NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016"

Transkript

1 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/ Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan for hele fireårsperioden 7/2012-6/2016. Virksomhetsplanen skal utarbeides i tråd med forbundets strategisk plan , vedtekter (revidert 25. november 2011), arbeidsordning for utvalg (revidert 25. november 2011) og ny kommunikasjonspolicy. I perioden gjelder fire strategiske tema som alle utvalg, så langt som mulig, skal arbeide mot. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v.

2 2 Forbundsstyret har fordelt utvalgsledelse på land som vist under. Utvalg Ledende Arbeidsområde land Belegninger Finland Belegningstyper, produksjon og utlegging Bruer Norge Effektiv brudrift, bruk av ny bruteknologi Drift og vedlikehold Norge Planlegging og utføring av drift og vedlikehold, teknologiutvikling Informasjonssystemer/IKT Sverige Systemutvikling/-forvaltning, modeller for veg- og geodata ITS Sverige Trafikkstyring/-forvaltning (network operations), trafikkdata Kjøretøy og transporter Norge Samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter Miljø Danmark Utvikling av et miljøvennlig veg- og transportsystem Organisering og marked Finland Markedsutvikling, Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer, kontraktsstrategier og former Strategisk planlegging Finland Strategisk utvikling av transportsystemet, planleggingsmetodikk, samfunnsøkonomi Trafikksikkerhet Sverige Utvikling av et sikkert veg- og transportsystem, trafikantadferd Transport i byer Danmark Tilrettelegging for alle trafikantgrupper, mobilitetsplanlegging, varetransport i byer Tunneler Sverige Effektiv tunneldrift, Bruk av ny tunnelteknologi, sikkerhet i tunneler Utforming av veger og Island Utforming, sambruksareal (shared space) gater Vegens konstruksjon Danmark Grunnforhold, oppbygging og dimensjonering Kompetanse (nordisk utvalg) Universell utforming (nordisk utvalg) Norge Danmark Utvikling av kompetanse, rekruttering Universell utforming/tilgjengelighet for alle

3 3 2. Tidslinje Med ny ordning for rekruttering til utvalg skal ledere og sekretærer i nasjonale/nordiske utvalg være utnevnt innen 1. mars Nye utvalgsledere og -sekretærer for de ulike land skal sammen konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg innen 1. juli 2012, se skjema i pkt. 3. Den enkelte nasjonale avdeling kan, om de finner det hensiktsmessig, holde møte for avtroppende og påtroppende ledere og sekretærer for nasjonale utvalg (mars-april). Ellers oppfordrer vi påtroppende utvalgsledere og -sekretærer til å diskutere med avtroppende utvalgsledere og -sekretærer. Ledende land for det enkelte utvalg skal holde møte for nye utvalgsledere og -sekretærer fra alle land for å konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg, før eller under kongressen Via Nordica i juni Den enkelte nasjonale avdeling oppnevner øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september Med utgangspunkt i konkretisert arbeidsområde skal utvalg lage virksomhetsplan innen 15. november 2012, se skjema i pkt. 3. Virksomhetsplanen skal legges fram på forbundsmøtet høsten Utvalgene skal rapportere i henhold til virksomhetsplanen innen 15. november i årene 2013, 2014 og Rapportene legges fram på forbundsmøtet i november hvert av årene. Utvalgene skal lage en sluttrapport etter Via Nordica kongressen 2016 innen 1. juli Konkretisert arbeidsområde, virksomhetsplan og rapporter sendes til forbundssekretariatet: e-post:

4 4 3. Skjema for konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering Del I Utvalg og arbeidsområde sendes innen 1. juli Utvalgets navn Transport i byer 2. Konkretisert arbeidsområde Der er flere temaer af fælles interesse - temaer som i sig selv har grænseflader til mange emner. Virksomhedsplanen/arbejdsplanen her definerer med overskriften Byens trafikanter og borgere i centrum en ramme at organisere emnerne i og at arbejde ud fra. Byens trafikanter og borgere i centrum I dette overordnede tema for næste udvalgsperiode ligger et iboende dilemma for planlægningen af byerne: På den ene side skal de kunne trafikbetjenes både miljøvenligt og effektivt og på den anden side være gode, attraktive steder for menneskelige aktiviteter. I det ene øjeblik er byens borgere trafikanter og fordrer hurtige/effektive transportmuligheder både for den enkelte og for byen som virksomhed (fx varetransport/service). I det andet øjeblik er trafikanten byens borger, som fordrer gode, oplevelsesrige, miljøvenlige byer og byrum. Dilemmaet nærmer sig konflikt, når borger og trafikant - som ved pendling - er to forskellige personer. Pendleren har ingen bomæssig eller speciel oplevelsesmæssig interesse i byen, men ønsker primært effektiv transport- og parkeringsmuligheder. Byens borger opfatter trafikken (særligt pendlingstrafikken) som en forureningskilde eller fremmedelement og tager de økonomiske benefits fra de urbane processer for givet. Der findes næppe et entydigt svar på dilemmaet, men derimod en lang række overvejelser og prioriteringer. Hvilke arbejder vi med i de respektive lande/byer/kvarterer? Er det de samme eller er der substantielle forskelle mellem de nordiske lande i den måde, som vi overordnet griber problemstillingen an på? Hvilke drivkræfter er de vigtigste i byudviklingen, og er det nogen, som kan styres? Prioriterer vi ens? Diskussionen indebærer en definition af trafikanten eller borgeren - som vil afhænge af både lokalitet og tidspunkt. Det er ikke de samme, der bruger infrastrukturen og de forskellige transportmidler over døgnet (varetransport, pendling, skoleturen, shoppeturen osv). Det giver både udfordringer til indretningen (fx forskel på krav fra pensionister vs teenagere) og samtidig muligheder for at udnytte differentieringen til mere optimal udnyttelse af ressourcerne. (fx prisdifferentiering).

5 5 3. Utvalgsleder (ledende land) 4. Utvalgssekretær (ledende land) 5. Leder og sekretær i øvrige lands utvalg Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, Danmark, Søren Fischer Jepsen, Tetraplan, Danmark, assistance fra Henrik Backteman Larsen, Vejdirektoratet, Danmark Land Leder Sekretær Finland Færøyene Björn Silfverberg,WSP Finland Oy Marek Salermo, Helsingfors stad, Island Norge Sverige Eva Larsen, Statens vegvesen Region midt, Einar Schuch, Trafikverket, Trude Tørset, SINTEF, Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult, ipnet.se

6 6 Del II Virksomhetsplan og rapporter 6. Virksomhetsplan hele perioden november 2012 Forventede resultater Med erfaring fra tidligere vil udvalget holde fokus på netværksdelen, såvel i de nationale udvalg som i fællesnordisk sammenhæng. Vi vil forsøge i højere grad end tidligere som værktøj at udnytte ny teknologi og de sociale medier. Ambitionen er på nationalt plan at afholde en række møder, som giver værdi for deltagerne og deres virksomhed i form af styrkede og udvidede faglige netværk og diskussioner af fagligt aktuelle problemstillinger. Mødereferater, links og anbefalinger udgør dokumentation for de nationale udvalgs virke. På fællesnordisk plan er ambitionen ligeledes at bidrage med værdi for deltagerne i form af styrkede netværk. Samtidig giver det større faglige spektrum, landene tilsammen dækker, mulighed for at arbejde med et tema fra flere vinkler. Hvis et land har særlig ekspertise eller interesse i et område, der samtidig har fælles interesse, er det oplagt at dette land afholder fællesnordisk seminar om netop det tema - med bidrag fra såvel de nordiske medlemmer som eksterne. Følgende seminar-række er planlagt for udvalget Land År Tema S, Stockholm 7. maj 2013 Formand-sekretær møde DK Efterår/Høst 2013 Klimatilpasning, transport som funktion af vejr S (+DK+FIN) Øresundsregionen Forår 2014 Bymiljø (Mobility Management, logistik, luftforurening, liveable cities) i samarbejde med de to udvalg Miljø og Strategi N Efterår/Høst 2014 Endnu ej fastlagt, måske prioriteringsproblematikker FIN (+evt. Skt. Maj 2015 Smart Cities Petersborg) S Efterår/Høst 2015 eller forår 2016 N, Trondheim Juni 2016 Via Nordica Fokus på Stockholm samt forberedelse til Via Nordica Fra hvert seminar forventes at sammenstykke en samling af oplæg, præsentationer og konklusioner/anbefalinger. Dette udgør dokumentation for det nordiske udvalgs virke.

7 7 7. Rapport november 2013 Fællesnordisk I udvalget Transport i Byer har vi afholdt ét fælles seminar i Seminaret fandt sted over 2 dage i Roskilde, DK med temaet Klimatilpasning. Ca. 22 medlemmer deltog. Der var en række gode oplæg fra alle lande om emner som helt konkret klimasikring af byer og infrastruktur mod forventeligt mere ekstremvejr til den mere generelle udfordringen med at håndtere det eksisterende vejr, særligt vintervejr, på en fornuftig måde. Dagene var krydret med i alt tre ekskursioner, hvoraf to var faglige (Musicon og klimatilpasningsområdet i Trekroner) og en var kulturel. Det sidste var et guidet besøg i Roskilde Domkirke, hvor alle blev imponeret af den store mængde fællesnordisk gods, denne kirke rummer. Den efterfølgende evaluering har vist stor tilfredshed med såvel det faglige udbytte samt netværksdelen. Herudover har der været følgende aktiviteter i de nationale udvalg: Finland Utskottsarbetet under det gångna året har siktat på att organisera och aktivera den nationella verksamheten under temat "smart living in cities". Verksamheten grundade sig på möten där målsättningen var att sprida kunskap om olika värdesättningar och prioriteringar som behövs för att säkra ett effektivt trafiksystem och en attraktiv stad. I allt ordnades tre möten med fokus på presentationer om stadstrafikens aktualiteter och tillhörande diskussion. Nationella möten maj i Helsingfors, 5 deltagare o presentation: preliminära resultat från POLISE -projektet en jämförelse av nordiska städers trafiksystemsplaner (utfört av Helsingfors regionens trafik) 4. oktober i Tammerfors, 7 deltagare o presentation: spårvagnsprojektet och innerstadens utvecklingsplan i Tammerfors 26. november i Esbo o Presentation: planeringsverktyg för den levande staden Dokumentationen från verksamhetsåret 2013 utgörs av mötesreferat och presentationer. Sverige Under året har följande aktiviteter genomförts: Utskottsmöte kombinerat med studiebesök hos Trafikanalys i Stockholm. Trafikanalys är nationell organ för statistikproduktion och särskilda analyser inom transportområdet. Nordiskt studiebesök Norra Länken i Stockholm kombinerat med ordförande/sekreterarmöte hos Trafikverket i Solna. Seminarium Klimattilpasning i Roskilde kombinerat med ordförande/sekreterarmöte I slutet av november är ett kombinerat studiebesök och utskottsmöte planerat hos Visualiseringscenter i Norrköping. Visualiseringscentret är specialiserat på datorvisualisering av stadsmiljö och transportprojekt. Under året har utskottets medlemmar kompletterats med ytterligare representanter från myndigheter, kommuner och näringsliv. Island Det nya utskottet sammanstår av 7 medlemmar, en från Reykjavik kommun (Ólafur Bjarnason formand), en från Vegagerdin och resten från olika konsult företag. Alla i utskottet är från huvudstadsregionen. Islänska utskottet var lite sänt igång. Det första och ena mötet var i September Et möte till är planlagt före årets slut. Guðdbjörg Lilja Erlendsdóttir, sekreterare deltog i årsmötet i Roskilde. Utskottets största och närmaste uppgift är att förberedde seminarie som blir på Island September med temat Förändring av resvanor.

8 8 Norge Utvalget består av 14 personer, med representanter fra Statens vegvesen, Større bykommuner, Konsulenter, Forskere og fra transportorganisasjoner fra hele landet og med god spredning i alder. Kjønnsfordelingen ble imidlertid noe skjev denne perioden med en klar overvekt av menn i utvalget. Hovedtema for de skandinaviske utvalgene er: Arbeide for en effektiv, trafikksikker, og miljøvennlig mobilitet av mennesker og gods i byer og byregioner". I tillegg til periodens hovedtema arbeider de nasjonale utvalgene med aktuelle spørsmål og deltemaer. Dette inkluderer blant annet parkeringspolitikk, fleksibel kollektivtransport, bedre utnyttelse av dagens vegkapasitet, multimodal transport, planleggingsstandarder, økonomiske virkemidler, organisering og samarbeid. Det norske utvalget har hatt følgende aktiviteter: Møte i Trondheim desember 2012, med presentasjon av Miljøpakken. Ingen befaring Møte i Oslo 18. mars 2013, med befaring i Oslo sentrum hvor en av de store utfordringene er kampen om plassen. Tur til Stockholm mai 2013 i forlengelse av formann- og sekretærmøte. Vi leide oss sykler og kom oss enkelt rundt i byen på dem. Vi besøkte Stockholm Stad og fikk et innblikk i mange spennende prosjekter, spesielt knyttet til kollektivtilbudet, men også noe om planlegging av et helt nytt bolig og næringsområde, og transportplanleggingen i tilknytning til dette. Vi besøkte planleggingskontoret til citybanen og fikk et innblikk i utfordringene i planleggingen av den, samt se mange stilige modeller av den tenkte utformingen. Til slutt var vi hos StorStockholms lokaltrafik og fikk foredrag om kollektivplanleggingen og erfaringer med og planer for innfartsparkering. Det felles nordiske møtet i Roskilde september 2013 ble også en interessant møteplass, og mange fra det norske utvalget ble med dit. Det siste møtet for året er planlagt til Bergen den 2. desember, hvor innfartsparkering er et av temaene. Danmark Det danske udvalg består af 13 medlemmer fra hele landet og er en blanding af stat, kommune, konsulentfirmaer og universiteter. Ud over det indledende møde har der været afholdt 3 tema-møder i løbet af 2013: 26. februar i Odense o Fokus på cykling og en gennemgribende trafiksanering i Odense 18. juni i Aalborg o Fokus på mobilitetsdesign 12. november i Køge o Fokus på byudviklingsprojekter og kollektiv trafik Oplæg og referater fra alle møder lægges på NVF s hjemmeside. 8. Rapport november 2014

9 9 9. Rapport november Sluttrapport - 1. juli 2016 for hele perioden

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300

27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300 INNKALLING Forbundsmøte 2012 Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet Lunsj kl. 1200-1300 Del I, kl. 1300-1430, uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

"Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring"

Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring Skriftserie Konferanserapport No. 3-2005 "Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring" Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 15. og 16. november 2004 1 2 Forside:

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

SBi 2005:01 LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt slutrapport

SBi 2005:01 LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt slutrapport SBi 2005:01 LCC for byggverk Nordisk hovedprosjekt slutrapport LCC for byggverk Nordisk hovedprosjekt sluttrapport Svein Bjørberg (red.), Multiconsult Kim Haugbølle (red.), Statens Byggeforskningsinstitut

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Nordisk Ungdomspanel 2006

Nordisk Ungdomspanel 2006 Nordisk Ungdomspanel 2006 Sluttrapport ANP 2007:722 Nordisk Ungdomspanel 2006 Sluttrapport ANP 2007:722 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN 978-92-893-1504-3 Trykk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Omslagsfoto:

Detaljer

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO ÅRSRAPPORT 2014 03 04 08 10 12 13 14 15 16 18 20 22 28 ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Vegdirektoratet HR- og administrasjonsavdelingen Senter for kompetanseutvikling Dato: 5.10.2011 Forord Etatens Handlingsprogram for 2010 13 har et mål om å ha

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012 1/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning Innhold 4 Kronikk: Humaniora mod

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Planer for bruk av SIFOs forvaltningstøttemidler for 2010 og videre planer

Planer for bruk av SIFOs forvaltningstøttemidler for 2010 og videre planer Unni Kjærnes/Gruppe for forbrukerpolitikk og økonomi Statens institutt for forbruksforskning 12.10.2009 Planer for bruk av SIFOs forvaltningstøttemidler for 2010 og videre planer Arbeidet med Standardbudsjettet

Detaljer

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 Utviklingen i nordisk arverett tegn i tiden Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 TemaNord 2013:517

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

Magasin Nr 2 mai 2009

Magasin Nr 2 mai 2009 Veidekkes HMS-pris utdelt: Kolo Veidekke i Finnmark gikk av med seieren Bygger världens största IKEA Fælledparken: Hoffmann budt op til dans Lahaugmoen: Involverende planlegging fra før kontrakten ble

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Bolig politikk i Norden

Bolig politikk i Norden Bolig politikk i Norden Rapport til NBOs årskonferanse 2010 boligpolitiske artikler og NBO-statistikk NBO Forord Denne NBO-publikation er udarbejdet specielt med henblik på årskonferencen i København den

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på D Ø V B L I N D H E T

Nordens Välfärdscenter. Fokus på D Ø V B L I N D H E T Nordens Välfärdscenter Fokus på D Ø V B L I N D H E T 1 Forord «I vår dialog skapar du och jag varandra. Ty när jag förstår vad du förstår blir jag din förståelse, skapas jag i dig, på ett dolt men underbart

Detaljer