JURIDISK UTVALG UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 3/12. Thon Hotell Opera, Oslo Tid: Torsdag kl Til stede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIDISK UTVALG UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 3/12. Thon Hotell Opera, Oslo Tid: Torsdag 7.06.12 kl 1000-1400. Til stede:"

Transkript

1 JURIDISK UTVALG UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 3/12 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Tid: Torsdag kl Referent: Oluf Bjørndal Til stede: Tore Ulleberg Arild Jørgensen Mari Berglie Sande Morten Berg Karl B. Myhre Catherine M. Støle Hans Olav Holmen Olav Boye Sivertsen Sverre Sydnes Arild Ollestad Hans Petter Nordby Kjartan Eide Cecilie Ravn Munkvold ConocoPhillips TOTAL BP Eni Norge Norske Shell Statoil BG Petoro Gassco Hess Chevron Idemitsu Lundin Andre: Finn Arnesen UiO under sakene 1-2 Arnhild Wartiainen Statoil Administrasjonen: Hildegunn Blindheim Frode Bøhm Oluf Bjørndal Forfall: Dag Toven Dong Tina Stornes Wintershall Hanne Bowitz Schlumberger Kjersti Bergsåker-Aspøy GDF Suez Elke R. Njaa Marathon Svein Bjørnestad ExxonMobil Anniken Maurseth Det norske Vidar Nedrebø Talisman Marte Mæland Bayern Gas Ole Henrik Brown Centrica Per Christian Nordtømme RWE - Dea Carsten Tolderlund Noreco Ellen N. Rekve Subsea 7 1

2 Forslag til dagsorden: 1. Innkalling, dagsorden, referat 2. EU, EØS og petroleumsvirksomheten en stadig tettere omslutning 3. Klimameldingen og EUs kvotedirektiv konsekvenser for petroleumsvirksomheten 4. REMIT status 5. Status aktuelle saker 6. Eventuelt 1. Innkalling, dagsorden, referat Utvalgets leder Dag Toven hadde meldt forfall og Karl Myhre ledet i hans sted møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Til sak 6. Eventuelt ble det meldt inn tre saker. Utkast til referat fra møte den ble godkjent uten merknader. 2. EU, EØS og petroleumsvirksomheten en stadig tettere omslutning Myhre innledet med å vise til at rammene for petroleumsvirksomheten i stor grad ble lagt gjennom EU lovgivningen, noe som også fremgikk av dagsorden for møtet. Tore Ulleberg og Finn Arnesen hadde på en petroleumsjuridisk klubb i Oslo arrangert av Avdeling for energi- og petroleumsrett ved Universitetet i Oslo trukket noen linjer i utviklingen av sentral lovgivning i EU og EØS og dets virkning for petroleumsvirksomheten i Norge. Myhre uttrykte glede over at Ulleberg og Arnesen hadde funnet anledning til å formidle dette til Juridisk utvalg. Ulleberg hadde vært engasjert i arbeidet med EU lovgivningen gjennom mange års virke i industrien, men også som tillitsvalgt i OLF og OGP og for tiden som leder for OGP Legal Committee. Ulleberg omtalte til de mest sentrale lovgivningsprosessene for petroleumsvirksomheten innenfor EU/EØS området og gav til kjenne sine personlige og subjektive erfaringer med den praktiske gjennomføringen av disse prosessene. Det vises i hovedsak til vedlagte lysark. Her ble blant annet nevnt: Anskaffelsesdirektivet alternativ prosedyre Direktivet om europeiske samarbeidsutvalg Lisensdirektivet 2

3 GFU Gassmarkedsdirektivet opprettelse av Gassco Arbeidstidsdirektivet Miljøansvarsdirektivet Sikkerhetsforordningen offshore REMIT forordningen Sanksjoner mot Iran Ulleberg avrundet presentasjonen med å vise til at implementeringen av sentrale lover og prosesser som anskaffelsesdirektivet og lisensdirektivet samt nedbyggingen av GFU hadde gått rimelig greit. Norge hadde utvist stor vilje og evne til å tilpasse seg EUs lovgivning. Et eksempel på dette var etableringen av Gassled og Gassco. I sum mente han at innføringen av de grunnleggende EU prinsippene hadde vært sunne og nyttige for utviklingen av industrien i Norge. I egenskap av mangeårig leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo gav Arnesen sin fremstilling av temaet. Det vises i hovedsak til vedlagte lysark. Arnesen påpekte at i tidlig fase av EU fellesskapet ble fokus satt på medlemsstatenes regulering av den økonomiske aktiviteten. I en slik sammenheng ble regulering av nasjonalstatenes utvinning av petroleum viktig for etablering av det indre marked. Roma traktaten omhandlet i hovedsak de fire friheter, konkurranse mellom foretak og restriksjoner for anvendelse av statsstøtte, men sekundærlovgivningen hjemlet også spesifikke tiltak for petroleumsvirksomheten. Arnesen nevnte her flere av direktivene tidligere omtalt av Ulleberg, men konsentrerte sin fremstilling særlig om anskaffelsesdirektivene, arbeidstidsdirektivet og miljødirektivene. Forholdet til EØS avtalen ble særlig omtalt. Etter EØS avtalen art. 126 kommer avtalen til anvendelse på Kongerike Norges territorium. Aktivitet på norsk sokkel utover indre territoriale farvann faller således utenfor avtalens virkeområde. Arnesen påpekte at dette også var norsk myndigheters holdning, sist tilkjennegitt av utenriksminister Gahr Støre i relasjon til EUs forslag til sikkerhetsforordning. I praksis hadde imidlertid norske myndigheter i andre sammenhenger fraveket dette standpunkt, mye begrunnet ut fra likhetsbetraktninger. Arnesen viste blant annet til endringer i trygdelovgivningen, kontantstøtten og fiskerilovgivningen. Også ESA hadde inntatt en noe mere modererende posisjon basert på lojalitetsplikten etter EØS avtalen art. 3. Synspunktet ble understøttet av rettspraksis fra EU domstolen. Arnesen konkludert med at EU lovgivningen i henhold til EØS avtalens art. 126 ikke kommer direkte til anvendelse utenfor territoriet, men lojalitetsplikten i forhold til handel med varer og tjenester kan likevel moderere dette utgangspunktet noe hensatt til den konkrete lovgivningen. Dersom EUs forordning om sikkerhet ikke har markedsmessige implikasjoner, faller forordningen utenfor avtalens virkeområde. Avslutningsvis sa Arnesen at EU har forlatt troen på at markedet kan ordne opp på egen hånd, eksempelvis innen miljøområdet. Utviklingen av EU i retning en forbundsstat tydeliggjorde behovet for et enhetlig regelverk. Utvidelsen østover drev dette i en mer bestemt retning. I så måte kunne 3

4 valget mellom direktiver eller forordninger begrunnes med at forordningene var enklere å implementere, men Arnesen stilte spørsmål ved statenes evne til etterlevelse av lovgivningen. Etter de to innleggene ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra medlemmene. Myhre avrundet dette punkt på dagsorden ved å takke Ulleberg og Arnesen for interessante bidrag. 3. Klimameldingen og EUs kvotedirektiv konsekvenser for petroleumsvirksomheten Hildegunn Blindheim, nylig ansatt i OLF som fagsjef utslipp til luft, redegjorde for Meld. St.21( ) om norsk klimapolitikk, også kalt Klimameldingen, se vedlagte lysark. I denne meldingen foreslås det at CO2 avgiften dobles. Petroleumsvirksomheten er i liten grad ellers omtalt. Klimameldingen innebærer ingen endringer i Petroleumsmeldingen hvis mål og virkemidler står fast. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel tilbys altså fortsatt stabile og langsiktige rammebetingelser. Som en følge av innfasing i EUs kvotesystem ville petroleumsvirksomheten få gratis kvoter for sine CO2 utslipp. Blindheim påpekte at økningen av CO2 avgiften måtte sees i dette lys. CO2 avgiften var koblet mot kvoteprisen, og myndighetens utgangspunkt var at prisen samlet sett skulle være stabil. Blindheim fremholdt at prisen nå var på nivå med hva den var før reduksjonen i En effekt av dette var at de mest lønnsomme og kostnadseffektive tiltakene for reduksjon av CO2 i industrien allerede var iverksatt. Det var likevel et press for å iverksette nye tiltak. Oljedirektoratet hadde nylig rettet en henvendelse til industrien og bedt om en oversikt over aktuelle prosjekt med potensiale for reduksjon av CO2 utslipp. Et viktig element i Klimameldingen er forslaget om opprettelse av et klima- og energifond, også kalt Klimatiltaksfondet. Fondet skal administreres av Enova. Det er et statlig fond hvilket innebærer at det omfattes av reglene om statsstøtte. Tilskudd til prosjekter begrenses dermed til % av kostnadene. Klimatiltaksfondet foreslås tilført 5 mrd kroner som økes til 20 mrd kroner innen 2020 og det er avkastningen av disse midlene som kan benyttes til tilskudd til utslippsreduserende tiltak. Forøvrig inneholdt meldingen en strategi for å benytte kraft fra land til innretninger offshore ved hjelp av samordnede utbygginger, blant annet ble prosjektene på Utsira høyden utpekt som aktuelle for elektrifisering. Blindheim gjennomgikk deretter Norges internasjonale forpliktelser i klimaspørsmål, herunder aktuelle konvensjoner og EUs kvotesystem. Kyoto protokollen fra 1997 satte et mål for Norge på 1 % høyere utslipp for perioden sammenholdt med referanseåret Regjeringen ville imidlertid overoppfylle målsettingen med 10 %. Målsettingen søkes ivaretatt ved at Finansdepartementet kjøper og selger utslippskvoter. Blindheim redegjorde for mekanismene for reduksjon av utslipp under Kyotoprotokollen, således: 4

5 Reduksjon av egne utslipp innenlands Internasjonal kvotehandel Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) rike land betaler for tiltak i fattige land Felles gjennomføring rike land betaler for tiltak i andre rike land Under klimakonferansen i Durban i 2011 ble det utmeislet fremtidige mål, nemlig en ny avtale innen 2015 som skal gjelde for alle land og ha juridisk kraft. Det ble videre oppnådd enighet om opprettelse av et globalt grønt klimafond. Blindheim redegjorde deretter for det europeiske kvotesystemet. I utgangspunktet hadde medlemslandene formulert egne nasjonale allokeringsplaner som hadde gitt høye utslippstak og svært lave priser på karbon. Systemet ble styrket på en rekke punkter i For perioden ble utslippstaket redusert med 9.5 % og EU Kommisjonen påtok seg en mer aktiv og strengere rolle. Norske utslippsdata i denne perioden viste en betydelig reduksjon av utslipp fra industri og bergverk og en vesentlig økning for olje- og gassvirksomheten. Man stod nå overfor den tredje kvoteperioden i EU med varighet EUs målsetting var å redusere klimagassutslippene med 20 %, 20 % bedre energieffektivitet og 20 % økt fornybar energi. Blindheim påpekte at dersom man skulle kunne nå disse målene måtte kosteffektive tiltak utløses og en høy karbonpris stimulere til investeringer i fornybar energi. Med en så lav karbonpris som markedet for øyeblikket kunne tilby, reiste Blindheim spørsmålet om det var mulig å nå disse målene. Arnhild Wartiainen, spesialrådgiver miljø i Statoil, gjennomgikk noen hovedelementer i Statoils klimapolitiske syn, se vedlagte lysark. Sammenfattet mener Statoil at: Klimatrusselen er reell og at utslipp av klimagasser må ned Klimapolitikken vil endre energimiksen EUs kvotesystem er et fyrtårn for andre systemer Økt bruk av gass er en del av løsningen Flere land utvikler egne regionale markeder for kvotehandel. Wartiainen mente at disse markedene burde knyttes sammen til et globalt marked. For Norge var innlemmelse i EUs kvotesystem det viktigste klimapolitiske virkemiddelet. Hun understreket at for neste periode var det satt et stramt tak for slike utslipp, og at dette var nødvendig for å nå målsettingen. Wartiainen viste til prosesser i OGP der Statoil og Shell hadde fremhevet betydningen av å redusere taket ytterligere for å fremtvinge bruk at de mest miljøvennlige og effektive energibærerne. Sammen med Shell vurderte Statoil å adressere denne problemstillingen til medlemslandenes miljøministre. I dette lå det en kime til uenighet mellom selskapene. Wartiainen viste videre til at Klif tolket kvotedirektivet til også å omfatte utslipp fra sikkerhetsfakling på linje med produksjonsfakling. Statoil var uenig i dette og mente at sikkerhetsfakling falt inn under systemet med tildeling av gratis kvoter. 5

6 Avslutningsvis fremhevet Wartiainen at bruk av gass var en del av løsningen for å nå klimamålene. Fokus fra politisk hold var i betydelig grad rettet mot fornybare energikilder som vind og sol, men disse var ustabile. Gass kunne erstatte bruk av kullkraft som energikilde i vindstille og i overskyet vær. Resultatet ville bli reduserte CO2 utslipp og et bedre klima. Etter spørsmål og kommentarer fra medlemmene takket Myhre Blindheim og Wartiainen for to interessante innlegg. 4. REMIT status Sverre Sydnes gav en status rapport om Gasscos publisering av informasjon i henhold til REMIT forordningen, se vedlagte lysark. EUs REMIT forordning trådte i kraft og gir regler om forbud mot innside handel og markedsmanipulasjon i markedene for gass og elektrisitet og transport av disse. Forordningen innebærer omfattende rapportering til ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) og tilhørende markedsovervåkning ved nasjonale regulatorer. Sydnes opplyste at REMIT ikke er innført i norsk rett, men påvirker produsenter på norsk sokkel som selger gass i EU. Informasjon om planlagt og ikke planlagt utilgjengelighet av produksjons- og transportfasiliteter på norsk sokkel kan utgjøre innsideinformasjon som utløser forbud mot å handle og plikt til å informere markedet. Modellen bygde på erfaringer fra finanssektoren. Etter ønske fra skiperne hadde Gassco etablert en webside der relevant informasjon ble publisert. Gassco rapporterte etter dette systemet for alle skipere. Systemet ble satt i drift og inneholdt blant annet følgende informasjon: Real-time flow på exitpunkter fra det norske systemet Ikke planlagte hendelser på terminalene på kontinentet og i UK med en virkning over 10 MSm³ Ikke planlagte hendelser oppstrøms (på felt og i transportsystemet) med en virkning over 23 MSm³ - innen en time etter curtailment Planlagt utilgjengelighet med en innvirkning over 10 MSm³ på terminalene og 23 MSm³ oppstrøms. Grunnet koordinert vedlikehold om sommeren ble grensen fra april til oktober satt til 50 MSm³. Nettsiden var populær og det ble registrert mye trafikk. Etter høring hos skiperne ville mindre justeringer bli foretatt. Sydnes antydet at 23 MSm³ ville bli redusert til 20 og grensen for sommervedlikehold bli lik som for vinter. Hva ville så skje fremover i tid? Sydnes sa at i forhold til REMIT forordningen ville plikten til å rapportere kapasitet og utnyttelse til ACER tre i kraft når sekundærlovgivningen måtte foreligge. ACER ville på sin side publisere en ny utgave av Guidance Notes til REMIT hvor det kunne komme retningslinjer for hvilken informasjon som skal publiseres. Sydnes nevnte videre at nasjonale regulatorer kunne gi retningslinjer for sine respektive markeder. For Norges del ville det bli foretatt en vurdering av regelverket i forbindelse med tilpasningen til EØSavtalen. Det kunne da tas inn elementer som var spesifikke for Norge. 6

7 I forhold til Gassco sa Sydnes at man for tiden arbeidet med en automatisk løsning for publisering. For øvrig nevnte han hedging exemption tilbakeholde informasjon slik at produsenter med tapt produksjon får dekke sitt tap i markedet - som en spesiell og uavklart problemstilling for nærmere vurdering. Myhre takket Sydnes for et interessant innlegg. 5. Status aktuelle saker Bjørndal gav en kort oversikt over status for aktuelle saker, se vedlagte lysark. Til punktet om Norges søknad om varig unntak fra Forsyningsdirektivets art 30 viste Bøhm til at man nettopp hadde mottatt informasjon fra Olje- og energidepartementet om status for søknaden. Det fremgikk her at et utkast til søknad ble sendt ESA i oktober 2011 og at ESA nå hadde bedt departementet klargjøre enkelte spørsmål knyttet til denne. 6. Eventuelt Under dette punkt på dagsorden ble det fremmet følgende saker: 6.1 Dykker saken Olav Boye Sivertsen opplyste at Petoro hadde mottatt stevning i saken og ville slik Statoil hadde gjort, sende rettighetshaverne et varsel om regress for et mulig erstatningsansvar i samsvar med samarbeidsavtalens regler. 6.2 Petroleumstilsynet og unntakssøknader Tore Ulleberg viste til at Petroleumstilsynet i en sak for ConocoPhillips hadde avslått å innvilge midlertidige unntak fra HMS-regelverket. Han reiste spørsmål om Petroleumstilsynet hadde lagt om sin praksis og etterlyste erfaringer fra andre selskap. 6.3 Gassco - fordeling av fjerningskostnader Myhre refererte en henvendelse fra Marathon. Gassco hadde innkalt til et møte den Formålet var å samle alle aktuelle skipere under et nytt avtaleverk hvor hver enkelt skipers andel av fjerningsforpliktelsen knyttet til perioden forut for etableringen av Gassled, ble identifisert og bekreftet. Marathon ba om at dette arbeidet ble tatt opp til vurdering i Juridisk Utvalg med sikte på å koordinere en eventuell fellesprosess. Juridisk utvalg avviste henstillingen med henvisning til at dette var kommersielle spørsmål som det enkelte selskap måtte håndtere selv. 7

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Dokument 3:5 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Internasjonale rammebetingelser for 2009

Internasjonale rammebetingelser for 2009 En rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 Internasjonale rammebetingelser for 2009 norsk klimapolitikk TA-2574 Utført av: Forord Denne rapporten gjennomgår utviklingen i mål og virkemiddelbruk internasjonalt,

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) Ot.prp. nr. 13 (2004 2005) Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) Innhold Del I: Innledning... 7 5.2.4 Merknader vedrørende ambisjons nivået i forståelsen

Detaljer

Alexandra Bech Gjørv, Ane Grimelid, Cathrine Aulie

Alexandra Bech Gjørv, Ane Grimelid, Cathrine Aulie Notat Til: Fra: WWF Norge Alexandra Bech Gjørv, Ane Grimelid, Cathrine Aulie Dato: 18. november 2010 UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV 1 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET Vi viser til møte 26. oktober 2010 og

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER 128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER Original versjon Nr.: 128 Etablert: 23.08.10 Revisjon nr: Rev. dato: Side:

Detaljer

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Et globalt fellesproblem... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk...

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Norge, nordområdene og EU

Norge, nordområdene og EU Rapport # 20 Norge, nordområdene og EU Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag EU for. Innholdet i rapporten

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked av Jørgen Bjørndalen Gjermund Nese SNF prosjekt nr. 4326: Konkurransestrategi, tilgangsprising og investeringsincentiv i et europeisk

Detaljer

EØS-avtalen: Økonomisk forutsigbarhet men gradvis marginalisering av Norges rolle i Europa.

EØS-avtalen: Økonomisk forutsigbarhet men gradvis marginalisering av Norges rolle i Europa. EØS-avtalen: Økonomisk forutsigbarhet men gradvis marginalisering av Norges rolle i Europa. Innspill til Utvalget for gjennomgang av Norges avtaler med EU (Europautredningen) 1 Europabevegelsen hilser

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Støtte til fornybar energi er viktig

Støtte til fornybar energi er viktig Støtte til fornybar energi er viktig En stor utbygging av fornybar energi er nødvendig for å nå langsiktige klimamål. Likevel hevdet Michael Hoel i Brennpunkt 25/9 2012 at mer fornybar energi i Europa

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012 Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting Innledning Kunnskapsdugnaden arrangerte workshop om virkemidler i klimapolitikken

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer