Innledning. Hva er en barnehage? Lovverket. Private barnehagers landsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Hva er en barnehage? Lovverket. Private barnehagers landsforbund"

Transkript

1 Innledning Årsplanen er et viktig bindeledd mellom barnehage og foreldre. Årsplanen skal beskrive hva man vil oppnå og hva virksomheten skal inneholde i perioden. Den skal være et grunnlagsdokument for personalgruppen som team og som utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen. Den skal gi konkret og profesjonell informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere / foreldre av barnehagen, politikere, ansatte i kommunen, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Hva er en barnehage? En barnehage er en pedagogisk virksomhet som er underlagt Lov om barnehager. Det er gitt lovmessig ramme for å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter. I barnehagen skal barnet få prøve å videreutvikle det som er grunnlagt hjemme. Her blir perspektivene utvidet, barna kan få nye opplevelser og utvikle andre nære relasjoner. Barna kan da gjøre erfaringer som de ikke kan gjøre hjemme. Vi vektlegger barns behov for omsorg og trygghet. Barnehagen skal arbeide i nært samarbeid med foreldrene. Lovverket Barnehagens drift er regulert av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, samt vedtekter for Nærsnes Barnehage. Barnehagelovens formålsbestemmelse og rammeplanen gir retningslinjer for hvilke verdier og holdninger barnehagen skal formidle. I tilegg til de formelle lover i arbeidslivet må barnhagens ansatte legge frem politiattest før oppstart. Alle i personalgruppa har taushetsplikt i forhold til informasjon som vi får angående barn og foreldre i barnehagen. Private barnehagers landsforbund Private barnehagers landsforbund (PBL) er en organisasjon som jobber for private barnehagers rettigheter opp mot stat og kommune. Barnehagen har en tariffavtale med PBL-A som blant annet vil ivareta og fastsette lønns- og pensjons betingelser for de ansatte, samt tilby kurs og rådgivning.

2 Nærsnes Barnehage Nærsnes Barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage for 18 barn i alderen 1-6 år. Barnehagens adresse er: Nærsnes Barnehage Grendehuset 3478 Nærsnes Tlf: Mobil: Lokalene leies av Nærsnes Grendehus A/L. Barnehagen ble åpnet høsten 1991, og ligger i nærheten av både skog og sjø. Foreldregruppa For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene / foresatte i barnehagen. Høsten 2014 er det 13 foreldrepar i foreldrerådet. Barnehagen er eiet og drevet av foreldre / foresatte som har akseptert tilbud om plass for barnet / barna sine i barnehagen. Foreldrerådets formål er å drive barnehagen etter gjeldende lover og vedtekter. På årsmøtet velges samarbeidsutvalget, som består av: 2 representanter for eiere. 2 representanter for foreldre 2 representanter for personalet Foreldresamarbeid Den daglige kontakten vi har med foreldrene er utgangspunktet for vårt foreldresamarbeid. Videre vil vi ha foreldresamtaler hvor vi snakker om det enkelte barn. Det vil bli foreldresamtaler når foresatte eller barnehagen ønsker det, men minst en gang pr barnehage år. Nye foreldre starter høsten med en samtale. Personalet får viktig informasjon av foreldrene som vi er avhengig av for å kunne arbeide målrettet med hvert enkelt barn. Foreldrene vil få informasjon om barnets utvikling og trivsel. Både foreldre og styrer kan ta initiativ til foreldresamtaler. Årsmøte Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Saker som tas opp er blant annet årsmelding, årsregnskap, budsjett, vedtektsendringer, innmeldte saker og valg av representanter til eierstyret.

3 Personalgruppa Elisabeth Larsen: Styrer 100 % Refija Dzaja: Assistent 100 % Beate Bøhmer: Assistent 100 % Grethe B Fredriksen: Vikar Personalet arbeider i vaktsystem innen åpningstiden som er fra kl: til kl: Alle i personalgruppa har jobbet i Nærsnes barnehage over 10 år Barnehagens kjernetid er mellom og Det er viktig å være i barnehagen i kjernetiden, da vi skal rekke gymsal, eventyrstund og turer. Personalet må ha beskjed hvis barnet ikke kommer eller kommer etter kl: Personalsamarbeid Personalet har møter på kveldstid.. Her planlegges videre arbeid og evaluering av det vi har gjort. Hele personalet er pålagt å møte på alle møtene, dette er viktig for å kunne ta ansvar og vise initiativ ut fra de forutsetningene som er til stede hos hver enkelt av oss. Barnegruppa Barnehageåret 2014 /2015 vil barnegruppa bestå av 15 barn. Det er 10 gutter og 5 jenter. Planer / Rytmer / Grupper Dagsrytmen for barn over 3 år. De under 3 år styrer rytmen for dagen selv. 07:00 Barnehagen åpner 07:00 08:25 Frilek 08:25 Går på badet 08:30 Frokost (alle ved bordet) 09:00 12:00 Lek/aktiviteter ute eller inne 12:00 12:30 Samling / vasker hender 12:30 13:00 Lunsj 13:00 13:30 Går på badet 13:00 15:30 Lek/aktiviteter ute eller inne Frukt 16:50 Siste frist for henting av barn 17:00 Barnehagen stenger.

4 1 3 års alderen. I arbeid med barn i 1-3 års alderen går store deler av dagen med til daglige gjøremål som måltider, soving, bleieskift, do/pottetrening og av -og påkledning. Vi legger vekt på at de læringssituasjoner skal oppleves som innholdsrike for barna. Det er viktig å bruke god tid og gi barna ro i de ulike situasjonene. MÅLTIDER: De minste spiser oftere og vi bruker gjerne lang tid på måltidene, og ønsker å få til ro og hygge ved bordet. Her er det gode muligheter for språktrening og kommunikasjon. SOVING: Sovingen blir en trygg og god rutine for barna. De som sover i vogn er kjent med den hjemmefra, og de som sover på madrass har et fast sted de ligger på. På rommet med madrassene er en voksen sammen med barna til de har sovnet. BLEIESKIFT: Ved bleieskift, do/pottetrening har vi gode muligheter for å gi det enkelte barnet bekreftelse og oppmerksomhet. Vi ønsker at stellerommet skal være en arena for språktrening, der vi kan bruke språket aktivt og snakke om det vi gjør sammen med barnet. AV- OG PÅKLEDNING: Av- og påkledning gir også muligheter til kommunikasjon og begrepsinnlæring. Vi ønsker at dette skal være en rolig aktivitet hvor vi har god tid til hvert enkelt barn. LEK: I leken trenger 1-3 åringene mye plass til å utfolde seg på. I leken sitter vi voksne mye på gulvet for å være i barnets høyde. På den måten er vi tilgjengelige for å gi bekreftelse og kos, noen vil gjerne ha et fang å sitte på. De små barna trenger mye oppmerksomhet og nærhet. Det er viktig at vi voksne er bevisste på hva vi sier og viser det samme med kroppsspråket vårt. Barna blir ivrige i leken og vil ha de samme lekene, da er det viktig at vi er der for å hjelpe, gi alternativer og gi innspill til videre lek. Vi legger stor vekt på leken da 1-3 åringene i stor grad tilegner seg ny kunnskap på denne måten. De lærer seg hvordan de skal være sammen med andre, vente på tur, oppnå kontakt/vennskap med andre, dele med andre og hjelpe hverandre. PLANLAGTE PEDAGOGISKE AKTIVITETER: Vi har også aktiviteter som er planlagte og pedagogiske. Eksempler på dette er: samlings- og musikkstund, bevegelseslek lesestund og legge puslespill bord aktiviteter: eks. maling, tegning, plastelina, perling, baking turer i nærmiljøet De planlagte og pedagogiske aktivitetene blir det mer av ettersom de blir større. Vi er en søskenavdeling, så vi er mye sammen alle sammen

5 Grupper: Eventyrstund: De over 3 år. En voksen og tre barn reiser med bil eller buss til biblioteket på Slemmestad. Resten av gruppen har lesestund i barnehagen. Gym: Barn født 2009 og 2010 rullerer i grupper og går i gymsalen på Nærsnes skole, mens resten er i/ utenfor barnehagen og har gym/ fysisk aktivitet. Språkgruppe: Forståelig språk; en viktig del av barnets kompetanse. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) er et viktig redskap for å kartlegge barnets språklige utvikling. Vi bruker TRAS på barn over 3 år, de under 3 år bruker vi faste billedbøker m/ notater om fremgang. Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i barnets utvikling. Skolegruppe Ferdigheter vi skal jobbe med: kle på og av seg i garderoben holde orden på plassen sin vente på tur lytte til andre øve på at ikke alltid jeg er i fokus, og at det er mange å dele med øve på å greie seg på do selv knyte skolisser finne løsninger, samarbeide, oppleve samhold og selvstendighet Kjenne igjen tall, bokstaver, farger og former Hvordan vi snakker til hverandre og er mot hverandre Hva gjør vi voksne for å få dette til: lage egen gruppe med bare skolegruppa jobbe med å vente på tur, rekke opp hånda gi aldersgruppen større ansvar tilby høytlesning snakke om bokstaver i navnet sitt snakke om tall og bruke terninger snakke og lese om former snakke om farger turer kun for skolegruppa skuespill / dramatisere

6 rim, regler, vitser, gåter og bøker være med på å handle frukt og grønnsaker på nærbutikken dekke bord og rydde rollespill For de barna som bare har 1 år igjen i barnehagen er det viktig å øve på selvstendighet, da voksenbemanningen er mindre på skolen. Å arbeide med barn i smågrupper er en arbeidsmåte som gjør det enklere å gi hvert barn mer oppmerksomhet. Det gir også mer ro under disse aktivitetene. Overgangen til skolen Barnehagen samarbeider med skolene som barna skal begynne på. I Røyken kommune er det utarbeidet felles retningslinjer for overgang fra barnehage til skolen. I rammeplanen står det at vi skal legge til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Bursdagssamling Barnet har med fruktfat, grønnsaker m/dip, kake, is eller annet. Vi heiser flagget, lager tegnehefte, barnet får krone, vi synger og har en bursdagssamling. Målsetting for arbeid med barn Vi vil at hvert barn skal trives og ha det bra i barnehagen, da trivsel og trygghet er grunnleggende for best mulig læring og utvikling. Vi vil jobbe for at hvert enkelt barn skal få tro på seg selv, vise at ``jeg kan``. Samtidig vil vi legge vekt på at det er viktig å vise omsorg for hverandre. Selvstendighetstrening Vi tar utgangspunkt i det enkelte barns utviklingstrinn og alder. Målet er at barna skal bli motiverte til å mestre ting selv. Vi bruker de daglige situasjonene som gjentar seg hver dag og som er nært og konkret.

7 De sju fagområdene Alle barnehager skal gi barna et variert innhold, som gir en god overgang fra hjemmet til barnehagen, fremmer en allsidig utvikling og forbereder barna for videre læring. For å sikre et allsidig innhold i barnehagen, forutsetter rammeplanen at alle barn skal få del i innhold fra alle fem fagområder hvert år. I rammeplanen er denne delen av barnehagens innhold delt inn i sju fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst Dette handler om tilegnelsen av det muntlige språket, det å utvikle et rikt og variert språk og bli kjent med ord, uttrykk og symboler. ha samlingsstund: hele gruppa samlet eller delt i små grupper lære spill sette ord på matsorter, klær og leker dramatisere eventyr ha en positiv ordbruk i barnehagen oppmuntre til lyd, lek med rim og regler gi barna tid og mulighet til å fortelle selv lære barna å bli glad i bøker og bli lest for bruk biblioteket aktivt sang og sangleker bli glad i eventyr bruke språket ved konfliktløsning bruke språket til å skape selvtillit, f.eks ved å tørre å si noe høyt La barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, leke skrive eller å diktere tekst. Kropp, bevegelse og helse Dette læringsområdet omfatter grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskaper og holdninger som barn tilegner seg gjennom sanseinntrykk og bevegelser ved bruk av kroppen. Gjennom lek utvikler barn motoriske ferdigheter, god kroppsbeherskelse og god helse. være mye ute på tur og gå i naturen bruke skogen/naturen og gymgruppe til å løpe, klatre, rulle, hoppe, danse, krabbe, balansere og sykle bruke naturen som hinderløype utvikle fin - og grovmotoriske ferdigheter ute og inne (krabbe i skråninger) lære å kle seg etter været bruke årstidene til variert utfoldelse passe på at barnehagen har gode rutiner for renhold og hygiene lære barn å sette grenser for egen kropp (uønsket berøring) sove / hvile / lesestund skape gode matvaner vaske hender før mat og etter do besøk ta vare på barnas helse og sikkerhet og kunne førstehjelp

8 Kunst, kultur og kreativitet Dette faget omhandler musikk, bevegelser, kunst, forming og drama. Området omfatter alt som kan sanses og som gir barn sterke inntrykksmessige opplevelser. bruke mye sang, rytmeinstrumenter, dans og musikk lære vers, rim og regler tegne, male og forme med ulike materialer forme plastlina perle vise fram det som blir laget og dekorere vegger, lage kunstutstilling besøke Nærsnes kirke, Slemmestad Geologisenter og Cementmuseum dramatisere og lære å stå fram Natur, miljø og teknikk Dette handler om å lære barn å bli kjent med planter, dyr, årstider, vær og forståelse for samspillet mellom mennesket og naturen, Det handler om natur og miljøvern. være mye ute i allslags vær bruke skogen ved barnehagen bruke sjøen/stranda ved barnehagen være miljøbevisste og rydde etter seg ute og inne i barnehagen ruskendag: ved parkeringsplassen, gangveien og i skogen gå til returstasjonen med resirkulerbar søppel nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. gi tid til gode opplevelser og undring vi har egen kjøkkenhage, så barna får innsikt i økologisk dyrking av grønnsaker, frukt og urter følge årstidene i naturen Etikk, religion og filosofi Vi skal utvikle barnas identitet og kulturelle tilhørighet gjennom samspill med mennesker i nærmiljøet. Barna skal lære å utvikle toleranse og respekt for andre. Barna skal bli kjent i nærmiljøet sitt. Barna skal bli kjent med kristne høytider lære folkeskikk og sosiale regler i barnehagen gripe fatt i ting som skjer daglig, samtale med barna om hva de opplever som rett og galt vise medfølelse og utvikle vennskap med andre barn og voksne gå turer og bli kjent i nærområdet ved sjøen og i skogen være med på krybbevandring i kirken lære litt om høytidene jul og påske, ved at vi leser, synger og gjør formingsaktiviteter knyttet til høytidene. møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og samtaler

9 Nærmiljø og samfunn Dette handler om å lære barn å bli kjent med planter, dyr, årstider, vær og forståelse for samspillet mellom mennesket og naturen, Det handler om natur og miljøvern. være mye ute i allslags vær bruke skogen ved barnehagen bruke sjøen / stranda ved barnehagen besøke butikk, bibliotek o.l. gårdsbesøk være miljøbevisste og rydde etter seg ute og inne i barnehagen økologisk dyrking av grønnsaker Antall, rom og form være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter resonnere og under seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. bruke bøker, spill og klosser. I barnehagen skal barna ha nok tid til lek. De skal ha plass og utstyr, og de skal ha muligheten til å leke uforstyrret. De voksne er støttespillere som kan hjelpe barn med å finne lekekamerater og legge til rette for at leken blomstrer. Barnet Barnet skal få oppleve: å bli møtt der det er. mestre og lære gjennom varierte opplevelser og inntrykk. medinnflytelse. å bidra til et fellesskap. ÆRLIGHET GLEDE RESPEKT TRYGGHET ANERKJENNELSE

10 Ferie og planleggingsdager Disse dagene er barnehagen stengt: Planleggingsdager: kurs dag, dato kommer senere 02. januar mai 2014? Juleferie: f.o.m t.o.m Påskeferie: f.o.m t.o.m Sommerferie: f.o.m t.o.m Nytt barnehageår: Planleggingsdager: 03. august august 2015 Første dag etter sommerferien blir onsdag 05. august 2015.

11 ÅRSPLAN 2014 / 2015 NÆRSNES BARNEHAGE

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011

Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011 Årsplan 2011 Frogner barnehage Godkjent av SU 17.januar 2011 FORORD Denne årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Frogner barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord

ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord Forord Barnehagen er gjennom Lov om barnehager med forskrifter, pålagt å utarbeide en årsplan. Den skal legges fram for barnehagens samarbeidsutvalg, og gir dermed foreldrene innflytelse på utformingen

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer