MØTEINNKALLING. Plan- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Plan- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Plan- og økonomiutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 13:00 (rett etter Kommuneplanutvalgets møte) Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon eller slik at vararepresentant kan bli innkalt. KOMMUNEPLANUTVALGET ER INNKALT TIL MØTE KL. 13:00 PLAN- OG ØKONOMIUTVALGETS MØTE STARTER RETT ETTER DETTE. OBS: Grunnet innføring av nytt elektronisk utvalgsbehandlingsystem, har første sak i dette møte samme utvalgssaksnummer som siste sak i forrige møte (13/10). Grimstad, Hans Antonsen (sign.) Ordfører Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 13/10 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER PRINSIPPER 2010/634 PS 14/10 TILTAKSPAKKE STATUSRAPPORT 2010/409 PS 15/10 EVALUERING AV ORGANISASJONEN STATUSRAPPORT 2010/617 PS 16/10 STRAND HOTEL FEVIK MULIG BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER 2010/551

2 PS 17/10 KLAGE PÅ BOLIGTILSKUDD 2010/509 U-OFF. PS 18/10 KLAGE PÅ VEDTAK STARTLÅN U-OFF. 2010/262 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

3 Politiske saker

4 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Plan- og økonomiutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/634-1 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - PRINSIPPER FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kommunen legger opp til åpenhet og konkurranse i forbindelse med salg av eiendom etter god forretningsskikk. 2. Eiendommer som selges skal i størst mulig grad reguleres og tilrettelegges slik at de kommunale inntektene maksimeres. 3. Det selges ikke eiendommer for kjernevirksomhet som kommunen selv driver. 4. Eiendommer i strandsonen, hundremetersbeltet, friområder, fortids- og kulturminner og vernede områder og eiendommer bør kommunen selv eie. 5. Områder som er under regulering bør eventuelt avventes salg til reguleringen er gjennomført. 6. Rådmannen vurderer boligsituasjonen nærmere med tanke på kommunalt eierskapsprofil. Dokumentliste: KS-060/09 KS-108/09 Sammendrag: Rådmannen legger i denne sak frem prinsipper for oppfølging av kommunestyrets vedtak om salg av kommunale eiendommer. Fakta: I handlingsprogram , jfr også forrige handlingsprogram, forutsettes det salg av eiendommer for 25 mill kroner i perioden. Vedtaket må ses i sammen heng med kommunestyret prinsippvedtak om vurdering av salg av kommunale eiendommer i KS-060/09. Det foreligger i tillegg tidligere vedtak om at deler av Fagskolen og skoletomten skal selges. Det er også politiske føringer for salg av barnehager. Rådmannen er videre i handlingsprogram bedt om å utrede muligheten for å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Kommunen eier i dag store arealer og besitter en stor eiendomsmasse. Rådmannen har nedsatt en prosjektgruppe, som ledes av økonomisjefen, for å tilrettelegge for salg av kommunale eiendommer. Foreløpig arbeidsomfang er definert som: 1. Kommunale eiendommer 2. Kommunale bygg 3. Utleie av kommunale eiendommer og bygg 4. Leie av eiendommer til kommunale virksomheter

5 5. Feste tomter 6. Muligheten for å etablere et kommunalt eiendomsselskap Kommunen besitter i dag ca 400 eiendommer og ca 100 bygninger på ca m2. I tillegg leier kommunen i underkant av m2 til kommunale virksomheter. Prosjektet har allerede startet opp med en kartlegging av eiendommene, samt utredning av begrensninger og muligheter disse har i dag. Dette er et meget omfattende arbeid så det er en fordel å få politiske prinsippavklaringer på hva kommunen selv skal eie. Kartleggingen så langt har lagt opp tilfølgende gruppering: 1. Barnehager 2. Skoler 3. Helseinstitusjoner 4. Idrett 5. Boliger, herunder sosial-, flyktning-, trygdeboliger 6. Grøntområder 7. Friområder 8. Veigrunn 9. Offentlige formål som bibliotek, rådhus og lignende. 10. Tomter Hensikten med denne grupperingen er å fange inn politiske føringer i kartleggingen, slik at prosjektgruppen kan strukturere inn føringene i arbeidet og legge fram en mer gjennomarbeidet og tilpasset potensiell salgsliste for politisk behandling. Kartleggingen er i seg selv viktig for kommunen slik at vi er bevisst på hva vi eier, hvorfor vi eier det og verdien av det. I plan- og økonomiutvalget vil Rådmannen gi en nærmere presentasjon av saken og kommunens arbeide i den forbindelse. Vurdering: Åpenhet Rådmannen mener at det er spesielt viktig at åpenhetsprinsipper legges til grunn for dette arbeidet. Det gjelder både for leie, utleie og salg av eiendom, i tillegg til selve oversikten over hva kommunen selv eier. Når oversikter er skikkelig gjennomarbeidet og kvalitetssikret vil det være naturlig og nødvendig at disse er offentlig tilgjenglig. Dette gjelder også utleiereglementer og leieavtaler i den grad det er mulig i forhold til lovverket. Selve åpenheten i seg selv vil også bidra til økt effektivitet både ved salg og leie i form av økt konkurranse. Oversiktene i prosjektet er foreløpig ikke tilstrekkelig kvalitetssikret, slik at offentliggjøring av dette materiellet på dette tidspunkt vil ikke være hensiktsmessig. Det vil bli offentliggjort når materiellet er mer gjennomarbeidet fra prosjektets side. Det er også viktig at åpenheten i denne prosessen ikke skal føre til at brukere, ansatte og leietakere skal utsettes for unødvendig usikkerhet for deres framtid. Dette er en balanse vi må forsøke å ta hensyn til. Salgsinntekter Kommunen bør legge opp til et sett av konkurranseprinsipper for eiendommene som skal selges, slik at salgsinntektene blir størst mulig. Begrensninger i bruk og retting mot kjøpsgrupper bør derfor avveies nøye før det tas en beslutning. Eiendommer bør også i størst mulig grad reguleres og seksjoneres slik at de treffer et større marked. Bygningsmasse som har mottatt tilskudd eller offentlig støtte bør utsjekkes før salg, slik at regress ikke oppstår. Det samme gjelder

6 eiendommer som det er mottatt momskompensasjon for. Også husleielovens bestemmelser må vurderes slik at det kan unngås forhold som kan virke prisdempende. Salgsinntektene legges til kommunens tomte- og boligfond, og forvaltningen av disse midlene skal vurderes på nytt gjennom kommunens finansreglement. Dette reglementet er under utarbeidelse og vil bli politisk vedtatt. Det er også et mål at disse inntektene skal bidra til å håndtere kommunens økonomiske status i forhold til ROBEK. Prosessen Prosjektet legger opp til en kartleggingsfase der utfallet av denne saken gir innspill til hvilke egenskaper med eiendommene som skal kartlegges og belyses. Kartleggingen starter bredt der alle eiendommer tas med og de politiske innspill bidrar til en mer fokusert og redusert liste over hva som bør avhendes fra kommunen. Parallelt med dette, arbeides det med kartlegging av utleieavtaler og ulike salgsstrategier. Disse arbeidene er foreløpig ikke startet opp. Oppstarten vil skje etter den politiske behandlingen i mars. Rådmannen ser for seg at en prioritert oversikt over eiendommer som kan selges, legges til endelig politisk behandling før sommeren. Om tidspunktet blir forskjøvet, er avhengig av utfallet av den politiske behandlingen. Rådmannen ser videre for seg at plan- og økonomiutvalget holdes løpende orientert om utviklingen. Prosjektet vil også benytte seg av ekstern hjelp i forbindelse med deler av dette arbeidet. Vurdering av hva som bør selges Kommunen bør i utgangspunktet eie eiendommer og bygg for kommunal kjernevirksomhet som helseinstitusjoner, omsorgsboliger, skoler, barnehager og lignende, der kommunen i overskuelig framtid har vurdert å drive denne virksomheten selv. Et salg med tilbake-leie over lang tid er ofte å betrakte som finansiell leasing og er vanskeligere å håndtere for kommunen. Eiendommer i strandsonen, hundremetersbeltet, friområder, fortids- og kulturminner samt vernede områder/eiendommer bør kommunen selv eie. Områder som er under regulering, bør eventuelt avventes salg til reguleringen er gjennomført. Salgsprinsipper: Tomteeiendommer som er inneklemt mellom veigrunn og for eksempel boligområder kan omreguleres og selges. Dette må ikke komme i konflikt med framtidige veiutvidelser. Kommunen eier i dag noe landbruksareal som er regulert til landbruk og som leies ut. Dette er areal som ikke kan reguleres til annet formål og bør derfor selges. Kommunen har arealer som er anskaffet for å etablere boligområder. Disse tomtene som er ferdig regulert kan derfor selges. Når det gjelder boliger som eneboliger, sosial-, flyktning-, omsorgs/trygdeboliger og leiligheter anbefaler Rådmannen at dette analyseres nærmere. Blant annet må for utleieobjektene vurderes salg etter netto inntekt, der det analyseres avskrivning, FDV-kostnader og leieinntekter på eiendommene. Det må også foretas nærmere analyse av tomter som har tilknytning til natur- og friområder. Dette er et vanskelig skille med hva som er et naturlig friområde og hva som er naturlig å selge og bebygge i allerede etablerte boligområder. Rådmannen vil komme nærmere inn på disse prinsippene i den presentasjon som gis i plan- og økonomiutvalgets møte.

7 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /10 Plan- og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Sektor: Kommunaltekniske tjenester Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Svein Flo 2010/409-1 TILTAKSPAKKE - STATUSRAPPORT FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til etterretning Sammendrag: Grimstad kommune fikk i 2009 kr i en statlig tiltakspakke. Kommunestyret vedtok hvilke prosjekter disse skulle benyttes til. Midlene er pr brukt opp. For enkelte av prosjektene gjenstår noe arbeid. Disse dekkes av ordinære budsjettmidler. Fakta: Kommunestyret gjorde i sak 012/09 følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune skal benytte de mottatte vedlikeholds- og rehabiliteringsmidlene fra Regjeringens tiltakspakke til prosjekter som fremkommer av tabell A, med følgende endring: Wentzells Plass tilføyes i pkt. 3. Oppussing av biblioteket i Storgaten utgår. Fjære skulle reduseres til 4.5 mill. kr. I stedet brukes 3 mill. kr. på_ kr. På haller (dusjanlegg) kr. På diverse Enøk-tiltak på rådhuset kr. Til opprusting scene Kulturhuset kr. Til kirkebygg (vedlikehold) - Diverse Enøk-tiltak i bygningsmassen reduseres fra kr. til kr. 2. Dersom noen av tiltakene i tabell A skulle utgå, gis Rådmannen ut fra faglige vurderinger fullmakt til å erstatte disse med aktuelle ENØK-tiltak. 3. Tiltakene skal i hovedsak utføres av private etter lov om offentlige anskaffelser Tabell A: Oversikt gjennomførte tiltak PROSJEKT Enøk KS- Endret Forbruk pr.

8 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN Dusjanlegg med automatisk legionellaspyling Diverse enøktiltak i hele tiltak vedtak rammer, jfr. Pkt X bygningsmassen, Diverse enøk tiltak på rådhuset X Midlertidige tiltak Fjære skole Eide skole ombygging tilfluktsrom Carporter Frivolltun og Feviktun Kulturhuset oppgradere scene Brannstasjonen taktekking, tilleggsisolering, fasaderehab Holvika hallen taktakking og tilleggsisolering (X) delvis X KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER Sandum Brygge Kirkeheia amfi/scene Stier i sentrum G/S vei Hippen Landvik Skole DEN NORSKE KIRKE Vedlikehold kirkebygg TOTALT Ovennevnte tabell viser hvordan midlene skulle fordeles i h.h.t. kommunestyrets vedtak. Endrede rammer viser fordeling etter justering bl.a. som følge av at G/S vei Hippen Landvik skole ikke ble igangsatt p.g.a. av problemer med grunnerverv. Den siste kolonnen viser regnskap pr Det har vært hensiktsmessig å flytte poster Div enøk-tiltak til div. enøk-tiltak på Rådhuset. Likeledes ble midlene fra G/S-vei Hippen overført til dette prosjekt. Alle vinduer på rådhuset er nå byttet ut. Når det gjelder Sandum Brygge er tiltakspakken en delfinansiering av prosjektet. For de øvrige prosjektene gjenstår det fakturering for ca. kr Ca kr vil kunne belastes enøkinvesteringer, mens resten av merforbruket dekkes over driftsbudsjettet. Når det gjelder prosjektet Stier i sentrum ble det vedtatt at Wentzells Plass skulle tas med. Det har ikke vært mulig å gjøre noe her, fordi området delvis har vært benyttet som riggplass i forbindelse med byggearbeider i området. Kommunen skal videre utarbeide rapport for hvert enkelt prosjekt, for oversendelse til Fylkesmannen innen

9

10 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Plan- og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Sektor: HR-avdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Liv Ingjerd Byrkjeland 2010/ Evaluering av organisasjonen - statusrapport FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering Dokumentliste: - Sammendrag: Rådmannen fremmet i K-sak 017/09 forslag til tiltak eller endringer som vil være hensiktsmessig i forhold til måloppnåelse ift. omorganisering. Kommunestyret vedtok i K-sak 017/09 tiltak som skulle gjennomføres. Det ble i samme sak vedtatt at det skal gis en tilbakemelding til kommunestyret innen utgangen av 2009 om iverksetting av tiltak. Fakta: Grimstad kommune gjennomførte etter vedtak i K-sak 63/04, en administrativ omorganisering med virkning fra 1/ Som en del av denne, ble det foretatt to sammenslåinger av barneog ungdomsskoler (Holviga og Fjære) og en sammenslåing av barneskole og barnehage (Eide oppvekstsenter). På grunn av stor motstand blant ansatte ved disse enhetene, ble det i 2007 gjennomført en evaluering i regi av organisasjonsavdelingen. Med utgangspunkt i vedtak i sak 001/07, Foreløpig evaluering av sammenslåtte skoler, ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en ny evaluering av skolene i Som en del av denne evalueringen, ønsket rådmannen å evaluere hele organisasjonen. Etter utlyst anbud, ble firmaet Agenda Utredning & utvikling AS valgt til å gjennomføre evalueringen. Evaluering ny administrativ struktur ble gjennomført av Agenda høsten 2008, og tok utgangspunkt i de formulerte målsetninger for omorganiseringen, og hvorvidt disse var nådd. Hovedkonklusjon fra Agenda i evalueringsrapporten var: Grimstad kommune er godt organisert og har plassert myndighet og ansvar på rett sted i organisasjonen. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle kommunen videre.. I tillegg kom Agenda med flere forslag til tiltak som kunne gjennomføres for å forbedre kommunen som organisasjon. Dette innebar etter rådmannens syn at organisasjonsmodellen skulle videreføres, men at enkelte deler av organiseringen skulle endres og/eller gjennomgås ytterligere. Rådmannen fremmet i K- sak 017/09 forslag til tiltak eller endringer som vil være hensiktsmessig i forhold til måloppnåelse ift. omorganisering. Kommunestyret vedtok i K-sak 017/09 tiltak som skulle gjennomføres. Det ble i samme sak vedtatt at det skal gis en tilbakemelding til kommunestyret innen utgangen av 2009 om iverksetting av tiltak.

11 Pr. 1. Kvartal 2010,er status på tiltak som følger: Mål 1, -høyere produktivitet; - i det vesentlige har kommunen akseptable kostnader ift sammenlignbare kommuner. Agenda tilrår en gjennomgang av pleieinstitusjonene og barnehagesektoren. Rådmannens tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Ha en gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren i første halvår (ref vedtak i budsjett/hp 09-13) Gjennomgang av de kommunale barnehagene innen august-09 Rådmannen engasjerte Ressurssenteret for omsorgtjenester (RO) til å utrede pleie- og omsorgsektoren. RO leverte rapporten i september Barnehagedriften gjennomgått, kfr. Agendas rapport om økonomistyring i barnehagesektoren og K-sak 074/09. Kostnadsreduserende tiltak gjennomført i kommunale barnehager. Rapporten inngikk i arbeidet med Budsjett 2010 og Handlingsprogram Videre vil rapporten danne grunnlaget for utarbeidelse av en helhetlig strategi for utvikling av helse- og omsorgtjenestene i kommunen fram mot Fortsatt stort fokus på økonomistyring av barnehageområdet, bl.a. gjennom oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak for 2010 vedr. innsparingstiltak, tiltak i kommunale barnehager og nye modeller for beregning av tilskudd til private barnehager. Mål 2, -sunne finanser; - kommunen har ikke greid å oppnå ønsket økonomisk resultat etter omstillingen, herunder et netto driftsresultat. Den administrative organiseringen i seg selv og leders fullmakter og utøvelse av disse må undersøkes som en potensiell kostnadsdriver. I tillegg oppstår den stadig nasjonale målsetning og kostnadsdrivere som ikke står i forhold til økte inntekter og overføringer. Rådmannens tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Kommunens organisering og fullmaktsstruktur vil bli en del av rådmannens gjennomgang av årsakene til merforbruket i Dette gjennomføres i løpet av første halvår. Årsaker til merforbruk 2008 er analysert og redegjort for. Ny organisering av støttefunksjonene er vedtatt og iverksatt fra Fullmaktsstrukturen vil bli vurdert i forbindelse med gjennomgang av kommunens reglementer. Ny organisering er iverksatt for fullt i forbindelse med ny ledelse fra 1.jan Reglementer vil bli revidert i 1.halvår Mål 3, -styring etter politiske mål: - innføringen av et helhetlig styringssystem var planlagt som en del av omorganiseringen i Dette var en forutsetning for å få til den gjennomgående politiske styringen en ønsket. Av ulike årsaker har innføringen av styringssystemet ikke blitt realisert før nå i Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Utforming av revidert kommuneplan forenkler gjennomgående styring Kommuneplanen revideres med sikte på å få en bedre sammenheng mellom kommuneplanens langsiktige del og handlingsprogrammet. Ny kommuneplan legges fram til førstegangsbehandling i kommuneplanutvalget i mai og i kommunestyret i juni 2010.

12 Etablering av styringskart og styringssystem, alle enheter oppe å går på systemet i løpet av Gjennomgå å forbedre budsjettmodeller til behandlingen av budsjett/hp høsten -09. Kommunen som organisasjon innarbeides som et hovedmål i ny kommuneplan. Implementering av nytt styringssystem er blitt forsinket av flere årsaker, bl.a. felles IKT-prosjekt. Arbeidet videreføres i Eget utvalg er opprettet for å gjennomgå kommunens rapporteringsrutiner. Implementering pågår fortløpende, men det må påregnes at 2010 går med til denne prosessen. Utvalget er opprettet og vil legge fram sin innstilling i juni Mål 4, -gode tjenester; - Tallmaterialet og indikatorer som har vært gjennomgått av Agenda, tyder på at kommunen leverer gode tjenester. Det er pekt på at vi ligger etter i forhold til internettløsning, noe som det allerede er tatt konsekvensen av ved å endre gjennomføring og fremdrift av det pågående portalprosjektet. Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Det er gjennomført endringer i IKT-Agders fellesprosjekt på innføring av nye innbygger- og ansattportaler, ved å gjennomføre en deling av hhv statisk informasjonsinnhold og utforming(ny portal lanseres i oktober 2009) og automatisering av tjenester og henvendelser utvikles fra 2010 og fremover iht. foretatte prioriteringer. Kommunens metodikk for brukerundersøkelser og brukerdialog har etter rådmannens mening fungert godt, og vil videreføres. Innbyggerportalen administreres av Informasjonsog serviceavdelingen (ISA). Den videre utvikling av kommuneportalen ved automatisering av tjenester, skjer fremover i løpet av Måling av trafikken på portalen i løpet av en måned viser om lag 6000 treff. Ansattportalen vil ved lanseringen i april foreligge i noe begrenset utgave. Den videre utvikling av tjenester skjer fremover i løpet av Medarbeidere i ISA samarbeider med HR og andre om utformingen av portalen. Ansattportalen vil bli administrert av HR. Arbeidet videreføres i samsvar med plan for brukerundersøkelser. Mer systematiske rutiner for brukerdialog vil bli utviklet i 2010/2011 i forbindelse med Innbyggerportal (kommuneportal) ble lansert januar Ansattportal er under utarbeidelse og lanseres 1.april 2010 I rute. nytt styringssystem. Mål 5, -forenkling av organisasjonen/personalbehandling; - Agenda konkluderer med at driftsenhetene i alt vesentlig grad har riktig størrelse og oppgaver. Unntaket er hjemmetjenesten som foreslås oppsplittet. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2007 var ikke på et ønsket nivå. Rådmannen gjorde i egen sak høsten -07 rede for hvordan resultatene fra undersøkelsen skulle følges opp. Det er nettopp gjennomført en ny

13 medarbeiderundersøkelse i februar-09, og resultatene herfra vil gi rådmannen nødvendige signaler for videre oppfølging. Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Rådmannen vil følge Agendas forslag, og vil stille krav om at alle ansvarlige ledere gjennomfører medarbeidersamtaler i Iht. budsjett/hp vedtak i 2008 (se mål 1)vil det i gjennomgangen av pleieog omsorgssektoren i 2009 bli vurdert om hjemmetjenesten skal splittes opp i flere enheter. Rådmannen vil lage en egen oppfølgingsplan før sommeren ifm medarbeiderundersøkelsen I forbindelse med vedtatt arbeidsgiverstrategi i K- sak021/09 ble det vedtatt at ansvarlige ledere skal gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med sine ansatte. Kurs ble holdt for ledere vinter Verktøy for gjennomføring og oppfølging ble innført våren Alle ledere vil i styringsverktøy rapporterer på gjennomføring. Arbeidet med å omorganisere Hjemmetjenesten ble startet høsten 2009, og er nå fullført. Medarbeiderundersøkelse er fulgt opp av enhetsleder ved den enkelte enhet. Tiltaket gjennomført pr. 1. januar Tjenesten er delt opp i 4 enheter, og det er tilsatt enhetsledere. Den siste enhetslederen tiltrer i mars Tiltaket gjennomført pr. 1. januar Mål 6, -effektiv administrasjon; - balansen mellom sentraliseringen av de administrative støttefunksjonene og tilgjengelig lederressurser ved enhetene var en av de forventede utfordringene ved ny organisasjonsmodell. Agenda kommer frem til den konklusjon at støtteenhetene ikke fungerer optimalt og er underbemannet ift sammenlignbare kommuner, og at dette er noe kommunen taper på over sikt. Rådmannen mener fremdeles at organiseringen med felles støttefunksjoner og større fagmiljøer er riktig, og ønsker å videreføre denne, men disse enhetene ikke har vært dimensjonert godt nok for å kunne gi god nok støtte til tjenesteenhetene. Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Innenfor gjeldende økonomiske rammer for 2009, vil rådmannen ha en gjennomgang av hvilke tjenester støtteenhetene skal prioritere. EN administrativ kurskatalog utarbeides innen 20. august Endrede rutiner for økonomirapportering iverksettes umiddelbart. I forbindelse med omorganisering at støtteenheter pr er det gjennomført endringer i oppgaver og ansvarsområder. Prioriteringer av oppgaver av støtte funksjoner Årshjul for administrative er utarbeidet. Eget utvalg er opprettet for å gjennomgå kommunens rapporteringsrutiner. Pr er det ansatt ny rådmann og ny økonomisjef. Ny HR-sjef starter april-10. Det vil derfor arbeides videre med prioritering av oppgaver våren Årshjul iverksettes for Utvalget er opprettet og vil legge fram sin innstilling i juni 2010.

14 Rådmannen vil ifm sitt forslag til budsjett/hp , legge frem forslag til endelig organisering og dimensjonering av støttefunksjonene Lage en budsjettmodell for grunnskolen. En profesjonell fordelingsmodell vil skire bedre styring over grunnskolen, mer rettferdig pengefordeling mellom skolende og mindre tid brukt på Gjennomgang av organisering av støttefunksjoner ble gjennomført våren Omorganisering iverksatt fra Budsjettmodell for grunnskolen er utarbeidet, kfr. Agendas rapport om undervisningstjenestene (1. oktober 2009). Tiltaket gjennomført pr. 1. januar Skolenes detaljbudsjetter for 2010 inkluderer bruk av den nye modellen fra 1. august administrasjon. Mål 7, -god ledelse; - Agenda fremhever kommunens delegasjoner og myndiggjøring av ledere som veldig bra. Rådmannen mener gjeldende delegasjonsnivå er både riktig og nødvendig for å kunne ansvarliggjøre ledere helt ut i organisasjonen. Rådmannen vil allikevel som nevnt over, foreta en vurdering av hvorvidt ledernes vide fullmakter er kostnadsdrivende, og årsak til merforbruk i Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Gjennom styringssystemet vil rådmannen legge grunnlag for en effektiv styringsdialog gjennom en ytterlig tydeliggjøring av ledernes resultatkrav og personal- og budsjettoppfølging. Gjennomgå kommunens rapporterings- og avvikssystem ifm budsjettoppfølging er startet og vil pågå frem mot sommeren. Lederavtaler og styringsdialog gjennomføres som en del av kommunens styringshjul. Eget utvalg er opprettet for å gjennomgå kommunens rapporteringsrutiner. Iverksettes fortløpende i 2010 Utvalget er opprettet og vil legge fram sin innstilling i juni Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Kommunens modell for administrativ organisering videreføres med følgende endring: a. Eide oppvekstsenter tilbakeføres til 2 selvstendige enheter, hhv Eide skole og Eide barnehage. b. Eventuell videreføring av Holviga og Fjære som 1-10 skoler avgjøres ifm sak om fremtidig skolestruktur. Eide barnehage og Eide skole ble delt igjen fra 1. august Kommunestyret vedtok i sak 042/09 å dele Fjære skole. Fra 1. januar 2010 er Fjære barneskole og Fjære ungdomsskole to skoler. Tiltaket gjennomført pr. 1. august Tiltaket gjennomført pr. 1. januar 2010.

15 Vurdering: Tiltak for bedre kommunen som organisasjon er iverksatt. Rådmannen vil i løpet av 2010 forsette med å gjennomføre tiltakene.

16 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kontrollnemnda for Alkoholomsetning /10 Plan- og økonomiutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Rådmannens stab Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Aud Helen Moe 2010/551-1 U63 STRAND HOTEL FEVIK - MULIG BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER FORSLAG TIL VEDTAK: Strand Hotel Fevik gis skriftlig advarsel for brudd på Alkoholforskriftens 4-4 under kontroll utført av Securitas AS Dokumentliste: Kontrollrapport fra med tilleggsrapport. Brev fra Strand Hotel av Epost fra Grimstad kommune til Securitas av Utfyllende tilleggsrapport mottatt Oversendelse av kontrollrapportene til Strand Hotel av Sammendrag: Under en kontroll utført av Securitas AS ble det avdekket brudd på Alkoholforskriftens 4-4. Fakta: Under skjenkekontroll ved Strand Hotel Fevik ble det avdekket brudd på Alkoholforskriftens 4-4 ved at 2 personer drakk alkoholholdig drikk på utsiden av hotellets hovedinngang. Dette er brudd på nevnte bestemmelse som sier; Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet. Vakten som ble tilkalt bekreftet at det dreide seg om drikk som kom fra hotellet og at den trolig var alkoholholdig. Vurdering: Det er i etterkant av kontrollen fremsatt påstander fra hotellets representant at kontrollørene utviste en uakseptabel adferd under kontrollens første del. Dette har saksbehandler gått grundig inn i og kan ikke se at kontrollørene verken har provosert eller oppført seg på noen annen måte enn vanlige gjester. De beskrevne hendelser er situasjoner som hotellet plikter å ha vakter nok til å håndtere. Når det gjelder kravet om at kontrollørene i det minste burde vist legitimasjon til dørvakten, faller dette på sin egen urimelighet under gjennomføring av en anonym kontroll.

17 Det har ikke kommet andre tilbakemeldinger fra hotellet etter oversendelse av kontrollrapport med utfyllende tilleggsrapport. Avviket bestrides ikke av de ansatte ved hotellet som kontrollørene var i kontakt med. Rådmannen vurder at avviket kommer inn under pkt a) i Helhetlig Rusmiddelpolitisk Handlingsplan som angir skriftlig advarsel for 1. gangs overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salg/skjenking utenfor godkjent areal.

MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget Møtedato: 19.03.2009 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 23.04.09 Møtested: Hamsun Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25 03 00, slik at vararepresentant

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Valgstyret

MØTEINNKALLING FOR Valgstyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Valgstyret Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250371

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:10 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: V Hans Antonsen KrF Per-Egil

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 12.02.2009 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00 16:00 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V)

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Alf Steinar

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 12.11.09 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00 17:00 Møtet ble ledet av Hans Antonsen, V. Til stede: Hans Antonsen, V Per-Egil Mangor

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling Omstillingsprosjektet i Røros kommune med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport 1 DP 1A Administrativ organisering Delstrategi i utviklingsstrategien - Kommunekompasset 2 DP 1B Servicetorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

300 250 200 150 100 50 0 Likviditetsutvikling 2008-2009 2008 2009 Desember April Mai Juni Juli August September Oktober November Mars Februar Januar Mill. kroner VEDLEGG RAPPORTERING

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 17:00-19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/14 14/1044 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommuneplanutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kommuneplanutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommuneplanutvalget Møtedato: 23.04.09 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer