ÅRSPLAN HAUGELIA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015 HAUGELIA BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN HAUGELIA BARNEHAGE Haugelia barnehage 6082 GURSKEN Telefon Mobil avdelinga: 1

2 4. August. PLANLEGGINSDAG BARNEHAGERUTE AUGUST NYTT BARNEHAGE ÅR. VELKOMEN 7. Oktober. Interkommunal planleggingsdag 2. Januar. Planleggingsdag eigen barnehage 13. Mars. Planleggingsdag eigen barnehage 15. Mai. Planleggingsdag eigen barnehage Disse dagane er barnehagen STENGT 2

3 PRESENTASJON AV PERSONALET I HAUGELIA BARNEHAGE STYRER: Ellinor Opsahl Moldskred 100 % Mob PEDAGOGISK LEDERE Merete Kirkholm 100 % Mob May Britt Mork 80% Mob Fagarbeider Anna Iwaniec 100% Assistent Jannike Breivik 100 % Mob Barnegruppa 2014/2015 Håkon Sætre Patrick Prozenko Vik, Martyna Giza Trym Lødøen Olga Cichencka Arthur Sandvik Cassandra Hauge Vik Catharina Prozenko Vik Julia Antoniak Emma Vik Prozenko Georgia Nurciu Olav Vik Nyland Nathaniel Nymoen Hauge Sewerin Chichenka Emilie Wickstrøm Hauge Emil Siemianis Disse starter januar 2015 Cornelia Hauge Vike Markus Nykrem Vaagen Maiell Moltu Helgås HAUGELIA BARNEHAGE TLF Mob

4 ÅRSPLAN FOR HAUGELIA BARNEHAGE. FØREORD. Lov om barnehagar regulerer all drift av barnehagar. Rammeplanen er forskrift til barnehagelova og stiller krav til innholdet i barnehagetilbodet. Årsplanen bygger på barnehagelova og rammeplanen, og er barnehagen sin eigen overordna plan for barnehageåret 2014/2015. Årsplanen skal fyrst og fremst vere eit arbeidsreiskap for personalet, men skal samtidig gi eit bilete på kva slags tilbod vi kan gi barn og foreldre som brukarar av barnehagen, og kva slags verdiar som ligg til grunn for arbeidet vårt. Vi ynskjer å gi eit kvalitativt godt barnehagetilbod der barn og foreldre står i sentrum for arbeidet vårt. Vi ynskjer at alle skal bli møtt med respekt og tolleranse. Vi arbeider aktivt for å ha eit personale med godt humør, stå på vilje og som trivast i jobben sin. Vi legger derfor vekt på arbeid med arbeidsmiljøet. Vi er overbevist om at eit godt arbeidsmiljø vil vere med på å heve kvaliteten på barnehagetilbodet. Foreldra har sjølv ansvar for egne barn når dei kjem inn i barnehagen ved henting og bringing. Ansvaret ligg hos foreldra helt til dei forlet barnehagen. 4

5 HAUGELIA BARNEHAGE. Haugelia barnehage er ein kommunal barnehage der Sande kommune er eigar og drivar. Barnehagen er godkjent for 24 plassar, for born i alderen 0-5 år. Dette barnehageåret har vi full dekning med 24 plasser. Det er 19 barn i barnehagen. Haugelia barnehage ligg i Haugelia byggjefelt i Haugsbygda, Gursken. Vi er nære fjell og fjøre og bruker desse så ofte som vi kan i form av turar. Barnehagen er open frå måndag til fredag. Alle barna skal vere henta innen kl Ved for sein henting må foreldra betale. Taksten er 109 kr for på begynt halv time. OVERORDNA MÅL: Haugelia barnehage skal vere ein brukartilpassa barnehage med barnet i sentrum Barna ved Haugelia barnehage skal bli gitt gode lærings- og utviklingsmoglegheiter Gi foreldra innblikk i og moglegheiter til å påverke barna sin barnehagedag ved å vere aktiv i forslag til tema og arbeid i årsplanen. Vi ynskjer at den einskilde i personalgruppa skal vere i stand til å endre seg i tråd med utviklinga. 5

6 5 -årsklubb: På 5-årsklubb vil vi arbeide med skulerelaterte oppgåver(spesielt med tanke på språk/bokstaver, rytme, omgrep, form/tall) Sosialisering Konsentrasjon Vi har valgt klubb ein gong i veka. Det blir eiga avsluttning for 5 årsklubben her i barnehagen. På klubben bruker vi eit opplegg som heiter TRAMPOLINE. Trampoline vi gi barna ein felles kunnskapsmessig plattorm innan ulike temaer dei vil møte i skulen. Det er lagt opp til mykje parktiske oppgåver. Mye leik og moro, og arbeismetoded som tek hensyn til at barna fortsatt gjeng i barnehagen og er på ulike ståstader i utviklinga. Rutiner for overgong barnehage- skule. Sande kommune har laga ein plan for overgong frå barnehage til skule. I praksis inneber det blant anna ei samarbeid med Gursken oppvekstsenter der læraren deira kjem på besøk til barnehagen i forkant av førskuledagane Viktig datoar: Søknad om ekstra ressursar (spes.ped timar/assistentressurs) må vere sendt til skulen. Samarbeid mellom barnehage/foreldre/skule der barnehagen syter for oppmelding til PPT. 6

7 7 DIVERSE INFORMASJON Kle: 2-3 klesskift. Kle etter årstid. På vinter er det viktig med ull/fleecejakke og bukse, tjukke sokkar, hue, votter (gjerne vasstette), vinterdress og regnkle.alle kle må vere romslege og store nok. Regnkle og støvlar skal vere utan hol. Strikk skal vere på alle ytterkle til å ha under sko. Om sommaren er solbriller og caps godt å ha. Dere som foreldre har ansvar for å sjekke at borna har det dei treng dagleg. VIKTIG HUSK Å MERKE ALLE KLE SOM BARNA HAR MED TIL BARNEHAGEN KREMER/BLEIER. Stellekrem og solkrem må kvar enkelt av dere ha med til barnehagen, likeså egne bleier. Personalet heng opp lapper når barna treng nye bleier, kremer og kleskift etc. BURSDAGSFEIRING. Bursdagsbarnet får bilde av seg i bursdagssola på avdelinga. Kl feirer vi bursdagen med fruktfat med diverse frukter, smoothi. synger bursdagssang, får krone og har på seg bursdagkappa. Vi sender også opp raketter. Frukost. Skal borna ete frukost i barnehagen, må dei ha med mat. Drikke får dei i barnehagen. Frukosten slutter kl Borna som kjem tidlig, og som har ete heime, kan gjerne ha med seg matboks då det kan verte lenge til lunsj kl OPPMØTETID. Barnehagen er open fra vi vil ha beskjed om born kjem seinere enn kl Gi beskjed når du veit at barnet skal ha fri/ferie. Vi ynskjer også beskjed når barnet blir heime på grunn av sjukdom. Send gjerne en SMS på mobilen vår.. Mobilnr er Ynskjer er at alle barn er kommet til bhg før kl NÅR ANDRE HENTER: Vi sender borna heim berre til dei som dere har gitt barnehagen namnet på. Er det andre som skal hente må vi få beskjed om dette. LEIKER HEIMANIFRÅ. Borna skal ikkje ha med seg leiker heimanifrå. Kosedyr/kosepledd er tillatt.

8 VISJON Felles visjon for barnehagane i Sande kommune. Barnehagane i Sande kommune vil i samarbeid med heimen gi borna ein trygg start på den livslange læringa i utdanningssystemet. Vi vil gi dei erfaringar og opplevingar som fører til ei positiv tilknyting til nærmiljøet, og gjere dei i stand til å ta vare på seg sjølve og kvarandre Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) 2014/2015 Foreldra i Haugelia barnehage har valt: Leder: Vara Arbeidsgruppe for foreldrerådet velges av FAU. Samarbeidsutvalet (SU) For personalet: For foreldra: For kommunen: Roger Paul Hauge, Vara : Camilla Auflem Vik Einingsleiar har møte-uttalerett men ikkje stemmerett. Barnehagen skal formidle grunnleggjande verdiar som Felleskap, omsorg og medansvar og representere eit Miljø som byggjer opp om respekt for menneskeverd og retten til å vere ulike (Rammeplanen) I Haugelia barnehage vil vi sjå kvart enkelt barn og møte det med respekt og omsorg. Vi vil det beste for barnet i nært samarbeid med heimen. Vi ønsker at barna skal opparbeide respekt og toleranse for ulikheter blant 8

9 Foreldresamarbeid. Foreldra og personalet i barnehagen har eit felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglege samarbeidet mellom heim og barnehage skal bygge på gjensidig openheit og tillit. Vi vil så langt som råd er møte alle foreldre og barn i garderoben ved bringing og henting av barnet. Her får foreldra mogleghet til å gi viktig informasjon som gjelder barnet til barnehagen. Personalet vil også møte foreldra og overbringe korleis dagen har vært for barnet. Hender det er situasjoner som oppstår slik personalet har begrenset mogleghet til å møte alle i bringing og hente situasjonen. Vi ber derfor foreldra ha forsåing for dette. Kom oss i møte. I løpet av barnehageåret vil det bli gjennomført 2 foreldresamtaler. Ein obligatorisk samtale om høsten og ein frivillig på våren. Dei barna som tek til på skulen høst 2015, for desse blir det ein obligatorisk samtale med ped. leder på våren. 9

10 TEMA: KOMMUNIKKASJON, SPRÅK OG TEKST. Vi vil benytte opplegget snakkepakken som medtodisk verk. Tema arbeid barnehageåret 2014/2015. Språk og språkstimulering. I rammeplanen for barnehagen står følgjande angåande kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagen skal bidra til at barna: Lyttar, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og vaksne. Vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd Bruke språket for å uttrykkje kjensler, ønske og erfaringar til å løyse konfliktar og til å skape positive relasjonar i leik og anna samvær. Får eit positivt forhold til tekst og bilete som kjelde til estetiske opplevingar og kunnskapar, samtalar og som inspirasjon til fabulering og nyskapning. Vi vil også bruke eventyr i forbindelse til temaet for 2014/2015. Kvar månad vil vi ta føre oss eit nytt eventyr. ( sjå månadene) Snakkepakken gir god anledning til å hjelpe barna mot ein rikare og meir nyansert setningsoppbygging med fleire typar ord som substantiver, verb, preposisjoner, adverb, adjektiv, pronomener, artikler og tallord. 10

11 11

12 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Gjennom arbeidet med språk og språkstimulering, skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggjande spørsmål er vesentlige ved at dei får høve og til undring tenking, samtaler og forteljingar tileignar seg grunnleggjande samfunnsnormer og verdiar utviklar toleranse og interesse for kvarandre og respekt for bakgrunnen til kvarandre, uavhengig av den kulturelle og religiøse eller livssynsmessige tilhøyrsla får kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar, og tradisjonar knytte til høgtider DEI 7 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Fagområdet skal bidra til at borna verte kjende med nærmiljøet sitt. Vi ynskjer at borna skal få kjærleik til naturen, forståing for samspelet mellom mennesket og naturen Vi ynskjer at borna skal få rike og gode opplevingar ved å ferdes ute i naturen. Bli kjent med planter og dyr og sjå samspelet i naturen. Vi vil bruke nærmiljøet for at barna skal kunne observere, undre seg, eksprimentere og beskrive og samtale om fenomen i den fysiske verda som vi er en del av. Barna skal lære om dyr, fiskar, fuglar, insekt og planter. TAL, ROM OG FORM Barn er tidleg opptekne av tal og teljing, dei utforskar rom og form, argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Personalet i barnehagen har ansvar for å vere lyttande og merksame i forhold til matematikken barnet uttrykker, samt støtte den matematiske utviklinga til barnet.. 12

13 KROPP, RØRSLE OG HELSE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i Gjensidig samhandling med barn og vaksne. Vidareutviklar omgrepsforståinga og Bruker eit variert ordforråd Bruker språket for å uttrykke kjensler, Ønske og erfaringar, til å løyse konfliktar Og til å skape positive relasjonar i leik og anna samvær. Får eit positivt forhold til tekst og bilete som er kjelde til estetiske opplevingar og Kunnskapar, samtalar og som er inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lyttar til lydar og rytme i språket og blir fortrulege med symbol somtal og bokstaver Blir kjende med bøker, songar, bilete, media o.a. Barnehagen skal bidra til at barna: Får ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring Skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsler og utfordringar Vidareutviklar kroppskontrollen, grovmotorikken, Finmotorikken, rytmen og den motoriske kjensleevna Får gode erfaringar med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utvikler glede over å bruke naturen til utforsking og kroppslege Utfordringar og får forståing av korleis ein bruker og samtidig tek vare på miljøet og naturen Utviklar forståing og respekt for sin eigen og andre sin kropp og For at alle er forskjellige Får kunnskap om menneskekroppen og forståing for kor viktig der er med gode vanar og eit sunt kosthald 13

14 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Vi ønsker at barna skal få mulighet til å uttrykke seg kreativt utifrå det som vi observerer og opplever ute i naturen og nærmiljøet. Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede. Vi ynskjer å gi barna kunnskaper om kva slags kultur det er i Haugsbygda. La barna få utrykke seg kunstnerisk ved å benytte naturmateriale i formingsaktiviteter. Barna skal få male det dei opplever ved turer og andre aktiviteter. Barna skal lære å lyte, observere og uttrykkje seg gjennom allsidige møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Barnehagen skal bidra til at barna utviklar elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og for for å kunne uttrykkje seg estetisk i visuelt språk, musikk, song, dans og drama NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnhagen ønsker at barna skal få påverke det indre livet i barnehagen. Dette vil være det første steget for å få innsikt i og erfaring med å delta ei eit demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til At det blir teke like mykje omsyn til gutar og jenter Å utvikle forståing for ulike tradisjonar og levesett. Gi barna meiningsfylte møte med personar, arbeidsplassar og sørgje for at barna får bearbeid og utdjupe opplevingane som dei opplevar 14

15 FØRSKULEKLUBB Alle borna som er født i år 2009, skal ha klubb. Her blir det lagt vekt på ulike skulerelaterte oppgaver. Vi avlsuttar klubben med ein avsluttningsfest i bhg for desse borna. ADVENTSTUND I advenstida har vi adventstund kvar dag hvor vi vil tenne lys i adventstaken, synge julesongar og snakke om kvifor vi feirer jul. vi har også julefrukost hvor foreldrene blir invitert AKTIVITETER GJENNOM ÅRET BARNAS BURSDAG Vi har valgt å sette barnet i fokus denne dagen ved å henge opp flagg, lage krune, synge for barnet og servere enkle sunne matretter, eks fruktfat 17. MAI FEIRING Vi lager flagg i lag med borna. Vi samtaler om flagget, kongehuset og kvifor vi feirer 17. mai. Lager 17 mai kake og har pølser med brød til mat denne dagen BRANNVERN Temaet brannvern vil bli arbeidet med 2 gonger i året. Ein gong om høsten og ein gong på våren Det vil då bli gjennomført varsla brannøving 15

16 HAUSTFEST I forbindelse med FN dagen har vi ein tradisjon der vi arbeider etter FORUT sitt opplegg. Dette skal vi avslutte med ein fest der foreldra blir invitert. Her vil borna underhalde og det blir anledning til å få kjøpt mat og diverse produkter knytt til aksjonen. SOMMERFEST Dette vil bli arrangert etter at barnehagen er stengt for dagen. Foreldreutvalget har ansvar for å gjennomføre sommararfest. Barn og personalet vil underholde med sang. KARNEVAL I forbindelse med fasten har vi karneval. Barna får kle seg ut. vi har leiker og slår katta ut av sekken. NISSEFEST. Vi har nissefest med grøt og eventuelt besøk av nissen. Dette blir for barna og dei tilsette på dagtid. Vi vil arrangere nissefest og julebord same dagen. 16

17 Samarbeid barnehage/skule/heim I Sande kommune har vi ein felles plan i høve overgang skule/barnehage. Denne planen er styrer forplikta til å fylgje opp. Eit godt samarbeid mellom barnehage og skule er viktig for at barnet skal få ein god start på skuleløpet sitt. Gursken skule har førskuledagar i mai det året barna skal byrje på skule. Barnehagen må innhente løyve frå foreldra for å gi informasjon/opplysningar om barnet til skulen. Løyve skal innhentast før 1. november I løpet av mai/juni 2015 har barnehagen og skule eit samarbeidsmøte i høve førskulebarna. 17

18 PALS I BARNEHAGEN. Pals er eit kompetanseutviklings program om utvikling, tilpassing og sosialkompetanse. På månadsplanen vil det stå hvilke fokusområde som gjeld kvar månad Sammenheng mellom språk, atferd og sosial kompetanse. Sammenhenger mellom språk, sosial kompetanse og læring blir påpekt i fleire offentlige dokument. I St. meld 16 ( blir det sagt at >Ved hjelp av språk lærer barnet å forstå seg sjølv og omverden. Språkutvikling er derfor noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv, og er avgjørande for barnets vidare utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt (s 23). Det blir slått fast at god språkutvikling i tida før skulestart er av stor betydning for seinere læring, og har betydning for utvikling av barnas sosiale kompetanse (s 67). I St. meld 41 (2008) blir det understreka at < Barn som utvikler god sosial kompetanse i barnehagen, har eit godt grunnlag for vidare læring og utvikling i skulen>. (s65). I Rammeplanen for barnehage (2006) sies det at Det språklige fundamentet som legges i småbarnsalder er av vesentlig betydning for barns sosiale mestring, og for deira seinare læring i skulen. (s70). Etter 2 år som pilotbarnehage innafor PALS har vi valgt å forsette arbeidet da vi har gode erfaringer med dette. Vi vil få oppfølging i det videre arbeidet. Vi vil ha et nytt fokusområde kvar månad heile barnehageåret. 18

19 DANNING: Ein sosialiseringsprosess som fører til at man forstår, behersker og kan delta i den vanlige, oppvurderte kulturformer. Dette innebær både tenkemåter, handlingspotensiale og kunnskaper innenfor eit variert felt. IKT. I rammeplanen står det at barn bør få oppleve at digitalt verktøy kan vere ei kjelde til leik, kommunikasjon og kunnskapshenting. Barnehagen har hausten 2012 fått kjøpt inn ny bærbar datamaskin som vi vil benytte ilag med barna. I tillegg har vi eit digitalt kavera som barna skal få bruke (ta bilde, legge inn på datamskinen, leite dei fram og skrive ut). dette vil være god dokumentasjon, kommunikasjon og innføring av kunskaper knytt opp mot ikt. Vi vil også benytte kopimaskin/skanner til ulik aktiviteter og lær korleis dette fungerer. FILOSOFERING: Rammeplanen seier og at arbeidsformene i barnehagen må støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna. personalet må lytte til barna når dei undrar og søkjer kunnskap. Barn har eit stort behov for å reflektere over og uttrykke sine tankar. Dei er kompetente barn som fortener å verte lytta til. I filosofering med barna må dei få oppleve at deira tankar er interessante og verdifulle. Dei skal få oppleve at det å ville vite noko er positivt og verte motivert til å søke ny kunnskap og undre seg over korleis ting heng saman. Å utvikle evna til refleksjon er ein viktig eigenskap å inneha i dagens samfunn. For å få til dette er det viktig at alle vaksne og barn respekterer og tolererer kvarandre. FLERKULTURELL BARNEHAGE: Norge er i dag eit multireligiøst og fleirkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere mangfaldet som er representert i barnegruppa, samtidig som han skal ta med seg verdiar frå kristen og humanistisk arv og tradisjon. Det etiske rettleiinga barnehagen gir barna, må ta omsyn til føresetnadane til det enkelte barnet og den kulturelle og religiøse eller verimesssige tilknytinga til den enkelte heimen. I Haugelia barnehage vil vi i 2014/2015 ha barn frå Polen,,Romania og Russland. I starten av barnehageåret kan det vere utfordrande med tanke på språk, men barna leikar fint saman og tegn til tale er eit hjelpemiddel som tas i bruk. 19

20 DOKUMENTASJON. Pedagogisk dokumentasjon kan defineres som det å synliggjere og leggje sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den. Dokumentasjon skal lede fram mot nye perspektiver, kritiske refleksjoner og spørsmål rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhald. Personalet vil dokumentere arbeidet som blir utført gjennom bilder og plansjer, dagen i dag skrivet som henger i garderoben, månadsbrev og månadsplan. Videre dokumenteras alt arbeid i henhold til helse, miljø og sikkerheit. Barnehagen dokumentere alt dette arbeid i det daglege og i vernerunder som skal gjennomføres til faste tidspunkt i året. Leik. Leiken har ein sentral plass i barnehagen Leiken har egenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Vi vil legge til rette for at alle får delta i leik og få vennar, og at barna opplever barnehagen som meiningsfull. Det er det viktigaste grunnlaget for trivsel i barnehagen Uteleik og uteaktivitet er ein viktig del av barnekulturen som ein må ta vare på, uavhengig av geografiske og klimatriske forhold. Barna bør få impulsar og inspirasjon til leiken gjennom opplevingar i nærmiljøet. Det er i leik at grunnlaget for samspell, læring og sosial kompetanse vert lagt Vi legg opp til leikegrupper og vil dele barngruppa for forskjellige aktiviteter. 20

21 LIKESTILLING OG GRUNNLEGGANDE VERDIAR Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal byggje sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom dei to kjønna. Gutter og jenter skal ha like moglegheiter til å bli sett og høyrd, og oppmuntrast til å delta i felleskap i alle aktivitetar i barnehagen. Personalet må reflektere over sine eigne holdningar til samfunnets foreventningar til gutter og jenter, Barnehagen skal fomidle grunnleggande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar og representere eit miljø som byggjar opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Mennesklig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdiar som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, leik og læring i barnehagen 21

22 August TEMA --- TILVENNING. EVENTYRET DEN LILLE SKILLEPADDE BABYEN Det er nye barn i barnehagen denne måneden. Det å starte i barnehagen er ein stor overgong for både barn og foreldre. Personalet har ansvar for at overgangssituasjonen blir så god som mogleg. personalet skal gi foreldra støtte og informasjon Personalet skal møte barnet og foreldra i garderoben, så langt som det let seg gjere. Personalet skal gi tilbakemelding til foreldra om korleis barnet har hatt det i barnehagen. Denne månaden vil vi bruke til tilvenning, det å bli kjent med både kvarandre og barnehagen. Vi legg vekt på kvardagsaktivitetar som samlingstund, stellesituasjoner, måltid, leik inne og ute. Vi vil plukke rips og høste potetene som vi satte i vår. Pals: Helse GOD MORGEN når vi kjem i barnehagen 22

23 SEPTEMBER TEMA: HAUST og EVENTYR Eventyret Rødhette og ulven.. Vi benytter snakkepakken som medtodisk verk Brannvernveke med Eldar og Vanja. Fortsetter innhøsting av potetene som vi satte i mai. Observasjoner av alle barn til bruk i foreldresamtalane FORELDREMØTE (sjå månadsplan) 5 årsklubben starter opp. Merete har ansvar for klubben. I år er det 3 barn på klubb Pals: Vere ein god ven 23

24 OKTOBER TEMA: Årstida Høst og Eventyret Gullhår. FORUT- Forutfest for innbydne med salg av diverse mat til inntekt for forut. TEMASAMLING FORUT. I høst vil være med på ei reise til Nepal hvor vi møter barn i hovedstaden Katmandu.. Det handler mye om kvardagen og korleis barna der lever. Starter opp med foreldresamtalar. FORUTFEST i veke 43. Sjå månadsplan for oktober om tidspunkt for dag og tid. PALS: 24

25 November Tema. Språk og språkstimulering. Snakkepakken Eventyret: MUSA SOM FEKK EI NØTT I HOVUD. Vi startar forbredelsane til advent Baker pepperkake hjerter Farsdags kort I veke 47 vil vi starte med juleførebuing og juleverkstad Fortsetter med foreldresamtalar. PALS: BRUK AV INNESTEMME 25

26 26

27 NB! HUSK Å LEVERE INN SKJEMAET FOR JULEDAGANE 27

28 ROMJULA 2014 Kjære foreldre. Jula nærmer seg med stormskritt, og vi i barnehagen ynskjer å organisere dagane i romjula på en best mogleg måte både for små og store. Vi ber om at dere setter opp tidspunkt for når barnet blir levert og hentet, slik at vi kan justere åpningstidane etter behovog personalet kan få moglegheit til å avspassere opparbeidet avspassering. Skulle det i ettertid bli endringer i forhold til levering og henting, må dere huske å informere personalet om dette i god tid. Vennligst fyll ut skjemaet og levere det til barnehagen innen 16. desember DAG HAR FRI LEVERT KL HENTET KL Mandag Tirsdag Barnets navn. Dato/stad Underskrift føresette 28

29 DESEMBER TEMA: Julebodskapen. Og Eventyret Peppekakemannen»» Advent: Adventstund/fellessamling Litteratur engelen Ariel. Luciatur til Plany. Dato blir bestemt seinere Julefrukost: Sjå månadsplan angående dato. Nissefest og julebord for personalet og barna med sjølvlaga mør. Lage julegaver Kirkebesøk/julespill Adventstund kvar dag, tema Engelen Ariell Bake julekaker 29 NÅ TENNER VI DET FØRSTE LYS Nå tenner vi det første lys Åleine må det stå Vi venter på det vesle barn I krybba lagt på strå Snøkrystaller Snø som faller. Snø på trærne, Snø på klærne Snø på bakken Au Snø i nakken

30 PALS: VENTE PÅ TUR Ynskjer alle god Jul og Godt Nyttår JANUAR TEMA: språk og språkstimulering Eventyret: Bukkene bruse. Nå starter det 3 nye barn i barnehagen. Dei ynskjer vi velkommen Vi vil prøve å la barna få dramatisere eventyret Male på snø Lage iskrem ute Lage snømann Is/vatn-fryse smelte Spor i snøen 30

31 PALS:HENDER OG FØTER FOR SEG SJØLV. KARNEVAL Masken på, skynd deg nå, karneval Masken på, du skal på karneval Karneval, su skal på karneval Synd deg nå, skynd deg på karneval FEBRUAR Tiden er inne, li til en annen Finn ditt kostyme, hvem du vil bli Stå foran speilet, sminke og pudder Nå har du sjansen, lek og vær fri Karnevalstiden, li til en annen Li den du ønsker når du sjans Finn ditt kostyme stå foran speilet Nå kan du danse karnevalsdans FEBRUARSANG Melodi: ref på Bjelleklang Hu og hei, du og eg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to Hvis du liker det, vil du heller ha litt sol, Så vent på nummer tre. TEMA: Språk, eventyr og karneval Vi vil arbeide med temaet. språk og språkstimulering. Snakkepakken. Eventyret SKINNVOTTEN I år vil vi ha pysjamas party på karneval Karneval frå kl Katta i sekken Fastelaven med boller og fastelavensris PALS: ROSE 31

32 32

33 Tema: PÅSKE LITTERATUR: PÅSKESVALEN Eventyret Prinsessa på erta. MARS Mars-song (melodi: Hu, hei. Hvor er det vel friskt og lett) Jeg heter mars og kan være stri:/:oppå fjellet:/: Men solskinn kan det jo også bli:/:oppå fjellet:/: Hvis jer er heldig med vind og vær, så ser du Gåsunger her og der :/: nedi hellet PALS:TA VARE PÅ Trekkfuglane våre Diverse vårtegn, gåsunger Så gulrøtter og blomster PÅSKEPYNT, PÅSKEFRUKOST(sjå månadsplan) Kanskje påskevandring for dei største barna 33

34 NB! HUSK Å LEVERE INN SKJEMAET FOR PÅSKEDAGANE 34

35 PÅSKA Kjære foreldre: Haugelia barnehage er open til onsdag i påskeveka. ONSDAG 1. APRIL stenger vi barnehagen kl alle barn må være henta innen dette klokkeslett. For at vi skal kunne bruke personalressursen best mogleg i påska, ber vi dykk fylle ut og levere dette skjemaet innen fredag 27. mars 2015 DAG FRÅ KL TIL KL BARNET SKAL HA FRI KOMMENTAR MANDAG 30. MARS TIRSDAG 31. MARS ONSDAG 1. APRIL 35

36 36

37 APRIL TEMA; VÅREN Forming knytt opp mot tema Samfuglane Ordne kjøkkenhagen og så blomster Eventyret GRUFFALO PALS: HJELPE OG STØTTE APRIL sang (melodi: Blåveispiken) Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for eg er april. Jeg gir deg Blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mer til KVARANDRE, 37

38 MAI TEMA: VÅR, OG 17. MAI. Pals: Vi vil lage til kjøkkenhage og sette poteter og Så gulrøtter. Sjå prosessen ogkorleis dette blir gjort Eventyret: DEN LILLE RØDE HØNA. Sette poteter Foreldresamtaler Formidling av kvifor vi feirer 17. mai, samtale om flagget vårt. Markere 17. mai med god mat og 17.mai kake. Trene på å gå i tog. Brannvern veke 21 Vi vil benytte opplegget med Vanja og Eldar. Brannøving Brannsong 17. MAI SANG FOR DEI SMÅ. 17. mai Er jeg så gla i Moro vi har fra morra til kveld! Da er det så du Om vi er små du Er vi med likevel Jeg roper hurra dagens så lang Synger for Norge mang en sang Og jeg, jeg kan Elske mitt land du Det skal du se en gang 38

39 JUNI SOMMER- NÆRMILJØET Fjørebesøk Bilder og dokumentasjon Språk og språkstimulering EVENTYR: GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI. PALS:RO -AVLUTNINGSTUR FOR HEILE BARNHAGEN. Vi vil avslutte og oppsummere alt vi har gjort og hvilke kunnskaper og ferdigheter barna har tilegna seg gjennom året. SOMMERFEST HVOR FORLEDREUTVALET HAR ANSVAR OG PERSONALET ER GJESTER! GOD SOMME TIL STORE OG SMÅ! 39

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014 Stamnes Barnehage Er en kommunal barnehage og den eldste i Alstahaug Kommune. Den ble bygd i 1979. Vi har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. På Skogtussa avdeling

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer