Espira Solknatten Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Solknatten Årsplan 2013-14"

Transkript

1 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger Foreldresamarbeid...4 Tema Festival Lek, læring, omsorg i ulike aldersgrupper...6 Miljøarbeid i barnehagen...7 Tradisjoner...8 Årshjul DEL 2 Generell del Espira...12 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. 2

3 Del 1 BARNEHAGEN VÅR Espira Solknatten igger i rolige Solåsen, bare 10 minutters gange fra Nesttun senter. Vi er en stor barnehage, med ca 160 barn fordelt på 8 avdelinger. Dette barnehageåret har vi fire avdelinger med store barn, to aldersblandete avdelinger og to småbarnsavdelinger. I tillegg til barnehagens uteområdet, leier vi et stort område på Totland, hvor vi har vår egen stasjonære gapahuk, lavvo og egen grillplass. Dette er et flott område som vi bruker både sommer og vinter. I Espira Solknatten møter du engasjerte voksne som setter barnet i fokus. Vi har fokus på å skape en trygg arena der barna kan utvikle seg sammen med andre barn og være med å bestemme over sin egen hverdag. Hos oss skal hverdagen være preget at sol ute og sol inne. Språkutvikling og friluftsliv er områder vi hele tiden skal ha fokus på i vår barnehage. Alle barna vil få positive opplevelser ute i naturen, tilpasset barnas alder. I Espira Solknatten serverer vi full kost hver dag, tre til fire sunne måltider, og varmlunsj en gang i uken. Frukt og grønnsaker er en naturlig del av måltidene våre. Espira Solknatten barnehage er en privateid barnehage i Espira Gruppen som driver over 70 barnehager med ca 7000 barn og 2100 ansatte. Les mer på 3

4 KONTAKTINFO Styrer: Anette Camilla Hem Reidarsen Nettside; E-post; eller Tlf styrer: / AVDELINGER Tyrihans 21 barn Alder; 0-4 år Tlf; Veslefrikk 15 barn Alder; 0-3 år Tlf; Bukken Bruse 25 barn Alder; 3-6 år Tlf; Mumle gåsegg 21 barn Alder; 0-4 år Tlf; Askeladden 26 barn Alder; 3-6 år Tlf; Smørbukk 11 førskolebarn Tlf; Reveenka 16 barn Alder; 0-3 år Tlf; Dovregubben 25 barn Alder; 3-6 år Tlf; FORELDRESAMARBEID Foreldremøter Det blir arrangert foreldremøter på høsten. Disse er avdelingsvis, der personalet på den enkelte avdeling opplyser og informerer om rutiner for sin avdeling. Foreldresamtaler Foreldrene vil få tilbud om foreldresamtale i løpet av første halvår. Dette er nyttige samtaler som vi ønsker at foreldrene skal prioritere. I samtalen vil vi prate om barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Her vil det også være mulig å ta opp saker vedrørende barnehagen som man er fornøyd eller mindre fornøyd med. Samtalen vil vare en halvtime og vil bli gjennomført av pedagogisk leder eller førskolelærer 2. Espira Vigilo Pro Vigilo er et digitalt verktøy som ble innført i Espira Solknatten høsten I løpet av 2013 skal alle barnehagene i Espira ha innført dette. Tanken bak Vigilo er at det skal gi en effektiv flyt av all informasjon mellom barnehage og hjem. I tillegg har Vigilo funksjoner som gjør arbeidsdagen lettere for de ansatte, spesielt i forhold til oversikt og kontroll. Alle foreldre får sin private tilgang til systemet, som er web-basert. Opplæring og informasjon om hvordan dere bruker systemet, vil dere få når barnet begynner i barnehagen. Daglig kontakt Vi skal ha fokus på at barn og foreldre blir møtt på en ordentlig og vennlig måte. Ved levering skal dere bli tatt imot av en voksen i garderoben, og i hentesituasjonen skal foreldre oppleve at vi har sett deres barn i løpet av dagen, og at vi skal kunne gjengi noe av det barnet har gjort i løpet av dagen. 4

5 FAU Foreldrearbeidsutvalget består av to foreldre fra hver avdeling, som velges et år av gangen. Det er FAU som står som arrangør av sommerfesten i barnehagen. FAU er et forum hvor foreldre har mulighet til å påvirke barnehagens innhold. Det er særdeles viktig med et godt og nært samarbeid mellom FAU og barnehagen. SU Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter fra barnehagen og 1 representant fra eier (styrer kan representere eier). SU velges for ett år av gangen. Valget vil gjennomføres på første FAU-møte om høsten, og SU konstituerer seg selv ved å velge en leder. SU skal være et kontaktskapende organ mellom foreldre og barnehagen. TEMA Dette barnehageåret skal vi fordype oss i temaet eventyr. Eventyr gjenspeiler mange sider ved samfunnet, beskriver ulike matematiske begreper, og inneholder et rikt språk. Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for at barna får videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. Barnehagen skal og legge til rette for at barna får et positivt forhold til tekst og bilde og at barna skal inspireres til fortelling og samtaler. Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for at barn får utviklet matematiske ferdigheter. Det skal være tilpasset alder og samtidig være lekpreget. Gjennom å jobbe med eventyr får barna erfaring med ulike matematiske begreper. Vi velger et felles tema for hele barnehagen, for å kunne bruke opplevelser og aktiviteter både etter alder og på tvers av alder og grupper. Eventyr rommer mye og vi dekker alle Rammeplanens fagområder. Eventyr fra andre land som er representert i barnehagen blir en naturlig del av tema. Det er et mål at barna skal få et eierforhold til eventyrene og kunne bruke dem på mange måter både felles og i fri lek. Hvordan vi i Espira Solknatten vil jobbe med tema: Bruk av visuelle virkemidler Dramatisering Forming og kreativitet Eventyrformidling ute i naturen FESTIVAL 2013 I slutten av august vil vi ha kick-off for barna i barnehagen. Videre vil vi jobbe med eventyr gjennom forming, drama og musikk. I november inviterer vi foreldrene til eventyrfestival. I denne perioden vil det foregå mye spennende rundt om på de forskjellige avdelingene, og de fleste fagområdene i rammeplanen vil bli berørt. 5

6 Vi ønsker også å lage en felles utstilling på fellesrommet, som skal dokumenter det vi har jobbet med i denne perioden. Barna skal være med å planlegge festivalen. De skal være med å bestemme innhold og hvordan fremførelsen skal foregå. I Espira Solknatten barnehage vil ditt barn blant annet få oppleve; Trygge og gode opplevelser med jevnaldrende barn Trygge voksne som er med på å skape en spennende hverdag for alle de små Turer i nærmiljøet Espiradagen Turer til Totland, sentrum, andre fine turområder rundt om i Bergen Lære om tradisjoner Byvandring Overnatting på Totland (gjelder førskolebarn) Skolespira : Vi har førskolegrupper der vi har et eget opplegg for de barna som har siste året i barnehagen. Her jobber vi blant annet med sosial kompetanse, tall og bokstaver, finmotoriske aktiviteter, samarbeid og selvstendighet. Solspirene: førskolebarna har sitt eget kor som øver ukentlig inne eller ute. Koret fremfører sitt repertoar ved forskjellige anledninger, som for eksempel på Øvsttunheimen, Espiradagen og på sommerfesten. LEK, LÆRING, OMSORG I ULIKE ALDERSGR. Den enkelte barnehage skal støtte det enkelte barns utvikling uavhengig av alder, bakgrunn og andre forutsetninger. I Espira Solknatten tilpasser vi det pedagogiske opplegget etter barnas alder, og de ulike gruppene vil ha sine faste tradisjoner her hos oss. De minste 1 2 år Det er viktig at det pedagogiske arbeidet med de minste barna skjer på deres egne premisser. Den første perioden i barnehagen står trygghet i fokus, og barna knytter gode bånd til nye barn og voksne. Barna i denne alderen hopper og løper, roper og ler seg inn i felleskap med andre barn. Late som / rollelek står i fokus i denne perioden. En tur for de minste barna er gjerne bare rett utenfor barnehagen, men opplevelsen kan være stor for det. Personalet med denne gruppen har ekstra fokus på språk, og alle barna vil som 2 åringer være med i forskjellige språkgrupper der vi teller, synger og gjør oss kjent med farger og begreper. De mellomste 2-4 år Leken er svært sentral for barnas læring og utvikling. I Espira Solknatten legger vi til rette for og hjelper barna til gode lekeferdigheter, samtidig som fantasi og kreativitet skal ha gode vekstvilkår. I denne alderen skal den voksne møte alle barnas undrende spørsmål med respekt. Turene for denne gruppen blir nå lenger, og vi utforsker områder litt lenger borte fra barnehagen. En gang i uken har også denne gruppen gym på fellesrommet, der ferdigheter som rulle, hoppe, hinke, krype og balansere står i fokus. 6

7 De største 5 6 år, Skolespirene Det siste året i barnehagen skal være et spennende år for barna. Vi jobber med selvstendighet gjennom hele året, slik at det enkelte barn er best mulig rustet til skolestart. Barna vil ha førskolegruppe en gang i uken, der det blant annet jobbes med tall, bokstaver, former og sosial kompetanse. Det skal ikke være 1.klasse i barnehagen, men det enkelte barn skal få en forsmak på hva som venter på skolen. Gjennom hele året forbereder disse gruppene seg på overnattingstur i lavvo på Totland, en stor happening som de aller fleste gleder seg til. På våren det siste året i barnehagen, får alle førskolebarna være med på byvandring i Bergen. Vi besøker kjente steder, lærer oss å ferdes i trafikken og opplever gleder av å være på tur med gode venner. Barna får bli kjent med lokal historie tilknyttet vårt nærmiljø. Skolespirene er også Espira Solknatten sitt miljøpoliti det siste året i barnehagen. En gang i måneden sørger de for at barnehagen ser bra ut, de plukker søppel, rydder og koster utenfor. MILJØARBEID I BARNEHAGEN Espira Solknatten har som mål å være miljøsertifisert innen utgangen av Virksomheter som blir sertifisert mottar et nasjonalt offisielt sertifikat. Hensikten med Miljøfyrtårnprogrammet er å gjøre lokalsamfunnet mer bærekraftig. Det fokuseres både på arbeidsmiljø og det ytre miljø (avfall, transport, energi osv.) På nettsiden vår finner dere en link til dette satsningsområde, her vil dere også finne linker til Miljøfyrtårn og Grønn Hverdag. Vårt mål for barnehagen er at vi ønsker at barna skal få kunnskaper, erfaringer og forståelse rundt: -- naturens kretsløp og mangfold -- kildesortering -- kompostering -- gjenbruk -- hva som tilhører/ikke tilhører naturen -- forbruk/energi -- såing og høsting Miljøarbeidet skal forenes i det pedagogiske opplegget, hvor det blir tilrettelagt etter barnas alder og modenhet. Ordensbarn/-grupper vil ta del i sortering, levering og redusering. De største barna skal også være med å måle vann og strømforbruk. Vi ser også viktigheten av å ta vare på vårt uteområde. Her vil barna ta del i opprydding, kosting, spyling, beplanting og bossplukking. Vi ønsker at barn, foreldre og personalgruppen skal jobbe sammen om å bli gode ansvarlige miljøvernere. INGEN KAN GJØRE ALT, MEN ALLE KAN GJØRE NOE 7

8 Tradisjoner MÅNED AKTIVITET September Fadderbarnet vårt Yasmerlin har bursdag Oktober November Desember Februar Mars/april Mai Juni Markering av FN-dagen Festival for barn og foreldre i november - i år med tema Eventyr Lucia-markering Nissefest Markering av samenes nasjonaldag Fadderbarnet vårt Adel Gamal har bursdag Karneval og fastelaven Espiradagen Påskeforberedelser og påskefrokost Vårfest Espira lekene for førskolebarna Overnatting i lavvo for førskolebarna Sommerfest i barnehagen, arrangert av FAU St. Hans feiring 8

9 9

10 Årshjul 2013/14 Satsningsområder EVENTYR OG FRILUFTSLIV Tema Tilvenning/ vennskap Festival Fokus på eventyr - Høst Jul i Espira Solknatten Måned August September Oktober November Desember Pedagogisk arbeid og tradisjoner Kick off eventyrfestival FN dagen Eventyrfestival Lucia Nissefest Våre fadderbarn Yasmerlin 9 år Ferie og helligdager Bhg. stengt juleaften, 25. / og nyttårsaften Personalsamarbeid Planleggingsdag Planleggingsdag Planleggingsdag Foreldrearr. møter og samarbeid Foreldremøte Foreldresamtaler i løpet av 1. halvår Eventyrfestival Lucia - Førskolebarnas foreldre invitert 10

11 Vinter og eventyr Vår Bergen by - Sommer Januar Februar Mars April Mai Juni Karneval Samefolkets dag Påskeforberedelser Påskefrokost 17.mai markering Vårfest Espiralekene 2014 for førskolebarna Overnatting Totland for førskolebarna Adel Gamal 7 år Uke 16 påskeuke Bhg. stengt Kristi himmelfartsdag Planleggingsdag Planleggingsdag Påskefrokost Sommerfest FAU arrangerer 11

12 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Vest Agder, Vestfold og Østfold. ESPIRAS BARNESYN OG FILOSOFI Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espira barnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med enormt stor verdi i seg selv. 12

13 Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom syv spirer i vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SkolEspira ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. Systemet skal tas i bruk i alle Espirabarnehagene i løpet av PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi/ barnesyn, rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. 13

14 14

15 15

16 Spirene SPRÅKLABBEN Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. TUMLEPLASSEN Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. 16

17 SKATTEKISTA Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. SAMFUNNSPIRA Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. 17

18 MILJØSPIRA Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. FILOSOFUS De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. 18

19 TALLBINGEN Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. 19

20 Espira Solknatten Solåsen 2, 5223 Nesttun Telefon: Epost: no

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer