Beskrivelse til detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse til detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401"

Transkript

1 Beskrivelse til detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID

2 Bakgrunn for igangsettelse av saken Eiendommene 134/36, 134/47 og 134/94 som i dag er bebygd med boliger og fritidshus, er i gjeldende reguleringsplan og kommuneplan avsatt som areal for utvidelse av Skånevik Fjordhotell. Eiendommenes reguleringsstatus virker hemmende på alle planer om utvikling/ utbygging av disse eiendommene. Da det ikke lenger synes å være aktuelt for hotellet å utvide sitt areal mot vest, har de tre grunneierne engasjert Prosjektil Areal AS til å fremme forslag om omregulering til boligformål, hvilket også innbefatter omregulering av atkomstveg. Planstatus Figur 1. Næringsareal i kommuneplanen. Varslet planområde vist med svart stiplet strek. Planområdet er vist som næringsområde i kommuneplanen. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til byggeområde for hotell med tanke på framtidig utvidelse av hotellet. Dette innebærer at 3 eiendommer og eksisterende atkomstveg som også betjener en del andre eiendommer, har reguleringsstatus som hotell. Det er i gjeldende reguleringsplan lagt inn en ny felles atkomstveg i vestgrensen for de tre eiendommene. Tilgrensende arealer i vest og sør er regulert til boligformål, hvorav del av 134/23 er regulert som bevaringsverdig. Planarbeidet er vurdert ikke å omfattes av krav om konsekvensutredning. Arealbruken er riktignok ikke eksakt i samsvar med overordnet plan, men likevel innenfor samme hovedformål, nemlig bebyggelse og anlegg. 2

3 Figur 2. Byggeområde hotell i gjeldende reguleringssituasjon. Varslet planområdet vist med svart stiplet strek. Områdestatus Planområde Etne sentrum Figur 3. Planområdet ligger i Skånevik senturm med utsikt mot Skånevikfjorden Planområdet omfatter et areal på 5,0 daa og utgjør et slakt hellende nordvendt areal ned mot fv.34 og havna. Området grenser mot fv.34 i nord, hotellet i øst, skoleområde i sørøst og mot områder med etablert spredt boligbebyggelse i sør og vest. Fylkesvegen har fartsgrense 50 3

4 km/t på strekningen, og ÅDT ca I tillegg til de tre bebygde eiendommene som ønskes omregulert til boligformål, ligger også hele 134/37 innenfor planområdet. Denne eiendommen er regulert til boligformål i dag, men er medtatt i reguleringsforslaget for å oppnå en hensiktsmessig arrondering av planområdet. Eiendommene 134/47 og 134/94 er bebygd med bolighus, mens eiendommene 134/36 og 134/37 benyttes som fritidsboliger. Arealene består i hovedsak av opparbeidde hager med plener, hekker, busker og noen trær. Området er slakt stigende fra nord mot sør. Terrengnivået stiger fra kote 2 ved fylkesvegen opp til kote 6 i sør. Nærmeste avstanden til fjorden er ca.25 meter i retning mot nord. I vestgrensen for eiendommene bnr.36, 47 og 94 ligger det en bekk/grøft som er lagt i rør. Det finnes 3 SEFRAK registrerte bygninger innenfor planområdet. Dette gjelder våningshusene på bnr.36 og 37, samt et uthus på bnr.36. Bygningene er ikke omfattet av vernebestemmelser. I vegen langs planområdets grense mot hotellet ligger det en offentlig 250 mm spillvannsledning, samt vannledning tilhørende Skånevik Vassverk. Renovasjonsbil benytter denne vegen i dagens situasjon. Det er ikke registrert forekomst av radon i grunnen. Planområdet ligger i vestre del av Skånevik sentrum. Her finner man post, dagligvarebutikker, barnehage og skole. Avstand til idrettsanlegg med idrettshall er en snau kilometer mot vest. Avstand til barnehage med stor lekeplass er ca.200 meter. Det er også leke-/aktivitets områder, herunder ballbinge, for barn i tilknytning til skolen som grenser mot planområdet i sørøst. Barn og unge driver bl.a. med fotball, håndball, volleyball, speider og korps. Skånevik idrettslag har om lag 265 aktive medlemmer. Skånevik fjorden med badeområde og parkarealer, bl.a. på holmen Peparen ligger et drøyt steinkast unna. Storkiosken Krambua er et viktig samlingssted for barn/unge. Lokal bussrute 810 passerer planområdet 8 ganger på hverdager. Planområde Figur 4. Oversiktskart over planområdet 4

5 Planprosess Oppstartsmøte for regulering ble avholdt Planoppstart ble varslet ved brev dat til 10 høringsinstanser og 9 grunneiere, med frist for innspill Samtidig ble kunngjøringsannonse inntatt i Grannar og kunngjort på kommunens nettside. Følgende innspill er mottatt: 1. Brev dat fra Mattilsynet Mattilsynet ber utbygger ta hensyn til krav om tilfredsstillende drikkevann og innta krav om dette i reguleringsplanen. Det er ikke offentlig vannforsyning i Skånevik, men Skånevik Vassverk SA ivaretar vannforsyningen i Skånevik. Vannverket har kapasitet til å forsyne området. Det er inntatt en reguleringsbestemmelse som sikrer hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann for bygninger med opphold for mennesker. 2. Epost dat fra nabogrunneier Edvard Tvedt, eier av 134/23 Tvedt informerer om at han søker om fradeling av to boligtomter fra sin eiendom, med atkomst langs grensen for varslet planområde. Han kan ikke se at dette kan ha betydning for prosjektet Sjoaren, men føler det riktig å informere. Da dette innebærer at atkomstveg som var tenkt regulert bort, likevel delvis skal opprettholdes, får dette som konsekvens at atkomst til de planlagte to nye tomtene fra 134/23 må framgå av plankartet. 3. Brev dat fra Statens vegvesen Planer som omfatter fv.34 må være utformet i samsvar med vegvesenets krav. I den grad planarbeidet medfører endringer av veg- og trafikkforhold på fylkesvegen må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes gjennomført før området kan tas i bruk. Planforslaget må dokumentere de faglige vurderingene som ligger bak de valgte løsningene i planen, og en støyfaglig vurdering er en del av dette. Det er i gjeldende reguleringsplaner regulert inn 3 kryss/avkjørsler til fv.34 innenfor planområdet. Dette foreslås nå redusert til 2. Frisiktsonene er målsatt på plankartet. Statens vegvesen har på overordnet nivå utarbeidet støysonekart for fv.34 i Skånevik. Støysonekartet gir ingen indikasjoner på at nåværende og planlagt bebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer innenfor planområdet kan bli utsatt for trafikkstøy utover grenseverdiene i T Epost dat fra Odd Kåre Skjold, eier av 134/78 Eiendommen 134/78 er sterkt berørt av vegtrase i gjeldende reguleringsplan. Eieren gir uttrykk for at han støtter forslaget om å regulere bort veg over 134/78 og at eksisterende veg innreguleres som atkomstveg for eiendommene i området. Innspillet representerer støtte til foreslått planendring. 5. Brev dat fra Frid Berge, på vegne av eiendommen 134/48 Man ønsker mer informasjon om reguleringsarbeidet, samt at utsikt blir ivaretatt ved maks. høgder og gode siktakser. Det er i epost 2.mai sendt over til Berge noe info om planarbeidets status på det tidspunktet. 6. Brev dat fra fylkesmannen Man minner generelt om at planer etter plan- og bygningsloven skal inkludere vurdering av folkehelseperspektivet. Planleggingen skal være helsefremmende gjennom å fremme faktorer som styrker helsen og livskvaliteten, herunder sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. Det skal finnes areal i nærmiljøet der barn og unge kan utfolde seg. Da planområdet representerer et sentralt areal i Skånevik sentrum, burde arealbruken her vært vurdert i kommuneplan 5

6 sammenheng. Det er utarbeidet en stedsanalyse for Skånevik. Dette kan være et nyttig utgangspunkt. Man ønsker at det legges opp til høg utnyttingsgrad. Ideelt sett bør all arealplanlegging ha grunnlag i en overordnet oversiktsplan før man går mer detaljert til verks. Nå har imidlertid det aktuelle arealet ligget båndlagt til hotellformål i lang tid uten at noe har skjedd, og det er heller ikke kjent mer langsiktige planer om utbygging av hotellet vestover. Hotellet motsetter seg ikke omdisponering av arealene til boligformål. Folkehelseperspektivet er omtalt i planbeskrivelsen. Beskrivelse av planforslaget Formelle forhold Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi-format, versjon 4.5 og plottet ut i M=1:1000. Beskrivelse av planforslaget Detaljreguleringen legger til rette for en ny tomt for frittliggende boligbebyggelse i form av eneeller tomannsbolig. Gjennomsnittlig tomtestørrelse er på ca. 727 m 2, med varierende størrelse fra ca. 458 til 1250 m 2. Tomtene kan bebygges med BYA inntil 35 %. Gesims-/mønehøgde skal ikke oversige 6,5/9,0 meter, målt fra gjennomsnittlig planert nivå rundt huset. Husene skal ha saltak eller valmtak. Annen takform kan vurderes dersom den inngår i en god arkitektonisk helhetsløsning. Det er krav om 2 parkeringsplasser pr bolig. Ved felles løsning kan det regnes 1,5 parkeringsplasser pr. bolig. Ved sekundærleilighet mindre enn 60 m2 er det kun krav om 1 parkeringsplass. Parkering forutsettes å foregå på egen eiendom. Byggegrense mot fv.34 er 15 meter fra senterlinje veg, som i gjeldende plan. Strømforsyning til boligene vil skje ved jordkabel. 6

7 Adkomsten til planområdet skjer fra fv.34. Felles adkomstveg for eksisterende boliger er regulert med 5,0 meter bredde, hvorav asfaltert bredde skal utgjøre min. 4,0 m. Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for frisiktsoner. Vannforsyning er basert på Skånevik Vassverk som er et privat vannverk som leverer vann av god kvalitet. Det ligger ledning innpå eiendommen. I vegen langs planområdets grense mot hotellet, ligger det en offentlig 250 mm spillvannsledning, samt 300 mm vannledning tilhørende Skånevik Vassverk. Både vannledningen og spillvannsledningen krysser planområdet fra vegen ved Hotellet til eiendommen 134/23. Oppvarming av boligene vil skje ved strøm og vedfyring. Planforslaget har følgende arealfordeling: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse 4,09 Samferdselsanlegg og teknisk Kjøreveg, felles 0,97 infrastruktur Gang-/sykkelveg 0,10 SUM: 5,16 Konsekvenser av foreslått planendring Utbyggingen får ingen konsekvens i forhold til lov om naturmangfold. Tilgrensende områder og planområdet er allerede etablert som boligbebyggelse, Byggeområde/Hotell og Byggeområde/ off.bygg/skole. Området har samme hovedformål som i gjeldende reguleringsplan, nemlig bebyggelse og anlegg, men da ikke eksakt samme arealbruk. Det vil ikke være en større trafikkøkning som følge av trafikk for en ny bolig. Eiendommene benytter eksisterende veg fra fv.34 som adkomstveg. Avkjørselen som ligger vest i planområdet vil få utvidet bruk som følge av at det planlegges to nye tomter utenfor planområdet. Det er grunnlag for å hevde at trafikkøkningen som dette vil gi på fv.34, er marginal. Trafikksikkerheten for myke trafikanter, herunder skolebarn, er godt ivaretatt med fortau langs fv.34 samt innregulert gang- og sykkelveg i planforslaget. Reguleringsendringen vil ikke medføre økte konsekvenser for støy. Det er gode lekemuligheter for barn i nærhet av tomtene, i tillegg til gode uteareal for eiendommene på planområdet. Universell utforming er ivaretatt så langt kravene til tilgjengelighet i TEK 10 strekker seg. Det er gitt en reguleringsbestemmelse som ivaretar tilgjengelighet fra parkeringsplass fram til inngang for bolig. Planforslaget ivaretar helsehensynene i planleggingen ved å legge til rette for gode valg for egen helse i hverdagen som fremmer sunne vaner hos barn og voksne. Fortau langs fv.34 fører til trygghet for myke trafikanter, og det vil være gode uteoppholdsareal med bra lysforhold. Den åpne aksen langs hotellet og tilknytningen til sjøen opprettholdes. Planområdet ligger mellom gode uteoppholdsareal som Peparen, Parken ved hotellet, skoleområdet med ballbinge, samt idrettshallen med idrettsbane og grusbane. Framføring av strøm skal skje ved jordkabel. Da det i Skånevik ikke er framført alternativ energi i form av gass eller vannbåren varme, vil man her basere seg på strøm som energikilde. Fyring med ved vil utgjøre supplerende varmekilde. Planens konsekvenser for risiko- og sårbarhet er vurdert i vedlagt sjekkliste. Her avdekkes ingen spesielle forhold relatert til endring av gjeldende reguleringsplan fra byggeområde/hotell til boligformål. Stavanger,

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX

PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX 24.03.2011 Bakgrunn Planforslaget fremmes av COWI AS på vegne av grunneier Jan Fritjof Halvorsen. Hensikten med arbeidet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer