STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO"

Transkript

1 OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO Namn på prosjektet HardangerBadet Øystese, Kvam Herad tiukuaj_ainjlj> f *LKbSKOMMUNE ^ 0 * t 11»«^^«e^. & rj IfHKO 2G07 Forslagsstillar (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) i Arkivnr. 1&5 S^Kh?Y/ > Prosjektkomiteen * J M; J'.,.. i V. Per Ove Pedersen - hoteleier og styreformann Reisemål Hard anfejføttarrf frkjelandl-^lgder Kyam[J eér-irtgsn d, ^' Roger Vassvik - leder Øystese Næringslag, Jan Tjosås - Nærinessjef Kvam Herad, Kjéli'riuus,'Rune Frisvold ' J Nexus Marketing - prosjektleder Kontakt person Rune Frisvold, Nexus Marketing, Solheimsgt 16a, 5058 Bergen. Tlf / Iverksetjar og ansvarleg for prosjektet (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) Prosj ektkomiteen Kontakt person Rune Frisvold, Nexus Marketing, Solheimsgt 16a, 5058 Bergen. Tlf / Føremål og innhald i prosjektet Det skal utvikles og etableres et "badeland - og sport senter" i Øystese. Tomten er regulert til dette formålet av Kvam Herad. Tomten har unik beliggenhet, lokalisert i strandsonen ved siden av HardangerFjord Hotell i Øystese. Konseptet er samlet tiltenkt å bestå av ca m2 a) badeland, med familie- og idrettsbasseng, barnebasseng / aktiviteter, sklie, stupetårn mm b) terapibasseng og tilhørende infrastruktur tilrettelagt for "helse- og rehab" (revmatiker, hjerte/lunge, astma / allergi, FFO. Denne delen vil bli utvikles sammen med aktuelle brukere, lokalt næringsliv og reiseliv, og forberedt for en nasjonal brukergruppe. Brukerne er "friske brukere som betaler av egen lommebok". c) treningssenter d) spa-avdeling e) felles ressurser Konsept utvikling og gjennomføring er inndelt i 4 faser a) Forfase - denne delen avsluttes medio mars / april 2007 b) Hovedfase c) Byggefase d) Driftsfase. Målsatt åpningsdato er kl Forfasen er likedelt finansiert av 1) Hordaland Fylkeskommune, 2) Hardangerrådet, 3) Kvam Herad, 4) Øystese Næringslag, 5) samt av Øystese Næringslag 6) og Kvam Revmatikerlag. Hovedfasen må iverksettes umiddelbart etter påske Denne fasen vil pågå frem til byggestart senest denne fasen skal det bla følgende forhold besluttes på et detaljert nivå _ a) Eksakt innhold og spesifikasjoner i de ulike avdelingar b) Anbudsinnbydelse og beslutning av hovud / del entrepenører. Herunder l: l detaljerte beskrivelser. Engasjere teknisk kyndig person. c) Budsjettering d) Finansiering av bygg- og driftsfase, og risikostyring

2 e) Organisering og eierskap f) Driftsmodeller g) Samarbeidspartner avtaler med offentlige myndigheter og privat næringsliv h) Samarbeid med ulike 3 parter (f.eks arkitekt og advokat) i) Prosjektstyring og administrasjon Grunngjeving for kvifor prosjektet er strategisk viktig for regional utvikling - tilknyting til Fylkesplan for Hordaland og Regionalt utviklingsprogram for ) Kvam Herad og Hardangerregionen befinner seg i dag i en situasjon preget av delvis utflytting, reduksjon i antall arbeidsplasser, overproporsjonal andel befolkning over 65 år, og under proporsjonal andel befolkning under 35 år. Kommunen er heller ikkje en spesielt "rik" kommune. 2) Kvam Herad og Hardangerregionen mangler i det vesentlige både svømmebasseng, terapibasseng og treningssenter. 3) Kvam Herad og Hardangerregionen mangler i det vesentlige et regionalt fyrtårn for å møte relaterte krav og behov frå helsesektor, skolesektor, reiselivsektor 4) Konseptet tilfredsstiller "Reiselivsanalysen frå oktober-06", som påpeker at dette konseptet vil kunne utvikles til det regionale fyrtårn regionen har behov for. 5) Konseptet er unikt i regional sammenheng 6) Hardanger er rangert som et verdens fremste reisemål, men bortsett i frå naturen selv så mangler regionen vesentlige attraksjoner som bringer flere gjester til regionen. 7) Konseptet inkl. både lokalt / regional næringsliv - reiseliv, og vil ha betydelige direkte-og indirekte verdiskapende effekt 8) Konseptet skal etableres iht sunne økonomiske prinsipper, og med høy kapasitetsutnyttelse 9) Konseptet er et 4. generasjonsbad, og derfor tilrettelagt for hele befolkningen i alle aldersgrupper - og ikke kun mindre målgrupper. 10) Konseptet vil samlet generere årsverk (arbeidsplasser) - derav enda flere personer på deltid. ' -"Majoriteten-vil-være kvinnelige ) ProsjektetJwAHeredejnngått.leieavtaJe med treningssenter (som pt driverj.midlertidige lokaler^etter _, intiativ fra prosjektorganisasjonen). Derved er allerede 25-33% av disponibelt arealet utleiet. Ved antatt 600 medlemmer * snittbesøk 0,9 pr uke vil det generere besøk, hvilket automatisk vil generere besøk i badeanlegget også. 12) Konseptet skal utvikles iht til moderne miljøløsninger (saltvannsblanding i stedet for klor, gjenbruk av vann og energi, bade- og vann temperatur, miljøfliser i bad og garderobe, bruk av tremateriale, mm). Også gjennom dette så reflektere prosjektet betydelig grad av innovasjon og teknologisk nyvinning i regionen. Dette er et sentralt forhold i neste fase av prosjektet. 13) Badeland i Norge har gjort mange dyrekjøpte erfaringar, som Hardangerbadet har kunnet trekke lærdom av. Videre har vi inngått strategisk samarbeid med Sørlandsbadet mfl, som har dokumentert suksess iht nye organisasjonsformer - finansiering - driftsformer - innvendige løsninger mm Element i prosjektet som støttar opp under - å etablere eit fyrtårn med eit unikt fokus for beile eller delar av Hordaland - å skape ein attraktiv region - å skape ein konkurransedyktig region Den overordnede målsetting er å skape eller forsterke mulighetene for en attraktiv region ved å etablere et unikt fyrtårn som er tilrettelagt mot alle samfunnslag og mot både lokal og internasjonal turisme. Konseptet har definerte fordeler i forhold til: a) Næringsutvikling Mer attraktiv som bostedsregion. Lettere for bedrifter å rekruttere og beholde gode medarbeidere. Mer attraktivt for bedrifter å etablere seg her. b) Reiseliv Økte inntekter for handels- og reiselivsbedriftene. Badelandet vil være et produkt som i seg selv trekker

3 folk til vårt område. Det er svært viktig konkurranse fortrinn c) Kultur Badelandet vil være et samlingspunkt for hele familien på tvers av generasjoner, der alle kan trives samtidig. Det vil bety økt trivsel for regionens innbyggere d) Idrett En viktig kilde til videre stimulering av aktiviteter som også kan engasjere personer som ikke finner seg til rette med andre aktiviteter. Å få flest mulig barn og ungdom aktivisert i en eller annen form for organisert idrett er et meget viktig forebyggende tiltak e) Helse Stimulere både voksne, barn og ungdom, revmatikere, pensjonister til fysisk aktivitet. Det vil bedre livskvalitet, bedre folkehelsen og redusere sykefraværet. f) Skole Badelandet vil fungere som en moderne arena for svømmeopplæring. Hardangerbadet vil etablere ett formelt samarbeid med Sørlandsbadet i Lyngdal. Sørlandsbadet er landets mest attraktive samarbeidspartner og mentor bl.a. fordi de har lykkes så godt med a) offentlig / privat samarbeid, organisering, finansiering. Prosjektkomiteen har hatt en studietur til Sørlandsbadet, og tilsvarende vil bli tilrettelagt for kommunale / fylkeskommunale beslutningstakere mot tilsvarende personer / etater relevant for Sørlandsbadet. Kvam Herad vil spare betydelige ressurser årlig i forhold til alternative investeringer i bl.a nye skolebasseng og terapibasseng. Det er her snakk om millionbeløp, utan at dette pt er eksakt tallfestet. Kvam Herad og regionen vil også oppnå betydelig økt skatte- og avgiftsinngang. Referanse er samfunns- og næringsregnskap frå Østfoldbadet - som også offentlige myndigheter vedr etablering av Sørlandsbadet har forholdt seg. Basert på 23 årsverk øker skatte- og avgifter til det offentlige med kr ,- pr år. I tillegg øker kjøp av varer og tjenester i lokalt næringsliv med kr. 2,5-4,0 mill. pr år. Skatter og avgifter til det offentlige kommer som et tillegg til dette. Realisering av prosjektet vil innebære potensielle økte investeringer ved Hardangerfjord Hotell, via bla videre utbygging og oppgradering til rom (som er optimal størrelse vs dagens ca 80 rom). Økt aktivitet og omsetning vil også her øke skatter og avgifter til det offentlige. Økte indirekte fordeler og inntekter har vi ikke påpekt ytterligere i denne søknaden, f.eks forbedrede psykososiale forhold - mulig redusert sykefravær, reduksjon av offentlige kostnader som følge av de fordeler konseptet medfører, osv.

4 Oppsett kostnadar ulike fasar (i mill kr). Detaljert budsjett og finansieringsplan kan leggjast ved. Utgreiing/planavklaring Forfase - 1 Prosjektering Hovedfase - 2 Utbygging Byggefasen - 3 Totalt Fase 1-2 Sluttfmansiert kr ,-. Avsluttes ca Kr, 5 mill.- (basert på erfaring Sørlandsbadet) (X) Start senest Opning Kostnader avdekkes iht anbud ref. hovedfase Kr ,- Oversyn kostnadar og anska tilskotsprofil Forventa påløpte kostnadar i prosjektet Ønska tilskotsprofil fylkeskommunale midlar ,- 1 mill. " Det er ikkje høve til å søkje om fylkeskommunale midlar ut over Oversyn finansieringskjelder. Oppgje summar for kvar aktør, og om aktøren har forplikta seg til å delta i dette omfanget Kvam Herad Øystese Næringslag og lokalt næringsliv Revmatikerforeningen og tilsvarende brukergrupper, samt lokale idrettslag Hardangerfjord Hotel Lions Mulige private investorer Mulig Helse Vest (X) Det presiseres at endelig omfang av ressurs / kostnads - bruk i hovedfasen ikke er endelig avklart. Dette gjør vi nå fortløpende bl.a. i samarbeid med prosjektleder i Sørlandsbadet. Risikofaktorer som a) Sprekk i byggekostnader, b) Svikt i besøks- og inntektsgrunnlag, c) Endringer i...fremtidige kostnader vil vi kvalitetssikre og styre forretningsmessig bevisst - og redusere disse faktorene... bestemt (her har vi også erfaring fra Sørlandet). Det poengteres også at forfasen ikke er endelig avsluttet pt, men forventes avsluttes rundt påsketider. Det er like fullt helt sentralt at vi nå sikrer finansiering og videre fremdrift i prosjektets detaljerte faser. Finansiering av Fase-3, byggefasen, vil gjennomføres etter følgende grunnprisipper : a) Høyest mulig andel momsrefusjon b) Tippemidler c) Helse- og Rehab (X-tra spillet) d) Skattefunn e) Folkeandeler (Familieklubb og Andelslag) f) Aksjekapital g) Lånekapital h) Anbudsgarantier i) Underskudd og inntekts garantier

5 Forventa regionale ringverknader Flere arbeidsplasser Økt helsegevinst Flere turister (bla. vil l / 3 være i Kvam for første gang) Økt oppmerksomhet i media Bedret omdømme Mer attraktiv kommune / region, både som arbeidsplass for næringsliv og for bosetting for private. Bedre næringsutvikling og omsetning Økt skatteinngang og offentlige inntekter Skaper generelt trivsel og velvære Aktørar som støttar søknaden (legg ved kopi av eventuelle vedtak, støtteerklæringa! o.l) Kvam Herad Øystese Næringslag Kvam Næringsråd Kvam Revmatikerforeningen og tilsvarende brukergrupper, inkl. Norsk Revmatikerforening Lokale idrettslag Hardangerfjord Hotel Er tilhøvet til offentlege planar og naudsynte løyve/konsesjonar o.l. avklart? Ja. Kvam Herad har regulert det området som dette konseptet skal ligge på til dette formålet. Anna relevant informasjon Vi søker å oppnå en vinn-vinn situasjon for alle involverte partnere og eiere. Se vedlagt presentasjon, bilder og illustrasjoner Dato og signatur ordførar i kommunen Kvam Herad, xx mars 2007,.

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE ANALYSERAPPORT. FOLKEBAD I Tromsø. Del: Skrevet av:

TROMSØ KOMMUNE ANALYSERAPPORT. FOLKEBAD I Tromsø. Del: Skrevet av: TROMSØ KOMMUNE Dato: 2013-04-16 Oppdrag: ANALYSERAPPORT FOLKEBAD I Tromsø Del: Skrevet av: Arkiv: http://bikube11/oppdrag/531606/dok umenter/tromsø- badeanlegg_analyserapport_2013-04-16.docx Program, grunnlag

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2013 Styremøte.20.06.2013 Side 1 av 52 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Samlokaliseringsmodell

Samlokaliseringsmodell Samlokaliseringsmodell -Samfunnshotellet som utleier «Det skjer kun om vi lykkes med å utvikle en helsetjeneste preget av kvalitet, god ledelse og vilje til å samhandle uten for mye revirtenking og med

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 Endelig versjon 30. april 2014 Omstillingsplan 2014-2020 Hurum kommune Side 1 Innhold 1. STATUS OG PROGNOSER FOR HURUM KOMMUNE...3 1.1 Sammendrag...3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.6 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

ANALYSERAPPORT BADEANLEGG I OSLO

ANALYSERAPPORT BADEANLEGG I OSLO Oppdragsgiver: OSLO KOMMUNE Dato: April 2013 Oppdrag: ANALYSERAPPORT BADEANLEGG I OSLO Del: Skrevet av: Arkiv: c:\users\eyvind.marcussen\desktop\ diverse badeanlegg\oslo\oslo_analyse_bad eanlegg_2013-04.docx

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

1._. 7 5 r''', 2010. c),1) ID /., Ungdoms OL 2016 (YOG 2016) Lillehammer søknad om statsgaranti

1._. 7 5 r''', 2010. c),1) ID /., Ungdoms OL 2016 (YOG 2016) Lillehammer søknad om statsgaranti 1._ Kulturdepartement,-t 7 5 r''', 2010 c),1) ID /., NORGES IDRETTSFORBUND Kulturdepartementet PB. 8030 Dep 0030 Oslo Att: Statsråd Anniken Huitfeldt Vår referanse: 429797v1 Deres referanse: Dato: 15.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger PROSJEKTPLAN Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger Kort beskrivelse av prosjektet. Dette prosjektet skal gjennomføre en stedsanalyse som skal besvare følgende tema/forhold 1. Få gjennomgangstrafikk

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Framtidsrettet fritidsbebyggelse

Framtidsrettet fritidsbebyggelse Framtidsrettet fritidsbebyggelse VEILEDER NÆRING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2007 1 Innhold Innhold 1 LØNNSOM UTVIKLING AV FRITIDSBEBYGGELSE...3 1.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet...3 1.2 Bedrifts- og prosjekt

Detaljer