ÅRSPLAN HAUGELIA BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015 HAUGELIA BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN HAUGELIA BARNEHAGE Haugelia barnehage 6082 GURSKEN Telefon Mobil avdelinga: 1

2 4. August. PLANLEGGINSDAG BARNEHAGERUTE AUGUST NYTT BARNEHAGE ÅR. VELKOMEN 7. Oktober. Interkommunal planleggingsdag 2. Januar. Planleggingsdag eigen barnehage 13. Mars. Planleggingsdag eigen barnehage 15. Mai. Planleggingsdag eigen barnehage Disse dagane er barnehagen STENGT 2

3 PRESENTASJON AV PERSONALET I HAUGELIA BARNEHAGE STYRER: Ellinor Opsahl Moldskred 100 % Mob PEDAGOGISK LEDERE Merete Kirkholm 100 % Mob May Britt Mork 80% Mob Fagarbeider Anna Iwaniec 100% Assistent Jannike Breivik 100 % Mob Barnegruppa 2014/2015 Håkon Sætre Patrick Prozenko Vik, Martyna Giza Trym Lødøen Olga Cichencka Arthur Sandvik Cassandra Hauge Vik Catharina Prozenko Vik Julia Antoniak Emma Vik Prozenko Georgia Nurciu Olav Vik Nyland Nathaniel Nymoen Hauge Sewerin Chichenka Emilie Wickstrøm Hauge Emil Siemianis Disse starter januar 2015 Cornelia Hauge Vike Markus Nykrem Vaagen Maiell Moltu Helgås HAUGELIA BARNEHAGE TLF Mob

4 ÅRSPLAN FOR HAUGELIA BARNEHAGE. FØREORD. Lov om barnehagar regulerer all drift av barnehagar. Rammeplanen er forskrift til barnehagelova og stiller krav til innholdet i barnehagetilbodet. Årsplanen bygger på barnehagelova og rammeplanen, og er barnehagen sin eigen overordna plan for barnehageåret 2014/2015. Årsplanen skal fyrst og fremst vere eit arbeidsreiskap for personalet, men skal samtidig gi eit bilete på kva slags tilbod vi kan gi barn og foreldre som brukarar av barnehagen, og kva slags verdiar som ligg til grunn for arbeidet vårt. Vi ynskjer å gi eit kvalitativt godt barnehagetilbod der barn og foreldre står i sentrum for arbeidet vårt. Vi ynskjer at alle skal bli møtt med respekt og tolleranse. Vi arbeider aktivt for å ha eit personale med godt humør, stå på vilje og som trivast i jobben sin. Vi legger derfor vekt på arbeid med arbeidsmiljøet. Vi er overbevist om at eit godt arbeidsmiljø vil vere med på å heve kvaliteten på barnehagetilbodet. Foreldra har sjølv ansvar for egne barn når dei kjem inn i barnehagen ved henting og bringing. Ansvaret ligg hos foreldra helt til dei forlet barnehagen. 4

5 HAUGELIA BARNEHAGE. Haugelia barnehage er ein kommunal barnehage der Sande kommune er eigar og drivar. Barnehagen er godkjent for 24 plassar, for born i alderen 0-5 år. Dette barnehageåret har vi full dekning med 24 plasser. Det er 19 barn i barnehagen. Haugelia barnehage ligg i Haugelia byggjefelt i Haugsbygda, Gursken. Vi er nære fjell og fjøre og bruker desse så ofte som vi kan i form av turar. Barnehagen er open frå måndag til fredag. Alle barna skal vere henta innen kl Ved for sein henting må foreldra betale. Taksten er 109 kr for på begynt halv time. OVERORDNA MÅL: Haugelia barnehage skal vere ein brukartilpassa barnehage med barnet i sentrum Barna ved Haugelia barnehage skal bli gitt gode lærings- og utviklingsmoglegheiter Gi foreldra innblikk i og moglegheiter til å påverke barna sin barnehagedag ved å vere aktiv i forslag til tema og arbeid i årsplanen. Vi ynskjer at den einskilde i personalgruppa skal vere i stand til å endre seg i tråd med utviklinga. 5

6 5 -årsklubb: På 5-årsklubb vil vi arbeide med skulerelaterte oppgåver(spesielt med tanke på språk/bokstaver, rytme, omgrep, form/tall) Sosialisering Konsentrasjon Vi har valgt klubb ein gong i veka. Det blir eiga avsluttning for 5 årsklubben her i barnehagen. På klubben bruker vi eit opplegg som heiter TRAMPOLINE. Trampoline vi gi barna ein felles kunnskapsmessig plattorm innan ulike temaer dei vil møte i skulen. Det er lagt opp til mykje parktiske oppgåver. Mye leik og moro, og arbeismetoded som tek hensyn til at barna fortsatt gjeng i barnehagen og er på ulike ståstader i utviklinga. Rutiner for overgong barnehage- skule. Sande kommune har laga ein plan for overgong frå barnehage til skule. I praksis inneber det blant anna ei samarbeid med Gursken oppvekstsenter der læraren deira kjem på besøk til barnehagen i forkant av førskuledagane Viktig datoar: Søknad om ekstra ressursar (spes.ped timar/assistentressurs) må vere sendt til skulen. Samarbeid mellom barnehage/foreldre/skule der barnehagen syter for oppmelding til PPT. 6

7 7 DIVERSE INFORMASJON Kle: 2-3 klesskift. Kle etter årstid. På vinter er det viktig med ull/fleecejakke og bukse, tjukke sokkar, hue, votter (gjerne vasstette), vinterdress og regnkle.alle kle må vere romslege og store nok. Regnkle og støvlar skal vere utan hol. Strikk skal vere på alle ytterkle til å ha under sko. Om sommaren er solbriller og caps godt å ha. Dere som foreldre har ansvar for å sjekke at borna har det dei treng dagleg. VIKTIG HUSK Å MERKE ALLE KLE SOM BARNA HAR MED TIL BARNEHAGEN KREMER/BLEIER. Stellekrem og solkrem må kvar enkelt av dere ha med til barnehagen, likeså egne bleier. Personalet heng opp lapper når barna treng nye bleier, kremer og kleskift etc. BURSDAGSFEIRING. Bursdagsbarnet får bilde av seg i bursdagssola på avdelinga. Kl feirer vi bursdagen med fruktfat med diverse frukter, smoothi. synger bursdagssang, får krone og har på seg bursdagkappa. Vi sender også opp raketter. Frukost. Skal borna ete frukost i barnehagen, må dei ha med mat. Drikke får dei i barnehagen. Frukosten slutter kl Borna som kjem tidlig, og som har ete heime, kan gjerne ha med seg matboks då det kan verte lenge til lunsj kl OPPMØTETID. Barnehagen er open fra vi vil ha beskjed om born kjem seinere enn kl Gi beskjed når du veit at barnet skal ha fri/ferie. Vi ynskjer også beskjed når barnet blir heime på grunn av sjukdom. Send gjerne en SMS på mobilen vår.. Mobilnr er Ynskjer er at alle barn er kommet til bhg før kl NÅR ANDRE HENTER: Vi sender borna heim berre til dei som dere har gitt barnehagen namnet på. Er det andre som skal hente må vi få beskjed om dette. LEIKER HEIMANIFRÅ. Borna skal ikkje ha med seg leiker heimanifrå. Kosedyr/kosepledd er tillatt.

8 VISJON Felles visjon for barnehagane i Sande kommune. Barnehagane i Sande kommune vil i samarbeid med heimen gi borna ein trygg start på den livslange læringa i utdanningssystemet. Vi vil gi dei erfaringar og opplevingar som fører til ei positiv tilknyting til nærmiljøet, og gjere dei i stand til å ta vare på seg sjølve og kvarandre Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) 2014/2015 Foreldra i Haugelia barnehage har valt: Leder: Vara Arbeidsgruppe for foreldrerådet velges av FAU. Samarbeidsutvalet (SU) For personalet: For foreldra: For kommunen: Roger Paul Hauge, Vara : Camilla Auflem Vik Einingsleiar har møte-uttalerett men ikkje stemmerett. Barnehagen skal formidle grunnleggjande verdiar som Felleskap, omsorg og medansvar og representere eit Miljø som byggjer opp om respekt for menneskeverd og retten til å vere ulike (Rammeplanen) I Haugelia barnehage vil vi sjå kvart enkelt barn og møte det med respekt og omsorg. Vi vil det beste for barnet i nært samarbeid med heimen. Vi ønsker at barna skal opparbeide respekt og toleranse for ulikheter blant 8

9 Foreldresamarbeid. Foreldra og personalet i barnehagen har eit felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglege samarbeidet mellom heim og barnehage skal bygge på gjensidig openheit og tillit. Vi vil så langt som råd er møte alle foreldre og barn i garderoben ved bringing og henting av barnet. Her får foreldra mogleghet til å gi viktig informasjon som gjelder barnet til barnehagen. Personalet vil også møte foreldra og overbringe korleis dagen har vært for barnet. Hender det er situasjoner som oppstår slik personalet har begrenset mogleghet til å møte alle i bringing og hente situasjonen. Vi ber derfor foreldra ha forsåing for dette. Kom oss i møte. I løpet av barnehageåret vil det bli gjennomført 2 foreldresamtaler. Ein obligatorisk samtale om høsten og ein frivillig på våren. Dei barna som tek til på skulen høst 2015, for desse blir det ein obligatorisk samtale med ped. leder på våren. 9

10 TEMA: KOMMUNIKKASJON, SPRÅK OG TEKST. Vi vil benytte opplegget snakkepakken som medtodisk verk. Tema arbeid barnehageåret 2014/2015. Språk og språkstimulering. I rammeplanen for barnehagen står følgjande angåande kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagen skal bidra til at barna: Lyttar, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og vaksne. Vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd Bruke språket for å uttrykkje kjensler, ønske og erfaringar til å løyse konfliktar og til å skape positive relasjonar i leik og anna samvær. Får eit positivt forhold til tekst og bilete som kjelde til estetiske opplevingar og kunnskapar, samtalar og som inspirasjon til fabulering og nyskapning. Vi vil også bruke eventyr i forbindelse til temaet for 2014/2015. Kvar månad vil vi ta føre oss eit nytt eventyr. ( sjå månadene) Snakkepakken gir god anledning til å hjelpe barna mot ein rikare og meir nyansert setningsoppbygging med fleire typar ord som substantiver, verb, preposisjoner, adverb, adjektiv, pronomener, artikler og tallord. 10

11 11

12 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Gjennom arbeidet med språk og språkstimulering, skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggjande spørsmål er vesentlige ved at dei får høve og til undring tenking, samtaler og forteljingar tileignar seg grunnleggjande samfunnsnormer og verdiar utviklar toleranse og interesse for kvarandre og respekt for bakgrunnen til kvarandre, uavhengig av den kulturelle og religiøse eller livssynsmessige tilhøyrsla får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar, og tradisjonar knytte til høgtider DEI 7 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Fagområdet skal bidra til at borna verte kjende med nærmiljøet sitt. Vi ynskjer at borna skal få kjærleik til naturen, forståing for samspelet mellom mennesket og naturen Vi ynskjer at borna skal få rike og gode opplevingar ved å ferdes ute i naturen. Bli kjent med planter og dyr og sjå samspelet i naturen. Vi vil bruke nærmiljøet for at barna skal kunne observere, undre seg, eksprimentere og beskrive og samtale om fenomen i den fysiske verda som vi er en del av. Barna skal lære om dyr, fiskar, fuglar, insekt og planter. TAL, ROM OG FORM Barn er tidleg opptekne av tal og teljing, dei utforskar rom og form, argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Personalet i barnehagen har ansvar for å vere lyttande og merksame i forhold til matematikken barnet uttrykker, samt støtte den matematiske utviklinga til barnet.. 12

13 KROPP, RØRSLE OG HELSE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i Gjensidig samhandling med barn og vaksne. Vidareutviklar omgrepsforståinga og Bruker eit variert ordforråd Bruker språket for å uttrykke kjensler, Ønske og erfaringar, til å løyse konfliktar Og til å skape positive relasjonar i leik og anna samvær. Får eit positivt forhold til tekst og bilete som er kjelde til estetiske opplevingar og Kunnskapar, samtalar og som er inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lyttar til lydar og rytme i språket og blir fortrulege med symbol somtal og bokstaver Blir kjende med bøker, songar, bilete, media o.a. Barnehagen skal bidra til at barna: Får ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring Skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsler og utfordringar Vidareutviklar kroppskontrollen, grovmotorikken, Finmotorikken, rytmen og den motoriske kjensleevna Får gode erfaringar med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utvikler glede over å bruke naturen til utforsking og kroppslege Utfordringar og får forståing av korleis ein bruker og samtidig tek vare på miljøet og naturen Utviklar forståing og respekt for sin eigen og andre sin kropp og For at alle er forskjellige Får kunnskap om menneskekroppen og forståing for kor viktig der er med gode vanar og eit sunt kosthald 13

14 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Vi ønsker at barna skal få mulighet til å uttrykke seg kreativt utifrå det som vi observerer og opplever ute i naturen og nærmiljøet. Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede. Vi ynskjer å gi barna kunnskaper om kva slags kultur det er i Haugsbygda. La barna få utrykke seg kunstnerisk ved å benytte naturmateriale i formingsaktiviteter. Barna skal få male det dei opplever ved turer og andre aktiviteter. Barna skal lære å lyte, observere og uttrykkje seg gjennom allsidige møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Barnehagen skal bidra til at barna utviklar elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og for for å kunne uttrykkje seg estetisk i visuelt språk, musikk, song, dans og drama NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnhagen ønsker at barna skal få påverke det indre livet i barnehagen. Dette vil være det første steget for å få innsikt i og erfaring med å delta ei eit demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til At det blir teke like mykje omsyn til gutar og jenter Å utvikle forståing for ulike tradisjonar og levesett. Gi barna meiningsfylte møte med personar, arbeidsplassar og sørgje for at barna får bearbeid og utdjupe opplevingane som dei opplevar 14

15 FØRSKULEKLUBB Alle borna som er født i år 2009, skal ha klubb. Her blir det lagt vekt på ulike skulerelaterte oppgaver. Vi avlsuttar klubben med ein avsluttningsfest i bhg for desse borna. ADVENTSTUND I advenstida har vi adventstund kvar dag hvor vi vil tenne lys i adventstaken, synge julesongar og snakke om kvifor vi feirer jul. vi har også julefrukost hvor foreldrene blir invitert AKTIVITETER GJENNOM ÅRET BARNAS BURSDAG Vi har valgt å sette barnet i fokus denne dagen ved å henge opp flagg, lage krune, synge for barnet og servere enkle sunne matretter, eks fruktfat 17. MAI FEIRING Vi lager flagg i lag med borna. Vi samtaler om flagget, kongehuset og kvifor vi feirer 17. mai. Lager 17 mai kake og har pølser med brød til mat denne dagen BRANNVERN Temaet brannvern vil bli arbeidet med 2 gonger i året. Ein gong om høsten og ein gong på våren Det vil då bli gjennomført varsla brannøving 15

16 HAUSTFEST I forbindelse med FN dagen har vi ein tradisjon der vi arbeider etter FORUT sitt opplegg. Dette skal vi avslutte med ein fest der foreldra blir invitert. Her vil borna underhalde og det blir anledning til å få kjøpt mat og diverse produkter knytt til aksjonen. SOMMERFEST Dette vil bli arrangert etter at barnehagen er stengt for dagen. Foreldreutvalget har ansvar for å gjennomføre sommararfest. Barn og personalet vil underholde med sang. KARNEVAL I forbindelse med fasten har vi karneval. Barna får kle seg ut. vi har leiker og slår katta ut av sekken. NISSEFEST. Vi har nissefest med grøt og eventuelt besøk av nissen. Dette blir for barna og dei tilsette på dagtid. Vi vil arrangere nissefest og julebord same dagen. 16

17 Samarbeid barnehage/skule/heim I Sande kommune har vi ein felles plan i høve overgang skule/barnehage. Denne planen er styrer forplikta til å fylgje opp. Eit godt samarbeid mellom barnehage og skule er viktig for at barnet skal få ein god start på skuleløpet sitt. Gursken skule har førskuledagar i mai det året barna skal byrje på skule. Barnehagen må innhente løyve frå foreldra for å gi informasjon/opplysningar om barnet til skulen. Løyve skal innhentast før 1. november I løpet av mai/juni 2015 har barnehagen og skule eit samarbeidsmøte i høve førskulebarna. 17

18 PALS I BARNEHAGEN. Pals er eit kompetanseutviklings program om utvikling, tilpassing og sosialkompetanse. På månadsplanen vil det stå hvilke fokusområde som gjeld kvar månad Sammenheng mellom språk, atferd og sosial kompetanse. Sammenhenger mellom språk, sosial kompetanse og læring blir påpekt i fleire offentlige dokument. I St. meld 16 ( blir det sagt at >Ved hjelp av språk lærer barnet å forstå seg sjølv og omverden. Språkutvikling er derfor noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv, og er avgjørande for barnets vidare utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt (s 23). Det blir slått fast at god språkutvikling i tida før skulestart er av stor betydning for seinere læring, og har betydning for utvikling av barnas sosiale kompetanse (s 67). I St. meld 41 (2008) blir det understreka at < Barn som utvikler god sosial kompetanse i barnehagen, har eit godt grunnlag for vidare læring og utvikling i skulen>. (s65). I Rammeplanen for barnehage (2006) sies det at Det språklige fundamentet som legges i småbarnsalder er av vesentlig betydning for barns sosiale mestring, og for deira seinare læring i skulen. (s70). Etter 2 år som pilotbarnehage innafor PALS har vi valgt å forsette arbeidet da vi har gode erfaringer med dette. Vi vil få oppfølging i det videre arbeidet. Vi vil ha et nytt fokusområde kvar månad heile barnehageåret. 18

19 DANNING: Ein sosialiseringsprosess som fører til at man forstår, behersker og kan delta i den vanlige, oppvurderte kulturformer. Dette innebær både tenkemåter, handlingspotensiale og kunnskaper innenfor eit variert felt. IKT. I rammeplanen står det at barn bør få oppleve at digitalt verktøy kan vere ei kjelde til leik, kommunikasjon og kunnskapshenting. Barnehagen har hausten 2012 fått kjøpt inn ny bærbar datamaskin som vi vil benytte ilag med barna. I tillegg har vi eit digitalt kavera som barna skal få bruke (ta bilde, legge inn på datamskinen, leite dei fram og skrive ut). dette vil være god dokumentasjon, kommunikasjon og innføring av kunskaper knytt opp mot ikt. Vi vil også benytte kopimaskin/skanner til ulik aktiviteter og lær korleis dette fungerer. FILOSOFERING: Rammeplanen seier og at arbeidsformene i barnehagen må støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna. personalet må lytte til barna når dei undrar og søkjer kunnskap. Barn har eit stort behov for å reflektere over og uttrykke sine tankar. Dei er kompetente barn som fortener å verte lytta til. I filosofering med barna må dei få oppleve at deira tankar er interessante og verdifulle. Dei skal få oppleve at det å ville vite noko er positivt og verte motivert til å søke ny kunnskap og undre seg over korleis ting heng saman. Å utvikle evna til refleksjon er ein viktig eigenskap å inneha i dagens samfunn. For å få til dette er det viktig at alle vaksne og barn respekterer og tolererer kvarandre. FLERKULTURELL BARNEHAGE: Norge er i dag eit multireligiøst og fleirkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere mangfaldet som er representert i barnegruppa, samtidig som han skal ta med seg verdiar frå kristen og humanistisk arv og tradisjon. Det etiske rettleiinga barnehagen gir barna, må ta omsyn til føresetnadane til det enkelte barnet og den kulturelle og religiøse eller verimesssige tilknytinga til den enkelte heimen. I Haugelia barnehage vil vi i 2014/2015 ha barn frå Polen,,Romania og Russland. I starten av barnehageåret kan det vere utfordrande med tanke på språk, men barna leikar fint saman og tegn til tale er eit hjelpemiddel som tas i bruk. 19

20 DOKUMENTASJON. Pedagogisk dokumentasjon kan defineres som det å synliggjere og leggje sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den. Dokumentasjon skal lede fram mot nye perspektiver, kritiske refleksjoner og spørsmål rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhald. Personalet vil dokumentere arbeidet som blir utført gjennom bilder og plansjer, dagen i dag skrivet som henger i garderoben, månadsbrev og månadsplan. Videre dokumenteras alt arbeid i henhold til helse, miljø og sikkerheit. Barnehagen dokumentere alt dette arbeid i det daglege og i vernerunder som skal gjennomføres til faste tidspunkt i året. Leik. Leiken har ein sentral plass i barnehagen Leiken har egenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Vi vil legge til rette for at alle får delta i leik og få vennar, og at barna opplever barnehagen som meiningsfull. Det er det viktigaste grunnlaget for trivsel i barnehagen Uteleik og uteaktivitet er ein viktig del av barnekulturen som ein må ta vare på, uavhengig av geografiske og klimatriske forhold. Barna bør få impulsar og inspirasjon til leiken gjennom opplevingar i nærmiljøet. Det er i leik at grunnlaget for samspell, læring og sosial kompetanse vert lagt Vi legg opp til leikegrupper og vil dele barngruppa for forskjellige aktiviteter. 20

21 LIKESTILLING OG GRUNNLEGGANDE VERDIAR Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal byggje sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom dei to kjønna. Gutter og jenter skal ha like moglegheiter til å bli sett og høyrd, og oppmuntrast til å delta i felleskap i alle aktivitetar i barnehagen. Personalet må reflektere over sine eigne holdningar til samfunnets foreventningar til gutter og jenter, Barnehagen skal fomidle grunnleggande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar og representere eit miljø som byggjar opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Mennesklig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdiar som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, leik og læring i barnehagen 21

22 August TEMA --- TILVENNING. EVENTYRET DEN LILLE SKILLEPADDE BABYEN Det er nye barn i barnehagen denne måneden. Det å starte i barnehagen er ein stor overgong for både barn og foreldre. Personalet har ansvar for at overgangssituasjonen blir så god som mogleg. personalet skal gi foreldra støtte og informasjon Personalet skal møte barnet og foreldra i garderoben, så langt som det let seg gjere. Personalet skal gi tilbakemelding til foreldra om korleis barnet har hatt det i barnehagen. Denne månaden vil vi bruke til tilvenning, det å bli kjent med både kvarandre og barnehagen. Vi legg vekt på kvardagsaktivitetar som samlingstund, stellesituasjoner, måltid, leik inne og ute. Vi vil plukke rips og høste potetene som vi satte i vår. Pals: Helse GOD MORGEN når vi kjem i barnehagen 22

23 SEPTEMBER TEMA: HAUST og EVENTYR Eventyret Rødhette og ulven.. Vi benytter snakkepakken som medtodisk verk Brannvernveke med Eldar og Vanja. Fortsetter innhøsting av potetene som vi satte i mai. Observasjoner av alle barn til bruk i foreldresamtalane FORELDREMØTE (sjå månadsplan) 5 årsklubben starter opp. Merete har ansvar for klubben. I år er det 3 barn på klubb Pals: Vere ein god ven 23

24 OKTOBER TEMA: Årstida Høst og Eventyret Gullhår. FORUT- Forutfest for innbydne med salg av diverse mat til inntekt for forut. TEMASAMLING FORUT. I høst vil være med på ei reise til Nepal hvor vi møter barn i hovedstaden Katmandu.. Det handler mye om kvardagen og korleis barna der lever. Starter opp med foreldresamtalar. FORUTFEST i veke 43. Sjå månadsplan for oktober om tidspunkt for dag og tid. PALS: 24

25 November Tema. Språk og språkstimulering. Snakkepakken Eventyret: MUSA SOM FEKK EI NØTT I HOVUD. Vi startar forbredelsane til advent Baker pepperkake hjerter Farsdags kort I veke 47 vil vi starte med juleførebuing og juleverkstad Fortsetter med foreldresamtalar. PALS: BRUK AV INNESTEMME 25

26 26

27 NB! HUSK Å LEVERE INN SKJEMAET FOR JULEDAGANE 27

28 ROMJULA 2014 Kjære foreldre. Jula nærmer seg med stormskritt, og vi i barnehagen ynskjer å organisere dagane i romjula på en best mogleg måte både for små og store. Vi ber om at dere setter opp tidspunkt for når barnet blir levert og hentet, slik at vi kan justere åpningstidane etter behovog personalet kan få moglegheit til å avspassere opparbeidet avspassering. Skulle det i ettertid bli endringer i forhold til levering og henting, må dere huske å informere personalet om dette i god tid. Vennligst fyll ut skjemaet og levere det til barnehagen innen 16. desember DAG HAR FRI LEVERT KL HENTET KL Mandag Tirsdag Barnets navn. Dato/stad Underskrift føresette 28

29 DESEMBER TEMA: Julebodskapen. Og Eventyret Peppekakemannen»» Advent: Adventstund/fellessamling Litteratur engelen Ariel. Luciatur til Plany. Dato blir bestemt seinere Julefrukost: Sjå månadsplan angående dato. Nissefest og julebord for personalet og barna med sjølvlaga mør. Lage julegaver Kirkebesøk/julespill Adventstund kvar dag, tema Engelen Ariell Bake julekaker 29 NÅ TENNER VI DET FØRSTE LYS Nå tenner vi det første lys Åleine må det stå Vi venter på det vesle barn I krybba lagt på strå Snøkrystaller Snø som faller. Snø på trærne, Snø på klærne Snø på bakken Au Snø i nakken

30 PALS: VENTE PÅ TUR Ynskjer alle god Jul og Godt Nyttår JANUAR TEMA: språk og språkstimulering Eventyret: Bukkene bruse. Nå starter det 3 nye barn i barnehagen. Dei ynskjer vi velkommen Vi vil prøve å la barna få dramatisere eventyret Male på snø Lage iskrem ute Lage snømann Is/vatn-fryse smelte Spor i snøen 30

31 PALS:HENDER OG FØTER FOR SEG SJØLV. KARNEVAL Masken på, skynd deg nå, karneval Masken på, du skal på karneval Karneval, su skal på karneval Synd deg nå, skynd deg på karneval FEBRUAR Tiden er inne, li til en annen Finn ditt kostyme, hvem du vil bli Stå foran speilet, sminke og pudder Nå har du sjansen, lek og vær fri Karnevalstiden, li til en annen Li den du ønsker når du sjans Finn ditt kostyme stå foran speilet Nå kan du danse karnevalsdans FEBRUARSANG Melodi: ref på Bjelleklang Hu og hei, du og eg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to Hvis du liker det, vil du heller ha litt sol, Så vent på nummer tre. TEMA: Språk, eventyr og karneval Vi vil arbeide med temaet. språk og språkstimulering. Snakkepakken. Eventyret SKINNVOTTEN I år vil vi ha pysjamas party på karneval Karneval frå kl Katta i sekken Fastelaven med boller og fastelavensris PALS: ROSE 31

32 32

33 Tema: PÅSKE LITTERATUR: PÅSKESVALEN Eventyret Prinsessa på erta. MARS Mars-song (melodi: Hu, hei. Hvor er det vel friskt og lett) Jeg heter mars og kan være stri:/:oppå fjellet:/: Men solskinn kan det jo også bli:/:oppå fjellet:/: Hvis jer er heldig med vind og vær, så ser du Gåsunger her og der :/: nedi hellet PALS:TA VARE PÅ Trekkfuglane våre Diverse vårtegn, gåsunger Så gulrøtter og blomster PÅSKEPYNT, PÅSKEFRUKOST(sjå månadsplan) Kanskje påskevandring for dei største barna 33

34 NB! HUSK Å LEVERE INN SKJEMAET FOR PÅSKEDAGANE 34

35 PÅSKA Kjære foreldre: Haugelia barnehage er open til onsdag i påskeveka. ONSDAG 1. APRIL stenger vi barnehagen kl alle barn må være henta innen dette klokkeslett. For at vi skal kunne bruke personalressursen best mogleg i påska, ber vi dykk fylle ut og levere dette skjemaet innen fredag 27. mars 2015 DAG FRÅ KL TIL KL BARNET SKAL HA FRI KOMMENTAR MANDAG 30. MARS TIRSDAG 31. MARS ONSDAG 1. APRIL 35

36 36

37 APRIL TEMA; VÅREN Forming knytt opp mot tema Samfuglane Ordne kjøkkenhagen og så blomster Eventyret GRUFFALO PALS: HJELPE OG STØTTE APRIL sang (melodi: Blåveispiken) Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for eg er april. Jeg gir deg Blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mer til KVARANDRE, 37

38 MAI TEMA: VÅR, OG 17. MAI. Pals: Vi vil lage til kjøkkenhage og sette poteter og Så gulrøtter. Sjå prosessen ogkorleis dette blir gjort Eventyret: DEN LILLE RØDE HØNA. Sette poteter Foreldresamtaler Formidling av kvifor vi feirer 17. mai, samtale om flagget vårt. Markere 17. mai med god mat og 17.mai kake. Trene på å gå i tog. Brannvern veke 21 Vi vil benytte opplegget med Vanja og Eldar. Brannøving Brannsong 17. MAI SANG FOR DEI SMÅ. 17. mai Er jeg så gla i Moro vi har fra morra til kveld! Da er det så du Om vi er små du Er vi med likevel Jeg roper hurra dagens så lang Synger for Norge mang en sang Og jeg, jeg kan Elske mitt land du Det skal du se en gang 38

39 JUNI SOMMER- NÆRMILJØET Fjørebesøk Bilder og dokumentasjon Språk og språkstimulering EVENTYR: GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI. PALS:RO -AVLUTNINGSTUR FOR HEILE BARNHAGEN. Vi vil avslutte og oppsummere alt vi har gjort og hvilke kunnskaper og ferdigheter barna har tilegna seg gjennom året. SOMMERFEST HVOR FORLEDREUTVALET HAR ANSVAR OG PERSONALET ER GJESTER! GOD SOMME TIL STORE OG SMÅ! 39

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Kvifor (henv.til rammeplan) Bli kjent med bøker, songar, bilete, media o.a. Rammeplanen s.41

Kvifor (henv.til rammeplan) Bli kjent med bøker, songar, bilete, media o.a. Rammeplanen s.41 Halvtårsplan for Enge barnehage Avd. Tyttebæret og Molto Tidsperiode. Våren 2017 Februar Mål: Skape trygghet og gode relasjonar mellom barn/ barn og barn/ vaksne og tidlig språkstimulering Kva(aktivitet)

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst Barnehagen sin årsplan byggjer på rammeplanen. Rammeplanen er eit verktøy som skal gje styrar, pedagogisk leiar og personalet elles ei forpliktande ramme for å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2017-2018 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthald» «Være sammen» Askeladden Kristoffer, pedagogisk leder Britt Karin, pedagogisk leder Linda, pedagogisk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2016-2017 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 August - November Tilvenning I august måned vil vi ha fokus på å bli godt kjent, og bygge nære relasjoner med hverandre. «Nære relasjoner er positive

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER

MÅNEDSBREV SEPTEMBER MÅNEDSBREV SEPTEMBER STEINRØYSA Så var august også forbi, Vi har også denne månedne fått kjenne litt på sommer varmen og fått noen fine dager ute. Vi har i august måned hatt fokus på å bli kjent, og trygge,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2. 3. 4. 5. 6. Vi går i gymsalen Vi går i gymsalen / gå på tur 11 9. 10. 11. 12. 13. / gå på tur Barnehagedagen Vi går til

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver seier at barnehagane bør ha ein langtidsplan for å sikre progresjon og samanheng

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

ANSVAR OMSORG - GLEDE

ANSVAR OMSORG - GLEDE PEDAGOGISK PERIODEPLAN SKOGTROLLA Januar-Februar-Mars ANSVAR OMSORG - GLEDE Side 1 av 6 Innhald Viktige datoar / sangar og eventyr på avdelinga...3 Evaluering...4 1:0 Tema «kven er eg?»...4 1:1 hovudmål

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer