Innovativ Offentlig Anskaffelse. Pilotnotat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ Offentlig Anskaffelse. Pilotnotat"

Transkript

1 Innovativ Offentlig Anskaffelse Pilotnotat Konsept for kino, kiosk og kafe ved Regionalt kulturhus Stjørdal Virksomhet: Stjørdal Kulturutvikling AS/Stjørdal kommune Enhet Kultur Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag. 1

2 Innhold 1. INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER STJØRDAL KOMMUNE/STJØRDAL KULTURUTVIKLING AS (SKU) BAKGRUNN OM ANSKAFFELSESPROSESSEN TENTATIV TIDS- OG AKTIVITETSPLAN FOR DIALOGPROSESSEN OM REGIONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

3 1. Informasjon om oppdragsgiver Stjørdal kommune/stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) Stjørdal kommune har gitt Stjørdal Kulturutvikling AS i oppdrag å lage og fremme plan for et regionalt kulturhus på Husbyjordet i Stjørdal, i samsvar med reguleringsplan for Stjørdal sentrum (vedtatt i kommunestyret ) og Kommunedelplan - kultur (vedtatt i kommunestyret ). Stjørdal Kulturutvikling AS er et ideelt selskap med oppgave om å bygge kulturhuset og drifte huset i minimum 10 år. Selskapet er et samarbeidsselskap mellom offentlige og private aktører, med Stjørdal kommune som hovedaksjonær. Bygget leies ut på langtidskontrakt til Stjørdal kommune og andre virksomheter innenfor kultur- og næringsliv. Mer informasjon om selskapet og prosjektet finnes på De leverandører som inngår avtaler i forbindelse med kulturhuset, inngår disse med Stjørdal kommune som kontraktspart. 2. Bakgrunn 2.1 Dialogprosessen SKU har fått i oppdrag fra Stjørdal kommune (kommunestyrevedtak og henvendelse fra enhet kultur) å hente inn tilbud på drift som omfatter kino-, servering- og kiosk-tilbudene. SKU ønsker med denne prosessen å utfordre potensielle leverandører gjennom dialog i forkant av anbudsutlysningen, til å ta et nytt steg og finne nye løsninger. Med disse tenkes både dagens og fremtidens behov på både innhold, tjenester og teknologi. SKU har en visjon om at fremtidens tilbud er totalkonsepter som omfatter alle tre deler i regi av èn leverandør, eller flere leverandører i samarbeid, men som èn kontraktspart. Formålet med denne dialogprosessen er å teste ideen om totalkonseptet i forkant av utformingen av den endelige anbudsutlysningen, slik at kommende anbudsutlysning vil treffe både oppdragsgiverens behov for nytenking og tilbydernes muligheter å levere det som etterspørres. Ideen om et totalkonsept vil kreve nytenking spesielt innenfor organisering, og her oppfordres leverandører å tenke på allianser seg i mellom. Et totalkonsept tilbudt av en eller flere leverandører i et samarbeid, trenger ikke å bli resultatet av denne anskaffelsesprosessen, derfor ønsker SKU en mest mulig bred og åpen dialog med så mange aktører som mulig innen bransjer som servering/bevertning/mat, kiosk-drift og kino-drift. Disse tjenestene vil bli utlyst gjennom en egen anbudskonkurranse på Doffin. 2.2 Visjon og verdier Det regionale kulturhuset på Stjørdal skal være et levende senter for regionens kulturliv med visjon om «engasjement og fellesskap uten grenser», der verdiene begeistre, respektere og utvikle (bru) symboliserer kulturhusets funksjon som bru mellom kulturhuset, aktører, generasjoner, nasjonaliteter og trossetninger. Dette betyr i praksis at kulturhuset rommer en rekke ulike funksjoner (kino, bibliotek, Ungdommens Hus, kirke o.l) der området satt av for servering ligger i hjertet av huset. SKU ønsker å skape en imøtekommende foajè, som gir alle besøkende av kulturhuset en positiv og god sosial opplevelse. Et godt, variert og tilgjengelig kinotilbud/serveringskonsept vil sikre at kulturhuset har en pulserende kjerne tilgjengelig for alle de ulike brukergrupper. 3

4 2.3 Innhold og besøkstall Funksjonene som blir tilgjengelig for hele regionens befolkning (med Værnesregionen som primærregion og Nord-Trøndelag samt Trondheim som sekundærregion) er: Ungdommens hus 3 Kultursaler Bibliotek (inkl. Frivillighetssentralen og Newton-rom) Kulturskole Galleri Cafe 3 Kinosaler Kirke Kontorarealer Parkeringskjeller Følgende tre scenarier for besøkstall brukes som grunnlag i prosjektet: Lav Middels Høy 1 Bibliotek Kino Kulturskolen Kafé Arrangement Ungdommens Hus Sum Lav Ligger litt over dagens besøkstall på Stjørdal Middels Landsgjennomsnittet sammenlignet med tilsvarende tilbud, og nøkternt forventet besøk Høy det svinger tut og kjør I tillegg kommer besøk i forbindelse med aktivitet knyttet til potensielle leietakere som Frivillighetssentralen, Den Norske Kirke, Turistinformasjon osv. 2.4 Kort om prinsipper for konseptet kino, servering og kiosk Et totalkonsept av rett type og standard er en avgjørende del av det samlede tilbudet i en moderne kulturarena. Undersøkelser viser at tilbudet omkring et arrangement som møteplass, servering, atmosfære m.m. betyr like mye for totalopplevelsen som det som blir formidlet i saler og scener. Totalkonseptet omfatter både kino, servering og kiosk, og tilbyderen skal kunne levere et enhetlig tilbud som omfatter alle funksjonene. 4

5 Kulturhuset bør ha et allsidig totalkonsept som passer til driften og tilbudet ellers i bygget og i miljøet. I totalkonseptet er servering aktuelt og viktig i ulike sammenhenger/situasjoner: Cafe med uteservering Servering ved utstillinger i galleriet Servering ved arrangement Mat og drikke til kurs og møtegjester 1 (kommende hotell på Husbyjordet) Pauseservering ved konserter / forestillinger Skjenking av øl og vin ved arrangement Kantine for ansatte Uteservering i byparken på Husbyjordet, som er del av kulturhuset Kiosk Dersom totalkonseptet skal bli vellykket er det svært avgjørende å få på plass den riktige tilbyderen med kompetanse og sterk vilje til og interesse for å skape et godt totalkonsept i samspill med de øvrige tilbudene kulturhuset kan by på. Atmosfære for trivsel, opphold og samtale er helt essensielt for å skape en intim arena selv i en arealmessig stor vestibyle og kulturhus der det kan foregå flere aktiviteter samtidig (som f.eks pauseservering og åpen kafe). Kultur og helse henger nøye sammen, og det ligger mye godt forebyggende helsearbeid i godt kulturtilbud til befolkningen kombinert med sunne matalternativer. Derfor ønsker kulturhuset å fokusere på kosthold og helse gjennom et variert tilbud og tilgangen på frukt og grønt. Variasjon og bredde i tilbudet er viktige stikkord her. Kinotilbudet i regionen antas å få et løft når kulturhuset er på plass. Et serveringskonsept der kioskdelen er av rett type og standard vil avgjøre hvorvidt kinotilbudet lykkes med å tiltrekke opptil besøkende (tall for kino alene). Tilbyderne utfordres til å tenke på kombinasjonsmuligheter som ivaretar både variasjon, bredde og tilgjengelighet. Detaljprosjektering av serveringsdelen samt kinosalene vil foregå i et samspill mellom valgte leverandør(er), entreprenør/arkitekt og byggherre for kulturhuset. 2.5 Om selve Kulturhuset Situasjonsplan, plantegninger, magasinet «I gang», presentasjon med 3D-skisser for kulturhuset finnes vedlagt dette dokumentet. For øvrig finnes det flere skisser og tegninger på Vi understreker at skissert løsning på serveringsdisk og kioskareal kun illustrerer plassering av tilbudet, endelig løsning vil være avhengig av hvilket konsept som blir valgt. Kulturhuset ligger midt i Stjørdal sentrum, og vil være nærmest nabo til følgende steder som vil medføre ytterligere kundepotensial for kafeen: Torgkvartalet (2,8 mill besøkende årlig) Husbyjordet, der det vil bli bygget park, hotell og 2 næringsbygg Øverlands Minde med Stjørdalshallen (idrettshall) med store idrettsarrangement/messer med kapasitet på 4000 publikummere, samt flere skoler/barnehager med til sammen ca elever. 1 Nabotomten til kulturhuset er satt av til et hotell, og her vil byggene være koblet sammen. Dette muliggjør tett samarbeid mellom hotell og kulturhuset. Både gjennom aktiviteter og fellesarrangement. 5

6 Kulturhuset vil inneholde attraktive tilbud for publikum. En bevisst planlegging for sambruk tilsier at alle brukere av bygget vil få tilgang til gode og attraktive arealer for sin virksomhet, på dagtid og kveld. Kinotilbudet kombinert med servering og kiosk er gitt den mest sentrale plasseringen i bygget. Plasseringen gir gode muligheter for tilgang til en stor og variert kundegruppe som vist i kap Bygget legger til rette gode arealer for kino, servering, kiosk og mobile barløsninger ved arrangementer. Dette gir spennende muligheter for tilbyderne gjennom fleksibilitet og alternativer til servering uansett hvor og hvordan i bygget dette skjer. Plassering av kinosalene er vist i vedlagt skisse. Tre digisaler skal primært brukes til kino som også vil kunne benyttes til andre arrangement utenfor kinovisning. Salene har en kapasitet på 135, 135 og 80. Storsalen i kulturhuset har en kapasitet på 550 plasser som kan tilrettelegges for vising av kino. Lokalisering av servering og kiosk vil bli etablert i vestibylen. Tilkobling av vann, avløp og ventilasjon er fastsatt i denne posisjonen. Galleriet ved vestibylen kan også benyttes til konserter/forestillinger, og med tilhørende servering. Ved enkelte arrangement kan deler av biblioteket benyttes. Det skal etableres 2-3 mobile bardisker til bruk i storsal og andre steder i huset. Disse vil ikke kunne tilknyttes vann og avløp. Disse kan inneholde et begrenset vareutvalg og vil bli benyttet under spesifikke arrangementer. I slike tilfeller må man kunne betjene opptil 1000 gjester fordelt på sal og vestibyle. I sidescenen finnes vann og avløp og tilgang til 3-fas strøm. Dette arealet vil kunne benyttes til anretning ved enkelt arrangement. SKU investerer i bygg og teknisk infrastruktur i leiearealet (=tilgjengelig for konseptet). Infrastruktur omfatter EL-, IKT- og VVS-tekniske anlegg. Under selve anbudsprosessen vil det bli avklart hvilke arealmessige-, tekniske- samt innredningsmessige løsninger en ser for seg. 3. Om anskaffelsesprosessen SKU ønsker med denne prosessen å utfordre potensielle leverandørene gjennom dialog i forkant av anbudsutlysningen, til å ta et nytt steg og finne nye løsninger. Med disse tenkes både dagens og fremtidens behov på både innhold, tjenester og teknologi. Formålet med denne dialogprosessen er å teste ideen om totalkonseptet i forkant av utformingen av den endelige anbudsutlysningen slik at kommende anbudsutlysning vi treffe både oppdragsgiverens behov for nytenking og tilbydernes muligheter å levere det som etterspørres. Leverandører inviteres til dialogkonferanse og en-til-enmøter med oppdragsgiver i august og september, se tidsplan nedenfor. Dialogkonferansen holdes på Stjørdal, i Lokstallen (ved Stjørdal Stasjon) onsdag 28. august med start kl Påmelding dialogkonferanse til Samtidig har vi forventninger til at prosessen vil gi nyttig erfaring internt i SKU og Stjørdal kommune om å utvikle dialogen med leverandørmarkedet, også i potensielle andre anskaffelser tilknyttet kulturhuset. Etter at dialogen og kontakten med markedet er gjennomført, vil det utarbeides et konkurransegrunnlag med en kravspesifikasjon som vil bli kunngjort på Doffin/TED på ordinær måte. 6

7 4. Tentativ tids- og aktivitetsplan for dialogprosessen En foreløpig tentativ fremdriftsplan er som følger: Oppgave Tidsperiode Tidsfrist I Annonsering av Dialogkonferanse på Doffin Juli/aug 13 15/08/13 II Dialogkonferanse (kl 11-15, på Stjørdal i Lokstallen ) Invitasjon med program vil bli lagt ut på Doffin i august. Uke 35 28/08/13 III En-til-en-møter (9-16, på Stjørdal) Uke /09/13 IV Utlysning av anbudskonkurransen Uke 39 27/09/13 5. Om Regionalt Program for Leverandørutvikling NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon og KS, Kommunenes Interesseorganisasjon, er initiativtakere til Nasjonalt Program for Leverandørutvikling. Regionalt Program for Leverandørutvikling bygger på det Nasjonale, og drives av NHOs trøndelagsavdeling, og skal fremme innovative offentlige anskaffelser i Trøndelag. Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. Programmet gjennomføres i perioden I Trøndelag er partnerne Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune og Innovasjon Norge, avd. Trøndelag. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon i næringslivet, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Sentrale mål er å øke kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser, samt øke gjennomføringen av slike anskaffelser. Et viktig virkemiddel er gjennomføring av pilotprosjekter. Prioriterte fagområder er energi og miljø, folkehelse, pleie og omsorg. SKU sin anskaffelse handler også om en bred definisjon av folkehelse, og er innenfor en bransje der man ser trender til utvikling og endring. Stjørdal kommune og SKU vil med denne anskaffelsesprosessen bidra til å stimulere utviklingen innen denne bransjen. I oppdragsgivers anskaffelsesprosess bidrar Program for Leverandørutvikling med blant annet kompetanse om innovative anskaffelser, samt mobilisering av relevante bedrifter og bedriftsnettverk. 7

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer 2009 2011 Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Strategisk Næringsplan Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer Steinkjer trenger et aktivt og offensiv næringsliv som hevder seg i sterk konkurranse.

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer