ARENDAL KOMMUNE. Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår Saksfremlegg. Saksgang: Rådmannens forslag til vedtak: Vedlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENDAL KOMMUNE. Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023. Saksfremlegg. Saksgang: Rådmannens forslag til vedtak: Vedlegg"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tone Merete Worren Kløcker, tlf Saksgang: Referanse: 2013/1210 / 14 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 Rådmannens forslag til vedtak: Arendal bystyret vedtar å legge ut høringsutkast for Kommunedelplan Tidlig innsats- for bedre levekår 2023, til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven I henhold til lovens bestemmelser legges forslaget ut til høring i 6 uker. Vedlegg Vedlegg: 1 Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår Levekårsrapport Prosessinnspill og mulige tiltak Bakgrunn / Saksfremstilling: Prosjektets navn: Kommunedelplan Tidlig innsats For bedre levekår 2023 Prosjekteier: Rådmann, Arendal kommune Folkehelseloven 5 viser til at kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som påvirker denne. Videre skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner (Plan og bygningsloven kap.11) fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer som kommunen står ovenfor. Folkehelseloven 7 viser til at kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Planstrategi ble vedtatt i bystyret hvor det foreslås igangsatt arbeid med kommunedelplan Tidlig innsats gir sein omsorg. Formålet er å få etablert et folkehelseperspektiv i all samfunnsutvikling, stimulere innbyggerne til å ta ansvar for egen helse, og legge til rette for sunne valg. Bystyret vedtok i sitt møte i PS 13/24 (13/1210) oppstart av arbeidet med Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023, en diagnose- og aldersovergripende plan med utgangspunkt i levekår. Prosjektet byttet navn fra gir sein omsorg til for bedre levekår for å tydeliggjøre folkehelseperspektivet. Etter vedtaket i bystyret ble det etablert politisk styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Årstallet 2023 ble tatt i bruk på grunn av Arendal kommunes 300 årsjubileum, Arendal Levekårsarbeid er langsiktig satsing, og 2023 viser at kommunen jobber fremtidsrettet i et langsiktig perspektiv, videre forbi år Gjennom ny kommunedelplan vil kommunen samle fag og sektorer innunder en plan og fremme det tverrfaglige samarbeidet gjennom økt kunnskap og felles utarbeidelse av satsingsområder. Det systematiske folkehelsearbeidet som fremkommer gjennom Levekårsrapport 2014 gir et grunnlag for 2013/1210/-14 Side1av 6

2 felles forståelse om kommunens levekårsutfordringer og er et delprosjekt av prosjektet Kommunedelplan tidlig innsats for bedre levekår I tråd med plan- og bygningsloven anbefaler rådmannen kommuneplanutvalget og bystyret å legge forslag til Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023, inklusive Levekårsrapport 2014 ut til offentlig ettersyn. Formålet med Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023 og Levekårsrapport 2014: - Etablere samhandling på tvers av fag og sektorer der felles forståelse og retning i kommunens arbeid for gode levekår og utjevning av sosial ulikhet er gjeldene. - Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som påvirker denne jamfør Folkehelseloven 5 - Kartlegge levekår på lavt geografisk nivå, særlig med vekt på å avdekke levekårsutfordringer - Studere utviklingen over tid - Gi grunnlag for handling gjennom planlegging og tjenesteyting Med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer menes oversikt over helse på befolkningsnivå og de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til befolkningen og grupper i området. Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike indikatorer, for eksempel risikofaktorer, forebyggbare sykdommer, trivsel og lignende. Indikatorer er størrelser som gir viktig informasjon om egenskaper ved et fenomen eller objekt. En enkelt indikator gir sjelden tilstrekkelig informasjon. Når flere indikatorer brukes for å belyse ulike sider av samme problem, snakker vi om et indikatorsystem. Prosessen Kunngjøring mars 2013, mottatte innspill: Fylkesmannen: Positivt at kommunen har startet arbeidet med å utarbeide en plan for å bedre levekårene og å ha fokus på tidlig innsats. Folkehelseloven 5 omhandler oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og skal baseres på: Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Kapittel 5 i plan- og bygningsloven inneholder skjerpede og høye krav til medvirkning, for å sikre at planer møter innbyggernes forventninger og behov. Fylkeskommunen: Positivt at det utarbeides en tverrfaglig kommune delplan med fokus på tidlig innsats og integrering av folkehelseperspektiv i all samfunnsutvikling. Utfordringsbildet for Arendal må baseres på flere kilder enn folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet. Legge opp til bred medvirkning fra mange ulike organisasjoner/myndigheter Tverrfaglig sammensetning av politisk styringsgruppe og administrativ prosjektledelse Positiv til føringer i Kommunedelplan som omhandler levekår og folkehelse Politisk styringsgruppe har hatt 9 møter siden mai Kommunalsjefene har hatt tale- og møterett under møtene og har vært representert på alle møtene. Prosjektleder har fungert som sekretariat og møteleder. Prosjektgruppa har hatt hyppigere møter enn politisk styringsgruppa. Møtene har vært viktige i utviklingen og forankringen av prosjektet. Referansegruppa har vært innkalt til 4 møter underveis i prosessen. Personene representerer følgende enheter fra kommunen og har bidratt med faglige erfaringer. PP- tjenesten, NAV, Plan, Kultur, kommunehelsetjenesten, Krisesenteret, Barnehagekontoret, Innovasjon, Psykisk helse og rus, Ungdomsteam, Habilitering/rehabilitering, oppvekst, Boligsosial 2013/1210/-14 Side2av 6

3 Workshop Det ble arrangert workshop 27. mai 2013 på Tyholmen hotell og 28. og 29. august 2014 på Eurekasenteret. På møtet i mai ble det inviterte 24 av kommunens frivillige organisasjoner samt oppvekstforumene sammen med ansatte og politikere fra kommunen. 52 personer deltok. Til møtet i august var representanter fra ressursgruppa, Arendal Eiendom, brukerråd fra psykisk helse, FFO og innvandrerrådet invitert. Formålet med samlingen var å utarbeide satsningsområder mot utfordringsbildet for kommunens levekår bygget på de fremmøttes erfaringer og statistikk over levekår i Arendal. 35 personer deltok utenom prosjektgruppa. Utforming av satsingsområder og grunnprinsipper i kommunedelplan Under samlingen i august deltok kommunens ledelse, fagkyndige og frivillige. Satsingsområdene er utviklet fra statistikk, brukermedvirkning, erfaringer fra kommunens ansatte og politikere som har drøftet utfordringsbildet i tverrsektorielt sammensatte arbeidsgrupper Fem arbeidsgrupper fikk hvert sitt satsingsområde som de arbeidet frem et notat inneholdende bakgrunn, strategier og mulige tiltak. Prosjektleder har mottatt materialet og sammenstilt det til bruk i kommunedelplanen. Følgende fem satsningsområder er utarbeidet for å fremme levekårene i kommunen. 1. Like muligheter: Omhandler innsats for å utjevne ulike forutsetninger innen økonomi, utdanning, funksjonsevne og sosial kapital og kommunens ulikheter i utfordringsbildet mellom soner. Like muligheter betyr også innsats for at innbyggere skal oppleve personlig verdighet, respekt og selvrespekt. 2. Livslang læring: Omhandler læring, kunnskap og kompetanse fra vugge til grav. Barnets oppvekstvillkår, foreldres og offentliges rolle i et helhetlig perspektiv, personer utenfor arbeidslivet og næringslivets deltagelse. 3. Gode bomiljø: Omhandler viktigheten av gode og trygge boliger og bomiljø for innbyggernes helse. 4. Tilhørighet: Omhandler viktigheten av å høre til, være en del av en flokk(fellesskapet). Attraktive og trygge nærmiljø med større grad av sosial støtte og bærekraft der innbyggerne lever sine liv. 5. Medborgerskap: Arendals kommune, næringsliv, lag og foreninger, enkeltpersoner og Med hjerte for Arendal sin satsning til alle innbyggere. Der en inviteres til deltagelse i samfunnet gjennom tilrettelagte ordninger uavhengig av egne forutsetninger. Forutsetninger som ligger til grunn ved alle satsningsområdene: For at vi sammen skal styrke levekårsarbeidet, er det en forutsetning med god dialog og interesse for hverandre, og at vi behandler hverandre med likeverd og respekt. En annen forutsetning er at det skal være rom for innovative handlinger. Med det menes bruk av kunnskap i en ny sammenheng eller på en ny måte. I arbeidet med fremlegging av statistikk på geografisk nivå og skjevfordeling av ressurser er det et krav om etiske hensyn og refleksjon, og sist men ikke minst er økonomi og ressurser en forutsetning i arbeidet med levekår Metode for utarbeidelse av Levekårsrapport 2014 Datamaterialet er hentet fra flere kilder, og presenteres etter en tematisk inndeling etter veiledning fra Helsedirektoratet. Aktuell kilde presenteres under hver datafremstilling. Data er hentet fra varierende årstall, på grunn av varierende tilganger. Sammenligningsgrunnlag Kommunene Tønsberg, Larvik, Porsgrunn, Skien og Kristiansand er blitt valgt som sammenligningskommuner med grunnlag i at de hører inn under samme kommune gruppe (KOSTRA, gruppe 13) som innebærer at de har fellestrekk i forhold til folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grimstad kommune er valgt på grunn av kommunenes tilknytning til hverandre. Å foreta sammenligninger bidrar til en forståelse av tall og funn og for å få frem hovedtrekk, med det kan også være et bidrag til å vurdere det totale omfanget og forebyggingspotensialet. Indikatorer som er levert fra SSB på grunnkretsnivå, presenteres i levekårssoner og fokuserer på geografiske forskjeller mellom områder og ikke på individer eller grupper i områdene. Vi har benyttet oss av Stavanger sine erfaringer fra kartlegging av levekårene på geografisk nivå. 2013/1210/-14 Side3av 6

4 Befolkningen i geografiske soner studeres, og andelen av folkemengden i levekårssonene med ulike ressurser av betydning for levekårsforhold kartlegges. Arendals sosiale geografi blir på denne måten kartlagt og vil bli brukt som grunnlag i fordelingen/innsatsen av ulike typer ressurser. Geografisk nivå For å kunne avdekke ressurser som påvirker levekårsforholdene i et område, er en avhengig av at det aktuelle området er homogent, det vil si at befolkningen i området og området er forholdsvis likt sammensatt sett i forhold til ressurser. Arendal kommune har arbeidet frem levekårs soner som skal være hensiktsmessig i levekårsarbeidet. Det har blitt gjort etter kriterier som er utarbeidet av Stavanger kommune som har flere års erfaring i denne type kartlegging. Kriteriene er: De skal være små nok til å avdekke levekårsforskjeller De skal være store nok til å få frem statistisk holdbare resultater Store nok til at personvernhensynet ivaretas Sonene må ha mest mulig homogen bebyggelse og bomiljø SSB anbefaler levekårssoner med rundt 1500 personer. Arendal kommune har 92 grunnkretser og de utgjør det laveste geografiske nivå med tilgjengelig statistikk. Hver og en grunnkrets er veldig forskjellig i størrelse og i antall innbyggere og har derfor alene liten verdi. Arendal kommune har samlet alle grunnkretsene til 30 soner etter overnevnte kriterier, samtidig som vi har ønsket at de tilhørende grunnkretsene som bygger opp en levekårssone har geografisk nærhet, dette av mer pragmatiske årsaker. Om undersøkelsen Formålet med oversikt over levekår er å avdekke områder med grobunn for opphoping av levekårsproblemer. Ved hjelp av 26 indikatorer utarbeides det informasjon om befolkningssammensetning, utdanning, inntekt, sosiale og helsemessige forhold og flyttinger. På bakgrunn av denne oversikten kan tiltak iverksettes med den hensikt å forebygge eller forhindre at uønskede forhold utvikles eller forsterkes. Levekårsrapport 2014 deler Arendal inn i 30 soner. Alle soner domineres av mennesker uten levekårsproblemer, men noen soner har større sannsynlighet for konsentrasjon av grupper med dårlige levekår. Slike soner har ofte stort mangfold og oppleves for mange bedre å bo i enn andre områder. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å karakterisere soner som gode eller dårlige boområder. Konsekvenser og årsaksforhold Levekårsrapporten søker etter å gi faglige vurderinger av konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal vurdere viktigheten av de statistiske funnene, søke etter svar på årsak til utfordringen og finne hva forskning og eksisterende kunnskap sier om forhold som fører til denne utfordringen. Årsakssammenhenger er ofte sammensatte, med flere årsaker til utfordringsbildet. Utfordringsbildet, sammendrag Av 26 levekårsindikatorer fra SSB viser 17 av disse et utfordringsbilde sett i forhold til landsgjennomsnittet. Arendal har generelt en høyere andel innbyggere med lavere utdanningsnivå enn resten av landet, dette vises på indikatorene høyt og lavt utdannede. I denne sammenhengen ser vi en høy andel som ikke har fullført videregående opplæring i aldersgruppen år. Dagens situasjon med frafall fra videregående opplæring viser en positiv tendens for Arendal ved at stadig flere elever fullfører. I forhold til landet og sammenligningskommunene er Arendal på tilnærmet samme nivå som disse. Sonene Saltrød 1, Saltrød 2, Rykene og Løddesøl har et større utfordringsbilde knyttet til utdanningsnivå enn resten av kommunen. Sonene Hisøy 3, Tromøy 5, Birkenlund 3 og Hisøy 1 har høyere andel med høyt utdannede enn resten av kommunen. I forhold til sysselsetting og arbeidsledighet har Arendal kommune flere innbyggere enn gjennomsnittet for landet med støtteordninger innenfor arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighet, ungdomsledighet, overgangsstønad og unge uførepensjonister. Sonene Moltemyr 2, Sentrum 2 og sentrum 1 har et større utfordringsbilde knyttet til sysselsetting og arbeidsledighet enn resten av kommunen. 2013/1210/-14 Side4av 6

5 I forhold til økonomiske forhold har Arendal en høyere andel sosialhjelpsmottakere, personer med gjeldsbelastning og barn og personer i lavinntektshusholdninger enn gjennomsnittet for landet. Vi har en lavere andel personer som leier bolig enn landsgjennomsnittet. Sonene Sentrum 2, Moltemyr 2, sentrum 1, Moltemyr 1 og Sentrum 3 har nesten identisk utfordringsbilde knyttet til andel personer og barn i lavinntektshusholdninger og sosialhjelpsmottakere. Andel med gjeld over 3 ganger inntekt er derimot høyest i sonene Tromøy 1, Myra 2, Nedenes, Myra 1 og Asdal og kan sees i sammenheng med aktivitet innenfor boligbygging. Flyttemønstre for barn kan indikere noe om barn og unges oppvekstvillkår. Sonene Rykene, Nesheim, Myra 2, Tromøy 2 og Tromøy 4 har lavest andel av utflyttinger av barn 0-5 år, mens sonene Sentrum 2, Stinta, Sentrum 1, Birkenlund 1 og Strømmen har høyest andel utflyttinger i samme gruppe. Arendal kommune har en høyere andel barnevernstiltak, som fordrer mer råd og veiledning, besøkshjem, økonomisk hjelp, barnehage, støttekontakt m.m. for å støtte opp rundt barnets oppvekstvillkår enn gjennomsnittet for landet. Sonene med den høyeste andel barnevernstiltak er Sentrum 2, Moltemyr 1, Birkenlund 1, Myra 2 og Saltrød 2 Dagens innsatser mot utfordringsbildet Kommunen har mange gode tilbud i dag som er en viktig innsats mot utfordringsbildet. Utfordringen er å koordinere og forsterke disse tilbudene på en enda bedre måte. Frivillighetssentralene er en viktig arena for nærmiljøene og Med hjerte for Arendal er med på å styrke samhandlingen mellom de offentlige og de frivillige organisasjonene med fokus på ensomhet og aktivitet. Home start er et familiestøtteprogram som nylig er etablert i Arendal for småbarnsfamilier med barn under skolealder. Arendal kommune har program for fattigdomsbekjempelse som kommer cirka 160 personer til gode og aktiviteter for voksne med psykososiale utfordringer som kommer cirka 640 forskjellige personer til gode. Vurderinger: Rådmannen vurderer at kommunen har mange gode tilbud i dag som er en viktig innsats mot utfordringsbildet. Utfordringen er å koordinere og forsterke disse tilbudene på en enda bedre måte. Frivillighetssentralene er en viktig arena for nærmiljøene og Med hjerte for Arendal er med på å styrke samhandlingen mellom de offentlige og de frivillige organisasjonene med fokus på ensomhet og aktivitet. Ny enhet levekår ble vedtatt etablert i PS 14/8 (13/8137). Bakgrunn var Arendal kommunes utfordringsbilde og behov for forsterket fokus på samordning av det forebyggende arbeidet. Rådmannen forventer at ny enhet for levekår vil gi forsterket innsats mot våre levekårsutfordringer. Rådmannen finner også at Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023 er et meget godt utgangspunkt for videre arbeid med levekår. Kommuneplanens føringer: Kommuneplan for Arendal kommune legger flere føringer for kommunens forbyggende arbeid. Blant annet er utdanning og kompetanseheving et sentralt virkemiddel for å forbedre levekår og utjevne sosiale ulikheter samt at fokus skal rettes mot livsmestring og bevisstgjøring på valg og muligheter. De demokratiske prosessene skal bygges oppunder en samfunnsutvikling der innbyggere som lever under dårlige levekår får disse forbedret. Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 er en delplan under Kommuneplan , Varm, stolt og utadvendt. Den viser mål og strategier og mulige tiltak for en helhetlig innsats rettet for befolkningen i Arendal kommune. Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023 inklusive Levekårsrapport 2014 må legges til grunn i all kommunal planlegging, det vil si at levekårsaspektet skal innarbeides i kommuneplaner, sektorplaner, handlingsplaner og økonomiplaner, areal- og utbyggingsplaner, med flere. Dette innebærer også at kommunens administrasjon og politiske ledelse må ta utgangspunkt i planens strategier i all saksbehandling. 2013/1210/-14 Side5av 6

6 Finansiering av konkrete tiltak er tenkt ivaretatt gjennom de ordinære budsjettprosesser og ved anvendelse av ulike relevante tiltaksordninger. Planens effekt skal måles ved å følge utviklingen av de 24 levekårsindikatorer. Resultater skal dokumenteres og evalueres som en del av kommunens årlige årsrapportering Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 11. november /1210/-14 Side6av 6

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Hvorfor tenke helt nytt? v/torill Skår, kommunalsjef Helse og levekår

Hvorfor tenke helt nytt? v/torill Skår, kommunalsjef Helse og levekår Hvorfor tenke helt nytt? v/torill Skår, kommunalsjef Helse og levekår «Du kan få tusen beskrivelser av Halfway Mountain, og alle er like riktige,» skriver Sandemose, og fortsetter: «Jeg kjenner en sterk

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Levekårsdata til analyseformål. Einar Skjæveland Stavanger kommune. Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon

Levekårsdata til analyseformål. Einar Skjæveland Stavanger kommune. Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Hotell Triaden, Lørenskog 27.-28. januar 2011 Levekårsdata til analyseformål Einar Skjæveland Stavanger kommune FNs utviklingsprogram: Human Development

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Overordnede føringer:

Overordnede føringer: Overordnede føringer: Folkehelseloven 5 sier at kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som påvirker denne. Videre skal kommunen i

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Hvordan har vi brukt UngData?

Hvordan har vi brukt UngData? UUng i Agder 2016 Hvordan har vi brukt UngData? Tone Worren Kløcker, Rådgiver Folkehelse og levekår DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Folkehelse og levekårsrapport 2014 Planstrategi 2016-2020, Arendal

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

LEVEKÅRSRAPPORT 2014 Oversikt over levekår og faktorer som påvirker helsetilstanden

LEVEKÅRSRAPPORT 2014 Oversikt over levekår og faktorer som påvirker helsetilstanden LEVEKÅRSRAPPORT 2014 Oversikt over levekår og faktorer som påvirker helsetilstanden A R E N D A L 2 023 LEVEKÅR 28.05.2015 Arbeidsgruppe i utarbeidelse av oversiktsrapport har bestått av: Roger Lieng Geodata

Detaljer

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene?

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? v /Tone P. Torgersen, Hdir Disposisjon: 1. Hva er viktig for de som jobber med mhv i kommunene MHV

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017 Sørum kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning...2 1.2 Lovhjemler og føringer...2 2. Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?...3

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

Analyser og kartlegging av folkehelse. for bruk i tiltaksplaner/ kommuneplan

Analyser og kartlegging av folkehelse. for bruk i tiltaksplaner/ kommuneplan Eli Sirnes Willumsen, folkehelserådgiver Analyser og kartlegging av folkehelse for bruk i tiltaksplaner/ kommuneplan Regionsamling, 29. oktober 2013 Undersøkelsen Formål: Avdekke områder med grobunn for

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Levekårsundersøkelsen i Stavanger og bruk i samfunns- og arealplanlegging

Levekårsundersøkelsen i Stavanger og bruk i samfunns- og arealplanlegging Ståle Opedal, folkehelserådgiver Levekårsundersøkelsen i Stavanger og bruk i samfunns- og arealplanlegging Konferansen Gode steder, godt liv i Rogaland, torsdag 14. november 2013 Disposisjon Litt om levekårsundersøkelsen

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene En oppgave for kommuneoverlegen NORSAM 9. februar 2012 Pål Kippenes, seniorrådgiver/spes.samf.med pkipp@helsedir.no Samhandlingsreformen Nasjonal helse-

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet et felles

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

PLANSTRATEGI I PRAKSIS

PLANSTRATEGI I PRAKSIS Erfaringskonferansen 2015 WORKSHOP: PLANSTRATEGI I PRAKSIS Innledning og prosessleder: Rune Kippersund Workshopens gang Introduksjon: 20 minutter Erfaringer fra prosjektarbeid i Vestfold Arbeid i grupper:

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn for utarbeidelse/revidering av planen... 3 1.2. Forankring i lokal planstrategi... 3 1.3. Krav

Detaljer

HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen

HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen 1 2 Har det betydning for budsjettarbeidet å vite hvordan innbyggerne i Fauske har det? 3 Sitat: «Det er blant annet denne informasjonen som

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Asker kommune Desember 2013 1 Planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsavgrensning... 3 3. Definisjon... 3 4. Bakgrunn... 4 5. Føringer... 5 6. Formål...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Oversikt som grunnlag for strategier og handling

Oversikt som grunnlag for strategier og handling Oversikt som grunnlag for strategier og handling Oversiktsarbeidets plass i folkehelseloven Åsgårdstrand 30. oktober 2014 Ellen M. Paulssen 1 Tema 1. Oversikt over folkehelsen hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

SAMMEN OM UTFORDRINGENE Levekårsplan og Byplan Arendal kommune

SAMMEN OM UTFORDRINGENE Levekårsplan og Byplan Arendal kommune SAMMEN OM UTFORDRINGENE Levekårsplan og Byplan Arendal kommune Veien vi har gått Levekårsplanen Oversiktsarbeidet Implementering Strategi Byplan 2023 Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Folkehelsearbeid. i Rana kommune. Gro Sæten

Folkehelsearbeid. i Rana kommune. Gro Sæten Folkehelsearbeid i Rana kommune Gro Sæten Fremtidig helse hvordan kan kommunene bidra? Rammer for folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Folkehelseloven - endrer rammevilkårene for folkehelsearbeidet Folkehelsemeldingen

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Samhandlingsministeren Norsk Tannvern 12. mars 2013 2 Siden begynnelsen av 1970-årene har vi snakket

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør Heidi Fadum Disposisjon Folkehelseutfordringer generelt Samhandlingsreformen og ny folkehelselov Aktivitetsnivået i befolkningen Handlingsplan for fysisk aktivitet

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/644 Dok.nr: 16/4776 Arkiv: Saksbehandler: Sture Jacobsen Dato: 05.04.2016 Helsehus- oppstart av mulighetsstudie. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet 14.04.2016

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?)

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Snåsavatnet i Nord-Trøndelag - foto fra Wikipedia Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Steinkjer 17. september 2013 Guri Wist Folkehelserådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune Disposisjon

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Prioritering av folkehelseutfordringer Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder

Prioritering av folkehelseutfordringer Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder Prioritering av folkehelseutfordringer Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder Epost: tor-ivar.karlsen@uia.no Telefon: 900 60 536 Utgangspunkt: Folkehelseloven 5-6 Også statlige føringer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato:

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato: RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: 143 11/715-21 Dato: 29.05.2013 1. GANGSBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN HELSE OG VELFERD PLAN ID: 2011 008 ::: &&& Sett inn innstillingen under (ikke

Detaljer

Folkehelsearbeid i kommunene etter Folkehelseloven 2012

Folkehelsearbeid i kommunene etter Folkehelseloven 2012 Folkehelsearbeid i kommunene etter Folkehelseloven 2012 Sofie Lund Danielsen Kommuneoverlege i Fredrikstad Bettina Fossberg Kommuneoverlege i Sørum og Fet SØRUM KOMMUNE Vi skal si noe om.. 1. Bakgrunn

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM FOLKEHELSEKONFERANSEN, DRAMMEN 11. MARS 2014 Hva nå og hvordan? First do something, then do more, then do better! Sir Michael Marmot, professor

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Plankonferansen 2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Karasjok, 26.oktober 2016 Britt Somby 1 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med

Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med videreforedling. Sagbruk, takstolfabrikk, huselementfabrikk, møbelfabrikker.

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid

Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Møte kommuner 2013 15.03.2013 1 15.03.2013 2 Folkehelse (folkehelselovens 3) Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer