EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: ITidspunkt: 112:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2010 ITidspunkt: 112:00"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: ITidspunkt: 112:00 BEFARING: Id 10:45 Avreise fra rådhuset. kl 1 1 :00 Klage på avslag om søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust kl 1 1:30 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien Morten Dybing. Id 12:00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum min, hver vei. Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 022/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /10 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing 024/10 Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, gnr. 2 bnr Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av gnr./bnr. 025/10 92/27 fra driftsenheten gnr./bnr. 92/1, 92/2 og 92/27 for oppføring av bolighus - Jarl Berge 026/10 Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr. 78 bnr. 19- Terje Taule 027/10 Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av medlemmer til plankomiteen - tilbygg Heilvik barnehage 028/10 Referatsaker til formannskapets møte /10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Utvalgsekretær Målfrid Espeland Terje Jørgensen jr. EspEic-cL henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. internettsider no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens varsel. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. organisasjonsgjennomgang 2010 Møte i politisk styringsgruppe Kl 08:00 eller til kommunens sentralbord Eventuelle - Følgende - Arne driftstilpasning og Geir Ege (KRF) for Morten Haug (KRF) varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: forfall meldes til politisk sekretær Målfrid Espeland tlf / møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til av saken(e). Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på Egersund, 2. mars 2010

3 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Formannskapet Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 10/4876 Journalpostløpenr.: Telefon: E-post: 10/391 Stilling: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Arkiv: :FE Enhet: Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Politisk sekretær Målfrid Espeland So-)z Protokoll - F doc Dok.nr Tittel på vedlegg Dokumenter - vedlagt saken: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Avgjøres av utvalget. Saksgang: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Sammendrag: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak 3

4

5 :.: I:: 011/10-021/ Tidspit til Møtesled:: Formannskapssaen.:. Formannskapet Terje Jørgensen jr. - H Morten Haug - KrF Knut Pettersen AP Bitten - Fugelsnes AP lngh ild Vanglo - AP Unn Therese Omdal - AP FrP Kjell H - Fredriksen FRP Solveig Ege Tengesdal KrF Liv - Tone øiumshaugen H Leif Erik - Egaas H Sigvald Nodland - SP Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Merknader til møtet: Sak 020/10 - Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, EigersuncJ Lund og Sokndal kommune og sak 02 1/10 - Utvidet båndtvang for hund etter 6 I ble enstemmig satt på sakskartet ved møtestart. Rådmann Karl Johan Olsen Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): BritKvassheim-V I I ITorlngeRake-V I I Følgende medlemmer hadde forfall: Wenche H. Andersen - Følgende medlemmer møtte: Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE 5

6 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (13): Arbeiderpartiet (4): Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, lnghild Vanglo, Bitten Fugeisnes Vara i rekkefølge: Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Voilås, Bjørn Reidar Berentsen, Ruth Karl Ludvigsen Fiske Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen Vara i rekkefølge: Per Hovland, Arnfinn Havsø, Hans Merkesdal, Roald Eie Høyre (3): Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone øiumshaugen Vara i rekkefølge: Arne Stapnes, Grete Iren Håkull, Astrid Hetland Robertson, Bjørn Carisen, Arne Dirdal Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug Vara i rekkefølge: Bente Skåra, Arne Geir Ege, Edmund Iversen Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland Vara i rekkefølge: Birger Røyland Venstre (1): Tor lnge Rake Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 01 1/10 Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen. 012/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /10 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing 014/10 Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, gnr. 2 bnr Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust 015/10 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet for Jæren 016/10 Båtplasser - avtaler 017/10 Referatsaker til formannskapets møte /10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte /10 020/10 Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang Orientering til styringsgruppen / mandat. Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. 021/10 Utvidet båndtvang for hund etter 6 f

7 011/10: Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Bakkebø borettslag (BBL) selger (overfører) eiendommer og verdier til Eigersund kommune. 2. Bakkebø borettslag (BBL) awikles når eiendommer og verdier er solgt (overført) til Eigersund kommune. 3. Eigersund kommune søker om å overta ansvar for mottatte oppstartingstilskudd og lån i Husbanken (16,6 millioner kroner) som er knyttet opp til BBL. 4. økte utgifter (herunder finansutgifter og driftsutgifter på eiendommene) skal dekkes via driften ved eiendommene som i dag er knyttet opp mot BBL (selvkostprinsippet). 5. Likvide midler som mottas i forbindelse med awiklingen av BBL brukes til å dekke omkostningene knyttet opp mot prosessen og hvor resten avsettes på et eget driftsfond. Eigersund kommune kan forskuttere utgiftene knyttet opp mot salg/awikling av BBL. 6. Disponeringen av nytt driftsfond tas opp i forbindelse med økonomirapport og/eller budsjett. 7. Rådmannen får fullmakt til å møte som andelseier på generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling i BBL og fatte de nødvendige vedtak knyttet opp mot salg/awikling av BBL. 8. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern assistanse til formell awikling av BBL. 9. Avviklingen av BBL gjennomføres snarest mulig og ventes sluttført høsten I forbindelse med økonomirapportering / budsjett rapporterer rådmann om status / fremdrift knyttet opp mot avviklingen av BBL herunder nødvendige budsjettendringer knyttet opp mot finansutgifter/driftsutgifter/leieinntekter. 11. Rådmannen fremmer egen sak knyttet opp mot drift herunder bemanningsmessige ressurser - av økt eiendomsmasse for Miljøavdelingen Formannskapet Møtebehandi ing: SOLVEIG EGE TENGESDSL (KRF) foreslo at følgende nytt pkt. 7: Det etableres et awiklingsstyre som ledes av rådmannen. Rådmannens forslag pkt. 11 utgår. LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo nytt pkt. 12: Kommunestyret delegerer til formannskapet å gjøre vedtak i avvikling av Bakkebø Borettslag. den videre prosessen med Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1-6 og pkt enstemmig vedtatt. Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. Egaas forslag enstemmig vedtatt. FS-O11I10 Vedtak: Formannskapet innstiler til kommunestyret:

8 1. Bakkebø borettslag (BBL) selger (overfører) eiendommer og verdier til Eigersund kommune. 2. Bakkebø borettslag (BBL) avvikles når eiendommer og verdier er solgt (overført) til Eigersund kommune. 3. Eigersund kommune søker om å overta ansvar for mottatte oppstartingstilskudd og lån i Husbanken (16,6 millioner kroner) som er knyttet opp til BBL. 4. økte utgifter (herunder finansutgifter og driftsutgifter på eiendommene) skal dekkes via driften ved eiendommene som i dag er knyttet opp mot BBL (selvkostprinsippet). 5. Likvide midler som mottas i forbindelse med avviklingen av BBL brukes til dekke omkostningene knyttet opp mot prosessen og hvor resten avsettes på et eget driftsfond. Eigersund kommune kan forskuttere utgiftene knyttet opp mot sa!g/avvikllng av BBL. 6. Disponeringen av nytt driftsfond tas opp i forbindelse med økonomirapport og/eller budsjett. 7. Det etableres et avviklingsstyre som ledes av rådmannen. 8. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern assistanse til formell awikling av BBL. 9. Avvikllngen av BBL gjennomføres snarest mulig og ventes sluttført høsten I forbindelse med økonomirapportering / budsjett rapporterer rådmann om status / fremdrift knyttet opp mot awiklingen av BBL herunder nødvendige budsjettendringer knyttet opp mot finansutgifter/driftsutgifteraeieinntekter. 11. Kommunestyret delegerer til formannskapet å gjøre vedtak i den videre prosessen med avvikling av Bakkebø Borettslag. Vedtaket enstemmig : Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Forslag til vedtak : Protokofl fra formannskapets møte den godkjennes Formannskapet Møtebehandi ing: Ny korrigert protokoll ble delt ut i møte. Votering: Protokollen med nye korrigeringer enstemmig godkjent. FS-012!10 Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 013!10: Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing Rådmannens forslag til vedtak : Søknad om kjøp av et ca. 90 m2 stort areal regulert til byggeområde-boliger imøtekommes på følgende vilkår:

9 Kjøper må dekke alle kostnader knyttet til behandlingsgebyr, oppmåling, tinglysing og lignende knyttet til overdragelsen av arealet. Arealet selges for kr. 84,- pr. m Formannskapet Møtebehandling: BITTEN FUGELSNES (AP) foreslo: Saken utsettes for befaring. Votering: Fugeisnes forslag enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Saken utsettes for befaring. Vedtaket er enstemmig : Klage på avslag på søknad om dispensasjonldeling av grunneiendom, gnr. 2 bnr. 20 Myklebust - Bjørg Nordis Pedersen og Anders Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert og begrunnelse for klage datert , men kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av opprettholdes derfor. Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jfr. forvaltningslovens Formannskapet Møtebehandling: LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: Saken utsettes for befaring. Votering: Egaas forslag enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Saken utsettes for befaring. g

10 Vedtaket er enstemmig : Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet for Jæren Rådmannens forslag til vedtak : Eigersund kommune ser positivt på KVU for transportsystemet på og vil i sin uttalelse spesielt framheve følgende punkt: > Etablering av gode høyhastighets transportsystemer / kollektivtilbud til og fra: Stavanger Lufthavn Sola, UiS, SUS, Forus Næringsområde og de største byene (Stavanger, Sandnes), jfr. konsept 3 Høykvalitets kollektivtransport. > Sikre god tilknyting av transportsystemene på Jæren mot Dalaneregionen, herunder Egersund Havn. > Sikre et samlet transportsystem som gir minst mulig utslipp av klimagasser. > Sikre at universell utforming blir ivaretatt (spesielt i det kollektive transportsystemet). Jæren Formannskapet Møtebehand li ng: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Eigersund kommune og vil i sin uttalelse spesielt framheve følgende punkt: > Etablering av gode høyhastighets transportsystemer/kollektivtllbud til og fra: Stavanger Lufthavn Sola, U1S, SU$, Forus Næringsområde og de største byene (Stavanger, Sandnes), jfr. konsept 3 Høykvalitets kollektivtransport. > Sikre god tilknyting av transportsystemene på Egersund Havn. > Sikre et samlet transportsystem som gir minst mulig utslipp av klimagasser. > Sikre at universell utforming blir ivaretatt (spesielt i det kollektive transportsystemet). Vedtaket er enstemmig. ser positivt på KVU for transportsystemet på Jæren Jæren mot Dalaneregionen, herunder : Båtpiasser - avtaler Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet ber rådmannen om å gjennomgå og fremme en prinsippsak om utleievilkår for småbåthavner hvor kommunen er utleier Formannskapet Møtebehandl ing: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS Vedtak:

11 Høring- Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel forslag til endringer i Sakene legges frem uten innstillinq/merknad fra administrasjonen. Referatsaker som legges frem for utvalget : : Referatsaker til formannskapets møte Vedtaket er enstemmig. Det er sendt søknad til Fylkeskommunen om midler til prosjektet. Foreslo at saken utsettes og tas opp igjen når det foreligger svar fra Fylkeskommunen. SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) 4 10/1035 I etterspørres økt FAU - Husabø Søknad om støtte til bygging barneskole i av Gapahuk/Lavo. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Votering: Domstolsadministrasjonen anmodes om å legge forholdene bedre til rette for personer Eigersund kommune støtter forslag til endring av domstollovens regler om utvalg og som velges til lekdommere m.m. En bør gjøre det mer attraktivt å yte denne bistand det FELLESFORSLAG FRA INGHILD VANGLO (AP) OG WENCHE H. ANDERSEN (FRP): uttaking av lekdommere mv. godtgjørelse, mindre papirarbeid osv Politidepartement utvalg og uttaking av Justis- og domstollovens regler om lekdommere mv. Høring- forslag til endringer i Møtebehandling: Formannskapet aksjeselskaper barneskole 4 10/1035 I av Gapahuk/Lavo. 3 09/75088 I og kommuneloven Det kgl. kommunal- lkraftsetting av endringer i Rundskriv H-1 1/09 - Interkommunalt i Arkiv Protokoll styremøte IKA /962 I /325 I Rogaland IKS desember 2009 FAU - Husabø Søknad om støtte til bygging Politidepartement utvalg og uttaking av lekdommere mv. Justis- og domstollovens regler om regionaldepartement (kjønnsbalanse i styrene i utleievilkår for småbåthavner hvor kommunen er utleier. Formannskapet ber rådmannen om å gjennomgå og fremme en prinsippsak om 11

12 Votering: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. FS-017/10 Vedtak: RS-1 Eigersund kommune støtter forslag til endring av domstoiovens regler om utvalg og uttaking av Iekdommere mv. Domstolsadministrasjonen anmodes om å legge forholdene bedre til rette for personer som velges til Iekdommere m.m. En bør gjøre det mer attraktivt å yte denne bistand det etterspørres økt godtgjørelse, mindre papirarbeid osv.. RS-2 Saken utsettes til det foreligger svar fra Fylkeskommunen på søknaden. Vedtaket er enstemmig. 018/10: Spørsmållorienteringer i formannskapets møte 10.O Formannskapet M øtebehandling: Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jfr. KL Saken er unntatt offenlighet og utvalgets behandling/vedtak finnes i unntatt offenlighet (l.nr. 10/4583) eget protokolivedlegg INGHILDVANGLO (AP): Tok opp situasjonen for AKER SOLUTIONS som ikke fikk tildelt Goliatprosjektet om ordførerens engasjement vedr. håndteringen av tildelinger av slike jobber. SOLVEIG EGE TENGESDAL (AP) Stilte spørsmål om status vedr. konsesjonssøknaden for Thor Jostein Dyrnes/Aktiv eiendomsutvikling Dalane AS som ble behandlet i sist møte. Spørsmålet besvart av rådmannen. SIGVALD NODLAND (SP) Stilte spørsmàl om Mong gamle skolehus. Rådmannen svarte at administrasjonen har bedt kommuneadvokaten om en utredning om kommunens rett til å få eiendommen overskjøtet. Dersom dette kan la seg gjøre må kommunen vurdere hva som skal skje med denne eiendommmen. Stilte spørsmål om hvordan det gikk med vedlikeholdsbudsjettet med det været som har vært. Rådmannen svarte at de hadde ikke oversikt over dette enda.

13 WENCHE H. ANDERSEN (FRP): Rogaland Revisjon har vært inne og sett på kvaliteten på kommunenes Web-sider. Hvorlor har Eigersund kommune falt fra 6. plass til 20. plass? Rådmannen svarte at kommunen er i gang med å innføre ny WEB-portal. KARL JOHAN OLSEN: Informerte om at skatteinngangen for januar er mindre enn det som det var budsjettert med. Informerte om at i neste møte vil det bli lagt frem en oversikt over byutviklingstiltak / tiltak som har vært i byutviklingsprosjektet.. SOLVEIG EGE TENGESDAL (KrF) Det må oppnevnes en stedfortreder for ordfører og varaordfører i sommer grunnet ferieawikling og permisjon. Det foreslås at Leif Erik Egaas oppnevnes som stedfortreder i perioden 5. juli ca. 28. juli VEDTAK: Leif Erik Egaas oppnevnes som stedfortreder for ordfører og varaordfører under awikling av ferie i tiden 5. juli ca. 28. juli. Votering: Vedtaket er enstemmig. FS Vedtak: Leif Erik Egaas oppnevnes som stedfortreder for ordfører og varaordfører under awikling av ferie i tiden 5. juli ca. 28. juli. Vedtaket er enstemmig : Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang Orientering til styringsgruppen I mandat Formannskapet Møtebehandi ing: Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jfr. KL Saken er unntatt offenlighet og utvalgets behandling/vedtak finnes i unntatt offenlighet (l.nr. 10/4583) eget protokollvedlegg

14 DEN OFFENTLIGE DELEN BLE BEHANDLET FØRST. Formannskapet er styringsgruppe. Saken skal ikke behandles i hovedutvalgene, administrasjonsutvalget og Felles brukerutvalg. Partiene diskuterer saken internt i partigruppene. BJARNE SLETTEBAK: Politisk styringsgruppe er avhengige av å få innspill. Ba om signaler og hvilke ting som skal kuttes. ORDFØREREN: Forslag som er gjennomførbare igangsettes snarest. KARL JOHAN OLSEN: Det ses på stillinger som er vakante, holde tilbake de som er mulige, foretas midlertidige i stedet for faste ansettelser. LEIF ERIK EGAAS: Se bort fra allerede foreslåtte tiltak som kasernert brannvakt, foreløpig i arbeidsagruppas arbeid. Dokumentere at alt som blir foreslått (skriftlig). SOLVEIG: Awiste saker, ikke settes først på listen over tiltak som kan kuttes selv om de vil komme opp på et senere tidspunkt. Det er viktig at en alle går sammen om å få til et godt resultat. WENCHE. H. ANDERSEN: Alt for tidlig å legge klare føringer nå. ORDFØREREN: Vi må være åpne for å se på alt, også tidligere forslag, men disse må komme etter hvert. Andre ting må komme først. En må se på omstillingen i organisasjonen fremover. Vi må se på alle muligheter - få frem at det er alvor at Eigersund kommune har et stort økonomisk problem. Vi må ha tro på at vi skal klare det selv om vi må ta mange upopulære avgjørelser. FORSLAG TIL MØTEPLAN I POLITISK STYRINGSGRUPPE: Første møte blir 10. mars deretter hver 14. dag. Ordfører i samarbeid med politisk sekretariat setter opp og sender ut møteplan. De dager det er formannskapsmøte settes disse 1 time i forkant av møte. Utenom avholdes møtene tidlig på morgenen. Til neste møte ber en partiene om å diskutere tiltak innad i innspill. gruppen og komme med Den administrative styringsgruppen får fortløpende innspill på hva som kan kuttes.

15 FS-019!1O Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken : Kommunesammenslåing I samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Eigersund kommune godkjenner framlagt mandat og organisering av arbeidet med utredning av konsekvenser ved kommunesammenslåing i Dalane, jfr. Dalanerådets vedtak i sak 04/10 og dokumentet Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. 2. Eigersund kommune ser positivt på et forpliktende interkommunalt samarbeid i Dalane. lmplisitt i et slikt samarbeid må det ligge en uttrykt målsetting om at den enkelte Dalanekommune først forsøker å finne samarbeidsløsninger internt i regionen før en eventuelt vurderer andre samarbeidspartnere. 3. Eigersund kommune anbefaler at Dalanekommunene tar et initiativ for å undersøke muligheten for et tettere / mer forpliktende samarbeid med Stavangerregionen Formannskapet Møtebehand li ng: Saken ble enstemmig satt på sakslisten ved møtets start ORDFØREREN foreslo slikt fellesforslag (AP, FrP, H, KrF, SP og V): Nytt punkt 2. Eigersund kommune ser positivt på et forpliktende interkommunalt samarbeid i Dalane. Eigersund kommune foreslår derfor følgende tillegg i Dalanerådets vedtekter kapittel 1, 13: Den enkelte medlemskommune forplikter seg til å først søke samarbeidsiøsninger internt i Dalaneregionen før en eventuelt vurderer andre samarbeidspartnere. Votering: Rådmannens innstiling punkt i og 3 enstemmig vedtatt. Fellesforslag punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling punkt 2. FS Vedtak: Formannskapet innstiler til kommunestyret: 1. Eigersund kommune godkjenner framlagt mandat og organisering av arbeidet med utredning av konsekvenser ved kommunesammenslåing i Dalane, jfr. DaIanerdets 15

16 Eigersund kommune foreslår derfor følgende tillegg i Dalanerådets vedtekter kapittel 1, Vedtaket er enstemmig. 13:Den enkelte medlemskommune forplikter seg til først søke samarbeidsiøsninger internt i Dalaneregionen før en eventuelt vurderer andre samarbeidspartnere. muligheten for et tettere /mer forpliktende samarbeid med Stavangerregionen. 3. Eigersund kommune anbefaler at Dalanekommunene tar et initiativ for å undersøke 2. Eigersund kommune ser positivt på et forpliktende interkommunalt samarbeid i Dalane. Niøtebehandling: 1O.O22O1O Formannskapet påklages til Fylkesmannen. For øvrig vises det til hundelovens bestemmelser. Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundelovens 6 bokstav f kan kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. 1. april 2010, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. Hundelovens 6. Kommunen 5 Denne forskrift trer i kraft 13. februar 2010 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til hundelovens Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt prøving for slik tjeneste hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller 3 Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av kommunen nedenfor tregrensen. unntak som fremgår av 3. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt. 1 Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Eigersund kommune, med de av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) 6 bokstav f. Forskrift fastsatt av formannskapet i Eigersund kommune, 10. februar 2010 med hjemmel i lov Rådmannens forslag til vedtak : : Utvidet båndtvang for hund etter 6 f EigersuncJ Lund og Sokndal kommune. vedtak i sak 04/10 og dokumentet Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim,

17 Saken ble enstemmig satt på sakslisten ved møtets start Ordføreren foreslo å behandle saken etter kl 13. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Forskrift fastsatt av formannskapet i Eigersund kommune, 10. februar 2010 med hjemme! i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) 6 bokstav f i Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Eigersund kommune, med de unntak som fremgår av 3. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan lage eller skade vilt. 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av kommunen nedenfor tregrensen. 3 Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt 4 Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til hundelovens Denne forskrift trer i kraft 13. februar 2010 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2010, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf Hundelovens 6. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang efter hundelovens 6 bokstav f kan påklages til Fylkesmannen. For øvrig vises det til hundelovens bestemmelser. Vedtaket er fattet etter kl. 13. Vedtaket enstemmig. 17

18

19 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing Formannskapet /10 Formannskapet Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 10/70 E-ost: heloe.waaaeeiaersund.kommune.no Journalpostløpenr.: 09/2681 Stilling: Telefon: cl Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Helge Waage Bygg- og eiendomssjef Dato: Arkiv: :FE-61 1, Tl-&55 Avdeling: Enhet: Seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning Miljøavdelingen 1 Ingen. Eventuell tidligere politisk behandling: Vedtaket er enstemmig. Saken utsettes for befaring. FS-0l 3110 Vedtak: Votering: Fugelsnes forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. BITTEN FUGELSNES (AP) foreslo: Møtebehandli ng: Formannskapet Arealet selges for kr. 84,- pr. m2. lignende knyttet til overdragelsen av arealet. Kjøper må dekke alle kostnader knyttet til behandlingsgebyr, oppmåling, tinglysing og på følgende vilkår: Søknad om kjøp av et ca. 90 m2 stort areal regulert til byggeområde-boliger imøtekommes Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet avgjør saken. Saksgang: Eiere av Lagårdsveien i 2A og i 2B har merknader til søknaden. ca. 90 m2 stort areal areal mot Lagårdsveien som er regulert til byggeområde-boliger. Eier av Lagårdsveien 14 (gnr. 47 bnr. 100) har søkt om å få kjøpe av Eigersund kommune et Sammendrag: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak 19

20 Andre opplysninger I fakta i saken: Omsøkt areal er regulert til byggeområde-boliger i reguleringsplan vedtatt Kommunestyret fastsatte pris ved salg av kommunalt areal regulert som tilleggsareal til boligtomter til kr. 60,- pr. m2. Konsumprisjustert til januar 2010 er prisen kr. 84,- pr. m2 Eierne av Lagårdsveien 1 2A (Jan Chr. Mortensen) og av Lagårdsveien 1 2B (Ivar Einarsen) har mellom annet følgende merknader til søknaden i brev av : Eierne av Lagårdsv. 12A og 12B, og også eieren av Lagårdsvn. 14, benytter begge de 2 veiene som går fra Lagårdsvn og opp til eiendommene. Det er bl.a. den ene av disse veiene Morten Dybing ønsker å kjøpe, i tillegg til et mindre areal nedenfor denne. Det er ikke kjent for oss hva Morten Dybing ønsker å benytte det omsøkte arealet til. Imidlertid kan det være rimelig å anta at den ene av de 2 avkjørselsveiene til nr 12A og 1 2B ved kjøp vil bli stengt for inn- og utkjøring til disse to eiendommene. Dette anser vi som svært uheldig. Det er naturlig å benytte den veien Morten Dybing ønsker å kjøpe, når det skal kjøres nordover fra eiendommene. Hvis så eierne av nr 12A og 128 i sin tid kjøper den andre veien fra Lagårdsveien til eiendommene, vil det vanskeliggjøre inn- og utkjøring for samtlige eiere av de 3 eiendommene. Primært er vårt ønske at de 2 tilførselsveiene til eiendommene Lagårdsveien 12A, 12B og 14 beholdes i kommunal eie. Dersom Morten Dybing likevel skulle få kjøpe det areal han ønsker; må det være en forutsetning at nåværende veier beholdes og at eierne av / besøkende til nr I 2A og 128 kan benytte veien som Dybing kjøper. Saksbehandlers vurderinger: Omsøkt areal er regulert til byggeområde-boliger. Reguleringspianen forutsetter derfor ikke at omsøkt areal skal eies av kommunen. Det har også vært en kommunal målsetning å selge alle areal som er regulert som tilleggsareal til boligtomter. Omsøkt areal kan selges som tilleggsareal til gnr. 47 bnr. 100 uten at noen boligtomter mister atkomst til offentlig vel (Lagårdsveien). Eiendommene Lagårdsveien 12A og 12B vil imidlertid miste muligheten å kjøre østover i Lagårdsveien når de kjører med bil ut fra eiendommene. Det er forbudskilt for innkjorsel til Lagårdsveien fra øst slik at salg av omsøkt eiendom ikke vil endre innkjørselmulighetene til eiendommene fra øst. Ved befaring den var ikke atkomstveien over det omsøkte arealet brøytet / i som kjørevei til Lagårdsveien 12A, 12B og 14. bruk Rådmannen mener ulempene det vil medføre at kjørende fra Lagårdsveien i 2A og i 2B mister muligheten å kjøre østover i Lagårdsveien, ikke kan betegnes som vesentlige. Rådmannen anbefaler derfor søknaden imøtekommet som omsøkt. 2 20

21 Universell utforming: Ikke aktuelt. økonomiske konsekvenser: Dersom rådmannens forslag vedtas vil salget gi kommunen en inntekt stor ca. kr ,- Alternative løsninger: Søknaden imøtekommes ikke Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Søknad om kjøp av tilleggsareal/skråning mot Lagårdsveien Kartutsnitt skannemaskin Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel i I Morten Søknad Dybing om kjøp av tilleggsareal!skråning mot Lagårdsveien 2 U Vidar Ausen Ad søknad om kjøp av tilleggsareal Ivar 3 I Einarsen; AD. søknad om kjøp av tilleggsareal mot Jan Chr. Mortensen Lagårdsveien 4 I Snefrid og Vidar Ausen Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - uttalelse 6 X Utsnitt reguleringsplan Parter i saken: Ivar Einarsen Lagårdsveien 12 B 4370 EGERSUND Jan Chr. Mortensen Lagårdsveien 12 A 4370 EGERSUND Morten Dybing Rindaveien i 4370 EGERSUND Snefrid og Vidar Ausen Lagårdsveien EGERSUND 3

22 I la fl il 0 ) / Il \ «1!i:: ±L -

23 Eigersund kommune Einedomsforvaltningen Postboks Egersund Søknad om kjøp av tilleggsareal/skråning mot Lagårdsveien Jeg søker om å få kjøpe et tilleggareal mot Lagårdsveien fra Lagårdsveien 14 og ned til veien. Jeg viser til vedlagte kartskisse. Raskt svar imøtesees. Jeg kan nås på telefon Min adresse nå er Rindaveien 1. Egersund, 19. oktober 2009 Morten Dybing 23

24 Utskrifi Page I of I KARTUTSN ITT Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler pà kartet, bla. gjelder dette ptandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer mm. som i forbindelse med prosjekteringlanteggsarbeid ma undersøkes nærmere. Morte4 24

25 Page i of i Helge Waage Fra: Karl Johan Olsen [karl.johan.olseneigersund.kommune.no] Sendt: 18. januar :18 Til: Helge Waage Emne: SV: Sak kjøp tilleggsareal - 09/2681 Hei, beklager sent svar, men jeg var borte noen dager forrige uke og gjennomgår nå de ca. 300 e-postene som da hadde samlet seg opp ingen kommentarer. Karl J. Fra: Helge Waage [mailto: Sendt: 13. januar :17 Til: Karl Johan Olsen Emne: Sak kjøp tilleggsareal - 09/2681 Hei Sak formannskapet kjøp tilleggsareal 09/2681 er klar fra min side. Har du merknader til saksframlegget? Mvh Helge

26 26

27 cj æ-t Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Miljøavdelingen Arkiv: :GBR-2/20, FA- Enhet: Seksjon Byggesak L33 Saksbehandler: Tom Grøsijell Arkivsaksnr.: Stilling: Rådgiver 07/3177 Telefon: Journalpostløpenr.: E-post: 09/75033 Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 014/10 Formannskapet Formannskapet I Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, gnr. 2 bnr Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust Sammendrag: Advokatene Stokkeland & Sørensen DA, ved advokat Lars Martin Ramsiand, søkte på vegne av Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust om fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 2 bnr. 20 i skriv datert Omsøkt parsell er ca m2 og er vist som byggeområde, boliger i kommuneplanens arealdel. Delingen forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i 3-1 om at område vist som byggeområde må inngå i reguleringsplan før fradeling kan finne sted. Søknaden ble avslått den som arkivsak 07/1 421 da det ikke var anført særlig grunn for dispensasjon, og heller ikke forelå slike grunner i saken. Klage over avslagsvedtaket ble mottatt av kommunen med påfølgende begrunnelse den Klagen kunne ikke tas til behandling før lovlig nabovarsel forelå. Naboene ble særskilt varslet om dispensasjon den Det foreligger ingen nabomerknader. Søknaden ble mottatt før og er derfor behandlet etter plan- og bygningsloven av Saksgang: Formannskapet kan ta klagen til følge og endre eller oppheve byggesakssjefens vedtak av , eller opprettholde vedtaket. Dersom formannskapet opprettholder vedtaket, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Dersom formannskapet anbefaler dispensasjon, oversendes søknaden til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert og begrunnelse for klage datert , men kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av opprettholdes derfor. Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jfr. forvaltningslovens

28 Formannskapet Møtebehandling: LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: Saken utsettes for befaring. Votering: Egaas forslag enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Saken utsettes for befaring. Vedtaket er enstemmig. Eventuell tidligere politisk behandling: Ingen. Andre opplysninger I fakta i saken: Klagen er innkommet innen klagefristens utløp og kan således realitetsbehandles, jfr. forvaltningslovens 29. Advokat Lars Martin Ramsiand, anfører på vegne av Bjørg Nordis Pedersen i for klage, datert , følgende: begrunnelse Jeg viser til kommunens avslag av og min fristavbrytende klage av 7. dm. Avslaget påklages med begjæring om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 3-1. Det anmodes om en reell behandling av klagen. Bakgrunnen for søknaden er at ekteparet Bjørg og Anders Myklebust er separert. De har inngått en avtale om deling av felleseiet hvoretter Bjørg overtar hovedbruket, bnr. 20 og 37. Anders har overtatt to parseller bnr. 94 og 95, den ene med sjøbu. Mellom de to sistnevnte bnr ligger en parsell tilhørende bnr. 20 som søkes fradelt for å bli tillagt de to bnr som Anders har overtatt. For kort tid siden har paret fått utarbeidet en reguleringsplan som har ført til fradeling av tre tomter som er overført til barna. Reguleringspianen omfattet ikke den parsellen som nå søkes fradelt. Årsaken til at denne parsellen ble unntatt var at mine klienter er klar over at det ikke tillates boligbygging i strandsonen. Parsellen som nå søkes fradelt ligger i I 00-metersbeltet. Selv om parsellen som søkes fradelt, i kommuneplanen er utlagt til boligformål, vil de aldri bli godtatt noen boligbygging i området. Det framstår derfor som et urimelig og fordyrende formalkrav om mine klienter må iverksette et reguleringsplanarbeid som ikke vil gi noen mulighet for bebyggelse bare for å imøtekomme kommuneplanbestemmelsenes 3-1 hvoretter det settes krav til reguleringsplan før fradeling. I denne saken er det privatrettslig avgjort at parsellen som søkes fradelt skal tillegges eieren av bnr. 94 og

29 Under henvisning til plan- og bygningslovens 7 påberopes særlige grunner for å dispensere fra kommuneplanens 3-1. Dersom klagen ikke tas til følge av Eigersund kommune, anmodes den oversendt Fylkesmannen i Rogaland for realitetsbehandilng. Videre anføres det i skriv datert : Fradeling ni formal som krever hvggetiliatelse. krever reuleringspkin. i vår sak er det ikke tale om fradeling Iii slike firrnål. Fradelingen det søkes om. er en deling som tnge av et skifte av llleseie. Den omsøkte parseli skal tillegges et område som Anders Myklehust allerede er eier av. Området ligger i 100-metesbehet fra sjen. Det er ikke planlagt noen som helst bygging i parsellen. Innen eldende lovverk er det heller ingen mulighet for å området hebvgget. t Gjeldende plangrunnlag: Omsøkt parsell er vist som byggeområde, boliger i kommuneplan for Eigersund kommune , vedtatt av kommunestyret Saksbehandlers vurderinger: I kommuneplanens 3-1 heter det: Arbeid og tiltak som nevnt i lovens 81, 84, 86a, 86b og 93, (arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling og bortbygsling lenger enn 10 år til slike formåi kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan, jfr. PBL 20-4, 2. ledd bokstav a. Videre går det frem i plan- og bygningslovens 7 at det må foreligge særlige grunner for å fravike kommuneplanens bestemmelser. Slike særlige grunner bør ligge innenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde. Privatrettslige forhold som anført i begrunnelse for klage datert ligger klart utenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde. En antar derfor at terskelen for å dispensere fra kommuneplanens bestemmelser er høyere hvor det ikke er anført andre særlige grunner, og det heller ikke foreligger andre særlige grunner. De samfunnsmessige hensyn kommuneplanens 3-1 søker å ivareta, synes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det dispenseres på bakgrunn av foreliggende privatrettslige forhold. Godkjente planer etter plan- og bygningsloven er det viktigste grunnlaget for å avgjøre hva som kan tillates eller ikke. Ingen har automatisk utbyggings- eller delingsrett på sin eiendom, men dette blir etablert gjennom planvedtak og etter en samlet aweiing. En arealplan er et bindende juridisk dokument som gir grunneieren rett til å kunne utnytte arealene sine i samsvar med godkjent plan. Det kan ikke være avgjørende om tiltakshaver ikke har planlagt å bygge i området. Dette kan endre seg i fremtiden, og en delingstillatelse som omsøkt vil etter all sannsynlighet legge føringer i en fremtidig byggesøknad. Konklusjon: Rådmannen kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter som skulle tilsi at klagen kan tas til følge. Med henvisning til ovennevnte finner Rådmannen ikke å kunne anbefale at formannskapet å ta klagen til følge. Byggesakssjefens vedtak av bør derfor opprettholdes. Universell utforming: Ikke aktuelt. økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. 29

30 Alternative løsninger: Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert og begrunnelse datert , og finner at det i klagen er fremkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. Det anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 3-1 om at fradeling ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. Følgende særlige grunner foreligger: - Det foreligger avtale om deling av felleseie. - Reguleringsplanarbeid er fordyrende. Det forutsettes følgende: - Bruken skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel - Delingen skjer i samsvar med situasjonskart datert Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 7. Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland for uttale. Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, Midbrød Vedr. deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, Midbrød Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, Midbrød Vedr. deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, Midbrød Kopi av brev dat SKMBTC pdf Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel i U Bjørg Nordis Pedersen Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, Midbrød 2 I Advokatene Stokkeland Vedr. deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, & Sørensen DA Midbrød 3 U Bjørg Nordis Pedersen Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 2 bnr Adv. Stokkeland & Vedr. deling av grunneiendom gnr. 2 bnr. 20, Sørensen DA Midbrød 6 X Bestemmelser og kart Parter i saken: Adv. Stokkeland & Postboks EGERSUND Sørensen DA Anders Myklebust Postboks EGERSUND Bjørg Nordis Pedersen Midbrødveien EGERSUND Fylkesmannen i Postboks STAVANGER Rogaland 4

31 BF BestenmetseiehjemtéU Øtarir g1ygnrngs(overss S Eksisterende regulerings- og bebyggetsesplaner gjelder når disse ikke er i strid med arealbruk i, eller bestemmelser til arealdelen. Oversikt over hvilke planer som fortsatt skal gjelde er vedlagt, sammen med oversikt over eldre planer som skal oppheves. 52 Myndighet til å gjøre vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er lagt til formannskapet. 53 Det er ikke tillat med byggetiltak eller inngrep nærmere vassdrag enn 50 meter. 53 BYGGEOMRADER ( PBLS LEDD NR. i) 3-1 Arbeid og tiltak som nevnt i lovens 5581, 84, 86a, 86 b og 93, (arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling og bortbygsling lenger enn 10 år til slike formål, kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan, jfr. PBL , 2. ledd, bokstav a. 3-2 I boligområder skal det legges til rette for gode utendørs leke og oppholdsarealer til bruk for barn og voksne. Arealene skal ha skjermet og solrik beliggenhet, og gi mulighet for ulike typer lek. Nærtekeplasser skal opparbeides samtidig med utbygging av boligene i området. For hver 20 boligenhet i tettbygd områder skal det finnes en opparbeidet nærlekeplass på m2 og en ball-lekeplass for hver 150 bolig. For små boligområder kreves ikke stor strøklekeplass. For boligområder med mindre enn 10 boliger og for boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. Lekemuligheter på egen tomt og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av behovet for lekeplass. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn som del av lekeareal eller uteoppholdsareal. 3-4 Fordeling av strøm innen byggeområdene skal skje ved jordkabel, samt fremføring frem til nye 5yggeområder. 3-5 Senterområdene (Si -S4) skal ha en blandet bruk som byggeområder for forretning, kontor, offentlig bebyggelse, boliger og annet som bør lokaliseres i sentrum av tettstedene. Detaljhandel skal etableres i tilknytning til disse. Sentrumsområdene SI -S3 skal utformes med hovedmateriale i tre jfr. videreutvikling av trehusbyen Egersund. 3-6 Områdene for erverv er byggeområder for industri, kontor, forretning og annet erverv og avgrensningen av bruken fremkommer i form av bruk av benevnelse l,k,l,f. Detaljhandel skal i disse områdene begrenses til særlig ørealkrevende eller trafikkskapende virksomhet som ikke kan innpasses i senterområdene. Annen detaljhandel og dagltgvarehandel er ikke tillatt utenfor sentrumsområdene. 3-7 Det skal ikke etableres kjøpesenter over 2900 mz utenfor eksisterende og fremtidige sentrumsområder i planen. Detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor sentrumsområdene i kommuneplanen. 3-9 Omràdet ved Gruset prioriteres for hotell, og reiselivsvirksomhet, samt kollektivtrafikk og småbåthavn. Det skal ikke etableres boliger/leiligheter i dette området. 31O I byggeområder for naust (N) skal enkeltnaust for enkelteiendommer ikke overstige 30 m og maksimal mønettøyde på 3,5 meter. Brygge for enkelteiendommer skal ikke overstige 10 m I byggeområdene merket SF skal bebyggelsen ha fasadekledning av tre og saltak som tekkes me teglstein. Møneretning og takvinkel skal tilpasses nærliggende bebyggelse. Bebyggelsens karakt stiluttrykk, vindussetting og - utforming, fargebruk m.v, skal være i samsvar med stedtig, tradisjonell byggeskikk. Sygningenes BYA skal ikke overstige 60 ni 2. Maksimal mønehøyde settes til 5,0 meter. Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan. I byggeområdene BF 5. SF 14 og BF 16-19, kan det oppføres eller foretas hovedombygging av båthus. I byggeområde BF 15 kan det oppføres ett båthus uten varig opphold. Videre skal det for byggeområdene SF 7, SF8 og SF 9 være lagt til rette for parkering utenfor byggeområdet, i nær tilknytning til offentlig veg. SF28 og SF23 skal kun oppføres med bygninger i en etg. Det er i BF22 ikke tiuat oppført flere bygninger og det er kun 2. etg./loft som cv. kan omdisponeres til varig opphold og det skal reguleres inn offentlig småbåthavn i området. Endelig omfang avgjøres i reguleringsplanen I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kyslnære byggeområder, skal størrelsen fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. øvre grense for BYA skal ikke overstige 75 m5. Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m. Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings. og bebyggelsespian I byggeområder merket Il skal størrelsen fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. øvre grense for BYA skal ikke overstige 90 m2 og gjelder nye byggeområder. Maksimal mønehøyde settes )3l 6 meter. Bodareal skal etableres i hovedhytten eller som tilbygg til denne. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m2. Nærmere bestemmelser skal Settes i regulerings. og bebyggelsesplan For områdene SF19, SF24, R2 Gjermestad skal jordlovens 512 gjelde 314 Kraftstasjonene langs rv.42 må ha godkjent atkomst før byggetillatelse blir gitt Fremtidig industriområde KL Tengsåsen skal ha felles kryss til rv. 44 med Tengsvegen som må fortenges frem til området. Dagens avkjørsel må stenge jfr.r PBL s 20-4, i ledd nr.6. Avkjørsel til BF3O skal samles til en avtsjørsel og legges nordover til eksisterende avkjørsel ved 60/283 og 60/340. Avkjørselen skal godkjennes av Statens Vegvesen Før byggetillatelse for område for spredt bolig kan gis på Hadland (18/14 og 15) må den ene avkjørseten stenges og søknad om utvidet bruk godkjennes av Statens vegvésen Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved utarbeiding av reguleringsplaner Ny bebyggelse skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot skade fra ras og flom m.m. jfr. 568 i PBL og retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag og dette skal dokurnenteres av fagkyndige Avisjørsel til SF30 skal samles til en avkjørsel og legges nordover til eksisterende avkjørsel ved 60/283 og 60/ 340. Valg av endelig avkjørselen skal godkjennes av Statens Vegvesen Møllbachneset er byggeområde for eneboliger/tett småhusbebyggelse. Det tillates ikke bygninger over 6 meter i området. Det skal etableres turvei og parkområde langs sjøen. 88 skal kun omfatte eksisterende bebyggelse og skal ikke fortettes. Eksisterende bygninger inngår i planen. Maksimal høyde er satt til 6,5 meter over topp grunnmur med maksimal BYA på 100 m Reiselivsområdene R5. P6 og R9 skal utvikles som samlet reiselivsanlegg i form av motell, mindre hotell der hele anlegget skal være under et tak. Det skal ikke etableres utleigehytter eller lignede. Områdene skal ikke deles opp. Unntaket for P9 som kan utvikles til to reiselivsanlegg. I den delen av R9 som ligger mot sjøen skal det Ikke bygges høyere enn 1,5 etg. 54 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL LEDD NR. 2) 42 For fritidsbebyggelse i område for spredt utbygging skal maksimal grunnfiate fastsettes etter en vurdering av landskapslilpassing. øvre grense for grunnflate skal ikke overstige BYA 90 m5 med maksimal mønehøyde på 5,5 meter. Bodareal skal etableres i hovedhytte eller som tilbygg til denne. Terrasse uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m2. 43 Eksisterende bebygde frittdsboligeiendommer i LNF-område inngår i planen. linntaket er tomter som ligger: 1) Innenfor 100 m-beltet fra sjø og vassdrag 2) Høyere enn 600 m.o.h. 3) Innenfor LNF-område med særskilte verdier )LNF-F, LNF-N) 4) I nærheten av vernet vassdrag Eksisterende fritidsboliger i LNF-område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd areal under tak ikke overstiger 90 m2. Ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en legge til grunn størrelsen på nærliggende hyttefelt samt etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 skal sakene behandles som BF områdene. Frittliggende bygg som utbus, hoder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom I) det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpasning til hovedbygget enn ved tilbygg. 2) det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstiger 105 m2. sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale. 43 Hytter skal ikke legges på eller inntil dyrket mark. 4-4 Terrengbearbeiding i forbindelse med fritidseiendom i områder for spredt utbygging skal begrenses til et minimum.

32 I Utskrift Page i of i SITUASJONSKART Isnr: 20 MatrkkeIadresse med flere EIGERSUND KOMMUNE Hj. haver/fester: Dato: 16/ PEDERSEN BJ0RG NORDIS, MIDBR0DVEIEN 31, 4370 EGERSUND Sign: E1 GnrBnr. Ikke koordrnaffestet eendomsgrense Stolpe LNF-område - Nåværende Båndlegges for forsvaret - Nåværende 2)139 Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann avløpsledninger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere &Botto

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.02.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 011/10-021/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 001/11-011/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 Sak fra / til: 031/10-043/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.03.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 022/10-029/10 Følgende medlemmer møtte: Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på saksilsten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:55 Sak fra / til: 044/10-055/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.01.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.12.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-4/60 Arkivsaksnr.: 10/1337 Journalpostløpenr.: 10/30100 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:25 Sak fra / til: 024/11-032/11 Terje Jørgensen jr. H Leif

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 23.10.2014, saksnr. 170/14 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.

Fra administrasjonen møtte: Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 18.10.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus - formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp Trude Lind Ap Margareth Bentzen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Berdahl MEDL ÅF-AP Oddbjørn Rømma MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Berdahl MEDL ÅF-AP Oddbjørn Rømma MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Det faste planutvalget Åfjord Møtested: Befaring på Stokkøya Dato: 28.09.2011 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå boligfelt, Hellvik

Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå boligfelt, Hellvik Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 28.07.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/332 Arkivsaksnr.: 10/932 Journalpostløpenr.: 10/18092 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for BF16 gnr. 2 bnr. 35, 38 og del av 4 Kviafjellet - fritidsboliger 2. gangsbehandling

Reguleringsplan for BF16 gnr. 2 bnr. 35, 38 og del av 4 Kviafjellet - fritidsboliger 2. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 29.04.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-2/35, GBR-2/38, GBR-2/4 Arkivsaksnr.: 09/1343 Journalpostløpenr.: 10/11891 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer