PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune"

Transkript

1 Revisjon PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune (gnr/bnr: 6/20, 85/72, mindre del av 6/48, samt tilliggende veiareal) Forslagsstiller: Rondane Eiendom AS Plankonsulent: Arkitektene Fosse og Aasen AS

2 Innholdsfortegnelse 1 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn for saken Planstatus og rammer Beskrivelse av planområdet Beskrivelse av planforslaget 9 2 ANALYSER OG UTREDNINGER 17 3 KONSEKVENSER, FORSLAGETS VIRKNINGER FOR OMGIVELSENE Konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse 19 4 MEDVIRKNING Kunngjøring og varsling Forhåndsuttalelser 19 5 DOKUMENTASJON 23 Side 2 av 23

3 1 Saksopplysninger 1.1 Bakgrunn for saken Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger og næringsareal på området til gamle Vestbygda skole. I følge gjeldende områderegulering skal det utarbeides en detaljert reguleringsplan før det kan gis byggetillatelse. 1.2 Planstatus og rammer Rikspolitiske retningslinjer T- 1442/ 2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-5/1993 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. T-2/2008 Om barn og planlegging Overordnede planer/ vedtekter Kommuneplan for Røyken , vedtatt Vei og gatenorm, vedtatt Gjeldende regulering Områdeplan for Spikkestad Sentrum, vedtatt Detaljreguleringen omfatter i hovedsak felt S3 og V16, samt deler av V1, V17 og S12 i områdeplanen. Felt S 3 områdeplan Side 3 av 23

4 Off. veiareal 1.3 Beskrivelse av planområdet Eierforhold Eiendommer som inngår i planområdet er angitt på kart (fig.1) og i tabell (fig 2.) under. Tabellen viser hvilke av eiendommene som inngår i byggeområdet, og hvilke som inngår i planlagt offentlig veiareal Spikkestadveien og Teglverksveien. 6/6 6/23 85/1 3 85/ /25 3 6/14 6/25 85/ /89 85/ /77 85/ Fig. 1, 3 eiendommer i planområdet. 85/ /58 3 Eiendommer i planområdet: G.nr./b.nr. Adresse Areal Hjemmelshaver Byggeområde 6/20 Teglverksveien m 2 Røyken kommune 85/72 Teglverksveien m 2 Del av 6/48 Teglverksveien m 2 Røyken Eiendom AS Del av 6/6 Teglverksveien m 2 6/23 Triangelen II 255 m 2 Røyken kommune Del av 85/1 Veiareal m 2 Røyken kommune Del av 85/70 Stasjonstomt II 39 m 2 Jernbaneverket Del av 85/25 Teglverksveien m 2 Del av 85/45 Teglverksveien m 2 Del av 85/58 Bølstadveien 1 86 m 2 Del av 85/17 Bølstadveien 2 83 m 2 Del av 85/77 Spikkestadveien m 2 Del av 85/89 Erik Hansens vei 1B 7 m 2 Del av 85/348 Erik Hansens vei 1A 5 m 2 Del av 85/79 Erik Hansens vei 2 10 m 2 Side 4 av 23

5 Fig. 2 Del av 6/14 Aspelund 2 5 m 2 Del av 6/25 Aspelund 4 5 m 2 Avgrensning og tilstøtende arealer, offentlig sevice og kommunikasjon Kartet under (fig. 3) viser planens plassering i sentrumsområdet, ca 150m fra jernbanestasjonen. Mot nord og mot sør-vest ligger områder som hovedsakelig benyttes til industri/ og næring. Del av indusriområde nermest jernbanestasjonen er i gjeldende områdeplan omdisponert til sentrumsformål. Mot sør og sør-øst ligger et større område med småhusbebyggelse. Fig. 4 viser barnehage, skoler og idrettsanlegg i gangavstand fra planområdet. Planområdet R23 R23 Fig. 3 Side 5 av 23

6 Fig. 4 C E B D A S Fig. 5 Side 6 av 23

7 Eksisterende bebyggelse Skråfoto over (fig. 5), viser eksisterende bebyggelse i planområdet. - Bygningene merket A og B er tidligere skolebygninger som pdd er revet. - Bygning merket C, er et næringsbygg som idag er utleid og i bruk. Bygningen beholdes inntil videre, men kan evt. rives for å gi plass til et større nybygg. - Bygning merket D, er en boligblokk i 3 etasjer. E er en garasjebygning som tilhører bygg D. - Bygning merket S er den opprinnelige skolebygningen, heretter kalt "gamleskolen". Gamleskolen foreslås regulert til bevaring. Kulturminner (ref: Plangrunnlag, kommunens kartdata, miljøstatus.no) Det er ingen bygninger med formelt vern i planområdet. Skolebygning markert med "S" på kartet, er oppført i sefrak-register med vernekategori "B" (regional verneverdi). Bygningen er beskrevet på følgende måte i registreringsdokumentasjonen: "Oppført i 1906 av byggherre Edv. Graff. Bygningen har fått nytt inngangsparti mot skolegård i 1990 (?), her har arkitekten bygd opp om detaljeringen huset i en postmoderne sveitserstil. Hvor vellykket dette er kan diskuteres. Nye vinduer, nytt taktekke. Skolebygget er viktig for lokasamfunnet som identitetsskaper." Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Biologisk mangfold (rødlistearter) Det er ingen registrerte forekomster av rødlistearter i planområdet (ref. miljøstatus.no). Topografi, vegetasjon, solforhold Planområdet heller svakt nedover mot øst. Høydeforskjell er ca 2 m fra plangrense i vest til grense mot øst. Området er uten opprinnelig vegetasjon. Vegetasjon i området i dag, består av 5 mellomstore trær rundt gamleskolen, enkelte mindre busker og gressplen. Omtrent halvparten av terrenget er asfaltert. Spikkestad er et flatt område som ligger forholdsvis åpent til. Det er åpnet mot sør mens det ligger noen åser mot nord. Det er således gode solforhold i området. Grunnforhold DSB's kartinnsyn viser ingen registreringer av kvikkleire i området. Grunnundersøkelse av naboeiendommer mot vest utført i 2007 påviser meget faste siltmasser, sandig i øvre lag, og leirig fra 3,5 m under terreng (Bilag 18, Multiconsult , for Rondane Eiendom AS). Trafikkforhold Dagens ÅDT Spikkestadveien: Beregnet ÅDT år 2023: ca (Ref. bilag 16: Akustikk-konsult AS ). Miljøforhold Klima: Spikkestad ligger, som beskrevet over, åpent til. Det gjør området utsatt for vind. I urban bebyggelse med tradisjonell kvartalsbebyggelse kan det i enkelte tilfeller oppstå vindtunneler dersom bebyggelsen er særlig høyere enn 2 etasjer. Side 7 av 23

8 Støy: Ref. bilag 16, støynotat, Akustikk-konsult AS. Vegtrafikkstøy fra Spikkestadveien er viktigste støykilde for byggeområdet. Forurensning: Det er ikke funnet registreringer av forurenset grunn i området (ref. Miljøstatus.no). Forhold knyttet til fare og sikkerhet Det er ikke funnet risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål (ref. bilag 10, ROS-analyse, ). Fortetting Området har betydelig potensiale for fortetting. Byggeområdet i foreliggende detaljplan, har i dag en utnyttelse på ca 17 % BYA med høyeste bygning på 3 etasjer. Kommuneplanen tillater maks. 50 % BYA og gesims/ mønehøyde på 12 meter ( 5.1.1). Senterstruktur I hht kommuneplan, tillates etablering av kjøpesenter i sentrumsområder. (kp bestemmelser, 5.2 Næringsbebyggelse). Utbyggingsrekkefølge Kfr. 3.1 Rekkefølgebestemmelser for byggeområder felt S1-S12, i gjeldende områdeplan. Vannforsyning, avløpsforhold Mottakskapasitet for vann- og avløp skal være sikret eller opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse (ref. bestemmelser i områdeplan, 3.1 pkt. 10.). Radon Det skal vises høy aktsomhet mht radon (ref. DSB kartinnsyn). Infrastruktur Det skal utarbeides en egen kommunal infrastrukturplan, som bl.a. skal gi retningslinjer for utforming av gateløp i hele sentrumsområdet. (ref. bestemmelser i områdeplan, 3.1 pkt. 3.).Infrastrukturplanen er p.d.d. under arbeid. Leke- og oppholdsarealer Hoveddel av området/ eksist. bebyggelse er den tidligere Vestbygda skole. Kommunal barnehage grenser til planområdet. Fra Spikkestad sentrum er det kort vei ut til omkringliggende turområder (fra ca. 200 til 600 m). Felt G1 og T1 avsatt til torg/ gatetun og turdrag i områdeplanen, ligger ca m mot nord-øst. Områder for allmennheten Se foregående punkt Trafikkplan/ vegutforming Retningslinjer utarbeides i infrastrukturplan Side 8 av 23

9 Avkjørsler og kryss Prosjekteres i hht gjeldende områderegulering, vei- og gatenorm, samt infrastrukturplan (ref. bestemmelser i områdeplan, 3 fellesbestemmelser: Alle gatekryss skal utformes som sambruksareal etter samme prinsipp som gatetun). Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsplan , beskriver fysiske tiltak som kan gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten langs veiene. Universell utforming I henhold til gjeldende regler i PBL og TEK Beskrivelse av planforslaget Illustrasjonsprosjekt Byggeområdet er i områdeplanen avsatt til sentrumsformål som innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntarealer til bebyggelsen. Detaljplanen viderefører alle formål fra områdeplanen, bortsett fra hotell/ overnatting. Føringene fra områdeplanen er at nye boligområder skal utvikles med et variert boligtilbud, og sentrumsområdene skal utvikles med høy tetthet. Bebyggelsen skal oppføres med høy estetisk kvalitet, og miljøhensyn skal vektlegges. Spikkestad skal ha et kompakt sentrum, med nærhet til de viktigste funksjoner og tilbud. Prinsipper som legges til grunn for utforming av bebyggelsen: Skal utformes for en trinnvis utbygging over tid Høyeste bebyggelse mot nord, nedtrapping mot vest/sør og gateløp Skjermet felles uteareal i midten av kvartalet Tilrettelegging for næringsarealer i 1. etasjer, primært mot gateløp Parkering i hovedsak under terreng Illustrasjonsplanen viser ny bebyggelse med en grunnflate på ca m² BRA. Antall boligenheter er foreløpig anslått til ca.128 stk. leiligheter + ca m2 BTA næringsareal. Felt BKB 3 med gårds-/bruksnr. 85/72 (Teglverksvegen 6) er ikke illustrert med ny bebyggelse. Det mest aktuelle alternativ for denne eiendommen er at eksisterende bebyggelse vil bli stående i den peroden planen gjelder. Arealet av området for bebyggelse og anlegg er ca. 7,2 daa (ekskl. felt BKB3). Illustrasjon viser en BYA for dette området på ca m2 ny bebyggelse m2 (Gamleskolen) m2 (eksisterende lavblokk gbnr. 85/72) = m2 BYA totalt. Beregnet %BYA blir da: m2 / m2 = 0,53. Utnyttelse = 53% BYA. Boligene er av varierende størrelse, fra 2r til 4r leiligheter. Alle boenheter får balkong eller terrasse/ takterrasse. Ved å dele bygningsmassen opp i flere mindre enheter, oppnår man at det blir lettere å komme i gang med en trinnvis utbygging. Det er vurdert nøye hvilke byggehøyder som kan passe inn på Spikkestad. Viktige faktorer som har vært med i vurderingen er; estetikk, lokal stedsidentitet, klimatiske forhold, grøntarealer, salgbarhet og ønske om effektiv Side 9 av 23

10 utnyttelse av arealene. Effektiv arealbruk og høy utnyttelse er spesielt viktig når det gjelder arealer som ligger nær torg og kollektivknutepunkt. Konklusjon etter vurderingene er at høyden på bebyggelsen må varieres med de høyeste byggene mot nord og avtrappinger mot sør/vest og mot gateløp. Det legges derfor opp til en fordeling av blokker med 6+1, 5+1, 4+1 og 3+1 etasjer. Underjordisk parkeringsanlegg er regulert på eget plankart, vertikalnivå 1. Spikkestad har i dag behov for anslagsvis nye boenheter pr. år. Foreliggende plan med ca. 128 boenheter er kun ett av flere sentrumsprosjekter. Planen må realiseres over tid og under skiftende markedsforhold. Områdeplanen spesifiserer et forbud mot tekniske installasjoner på tak. Etter vår mening gir dette en del uheldig konsekvenser i forhold til å kunne benytte varmepumper. Det legges derfor opp til at tekniske installasjoner kan tillates men at de skal trekkes inn fra fasadeliv, og at takoppbygg ikke utgjør mer enn 10% av takflaten. Se også kommentarer vedr energi i punkt og bestemmelser. Det må være mulig å inspisere taket på bygningene uten å måtte benytte lift. Dette er et krav i forhold til HMS. Dette gjelder også dersom en skal kunne legge til rette for en felles takterrasse. Det bør derfor aksepteres at det etableres takoppbygg i forbindelse med trappehuset, slik at det sikres en trygg atkomst til taket (ref. bestemmelser). Illustrasjonsplan Vedlagte illustrasjonsplan (bilag 20) viser en mulig utbygging innenfor planforslagets rammer. Planen er ikke gjenstand for vedtak, og er derfor ikke juridisk bindende. Illustrasjonsprosjektet viser ny bebyggelse med høyder som varierer fra til etasjer med høyeste bygninger mot nord. Gamleskolen bevares og tenkes primært benyttet til virksomhet som gavner lokalmiljøet, eksempelvis lokale lag og foreninger (som i dag). I midten av kvartalet opparbeides et tun/ lekeplass på ca m2, i tillegg kommer øvrig uteoppholdsareal rundt B,C,D og Gamleskolen. Det opparbeides kjørbare gangveier for adkomst til bebyggelsen. Mellom Gamleskolen og Spikkestadveien opparbeides et nytt offentlig torg. Hjørnet mot gatekrysset Spikkestadveien x Teglverksveien er etter innspill fra kommunen regulert til parkering. Gamleskolen blir dermed mer synlig i gatebildet. Spikkestadveien og Teglverksveien er regulert i 20 m bredde, med fortau, kantparkering/beplantning/gatemøbler og sykkelsti. I ny bebyggelse langs Spikkestadveien og Teglverksveien (bygg A) er 1.etasje avsatt til næringsvirksomhet. Øvrige etasjer er benyttet til boliger. Nytt næringsareal er henvendt mot romslige offentlige uterom; - brede fortau med beplantning og gatemøbler og nytt offentlig torg foran Gamleskolen. Arealer for f.eks. lokal foreningsvirksomhet kan etableres/ videreføres i "Gamleskolen". Bygningene B,C og D er plassert rundt et indre tun/ lekeplass, skjermet fra Spikkestadveien/ Teglverksveien. Bygningene I illustrasjonsprosjektet er bygningene benyttet til boliger. Det legges imidlertid til rette for at 1.etasje etter markedshensyn valgfritt kan benyttes enten til næringsvirksomhet eller bolig. Plassering og utforming åpner opp kvartalet mot tilliggende eiendommer mot nord (barnehage) og vest (Spikkestad park). Side 10 av 23

11 Antall boligenheter er anslagsvis 128 stk. leiligheter + ca m2 næringsareal. Felt BKB 1: Ny bebyggelse er henvendt ut mot offentlig vei. Byggehøyde varierer fra 3+1 til 5+1 etasjer. Byggegrenser er tegnet etter viste illustrasjonsprosjekt, med byggelinje mot Spikkestadveien. Illustrasjoner viser 1.etasje med butikker henvendt mot Spikkestadveien. BKB 2: Illustrasjonsplanen viser tre frittliggende blokker på 4+1/5+1 (blokk B), 5+1/6+1(blokk C) og 4/6+1 etasjer (blokk D). Hovedinnganger er lagt mot mot felles indre tun/ lekeplass. Feltet har et areal på ca m2. Vist bebyggelse har et fotavtrykk på ca. 3 x 750 m2 = m2 BYA. Det gir et ubebygget areal innenfor dette feltet på ca: m2. Ubebygget areal benyttes delvis til privat uteopphold for leil. i 1. etasje og for øvrig til felles uteopphold (inkl. interne gangveier). BFL (offentlig): Feltet omfatter Gamleskolen som reguleres til bevaring. Foran Gamleskolen, mot Spikkestadveien er det vist et nytt offentlig torg. BKB 3: Eksisterende bebyggelse i Teglverksvegen 6 (gbnr. 85/72): Dagens bebyggelse er ikke forutsatt revet, og det er sannsynlig at denne blir stående (ref. illustrasjonsplan bilag 20). Illustrasjonsprosjektet viser publikumsrettet virksomhet på gateplan lagt ut mot romslig offentlig torg og brede gateløp. Ny bebyggelse langs gateløp danner et skjermet halvoffentlig uteoppholdsareal i midten av kvartalet (primært for beboerne). Det legges til rette for et bymessig miljø. Planen bidrar til stedets utvikling med offentlige rom, gater og plasser som opparbeides med høy kvalitet. Det kan bygges trygge og gode trafikkløsninger, tilrettelagt for gående og syklende. Det legges til rette for et aktivt og vitalt gatenett i sentrum. Bebyggelsen tilrettelegger for en interaktiv kontakt ut mot gater og offentlige rom og plasser på gateplan, ved bla. etablering av bevertningssteder, detaljhandel og annen miljøskapende næringsvirksomhet på gateplan. Det legges til rette for variert næringsvirksomhet sentralt i Spikkestad. Spikkestad oppleves som et grønt og naturnært område, og åpenheten og nærheten til marka er et viktig identitetsskapende trekk. Gatestrukturen opparbeides med beplantning, fortrinnsvis trerekker som følger gateløpene. Planområdet har god tilgjengelighet til de store friområdene rundt Spikkestad. Nye boliger utvikles med tanke på å oppnå et variert boligtilbud i et sentrumsområde som skal utvikles med høy tetthet og med nærhet til de viktigste funksjoner og tilbud. Boligene er av varierende størrelse, fra 2r til 4r leiligheter. Alle boenheter får balkong eller terrasse/ takterrasse. Ved å dele bygningsmassen opp i flere mindre enheter, oppnår man at det blir lettere å komme i gang med en trinnvis utbygging. Det stilles krav til parkeringsløsning i kjeller/under bakkeplan. Side 11 av 23

12 1.4.2 Arealbruk Reguleringsformål og arealer Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg: - Bolig/ forretning/ kontor (felt BKB 2): 5,2 daa - Forsamlingslokale (felt BFL): 1,0 daa - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (felt BKB 1 og BKB 3): 3,5 daa - Lekeplass (felt BLK): 1,2 daa Sum bebyggelse og anlegg: 11,0 daa Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: - Annen veggrunn - grøntareal (felt SVG 1 og SVG 2): 0,3 daa - Annen veggrunn - tekniske anlegg (felt SVT 1 til 4): 0,1 daa - Fortau (felt SF 1 til 6): 2,2 daa - Gang-/ sykkelveg (felt SGS): 0,6 daa - Gatetun/ gågate (felt SGT 1 til 3): 0,9 daa - Kombinerte formål for samferdselsanlegg (felt SKF): 0,3 daa - Parkeringsplasser (felt SPP): 0,9 daa - Veg (felt SV 1 og SV 16): 2,9 daa Sum samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 8,3 daa Totalt alle kategorier: 19,2 daa Atkomst og trafikkløsninger Avkjørsler til byggeområder er markert med piler på plankartet. Utforming av gate og veikryss utføres i henhold til infrastrukturplan. Varelevering: Varelevering skal primært løses på egen grunn. Innlasting uten særskilt varemottak er ikke ønskelig, men for små butikker er innlasting i nærheten av eller via kundeinngangen tilfredstillende løsning. Løsningen forutsetter at transportveien fra bil til lager utformes i forhold til hjelpemidlene som benyttes. Innlasting gjennom kundeinngangen kan aksepteres ved lav leveransefrekvens, beskjedent volum og lav vekt. Denne formen for varehåndtering forutsetter at tilstøtende gategrunn kan disponeres for lossing og lasting. I foreliggende plan er det lagt godt til rette for å avsette plass i sambruksareal langs vei. En aktuell løsning kan være å reservere plass i sambruksarealet til varelevering i et angitt tidsrom på dagen. Illustrasjonsplanen viser forslag til aktuelle plasseringer av varelevering, både til særskilt varemottak, eller via kundeinngang. Parkering: Det bygges parkeringskjeller med p-plasser for beboere. Det opparbeides besøksparkering på terreng (felt SPP). Nedkjøringer til p-kjeller er vist på illustrasjonsplanen. Vei og gatenorm for Røyken angir følgende krav til parkering i sentrum: Side 12 av 23

13 - arealformål forretning og bevertning skal ha 0,7 p-plass pr. 30 m2 BRA (min.- og maks.-krav). 1 sykkelplass pr. 200 m2 næring. Min. 10% av p- plasser reserveres for forflytningshemmede. - boliger skal ha 0,7 p-plass pr. 3 roms leilighet eller større, og 0,5 p-plass pr. 1-2 roms leilighet (min.- og maks.-krav). 1 sykkelplass pr. boenhet. Min. 10% av p-plasser reserveres for forflytningshemmede. - kontor skal ha maks. 1 p-plass pr. 70 m2 BRA. Sykkelparkering for min. 50% av de ansatte. Min. 10% av p-plasser reserveres for forflytningshemmede. Vår kommentar: Vi mener maks.-kravet på 0,5 og 0,7 p-plasser for 1-2 roms og 3 roms leiligheter ikke er gjennomførbart på Spikkestad. Kollektivtilbudet i retning Asker, Bærum og Oslo er godt, men i andre retninger er det ikke tilstrekkelig. Spikkestad er foreløpig ikke noe urbant område og for potensielle innflyttere vil Spikkestad fortsatt framstå som på landet selv om en har et tett og kompakt sentrum. Det er ikke realistisk å forutsette at over 50 % av beboere ikke vil ha bil. For boligbebyggelse bør maks-kravet økes til 1,5 p-plass pr. boenhet + 0,2 plasser pr. bolig til gjesteparkering. Krav om min. 10% av p- plasser reservert for forflytningshemmede bør da justeres ned til 5 % for alle formål. Felt SKF, kjørbar gangvei: Eksisterende situasjon videreføres. Det er angitt i bestemmelsene at kjørbar gangvei kan benyttes som kjøreadkomst til eiendommene 6/41 og 6/42. Det forutsettes ingen trafikkøkning Bebyggelse Utnyttelsesgrad: Felt BKB1: Kombinert bolig/forretning/kontor/bevertning - Maks. BRA = m2 BRA - Maks. høyde gesims 1 = c+152,7 - Maks. høyde gesims 2 = c+158,8 - Maks. høyde gesims 3 = c+161,5 - Maks. høyde gesims 4 = c+161,7 - Maks. høyde gesims 5 = c+164,4 - Maks. høyde gesims 6 = c+164,6 - Maks. høyde gesims 7 = c+167,3 Felt BKB2: Kombinert bolig/forretning/kontor - Maks. BRA = m2 BRA - Maks. høyde gesims 1 = c+160,4 - Maks. høyde gesims 2 = c+163,1 - Maks. høyde gesims 3 = c+163,3 - Maks. høyde gesims 4 = c+166,0 - Maks. høyde gesims 5 = c+162,5 - Maks. høyde gesims 6 = c+165,2 - Maks. høyde gesims 7 = c+165,4 - Maks. høyde gesims 8 = c+168,1 - Maks. høyde gesims 9 = c+159,4 - Maks. høyde gesims 10 = c+165,4 - Maks. høyde gesims 11 = c+168,1 Side 13 av 23

14 Felt BKB3: Kombinert bolig/forretning/kontor/bevertning - Maks. BRA = m2 BRA - Maks. høyde gesims 1 = c+159,3 - Maks. høyde gesims 2 = c+162, Grønnstruktur og uteoppholdsarealer Kommuneplanen stiller krav om min. 50 m2 uteoppholdsareal pr. bolig i sentrumsområder. Min. 80% skal være fellesareal på terreng. Antall boenheter i illustrasjonsprosjektet er anslagsvis 128 stk. I hht kommuneplanen kreves da til sammen m2 uteoppholdsareal på terreng. Vår vurdering: I et sentrumsområde med mål om høy utnyttelse og bymessig bebyggelse blir offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal i nærområdet viktig for beboere. Fra planområdet er det kort vei ut til omkringliggende turområder (fra ca. 200 til 600 m. Felt G1 og T1 som ligger ca m mot nord-øst, er avsatt til torg/ gatetun og turdrag i kommuneplanen. Området grenser til Spikkestad park og kommunal barnehage. Det er ca. 200 m til nærmeste regulerte friluftsområde mot vest. I tillegg åpner planen for en framtidig utvikling av Spikkestadveien og Teglverksveien, med romslige fortau mot byggeområdet. I planområdet er 1,2 daa regulert til felles lek og uteopphold + tilgrensende ubebygget areal på ca. 2,8 daa = 4,0 daa. Vår erfaring er at et krav på 20 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet (10 m2 på balkong, terrasse el. takterrasse + 10 m2 på terreng), er tilstrekkelig i et tett sentrumsområde med god tilgang på offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal. Beregning: Felles på terreng: Den ubebygde delen av tomta som ikke er avsatt til kjøring og parkering. På balkong/ terrasse/ takterrasse: Inntil 10 m2 pr. boenhet. Krav: 20 m2 pr. boenhet 20 m2 x 128 = m2 Uteoppholdsareal i illustrasjonsprosjekt, følgende arealer medregnes: - felles lekeplass = m2 - felles gangvei som grenser mot felles lekeplass = 800 m2 sum felles uteopphold på terreng = m2 - inntil 10 m2 av privat balkong/ terrasse/ takterrasse: 10 m2 x 128 = m2 Uteoppholdsareal i illustrasjonsprosjekt = = m2 Dekning: m m2 = 820 m2 (overdekning) Vernehensyn Det er vurdert om "Gamleskolen" (fig.4, bygning merket S) skal gis en form for formelt vern i planen. Oppføring i sefrak-register gir ikke formell vernestatus eller spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med huset. Bygningen har imidlertid en spesiell betydning i lokalmiljøet, og det foreslås derfor at bygningen bevares. Side 14 av 23

15 1.4.7 Estetikk og terrengtilpasning Ved prosjektering og utførelse av byggene skal det legges vekt på en kvalitativ god utforming, med hensyn til volumoppbygging, materialvalg og detaljering. Fasadene deles opp slik at de enten ved materialbruk eller ved volummessige sprang fremtrer med et variert uttrykk. Det er utarbeidet en egen formingsveileder til planen Universell utforming / tilgjengelighet for alle Bestemmelser vedr. universell utforming og tilgjengelighet er gitt i TEK10. Det er ikke nødvendig med ytterligere bestemmelser i reguleringsplanen Energi og fjernvarme (ref. Kp 5.0.5) Det er foreløpig ingen aktører som har meldt sin interesse eller søkt konsesjon for levering av fjernvarme på Spikkestad. Nye bygg som planlegges innen planområdet bygges etter TEK 10. For større bygg, over 500 m² BRA, er det et krav at 60 % av energibehovet skal dekkes av andre energikilder enn fossilt brensel eller direktevirkende elektrisk varme. Dette betinger at det må lages løsninger med varmepumper eller nærvarmeanlegg for enkeltbygg eller grupper av bygg. På grunn av at utbyggingen vil skje over mange år er en varmesentral for hver boligblokk mest aktuelt. Etter vår vurdering er luft til vann varmepumper i kombinasjon med elkraft til å dekke toppbelastningen det meste realistiske alternativet. Det legges opp til effektiv gjenvinning av varme fra ventilasjonsanlegg. På grunn av den store dybden til fjell og derav høye kostnader vil neppe grunnvarme komme særlig gunstig ut. Kommuneplanen 5.0.5: "..Ved utbygging av større boligområder over 30 enheter, næringsarealer over 1000 m², industribygg eller formål avsatt til offentlig virksomhet, skal det utarbeides en plan for energi/varme som viser løsninger for oppvarming og energiforbruk." Krav om energiplan tas inn i bestemmelsene. Vår vurdering er at energiplanen bør utarbeides når tiltaket har blitt mer konkret, og vi foreslår derfor at denne utarbeides i sammenheng med rammesøknad. Bestemmelsene i områdeplanen om at det ikke er tillatt med tekniske installasjoner på tak skaper da problemer. Ute-enhetene må plasseres på egnet sted og det mest naturlige vil være å plassere disse på taket. De vil neppe bli synlige fra gateplan. Tilsvarende gjelder også for tekniske rom til ventilasjon. Inntak/avkast bør fortrinnsvis plasseres på tak og ikke på bakkeplan. Det er derfor tatt inn en bestemmelse om tekniske installasjoner på tak ( 4 pkt. 5). Det må etableres ny strømforsyning i området. Nødvendig(e) nettstasjon(er) plasseres innenfor planområdet. Nøyaktig plassering må avklares med leverandør i forbindelse med byggesak, når tiltaket har blitt mer konkret. Områdeplanen stiller et generelt krav om at gater og torg skal varmes opp med fornybar energi. Vi mener dette kravet er vil være vaskelig å gjennomføre på en rasjonell måte uten tilgang på fjernvarme. Det må evt. bygges egne nærvarmeanlegg til formålet. Vi stiller også spørsmålstegn ved om oppvarming av alle gater og torg er miljøvennlig energibruk, selv om det skjer med fornybar energi. Vi foreslår at denne bestemmelsen utgår Kriminalitetsforebyggende tiltak Ref bilag 14, sjekkliste for krimforebyggende tiltak. Området er planlagt bl.a. med henblikk på å kunne forebygge uønsket adferd. Side 15 av 23

16 Planen omfatter et relativt lite og oversiktlig areal med blandet bruk. Det er god oversikt til alle interne gangveier fra bebyggelsen. Det er god oversikt til området fra omkringliggende bebyggelse. Det legges opp til god belysning i hele planområdet. Garasjeanleggene vil være lukkede og betjenes med adgangskontroll. Tilgang til garasjeanleggene vil skje via utvendige porter og via heis internt i det enkelte bygg Miljøhensyn - Ref bestemmelser til kommuneplan: "Ved regulering og ved gjennomføring av tiltak som kan få negativ betydning for miljø og samfunn, skal det redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven vedrørende naturmiljø, viktige naturtyper og biologisk mangfold er ivaretatt. Det skal i tillegg utarbeides en miljøoppfølgingsplan som vedlegg til planforslaget eller tiltaket, med serlig vekt på klima, transport og miljøvennlige løsninger" Vår vurdering: Hvorvidt reguleringsplanen får negativ betydning for miljø og samfunn er vurdert i brev til kommunen dat "Vedr. konsekvensutredning" (bilag 11) og i ros analyse (bilag 10). I tillegg følger vedlegg 13 "Sjekkliste naturmangfoldloven kap II", som er hentet fra MD's veileder til naturmangfoldloven. Det er konkludert med at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. Det er ikke registrert leveområder for truede arter, bevarigsverdige naturtyper, eller sårbare arter i eller i umiddelbar nærhet av planområdet (ref. temakart Røyken kommune, DSB kartinnsyn, direktoratet for naturforvaltning - naturbase). Området er uten opprinnelig vegetasjon. Vegetasjon i området i dag består av 5 mellomstore trær rundt gamleskolen, enkelte mindre busker og gressplen. Mesteparten av terrenget er asfaltert. Konklusjon: Våre vurderinger viser at planen/ tiltaket ikke får særlige negative konsekvenser for miljø og samfunn. I henhold til 5.04 er det derfor ikke behov for en nærmere utredning av hvordan prinsippene i naturmangfoldloven skal ivaretas. Det er ikke behov for miljøoppfølgingsplan. - Ref. områdeplan bestemmelser 3: " Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det legges vekt på løsninger preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning". Det stilles krav om utarbeidelse av miløoppfølgingsplan for alle tiltak. Vår vurdering: Dagens krav og regelverk på området finnes i Forurensningsloven, Produktkontrolloven, Plan- og bygningsloven generelt, Forskrift om konsekvensutredninger og Teknisk forskrift (TEK10). Områdeplanen beskriver ikke hvilke kvantifiserbare miljømål som skal være utgangspunkt for en oppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen blir i dette tilfellet derfor en metode for å ivareta miljøkravene i gjeldende regelverk. Vår vurdering er at oppfølging av dagens krav og regelverk ivaretas godt ved ordinær saksbehandling. Bruk av miljøoppfølgingsplan som metode bør etter vår mening være knyttet til tiltakshavers evt. selvpålagte skjerpede miljøkrav. Vårt forslag er derfor at et generelt krav om miljøoppfølgingsplan utgår fra planen. Støy: Uteområder ligger skjermet mot veitrafikkstøy i midten av kvartalet. Offentlig plass foran Gamleskolen er ikke omfattet av støykrav. Side 16 av 23

17 Ref. støyutredning bilag Lokalklima - Ref. områdeplan bestemmelser 3: "Det skal dokumenteres hvordan utbyggingsmønster og bygningsutforming sikrer et godt lokalklima, og at det brukes sunne, miljøriktige og energisparende konstruksjoner og materialer. Bebyggelsen skal ha grønne (beplantede) tak og fasader. Tak og fasader skal inngå som del av den helhetlige arkitekturen og brukes aktivt mht overvannshåndtering, kjøling av bygg og rensing av luft." Vind: Spikkestad er et nokså flatt område med gode solforhold. Landskapet er åpent mot sør og med noen skjermende åser mot nord. Vedlegg 15 viser måledata (vindroser) fra nærmeste værstasjoner på Berskog og Marienlyst i Drammen (kilde: Meteorologisk institutt), og beregnet årsmiddelvind (NVE - vindkart for Norge). Lokaltopografien i en by fører til en sterk modifisering av det naturlige vindfeltet, og vindrosene viser stor lokal variasjon i vindretning og % stille. Felles for målingene og beregninger er lav vindhastighet. Planområdet er ikke spesiellt vindutsatt, og det planlegges ikke for byggehøyder som erfaringsmessig kan gi ukomfortable vindforhold. Planen legger i tillegg til rette for bebyggelse og uteområder som demper evt ukomfortabel vind: Tiltak som kan benyttes i vindutsatte bymiljø er for eksempel; trerekker i gatene, unngå inngangspartier på vindutsatte hjørner, bryte opp fasadene (utspring, balkonger) for å bremse vind gjennom gateløpet, beplantning (trær, busker) gir lune områder lokalt, Installasjoner (levegger etc.). Planen legger til rette for bebyggelse med fasader som brytes opp (ref. bestemmelser 5 pkt. 2, 4, 7 og 8 og illustrasjoner), det legges til rette for trerekker i gateløp og beplantning i felles uteområder (ref. illustrasjonsplan). Oppfattelsen av utendørs komfort er avhengig av aktivitet, vind, temperatur, solinnstråling og nedbør. Så lenge vindhastigheten ikke utgjør en fysisk fare for fotgjengere, er det derfor vanskelig å sette klare kriterier for hva som er akseptabel vindhastighet i et bymiljø. Sunne, miljøriktige og energisparende konstruksjoner og materialer: Dagens krav og regelverk på området finnes i Forurensningsloven, Produktkontrolloven, Plan- og bygningsloven generelt, Forskrift om konsekvensutredninger og Teknisk forskrift (TEK10). Vår vurdering er at oppfølging av dagens krav og regelverk ivaretas godt ved ordinær saksbehandling. Overvann: For å håndtere overvann, må det bygges fordrøynings-anlegg (vedlegg overvannshåndtering under arbeid). Grønne tak kan inngå som en del av overvannshåndteringen. Et generelt krav om grønne tak og vegger utgår fra planen. 2 Analyser og utredninger Støyutredning, Akustikk-konsult AS - bilag 16 Utredning om overvann, Sweco bilag 17 Grunnforhold, Multiconsult bilag 18 Formingsveileder, Sweco bilag 19 3 Konsekvenser, forslagets virkninger for omgivelsene Estetiske og miljømessige konsekvenser Side 17 av 23

18 Planen åpner for en bebyggelse og gateutforming av mer bymessig karakter. Bebyggelsesmønsteret endres fra en struktur med frittliggende bygninger trukket langt inn fra gaten mot midten av planområdet, til en kvartalsstruktur med bebyggelse langs gateløp og et skjermet gårdsrom. Nytt allment tilgjengelig uteoppholdsareal er sammenhengende og variert, fra gate og plass (offentlig) til indre tun/ lekeplass i midten av kvartalet (halvprivat karakter). En del av Spikkestads fysiske særpreg bevares med Gamleskolen. Bygningen får en sentral plassering mot en ny offentlig plass ut mot Spikkestadveien. En del av den sosiale infrastrukturen i Spikkestad kan videreføres og styrkes ved fysisk utforming (gate og plass) og at planen prioriterer dagens bruk av Gamleskolen (lokale foreninger). Planen åpner for en betydelig høyere utnyttelse enn dagens situasjon. Bebyggelsen blir høyere og tettere. Dette er en ønsket utvikling for Spikkestad sentrum. Sol/ skyggeforhold. Det er utarbeidet sol/ skyggediagrammer for bebyggelsen slik den er vist på illustrasjonsplanen (bilag 20). Diagrammene viser som forventet at ny bebyggelse med større byggehøyde gir mer skygge (bilag 12). Vår vurdering er at dette er innenfor det akseptable. Kulturminner og kulturmiljø En del av Spikkestads særpreg bevares med Gamleskolen. Det er for øvrig ingen kulturminner eller kulturmiljø med formellt vern i planområdet idag. Konsekvenser for barn og unge Det opparbeides et stort sammenhengende, bilfritt og variert uteareal, godt egnet til lek og uteopphold. Universell utforming og tilgjengelighet for alle Uteoppholdsareal og næringsareal skal ha universell utforming i henhold til gjeldende regelverk. Planområdet er uten store høydeforskjeller og har ingen spesielle utfordringer mht tilgjengelighet. Energi og klima Se pkt , og over. Forurensning Planen legger ikke til rette for særlig forurensende virksomheter. Transportbehov Planen er bl.a. en konsekvens av langsiktige målsettinger om fortetting ved kollektivknutepunkt. Lokalt vil planen føre til en økning i biltrafikken. Økt antall boenheter og mer næringsareal fører til økt transportbehov. Støy Planen omfatter ikke etablering av støyende virksomhet. Vann og avløp Det er utarbeidet en egen utredning om behandling av overvann (Sweco, ). Det anbefales bygging av fordrøyningsanlegg. Totalt fordrøyningsvolum beregnes vha modelleringsverktøy i Side 18 av 23

19 detaljprosjekteringsfasen. For å minske overvannsavrenningen kan man vurdere å etablere grønne tak. Tilknytning til vann og avløp avklares i forbindelse med byggesak. 3.1 Konsekvensutredning Ref: - FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger. - Brev vedr. konsekvensutredning, dat (bilag08). Det skal i oppstartsfasen avklares om planen omfattes av krav om planprogram og konsekvensutredning. Forskriften omfatter reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Hvilke reguleringsarbeider som vil kunne falle inn under forskriftens saklige virkeområde framgår av 2 og 3. Vår vurdering er at planen ikke omfattes av krav om planprogram og konsekvensutredning (se egen vurdering, vedlegg 11). 3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Ref: - ROS-analyse, dat (bilag 10). Det skal utvises høy aktsomhet m.h.t. radon (DSB aktsomhetskart). TEK10 angir krav til radonforebyggende tiltak (ref. ROS-analyse, vedlegg 10). 4 Medvirkning 4.1 Kunngjøring og varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Røyken og Hurums Avis, samt på Røyken kommunes nettsted. Grunneiere og rettighetshavere samt overordnede myndigheter er varslet ved brev av (ref. vedlegg 08). 4.2 Forhåndsuttalelser Liste over innkomne forhåndsuttalelser Det er i alt kommet inn 11 uttalelser til planforslaget (vedlegg 09). Nummer Gnr/bnr Navn Dato 01 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 02 Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Jernbaneverket Naturvernforbundet i Hurum og Røyken Gamleskolen Aktivitetshus Spikkestad vel /14 Øyvind Cock og Siv Sletta /25 Berit Gangås og Trond Ølstad /25 Hans van der Werff og Kristin Skjærstad /203 Sigbjørn Hellerud Side 19 av 23

20 4.2.2 Resymé av innkomne forhåndsuttalelser 01 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Det henvises til veiledningsmateriale vedr. krav til avfallsrom/ beholderplassering og tilgjengelighet. Det anbefales at utbygger vurderer nedgravde løsninger. 02 Buskerud fylkeskommune Følgende setning ønskes innarbeidet i bestemmelsene: "Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8, annet ledd". Fylkeskommunen er positive til ønsket om bevaring av "gammelskolen", og anbefaler at det legges en hensynssone c med formål bevaring over bygningen og utearealet mot sør og sør-øst. Forslag til bestemmelser til hensynssone er vedlagt. Det anbefales at det gjøres en vurdering av evt. rehabilitering og gjenbruk av de to nyere skolebygninger. 03 Fylkesmannen i Buskerud Forhold vedr. støy må behandles i tråd med retningslinje T-1442/2012. Sentral plassering tilsier at det kan akspteres avvik fra anbefalte støygrenser. Fylkesmannen ber om at det i bestemmelsene fastsettes konkrete krav vedr. støy og at det utarbeides en egen støyutredning. Det bes om at miljøvennlige energiløsninger utredes, og at krav om tilrettelegging for vannbåren varme vurderes. Det henvises til nasjonal målsetting, statlig planretningslinje og bestemmelse i PBL vedr. klima- og energiløsninger. Det vises til retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Det må legges vekt på sikker adkomst for gående og syklende, samt god tilgjengelighet til kolektvtransport. Vurdering av lekemuligheter for barn og unge i planområdet og i nærområdet, skal følge planforslaget. Tilstrekkelig areal for lek må sikres. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, må legges til grunn. Det skal redegjøres for evt. viktige natur- og landskapsforhold. Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. 04 Jernbaneverket Planområdet omfatter del av adkomst for bil til jernbanestasjonen. Adkomsten må være oversiktlig og trafikksikker for gående, syklende og kjørende. 05 Naturvernforbundet i Røyken Har ingen merknader til planarbeidet. 06 Gamleskolen Aktivitetshus Aktivitetshuset brukes av lag og foreninger samt til utleie for private formål. Området rundt huset brukes jevnlig til offentlige utendørs Side 20 av 23

21 arrangement. Styret ber om at det tas hensyn til dette ved utforming av planen. 07 Spikkestad Vel Velforeningen ønsker at Teglverksveien 1 og 2 med mellomliggende grøntareal bevares. Grøntarealet kan utgjøre en fin "lunge" i den nye byen. 08 Øyvind Cock Hjemmelshaver til eiendom 6/14 vil ikke akseptere at deler av denne eiendommen reguleres til formål vei/ fortau. Evt. ny blokkbebyggelse må være mindre dominerende mot eiendom 6/14. Det ønskes innsyn i alle dokumenter i saken. Det henvises spesiellt til illustrasjoner som hjemmelshaver har fått tilgang til via Spikkestad vel. 09 Berit Gangås og Trond Ølstad Kommende nye kjøpesenter på gamle Elopak gjør det unødvendig å regulere til næringsareal i Teglverksveien. 5 etasjer er for høyt. Det er ikke nødvendig med gangvei på begge sider av Teglverksveien. Røyken kommune må utarbeide en helhetlig utbyggingsplan for hele Spikkestad. Detaljregulering av 6/20 m.fl. må legges på is. 10 Hans van der Werff og Kristin Skjærstad Det ønskes nærmere informasjon vedr. utført vurdering av evt. konsekvensutredning. Planavgrensning er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Felles avkjørsel fra Spikkestadveien til Aspelund er ikke vist på plankart til gjeldende områdeplan. Det ønskes at kommunen redegjør for hvorfor avkjørselen er utelatt fra kartet. Eksisterende avkjørsel til Aspelund må beholdes. Det er ikke behov fo næringsareal i 1.etasje mot Spikkestadveien og Teglverksveien. Rundt Gamleskolen bør det bygges kunsthus/ bibliotek/samfunnshus el. l. Det bør ikke bygges høyere enn 4 etasjer. Bebyggelse må avtrappes slik at de høyeste bygningene plasseres nærmest felt G1 i områdeplanen. 11 Sigbjørn Hellerud Ber på det sterkeste om at "gamleskolen" ikke blir revet. Noen historiske bygg og grøntarealer må bevares på Spikkestad Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 01 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Avfallsløsninger utarbeides etter gjeldende retningslinjer. Side 21 av 23

22 02 Buskerud fylkeskommune Forslag til bestemmelse vedr. automatisk fredete kulturminner, tas inn i bestemmelsene. "Gamleskolen" (fig.4, bygning merket S) reguleres til bevaring De to nyere skolebygningene forutsettes revet. Det er til nå ikke funnet grunnlag for rehabilitering/ gjenbruk av bygningene. 03 Fylkesmannen i Buskerud Det utarbeides en egen støyutredning for planforslaget. Forhold vedr støy beskrives nærmere i kap. 3. Energiløsning velges i hht gjeldende bestemmelser i pbl og overordet plan. Trafikkløsninger løses i hht kommunens bestemmelser/ retningslinjer. Tilstrekkelig areal for lek og uteopphold, er sikret ved i bestemmelser/ plankart. Det er ikke funnet informasjon om natur- og landskapsforhold som krever nærmere redegjørelse. Gjeldende regler vedr. universell utforming følges. 04 Jernbaneverket Planen skal legge til rette for en oversiktlig og trafikksikker adkomst til jernbanestasjonen. 05 Naturvernforbundet i Røyken Ingen kommentarer 06 Gamleskolen Aktivitetshus Gamleskolen Aktivitetshus beholdes i planen. Styrets innspill tas til følge. 07 Spikkestad Vel Vår vurdering er at Teglverksveien 2 ("gamleskolen") godt kan integreres i den nye bebyggelsen i planområdet. Vi er enige i at grøntarealet kan bli en fin "lunge" i den nye byen. 08 Øyvind Cock og Siv Sletta Eiendom 6/14 reguleres ikke til samferdselsformål. Ved bygging av ny blokkbebyggelse i planområdet skal gjeldende regler vedr. avstand mellom byggverk legges til grunn. Det tas i utgangspunktet ikke spesielle hensyn utover gjeldende regler. I forbindelse med offentlig høring av planforslaget vil det bli sendt inn et illustrasjonsprosjekt/ illustrasjonsplan, som viser en mulig utnyttelse av området. Illustrasjonene er ikke gjenstand for vedtak, og er derfor ikke juridisk bindende. 09 Berit Gangås og Trond Ølstad Gjeldende områderegulering forutsetter næringsareal i 1.etasje Planen legger til rette for bygging av blokkbebyggelse på etasje mot Spikkestadveien/ Teglverksveien, og 5 + 1/ etasjer inne i kvartalet (se vedlagte illustrasjonsprosjekt). Side 22 av 23

23 Planen legger til rette for fortau på begge sider av Spikkestadveien og Teglverksveien. 10 Hans van der Werff og Kristin Skjærstad Nærmere vurdering av behovet for konsekvensutredning er utført. Ref. vedlegg 11: "Vedr. konsekvensutredning ". Avkjørsel til Aspelund utformes etter gjeldende normaler vedr. bredde, svingradius og siktlinjer. Gjeldende områderegulering forutsetter næringsareal i 1.etasje Dagens bruk av Gamleskolen videreføres. Omkringliggende areal reguleres til kombinerte formål - bolig/forretning/ kontor. Planen legger til rette for bygging av blokkbebyggelse på etasje mot Spikkestadveien/ Teglverksveien, og 5 + 1/ etasjer inne i kvartalet (se vedlagte illustrasjonsprosjekt). 11 Sigbjørn Hellerud Vedlagte illustrasjoner viser en mulig utnyttelse av området, der "Gamleskolen" og nærmeste uteoppholdsareal er bevart. For mange er bygningen en verdifull del av lokalmiljøet. Vår vurdering er at "Gamleskolen" kan inngå som en del av planen, og reguleres til bevaring. 5 Dokumentasjon Til saken vedlegges: 01 Faktaark 02 Plankart, pdf 03 Plankart, sosi 04 Plankart, kontrolldokumentasjon 05 Planbestemmelser 06 Planbeskrivelse 07 Kunngjøringsannonse (faksimile) 08 Varslingsbrev 09 Kopi av innspill og uttalelser 10 ROS-analyse 11 KU-vurdering 12 Sol-/ skyggeanalyse 13 Sjekkliste 8-12 Naturmangfoldloven 14 Sjekkliste kriminalitetsforebyggende tiltak 15 Vindrose, nærmeste værstasjon 16 Støyrapport 17 Overvannsvurdering 18 Grunnforhold 19 Formingsveileder 20 Illustrasjonsplan 21 Perspektiver Side 23 av 23

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG Arkivopplysninger: PlanID: 072200 Saksbehandler: Tone Wabakken Arkivsak: 12/1923 Plankart Datert: 27.09.2013 Sist revidert: 23.04.2014

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Vestby kommune Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Revidert sist 02.08.2017 1 Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. og 20.02.17. Revidert av SPISS: 10.02.2017

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Dato: 20.08.14 Revidert: 27.10.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMPLARHEIMEN PLAN NR. 1810 Dato:... 21.09.15 Dato for siste revisjon:... 12.02.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: 14.11.2017 1 Hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av ny 1-10

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer