Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15"

Transkript

1 Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 TRYGG - NÆR - AKTIV Bjorøy barnehage, Bjorøyveien 163, 5177 Bjorøyhamn Telefonnummer: (kontor styrar) og (mobil styrar) E post: 1

2 Innhaldsliste Kapittel 1 s 3 Årsplan, visjon og verdigrunnlag Kapittel 2 s 4-9 Presentasjon av barnehagen, personalet og organisering Kapittel 3 s Barnehagens samarbeidspartar Kapittel 4 s Barnehagens innhald Kapittel 5 s Planlegging, dokumentasjon og vurdering Forord Kjære tilsette, barn og foreldre i Bjorøy barnehage. Vi ønskjer alle velkomen til å lesa i årsplanen vår og slik bli kjend med korleis vi arbeider og kva vi vel å spesielt arbeide vidare med i barnehageåret 2013/2014. Årsplanen vår byggjer på Lov om barnehagar, Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver, Vedtekter for kommunale barnehagar i Fjell, Mål og strategiplan for alle kommunale barnehagar i Fjell, og sjølvsagt Bjorøy barnehage sin eigen visjon for den heilskaplege barnehagedrifta vår. Årsplanen er eit arbeidsdokument for dei tilsette og eit bindeledd mellom barnehagen og foreldre/samfunn. Uføreseielege hendingar kan oppstå i løpet av eit barnehageår. Vi må derfor ta omsyn til at endringar kan bli nødvendige i forhold til barnegrupper, personale, organisering og innhald i planen. E post: Heimeside: Solstrålen: / mail: Nordlyset: / Regnbuen: / mail: Stjernehimmel: / mail: Måneskinn: / mail: 2

3 Kapittel 1 Årsplan, barnehagens samfunnsmandat, visjon og verdigrunnlag 1.1 Årsplanen sine funksjonar: Skal gi informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen til kommunen som eigar, politikarar, barnehagen sine samarbeidspartar og andre interesserte. Skal vere arbeidsreiskap for tilsette i barnehagen og vikarar Vere eit utgangspunkt for foreldre til å få felles forståing, samarbeide og medverke om innhaldet i barnehagen. Vere eit grunnlag for tilsyn med barnehagen Barnehagen sitt samfunnsmandat "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem" heiter det i Barnehageloven 1, den såkalla formålsparagrafen. Vi søkjer å legge til rette for gode omsorg- og læringsopplevingar i det daglege arbeidet i barnehagen. Barnehagen er både ei pedagogisk verksemd og eit velferdstilbod for småbarnsforeldre med fokus på barns beste. Barnehagen skal ta omsyn til og støtte einskildbarn, samstundes som fellesskapet vert ivareteke. For oss er det viktig å støtte barn ut frå eigne kulturelle, sosiale og individuelle føresetnader, og likevel skape grunnlag for eit inkluderande og byggjande fellesskap for barn og vaksne tilknytt barnehagen vår Visjon og målsetjing Bjorøy barnehage skal vere ein trygg, nær og aktiv medspelar i barnas oppvekst. For å oppnå dette må personalet være: Trygge voksne som ser hvert enkelt barn ved å være sammen med barna, lytte til barna og ta barnas interesser på alvor. Nære voksne som viser omsorg, bygger gode relasjoner til barna, og møter barna på en god måte. Aktive voksne som er i samspill med barna, veileder barna og er gode rollemodeller. Omgrepa trygg, nær og aktiv er også viktig i møte med kollegaer og foreldregruppa Verdigrunnlag Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning. Og på bakgrunn av dette har vi «Den gyldne regel» som vårt verdigrunnlag. Den gyldne regel: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» Vi tar utgangspunkt i verdiar som er forankra i kristen og humanistisk arv og tradisjon 3

4 Kapittel 2. Presentasjon av barnehagen, personalet og organisering Barnehagen vår vart bygd i 2008 og opna i januar Det er Fjell Bustadstifting som eig barnehagebygg og tomt. Barnehagen er godkjend og vert til ei kvar tid drive etter gjeldande lov,- regel og avtaleverk som er fastsett av offentleg mynde og Fjell kommune som eigar. Det er 18 årsverk knytt til barnehagedrifta, og vi kan gi tilbod til om lag 90 barn i alderen 10 mnd-6 år. Det er fem avdelingar i bygget derav er to driven som småbarnsavdelingar, to storbarnsavdelingar og ei blanda gruppe. Avdelingane samarbeider tett for å utnytte og dele areal, samt personalressursar. Slik har vi skapt eit ope og trygt miljø for alle. Kvar avdeling har eigne rom til ulike aktivitetar, tørr-garderobe til byteklede, sekkar og mat, våtgarderobe til ytterklede, toalett og bad/stellerom. I tillegg har vi eit stort allsidig fellesrom til gym, kulturaktivitetar og grupper som dagleg er i bruk. Like utanfor gjerdene våre har vi tilgang til varierte naturområde i skog, på enger, knausar og berg, og det er gangavstand til fjæra og større tur- og landskapsområde. 4

5 2.1 Presentasjon av avdelingane og personalet Konstituert styrar: Janikke Bjordal Styrar: Laila Sagstad Fosso Avdelingane Stjernehimmel storbarnsavdeling 2,5-6 år Pedagogisk leiar: Solfrid G. Opdahl Barne- og ungdomsarbeidar: Berit Tuv Barne- og ungdomsarbeidar: Renate Thuen Assistent: Wenche Nilsen Nordlyset storbarnsavdeling 2,5-6 år Pedagogisk leiar: Linn Kristin Sælemyr Assistent: Lin K. Støldal Assistent: Veronica Storøy Regnbuen mellomavdeling 2-5 år Pedagogisk leiar: Cathrine Jåstad Barne- og ungdomsarbeidar: Kristin F. Thorkildsen Barne- og ungdomsarbeidar: Reidun Fantoft Måneskinn småbarnsavdeling 10 mnd-2,5 år Pedagogisk leiar: Camilla S. Ølnes Assistent: Trine Lise F. Rotherford Assistent: Lene Sæther Solstrålen småbarnsavdeling 10 mnd-2,5 år Pedagogisk leiar: Catheleen Andreasson Assistent: Hege Aase Røe Assistent: Elin Losnedal Assistent: Christine T. Fjeldstad 5

6 Støttepersonell som er tilsett i kommunen arbeider i tillegg til det faste personalet. Dei støtter oss i arbeidet med kartleggingar, gir fagleg råd og støtte til personell, foreldre, og gir ekstra hjelp og støtte til i arbeid med barn og barnegrupper som har behov for det. Støttepersonell er viktig lagspelar for oss i samarbeidet med pedagogisk psykologisk teneste (PPT), helsesøster, barnevern, ergo og fysioterapitenesta og rettleiarteamet. 2.2 Dagsrytme Barna skal føle seg trygge i barnehagen, og da er det viktig med rutinar. Dagane blir likevel aldri heilt like, og vi prøver å ta vare på spontanitet og fleksibilitet. Tilsette tar imot barna i garderoben eller i avdeling 7.15 Barnehagen opnar Mellom er vi gjerne samen i kvar sone, og det er synleg kvar barna skal leverast. Frukost Barna tar med seg matpakke. Drikke får dei i barnehagen Vaksne sit ved bordet saman med barna under frukosten og sikrar ei roleg stund. Storbarnsavdelingane går gjennom dagen i dag dagtavle Fri leik, aktivitetar og leikegrupper inne og ute Dersom nokon av barna har behov for å komme seinare bør foreldre varsle avdelinga på forhand. Meld frå innan kl om barnet er sjuk eller tek fri. I samlingsstunda prøver vi å skape fellesskapsfølelse Samlingsstund Avdelingane tilpassar innhald i forhold til gjeldande planar og barnas behov Lunsj Vi samlast til felles smøremåltid eller varmlunsj i avdelinga. Før måltidet startar syng vi alltid en sang. Barna smør sjølv maten sin når de klarar det Utelek / soving Storbarnsavdelingane er ute og de minste barna sover Fruktstund/ ettermiddagsmåltid Vi har et lite måltid med frukt og brød/knekkebrød Barna blir henta Føresette må ta kontakt med personalet når dei hentar barn og sikre deg at du samen med barnet avsluttar dagen godt med barn og vaksne ved å takke for i dag. Det er også naturleg å formidle informasjon om barnehagedagen ved henting. Dersom nokon andre enn foreldre skal hente barna, må de gi beskjed til avdelinga. Barna hentas og er ute av bygget innan Barnehagen stenger For seint henta barn vert fakturert på barnehagefaktura. 6

7 2.2 Opningstider og plandagar OPNINGSTIDER Barnehagens opningstid Julafta og Nyttårsafta måndag til fredag STENGT Onsdag før påske Planleggingsdagar 2014/2015. Da er barnehagen stengt: Mandag 11 august 2014 Fredag 07 november 2014 Fredag 02 januar 2015 Fredag 06 februar 2015 Fredag 15 mai ÅRSHJUL MÅNAD KVA Korleis Tilvenning Foreldre - Personale August - September Startsamtalar Startsamtalar og andre foreldresamtalar ved behov Oktober November Desember Januar Foreldremøte Foreldresamtaler Solstrålen og Måneskinn Tema/prosjektarbeid Haustfest og aksjon* Foreldresamtaler Stjernehimmel, Nordlyset og Regnbuen Tema/prosjektarbeid Adventsamlingar Luciafeiring Tur til pepperkakebyen Gudsteneste Nissefest Prosjekt og temaarbeid Barnehagen byr på haust-suppe og barna viser noko av det dei har arbeidd med. Foreldre sal av kaker og utlodding. *Inntekt for barn i landsbyen Nepal - Forut *Gløgg og lussekattar på uteleikeplassen 7

8 Februar Tema/prosjektarbeid Karneval Mars April Prosjekt/ Temaarbeid Foreldresamtaler Stjernehimmel, Nordlyset og Regnbuen Foreldresamtaler Solstrålen og Måneskinn Styrke forståing og samarbeid kring barnet, og lage tiltak saman. Styrke forståing og samarbeid kring barnet, og lage tiltak saman. Mai Hurraleikar - barnetog Årlige ekskursjoner Aldersdelte turer: 2009: VilVite 2010:Naturhistorisk museum 2011:Akvariet 2012:Fløyen Juni Sommarfest Overnatting for 2009 barna Utstilling av arbeid - kunstnarisk innslag frå barn. Varm mat, kaker og kaffe. Foreldre organiserer I tillegg til årshjul gis det informasjon om det som skjer til daglig i barnehagen, i månadsskriv, e-post, i posthyller, via infoskjermar, plakatar og oppslag i garderobe. Informasjon om barnehagens pedagogikk gir vi gjennom årsplanen, månadsskriv, foreldremøte og i foreldresamtaler. God informasjon og dialog er viktig for å få god kontakt og samarbeid mellom barnehage og heim, og foreldre bør gjere seg kjent med det som skjer i barnehagen, målsetnader og vurderingar i arbeidet. Vi samlar foreldre til ulike sosiale aktivitetar i barnehagen for at foreldre skal få moglegheit til å bli kjent med andre barn og deira foreldre. Til dømes: haustfest, Lucia, sommarfest, dugnader og foreldremøte. Kapittel 3 Barnehagens samarbeidspartar 3.1 Foreldresamarbeid. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem (Barnehagelova 1, formålsparagrafen). 8

9 Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageransvar, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn (Barnehagelova 2, Barnehagens innhald). Vi er plikta til å samarbeide med heimen til beste for barnet. I samarbeidet er det viktig for oss at vi har ei gjensidig tillit til kvarandre. Barnehagen har fleire, både formelle og uformelle, samarbeidskanalar: Dagleg kontakt ved bringing og henting. Her er det mogleg å utveksle dagleg informasjon. Vi har fokus på å bli teken imot, og takke for tida samen i dag. Be om ein foreldresamtale om det er behov for å snakke om meir sensitive saker. Vi vil unngå å "snakke over hovudet på barnet". Barnet skal oppleve at det er ein samanheng og nærhet mellom heim og barnehage som oppvekstarenaer sjølv om desse er ulike. Vi arbeider for at de som foreldre skal oppleve oss som imøtekomande og positive. Vi skal ha ein tett dialog om dei små og store tinga som er med å dannar barna. Foreldresamtale. Når barnet begynner i barnehagen har pedagogisk leiar ein startsamtale med dykk foreldre for å verte godt kjent med barnet og familie/ nettverk. I samtalen spør vi om forhold i barnas heim og oppvekstmiljø, og tek opp sensitive samtaletema som vald, rus og psykisk helse. Det for å finna løysingar korleis vi saman kan gjere oppveksten og omsorga best for barnet. Pedagogisk leiar inviterer årleg til foreldresamtale og elles ved behov. Som foreldre kan de når som helst be om ein samtale, og barnehagen vil legge til rette for det. I foreldresamtaler snakkar vi om barnets helse, utvikling, mestring og trivsel. Vi oppsummerar, og lagar eventuelt tiltak samen. 3.2 Foreldreråd, SU, arbeidsutval, foreldremøte. For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutval (Barnehagelova 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg). Foreldreråd: Alle foreldre i barnehagen er medlem av foreldrerådet i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø (Lov om barnehager). Du som forelder kan melde saker av allmenn interesse som kan diskuterast i foreldreråd. Her har til dømes aktivitetspengar til turar og ekskursjonar, ferieordning, kosthald og dugnadsarbeid vore tema. Samarbeidsutval: I foreldrerådet vert det vald 2 foreldre (+ vararepresentantar) til barnehagens samarbeidsutval (SU). I SU er to foreldre og to av personalet representert. Styrar er representant frå eigar, har møterett og uttalerett. Styrar skal sjå til at viktige saker vert sett på dagsorden og drøfta i Foreldreråd og SU. SU skal kunne uttale seg og arbeide med saker som er viktig for barnehagens verksemd, og skal godkjenne barnehagens årsplan. Val av representantar til barnehagens samarbeidsutval blir gjort på foreldrerådsmøte om hausten. I år Informasjon frå møter i Samarbeidsutvalet vert hengt opp i den enkelte avdeling. I garderoben heng også informasjon om kven som er representant for foreldre i SU. 9

10 Foreldremøte: Kvar haust vert alle foreldre invitert til foreldremøte. Her informerar vi om målsetnader og satsingsområde. 3.3 Samarbeidspartar i kommunen Vi er etter ulikt lovverk og regelverk pliktig til å samarbeide tett med helsestasjon, barnvern, Rettleiarteam for barnehagar i Fjell, PPT Pedagogisk psykologisk teneste, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk teneste), Ergo- og fysioterapitenesta, Kommunepsykolog og sjølvsagt skulen som nemnd i eige punkt. Vi kan anonymt søkje råd hjå desse tenestene men vil innhente samtykke hjå foreldre når det er nødvendig. 2 gangar i året har barnehagane i Fjell drøftingsmøte der ulike samarbeidspartar kjem samen. I dette fora kan barnehagen drøfte si bekymring anonymt kring eit risikoutsett barn. Kapittel 4 Barnehagens innhald 4.1 Omsorg Med omsorg meiner vi dei nære situasjonane som oppstår i mellom barn og vaksne, mellom vaksne, og mellom barn i barnehagekvardagen, der vi viser at vi bryr oss om og tek omsyn til kvarandre. Rammeplanen peiker på at å gi og ta imot omsorg er med å danne grunnlag for vidare sosial kompetanse og er såleis eit viktig bidrag i livslang læring. Vi voksne gir omsorg til barna ved: å inkludere barna i fellesskapet å vise empati å gi barna et fang og sitte på å gi barna trøst å ha respekt for hvert enkelt barns ulike behov Vi vaksne i Bjorøy barnehage vil vere gode rollemodellar og fokusere på og sjå, anerkjenne og rose ønska atferd både hjå kollegaer og barn. Vi vil gi open omsorg, vere føreseielege, trygge og til stades for kvarandre. 4.2 Danning " Danning er ein livslang prosess som mellom anna handlar om å utvikle evne til å reflektere over eigne handlingar og væremåtar. Daning er meir enn utvikling, meir enn læring, meir enn omsorg, meir enn oppseding og meir en sosialisering. Samtidig rommar det alt dette" (Rammeplan s. 15). 10

11 Danning handlar om å få eit aktivt og bevisst forhold til omgjevnadene, og klare å tenke over det ein gjer i samspel med andre. Det er ein kontinuerlig prosess. Danning skal forankrast i verdigrunnlaget til barnehagen og danningsprosessen heng tett samen med omsorg, leik og læring I Bjorøy barnehage skal vi voksne lære barna å leve etter «Den gyldne regel» ved at barna utvikler evne til å: Bli selvstendige Vise omsorg for andre Utvikle empati Evne til å samarbeide med andre Oppleve mestring Få god selvfølelse Personalet må legge til rette for gode danningsprosesser slik at barna blir i stand til å handtere livet ved at dei utviklar evna til å vere prøvande og nysgjerrige på omverda og til å sjå seg sjølve som ein verdifull medlem av eit større fellesskap. Gjennom danning legg ein grunnlaget for allsidig utvikling. For å klare dette må personalet vere bevisst si eiga rolle og støtte kvart einskild barn i ulike leike og læringssituasjonar. Et godt pedagogisk verktøy som personalet har for å jobbe med dette er DUÅ programmet. 4.3 DUÅ - De Utrolig Årene Heile personalet har gått på kurs om de utrolige årene. Dette er eit skule / barnehage program som er utarbeida av Caroline Webster Stratton. Programmet er meint å styrke dei vaksne sin kompetanse på å: - bygge relasjonar mellom vaksne og barn - lære og bli bevisst strategiar på korleis få barn si merksemd, halde på den og styrke barnet i å regulere åtferd - lære strategiar for å nytte ros og påskjønning i læringssituasjonar - utvikle oppfølgingsplanar for einskiltbarn si ønska åtferd - strategiplanar - lære strategiar for å setje grenser Ved at vi systematisk arbeider med desse strategiane ser vi at barn får betre støtte til å utvikle eigen kompetanse: - ved å lære korleis løyse utfordringar og konfliktar - til å utvikle vennskap og samspel med andre barn og vaksne - styrke og utvikle emne til å sjå andre sine behov, samt bli bevisst og klare å uttrykke sine eigne behov 11

12 - redusere negativ åtferd og aggresjon De Utrolige Årene har og eigne foreldrekurs. Om du ønskjer informasjon om dette, kan du kontakte barnehagen, eller Fjell Kommune. Vi låner ut teoribøker til foreldre som er interessert å lese meir om foreldrerolla. 4.4 Satsingsområde og tema 2014/2015 For barnehageåret 2014/2015 har vi vald å jobbe vidare med Språk og Sosial kompetanse som satsingsområde. Vi vil da starte arbeidet med å implementere DUÅ-årshjulet i eigen barnehage,. Ved å velje Språk som felles satsingsområde ved sidan av sosial kompetanse vil vi også systematisere og bevisstgjere oss vidare innan utvalde områder med fokus på kompetanse om til dømes språktileigning, språkstimulering i leik, i samlingsstund og i foreldresamarbeidet. Vi er del i SOL-prosjekt med støtte frå Rettleiarteamet. Prosjektet dreier seg om Systematisk Oppleving av Lesing og målgruppa vil først og fremst vere dei to eldste barnekulla i barnehagen. Arbeid med korleis vi jobbar med språk og sosial kompetanse vil foreldre få meir konkret informasjon om i halvtårsplan, og i månadsskriv frå kvar avdeling. 4.5 Leik og læring Leik Leik er ein uttrykksform, ein læremåte og ein veremåte. Leiken er eit mål i seg sjølv. Leiken er med å fremje barnas allsidige utvikling. Leik gir næring til språkleg, intellektuell, fysisk, sosial og emosjonelle ferdigheiter. Likeeins er leiken eit mål i seg sjølv og nærande for barnets identitet og sjølvkjensle. Leiken er den viktigste læringsarenaen for barna. Gjennom leiken bearbeider barna inntrykk frå voksenverden og tilegner seg på den måten ny kunnskap og erfaring. «Late som om» leik er også viktig for barn. Da går dei inn i si eiga førestillingsverd, tek perspektivet til andre og gir form til tankar kjensler. Personalet har en viktig rolle også når det gjeld barnas leikeferdigheiter. Det er viktig at barna får gode erfaringar og ei oppleving av å meistre samspelet med andre barn i leik. For å få dette til må dei vaksne: Læring Legge til rette for eit godt fysisk leikemiljø Vere deltakande i leiken Støtte barna i leiken Veilede barna Observere hvert enkelt barn og se til at alle har noen å leike sammen med Læring skjer i det daglege samspelet mellom menneske og miljø. Læring har nær samanheng med leik, danning, og omsorg. Barn kan lære gjennom at dei deltek, erfarer og får opplevingar på fleire områder. Personalet må ha et aktivt forhold til læringsprosessane til barna. De må ta barnas undring og utforsking på alvor og være aktiv i barnas søken etter ny lærdom. Personalet må dele kunnskapen sin med barna og ta utgangspunkt i det barna er opptatt av. For å få gode læringsprosesser er det viktig at kvaliteten på samspelet mellom personalet og barna er god. Personalet må da legge til rette for: allsidige prosjekter, aktivitetar og oppgåver innomhus og utandørs la barna ta del i kvardagslege aktivitetar som førebuingar av måltider, rydding, sortering, orden og reinhald planlegge gjeremål og aktivitetar 12

13 omsorg for barna samt anerkjenne det barnet/ barna er oppteken av lytte aktivt, oppdage og undre oss samen med barn 4.6 Barns medverknad Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglege verksemd, og skal ha moglegheit for med jamne mellomrom og aktivt delta i planlegging og vurdering av barnehagen si verksemd. Synspunkta til barn skal tilleggjast vekt i samsvar med barnets alders- og modningsnivå (Barnehageloven 3) Det varierer korleis barn klarar å uttrykke sine meiningar og ønskjer. Dei yngste barna uttrykker seg non verbalt ved hjelp av mimikk, kroppshaldningar og andre kjensle uttrykk. Dei barna som har utvikla verbal språk seier i frå med talespråket sitt. Alle barn skal takast på alvor når dei gir uttrykk for kjensler. Vi vil at barna aktivt får påverke sin kvardag. Det krev at vi vaksne er merksame, lydhøre og fleksible overfor barna. Gjennom å gi barna moglegheit for å hevde seg sjølv og kjenne at dei vert respektert, bidreg vi til å trygge barn si tru på seg sjølv. Ved å medverke erfarer barn at deira syn tel, samstundes som dei får trening i å lytte og ta omsyn til andre, sidan dei er ein del av ei gruppe, ein fellesskap. Personalet skal legge til rette for barns medverknad ved at barna får: Lage tankekart Velge aktivitet fra aktivitetsplanen Velge lekekamerater Være delaktig i ideer til prosjektarbeid Være med å utarbeide regler på avdelingen Vi vil jobbe med barns medverknad ved å: - søkje å fange opp barnas perspektiv, mål, interesser og meiningar, og la desse bli framheva i daglege aktivitetar, i prosjekt og/eller i planar. - ha samtaler med barna om idear og ønskjer, og reflektere over gjeldande praksis i situasjonar - ta barna på alvor når dei kjem med innspel i leik, aktivitetar, grupper, samlingar og/eller ift turmål - søkje å prioritere tid til gode samtaler med barna, både enkeltvis og i grupper - diskutere eventuelle regler og normer med barna -lage tankekart ilag med barn i arbeid med prosjekt - gjennom duåverktøy; valg «aktivitetstavle» 13

14 I Bjorøy barnehage dokumenterer vi barns medverknad ved å: Lage tankekart sammen med barna i forkant av et temaarbeid Være med å evaluerer temaet i etterkant ved å skrive ned barnas innspill. Snakke med barna om hva som var kjekt/vanskelig. Gjennomføre barneintervju i november og mai når vi skal evaluere halvtårsplanene. 4.8 Dei 7 fagområda i Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver Progresjonsplan for dei 7 fagområda: Tal, rom og form Prosessmål: 1-2 åringen: Barna skal få kjennskap til: Sortering, telling, former og rom For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Vi må legge til rette ved å: Sortering ved å bruke puttekasser og sortere farger Telling: telle til 4 før en sang, og telle ulike kroppsdeler Former som puslespill og klosser Rom: plassere seg sjølv i forhold til de andre barna De voksne må være bevisst på å bruke dei ulike matematiske begrepa. Bruke beskrivande kommentarar 3-4 åringen: Bli kjent med ulike begrep Bli kjent med ulike former 5-6 åringen: Barna skal bli kjent med omgrep som mengde, former, tall og kva dei inneheld. Vi må legge til rette for ulike aktiviteter der begrepene stor-liten, kort-lang osv blir formidlet. Vi teller barna hver dag. De blir bevisst sin egen kropp Barna klipper ut ulike former som sirkel, trekant og firkant og henger det synlig i avdelingen Dette skal barna bli kjent med gjennom: Spill som Uno, yatzy Konstruksjonsleik Butikkleik med penger Sanger, tekster, rim og regler Personalet må være støttende og gi beskrivende kommentarer til barna. Nærmiljø og samfunn Prosessmål Barna skal oppleve at dei er For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: De voksne skal behandle barn med likeverd. 14

15 verdifulle for fellesskapet og den avdelingen dei tilhører 3-4 åringen: Barna skal bli kjent i nærmiljøet Barna skal få kjennskap til seg sjølv og dei andre barna gjennom å ha «barnas hus» på avdelingen. Gå på tur og se hvor de andre barna på avdelingen bor. De voksne skal behandle barn med likeverd uansett kjønn 5-6 åringen: Barna skal få kjennskap til nærmiljøet. Barna skal få forståelse for korleis samfunnet fungerer Turer i nærmiljøet Gi navn til dei ulike tur stedene Rollelek Forut menneskerettigheter Feire samenes dag 6 februar Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen har fellessamling for alle avdelingane kvar fredag kl Prosessmål 1-2 åringen: Legge til rette for sanseopplevingar La barna bli kjent med ulikt materiale 3-4 åringen: Barna skal få utvikle fantasi og kreativitet 5-6 åringen: Barna skal få være kreative og få være delaktig i prosessen. Viktig å ha fokus på prosessen og ikke på resultatet For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Ha musikkstund Bruke naturmateriale, tegne og male. Barna skal få uttrykke seg gjennom ulikt materiale. Kunstutstilling hver høst Dei vaksne må være bevisst det fysiske miljøet. Personalet skal legge for dette gjennom:.dramaleik Forming Barna skal få bruke instrumenter Tilgang til utkledningsklær Ha tilgjengelig til dømes kongler, skjell, steiner og pinner som skaper eit kreativt skapende miljø for barna Dette skal barna få gjennom: Formingsaktiviteter Leik Jobbe med ulikt materiell som plast, tre osv La barna få være delaktig og kreative både inne og ute. Kommunikasjon, språk og tekst 15

16 Prosessmål: 1-2 åringen: Legge til rette for et godt språkmiljø. Bruke beskrivande kommentarar for å styrke barnas non verbale språk. 3-4 åringen: Bruke beskrivande kommentarar. Barna skal øve på å sette ord på det dei lagar. 5-6 åringen: Barna skal klare å uttrykke seg verbalt. De skal også bli kjent med bokstaver og ord. Leikelesing og leikeskriving For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Personalet legg til rette for et godt språkmiljø gjennom å bruke: rim og regler song instrumenter Lage bøker med barna. Benevne kva ting heter Samtale med barna i daglig situasjoner til dømes: i garderoben, ved bordet, på stellebordet etc. Personalet skal legge til rette for et godt språkmiljø og berike barnas språk gjennom: Opplevelser. Barna skal fortelle med egne ord det dei opplevar Rim og regler Sanger Lese bøker tilpassa alder Media samtaler og undring Personalet skal legge til rette for eit godt språkmiljø og bruker språket aktivt i møte med barna. Dokumentasjon gjennom småbøker, oppslag, barnas perm/minnebok for å hjelpe barna og gjenkalle.. De skal og bli kjent med bokstaver og ord gjennom: SOL prosjektet Lese Rolleleik Tilgjengelige bøker Kropp, bevegelse og helse Alle avdelingane har fast turdag ein gong i veka. Barnehagen har fokus på eit sunt kosthald etter retningslinjer frå departementet Prosessmål: 1-2 åringen: Barna skal få allsidige erfaringar inne og ute som stimulerer til varierte bevegelsar og utfordringar. Personalet må være bevisst barnas behov i forhold til leik, rolig stund/soving, mat og frisk luft. I måltida skal barna bli sjølvhjulpne Oppmuntre barna til å klare sjølv For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Legge til rette for motorisk leik og utvikling ved å bruke: Fellesrommet Puterommet Klatre opp i stolen sin sjølv Tur kvar tysdag Tumleleik Barna får ete sjølv og velje pålegg Gje barna tid og anledning til å øve på å kle på 16

17 3-4 åringen: Oppleveles av å klare å seg sjølv i garderoben seg. Finne skoene sine sjølv Kle på seg sjølv, og ta seg tid i garderoben. Kjenne mestringsfølelse. Få utfordringer motorisk og kjenne på mestringsfølelsen Få kjennskap til ulike matsorter og bli selvstendig i måltid 5-6 åringen: Barna skal få utfordringar på sitt motoriske nivå og føle mestring Barna skal også få kunnskap om menneskekroppen og hva som er bra for kroppen og spise og drikke. Smøre på maten sjølv. Sjølvstendig i garderoben. Personalet skal legge til rette for fysisk utfoldelse både inne og ute. Tur/hinderløype grovmotorikk Pusle/perle/teikne finmotorikk Få servert variert mat og frukt og grønt. Smøre maten sjølv og velje pålegg.. Måten det blir gjort på er at barna: Tegner/skriver blyantgrep - finmotorikk Tur/utelek / hinderløype grovmotorikk Barna må bli presentert for ulike frukter og grønnsaker, og de voksne må ha samtaler med barna om kosthold. Finne frem klær etter hvilke vær det er og kle på seg sjølv. Holde orden på plassen sin. Natur, miljø og teknikk Prosessmål: 1-2 åringen: Personalet må ta utgangspunkt i barnas undring og nyskjerrighet. Barna skal få kjennskap til ulike årstider For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Snakke med barna om hvordan alt henger sammen. Naturlig del i dette er Forundringshagen vår der vi sår og ser hvordan planter spirer og gror. La bana få smake, lukte og sanse på til dømes gulerøtter og sukkererter Være ute hver dag. Konstruksjonsleik; duplo, store puter 3-4 åringen: Gå tur i nærmiljøet Kjennskap til årstidene Teknikk Lære om hva som kjennetegner de ulike årstidene. Konstruksjonsleik. Være undrende sammen med barna om hvordan ting henger sammen. 17

18 5-6 åringen: Barna skal få kjennskap til naturen rundt seg og hvordan vi påvirker den. Dette skjer ved at barna: Går turer Ha samtaler med hverandre og personalet Undre seg Faktabøker Barna skal få kjennskap til Delta i kildesortering. Tømme matrester i resirkulering matavfall og papir i papiravfall. Dette gjøres hver dag. Fagområdet etikk, religion og filosofi Prosessmål: 1-2 åringen: Personalet må være bevisst sitt yrkesetiske ansvar når det gjeld å praktisere verdigrunnlaget til barnehagen 3-4 åringen: Barna skal få undre seg i kvardagen. Barna skal lære at det er greit å være forskjellig vennskap og respekt 5-6 åringen: Barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre. For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Vi markerer høytidstradisjoner som jul og påske. Ha samtaler med barna. Vi voksne må være gode rollemodeller, og gi barna tid til å undre seg. Dette lærer barna gjennom: Forut Ulike tradisjoner og tro Samtaler filosofere De eldste barna reiser til Foldnes kyrkje på påskevandring 4.9 Overgang barnehage - skule Ei arbeidsgruppe av styrarar og rektorar arbeidde hausten 2012 med å lage ein plan for at det skal vere ein samanheng i læringa frå barnehage over i skulen. Planen vert arbeidd etter i bhg-året 2014/15. På vår/forsommaren gjennomfører barnehage og skulen overføringssamtaler i samarbeid med foreldre. Det vert også halde eit overføringsmøte der barnehagen gir informasjon om arbeid og nivå i førskulegruppa generelt. I arbeidet med førskulegruppa siste året i barnehagen legg vi til rette for: 18

19 At barna blir kjent med skulen som læringsarena: Skulebesøk, bli kjent med omgrep som friminutt og lekse, sjå lokalitetar etc Fadderordning - besøk til førskulegruppa i mai/juni 1.klassingane kjem på besøk til førskulegruppa i løpet av hausten. Felles lunsj. Å styrka sosial kompetanse: Barna får trene på å hevde eiga meining, setje ord på følelsar og får medvirke. Barna får øve seg i å lytte, ta imot beskjedar og halde seg til reglar. At barnet viser at det kan utføre ei oppgåve. Barna hører til i fellesskapet i gruppa, hjelpe barna, sjå andre, gje ros og sjå korleis eigen åtferd påverkar andre, demokrati, likestilling, likeverd, konflikthandtering Barna får innblikk i ulike kulturar, solidaritetsarbeid Eigen mestring og sjølvstende: Ha kontroll over egne saker og kler. At barna skal kle på seg sjølv, gå på toalettet aleine. Barna kan sei frå, sette eigne grenser Blir kjent og trygg i nærmiljø. Gje barna utfordringar og lære dei ein forskande tilnærming til emne og oppgåver. Byrjande språk og talforståing: Lytteøvingar, eventyrstund og la barna være med og gjenfortelje, snakke om innhaldet i eventyret. Gjenkjenne ord munnleg og i skriftform. Bokstaver: Kunne forbokstav i namnet sitt, og kjennskap til andre bokstavar. Øve på lydane i alfabetet. Tal: mengde og tal kunne telle og legge saman mengder Kunne klassifisere i mengder og størrelsar. Bli td kjend med omgrepa: få - færre - minst, mange fleire flest. Stor- større - størst. Liten - mindre minst. Tid: dag. dato. månad. årstid Arbeide med finmotoriske aktivitetar: Klippe, blyantgrep. Sansemotorisk øving fingerproposisjon: tuppen av tommelen skal treffe tuppen av de andre fingrane. Øve på å skrive i riktig skriveretning Omgrep: forståing for preposisjonar på, ved, under, over, gjennom, mellom, i vise at det forstår når man seier: Legg matpakka i sekken barnet legger matpakka i sekken, og kontrollere ved å spørje, kvar skal stolen stå? barnet: den skal stå ved bordet Kunne adjektiv stor - liten, lang - kort, blid sur, tykk tynn, søt - sur Fargar: Grunnfargene, raud, blå, gul, + grøn, rosa, lilla, brun - svart, kvit Førskulebarna vil få oppfølging kvar veke i den avdelinga dei høyrer til. Vi vil samkjøre arbeid med læringsmateriell (gyldendal.no / eige aktivitetshefte for barna), aktivitetar og turar. 19

20 Årshjul for å sikre samarbeid og sammenheng i overgangen fra barnehage til skule: Når Kven Kva Korleis August Ped leiarane for Gjennomgang av plan førskolegruppen for førskolegruppen Lage plan ut i fra heftet «overgang bhg skule» i fhkt til de ulike fagområdene. Viktige områder er bla sosial kompetanse, kommunikasjon, regler, DUÅ September Oktober November Ped leiar Foreldresamtale Foreldresamtaler med foreldrene til førskulebarna. Hva er skuleforberedande aktivitetar Februar Skulen Innskrivingsmøte på skulen Februar Styrar Barn med spesielle behov Møte for foreldre og rektor evt lærer Kontakter skulen for å informere om det er spesielle omsyn / oppfølging som trengs vedrørende enkeltbarn. Anonymiseres eller med samtykke fra foreldre. Mars Ped leiar Foreldresamtale Foreldresamtale med foreldre til førskulebarna April Mai Ped leiar Avslutningstur Tur til Lyderhorn. Viktig at de eldste barna får en markering av barnehagtiden. Juni Skulen Førskoledag Alle førskolebarna er på skulen noen timer om formiddagen 20

21 4.10 Kosthald i barnehagen Måltida i barnehagen skal vere prega av ro, glede og ei stemning som gir plass for gode samtalar. I vår barnehage får: - barna med matpakke til frukost - barna frukt og grønt kvar dag - barna smørelunsj dagleg - barna eit lettare ettermiddagsmåltid inkl frukt/ grønt - barna varmmat ein dag i veka - barna vatn eller lettmelk å drikke - barna med seg turmat heimefrå til turdagane. - barna varm drikke eller suppe av barnehagen på turdagar på kalde dagar (sikre at alle får likt) - barna vere med å lage til måltider Kapittel 5 - Planarbeid, dokumentasjon og vurderingsarbeid 5.1 Planarbeid I årsplan for barnehagen er det nedfelt korleis vi skal arbeide, og beskrive satsingsområde for komande år. I tillegg lages det halvtårsplan som verktøy for personalet og månadsplanar for den enkelte avdeling som beskriv korleis dei ulike avdelingane vil jobbe. Planane som vert laga må vere så fleksibel at det er rom for spontanitet og medverknad av barna, og med omsyn til ressursar. Samarbeidsutvalet er med på å fastsette årsplanen. Spørsmål om innhald og prioriteringar drøftes før innhaldet i årsplanen fastsettes. Vi har 5 planleggingsdagar (1 av desse har felles tilbod om innhald for alle barnehagar i Fjell) i året. I tillegg har vi ca 10 personalmøter på kveldstid, avdelingsmøter og leiarmøter kvar veke. Då planlegger vi innhaldet i barnehagen. Vi planlegger heile året og det blir utarbeid ny årsplan kvart år. Vi planlegg også tema og aktivitetar som vi gir ut i halvtårsplanar og meir detaljert plan i månadsplanar. 21

22 5.2 Vurdering Kontinuerlig vurdering av arbeidet i barnehagen er viktig. Det som blir vurdert er om innholdet og arbeidsmåtane er i tråd med rammeplanen og barnehageloven. Dette er et viktig arbeid som hele personalgruppa er med på i større og mindre grad, og det får frem refleksjon hos hver enkelt medarbeidar. Systematisk vurderingsarbeid ligger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Målet med vurderingsarbeid er å sikre kvaliteten på arbeidet vårt i barnehagen, og finne ut hva som fungerer og hva som må gjøres annerledes for å øke kvaliteten. Styrar og dei pedagogiske leiarane har eit overordna ansvar for dette arbeidet. Dei tilsette vurderer på avdelingsmøte og personalmøter. Vi har halvtårsvurderinger før jul og før sommaren der heile personalgruppa er med. Barna i barnehagen skal også være med på vurderingsarbeid. Måten det blir gjort på er at barna: Får være med å lage regler på avdelingen ved oppstart av nytt barnehageår I etterkant av et prosjekt eller tema snakker personalet med barna om hvilke tanker og opplevelser barna sitter igjen med. Ha barneintervju i etterkant av hver halvtårsplan (november og mars/april) I vurderingsarbeidet er også foreldrene involvert. De kan medvirke gjennom foreldresamtaler, på foreldremøter og brukarundersøkingar som blir gjennomført 2. kvart år. Drøftingsmøte mellom tillitsvalde, verneombod og styrar har vi ved behov, men ca 4 g i året. Verneombod og tillitsvalde har eiga arbeidstid/trefftid. 5.3 Dokumentasjon Arbeid i avdelinga vert dokumentert i månadsskriv. All planlegging byggjer på evaluering av praksis. Dokumentasjon av planlegging og evaluering vert arkivert på bhg s fellesområde I: og i permar i barnehagen. Dokumentasjon av praksis er skriftlege og billedlege skildringar (delt i avdelinga, i utstilling, i media), oppsummeringar og vurderingar som vert arkivert. Fotoforteljingar er den mest brukte forma for dokumentasjon retta mot barn og foreldre. Vi lagar barnas perm der vi samlar dokumentasjon frå barnehagetida. Denne får barna på utlån 1-2 g i året og med heim når barnet sluttar i bhg. Vi nyttar informasjonsskjermar med bilete og tekst i garderoben og oppdaterar desse månadleg. Dokumentasjon avdelingsvis, og heilskapleg, vil slik gi innsyn i vårt pedagogiske arbeid i kvardagane. 22

23 Vi nyttar kartleggingsverktøy som Tras, Alle med, Askeladden, Mio osv og dialog med barn og føresette for å sikre tilpassa leik og læringsaktivitetar for barn og barnegrupper. Slik kan vi arbeide saman med foreldre om vidare behov for stimulering (legge til rette for å nye erfaringar), gi støtte og oppfølging. Vi held fram med å utarbeide a-standard for delar av praksisen i barnehagekvardagen vår, og evaluerer etterkvart dei vi allereie har utarbeidd. Måltider, uteleik, hente og bringesituasjon, møter, etc. Desse standardane vil dokumentere korleis vi arbeider og samstundes sikre at vikarar og nytilsette vil kunne få rettleiing til å kome inn i arbeidet. HMT-arbeid: Barnehagen er godkjent frå helsevernetaten, og har tilsyn kvart 3. år. Det er styrar i samarbeid med verneombod som har ansvar for arbeid med HMT. Det vert gjennomført årlege vernerundar og vi held ettersyn av uteområde kvar månad. Vi har plan for HMTarbeid i bhg vår som skal bli gjennomgått, vurdert, utbetra og revidert 2 g årleg. Vi repeterer kvart halvår innhald i beredskapsplan knytt til ulykker, krisesituasjonar og dødsfall, og elles ved behov. Brannkurs vart halden i mai 2013 og førstehjelpskurs vart gjennomført aug Brannvern og førstehjelp vert repetert og gjennomført øvingar avdelingsvis og i samla personalgruppe årleg. Vi har brukarundersøkingar og medarbeidarsamtalar (MUS). Alle barn og tilsette er forsikra gjennom Protektor forsikring ASA. Nedanfor er link til utdjupande vilkår. 23

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE k e r p s g o rig k r e e l j sg og y g N n i r i læ PRESENTASJON AV PERSONALET BYGGEKLOSSEN KNØTTELITEN Pedagogisk leder 100 % stilling Sigrunn Mariell Eggesvik Ferdig utdannet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer