Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven"

Transkript

1 Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven Av advokat Henning A. Jakobsen og advokatfullmektig Gry Steen Hvidsten Artikkelen drøfter spørsmålet om når fjernsynsovervåking må anses som behandling av sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven. Datatilsynet og Personvernnemnda har i praksis lagt til grunn ulik rettslig forståelse på dette punkt, og problemstillingen er tatt opp av Justisdepartementet i forbindelse med den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven. HENNING A. JAKOBSEN er advokat i advokatfirmaet Bjerknes Wahl-Larsen. Han har tidligere vært utreder i Høyesterett, dommerfullmektig og rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. GRY STEEN HVIDSTEN er advokatfullmektig i advokatfirmaet Arntzen de Besche, tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Hun har tidligere vært konstituert lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling med blant annet fagansvar for personopplysningsloven. 1. Innledning Personopplysningsloven kapittel VII om fjernsynsovervåking er begrunnet i et antatt behov for særlige regler for behandling av personopplysninger som skjer i tilknytning til fjernsynsovervåking. Reglene er i stor utstrekning en videreføring av den tidligere personregisterloven kapittel 9 a. 1 Personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar 2001 sammen med forskrifter til loven. I forarbeidene til personopplysningsloven ble det gitt uttrykk for at det skulle foretas en etterkontroll av personopplysningsloven fem år etter at den ble satt i kraft blant annet for å undersøke om reglene virker etter sin hensikt, jf. Ot.prp. nr. 92 ( ) side 100. I forbindelse med denne etterkontrollen har Justisdepartementet for tiden ute på høring tre 1 Personverndirektivet (95/46/EF), som personopplysningsloven er gjennomføring av, har ikke særskilte regler om fjernsynsovervåking.

2 rapporter og et høringsnotat om behovet for endringer i personopplysningsloven. 2 En av rapportene er utarbeidet av Datatilsynet og omhandler ulike temaer knyttet til fjernsynsovervåking. Reglene i personopplysningsloven om fjernsynsovervåking er svært praktiske. Den teknologiske utviklingen har gjort bruk av overvåkingskameraer både billig og enkelt, og kameraene dukker opp på stadig flere arenaer både det i offentlige rom, på arbeidsplasser og på privat eiendom. Kameraene finnes også i mange ulike former, fra de tradisjonelle fastmonterte og ofte synlige versjonene, til de små og nærmest usynlige variantene. 3 Formålet med fjernsynsovervåking vil ofte være å forebygge kriminalitet, samt bidra til sosial orden og trygghet for den enkelte. Samtidig som overvåkingen ofte er begrunnet med beskyttelsesverdige hensyn, er det også viktige interesser som gjør seg gjeldende mot bruk av fjernsynsovervåking: I det offentlige rom kan det blant annet anføres at den enkelte har en beskyttelsesverdig interesse i å kunne opptre fritt uten å bli overvåket. På en arbeidsplass kan fjernsynsovervåking, litt avhengig av hvordan den er innrettet, både være forstyrrende og oppfattes som en mistillitserklæring fra arbeidsgiver. Vi går ikke her nærmere inn i argumenter som kan anføres for og mot fjernsynsovervåking, men vi mener det er viktig å ha som perspektiv for den videre presentasjonen at fjernsynsovervåking som hovedregel kun bør anvendes der det er et særskilt behov, jf. også regelen i personopplysningsloven Gjeldende regler for fjernsynsovervåking Personopplysningsloven 36 definerer fjernsynsovervåking som vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende fjernsynskamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Hvilke regler som gjelder ved slik overvåking, er angitt i personopplysningsloven 37. Personopplysningsloven 37 første ledd første punktum angir at spesialreglene i personopplysningsloven kommer til anvendelse for alle former for fjernsynsovervåking. Av 37 første ledd annet punktum følger at det samme også gjelder for personopplysningsloven 8, 9, 11 og 31 og 32. Dersom bildeopptak fra en fjernsynsovervåking lagres på en slik måte at det er mulig å finne igjen 2 Høringen er i sin helhet publisert på Høringsfristen er 1. november Av denne grunn kan begrepet fjernsynsovervåking virke noe foreldet. Departementet har antydet at lovens terminologi bør endres, og at kameraovervåking kan være et mer egnet begrep, jf. høringsnotatet side 56.

3 opplysninger om en bestemt person, bestemmer personopplysningsloven 37 annet ledd første punktum at også de øvrige reglene i loven gjelder. Dette innebærer at loven i dag opererer med to ulike typer av fjernsynsovervåking: én type overvåking der kun spesialreglene samt enkelte utvalgte, sentrale bestemmelser i loven kommer til anvendelse, og en annen type der hele loven gjelder. Litt forenklet kan man si at den første kategorien fjernsynsovervåking knytter seg til såkalt ren monitorering, det vil si overvåking der det ikke skjer noen form for lagring av bilder. 4 Ren monitorering uten noen form for lagring er i dag ikke lenger spesielt utbredt, og i praksis kommer derfor hele personopplysningsloven til anvendelse på de aller fleste former for fjernsynsovervåking. 3. Sensitive vs. ikke-sensitive personopplysninger Personopplysningsloven opererer med et viktig skille mellom sensitive og ikke-sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven 2 nr. 1 og nr. 8. Sensitive personopplysninger kan sies å være opplysninger som mange ønsker å holde for seg selv, og hvor behovet for vern mot tilgjengeliggjøring og spredning derfor antas å være særlig stort. Personopplysningsloven 2 nr. 8 angir uttømmende hvilke opplysninger som i lovens forstand skal anses som sensitive. Eksempler er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, helseforhold, seksuelle forhold og tidligere straffbare forhold. Dersom en behandlingsansvarlig 5 planlegger en behandling av personopplysninger som involverer opplysninger som regnes som sensitive, stiller personopplysningsloven 9 strengere krav til såkalt behandlingsgrunnlag 6 enn det som følger av den alminnelige regel om behandling av ikke-sensitive personopplysninger i 8. Personopplysningsloven 9 krever i større grad lovhjemmel eller samtykke fra den behandlingen gjelder. I tillegg åpner 9 ikke for behandling på grunnlag av en skjønnsmessig interesseavveining, jf. personopplysningsloven 8 bokstav f. Sistnevnte rettslige grunnlag brukes i praksis svært 4 Skillet som loven her opererer med, er i seg selv ikke helt enkelt å få oversikt over, men siden dette ikke er hovedtema for denne artikkelen, vil vi ikke gå nærmere inn på dette. 5 Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, jf. personopplysningsloven 2 nr Det vil si rettslig grunnlag for å i det hele tatt kunne påbegynne en behandling av personopplysninger.

4 ofte ved behandling av ikke-sensitive personopplysninger når den behandlingsansvarlige verken har lovhjemmel eller samtykke for sette i gang en behandling. Behandling av sensitive personopplysninger vil i tillegg utløse plikt til å søke konsesjon fra Datatilsynet, jf. personopplysningsloven 33. Ved avgjørelsen av om konsesjon skal gis, skal det blant annet legges vekt på hvilke personvernmessige ulemper som den aktuelle behandlingen innebærer. 4. Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? Personopplysningsloven kapittel VII om fjernsynsovervåking inneholder ingen bestemmelse som klart sier noe om når fjernsynsovervåking er å anse som en behandling av sensitive personopplysninger. Imidlertid bygger regelen om virkeområde i 37 på en forutsetning om at behandling av sensitive opplysninger kan forekomme som del av en fjernsynsovervåking. Bestemmelsen gjør et begrenset unntak fra de særlige reglene i 9 og 33 for fjernsynsovervåking som har til formål å avdekke opplysninger som nevnt i 2 nr. 8 bokstav b, det vil si opplysninger om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling. Dette unntaket kom inn i loven under Stortingsbehandlingen. Av forarbeidene fremgår at komiteen særlig hadde i tankene fjernsynsovervåking som viser et lovbrudd og hvor lovbryteren kan identifiseres, for eksempel et bankran eller hærverk på en skole. 7 Det følger nå av loven at der en fjernsynsovervåking har til formål å fremskaffe denne typen opplysninger, gjelder altså ikke de særlige reglene om behandlingsgrunnlag i 9 eller kravet om konsesjon etter 33. Motsetningsvis gjelder da disse bestemmelsene der det i andre tilfeller ved fjernsynsovervåking behandles sensitive personopplysninger. Personvernnemnda, som etter personopplysningsloven 43 behandler klager over Datatilsynets avgjørelser, har i to prinsipielle avgjørelser lagt til grunn at fjernsynsovervåking med lagring av bildeopptak ofte vil innebære behandling av sensitive personopplysninger. Fra sak PVN (fjernsynsovervåking på Sporveisbussene i Oslo) punkt 6.3 hitsettes: Ved overvåkingen lagres bilder av passasjerene. Et fotografi av en person vil nødvendigvis gi opplysninger om denne personen. Disse opplysningene vil også kunne omfatte opplysninger som etter personopplysningsloven 2 nr 8 litra a er kategorisert som sensitive typisk rasemessig eller etnisk bakgrunn eller religiøs oppfatning implisert av utseende, klesdrakt eller lignende. 7 Se Innst. O. nr. 51 ( ) side 19.

5 Fotografiet kan også gi opplysninger om en persons helseforhold, jfr personopplysningsloven 2 nr 8 litra c, f eks ved bandasjer, synlige sår mv. Etter dette la Personvernnemnda til grunn at fjernsynsovervåkingen krevde behandlingsgrunnlag også etter personopplysningsloven 9. De sentrale uttalelsene i saken ble nærmest ordrett gjentatt i Personvernnemndas avgjørelse i sak PVN , som gjaldt fjernsynsovervåking av publikumsområder på lokaltogene til NSB. Datatilsynet hadde inntil dette tidspunkt tolket og praktisert reglene slik at fjernsynsovervåking som hovedregel ikke var å anse som behandling av sensitive personopplysninger. I kjølvannet av de to nevnte avgjørelsene fra Personvernnemnda sendte tilsynet derfor et brev til Justisdepartementet hvor Personvernnemndas avgjørelser ble kritisert, jf. departementets høringsnotat side 60. Det ble blant annet vist til at nemndas tolking fikk som konsekvens en innføring av konsesjonsplikt ved fjernsynsovervåking i strid med det Stortinget forutsatte ved vedtakelsen av personopplysningsloven. 8 I påvente av at departementet skulle ta opp problemstillingen i forbindelse med etterkontrollen av personopplysningsloven, ble Datatilsynet tvunget til å velge om det skulle følge sin egen eller nemndas tolking. Så vidt vi kan se, valgte tilsynet å fortsette sin egen innarbeidede praksis om at fjernsynsovervåking som hovedregel ikke er behandling av sensitive personopplysninger, og dermed heller ikke konsesjonspliktig. På Datatilsynets nettsider fremgår det således at fjernsynsovervåking som hovedregel er underlagt meldeplikt, og det er utarbeidet en guide til utfylling av meldeskjema ved fjernsynsovervåking. 9 Oss bekjent har det ikke fremkommet reaksjoner på tilsynets linje, ei heller ikke nye saker fra Personvernnemnda hvor tilsynets praksis har blitt problematisert. 5. Vurdering Rent umiddelbart kan det kanskje fremstå som noe underlig at Datatilsynet ikke har rettet seg etter nemndas tolking. En ubetinget konsesjonsplikt for tilnærmet all fjernsynsovervåking ville innebære at tilsynet fikk full kontroll over når en fjernsynsovervåking skal tillates. Datatilsynet har gjennom lengre tid uttrykt bekymring for den økte utbredelsen av fjernsynsovervåking i samfunnet, og gjennom en konsesjonsordning ville Datatilsynet kunne 8 I Innst. O. nr. 51 ( ) uttalte justiskomiteen (side 19) blant annet at: Enkeltsaksbehandling av tillatelser til fjernsynsovervåking er en lite hensiktsmessig fremgangsmåte Se for eksempel 154.aspx.

6 få betydelig innflytelse på mengden av kameraer som utplasseres. I tillegg ville en plikt til konsesjon kunne virke preventivt, i den forstand at terskelen for å sette opp et overvåkingskamera trolig ville bli høyere. Rettslig sett er det imidlertid tvilsomt om Personvernnemndas uttalelser i de to nevnte avgjørelsene gir uttrykk for en riktig tolking av reglene om fjernsynsovervåking. Nemnda har inntatt det standpunkt at fordi en fjernsynsovervåking kan gi enkeltopplysninger som må anses som sensitive (noen på toget har krykker, og dette sier noe om vedkommendes helseforhold), skal behandlingen som helhet og på forhånd anses som behandling av sensitive personopplysninger noe som altså utløser krav om behandlingsgrunnlag etter 9 og konsesjon etter 33. Etter vårt syn er dette en for vid tolkning av personopplysningsloven 37, jf. 2 nr. 8. Nemndas synspunkt innebærer at det er vanskelig å se for seg hva slags fjernsynsovervåking som ikke vil innebære behandling av sensitive personopplysninger. De nevnte avgjørelsene knytter seg riktignok til overvåking på offentlig transportmidler (busser og tog), men det er ingenting i uttalelsene fra nemnda som klart begrenser deres virkning til kun denne situasjonen. Den eneste formen for fjernsynsovervåkingen som etter nemndas tolking muligens ikke vil være behandling av sensitive personopplysninger, er rene landskapsovervåkinger eller overvåkinger hvor personene som fanges opp befinner seg på svært lang avstand. Slik vi ser det, gir verken forarbeidene til personopplysningsloven eller andre vektige rettskildefaktorer støtte til en så vidtrekkende tolking. Tvert imot har Stortinget som nevnt uttrykkelig slått fast at enkeltsaksbehandling av fjernsynsovervåking ikke er ønskelig. 10 I denne sammenheng skal det riktignok sies at nemnda også selv så at tolkingen skapte visse problemer, særlig i forhold til kravet om behandlingsgrunnlag for sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven 9, jf. sak PVN premiss 6.6: Slik Personvernnemnda ser det, vil ingen av de oppregnede grunnene i personopplysningsloven 9, 1.ledd litra a-h naturlig passe for den aktuelle situasjonen. Imidlertid må det være på det rene at personopplysningsloven kap VII må tolkes slik at fjernsynsovervåking i prinsippet også kan tillates i en situasjon som den foreliggende. Hvis man strengt holder på at det må finnes en hjemmel i personopplysningsloven 9, 1.ledd ville det i praksis bety at man sjelden eller aldri ville kunne 10 Jf. Innst. O. nr. 51 ( ) side 19.

7 gjennomføre fjernsynsovervåking der det skjer en behandling av opptakene ved datamaskinbaserte system, ettersom fotografier etter sin natur alltid vil kunne omfatte sensitive opplysninger i den forstand uttrykket brukes i personopplysningsloven 2 nr 8. Personvernnemnda anser derfor ikke at loven kan tolkes på denne måten, men antar at man kan bruke hjemmelen i personopplysningsloven 9, 3.ledd som tillater at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre tilfeller dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre den registrertes interesser. Denne bruken av 9 tredje ledd kan imidlertid etter vårt syn vanskelig ses på som noe annet enn en juridisk tvilsom nødløsning. Det fremgår rimelig klart av ordlyden og forarbeidene 11 at denne bestemmelsen er ment å ha et snevert anvendelsesområde og at den kun gir Datatilsynet myndighet til å godkjenne behandlinger i særlige tilfeller. Det er med andre ord neppe tale om en hjemmel som åpner for fjernsynsovervåking etter en skjønnsmessig interesseavveining, slik som etter personopplysningsloven 8 bokstav f. Slik vi ser det, har nemndas tolking klare trekk av å etablere et nytt behandlingsgrunnlag som ligner på 8 f, tilpasset fjernsynsovervåking som behandlingsform. Både formålet bak 9 og det grunnleggende skillet mellom sensitive og ikke-sensitive personopplysninger tilsier imidlertid at det er problematisk gjennom en utvidende tolking å lempe på de strengere krav som tross alt er oppstilt for behandling av sensitive personopplysninger. Også sterke reelle hensyn taler mot en slik vid fortolkning, av forholdet mellom personopplysningslovens regler om fjernsynsovervåking og reglene om sensitive personopplysninger, som nemnda tilsynelatende legger opp til. Fra et ressursmessig perspektiv ville innføringen av enkeltsaksbehandling og konsesjonsplikt for all fjernsynsovervåking utløst et omfattende merarbeid for tilsynet. Datatilsynet har i dag en rekke oppgaver og funksjoner: Ved siden av å treffe vedtak i enkeltsaker, skal det utføre stedlig tilsyns- og kontrollvirksomhet, rådgivingsvirksomhet, generell informasjonsvirksomhet, delta i samfunnsdebatten, samt representere Norge i ulike internasjonale fora. Det er ikke åpenbart at de ressursene som konsesjonsbehandling ved fjernsynsovervåking vil binde opp, står i forhold til det man kan oppnå av personvernmessige fordeler. Meldeplikten vil uansett skaffe den nødvendige oversikten over utbredelsen av denne formen for overvåking vel og merke dersom den blir overholdt. 11 Jf. Ot. prp. nr. 92 ( ) side 112.

8 På denne bakgrunn mener vi at Datatilsynets tolkning av reglene om fjernsynsovervåking og sensitive personopplysninger, samt deres holdning til de to avgjørelsene fra Personvernnemnda, fremstår som både riktig og fornuftig. Trolig er andre og mindre ressurskrevende virkemidler enn enkeltsaksbehandling mer hensiktsmessig med tanke på å regulere omfanget av fjernsynsovervåking. I sitt høringsnotat har departementet tatt opp flere av de problemstillingene vi nå har pekt på. Departementet har innledningsvis slått fast at Personvernnemndas tolking trolig vil fordre en lovendring, jf. høringsnotatet side 60-61: Departementet mener Personvernnemndas synspunkter i de to nevnte avgjørelsene reiser spørsmål om det kan være hensiktsmessig med enkelte endringer i personopplysningsloven. Gode grunner kan tilsi at det for det første bør fremgå uttrykkelig av loven at fjernsynsovervåking som hovedregel vil innebære behandling av sensitive personopplysninger. Dernest taler mye for at det både kravet til rettslig grunnlag i personopplysningsloven 9 og konsesjonsplikten etter personopplysningsloven 33 bør tilpasses fjernsynsovervåking som behandlingsform. Departementet har imidlertid uttrykt tvil om nemndas tolking virkelig bør videreføres og nedfelles i lovverket, jf. høringsnotatet side 61: Departementet finner imidlertid grunn til å påpeke at Personvernnemndas standpunkt til det grunnleggende spørsmålet om når fjernsynsovervåking er å anse som behandling av sensitive personopplysninger ikke synes å være samsvar med blant annet praksis i Danmark. Det danske datatilsynet har i flere saker lagt til grunn at selv om en fjernsynsovervåking unntaksvis fanger opp sensitive personopplysninger så skal den likevel som helhet anses som en behandling av ikke-sensitive personopplysninger. ( ) Departementet er enig i at personopplysningslovens regler ikke stenger for en slik tolking nemnda har lagt til grunn, men formålet bak skillet mellom sensitive og ikke-sensitive personopplysninger kan tilsi en slik rettslig løsning som er valgt i Danmark. De personvernmessige hensyn som ligger bak de strengere behandlingsvilkår for sensitive personopplysninger slår ikke nødvendigvis til der det er tilfeldig om sensitive personopplysninger blir en del av behandling og/eller formålet med behandlingen er noe helt annet enn innhenting av sensitive opplysninger.

9 Etter dette antyder departementet en alternativ hovedregel om at fjernsynsovervåking ikke er å anse som behandling av sensitive personopplysninger, i kombinasjon med et unntak for situasjoner der formålet med overvåkingen er å innhente sensitive personopplysninger. I praksis innebærer et slikt alternativ at man forlater det rettslige utgangspunktet som er lagt til grunn i Personvernnemndas to avgjørelser. Dette synes etter vår oppfatning å være den mest fornuftige løsningen. For den behandlingsansvarlige vil det være langt enklere å forholde seg til en regel der eksempelvis konsesjonsplikt ikke utløses selv om overvåkingen tilfeldigvis skulle fange opp en og annen opplysning som må kategorisere som sensitiv. I alle tilfeller er det nødvendig å gripe inn i den uklare rettstilstanden som nå eksisterer. Også av hensyn til Personvernnemndas autoritet og legitimitet er det ikke heldig at to vedtak som i praksis ikke er blitt fulgt opp av verken Datatilsynet eller andre, blir stående som uttrykk for gjeldende rett.

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag

Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag Arve Føyen Nestleder i Personvernnemnda Partner - Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 2 Personvernnemnda Opprettet i 2001

Detaljer

Innst. 175 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 47 L (2011 2012)

Innst. 175 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 47 L (2011 2012) Innst. 175 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 47 L (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i personopplysningsloven Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Proposisjonens

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Go to use the code /10/2016. En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett. INF1000/ INF1001: IT og samfunn.

Go to  use the code /10/2016. En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett. INF1000/ INF1001: IT og samfunn. INF1000/ INF1001: IT og samfunn En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett Siri Moe Jensen Gisle Hannemyr Høst 2016 Go to www.menti.com use the code 47 46 40 Siri Moe Jensen INF1000/INF1001 - Høst 2016 1

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet - Behandling av personopplysninger - Lov av

Høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet - Behandling av personopplysninger - Lov av Helsedirektoratet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ELS Vår ref.: Dato: 3081 1 11.1 EPARTEMENT Høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet - Behandling

Detaljer

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Oppgave 1 Formålsbestemmelsen til personopplysningsloven (pol) er gitt i 1 og sier loven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Juridiske betraktninger knyttet til den nye personvernforordningen Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Tema for dagen o Noen utvalgte emner: Status lovarbeidet i Norge Hva ligger i kravet til internkontroll?

Detaljer

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen INF1000: IT og samfunn Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen Oversikt Praktisk om semesterplan og obliger Hilde Lovett, Teknologirådet IT: Eksempler på muligheter og løsninger Kan teknologi styres? Om anvendelse

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å. T DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil AVDn~ffinr --..- V 2 NUV 7!1n DOK NR ARKA/KODE: cr0 Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200904400 Vår ref 200903789-/EMS

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Personvernforordningen

Personvernforordningen Personvernforordningen Hvitvaskingskonferansen Advokat Nils Henrik Heen Dagens regelverk EUs personverndirektiv 94/46/EU Personopplysningsloven med forskrift Særlovgivning 2 Personvernforordningen Teknologisk

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland justis- og forvaltningsavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN 4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud 2 Nye personvernregler i 2018 En forordning og to direktiver om personvern fra 2016 trer i kraft i norsk lovgivning

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 12.12.2011 37897/HS10 OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE 1. Innledning Spekter har i den senere tid registrert en stigende interesse

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Forsikringssvindel og personvern Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Personopplysningsloven - behandlingsgrunnlag Grunnvilkår for behandling av personopplysninger i

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Ot.prp. nr. 72 ( )

Ot.prp. nr. 72 ( ) Ot.prp. nr. 72 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett Tilråding

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om begrensning i kameraovervåking etter kontroll hos Sandnes Taxi

Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om begrensning i kameraovervåking etter kontroll hos Sandnes Taxi Personvernnemnda Postboks 64 3209 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00717-17/SDK 28. mai 2014 Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om

Detaljer

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten Byrådssak 435/15 Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten AGES ESARK-03-201500090-166 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt

Detaljer

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl...

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl... Page 1 of 7 Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningslovens regler om forskrifter 23. juni 2010 (Sak 2010/868) I flere klager på nedleggelser av skoler var det et fellestrekk at

Detaljer

2. Nærmere begrunnelse for forslag om særregulering av frivillig virksomhet

2. Nærmere begrunnelse for forslag om særregulering av frivillig virksomhet Norsk Kennel Klub Postboks 163, Bryn 0611 Oslo Justisdepartementet, lovavdelingen postmottak@jd.dep.no Attn: Ingeborg B. Holtskog Olebakken Høringsnotat etterkontroll personopplysningsloven - forhold av

Detaljer

Personopplysninger og opplæring i kriminalomsorgen

Personopplysninger og opplæring i kriminalomsorgen Personopplysninger og opplæring i kriminalomsorgen 06.05.2016 Tema Hva er personopplysninger Hvordan etterleve pliktene i loven 2 Hvem har ansvaret? «Behandlingsansvarlig» = Fylkeskommunen = skoleeier

Detaljer

Krav til behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. DR1010 Mona Naomi Lintvedt

Krav til behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. DR1010 Mona Naomi Lintvedt Krav til behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger DR1010 Mona Naomi Lintvedt Ukas sak Dagens tema Behandlingsgrunnlag (pol 8) Samtykke Hjemmel Nødvendig grunn Behandlingsgrunnlag for sensitive

Detaljer

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg?

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? 25. Mars 2015, Maskinentreprenørenes Forbund Seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt Sentrale rettskilder: Lov om behandling av personopplysninger

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Besøksadresse: Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern. Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern. Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen Disposisjon Hva er overvåking? Litt om lover og bruk av personopplysninger i arbeidslivet Enkelte eksempler:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene?

Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene? Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene? Emilie Veggeland Knudsen Advokatfullmektig Advokatfullmektig Advokat Kjersti Lyster Ryen Advokat Nye personvernregler i norsk rett EUs

Detaljer

Vedtak i sak om klage over Konkurransetilsynets avslag på innsyn i lempningssøknader

Vedtak i sak om klage over Konkurransetilsynets avslag på innsyn i lempningssøknader DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Advokatfirma Arntzen de Besche v/ advokat Steinar Eskild Trovåg P.O. Box 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato SET/set 417957 200900643-/KKI

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo,

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo, Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 141108 Vår ref KRJU/21153 Høringssvar endring av likestillingsloven 3 og 4 - forbud mot å spørre om graviditet mv Det vises til høringsbrev

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING -~la Datatilsynet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. 200600203IDH Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00595-2 1AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELFORSKRIFTEN

Detaljer

Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser

Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser www.nr.no Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser Workshop om brukerundersøkelser 21. mai 2010, Norsk Regnesentral (NR) Kristin S. Fuglerud Seniorforsker Agenda: personvern og etikk 2 1. Personopplysningsloven

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104748-/RAGS 11/01336-2/EOL 16. mars 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forskrift

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Personopplysningsloven: Formål og grunnleggende begreper. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt, Difi

Personopplysningsloven: Formål og grunnleggende begreper. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt, Difi Personopplysningsloven: Formål og grunnleggende begreper DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt, Difi Ukas sak Dagens tema Personopplysningsloven (pol) Lovens

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Høringsnotat Lovavdelingen September 2012 Snr. 201205578 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Innhold

Detaljer

Melde- og konsesjonsplikt, og om myndighetene. DR1010 Mona Naomi Lintvedt

Melde- og konsesjonsplikt, og om myndighetene. DR1010 Mona Naomi Lintvedt Melde- og konsesjonsplikt, og om myndighetene DR1010 Mona Naomi Lintvedt Ukas sak(er) Dagens tema Meldeplikt og konsesjon Myndighetene etter pol Datatilsynet Personvernnemnda Meldeplikt 31 Den behandlingsansvarlige

Detaljer

Vår ref: #86096v1/th-th Saksbehandler: Trude Hafslund T

Vår ref: #86096v1/th-th Saksbehandler: Trude Hafslund T JUSTISDEPARTEMENTE Advokatforeningen SAKSNR.: 0 2 NOV 2009 Avonmr/sEw: Lo (/ E3/11-i-6 L DOK.NR. ARKIVKODE; Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post til ostmottak "d.de.no

Detaljer

Forslag til ny personopplysningslov - høring

Forslag til ny personopplysningslov - høring Akademikerne v/ Nina Sverdrup Svendsen Vår ref: HCA Oslo 22. september 2017 Forslag til ny personopplysningslov - høring Innledning Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til ny personopplysningslov

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Åpne data og juridiske problemstillinger

Åpne data og juridiske problemstillinger Åpne data og juridiske problemstillinger Seminar DIFI 12. desember 2012 advokat Eva I.E. Jarbekk Hva er data? Alt fra stillingsannonser, hendelser og nyhetsmeldinger, til kart, regnskap, statistikk og

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/01410 SL HS/KR 13/00439-2/JSK 10. juni 2013 Dato Høringsuttalelse - Om gjennomføring av avtale mellom

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 1 1.0 INNLEDNING. Mandal kommune samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger som en nødvendig del for å kunne utføre sine

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 12. /14. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offtl Kort om myndigheter

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00708 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 19.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bianco Footwear Sted: Oslo City, Oslo Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Bård S. Ødegaard

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Personvernveileder. for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund

Personvernveileder. for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund Personvernveileder for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund (NBF) I denne veilederen gir NBF en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern. Herunder

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Hva betyr det for din virksomhet?

Hva betyr det for din virksomhet? Nye personvernregler i 2018 Hva betyr det for din virksomhet? I 2018 får Norge nye regler for personvern, når EUs forordning erstatter dagens regelverk. Alle virksomheter som behandler personopplysninger

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre

Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre Antidopingprogrammet gir treningssentre muligheten til

Detaljer

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/7600 ES AIK/SRY 16/01935-2/KEK 15.06.2017 Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger Dag Wiese Schartum Personvern i forvaltningen - et problem! Generelt Forvaltningens IKT-bruk må alltid vurderes konkret i forhold til personopplysningslovens

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref Fossum Tore Vår ref Dato 1311748-06.01.2014 Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer