Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage"

Transkript

1 Modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage Beskrivelse av lokal variant av Kvellomodellen i Tromsø kommune. 8 barnehager er til enhver tid inne i arbeidsmodellen. Det gjennomføres teoriundervisning, lesesirkler og tverrfaglig observasjon og vurderinger overfor barnehagebarn. Observasjon forutsetter informert samtykke fra foresatte. Observasjon og tverrfaglig vurdering organiseres en gang i løpet av barnehageåret Wenche Figenschow, rådgiver forebyggende barnevern, Byrådsavdeling for utdanning, november 2014

2 ARBEIDSMODELL 1

3 1 Tromsø kommune noen data Tromsø kommune har pr 1.januar 2014; innbygger. I tillegg kommer ca studenter og ungdom som bor på hybel fra andre kommuner på videregående skole. Antall barn i barnehagealder er ca Vi tar her utgangspunkt i alderen 0 5 år. Tromsø er en by i vekst med mange nye aktører innen næringslivet under etablering. Kommunen har mange stor offentlige arbeidsplasser (UiT, fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser). Kommunens barnehagetilbud spiller en viktig rolle i småbarnsforeldres valg av Tromsø som nytt bosted. Tromsø kommune har 42 private barnehager, 41 kommunale barnehager og 12 familiebarnehager. Små distrikts barnehager er en del av de kommunale barnehagene. Totalt 95 barnehager. Kommunen har også 2 åpne barnehager i hhv Familiens Hus på Stakkevollan og Familiens Hus på Langnes. Dekningsgraden er i 2014 for 1 2 år: 91,6 & og for 3 5 år, 99,5 %. Dekningsgraden er 85 % for de innvandrerbarna i alderen 1 5 år som bor i kommunen, Tromsø er en studentby med flere studentbarnehager. Kommunen har også samisk barnehage og en samisk avdeling i en studentbarnehage. Noen barnehager har friluftsavdelinger. Nansenveien barnehage har plasser for barn med funksjonsnedsettelse. Kommunen har egen barnehage for barn med astma og allergi. Steinerbarnehage er Steinerskolens barnehagekonsept. I barnehageløftet, for å fylle rett til barnehageplass, ble det for det meste bygget basebarnehager. 2

4 2 Det tverrfaglige teamet (team Kvello) Det tverrfaglige teamet består av ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten, PP-tjenesten og barnehagens fagpersoner. Observasjoner og påfølgende vurderingsmøte gjennomføres i perioden oktober - februar måned. PPT har et todelt mål med observasjon; de skal observere enkeltbarn i tillegg til at de skal observere barnehagen som system. Det tverrfaglige teamet ble opprettet i mai 2011 opp mot de første 4 barnehagene. I 2012 ble teamet supplert opp mot 4 nye barnehager. KONTAKTINFORMASJON TVERRFAGLIG TEAM I KVELLOBARNEHAGENE Arbeidsplass Navn E-post Stakkevollan helsestasjon Stakkevollan helsestasjon/fagkonsulent Forebyggende helsetjeneste Else Avlund Andersen Maren Weum e.no o Kvaløysletta helsestasjon Helle Eskelland no Telefon Mobil Tromsdalen helsestasjon Brith M. Simonsen kommune.no PPT Kjersti Vinnes o PPT Iril Ahlquist PPT Rita Halle Barneverntjenesten Monica Pettersen ne.no Barneverntjenesten Tone Møller Psykolog Forebyggende helsetjeneste Evelyn Johnsen Barneverntjenesten Trude Røsting Barneverntjenesten Thomas Pettersen PPT Anne-Marit Pettersen Observasjon og vurdering Årlig gjennomføres en observasjon og et drøftingsmøte med tverrfaglig team 3

5 Til drøftingsmøtet samles teamet og barnehagens ledelse for gjennomgang av observasjonene. Her vil eventuelt videre oppfølging avklares. De som har behov for det skal få forpliktende, samlet og koordinert hjelp I drøftingsmøte kan man komme til følgende typer konklusjoner: 1)det er ingen grunn til bekymring 2) barnehagen mottar veiledning fra hjelpetjenestene for bedre tilrettelegging for barnet i barnehagen 3)det er usikkerhet knyttet til om barnet har behov for bistand og barnehagen skal foreta ytterligere observasjon og konkludere innen Max 3 måneder 4) foreldrene kontaktes med anbefaling om bistand til barnet/familien fra andre instanser 2.2 Samarbeid med foreldrene Bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt skal ivaretas og overholdes av alle involverte. Observasjon og vurdering av enkeltbarn, baserer seg på informert samtykke fra foreldrene til barnet. Det er fagleder som avgjør, på grunnlag av informert samtykke fra foreldre hvilke barn som det skal tverrfaglig observeres og vurderes. Arbeidet utføres altså i nært samarbeid med foreldrene med gjennomføring av samtaler før og Etter observasjoner og hvor bl.a. informert samtykke skal underskrives. All dokumentasjon om det enkelte barn oppbevares forsvarlig i barnehagen, og gis / sendes ikke ut uten foreldre/foresattes samtykke. Barnehagen ved fagleder er ansvarlig for tilrettelegging og organisering av observasjon og vurderingsmøter. Foreldrenes samtykke Barnehager som deltar informerer også foreldre muntlig i foreldreutvalg og på foreldremøter. Det sendes ut skriftlig informasjon til alle foreldre fra kommuneledelsen. Dette følges opp med mer spesifikk informasjon fra enhetsledere for de barnehagene det gjelder.. Metoden er tilpasset taushetspliktreguleringene. Vurderinger som gjøres drøftes med foreldrene i etterkant inkludert forslag til oppfølging og bistand. Systemobservasjoner oppbevares på PPT. 2.3 Statistikk fra Observasjon og vurdering videre oppfølging av barna : Totalt 25 oppmeldte barn til observasjon og vurdering fra Stakkevollan, Gyllenvang, Templarheimen og Workinnmarka. 4

6 Alle er «nye» barn. Det vil si barn uten noen form for tiltak eller oppfølging fra før. Resultat av observasjon og vurdering: 1. Ingen grunn til bekymring: 5 2. Veiledning i regi av barnehagen: 4 3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 7 4. Behov for henvisning: 9 (7 til PPT (språk og sosioemosjonelt), 1 til lege, 1 til fysio) 4 6 «etter-oppmeldte barn»: det betyr at fagteamet har levert informasjon til fagleder i barnehagen vedrørende barn som i utgangspunktet ikke var oppmeldt fra barnehagen. Jfr. krav om informert samtykke fra foreldre for å kunne observere og vurdere det enkelte barn. I drøftingsmøtet tas også opp tema som gjelder system (barnehagen som organisasjon): Drøftingsmøtet har anbefalt en systemobservasjon som må henvises fra barnehagen til PPT Observasjon og vurderinger videre oppfølging av barna Totalt 34 oppmeldte barn, herav ei gruppe barn til observasjon og vurdering fra barnehagene Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang, Workinnmarka, Lunheim, Eidhaugen, Olsgård, Elvestrand. Det gjelder (med unntak av ett barn hvor det ut fra skjønn ble gjort unntak) «nye» barn. Det vil si barn uten noen form for tiltak eller oppfølging fra før. Resultat av observasjon og vurdering: 1. Ingen grunn til bekymring: 7 2. Veiledning i regi av barnehagen: 2 3. Ytterligere observasjon i barnehagene: 6 4. Behov for henvisning: 19 (1 til barneverntjenesten, 1 til helsestasjon (lege), 1 til fysio/ppt, 2 til ppt/barneverntjenesten, 13 til PPT) Denne gangen var det ingen «etter-oppmeldte barn» (dersom tverrfaglig team-medlem i løpet av observasjonen blir bekymret for et barn kan vedkommende team-medlem bringe dette videre til fagleder som eventuelt kan be foreldrene om informert samtykke til observasjon/vurdering eventuelt annen oppfølging fra fagleders side) I drøftingsmøtet tas også opp tema som gjelder system (barnehagen som organisasjon): Drøftingsmøtet har anbefalt en systemobservasjon som må henvises fra barnehagen til PPT Observasjon og vurderinger videre oppfølging av barna Totalt 22 oppmeldte barn fra 8 barnehager; Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang, Workinnmarka, Lunheim, Olsgård, Elvestrand. Eidhaugen deltok ikke på grunn av kapasitetsproblemer. To av de oppmeldte barna var ikke å tilstede under avtalt tid til observasjon/vurdering Resultat av observasjon og vurdering: 5

7 1. Ingen grunn til bekymring: 4 2. Veiledning i regi av barnehagen: 9 3. Ytterligere observasjon i barnehagen: 6 4. Behov for henvisning: 6 (5 til PPT, 1 til fysio/ergo ) 2.4 Rutiner og maler Det er utarbeidet følgende maler som er samlet i en Arbeidsbeskrivelse. Den ligger på Kvalitetslosen/Tromsø kommune. I tillegg finnes Power-point-bilder til bruk på foreldremøter. 2.5 Kunnskapsgrunnlaget Teoriundervisningen og lesesirklene bygger på forskning og teori om risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, symptomer, tilknytningsteori, observasjonsmetoder og hvilke tiltak som virker og kan anbefales. Hva som er helsefremmende, jf. Folkehelseloven som legger føringer for at alle sektorer i kommunen som har med barn og unge å gjøre, skal ha fokus på helsefremmende tiltak. FN barnekonvensjonen er fra 2009 løftet frem av Fylkesmannen i Troms i Sjumilssteget. I kommunens egenanalyse (2012) av tilstanden; hvordan ivaretar Tromsø for eksempel rett til god omsorg og rett til god helse, er tiltaket om å styrke tverrfaglig samarbeid overfor førskolebarn løftet frem. 2.6 Formål Metoden Tidlig innsats i barnehagen (TI, Kvello-modellen) har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig Metoden understøtter barns rett til et tilpasset tilbud i barnehage, sikrer at det barn har rett til og behov for blir møtte og ivaretatt, samt kvalitetssikring av barnehagetilbudet som system. Metodens fokus er blant annet på samarbeid mellom aktører i det kommunale hjelpeapparatet. Arbeidsmodellen har altså som mål å implementere en systematisk innsats, på både individ- og systemnivå, i barnehager. For å sikre et godt tilrettelagt barnehagetilbud som tilbyr bistand til barn i en tidlig fase av en mulig utvikling av vansker. 2.7 Kompetanseutvikling - arbeidsmodell Førsteamanuensis Øyvind Kvello ved Psykologisk Institutt, NTNU er modellutvikleren., Han tilbyr tre dager opplæring i metoden. I tillegg etableres det lesesirkel for fagledere, pedledere, deltakere i det tverrfaglige teamet, Øyvind Kvello har i 2012 initiert dokumentasjon fra alle deltakerkommunene med leveringsfrist Deretter vil dette bli publisert i egen rapport ved Øyvind Kvello. Tidlig innsats krever faglig trygghet, oversikt og tilgang på kunnskap og kompetanse. Personalet har fått opplæring av Øyvind Kvello, kommunepsykolog Evelyn Johnsen. Psykolog Else Marie Molund, PPT. Samt deltatt på fagdager «vold i nære relasjoner». Fagpersoner i tverrfaglig team og barnehagene har gjennomført lesesirkler. 6

8 Øyvind Kvello gjennomførte opplæringen i Tromsø kommune medio oktober 2011, og lesesirkler ble etablert i etterkant av denne opplæringen. Etter politisk behandling av Tilstandsrapport tidlig innsats overfor barn i barnehage (47/13 UKI )arbeides det slik: Kommunen til enhver tid skal ha 8 barnehager inne som bruker denne modellen. Når 4 barnehager har deltatt i 3 år går disse ut og 4 nye tas inn. Det betyr at Stakkevollan, Gyllenvang, Workinnmarka og Templarheimen bruker modellen ett år til, altså ut Byrådsavdeling for utdanning lager et undervisningsprogram for å sikre tidlig innsats overfor barn i barnehage. Det betyr at Byrådsavdeling for utdanning lager en lokalt basert teoriundervisning a` la forelesningene med Øyvind Kvello, lesesirkler, undervisning med kommunepsykologer med videre Status per høst 2014 er at barnehagene Stakkevollan, Templarheimen, Gyllenvang og Workinnmarka har deltatt i tre år og har avsluttet. Barnehagene Lunheim, Eidhaugen, Olsgård og Elvestrand forespørres om å delta et fjerde år for å sikre overlapping mellom 4 nye barnehager og 4 gamle barnehager i arbeidsmodellen. 3 Kvello-modellen i samhandling med BTI Noen arbeidsmodeller for tverrfaglig samarbeid avgrenser til seg til strukturer. Kvello-modellen har også en struktur (tverrfaglig observasjon og drøftingsmøte av tverrfaglig team en gang i barnehageåret.). Først og fremst er Kvello-modellen en kompetanseutviklingsmodell. Det handler om å dele kompetanse tverrfaglig. Modellen forutsetter et bestemt kunnskapsgrunnlag om tidlig innsats. Kompetanse om risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, symptomer og hvordan handle ut, tilknytningsteori etc. Årlig gjennomføring av undervisningsprogram i psykisk helse overfor ansatte i de barnehagene som er inn i arbeidsmodellen er en forutsetning. Kvello-modellen og BTI samhandler med hverandre til barnets beste. BTI strukturerer og styrer samhandlingen mellom ulike aktører, tverrfaglig, for å unngå at barnet ikke får hjelp på grunn av uklart og ikke forpliktende ansvar mellom ulike tjenester. Stafettpinnen vil fungere som en regel for samhandling. For en Kvello-barnehage vil BTI være reglene for tverrfaglig samhandling i etterkant eller forkant av observasjon og vurdering. 7

9 8

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Rapportens oppbygging... 2 1.2 Forkortelser og forebyggingsbegreper... 3 1.3 Historikk

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING

3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING 3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING 3.1 OPPGAVER PÅ KOMMUNENIVÅ - RÅDMANNEN 1. RÅDMANNEN har et overordnet ansvar for arbeidet med tilrettelegging og kvalitetssikring av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455223 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer