24 timers turistinformasjon på Quality Hotell Ringerike samt det ambulerende turistkontoret vi rigget i samarbeid med Ringerikes Blads sommerpatrulje. RNF s informasjonsorgan, Ringvirkninger, kom som lovet ut flere ganger dette året enn året før, 5 utgivelser i år mot 3 i fjor. Vi arbeider med nye spennende ting på informasjonssiden, som vil bli lansert i Vår mest omfattende aktivitet, om vi ser bort fra det som kommer under kategorien prosjekter, er utvilsomt Ringerikskonferansen. Selv om vi mottar god og nyttig hjelp under veis, er det definitivt den enkeltaktiviteten RNF s administrasjon bruker mest tid på. Det synes vi er både morsomt og inspirerende når vi får så mange lovord om arrangementet. Årets konferanse var intet unntak i så måte. Inspirerende er det også å ha så mange positive og velvillig innstilte samarbeidspartnere på sponsorsiden. Uten dem kunne vi ikke ha tatt et slik løft. En stor takk til dere alle. Det er gjennomført en relativt omfattende undersøkelse blant medlemmene det siste året. For ikke å komme i en situasjon som du spør får du svar, engasjerte vi en ekstern konsulent til å gjennomføre undersøkelsen og analysen av svarene. Undersøkelsen oppnådde en svarprosent på ca 35, hvilket ikke er mer enn ok. Vi skulle svært gjerne hatt over 50%. Undersøkelsen er allikevel relevant og god nok til bruk i vårt forbedringsarbeid. Som høringsinstans til kommunale planer, har vi gitt høringsuttalelser til Kommuneplanens samfunnsdel. Riksvei 35 gjennom byen og for E16 parsellen Bjørgum - Skaret. Noen av våre innspill til Kommuneplanens samfunnsdel er reflektert i den endelige planen. Planprosessen for ny vei gjennom byen stoppet mer eller mindre opp under valgkampen og har siden hatt liten bevegelse, så langt vi kjenner til. ENGASJEMENT Det er i all hovedsak veisaker som har stått på vår engasjementliste dette året. Store og langsiktige veiprosjekter som E16 Sandvika Hønefoss og tre mer lokale prosjekter - Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg, ny bru på Fylkesvei 174 på Sokna og ny Riksvei 35 gjennom byen.. Vi har verken glemt eller unnlatt å opprettholde vårt engasjement for Follums fremtid. Vårt Follumengasjement har imidlertid skiftet litt karakter. I tillegg til at vi på grunn av Follums enorme betydning for denne regionen, har fortsatt vårt engasjement for en fremtidig drift av størst mulig omfang, har vi også engasjert oss innenfor 7

8 en ny dimensjon, nemlig en viktig og nødvendig omstilling vi mener Follum uansett må gjennom. Biomasseprosjektet er et stikkord her, og det vil vi komme mer tilbake til utover i Brua på fylkesvei 174 over Bergensbanen på Sokna var i følge vegvesenet, overbelastet over så lang tid at de så seg nødt til å legge sterke akselastrestriksjoner på trafikken over brua. Dette kunne fått store konsekvenser for tømmer- og annen næringstransport som normalt går over denne brua. Det er sannsynligvis en av de bruene i regionen, hvor det transporteres flest kubikkmeter tømmer over. Konsekvensene for Soknabruket og Follum kunne blitt følbare hvis situasjonen hadde vedvart over lang tid. Dette skjønte heldigvis fylkespolitikerne. Vi mener vi klarte å sannsynliggjøre ulempene og bruas betydning på en slik måte at selv om det i utgangspunktet ikke var penger til utbedring, ble det bevilget penger til bygging av ny bru. Den åpnet for normal trafikk i slutten av oktober. Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg som i realiteten var ferdig planlagt og klar for byggestart, fikk stoppordre og planene ble tilbakekalt. Veien var planlagt bygget med en annen veibredde (8m) enn Sokna Ørgenvika prosjektet (10 m). Dette så man det uheldige i og stoppet den videre fremdrift. Samtidig ble det varslet en relativt betydelig utsettelse av prosjektet. Vi engasjerte oss og satte trykk på kommunens politiske ledelse. De tok saken på alvor og gikk i dialog med vegvesenet. Den lykkelige utgangen ble at omreguleringen ble gjennomført og nye planer laget på rekord tid. Nå er det foreslått bevilget penger slik at prosjektet kan påbegynnes i E16 er på mange måter i ferd med å gå inn i en skjebnetid. Når dette leses er det kjent hva transportetatene har spilt opp som forslag til neste Nasjonal Transportplan (NTP). Særlig er det Vegvesenets forslag som er interessant for oss. Forslaget innebærer at det aller meste av pengene er foreslått å skulle gå til vedlikehold. En uakseptabel liten andel er foreslått til investeringer. Det betyr at om forslaget blir stående, lider E16 samme skjebne som de aller fleste andre nybyggerprosjekter. De får ingen penger til sine prosjekter. Ingen er uenig i at det er stort etterslep på helt nødvendig vedlikehold, men helt nødvendige investeringer kan ikke stoppes og skyves inn i evigheten av den grunn. Det er ingen av våre engasjement som opptar oss mer enn dette. Vi har brukt og vi kommer til å bruke svært mye tid på E16 saken fremover. Skjebnetiden er 2008 med sine milepeler i forhold til prosessen som skal lede frem til den endelige NTP for perioden Vi jobber med E16 i forhold til flere organisasjoner og instanser; Vegvesenet både på distriktsnivå og i forhold til prosjektledelsen for E16, NHO Buskerud har vi tette relasjoner til og vi har jevnlig kontakt med både kommunepolitikere og fylkespolitikere. For øvrig gjør vi alltid oppmerksom på regionenes behov for infrastrukturutbygging, med spesielt fokus på E16, når vi møter rikspolitikere. Dette året har vi fått anledning til å terpe budskapet overfor Arbeiderpartiets finansfraksjon og Buskerudbenken. Dessverre tillot ikke tiden at vi fikk slippe til da Transport- og kommunikasjonskomiteen var på besøk. På den lokale arena har vi skrevet flere kronikker hvor forhold knyttet til E16 har vært tema. Vi har gitt høringsuttalelse til kommunedelplanen for parsellen Bjørum Skaret og vi har som medlem av referansegruppen for planprosessen for strekningen Skaret Hønefoss, vært på et to dagers planseminar i regi av Vegregion Sør. Våren 2008 skal vi gi vår uttalelse på det fremlagte NTP-forslaget overfor fylkeskommunen. I den prosessen samordner vi våre argumenter mest mulig med kommunene, NHO og andre interessegrupper. Vårt arbeidsmål for E16 i 2008, er 1) å få økt rammene til investeringer 2) få parsellen Bjørum Skaret inn i første fireårsperiode av NTP. Strekningen Skaret Hønefoss vil vi arbeide med frem mot neste rullering av NTP. Da er kommunedelplaner og reguleringsplaner forhåpentligvis kommet så langt at den delen av veien kan påbegynnes i første del av neste NTP-periode. Riksvei 35 gjennom Hønefoss Dette veiprosjektet ble i praksis stoppet av politikerne i valgkampen. Kommunedelplan med konsekvensutredning foreligger for det alternativet som frem til da var ansett som mest realistisk - Avlastning vest. Selv om saken og planene fortsatt lever i de kommunale korridorene, fortoner det seg for utenforstående som om det er total stillstand. Trafikken øker, køene og korken i sentrum blir større og større, kollektivtrafikken kommer ikke frem og det meste av utbygging i sentrum stopper opp på grunn av ikke tilfredsstillende trafikkløsninger. Dette vil få økt oppmerksomhet fra vår side framover. 8

9 PROSJEKTER Vår definisjon på prosjekter, om vi ser bort fra Ringerikskonferansen som står på egne ben, er eksternt finansierte aktiviteter. I tillegg til at sluttrapporten for Scenarioprosjektet ble ferdigstilt, har vi arbeidet med to større prosjekter i 2007 utvikling av Eggemoen som et high-tech industripark og etablering av et reiselivsselskap (Destinasjon Ringerike). Scenarioprosjektet Dette prosjektet ble relativt fyldig omtalt i fjorårets beretning. Vi avsluttet fjorårets omtale av prosjektet med hva nå? Hva skal det brukes til? Et av scenariene - det mest offensive og fremtidsrettede, beskriver en situasjon hvor det blant annet satses på ny kunnskaps- og teknologibasert industri. Prosjektet Eggemoen High-tech er en direkte konsekvens og videreføring av Scenarieprosjektet For øvrig synes vi det er gledelig å registrere at rapporten brukes og refereres til i ulike sammenhenger. Eggemoen High-tech industripark Vårt prosjekt er tydelig definert i forhold til den rolle utbyggeren har opp mot flytting og reetablering av sin kjernevirksomhet på Eggemoen. Vår rolle er sammen med eier av området, å bidra til at det blir etablert nye virksomheter i regionen i et industrimiljø preget av teknologi- og kompetanse. Å utvikle flyplassen kan bli både et selvstendig interessant næringsutviklingsprosjekt, men den vil også kunne være et aktivum for å tiltrekke seg internasjonalt orienterte bedrifter. Sent på året i fjor ble det etablert dialog med den første reelle interessenten, med sikte på en mulig etablering på Eggemoen. Hvordan det nå enn måtte ende i dette tilfelle, har dialogen med den potensielle nyetablereren, gitt en bekreftelse på at vi sammen med eier og utvikler av området, har tenkt riktig når vi har ment at det her kan skje noe av betydelig størrelse for næringsutviklingen i regionen. Reiselivsselskap Er et prosjekt det er jobbet lenge og grundig med. Dette året har prosjektet hatt fokus på de konkrete aktiviteter og den prosessen som skulle ende opp i selve etableringen og den formelle stiftelsen av et reiselivsselskap. Det har nemlig ligget som en svært viktig forutsetning gjennom hele prosessen, at et selskap eid og styrt av aktørene selv, skulle etableres. Med en porsjon lærdom fra historien, har det vært viktig å ikke definere det som et RNF-prosjekt. Forutsetningen er at RNF s direkte engasjement opphører fra det tidspunkt selskapet er stiftet og styret er valgt. For å sikre at vi hadde riktig kompetanse og tyngde i prosessen, engasjerte vi konsulentselskapet Norsk Turistutvikling på Lillehammer. De har gjort en grundig og relevant jobb i forhold til hva som var prosjektets mål. De mange som har vært involvert under veis, har uttrykt stor tillit til det arbeid og den prosessen de har vært involvert i. Alle signaler har entydig vært, gå videre, hvilket vi har gjort. Vi har gått videre helt til vi på tampen av året sendte de nødvendige finansieringssøknadene til henholdsvis Hole kommune, Ringerike kommune og regionrådet for Ringeriksregionen. Sammen med de private interessentene og næringene, er dette trepartssamarbeidet, det finansielle grunnlaget for etableringen og driften av selskapet i de første tre årene. Siden søknadene ikke er ferdigbehandlet, er det ikke mulig å si med sikkerhet om finansieringen faktisk kommer på plass og et reiselivsselskap for Ringerike og Hole blir en realitet. RINGERIKE ETABLERERSENTER 2007 har vært et aktivt år med basisoppgaver som individuell veiledning av etablerere, gjennomføring av kurs og nettverksmøter i tillegg til nye engasjement med eksterne samarbeidspartnere bl.a. HiBu-prosjektet: Omstilling og partnerskap i Ringeriksregionen hvor veileder har deltatt i styringsgruppen og to prosjektgrupper. Den ene prosjektgruppen har videreutviklet et studiekurs innen etablering og innovasjon. Fullført kurs gir 15 studiepoeng, men det er mulig å velge ut enkelte deler som er interessante for etablerere. Veileder har deltatt i undervisningen med salgskurs for studentene. Den andre prosjektgruppen arbeider med å starte en dessentral inkubator på Ringerike under høyskoleinkubatoren Driv på Kongsberg. Det vil bli etablert to inkubatorplasser i tilknytning til RNF. RES, RNF, HiBu og Driv vil bruke tiden fremover til å komme i dialog med interesserte medspillere. Målet er et samarbeid med det etablerte næringsliv for å finne gode ideer som egner seg for utvikling i inkubator. 9

10 BTV-Nettverkskreditt RES har deltatt i prosjektet BTV-NK og hatt hovedansvar for delprosjekt innen utvikling av mentorgrupper i de tre fylkene, samt kompetanseutvikling for medlemmene. Høsten 2007 var RES arrangør av årets NK-konferanse. Konferansen, som samlet ca 80 deltakere, ble holdt på Klækken Hotell og var god reklame for Ringerike. RES aktivitet i 2007 Antall henvendelser har vært 164 personer (91 menn og 73 kvinner) noe mindre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak et strammere arbeidsmarked. Blant de som har vært kontakt med RES er det etablert hele 115 foretak. Det er totalt bevilget kr ,- i etablererstipend til vår region, i hovedsak fra Innovasjon Norge. I tillegg blir en del etablerere støttet av NAV med dagpenger i utviklings- og etableringsfasen. Næringsfaglige vurderinger av etablerere støttes av NAV, og gjennomføres på vegne av kommunene. I 2007 har det vært foretatt 40 vurderinger, omtrent som året før. Næringsfaglige vurderinger foretas etter et nytt system som etter hva vi er kjent med, er spesielt for Ringerike. Det gis tett oppfølging og målet er å gi etablererne et best mulig grunnlag for etableringen. Etablererkurs tilbys vår og høst - i år med 800 kurstimer fordelt på to etablererkurs og et salgskurs. Nettverkskvelder. Det har vært to nettverkskvelder i 2007 med bra deltakelse. Spesielt vellykket var samlingen med Bjørn Kjos. Mentorgruppen utvikler seg positivt og har i år hatt 18 etablerere i sitt system. Mentorene våre er meget verdifulle og bidrar til å gjøre tilbudet komplett. Selv om mentorene i hovedsak kommer fra Ringerike, er tjenesten tilgjengelig for etablerere fra Ringerike, Hole og Jevnaker. Mentorordningen har vakt positiv oppmerksomhet og RES har vært involvert i etableringen av tilsvarende tilbud i Grenland, Larvik og Drammen. RES har også vært arrangør av to kompetansekurs for mentorer i BTV-regionen.. Et på Nøtterøy og et på Klækken Hotell. Videre drift av RES RES har et stort trykk fra etablerere. I dag er arbeidet i hovedsak rettet mot utviklingsfasen, men erfaringsmessig er det behov for oppfølging også i de første driftsårene. Samtidig vil etableringen av en inkubator kreve mer tid fra veileder. Det legges derfor opp til å øke engasjementet til veileder til 80 % stilling i Kostnadsøkningen i 08 dekkes av Innovasjon Norge og Buskerud Fylkeskommune tilskudd fra kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker opprettholdes på samme nivå som tidligere. Vi benytter anledningen til å takke for det gode samarbeidet både med Innovasjon Norge, NAV, de tre kommunene, Buskerud fylkeskommune og ikke minst; mentorene våre og de lokale sparebankene. Et helhetlig og profesjonelt tilbud til etablererne, er et viktig bidrag til positiv næringsutvikling på Ringerike. MEDLEMSUTVIKLING I likhet med de siste årene, har 2007 vært et tilnærmet status quo år når det gjelder utvikling i antall medlemmer. Vi legger ikke skjul på at det fortsatt er bedrifter der ute vi gjerne skulle hatt som medlemmer. En regional næringslivsforening i en relativt liten region som vår, bør ha oppslutning fra minst 80% av bedriftene. Det viser seg å være vanskelig å beregne det helt eksakt, men om det er et stykke igjen på antallssiden, er det vår påstand at medlemsmassen representerer minst 70% av sysselsettingen. RNF har høy medlemsandel i de aller fleste bransjer og næringer, men det er særlig industribedriftene som i for stor grad, glimrer med sitt fravær. Det til tross for at det var daværende Ringerike Industriforening som gikk i bresjen for å opprette Ringerike Næringsforum. Vel, er det slik at industrien vår i stor grad har utviklet seg til å bli en filialindustri, eiet av internasjonale konsern med hovedkontor langt unna Ringerike. Allikevel er vi uærbødige nok til å mene at industribedriftene burde kjenne sitt lokale medansvar og se på det som en uskreven lov eller plikt, å være med og ta sin del av ansvaret for å utvikle den næringsregionen de hører hjemme i. Det ble gjennomført en undersøkelse i fjor, mot noen utvalgt ikke medlemsbedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført som intervjuer av daglig leder. Ideen var å få kunnskap om hvorfor de står utenfor og hva som eventuelt skulle til for at de gikk inn i RNF. Med et par hedelige unntak viste svarene at det var liten kunnskap og innsikt i hva RNF arbeider med, eller for den saks skyld om næringslivsforeninger generelt. Da blir svarene lett av typen har ikke tid til å engasjere meg, jeg bor ikke her, for dyrt, kundene våre er utenfor Ringerike, kunne like gjerne vært lokalisert et annet sted, hva har jeg igjen for det osv. Vi akter allikevel ikke å gi opp. Å styrke medlemsmassen og dermed organisasjonens legitimitet og betydning, vil alltid være en høyt prioritert oppgave. 10

11 Vi møtes til årets Ringerikskonferanse 14. OKTOBER 2008

12 Ringerike Næringsforum - Hønefoss Bru 1b Hønefoss Tlf: E-post: - Web: Menova grafisk - Hønefoss

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 Strategiplan 2011-2013 STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 RINGERIKE NÆRINGSFORUM En utviklings- og interesseorganisasjon for næringslivet RNF arenaen for et robust, mangfoldig og voksende regionalt næringsliv

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

STRATEGIPLAN av næringslivet, for næringslivet. RNF Strategiplan Vedtatt februar 2014 side: 1

STRATEGIPLAN av næringslivet, for næringslivet. RNF Strategiplan Vedtatt februar 2014 side: 1 - av næringslivet, for næringslivet side: 1 Innhold: 1. Visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet.. side 3 2. Organisasjon.... side 4 3. Virkesområde. side 4 4. Finansielt grunnlag side 4 5. Medlemsstruktur....

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

RNF av næringslivet for næringslivet. Som aktivt medlem i RNF kan du utgjøre en forskjell:

RNF av næringslivet for næringslivet. Som aktivt medlem i RNF kan du utgjøre en forskjell: Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. Som aktivt medlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Godkjent i ordførermøtet 24. april. REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus Tid: Onsdag 3. april kl. 09.00 12.30 Møtedeltagere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker. Frivillighetssentralen, Storgata 24. Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell

Detaljer

Samarbeidsutvalg Næringsliv Et rådgivende organ for Formannskapet Hilmar Olsen,

Samarbeidsutvalg Næringsliv Et rådgivende organ for Formannskapet Hilmar Olsen, Samarbeidsutvalg Næringsliv Et rådgivende organ for Formannskapet Hilmar Olsen, 13.11.2013 Bakgrunn Levanger Næringsselskap AS ble besluttet avviklet i opprinnelig form høsten 2011. Var viktig som kommunikasjonsverktøy

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Prosjektets fødsel Bakgrunn Startet i Skien Handelstand og Industriforening med Behovet for å ha tyngde bak næringslivets interesser Behovet for å samle

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2017-2020 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET 14.04.2016, SAK XX/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN FORSLAG REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 18. februar 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA Strategi 2015-2018 Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet beskriver i korthet hvilke målsettinger og strategier som danner grunnlaget for hvordan selskapet skal drives i årene fremover. Strategi for

Detaljer

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser.

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. 27. november 2017 Widar Salbuvik Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 20.30 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 18.03.2011, kl 09.00-12.00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA, Hvervenmoen. Tid: Onsdag 19. februar 2014 kl. 09.00 12.40. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høgskolen i Buskerud, Hønefoss Tid: Onsdag 29. mai kl. 09.00 13.15 Møtedeltagere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

Rådet for Ringeriksregionen

Rådet for Ringeriksregionen Rådet for Ringeriksregionen Samfunnshuset Jevnaker 13. september 2017 Ringerike utvikling orienterer: - Status prioriterte tiltak og innsatsområder i Ringerike utvikling AS - Satsingsprosjekt for datasenter

Detaljer

Del 2: Statusvurdering

Del 2: Statusvurdering Del 2: Statusvurdering (offentlig) Gode på-utfordringer-planer/tiltak Gode på Utfordringer Planer/ tiltak Skala Ledelse Vilje, mobilisering og omstilling. Gode mål 4,5 Kompetanse Økonomi Tid og energi

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland Styret har følgende medlemmer ved avleggelse av rapporten : Inge Oliversen Leder Step Change Mgt Ragnar Evensen Kasserer Bring Logistics Odd Egil Larsen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerike rådhus Tid: Torsdag 8. november kl. 09.00 13.00 Møtedeltagere Forfall Varamedlem Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Stedfortreder Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer