MØTEINNKALLING. Plan- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Plan- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Plan- og økonomiutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 13:00 (rett etter Kommuneplanutvalgets møte) Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon eller slik at vararepresentant kan bli innkalt. KOMMUNEPLANUTVALGET ER INNKALT TIL MØTE KL. 13:00 PLAN- OG ØKONOMIUTVALGETS MØTE STARTER RETT ETTER DETTE. OBS: Grunnet innføring av nytt elektronisk utvalgsbehandlingsystem, har første sak i dette møte samme utvalgssaksnummer som siste sak i forrige møte (13/10). Grimstad, Hans Antonsen (sign.) Ordfører Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 13/10 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER PRINSIPPER 2010/634 PS 14/10 TILTAKSPAKKE STATUSRAPPORT 2010/409 PS 15/10 EVALUERING AV ORGANISASJONEN STATUSRAPPORT 2010/617 PS 16/10 STRAND HOTEL FEVIK MULIG BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER 2010/551

2 PS 17/10 KLAGE PÅ BOLIGTILSKUDD 2010/509 U-OFF. PS 18/10 KLAGE PÅ VEDTAK STARTLÅN U-OFF. 2010/262 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

3 Politiske saker

4 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Plan- og økonomiutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/634-1 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - PRINSIPPER FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kommunen legger opp til åpenhet og konkurranse i forbindelse med salg av eiendom etter god forretningsskikk. 2. Eiendommer som selges skal i størst mulig grad reguleres og tilrettelegges slik at de kommunale inntektene maksimeres. 3. Det selges ikke eiendommer for kjernevirksomhet som kommunen selv driver. 4. Eiendommer i strandsonen, hundremetersbeltet, friområder, fortids- og kulturminner og vernede områder og eiendommer bør kommunen selv eie. 5. Områder som er under regulering bør eventuelt avventes salg til reguleringen er gjennomført. 6. Rådmannen vurderer boligsituasjonen nærmere med tanke på kommunalt eierskapsprofil. Dokumentliste: KS-060/09 KS-108/09 Sammendrag: Rådmannen legger i denne sak frem prinsipper for oppfølging av kommunestyrets vedtak om salg av kommunale eiendommer. Fakta: I handlingsprogram , jfr også forrige handlingsprogram, forutsettes det salg av eiendommer for 25 mill kroner i perioden. Vedtaket må ses i sammen heng med kommunestyret prinsippvedtak om vurdering av salg av kommunale eiendommer i KS-060/09. Det foreligger i tillegg tidligere vedtak om at deler av Fagskolen og skoletomten skal selges. Det er også politiske føringer for salg av barnehager. Rådmannen er videre i handlingsprogram bedt om å utrede muligheten for å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Kommunen eier i dag store arealer og besitter en stor eiendomsmasse. Rådmannen har nedsatt en prosjektgruppe, som ledes av økonomisjefen, for å tilrettelegge for salg av kommunale eiendommer. Foreløpig arbeidsomfang er definert som: 1. Kommunale eiendommer 2. Kommunale bygg 3. Utleie av kommunale eiendommer og bygg 4. Leie av eiendommer til kommunale virksomheter

5 5. Feste tomter 6. Muligheten for å etablere et kommunalt eiendomsselskap Kommunen besitter i dag ca 400 eiendommer og ca 100 bygninger på ca m2. I tillegg leier kommunen i underkant av m2 til kommunale virksomheter. Prosjektet har allerede startet opp med en kartlegging av eiendommene, samt utredning av begrensninger og muligheter disse har i dag. Dette er et meget omfattende arbeid så det er en fordel å få politiske prinsippavklaringer på hva kommunen selv skal eie. Kartleggingen så langt har lagt opp tilfølgende gruppering: 1. Barnehager 2. Skoler 3. Helseinstitusjoner 4. Idrett 5. Boliger, herunder sosial-, flyktning-, trygdeboliger 6. Grøntområder 7. Friområder 8. Veigrunn 9. Offentlige formål som bibliotek, rådhus og lignende. 10. Tomter Hensikten med denne grupperingen er å fange inn politiske føringer i kartleggingen, slik at prosjektgruppen kan strukturere inn føringene i arbeidet og legge fram en mer gjennomarbeidet og tilpasset potensiell salgsliste for politisk behandling. Kartleggingen er i seg selv viktig for kommunen slik at vi er bevisst på hva vi eier, hvorfor vi eier det og verdien av det. I plan- og økonomiutvalget vil Rådmannen gi en nærmere presentasjon av saken og kommunens arbeide i den forbindelse. Vurdering: Åpenhet Rådmannen mener at det er spesielt viktig at åpenhetsprinsipper legges til grunn for dette arbeidet. Det gjelder både for leie, utleie og salg av eiendom, i tillegg til selve oversikten over hva kommunen selv eier. Når oversikter er skikkelig gjennomarbeidet og kvalitetssikret vil det være naturlig og nødvendig at disse er offentlig tilgjenglig. Dette gjelder også utleiereglementer og leieavtaler i den grad det er mulig i forhold til lovverket. Selve åpenheten i seg selv vil også bidra til økt effektivitet både ved salg og leie i form av økt konkurranse. Oversiktene i prosjektet er foreløpig ikke tilstrekkelig kvalitetssikret, slik at offentliggjøring av dette materiellet på dette tidspunkt vil ikke være hensiktsmessig. Det vil bli offentliggjort når materiellet er mer gjennomarbeidet fra prosjektets side. Det er også viktig at åpenheten i denne prosessen ikke skal føre til at brukere, ansatte og leietakere skal utsettes for unødvendig usikkerhet for deres framtid. Dette er en balanse vi må forsøke å ta hensyn til. Salgsinntekter Kommunen bør legge opp til et sett av konkurranseprinsipper for eiendommene som skal selges, slik at salgsinntektene blir størst mulig. Begrensninger i bruk og retting mot kjøpsgrupper bør derfor avveies nøye før det tas en beslutning. Eiendommer bør også i størst mulig grad reguleres og seksjoneres slik at de treffer et større marked. Bygningsmasse som har mottatt tilskudd eller offentlig støtte bør utsjekkes før salg, slik at regress ikke oppstår. Det samme gjelder

6 eiendommer som det er mottatt momskompensasjon for. Også husleielovens bestemmelser må vurderes slik at det kan unngås forhold som kan virke prisdempende. Salgsinntektene legges til kommunens tomte- og boligfond, og forvaltningen av disse midlene skal vurderes på nytt gjennom kommunens finansreglement. Dette reglementet er under utarbeidelse og vil bli politisk vedtatt. Det er også et mål at disse inntektene skal bidra til å håndtere kommunens økonomiske status i forhold til ROBEK. Prosessen Prosjektet legger opp til en kartleggingsfase der utfallet av denne saken gir innspill til hvilke egenskaper med eiendommene som skal kartlegges og belyses. Kartleggingen starter bredt der alle eiendommer tas med og de politiske innspill bidrar til en mer fokusert og redusert liste over hva som bør avhendes fra kommunen. Parallelt med dette, arbeides det med kartlegging av utleieavtaler og ulike salgsstrategier. Disse arbeidene er foreløpig ikke startet opp. Oppstarten vil skje etter den politiske behandlingen i mars. Rådmannen ser for seg at en prioritert oversikt over eiendommer som kan selges, legges til endelig politisk behandling før sommeren. Om tidspunktet blir forskjøvet, er avhengig av utfallet av den politiske behandlingen. Rådmannen ser videre for seg at plan- og økonomiutvalget holdes løpende orientert om utviklingen. Prosjektet vil også benytte seg av ekstern hjelp i forbindelse med deler av dette arbeidet. Vurdering av hva som bør selges Kommunen bør i utgangspunktet eie eiendommer og bygg for kommunal kjernevirksomhet som helseinstitusjoner, omsorgsboliger, skoler, barnehager og lignende, der kommunen i overskuelig framtid har vurdert å drive denne virksomheten selv. Et salg med tilbake-leie over lang tid er ofte å betrakte som finansiell leasing og er vanskeligere å håndtere for kommunen. Eiendommer i strandsonen, hundremetersbeltet, friområder, fortids- og kulturminner samt vernede områder/eiendommer bør kommunen selv eie. Områder som er under regulering, bør eventuelt avventes salg til reguleringen er gjennomført. Salgsprinsipper: Tomteeiendommer som er inneklemt mellom veigrunn og for eksempel boligområder kan omreguleres og selges. Dette må ikke komme i konflikt med framtidige veiutvidelser. Kommunen eier i dag noe landbruksareal som er regulert til landbruk og som leies ut. Dette er areal som ikke kan reguleres til annet formål og bør derfor selges. Kommunen har arealer som er anskaffet for å etablere boligområder. Disse tomtene som er ferdig regulert kan derfor selges. Når det gjelder boliger som eneboliger, sosial-, flyktning-, omsorgs/trygdeboliger og leiligheter anbefaler Rådmannen at dette analyseres nærmere. Blant annet må for utleieobjektene vurderes salg etter netto inntekt, der det analyseres avskrivning, FDV-kostnader og leieinntekter på eiendommene. Det må også foretas nærmere analyse av tomter som har tilknytning til natur- og friområder. Dette er et vanskelig skille med hva som er et naturlig friområde og hva som er naturlig å selge og bebygge i allerede etablerte boligområder. Rådmannen vil komme nærmere inn på disse prinsippene i den presentasjon som gis i plan- og økonomiutvalgets møte.

7 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /10 Plan- og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Sektor: Kommunaltekniske tjenester Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Svein Flo 2010/409-1 TILTAKSPAKKE - STATUSRAPPORT FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til etterretning Sammendrag: Grimstad kommune fikk i 2009 kr i en statlig tiltakspakke. Kommunestyret vedtok hvilke prosjekter disse skulle benyttes til. Midlene er pr brukt opp. For enkelte av prosjektene gjenstår noe arbeid. Disse dekkes av ordinære budsjettmidler. Fakta: Kommunestyret gjorde i sak 012/09 følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune skal benytte de mottatte vedlikeholds- og rehabiliteringsmidlene fra Regjeringens tiltakspakke til prosjekter som fremkommer av tabell A, med følgende endring: Wentzells Plass tilføyes i pkt. 3. Oppussing av biblioteket i Storgaten utgår. Fjære skulle reduseres til 4.5 mill. kr. I stedet brukes 3 mill. kr. på_ kr. På haller (dusjanlegg) kr. På diverse Enøk-tiltak på rådhuset kr. Til opprusting scene Kulturhuset kr. Til kirkebygg (vedlikehold) - Diverse Enøk-tiltak i bygningsmassen reduseres fra kr. til kr. 2. Dersom noen av tiltakene i tabell A skulle utgå, gis Rådmannen ut fra faglige vurderinger fullmakt til å erstatte disse med aktuelle ENØK-tiltak. 3. Tiltakene skal i hovedsak utføres av private etter lov om offentlige anskaffelser Tabell A: Oversikt gjennomførte tiltak PROSJEKT Enøk KS- Endret Forbruk pr.

8 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN Dusjanlegg med automatisk legionellaspyling Diverse enøktiltak i hele tiltak vedtak rammer, jfr. Pkt X bygningsmassen, Diverse enøk tiltak på rådhuset X Midlertidige tiltak Fjære skole Eide skole ombygging tilfluktsrom Carporter Frivolltun og Feviktun Kulturhuset oppgradere scene Brannstasjonen taktekking, tilleggsisolering, fasaderehab Holvika hallen taktakking og tilleggsisolering (X) delvis X KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER Sandum Brygge Kirkeheia amfi/scene Stier i sentrum G/S vei Hippen Landvik Skole DEN NORSKE KIRKE Vedlikehold kirkebygg TOTALT Ovennevnte tabell viser hvordan midlene skulle fordeles i h.h.t. kommunestyrets vedtak. Endrede rammer viser fordeling etter justering bl.a. som følge av at G/S vei Hippen Landvik skole ikke ble igangsatt p.g.a. av problemer med grunnerverv. Den siste kolonnen viser regnskap pr Det har vært hensiktsmessig å flytte poster Div enøk-tiltak til div. enøk-tiltak på Rådhuset. Likeledes ble midlene fra G/S-vei Hippen overført til dette prosjekt. Alle vinduer på rådhuset er nå byttet ut. Når det gjelder Sandum Brygge er tiltakspakken en delfinansiering av prosjektet. For de øvrige prosjektene gjenstår det fakturering for ca. kr Ca kr vil kunne belastes enøkinvesteringer, mens resten av merforbruket dekkes over driftsbudsjettet. Når det gjelder prosjektet Stier i sentrum ble det vedtatt at Wentzells Plass skulle tas med. Det har ikke vært mulig å gjøre noe her, fordi området delvis har vært benyttet som riggplass i forbindelse med byggearbeider i området. Kommunen skal videre utarbeide rapport for hvert enkelt prosjekt, for oversendelse til Fylkesmannen innen

9

10 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Plan- og økonomiutvalget /10 Kommunestyret /10 Avgjøres av: Sektor: HR-avdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Liv Ingjerd Byrkjeland 2010/ Evaluering av organisasjonen - statusrapport FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering Dokumentliste: - Sammendrag: Rådmannen fremmet i K-sak 017/09 forslag til tiltak eller endringer som vil være hensiktsmessig i forhold til måloppnåelse ift. omorganisering. Kommunestyret vedtok i K-sak 017/09 tiltak som skulle gjennomføres. Det ble i samme sak vedtatt at det skal gis en tilbakemelding til kommunestyret innen utgangen av 2009 om iverksetting av tiltak. Fakta: Grimstad kommune gjennomførte etter vedtak i K-sak 63/04, en administrativ omorganisering med virkning fra 1/ Som en del av denne, ble det foretatt to sammenslåinger av barneog ungdomsskoler (Holviga og Fjære) og en sammenslåing av barneskole og barnehage (Eide oppvekstsenter). På grunn av stor motstand blant ansatte ved disse enhetene, ble det i 2007 gjennomført en evaluering i regi av organisasjonsavdelingen. Med utgangspunkt i vedtak i sak 001/07, Foreløpig evaluering av sammenslåtte skoler, ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en ny evaluering av skolene i Som en del av denne evalueringen, ønsket rådmannen å evaluere hele organisasjonen. Etter utlyst anbud, ble firmaet Agenda Utredning & utvikling AS valgt til å gjennomføre evalueringen. Evaluering ny administrativ struktur ble gjennomført av Agenda høsten 2008, og tok utgangspunkt i de formulerte målsetninger for omorganiseringen, og hvorvidt disse var nådd. Hovedkonklusjon fra Agenda i evalueringsrapporten var: Grimstad kommune er godt organisert og har plassert myndighet og ansvar på rett sted i organisasjonen. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle kommunen videre.. I tillegg kom Agenda med flere forslag til tiltak som kunne gjennomføres for å forbedre kommunen som organisasjon. Dette innebar etter rådmannens syn at organisasjonsmodellen skulle videreføres, men at enkelte deler av organiseringen skulle endres og/eller gjennomgås ytterligere. Rådmannen fremmet i K- sak 017/09 forslag til tiltak eller endringer som vil være hensiktsmessig i forhold til måloppnåelse ift. omorganisering. Kommunestyret vedtok i K-sak 017/09 tiltak som skulle gjennomføres. Det ble i samme sak vedtatt at det skal gis en tilbakemelding til kommunestyret innen utgangen av 2009 om iverksetting av tiltak.

11 Pr. 1. Kvartal 2010,er status på tiltak som følger: Mål 1, -høyere produktivitet; - i det vesentlige har kommunen akseptable kostnader ift sammenlignbare kommuner. Agenda tilrår en gjennomgang av pleieinstitusjonene og barnehagesektoren. Rådmannens tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Ha en gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren i første halvår (ref vedtak i budsjett/hp 09-13) Gjennomgang av de kommunale barnehagene innen august-09 Rådmannen engasjerte Ressurssenteret for omsorgtjenester (RO) til å utrede pleie- og omsorgsektoren. RO leverte rapporten i september Barnehagedriften gjennomgått, kfr. Agendas rapport om økonomistyring i barnehagesektoren og K-sak 074/09. Kostnadsreduserende tiltak gjennomført i kommunale barnehager. Rapporten inngikk i arbeidet med Budsjett 2010 og Handlingsprogram Videre vil rapporten danne grunnlaget for utarbeidelse av en helhetlig strategi for utvikling av helse- og omsorgtjenestene i kommunen fram mot Fortsatt stort fokus på økonomistyring av barnehageområdet, bl.a. gjennom oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak for 2010 vedr. innsparingstiltak, tiltak i kommunale barnehager og nye modeller for beregning av tilskudd til private barnehager. Mål 2, -sunne finanser; - kommunen har ikke greid å oppnå ønsket økonomisk resultat etter omstillingen, herunder et netto driftsresultat. Den administrative organiseringen i seg selv og leders fullmakter og utøvelse av disse må undersøkes som en potensiell kostnadsdriver. I tillegg oppstår den stadig nasjonale målsetning og kostnadsdrivere som ikke står i forhold til økte inntekter og overføringer. Rådmannens tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Kommunens organisering og fullmaktsstruktur vil bli en del av rådmannens gjennomgang av årsakene til merforbruket i Dette gjennomføres i løpet av første halvår. Årsaker til merforbruk 2008 er analysert og redegjort for. Ny organisering av støttefunksjonene er vedtatt og iverksatt fra Fullmaktsstrukturen vil bli vurdert i forbindelse med gjennomgang av kommunens reglementer. Ny organisering er iverksatt for fullt i forbindelse med ny ledelse fra 1.jan Reglementer vil bli revidert i 1.halvår Mål 3, -styring etter politiske mål: - innføringen av et helhetlig styringssystem var planlagt som en del av omorganiseringen i Dette var en forutsetning for å få til den gjennomgående politiske styringen en ønsket. Av ulike årsaker har innføringen av styringssystemet ikke blitt realisert før nå i Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Utforming av revidert kommuneplan forenkler gjennomgående styring Kommuneplanen revideres med sikte på å få en bedre sammenheng mellom kommuneplanens langsiktige del og handlingsprogrammet. Ny kommuneplan legges fram til førstegangsbehandling i kommuneplanutvalget i mai og i kommunestyret i juni 2010.

12 Etablering av styringskart og styringssystem, alle enheter oppe å går på systemet i løpet av Gjennomgå å forbedre budsjettmodeller til behandlingen av budsjett/hp høsten -09. Kommunen som organisasjon innarbeides som et hovedmål i ny kommuneplan. Implementering av nytt styringssystem er blitt forsinket av flere årsaker, bl.a. felles IKT-prosjekt. Arbeidet videreføres i Eget utvalg er opprettet for å gjennomgå kommunens rapporteringsrutiner. Implementering pågår fortløpende, men det må påregnes at 2010 går med til denne prosessen. Utvalget er opprettet og vil legge fram sin innstilling i juni Mål 4, -gode tjenester; - Tallmaterialet og indikatorer som har vært gjennomgått av Agenda, tyder på at kommunen leverer gode tjenester. Det er pekt på at vi ligger etter i forhold til internettløsning, noe som det allerede er tatt konsekvensen av ved å endre gjennomføring og fremdrift av det pågående portalprosjektet. Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Det er gjennomført endringer i IKT-Agders fellesprosjekt på innføring av nye innbygger- og ansattportaler, ved å gjennomføre en deling av hhv statisk informasjonsinnhold og utforming(ny portal lanseres i oktober 2009) og automatisering av tjenester og henvendelser utvikles fra 2010 og fremover iht. foretatte prioriteringer. Kommunens metodikk for brukerundersøkelser og brukerdialog har etter rådmannens mening fungert godt, og vil videreføres. Innbyggerportalen administreres av Informasjonsog serviceavdelingen (ISA). Den videre utvikling av kommuneportalen ved automatisering av tjenester, skjer fremover i løpet av Måling av trafikken på portalen i løpet av en måned viser om lag 6000 treff. Ansattportalen vil ved lanseringen i april foreligge i noe begrenset utgave. Den videre utvikling av tjenester skjer fremover i løpet av Medarbeidere i ISA samarbeider med HR og andre om utformingen av portalen. Ansattportalen vil bli administrert av HR. Arbeidet videreføres i samsvar med plan for brukerundersøkelser. Mer systematiske rutiner for brukerdialog vil bli utviklet i 2010/2011 i forbindelse med Innbyggerportal (kommuneportal) ble lansert januar Ansattportal er under utarbeidelse og lanseres 1.april 2010 I rute. nytt styringssystem. Mål 5, -forenkling av organisasjonen/personalbehandling; - Agenda konkluderer med at driftsenhetene i alt vesentlig grad har riktig størrelse og oppgaver. Unntaket er hjemmetjenesten som foreslås oppsplittet. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2007 var ikke på et ønsket nivå. Rådmannen gjorde i egen sak høsten -07 rede for hvordan resultatene fra undersøkelsen skulle følges opp. Det er nettopp gjennomført en ny

13 medarbeiderundersøkelse i februar-09, og resultatene herfra vil gi rådmannen nødvendige signaler for videre oppfølging. Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Rådmannen vil følge Agendas forslag, og vil stille krav om at alle ansvarlige ledere gjennomfører medarbeidersamtaler i Iht. budsjett/hp vedtak i 2008 (se mål 1)vil det i gjennomgangen av pleieog omsorgssektoren i 2009 bli vurdert om hjemmetjenesten skal splittes opp i flere enheter. Rådmannen vil lage en egen oppfølgingsplan før sommeren ifm medarbeiderundersøkelsen I forbindelse med vedtatt arbeidsgiverstrategi i K- sak021/09 ble det vedtatt at ansvarlige ledere skal gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med sine ansatte. Kurs ble holdt for ledere vinter Verktøy for gjennomføring og oppfølging ble innført våren Alle ledere vil i styringsverktøy rapporterer på gjennomføring. Arbeidet med å omorganisere Hjemmetjenesten ble startet høsten 2009, og er nå fullført. Medarbeiderundersøkelse er fulgt opp av enhetsleder ved den enkelte enhet. Tiltaket gjennomført pr. 1. januar Tjenesten er delt opp i 4 enheter, og det er tilsatt enhetsledere. Den siste enhetslederen tiltrer i mars Tiltaket gjennomført pr. 1. januar Mål 6, -effektiv administrasjon; - balansen mellom sentraliseringen av de administrative støttefunksjonene og tilgjengelig lederressurser ved enhetene var en av de forventede utfordringene ved ny organisasjonsmodell. Agenda kommer frem til den konklusjon at støtteenhetene ikke fungerer optimalt og er underbemannet ift sammenlignbare kommuner, og at dette er noe kommunen taper på over sikt. Rådmannen mener fremdeles at organiseringen med felles støttefunksjoner og større fagmiljøer er riktig, og ønsker å videreføre denne, men disse enhetene ikke har vært dimensjonert godt nok for å kunne gi god nok støtte til tjenesteenhetene. Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Innenfor gjeldende økonomiske rammer for 2009, vil rådmannen ha en gjennomgang av hvilke tjenester støtteenhetene skal prioritere. EN administrativ kurskatalog utarbeides innen 20. august Endrede rutiner for økonomirapportering iverksettes umiddelbart. I forbindelse med omorganisering at støtteenheter pr er det gjennomført endringer i oppgaver og ansvarsområder. Prioriteringer av oppgaver av støtte funksjoner Årshjul for administrative er utarbeidet. Eget utvalg er opprettet for å gjennomgå kommunens rapporteringsrutiner. Pr er det ansatt ny rådmann og ny økonomisjef. Ny HR-sjef starter april-10. Det vil derfor arbeides videre med prioritering av oppgaver våren Årshjul iverksettes for Utvalget er opprettet og vil legge fram sin innstilling i juni 2010.

14 Rådmannen vil ifm sitt forslag til budsjett/hp , legge frem forslag til endelig organisering og dimensjonering av støttefunksjonene Lage en budsjettmodell for grunnskolen. En profesjonell fordelingsmodell vil skire bedre styring over grunnskolen, mer rettferdig pengefordeling mellom skolende og mindre tid brukt på Gjennomgang av organisering av støttefunksjoner ble gjennomført våren Omorganisering iverksatt fra Budsjettmodell for grunnskolen er utarbeidet, kfr. Agendas rapport om undervisningstjenestene (1. oktober 2009). Tiltaket gjennomført pr. 1. januar Skolenes detaljbudsjetter for 2010 inkluderer bruk av den nye modellen fra 1. august administrasjon. Mål 7, -god ledelse; - Agenda fremhever kommunens delegasjoner og myndiggjøring av ledere som veldig bra. Rådmannen mener gjeldende delegasjonsnivå er både riktig og nødvendig for å kunne ansvarliggjøre ledere helt ut i organisasjonen. Rådmannen vil allikevel som nevnt over, foreta en vurdering av hvorvidt ledernes vide fullmakter er kostnadsdrivende, og årsak til merforbruk i Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Gjennom styringssystemet vil rådmannen legge grunnlag for en effektiv styringsdialog gjennom en ytterlig tydeliggjøring av ledernes resultatkrav og personal- og budsjettoppfølging. Gjennomgå kommunens rapporterings- og avvikssystem ifm budsjettoppfølging er startet og vil pågå frem mot sommeren. Lederavtaler og styringsdialog gjennomføres som en del av kommunens styringshjul. Eget utvalg er opprettet for å gjennomgå kommunens rapporteringsrutiner. Iverksettes fortløpende i 2010 Utvalget er opprettet og vil legge fram sin innstilling i juni Tiltak: Gjennomføring: Status. 1.kvartal 2010: Kommunens modell for administrativ organisering videreføres med følgende endring: a. Eide oppvekstsenter tilbakeføres til 2 selvstendige enheter, hhv Eide skole og Eide barnehage. b. Eventuell videreføring av Holviga og Fjære som 1-10 skoler avgjøres ifm sak om fremtidig skolestruktur. Eide barnehage og Eide skole ble delt igjen fra 1. august Kommunestyret vedtok i sak 042/09 å dele Fjære skole. Fra 1. januar 2010 er Fjære barneskole og Fjære ungdomsskole to skoler. Tiltaket gjennomført pr. 1. august Tiltaket gjennomført pr. 1. januar 2010.

15 Vurdering: Tiltak for bedre kommunen som organisasjon er iverksatt. Rådmannen vil i løpet av 2010 forsette med å gjennomføre tiltakene.

16 Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kontrollnemnda for Alkoholomsetning /10 Plan- og økonomiutvalget /10 Avgjøres av: Sektor: Rådmannens stab Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Aud Helen Moe 2010/551-1 U63 STRAND HOTEL FEVIK - MULIG BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER FORSLAG TIL VEDTAK: Strand Hotel Fevik gis skriftlig advarsel for brudd på Alkoholforskriftens 4-4 under kontroll utført av Securitas AS Dokumentliste: Kontrollrapport fra med tilleggsrapport. Brev fra Strand Hotel av Epost fra Grimstad kommune til Securitas av Utfyllende tilleggsrapport mottatt Oversendelse av kontrollrapportene til Strand Hotel av Sammendrag: Under en kontroll utført av Securitas AS ble det avdekket brudd på Alkoholforskriftens 4-4. Fakta: Under skjenkekontroll ved Strand Hotel Fevik ble det avdekket brudd på Alkoholforskriftens 4-4 ved at 2 personer drakk alkoholholdig drikk på utsiden av hotellets hovedinngang. Dette er brudd på nevnte bestemmelse som sier; Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet. Vakten som ble tilkalt bekreftet at det dreide seg om drikk som kom fra hotellet og at den trolig var alkoholholdig. Vurdering: Det er i etterkant av kontrollen fremsatt påstander fra hotellets representant at kontrollørene utviste en uakseptabel adferd under kontrollens første del. Dette har saksbehandler gått grundig inn i og kan ikke se at kontrollørene verken har provosert eller oppført seg på noen annen måte enn vanlige gjester. De beskrevne hendelser er situasjoner som hotellet plikter å ha vakter nok til å håndtere. Når det gjelder kravet om at kontrollørene i det minste burde vist legitimasjon til dørvakten, faller dette på sin egen urimelighet under gjennomføring av en anonym kontroll.

17 Det har ikke kommet andre tilbakemeldinger fra hotellet etter oversendelse av kontrollrapport med utfyllende tilleggsrapport. Avviket bestrides ikke av de ansatte ved hotellet som kontrollørene var i kontakt med. Rådmannen vurder at avviket kommer inn under pkt a) i Helhetlig Rusmiddelpolitisk Handlingsplan som angir skriftlig advarsel for 1. gangs overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salg/skjenking utenfor godkjent areal.

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING

GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Plan-og økonomiutvalget 02.12.09 097/09 Kommunestyret 17.12.09 108/09 Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Plan- og utviklingsavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Rådmannens innledning... 3 Hovedpunkter i budsjettet... 6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester... 8 Budsjettprosess 2014... 9 Organisasjon... 10 Økonomisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

"Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune 2015 Hovedbudskap Formål med prosjektet Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune Dato 5. mars 2013 RAPPORT 3/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2010 Møtetid: Kl. 17.30

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse ÅRSMELDING 2010 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Befolkningsutvikling... 3 4. Organisasjon... 4 5. Økonomisk hovedoversikt... 6 6. Sektorene samlet... 8 7. Innsparinger

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer