Årsplan. Elverhøy studentbarnehage - et godt sted. å være. - et godt sted. å lære

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Elverhøy studentbarnehage - et godt sted. å være. - et godt sted. å lære"

Transkript

1 Årsplan Elverhøy studentbarnehage - et godt sted å være - et godt sted å lære 2014/2015

2 Fortell meg og jeg glemmer Vis meg og jeg husker. La meg gjøre det og jeg lærer meg Camara Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt På langs og på tvers Fra øverst til nederst Er du større enn deg selv kanskje? Mauren av Inger Hagerup Side 2

3 I N N H O L D : I N N L E D N I N G 4 A N S A T T E 5 E L V E R H Ø Y S T U D E N T B A R N E H A G E 6 B A R N E G R U P P A 7 G R U P P E R 8 D A G S R Y T M E 9 S L I K J O B B E R V I 1 0 V I K T I G E V I R K E M I D L E R 1 1 I N N H O L D I F Ø R S K O L E T R E N I N G 1 3 U T P Å T U R 1 4 F O R E L D R E R Å D 1 5 F O R E L D R E S A M A R B E I D 1 6 V I K T I G E D A T O E R 1 7 N E T T V E R K S B Y G G I N G 1 9 Side 3

4 I N N L E D N I N G Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) driver 3 barnehager. Veslekroa Barnehage i Bø, Sætreåsen Barnehage på Notodden og Elverhøy Barnehage i Porsgrunn. Mye av vårt fokus skal være rettet mot studentforeldres særskilte behov. SiTel har to grunnverdier i strategisk plan: Oppmerksom og utviklingsvillig. Oppmerksom på studentene og de endringsbehovene som uttrykkes. Være forberedt på å gjøre endringer når situasjonen krever det. Elverhøy Studentbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser ved Lilleelva i Porsgrunn sentrum. Det er en liten oase som rommer et stort uteareal med mange trær, sandkasser, husker, bålhus og sjørøverskip. Vi har også en fin urte og grønnsakshage hvor vi nå har plantet ripsbusker, blåbærbusker og urter. Selve barnehagebygget er en gammel ombygd stall hvor det er høyt under taket på alle måter. Bygget er originalt, og mange sier de får en god følelse når de kommer inn i barnehagen. Vi legger vekt på en trygg og god atmosfære. Det fysiske miljøet er praktisk tilrettelagt for at barn kan holde på med mange ulike aktiviteter i forskjellige rom. Barnehagen har et godkjent oppholdsareal på 90 m2 (I år tilsvarer det 19 barn) Vi følger anbefalt arealnorm. 5,3 m2 for barn under 3 år og 4m2 for barn over 3 år. Det er 5 fast ansatte i barnehagen i til sammen 435% stillinger Side 4

5 A N S A T T E Lina Holt. Styrer 100 % (35% adm.tid) Utdannet førskolelærer. Videreutdanning i veiledning og småskolepedagogikk. Musiker / visesanger Anne Østmoløkken Andersen. Pedagogisk leder 80%.20% assistent Stedfortreder for styrer. Utdannet faglærer i forming. Videreutdanning i flerkulturelt arbeid. Svein Børnes. Assistent 100%. Utdannet barne- og ungdomsarbeider og kokk og boksetrener Heidi Gjevestad. Assistent 80%. Praksis fra SFO og dagmamma- virksomhet, Erfaring fra barnehage.. Snart ferdig med barne- og ungdomsarbeiderutdanning Line Hyni Berg. Førskolelærer 55%: ( i svangerskapspermisjon frem til høst 2015) Vikar for henne : Alexander Schei Hansen førskolelærerutdannet og Arsenal supporter Side 5

6 E L V E R H Ø Y S T U D E N T B A R N E H A G E Vi passer syke barn på eksamensdagen hjemme hos dere Relasjonsbygging / et sted å bli kjent med andre studentforeldre Stor voksentetthet hele dagen Vi har fokus på at lek er en kongsvei til læring Mye humor og glede Stabilt personale God tradisjon for å ivareta foreldre og barn Stort rom for behovstilpassing for hvert enkelt barn og student Mulighet for å være spontane i forhold til dagsrytme og planer Stort uteområde som gir muligheter til å være i kreativ lek. Utlån av barnehagen til barnets bursdag eller til sosiale foreldre og barn sammenkomster Leselørdager. Vi holder åpent med tilsyn av barn mellom kl ved behov Side 6

7 B A R N E G R U P P A / Barn født 2009 Barn født 2012 Barn født 2013 Barn født 2010 Barn født 2011 Barn født 2014 Side 7

8 G R U P P E R I de aldersinndelte gruppene vil barna ha ulike aktiviteter. Vi skal synge, forme, leke, ut på tur, danse, forske og sanse. Vi skal sørge for at alle barna er innom alle rammeplanens fagområder i løpet av året. Vi har ingen fast turdag, men gruppe 2 og 3 vil være på tur en gang i uka. Gruppe 1 vil stort sett bruke vårt store uteområdet. Her er det også mye å aktivisere dem med i forbindelse med utelek. På Sitels hjemmeside ligger vår kalender som dere kan abonnere på og få oppdateringer på mobil hvis dere ønsker det. Vi legger ut arrangementer og ulike aktiviteter barna skal være med på. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Side 8

9 D A G S R Y T M E D A G S R Y T M E 7.30 Barnehagen åpner Frokost for de som ønsker det Frilek Ryddetid og frukt/morgensamling Gruppeaktiviteter (gruppe 1, 2, 3) Voksenstyrt lek/sang i garderoben. Håndvask Måltid (Brød, varm mat torsdag) Utelek og sovetid for de minste Ryddetid ute Voksenstyrt lek/sang i garderoben. Håndvask Måltid (Kornblanding/grøt til de minste) Lesegruppe for de store, frilek for de minste Barnehagen stenger Side 9

10 S L I K J O B B E R V I Målet for vårt arbeid med barn har tatt utgangspunkt i rammeplanens vektlegging av et ord som kalles danning. Hva er dette? Vi vil sitere utdrag fra hva rammeplanen sier om dette: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som bl. annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større felleskap.. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Rammeplanen 1.3) Vi startet opp med tema Se jeg kan forrige barnehageår, og dette vil vi fortsette med videre. Temaet er stort, men samtidig målbart, med enkle mål for de ulike hverdagssituasjonene barna opplever hver dag.. På foreldremøte vil vi gå gjennom en nærmere beskrivelse av tema. Side 10

11 V I K T I G E V I R K E M I D L E R F O R Å L E G G E F O R H O L D E N E T I L R E T T E Være observant på barnets behov Gi stor plass til medvirkning, lytte til barnet Legge vekt på at barnet føler det har en trygg hverdag Skape et læringsfremmende miljø Ha regelmessige besøk på biblioteket Ha bøker lett tilgjengelig på avdeling Visuelle virkemidler som bilder, kort, teacch-tavle Konstruksjons og formingsmateriale tilgjengelig i barns høgde. Pedagogisk materiale til bruk på fagområdet antall, rom og form Pedagogisk materiale til bruk for kommunikasjon, språk og tekst Eget IKT-rom til barna Voksne som kunnskapsrike, engasjerte og aktive rollemodeller Tilby planleggingstid til assistenter/barnehagearbeidere. Ha faste møtepunkter til planlegging av pedagogisk arbeid Veiledning av ansatte Side 11

12 S E, J E G K A N! Vi skal gi tulipanen et så gunstig miljø at den blir så stor, vakker og velutviklet som den overhodet har mulighet for å bli men den skal ikke tvinges til å bli en rose Frøbel Se, jeg kan lære nye ting Se, jeg kan undre meg over ting Se, jeg kan møte nye utfordringer Se jeg kan leke i gruppe sammen med andre Se, jeg kan utforske Se, jeg kan tørre å gjøre noe jeg aldri har gjort før! Side 12

13 I N N H O L D I S K O L E T R E N I N G F O R 5 - Å R I N G E N E Barna skal lære: Å ta del i sosialt fellesskap/å føle gruppetilhørighet Å oppøve konsentrasjon og oppmerksomhet Å rydde dekke bord i forbindelse med måltid Å lage mat Å ta imot beskjeder Konflikthåndtering Regel-leker Å gjenfortelle og lytte til fortsettelsesbok Dramatisering/opptrenden Å spille terningspill Om mengde og mengdebegreper Om lese og skriveretning Å kjenne igjen og skrive eget navn Ta vare på egne ting Kle seg selv Side 13

14 PÅ TUR Vi bruker nærmiljøet. By og elv, Høgskolen og idrettsanlegg. Vi bruker Lille-elva i små grupper for å fiske. Her finnes også bever og ender, gamle sykler og annet skrot som folk har kastet i elven. Dette bruker vi i det pedagogiske arbeidet ved å synliggjøre hva som hører hjemme i naturen og hva som ikke hører hjemme der. I april /mai finner vi frem det store akvariet og ser utviklingen fra rumpetroll til frosk. Vi benytter lekeplasser, parker, bibliotek, rådhustrappa, mater ender ved Frisebrygga, plukker kastanjer i Storgata, bussturer til Skien og lignende. Ser på skaterne ved Kjølnesområdet og tar med oss det som dukker opp av opplevelser på veien. Hver høst leter vi etter pulverheksa i skogen, for å legge igjen en invitasjon til barnehagen. Istedenfor halloween, har vi pulverhekseforestilling. Side 14

15 F O R E L D R E R Å D For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet skal være med på å skape et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. Foreldrerådet består av 2 valgte foreldrerepresentanter. Disse vil fungere som kontaktpersoner mellom foreldre og barnehagen. Foreldrerepresentantene kan kalle inn til samarbeidsmøte. Foreldrerepresentantene er også valgt som medlemmer av samarbeidsutvalget (SU). SU består av eier, 2 personal representanter og 2 foreldrerepresentanter. SU er det organet som bl.a. godkjenner barnehagens årsplan. SU kan ved behov be styrer innkalle, ellers innkaller styrer til møte. Disse er i utvalget i år: Sekretær/referent og eiers representant: Lina Holt Personalets representant: Svein Børnes Foreldrerepresentant : Anniken Pettersen tlf: Foreldrerepresentant : Aina Tveit tlf: Her i Elverhøy studentbarnehage har vi også en komitè for juletrefest/ sosialt samvær Representant: Representant: Camilla Godal tlf: Side 15

16 F O R E L D R E S A M A R B E I D Foreldre skal oppleve Elverhøy studentbarnehage som et trygt sted å være og et godt pedagogisk tilbud til barna. Som foreldre kan du forvente personale som : Møter deg med raushet og respekt Er tilgjengelige og imøtekommende Gir informasjon og sikrer reell medvirkning Er fleksible og tar hensyn når du trenger det Åpner barnehagen for nettverksbygging mellom familier som f.eks utlån til barnas bursdagsfeiring. Ansatte som forstår din studenthverdag I Elverhøy barnehage forventer vi: Foreldre som bidrar til samarbeid Foreldre som søker informasjon Foreldre som gir utrykk for ønsker, ideer og behov. Side 16

17 V I K T I G E D A T O E R B A R N E H A G E Å R E T august Oppstart for gamle barn 11, august Oppstart for nye barn 15 august Planleggingsdag 18 september Foreldremiddag kl oktober Foreldremøte kl oktober Planleggingsdag 20 november Foreldremiddag 12 desember Luciafrokost med foreldre 24 desember 5, januar Juleferie barnehagen stengt 2. januar Planleggingsdag 20 februar Karneval 26 mars Foreldremiddag 1. april Barnehagen stenger kl april Påskeferie 13. mai 16. mai markering for barna 15. mai Planleggingsdag 11. juni Grillfest for foreldre og barn Planleggingsdag 6 juli 3. august Barnehagen stengt. Sommerfeire 3. august Oppstart gamle barn 10. august Oppstart nye barn Side 17

18 Barndommen bør ikke forseres, den kan ikke tas igjen, den skal få ta sin tid Ivar Frønes Side 18

19 N E T T V E R K S B Y G G I N G Mange av arrangementene i barnehagen er tilrettelagt av oss. Vi har bl.a. foreldremiddager, julefrokost, foreldrekaffe, foreldremøte og grillfest. Elverhøy studentbarnehage har tilbudt gratis bruk av barnehagen til nettverksbygging gjennom de siste 20 årene. Dette er tiltak som studentforeldre selv tar initiativ til. Hvert år er det ulik bruk av dette tilbudet. Vi håper på et godt samarbeid med dere, og ønsker alle studenter lykke til med studietiden i Porsgrunn. Samtidig vil vi ønske alle foreldre i ulike arbeidssituasjoner et fint år sammen med oss. Side 19

20 Elverhøy barnehage Tlf: Sitel : Følg oss på facebook Hjemmeside: Sitel.no

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer