Oslo kommune Kommuneadvokaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Kommuneadvokaten"

Transkript

1 Oslo kommune Kommuneadvokaten Oslo politidistrikt Seksjon for finans- og miljekriminalitet Po I itiadvok at Asbj ørg Lykkj en Deres ref.: Vår ref.: Dato: A tr (Bes oppgitt ved henvendelse) FORELEGG OVERFOR OSLO KOMMUNE I ANLEDNING KLORLEKKASJE TIL AKERSELVA DEN Innledning Jeg viser til forelegg av overfor Oslo kommune, forkynt for ordføreren den Jeg viser også til korrespondanse pr e-post og telefonsamtaler, senest telefonsamtale den der jeg orienterte om at kommunen ikke har vedtatt forelegget slik dette er utformet. Nedenfor følger som avtalt en nærmere redegjørelse for kommunens syn på saken. Innledningsvis bemerkes at rett siktet skal være Oslo kommune ved ordføreren, ikke Vann- og avløpsetaten (VAV). Oslo kommune er i tvil om vilkårene for straffansvar er oppfylt i saken. Jeg viser til beskrivelsen av det påstått straffbare forholdet i foreleggets post I og redegjørelsen nedenfor i punkt Under enhver omstendighet kan det kun være snakk om simpel uaktsomhet, og ingen enkelpersoner er å bebreide for hendelsen. Det som likevel vurderes som mest problematisk fra kommunens side, er reaksjonsfastsettelsen og erstatningsansvaret, og det er derfor disse delene av forelegget det fokuseres på nedenfor. 2 Botens størrelse 2.1 Særlig om skyldgraden og andre utmålingsmomenter Umålingsmomenter i formildende retning Generelt bemerkes at skyldgraden, etter kommunens oppfatning, under enhver omstendighet ikke er høy. Da dette vurderes som et særlig sentralt moment ved utmålingen av boten, vil jeg redegjøre nærmere for det nedenfor i punkt Videre vises det til at kommunen ikke har oppnådd noen vinning eller økonomisk besparelse jf punkt 3 nedenfor. Det bemerkes også at kommunen i osetprosjektet har hatt en høy bevissthet rundt utslipp til det ytre miljø. Kommunen har dessuten tatt hendelsen på stort alvor og i ettertid gjennomført ytterligere sikkerhetstiltak samt bidratt i stor grad til å avbøte skadene på livet i Akerselva. Dette er forhold som skal vektlegges jf straffeloven 48b og rettspraksis. Kommunen kan ikke se at dette er momenter som synes Kommuneadvokaten Postadresse: Telefon: Bankgiro: Rådhuset, 0037 OSLO Telefaks: Oru.nr.: Kontoradresse: Fr. Nansens pl. 5 E-postadr.:

2 Kommuneadvokaten Side 2 hensyntatt av påtalemyndigheten som har fastsatt en meget høy bot og kun vist til skjerpende omstendigheter i forelegget Særlig om skyldgraden I foreleggets post I er den straffbare handlingen beskrevet som "manglende kontroll og/eller vedlikehold, idet det var lekkasje på enklorslange i ledningsnettet samt at en mottrykksventil i anlegget var fedjustert". Den direkte årsak til klorlekkasjen var brudd i skjøt av en klorledning. Sammenkoblede klorrør har vært en del av kloranlegget i det gamle vannrenseanlegget på Oset siden det ble tatt i bruk i 1971 uten at lekkasjer har oppstått. Løsningen er av kommunen vurdert som faglig forsvarlig forutsatt at koblingene er fagmessig utført og at det er installert mottrykksventiler i klorsystemet slik at "hevertvirkning" unngås ved eventuelle lekkasjer. Skjøten var i dette tilfellet ufullstendig limt, og både VAV og leverandøren av anlegget (Konsortiet) er enige om at limingen av skjøten ikke var håndverksmessig utført av den underleverandør som sto for installasjon av klorledningen. Slik kommunen ser det, kan det neppe anses som uaktsomt at VAV ikke avdekket at den aktuelle slangeskjøten ikke var faglig forsvarlig utført. Skjøten lå skjult, og dette var i strid med Konsortiets uttrykkelige opplysning om at det ble laget inspeksjonsluker ved alle skjøter slik at de var synlige og tilgjengelige for inspeksjon. I en totalentreprisekontrakt av denne karakter kan det ikke oppstilles noe krav om at byggherren skal overvære selve utførelsen av skjøten eller kontrollere den aktuelle skjøt etter at arbeidet er utført. Med mindre det foreligger uttrykkelige indikasjoner på noe annet, må en byggherre normalt kunne legge til grunn at leverandøren har utført arbeidet slik han har opplyst, og at det er fagrnessig forsvarlig utført. Slike indikasjoner forelå ikke i dette tilfellet. VAV hadde for øvrig, på grunn av lekkasjer i det samme området i 2008, fulgt opp forholdet nøye slik en rekke møtereferater og fakskorrespondanse viser. Mottrykksventilene skal dels gi doseringspumpene mottrykk for å oppnå riktig klordosering dels hindre at klor renner "fritt" gjennom pumpene ved ledningsbrudd (hindre "hevertvirkning"). Ventilenes mottrykk innstilles ved å dreie på en skrue. Skruen i ventilen tilhørende den aktuelle klorledningen var helt avspent. Dette medførte at klor fritt kunne passere gjennom ventilen uten at den fungerte som barriere mot "hevertvirkning". Tekniske undersøkelser foretatt av Veritas på oppdrag fra Oslo kommune indikerer at den aktuelle ventilen har vært manglende innstilt over lengre tid. Det følger klart av prosjektdokurnentasjonen at mottrykksventilene skulle innstilles på riktig trykk av Konsortiet senest ved levering av anlegget, noe det ikke synes å være uenighet om. Kommunen er av den oppfatning at den aktuelle ventilen ikke kan ha vært innstilt av Konsortiet før levering, mens Konsortiet mener at ventilen var innstilt og at VAV etter levering må ha endret på innstillingen. Konsortiet har ikke kunnet fremlegge dokumentasjon på at innstilling av denne ventilen ble utført før levering av anlegget, og det er i ettertid funnet ytterligere én mottrykksventil med manglende innstilling. I følge brukerhåndboken skal mottrykksventilen ikke behøve j evnlig justering under ordinær drift. Dokumentasjon fra produsenten, innhentet av VAV, foreskriver årlig kontroll og utskiftning ved behov. I JobTech (det databaserte vedlikeholdssystemet på anlegget som er levert av Konsortiet) er det angitt årlig utskiftning av

3 Kommuneadvokaten Side 3 ventilenes membran. I JobTech er det registrert to utførte jobber på den aktuelle ventil, henholdsvis i mai 2009 og mai Disse besto i utvendig visuell inspeksjon av ventilen, i tråd med leverandørens anbefalinger, uten at ventilen har vært åpnet og derved uten at det har vært nødvendig å innstille ventilen på nytt. På bakgrunn av de bevisene som foreligger og det strenge beviskravet i straffesaker, er det kommunens oppfatning at det neppe kan legges til grunn at ventilen har vært endret av VAVs personell etter leveringen. VAV kan neppe heller klandres for ikke å ha oppdaget den manglende innstillingen i perioden fra anlegget ble levert våren 2009 og frem til mars Som nevnt ovenfor fremgår det av brukerhåndboken at mottrykksventilene skal innstilles under innkjøring før levering og ikke behøve jevnlig justering under ordinær drift. Dokumentasjon fra produsenten foreskriver årlig kontroll og utskiftning ved behov, og VAV har gjennomført dette ved visuell besiktigelse. I lys av dette kan det vanskelig anses uaktsomt av VAV å ha basert seg på at mottrykksventilen var riktig innstilt uten næiniere undersøkelser. Når det gjelder skifte av membran, som er omtalt flere steder i straffesaksdokumentene, bemerkes at dette ikke er ment som et tiltak for å kontrollere mottrykket i ventilen (slik kontroll gjøres med manometer). Selv om skifte av membran rent faktisk ville nødvendiggjort ny innstilling av ventilen, kan manglende innstilling av ventilen og klorlekkasjen neppe sies å være forårsaket av manglende utskiftning av ventilens membran. Tekniske undersøkelser har for øvrig vist at det ikke var noen mangler ved membranen i den aktuelle ventilen. På denne bakgrunn mener kommunen at det er tvilsomt om det er grunnlag for straff for forholdet beskrevet i foreleggets punkt I. Det kan i alle fall i høyden være snakk om simpel uaktsomhet, noe som må vektlegges i formildende retning ved utmålingen av boten. Når det gjelder foreleggets post II vises det til at VAV i forbindelse med miljesertifiseringen i 2006 etter 1SO har vurdert risikoen for kjemikalieutslipp til vassdrag fra egen virksomhet. Videre er hensynet til HMS og det ytre miljø integrert i planleggingen og gjennomføringen av det nye vannrenseanlegget, blant annet ved at det er foretatt en rekke risikovurderinger under prosjektgjennomføringen og at de lekkasjer som faktisk fant sted i 2008 ble fulgt tett opp med det formål å sikre at dette ikke skulle gjenta seg. Garantiarbeidene ved Oset vannbehandlingsanlegg pågikk fortsatt da klorlekkasjen inntrådte, og VAV planla en risiko- og sårbarhetsanalyse for anlegget etter at prosjektet var ferdig. Slik kommunen ser det, bør også disse forholdene tillegges vekt i formildende retning, 2.2 Praksis I påtegningen (dokument 01,06) er det som retningsgivende for botens størrelse vist til dommen inntatt i Rt 2007 s 684 (Sandvikselva). I denne saken hadde den ansatte som hadde forårsaket utslipp i forbindelse med utskifting av kjøleanlegg i bakeriet, gitt beskjed til sine overordnede om at han ville tømme ut ammoniakkblandingen. Han hadde riktignok fått beskjed om ikke å gjøre det, men foretaket hadde ikke gjort noe mer for å følge opp at dette faktisk ikke ble gjort. Foretaket ble idømt en bot på kr 1,2 millioner. Høyesterett la vekt på at ledelsen i foretaket hadde gjort lite for å sikre at utslippet ikke ble foretatt. Ammoniakk er meget forurensende, og et utslipp på 125 kg ble ansett som grovt. Skaden på laks- og ørretbestanden i elven var betydelig også i et lengre tidsperspektiv, og kunne blitt enda større. Det ble også vist til at det må legges stor vekt på allmennpreventive hensyn, fordi det i denne aktuelle bransjen ville være økonomisk fristende å nedprioritere miljøtiltak.

4 Kommuneadvokaten Side 4 Det saken har felles med vår sak er at begge tilfellene gjelder enkeltstående utslipp tii elv i tettbygd strøk. Skadevirkningene antas å være omtrent de samme. Det er imidlertid, slik kommunen ser det, klart sterkere grad av skyld til stede i Sandvika-saken, der ledelsen uttrykkelig ble gjort kjent med risikoen uten å treffe tilstrekkelige tiltak, og selve utslippet var forsettlig. Kommunen er derfor uenig i at vår sak er mer alvorlig slik påtalemyndigheten synes å legge til grunn i påtegningen og ved utmålingen av boten. I påtegningen er det også vist til dommen inntatt i Rt 2004 s Også denne saken er etter kommunens syn i liten grad overførbar til vår sak. Saken gjelder personlig straffansvar for tre overtredelser av forurensningsloven 7 jf 78 ikke foretaksstraff. Det fremgår av saken at ØKOKRIM hadde utferdiget forelegg til selskapet, men det fremgår ikke hvor stor boten var. Det er dermed vanskelig å se at dommen gir noen veiledning ved straffutmålingen i vår sak. Saken gjaldt dessuten kommersiell avfallshåndtering og forsettlig overtredelse av forurensningsloven over lang tid, noe som ligger langt unna det som er situasjonen i vår sak. Etter kommunens oppfatning viser også dommen inntatt i RG 2008 s 1159 at boten er satt for høyt i vår sak. Et selskap som drev med avfallshåndtering hadde sluppet ut ca kubikkmeter vin, øl og mineralvann til det kommunale ledningsnettet i perioden 2000 til Utslippet skjedde til overvannsnettet og ble ledet ut i AlnaeIva som ble påført skadelige miljøvirkninger som ble ansett som forurensning. Det forelå derfor overtredelse av forurensningsloven 78 første ledd jf 7. Under tvil mente retten at det ikke forelå skjerpende omstendigheter etter 78 annet ledd, på grunn av de begrensede skadevirkningene. I straffutmålingen ble det vist til at det forelå en "langvarig og planmessig overtredelse som ledd i næringsvirksomhet", at overtredelsen bevisst ble utført for å fremme selskapets interesser, og at det ble oppnådd besparelser som følge av utslippene. Bedriften var tidlikrere dømt for overtredelse av forurensningsloven. Boten ble satt til kr , og besparelsene som følge av overtredelsen ble inndratt. Kommunen har vanskelig for å forstå at det er grunnlag for å utmåle syv ganger høyere bot i vårt tilfelle. En gjennomgang av praksis fra ØKOKRIM (blant annet Vest Tank-saken, Norzink-saken og Eras Metal-saken) viser også at boten er satt vesentlig for høyt i vår sak. I Norzink-saken, der boten var på kr 4 millioner, dreide deg seg om utslipp av kvikksølv i Sørfjorden fra desember 1999 til februar ØKOKRIM mente det forelå manglende vedlikehold og inspeksjonsarbeid, og at utslippet forårsaket store miljøskader. Utslippet på minst 40 kg var langt større enn det samlede årlige utslippet fra norsk industri (12-15 kg), utslippet var farlig for mennesker, og det ble frarådet å spise flsk fra Sørfjorden i lang tid. Omstendighetene i saken tilsier at det ikke er grunnlag for tilsvarende betenivå i denne og i vår sak. Det vises også til saken der en industribedrift på Gjøvik slapp ut en rekke farlige kjemikalier til luft og vann, blant annet til en elv som rant ut i Mjøsa. Utslippene skjedde fra 2001 til 2004, og selskapet vedtok en bot på 1,1 millioner kroner. Statoil Norge AS og Ekeberg Oljelager AS er blitt bøtelagt med kr hver for et enkeltutslipp på 100 kubikkmeter olje fra en tank i fjellet på Sjursøya. Utslippet var en følge av manglende sikkerhet og kontroll i forbindelse med bytte av en ventil på en sisterne i anlegget kombinert med mangelfullt vedlikehold av anleggets alarmsystem. Det forelå også flere skjerpende omstendigheter. Det er henvist til alle sakene på ØKOKRIMs nettsider. Jeg nevner også en sak som er omtalt i pressen i senere tid. Yara ble ilagt bot på kr 2,5 millioner som følge av utslipp i Frierfjorden sommeren Utslippet hadde pågått over tid uten å bli oppdaget, og kunne vært unngått ved enkle tiltak. Yara var dessuten straffet to ganger kort tid tidligere på grunn av manqlende kartlegging og risikoreduserendetiltak ved virksomheten.

5 Kommuneadvokaten Side Oppsummering Oppsummert kan kommunen vanskelig se at det er grunnlag for å ilegge Oslo kommune en såvidt høy bot som kr 4 millioner, vesentlig høyere enn det som var tilfellet i Rt 2007 s 684 og i andre sammenlignbare saker. Etter kommunens oppfatning må boten derfor reduseres vesentlig. Inndragning I forelegget er det krevd inndragning med kr Det fremgår av politidokumentene at dette skal tilsvare kostnadene ved å bygge et oppsamlingsanlegg for eventuelle klorlekkasjer. Resonnementet synes å være at kommunen har spart kr ved ikke å bygge et oppsamlingsanlegg, og at dette er et utbytte man har hatt av den straffbare handlingen. Kommunen bestrider at det foreligger årsakssamrnenheng mellom den handlingen kommunen straffes for og det utbyttet som kreves inndratt. Påtalernyndigheten mener som nevnt, jf beskrivelsen i forelegget post I, at den straffbare handling er manglende kontroll og/eller vedlikehold av anlee2get. Kravet om inndragning gjelder imidlertid ikke sparte kostnader til kontroll eller vedlikehold. Inndragningskravet gjelder sparte kostnader til et oppsamlingsanlegg. Dette kan vanskelig sies å ha noe med kontroll og vedlikehold å gjøre, men knytter seg til selve utførelsen av anlegget. Inndragningskravet savner dermed rettslig grunnlag slik kommunen ser det. Det foreligger dessuten ingen besparelse på kr slik påtalemyndigheten legger til grunn. Oslo kommune har, etter utslippet, hatt store utgifter knyttet til sikkerhetstiltak, som effektivt ivaretar sikkerheten knyttet til klorutslipp. Det er dermed ikke nødvendig med etablering av et oppsamlingsanleeg slik inndragningskravet bygger på. De utgifter som er medgått til tiltak for å sikre mot nye klorutslipp må således under enhver omstendighet komme til fradrag i inndragningskravet da disse direkte reduserer den besparelsen VAV eventuelt hadde før hendelsen. Utbyttet som VAV eventuelt har hatt, blir dermed redusert tilsvarende de kostnader som er påløpt. Dette er en annen omstendighet som innebærer at det ikke er grunnlag for inndragningskravet i forelegget. Kommunen stiller også spørsmål ved hvorfor påtalemyndigheten har valgt å peke på akkurat oppsamlingsanlegg som det sikkerhetstiltaket som skulle vært innført. En forutsetning for å kreve inndratt den påståtte besparelsen på kr er at oppsamlinsanlegg var det eneste aktuelle tiltaket som kommunen kunne ha valgt, eventuelt at dette ville vært det billigste sikringsalternativet blant flere aktuelle sikringstiltak. Slik kommunen ser det ville et "rør-i-rør"- system, som kommunen nå har installert på Oset vannbehandlingsanlege, være den billigste og beste måten å sikre mot klorutslipp. Et slikt system vil skape en barriere som er et bedre alternativ til et oppsamlingsanlegg, og som gjør oppsamlingsanlegg overflødig. Kostnader til et "rør-i-ror"- system er ca kr Dermed vil det uansett ikke være grunnlag for å kreve inndragnine av et høyere beløp enn dette. Jeg nevner også at et oppsamlingsanlegg uansett ikke ville vært et tilstrekkelig tiltak idet dette kun ville forhindret lekkasje i det aktuelle området rundt spylevannskanalen, og ikke vært egnet til å fange opp klorlekkasje oppstått andre steder på klorledningen.

6 Kommuneadvokaten Side 6 På denne bakgrunn mener kommunen at det ikke er grunnlag for inndragningskravet. 4 Erstatningsansvar På vegne av Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) har påtalemyndigheten fremmet et erstatningskrav mot Oslo kommune på kr Beløpet fremkommer av en relativt enkel beregning foretatt av OFA i juni 2011 som viser kostnader til blant annet stamfiske, yngel- og fiskeutsetting og fiskeoppsyn. Så vidt kommunen forstår dreier det seg om kostnader pådratt over en fireårsperiode forut for klorutslippet. Kommunen er, som det fremgår over, i tvil om det i det hele tatt er grunnlag for erstatning på grunn av vilkårene om uaktsomhet og årsakssammenheng. Kommunen har dessuten innvendinger til selve tapsutmålingen og den manglende dokumentasjonen for tapet. I politidokumentene er det økonomiske tapet OFA krever erstattet ikke dokumentert på annen måte enn ved den nevnte beregning. Som følge av manglende forklaring og dokurnentasjon er det per i dag en rekke uklarheter knyttet til grunnlaget for erstatningskravet. Dette gjelder dels overordnede spørsmål, for eksempel i hvilken grad utgifter til utsetting av fisk før utslippet i det hele tatt er erstatningsrettslig vernet og om Oslo kommune allerede har finansiert det tap som OFA krever erstattet gjennom den årlige støtten kommunen bevilger til OFA. Dels gjelder uklarhetene den konkrete tapsberegning, for eksempel hvilken tidsperiode som er relevant, hva enkelte tapsposter egentlig består i, hvor mye "tidstap" som har medgått i enkelte poster, hvilke timepriser som skal benyttes og om OFA mener å ha krav på ytterligere erstatning for eventuelt tap oppstått i tiden etter at denne tapsberegningen ble utarbeidet. Etter kommunens syn er således erstatningskravet uansett ikke tilstrekkelig redegjort for og dokumentert til at kommunen kan vedta dette som en del av forelegget. 5 Oppsummering I lys av anførslene over ber kommunen om at påtalernyndigheten foretar en fornyet vurdering av forelegget. Dersom påtalemyndigheten finner grunn til å redusere botens størrelse samt å vurdere inndragningskravet og erstatningskravet nærmere, vil spørsmål om vedtakelse av forelegget fremmes for politisk behandling på nytt. Jeg kan kontaktes på telefon eller e-post trine.riiberkao.oslo.kommune.no for eventuelle spørsmål eller avklaringer i anledning det som fremgår over. Med hilsen KOMMUN ADVO TEN _ fl kd,t,14, Trine Riiber advokat

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred)

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim.

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim. OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-086921MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim Ingmar Nestor Nilsen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Av Kjartan Wiik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Antall ord:

Detaljer

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 0608 OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT 846512J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, A B C D E (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. Hjort) (advokat

Detaljer

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20 LB-2010-89858 INSTANS:! DATO:! 2011-06-20 DOKNR/PUBLISERT:! Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2010-89858 STIKKORD:"Skadeserstatning. Lov om skadeserstatning 5-1 og 5-2. Entreprise. Brudd på likebehandlingsprisippet

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Advokatfirmaet Simonsen DA Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/509- EWS 28.03.2011 Klage fra NetCom AS på Post- og teletilsynets vedtak

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 17. november 2010 i Oslo tingrett 09-188440TVI-OTIR/03 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Krav om erstatning Jonas Petter Madsø Taxi 2 Dør Til Dør AS

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter med Utviklingssenteret AS om prosjektledelse og ytterligere bistand i forbindelse med prosjektet "Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen".

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 14. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

VEDTAK OM LOKALISERING AV SYKEHUS I MØRE OG ROMSDAL, SAKSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UGYLDIGHET

VEDTAK OM LOKALISERING AV SYKEHUS I MØRE OG ROMSDAL, SAKSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UGYLDIGHET NOTAT Til: Kopi: Fra: Orkidé v/sekretariatet Advokatfirma Schjødt v/advokat Vidar Strømme Saksansvarlig advokat: Vidar Strømme Dato: 23. desember 2014 Dok.ref: 41850-501-3878246.1 VEDTAK OM LOKALISERING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Oslo kommune et gebyr på 42 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av drosjetjenester under TT-ordningen. Klagenemnda fant at Oslo kommune

Detaljer

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Mats Ring Postboks 1400 Vika 0115 OSLO 22.06.2010 SAKSBEHANDLER: Geir David Johannessen VÅR REFERANSE: 09/14448 DERES REFERANSE: M1797136/1/130649-001/MARI DIR.TLF:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

1. Klagesaken og Børsklagenemndens sammensetning

1. Klagesaken og Børsklagenemndens sammensetning BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 3/2013 Avgjørelse 9. oktober 2013 av klage fra IGE Resources AB over Oslo Børs ASAs vedtak 29. august 2013 om å ilegge IGE Resources AB overtredelsesgebyr for brudd på plikten til

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Nordland fylkeskommune et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe/energianlegg til Bodin videregående skole. Gebyret

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer