Gartnerveien Barnehage Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gartnerveien Barnehage Årsplan 2014-2015"

Transkript

1 Gartnerveien Barnehage Årsplan Visjon: Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull Nøff, gikk forsiktig nærmere Brumm Brumm, hvisket han Ja, Nøff Ingenting, sa Nøff og tok labben hans. Jeg ville bare være sikker på at du var her 1

2 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplanen... 3 Informasjom om barnehagen... 4 Plandager... 4 Evaluering av satsningsområder Språk, kommunikasjon og tekst... 7 IKT i barnehagen.7 Videreføring av prosjektarbeid.. 7 Det fysiske miljø og Små barn og rommet. 8 Satsningsområder Rommet og dets betydning... 9 Omsorg... 9 Kontaktinfo Gartnerveien Barnehage Gartnerveien Bekkestua Telefon: Mobil: E post: Hjemmeside: 2

3 i de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet ( NKS`motto) Velkommen til Gartnerveien Barnehage Denne årsplanen handler om innholdet i barnehagen i barnehageåret Utfyllende og mer generell informasjon finnes i dokumentet Informasjon om Gartnerveien barnehage på vår hjemmeside Årsplanen er skrevet : For foreldrene - som informasjon om vårt arbeid For de ansatte som arbeidsredskap For kommunen som tilsynsredskap For øvrige samarbeidspartnere og andre interesserte som informasjon Styringsdokumenter: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Bærum kommunes budsjett, barnehagens budsjett, barnehagens vedtekter, Bærum kommunes gjeldende satsningsområder for barnehagene. For perioden er det følgende områder som gjelder: * Barnehagen som læringsarena * Barn med behov for ekstra støtte * Barn under tre år * Sammen for barn og unge i Bærum kommune * Språk I vår barnehage omhandler årsplanen det felles pedagogiske arbeidet. Den handler mye om utvikling av personalets kompetanse. Den er avgjørende for kvaliteten på tilbudet og den skal brukes hele dagen sammen med barna. Samlingsstund, formingsaktiviteter og utelek følger årstider og høytider. Det jobbes med alle fagområder i Rammeplanen til enhver tid, se Informasjon om Gartnerveien barnehage, side 9-11, som ligger på vår hjemmeside. 3

4 Informasjom om barnehagen Gruppeaktiviteter Barnehagen har valgt å jobbe med fagområdene i rammeplanen ved å etablere flere aktivitetsgrupper. Et viktig mål er å utvikle et klima for glede, mestring, fellesskap og egenaktivitet (se også side 9 i Informasjon om barnehagen på nettsiden vår). I år har vi følgende grupper: Samlingstund Sansegruppe Musikk og bevegelse Sansemusikk Fys-mus med fysioterapeut Basseng med fysioterapeut Formingsgrupper Posegruppe (sangstund) Dans Massasjegruppe Matlagingsgruppe. Innholdet i gruppeaktivitetene vurderes og justeres ut fra gruppa og det enkelte barns progresjon. Dette skjer i avdelingsmøter, på personalmøter og plandager. Hvert barn har også en IOP, Individuell oppfølgingsplan, som er lovfestet i Lov om opplæring 5-7 for barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp. IOP beskriver mål og tiltak for barnet og evalueres to ganger i året. Barnets IOP drøftes jevnlig i møter der spesialpedagogene veileder barnets nære team. De mål og tiltak som beskrives i IOP danner grunnlaget for det enkelte barns hverdag i barnehagen. De følger også barnet inn i gruppeaktivitetene og påvirker innholdet i disse for det enkelte barn. ja, takk begge deler... Plandager dette året: 15.august, 17.oktober, 2.januar, 6.mars og 2.mai Barnehagen er feriestengt uke 28, 29 og 30 i 2014 (6 juli til og med 24 juli). Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. Foreldremøte: ett hvert år, enten om høsten eller i februar. Juleavslutning i desember. Vi inviterer barnas foreldre og øvrige familie, samt barnehagens samarbeidspartnere til en sammenkomst. Barn som har sluttet i barnehagen sommeren før, inviteres. 4

5 Sommeravslutning i juni for foreldre og familie. Barn som skal begynne til høsten, inviteres. Personalet høsten Styrer, pedagogisk leder, hjelpe/barnepleiere, fagarbeidere, musikkterapeut, assistent. Spesialpedagoger fra Haug ressurssenter, avd barnehage, har ansvar for den spesialpedagogiske oppfølgingen av barna. De lager Individuell opplæringsplan (IOP) og skriver rapporter 2 ganger i året. De veileder teamet rundt hvert barn. Fysioterapi og ergoterapi dekkes av fysio- og ergoterapeuter fra Bærum kommune, (Re)habilitering barn og unge 0-18 år. Personalet er med når fysioterapeuten behandler barnet og får opplæring og veiledning om motorikk og fysisk trening. Dette barnehageåret er det 8 barn i barnehagen. Dagsrytmen i barnehagen 7.30 barnehagen åpner. Felles lek og/eller individuelle aktiviteter. Frokost må evt avtales med personalet. Møte- og veiledningstid fra samlingsstund grupper/individuelle aktiviteter/utetid lunsj sovetid/hviletid lunsj for personalet grupper/individuell aktiviteter/utetid. Møte- og veiledningstid lett måltid barnehagen stenger 5

6 Barnehagen leier basseng på Emma Friskhus hver onsdag kl Treningen ledes av fysioterapeut. Det kreves henvisning fra lege hvert år. Vi ønsker at flest mulig skal få delta, men det kan hende barn må vente fordi vi ikke har personale nok. Det er fysioterapeutene som vurderer behovet for bassengtrening. OLE BRUMM OG NASSE NØFF Gartnerveien barnehage har i år 8 barn fra 1-5 år. De er fordelt på to grupper, Ole Brum og Nasse Nøff. Flere av fellesaktivitetene er sammensatt på tvers av disse gruppene. Samlingsstund, fys-musgruppe, musikkgrupper, dans, sansegruppe, utelek og bassengtrening er eksempler på fellesaktiviteter. Det blir også lagt til rette for at det skapes relasjoner mellom barna, der det er naturlig, og uavhengig av hvilken gruppe de tilhører. Å være sammen med andre barn er en viktig del av det å gå i barnehage. Å ha venner er viktig for alle barn. HVOR lenge skal vi være venner, Brumm? spurte Nasse Enda lenger svarte Brumm. 6

7 EVALUERING AV SATSINGSOMRÅDER Fagområdet Språk, kommunikasjon og tekst IKT i barnehagen Videreføring av prosjekt Det fysiske miljøet Språk, kommunikasjon og tekst IKT i barnehagen: Personalet har i to år fordypet seg i Rammeplanens fagområde språk, kommunikasjon og tekst. Bruken av tegn til tale, bilder, dagtavler og annen alternativ kommunikasjon har blitt intensivert og har økt i den daglige kommunikasjonen med barna. På personalmøter, plandager og avdelingsmøter har vi hatt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som tema. Flere barn enn før har fått individuelt tilpassede kommunikasjonsbøker/ hjelpemidler. Et barn tok i bruk et digitalt kommunikasjonsverktøy. Kurs i kommunikasjon, tegn til tale og bruk av bilder ble gjennomført for alle i personalet i september. Alle i personalet kan 100 tegn. Spesialpedagogene arrangerte et kveldskurs i tegn til tale og bruk av bilder for foreldrene. Statped ga veiledning til personalet om kommunikasjon med enkeltbarn. "Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap"".(www.iktsenteret.no/malgruppebarnehage. Vi ønsket at digitale verktøy skulle bli et supplement til de tradisjonelle metodene og materiellet vi bruker. Barnehagen kjøpte en IPAD. En liten gruppe i personalet skaffet seg kunnskap om gode app er som kunne stimulere til lek og læring hos barna i vår barnehage. Det viste seg at de aller fleste barna hadde stor glede av dette. Blant annet erfarte vi at IPAD en inspirerte til konsentrasjon, oppmerksomhet og felles fokus i langt større grad enn vi hadde tenkt. Regler og rutiner for personvern ble drøftet og fulgt. Videreføring av prosjektarbeid Håndboken MATLYST ble lansert i oktober Vi presenterte boken på fellesmøte for alle styrere og faglig veiledere i kommunen i januar i år. Vi har hatt salgsstand på et Statped kurs. Det er til nå solgt over 200 bøker, rundt omkring i landet. 7

8 Vi har holdt innlegg om spisevansker på et samarbeidsmøte mellom en helsestasjon og barnehagene i deres område i Bærum. Det fysiske miljøet og prosjektet Små barn og rommet Vi ønsket: Det fysiske miljøet skal inspirere barnet til å erfare verden og fryde seg sammen med sine nære personer. Tilrettelegge rom, utstyr og inventar til et læringsmiljø som gir alle barna best mulig anledning til å interagere, oppleve og erfare omverdenen. Det fysiske miljøet skal gi muligheter for at hvert barn skal kunne leke variert ut fra sine forutsetninger og utviklingsnivå. I løpet av året har vi: Fordypet oss i barnas lek Prioritert temaet på møter Sørget for tilgjengelig lekemateriell Utviklet barnas miljø slik at det inspirerer Hospitert hos andre med kunnskap på området. (studiebesøk på Læringslandskapene på Statped, Torshov kompetansesenter.) Vært på kurs Hva har vi lært: At miljøet må tilpasses hvor barna er i sin lekeutvikling Tilrettelegging og bruk av rom er avhengig av et bevisst personale med kompetanse på området Vi må ikke undervurdere det barn holder på med Spennende ting kan skje på vei til badet, i garderoben, ved utforsking av en kjøkkenskuff og lignende Bruk av video gjør at vi ser mer enn det vi normalt ville sett Ha fokus på det som er bra og som vi ønsker å gjøre mer av og utvikle videre. 8

9 Satsningsområder Vi kjenner at vi har mye igjen å lære om Rommet og dets betydning i barnehagen. Vi velger derfor å fortsette med samme tema også dette barnehageåret. Målene vil være de samme (se ovenfor). vi vil ta mer film vi vil lage bedre struktur på romfordelingen. Vi tror dette vil gi barna bedre forutsigbarhet og bedre mulighet for gjenkjenning og utforsking av miljøet. Det vil gi oss voksne bedre mulighet til å følge den enkeltes utvikling på de ulike lekearenaene og tilpasse miljøet deretter. fortsette å lære mer om lek Midtveis mellom huset til Ole Brumm og huset til Nasse Nøff, lå et lite tenkested, hvor de to vennene møtte hverandre og hvor de kunne sitte og tenke en stund, og tenke på hva de skulle gjøre når de hadde tenkt.. OMSORG Spesialpedagogene fra Haug Ressurssenter skal sertifiseres som ICDPveiledere (se informasjon nedenfor) våren 2015 og må da veilede en personalgruppe i denne metoden. Vi har sagt ja til å delta og inngått et samarbeid med de tre pedagogene som følger opp barna i vår barnehage. International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. (www.icdp.no) Omsorg er, sammen med lek, læring og danning, ett av kjernebegrepene i norske barnehager. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagens indre liv. Vi har blitt mer oppmerksomme og nysgjerrige på hva dette begrepet egentlig inneholder og ICDP veiledning vil være et godt hjelpemiddel til å gå dypere inn i hva det betyr for hver og en av oss og hos oss. I løpet av våren vil det bli 8 møter à 2 timer på personalmøter og plandager der hele personalgruppen vil delta i veiledningen. Utgangspunktet vil være samværssituasjoner med barna som går i barnehagen. Kunnskapen må forankres i personalets daglige samvær med barna, kun da kan vi si at vi får til en varig utvikling som vi kan ta med oss videre i barnehagens praksis. (fra rapporten om Små barn og Rommet 2014) 9

10 Vi ser fram til et spennende år sammen i Gartnerveien barnehage! Faglig ansvar for årsplanen : styrer Heidi Qvale Sørensen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg DATO

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom INFORMASJONASHEFTE Brunes naturbarnehage Trivelig og annerledes - en herlig barndom Informasjonshefte Brunes naturbarnehage, redigert mai 2014 INNHOLD: Velkommen til Brunes s. 3 Visjon og målsetting s.

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer