Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15"

Transkript

1 Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 TRYGG - NÆR - AKTIV Bjorøy barnehage, Bjorøyveien 163, 5177 Bjorøyhamn Telefonnummer: (kontor styrar) og (mobil styrar) E post: 1

2 Innhaldsliste Kapittel 1 s 3 Årsplan, visjon og verdigrunnlag Kapittel 2 s 4-9 Presentasjon av barnehagen, personalet og organisering Kapittel 3 s Barnehagens samarbeidspartar Kapittel 4 s Barnehagens innhald Kapittel 5 s Planlegging, dokumentasjon og vurdering Forord Kjære tilsette, barn og foreldre i Bjorøy barnehage. Vi ønskjer alle velkomen til å lesa i årsplanen vår og slik bli kjend med korleis vi arbeider og kva vi vel å spesielt arbeide vidare med i barnehageåret 2013/2014. Årsplanen vår byggjer på Lov om barnehagar, Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver, Vedtekter for kommunale barnehagar i Fjell, Mål og strategiplan for alle kommunale barnehagar i Fjell, og sjølvsagt Bjorøy barnehage sin eigen visjon for den heilskaplege barnehagedrifta vår. Årsplanen er eit arbeidsdokument for dei tilsette og eit bindeledd mellom barnehagen og foreldre/samfunn. Uføreseielege hendingar kan oppstå i løpet av eit barnehageår. Vi må derfor ta omsyn til at endringar kan bli nødvendige i forhold til barnegrupper, personale, organisering og innhald i planen. E post: Heimeside: Solstrålen: / mail: Nordlyset: / Regnbuen: / mail: Stjernehimmel: / mail: Måneskinn: / mail: 2

3 Kapittel 1 Årsplan, barnehagens samfunnsmandat, visjon og verdigrunnlag 1.1 Årsplanen sine funksjonar: Skal gi informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen til kommunen som eigar, politikarar, barnehagen sine samarbeidspartar og andre interesserte. Skal vere arbeidsreiskap for tilsette i barnehagen og vikarar Vere eit utgangspunkt for foreldre til å få felles forståing, samarbeide og medverke om innhaldet i barnehagen. Vere eit grunnlag for tilsyn med barnehagen Barnehagen sitt samfunnsmandat "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem" heiter det i Barnehageloven 1, den såkalla formålsparagrafen. Vi søkjer å legge til rette for gode omsorg- og læringsopplevingar i det daglege arbeidet i barnehagen. Barnehagen er både ei pedagogisk verksemd og eit velferdstilbod for småbarnsforeldre med fokus på barns beste. Barnehagen skal ta omsyn til og støtte einskildbarn, samstundes som fellesskapet vert ivareteke. For oss er det viktig å støtte barn ut frå eigne kulturelle, sosiale og individuelle føresetnader, og likevel skape grunnlag for eit inkluderande og byggjande fellesskap for barn og vaksne tilknytt barnehagen vår Visjon og målsetjing Bjorøy barnehage skal vere ein trygg, nær og aktiv medspelar i barnas oppvekst. For å oppnå dette må personalet være: Trygge voksne som ser hvert enkelt barn ved å være sammen med barna, lytte til barna og ta barnas interesser på alvor. Nære voksne som viser omsorg, bygger gode relasjoner til barna, og møter barna på en god måte. Aktive voksne som er i samspill med barna, veileder barna og er gode rollemodeller. Omgrepa trygg, nær og aktiv er også viktig i møte med kollegaer og foreldregruppa Verdigrunnlag Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning. Og på bakgrunn av dette har vi «Den gyldne regel» som vårt verdigrunnlag. Den gyldne regel: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» Vi tar utgangspunkt i verdiar som er forankra i kristen og humanistisk arv og tradisjon 3

4 Kapittel 2. Presentasjon av barnehagen, personalet og organisering Barnehagen vår vart bygd i 2008 og opna i januar Det er Fjell Bustadstifting som eig barnehagebygg og tomt. Barnehagen er godkjend og vert til ei kvar tid drive etter gjeldande lov,- regel og avtaleverk som er fastsett av offentleg mynde og Fjell kommune som eigar. Det er 18 årsverk knytt til barnehagedrifta, og vi kan gi tilbod til om lag 90 barn i alderen 10 mnd-6 år. Det er fem avdelingar i bygget derav er to driven som småbarnsavdelingar, to storbarnsavdelingar og ei blanda gruppe. Avdelingane samarbeider tett for å utnytte og dele areal, samt personalressursar. Slik har vi skapt eit ope og trygt miljø for alle. Kvar avdeling har eigne rom til ulike aktivitetar, tørr-garderobe til byteklede, sekkar og mat, våtgarderobe til ytterklede, toalett og bad/stellerom. I tillegg har vi eit stort allsidig fellesrom til gym, kulturaktivitetar og grupper som dagleg er i bruk. Like utanfor gjerdene våre har vi tilgang til varierte naturområde i skog, på enger, knausar og berg, og det er gangavstand til fjæra og større tur- og landskapsområde. 4

5 2.1 Presentasjon av avdelingane og personalet Konstituert styrar: Janikke Bjordal Styrar: Laila Sagstad Fosso Avdelingane Stjernehimmel storbarnsavdeling 2,5-6 år Pedagogisk leiar: Solfrid G. Opdahl Barne- og ungdomsarbeidar: Berit Tuv Barne- og ungdomsarbeidar: Renate Thuen Assistent: Wenche Nilsen Nordlyset storbarnsavdeling 2,5-6 år Pedagogisk leiar: Linn Kristin Sælemyr Assistent: Lin K. Støldal Assistent: Veronica Storøy Regnbuen mellomavdeling 2-5 år Pedagogisk leiar: Cathrine Jåstad Barne- og ungdomsarbeidar: Kristin F. Thorkildsen Barne- og ungdomsarbeidar: Reidun Fantoft Måneskinn småbarnsavdeling 10 mnd-2,5 år Pedagogisk leiar: Camilla S. Ølnes Assistent: Trine Lise F. Rotherford Assistent: Lene Sæther Solstrålen småbarnsavdeling 10 mnd-2,5 år Pedagogisk leiar: Catheleen Andreasson Assistent: Hege Aase Røe Assistent: Elin Losnedal Assistent: Christine T. Fjeldstad 5

6 Støttepersonell som er tilsett i kommunen arbeider i tillegg til det faste personalet. Dei støtter oss i arbeidet med kartleggingar, gir fagleg råd og støtte til personell, foreldre, og gir ekstra hjelp og støtte til i arbeid med barn og barnegrupper som har behov for det. Støttepersonell er viktig lagspelar for oss i samarbeidet med pedagogisk psykologisk teneste (PPT), helsesøster, barnevern, ergo og fysioterapitenesta og rettleiarteamet. 2.2 Dagsrytme Barna skal føle seg trygge i barnehagen, og da er det viktig med rutinar. Dagane blir likevel aldri heilt like, og vi prøver å ta vare på spontanitet og fleksibilitet. Tilsette tar imot barna i garderoben eller i avdeling 7.15 Barnehagen opnar Mellom er vi gjerne samen i kvar sone, og det er synleg kvar barna skal leverast. Frukost Barna tar med seg matpakke. Drikke får dei i barnehagen Vaksne sit ved bordet saman med barna under frukosten og sikrar ei roleg stund. Storbarnsavdelingane går gjennom dagen i dag dagtavle Fri leik, aktivitetar og leikegrupper inne og ute Dersom nokon av barna har behov for å komme seinare bør foreldre varsle avdelinga på forhand. Meld frå innan kl om barnet er sjuk eller tek fri. I samlingsstunda prøver vi å skape fellesskapsfølelse Samlingsstund Avdelingane tilpassar innhald i forhold til gjeldande planar og barnas behov Lunsj Vi samlast til felles smøremåltid eller varmlunsj i avdelinga. Før måltidet startar syng vi alltid en sang. Barna smør sjølv maten sin når de klarar det Utelek / soving Storbarnsavdelingane er ute og de minste barna sover Fruktstund/ ettermiddagsmåltid Vi har et lite måltid med frukt og brød/knekkebrød Barna blir henta Føresette må ta kontakt med personalet når dei hentar barn og sikre deg at du samen med barnet avsluttar dagen godt med barn og vaksne ved å takke for i dag. Det er også naturleg å formidle informasjon om barnehagedagen ved henting. Dersom nokon andre enn foreldre skal hente barna, må de gi beskjed til avdelinga. Barna hentas og er ute av bygget innan Barnehagen stenger For seint henta barn vert fakturert på barnehagefaktura. 6

7 2.2 Opningstider og plandagar OPNINGSTIDER Barnehagens opningstid Julafta og Nyttårsafta måndag til fredag STENGT Onsdag før påske Planleggingsdagar 2014/2015. Da er barnehagen stengt: Mandag 11 august 2014 Fredag 07 november 2014 Fredag 02 januar 2015 Fredag 06 februar 2015 Fredag 15 mai ÅRSHJUL MÅNAD KVA Korleis Tilvenning Foreldre - Personale August - September Startsamtalar Startsamtalar og andre foreldresamtalar ved behov Oktober November Desember Januar Foreldremøte Foreldresamtaler Solstrålen og Måneskinn Tema/prosjektarbeid Haustfest og aksjon* Foreldresamtaler Stjernehimmel, Nordlyset og Regnbuen Tema/prosjektarbeid Adventsamlingar Luciafeiring Tur til pepperkakebyen Gudsteneste Nissefest Prosjekt og temaarbeid Barnehagen byr på haust-suppe og barna viser noko av det dei har arbeidd med. Foreldre sal av kaker og utlodding. *Inntekt for barn i landsbyen Nepal - Forut *Gløgg og lussekattar på uteleikeplassen 7

8 Februar Tema/prosjektarbeid Karneval Mars April Prosjekt/ Temaarbeid Foreldresamtaler Stjernehimmel, Nordlyset og Regnbuen Foreldresamtaler Solstrålen og Måneskinn Styrke forståing og samarbeid kring barnet, og lage tiltak saman. Styrke forståing og samarbeid kring barnet, og lage tiltak saman. Mai Hurraleikar - barnetog Årlige ekskursjoner Aldersdelte turer: 2009: VilVite 2010:Naturhistorisk museum 2011:Akvariet 2012:Fløyen Juni Sommarfest Overnatting for 2009 barna Utstilling av arbeid - kunstnarisk innslag frå barn. Varm mat, kaker og kaffe. Foreldre organiserer I tillegg til årshjul gis det informasjon om det som skjer til daglig i barnehagen, i månadsskriv, e-post, i posthyller, via infoskjermar, plakatar og oppslag i garderobe. Informasjon om barnehagens pedagogikk gir vi gjennom årsplanen, månadsskriv, foreldremøte og i foreldresamtaler. God informasjon og dialog er viktig for å få god kontakt og samarbeid mellom barnehage og heim, og foreldre bør gjere seg kjent med det som skjer i barnehagen, målsetnader og vurderingar i arbeidet. Vi samlar foreldre til ulike sosiale aktivitetar i barnehagen for at foreldre skal få moglegheit til å bli kjent med andre barn og deira foreldre. Til dømes: haustfest, Lucia, sommarfest, dugnader og foreldremøte. Kapittel 3 Barnehagens samarbeidspartar 3.1 Foreldresamarbeid. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem (Barnehagelova 1, formålsparagrafen). 8

9 Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageransvar, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn (Barnehagelova 2, Barnehagens innhald). Vi er plikta til å samarbeide med heimen til beste for barnet. I samarbeidet er det viktig for oss at vi har ei gjensidig tillit til kvarandre. Barnehagen har fleire, både formelle og uformelle, samarbeidskanalar: Dagleg kontakt ved bringing og henting. Her er det mogleg å utveksle dagleg informasjon. Vi har fokus på å bli teken imot, og takke for tida samen i dag. Be om ein foreldresamtale om det er behov for å snakke om meir sensitive saker. Vi vil unngå å "snakke over hovudet på barnet". Barnet skal oppleve at det er ein samanheng og nærhet mellom heim og barnehage som oppvekstarenaer sjølv om desse er ulike. Vi arbeider for at de som foreldre skal oppleve oss som imøtekomande og positive. Vi skal ha ein tett dialog om dei små og store tinga som er med å dannar barna. Foreldresamtale. Når barnet begynner i barnehagen har pedagogisk leiar ein startsamtale med dykk foreldre for å verte godt kjent med barnet og familie/ nettverk. I samtalen spør vi om forhold i barnas heim og oppvekstmiljø, og tek opp sensitive samtaletema som vald, rus og psykisk helse. Det for å finna løysingar korleis vi saman kan gjere oppveksten og omsorga best for barnet. Pedagogisk leiar inviterer årleg til foreldresamtale og elles ved behov. Som foreldre kan de når som helst be om ein samtale, og barnehagen vil legge til rette for det. I foreldresamtaler snakkar vi om barnets helse, utvikling, mestring og trivsel. Vi oppsummerar, og lagar eventuelt tiltak samen. 3.2 Foreldreråd, SU, arbeidsutval, foreldremøte. For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutval (Barnehagelova 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg). Foreldreråd: Alle foreldre i barnehagen er medlem av foreldrerådet i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø (Lov om barnehager). Du som forelder kan melde saker av allmenn interesse som kan diskuterast i foreldreråd. Her har til dømes aktivitetspengar til turar og ekskursjonar, ferieordning, kosthald og dugnadsarbeid vore tema. Samarbeidsutval: I foreldrerådet vert det vald 2 foreldre (+ vararepresentantar) til barnehagens samarbeidsutval (SU). I SU er to foreldre og to av personalet representert. Styrar er representant frå eigar, har møterett og uttalerett. Styrar skal sjå til at viktige saker vert sett på dagsorden og drøfta i Foreldreråd og SU. SU skal kunne uttale seg og arbeide med saker som er viktig for barnehagens verksemd, og skal godkjenne barnehagens årsplan. Val av representantar til barnehagens samarbeidsutval blir gjort på foreldrerådsmøte om hausten. I år Informasjon frå møter i Samarbeidsutvalet vert hengt opp i den enkelte avdeling. I garderoben heng også informasjon om kven som er representant for foreldre i SU. 9

10 Foreldremøte: Kvar haust vert alle foreldre invitert til foreldremøte. Her informerar vi om målsetnader og satsingsområde. 3.3 Samarbeidspartar i kommunen Vi er etter ulikt lovverk og regelverk pliktig til å samarbeide tett med helsestasjon, barnvern, Rettleiarteam for barnehagar i Fjell, PPT Pedagogisk psykologisk teneste, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk teneste), Ergo- og fysioterapitenesta, Kommunepsykolog og sjølvsagt skulen som nemnd i eige punkt. Vi kan anonymt søkje råd hjå desse tenestene men vil innhente samtykke hjå foreldre når det er nødvendig. 2 gangar i året har barnehagane i Fjell drøftingsmøte der ulike samarbeidspartar kjem samen. I dette fora kan barnehagen drøfte si bekymring anonymt kring eit risikoutsett barn. Kapittel 4 Barnehagens innhald 4.1 Omsorg Med omsorg meiner vi dei nære situasjonane som oppstår i mellom barn og vaksne, mellom vaksne, og mellom barn i barnehagekvardagen, der vi viser at vi bryr oss om og tek omsyn til kvarandre. Rammeplanen peiker på at å gi og ta imot omsorg er med å danne grunnlag for vidare sosial kompetanse og er såleis eit viktig bidrag i livslang læring. Vi voksne gir omsorg til barna ved: å inkludere barna i fellesskapet å vise empati å gi barna et fang og sitte på å gi barna trøst å ha respekt for hvert enkelt barns ulike behov Vi vaksne i Bjorøy barnehage vil vere gode rollemodellar og fokusere på og sjå, anerkjenne og rose ønska atferd både hjå kollegaer og barn. Vi vil gi open omsorg, vere føreseielege, trygge og til stades for kvarandre. 4.2 Danning " Danning er ein livslang prosess som mellom anna handlar om å utvikle evne til å reflektere over eigne handlingar og væremåtar. Daning er meir enn utvikling, meir enn læring, meir enn omsorg, meir enn oppseding og meir en sosialisering. Samtidig rommar det alt dette" (Rammeplan s. 15). 10

11 Danning handlar om å få eit aktivt og bevisst forhold til omgjevnadene, og klare å tenke over det ein gjer i samspel med andre. Det er ein kontinuerlig prosess. Danning skal forankrast i verdigrunnlaget til barnehagen og danningsprosessen heng tett samen med omsorg, leik og læring I Bjorøy barnehage skal vi voksne lære barna å leve etter «Den gyldne regel» ved at barna utvikler evne til å: Bli selvstendige Vise omsorg for andre Utvikle empati Evne til å samarbeide med andre Oppleve mestring Få god selvfølelse Personalet må legge til rette for gode danningsprosesser slik at barna blir i stand til å handtere livet ved at dei utviklar evna til å vere prøvande og nysgjerrige på omverda og til å sjå seg sjølve som ein verdifull medlem av eit større fellesskap. Gjennom danning legg ein grunnlaget for allsidig utvikling. For å klare dette må personalet vere bevisst si eiga rolle og støtte kvart einskild barn i ulike leike og læringssituasjonar. Et godt pedagogisk verktøy som personalet har for å jobbe med dette er DUÅ programmet. 4.3 DUÅ - De Utrolig Årene Heile personalet har gått på kurs om de utrolige årene. Dette er eit skule / barnehage program som er utarbeida av Caroline Webster Stratton. Programmet er meint å styrke dei vaksne sin kompetanse på å: - bygge relasjonar mellom vaksne og barn - lære og bli bevisst strategiar på korleis få barn si merksemd, halde på den og styrke barnet i å regulere åtferd - lære strategiar for å nytte ros og påskjønning i læringssituasjonar - utvikle oppfølgingsplanar for einskiltbarn si ønska åtferd - strategiplanar - lære strategiar for å setje grenser Ved at vi systematisk arbeider med desse strategiane ser vi at barn får betre støtte til å utvikle eigen kompetanse: - ved å lære korleis løyse utfordringar og konfliktar - til å utvikle vennskap og samspel med andre barn og vaksne - styrke og utvikle emne til å sjå andre sine behov, samt bli bevisst og klare å uttrykke sine eigne behov 11

12 - redusere negativ åtferd og aggresjon De Utrolige Årene har og eigne foreldrekurs. Om du ønskjer informasjon om dette, kan du kontakte barnehagen, eller Fjell Kommune. Vi låner ut teoribøker til foreldre som er interessert å lese meir om foreldrerolla. 4.4 Satsingsområde og tema 2014/2015 For barnehageåret 2014/2015 har vi vald å jobbe vidare med Språk og Sosial kompetanse som satsingsområde. Vi vil da starte arbeidet med å implementere DUÅ-årshjulet i eigen barnehage,. Ved å velje Språk som felles satsingsområde ved sidan av sosial kompetanse vil vi også systematisere og bevisstgjere oss vidare innan utvalde områder med fokus på kompetanse om til dømes språktileigning, språkstimulering i leik, i samlingsstund og i foreldresamarbeidet. Vi er del i SOL-prosjekt med støtte frå Rettleiarteamet. Prosjektet dreier seg om Systematisk Oppleving av Lesing og målgruppa vil først og fremst vere dei to eldste barnekulla i barnehagen. Arbeid med korleis vi jobbar med språk og sosial kompetanse vil foreldre få meir konkret informasjon om i halvtårsplan, og i månadsskriv frå kvar avdeling. 4.5 Leik og læring Leik Leik er ein uttrykksform, ein læremåte og ein veremåte. Leiken er eit mål i seg sjølv. Leiken er med å fremje barnas allsidige utvikling. Leik gir næring til språkleg, intellektuell, fysisk, sosial og emosjonelle ferdigheiter. Likeeins er leiken eit mål i seg sjølv og nærande for barnets identitet og sjølvkjensle. Leiken er den viktigste læringsarenaen for barna. Gjennom leiken bearbeider barna inntrykk frå voksenverden og tilegner seg på den måten ny kunnskap og erfaring. «Late som om» leik er også viktig for barn. Da går dei inn i si eiga førestillingsverd, tek perspektivet til andre og gir form til tankar kjensler. Personalet har en viktig rolle også når det gjeld barnas leikeferdigheiter. Det er viktig at barna får gode erfaringar og ei oppleving av å meistre samspelet med andre barn i leik. For å få dette til må dei vaksne: Læring Legge til rette for eit godt fysisk leikemiljø Vere deltakande i leiken Støtte barna i leiken Veilede barna Observere hvert enkelt barn og se til at alle har noen å leike sammen med Læring skjer i det daglege samspelet mellom menneske og miljø. Læring har nær samanheng med leik, danning, og omsorg. Barn kan lære gjennom at dei deltek, erfarer og får opplevingar på fleire områder. Personalet må ha et aktivt forhold til læringsprosessane til barna. De må ta barnas undring og utforsking på alvor og være aktiv i barnas søken etter ny lærdom. Personalet må dele kunnskapen sin med barna og ta utgangspunkt i det barna er opptatt av. For å få gode læringsprosesser er det viktig at kvaliteten på samspelet mellom personalet og barna er god. Personalet må da legge til rette for: allsidige prosjekter, aktivitetar og oppgåver innomhus og utandørs la barna ta del i kvardagslege aktivitetar som førebuingar av måltider, rydding, sortering, orden og reinhald planlegge gjeremål og aktivitetar 12

13 omsorg for barna samt anerkjenne det barnet/ barna er oppteken av lytte aktivt, oppdage og undre oss samen med barn 4.6 Barns medverknad Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglege verksemd, og skal ha moglegheit for med jamne mellomrom og aktivt delta i planlegging og vurdering av barnehagen si verksemd. Synspunkta til barn skal tilleggjast vekt i samsvar med barnets alders- og modningsnivå (Barnehageloven 3) Det varierer korleis barn klarar å uttrykke sine meiningar og ønskjer. Dei yngste barna uttrykker seg non verbalt ved hjelp av mimikk, kroppshaldningar og andre kjensle uttrykk. Dei barna som har utvikla verbal språk seier i frå med talespråket sitt. Alle barn skal takast på alvor når dei gir uttrykk for kjensler. Vi vil at barna aktivt får påverke sin kvardag. Det krev at vi vaksne er merksame, lydhøre og fleksible overfor barna. Gjennom å gi barna moglegheit for å hevde seg sjølv og kjenne at dei vert respektert, bidreg vi til å trygge barn si tru på seg sjølv. Ved å medverke erfarer barn at deira syn tel, samstundes som dei får trening i å lytte og ta omsyn til andre, sidan dei er ein del av ei gruppe, ein fellesskap. Personalet skal legge til rette for barns medverknad ved at barna får: Lage tankekart Velge aktivitet fra aktivitetsplanen Velge lekekamerater Være delaktig i ideer til prosjektarbeid Være med å utarbeide regler på avdelingen Vi vil jobbe med barns medverknad ved å: - søkje å fange opp barnas perspektiv, mål, interesser og meiningar, og la desse bli framheva i daglege aktivitetar, i prosjekt og/eller i planar. - ha samtaler med barna om idear og ønskjer, og reflektere over gjeldande praksis i situasjonar - ta barna på alvor når dei kjem med innspel i leik, aktivitetar, grupper, samlingar og/eller ift turmål - søkje å prioritere tid til gode samtaler med barna, både enkeltvis og i grupper - diskutere eventuelle regler og normer med barna -lage tankekart ilag med barn i arbeid med prosjekt - gjennom duåverktøy; valg «aktivitetstavle» 13

14 I Bjorøy barnehage dokumenterer vi barns medverknad ved å: Lage tankekart sammen med barna i forkant av et temaarbeid Være med å evaluerer temaet i etterkant ved å skrive ned barnas innspill. Snakke med barna om hva som var kjekt/vanskelig. Gjennomføre barneintervju i november og mai når vi skal evaluere halvtårsplanene. 4.8 Dei 7 fagområda i Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver Progresjonsplan for dei 7 fagområda: Tal, rom og form Prosessmål: 1-2 åringen: Barna skal få kjennskap til: Sortering, telling, former og rom For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Vi må legge til rette ved å: Sortering ved å bruke puttekasser og sortere farger Telling: telle til 4 før en sang, og telle ulike kroppsdeler Former som puslespill og klosser Rom: plassere seg sjølv i forhold til de andre barna De voksne må være bevisst på å bruke dei ulike matematiske begrepa. Bruke beskrivande kommentarar 3-4 åringen: Bli kjent med ulike begrep Bli kjent med ulike former 5-6 åringen: Barna skal bli kjent med omgrep som mengde, former, tall og kva dei inneheld. Vi må legge til rette for ulike aktiviteter der begrepene stor-liten, kort-lang osv blir formidlet. Vi teller barna hver dag. De blir bevisst sin egen kropp Barna klipper ut ulike former som sirkel, trekant og firkant og henger det synlig i avdelingen Dette skal barna bli kjent med gjennom: Spill som Uno, yatzy Konstruksjonsleik Butikkleik med penger Sanger, tekster, rim og regler Personalet må være støttende og gi beskrivende kommentarer til barna. Nærmiljø og samfunn Prosessmål Barna skal oppleve at dei er For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: De voksne skal behandle barn med likeverd. 14

15 verdifulle for fellesskapet og den avdelingen dei tilhører 3-4 åringen: Barna skal bli kjent i nærmiljøet Barna skal få kjennskap til seg sjølv og dei andre barna gjennom å ha «barnas hus» på avdelingen. Gå på tur og se hvor de andre barna på avdelingen bor. De voksne skal behandle barn med likeverd uansett kjønn 5-6 åringen: Barna skal få kjennskap til nærmiljøet. Barna skal få forståelse for korleis samfunnet fungerer Turer i nærmiljøet Gi navn til dei ulike tur stedene Rollelek Forut menneskerettigheter Feire samenes dag 6 februar Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen har fellessamling for alle avdelingane kvar fredag kl Prosessmål 1-2 åringen: Legge til rette for sanseopplevingar La barna bli kjent med ulikt materiale 3-4 åringen: Barna skal få utvikle fantasi og kreativitet 5-6 åringen: Barna skal få være kreative og få være delaktig i prosessen. Viktig å ha fokus på prosessen og ikke på resultatet For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Ha musikkstund Bruke naturmateriale, tegne og male. Barna skal få uttrykke seg gjennom ulikt materiale. Kunstutstilling hver høst Dei vaksne må være bevisst det fysiske miljøet. Personalet skal legge for dette gjennom:.dramaleik Forming Barna skal få bruke instrumenter Tilgang til utkledningsklær Ha tilgjengelig til dømes kongler, skjell, steiner og pinner som skaper eit kreativt skapende miljø for barna Dette skal barna få gjennom: Formingsaktiviteter Leik Jobbe med ulikt materiell som plast, tre osv La barna få være delaktig og kreative både inne og ute. Kommunikasjon, språk og tekst 15

16 Prosessmål: 1-2 åringen: Legge til rette for et godt språkmiljø. Bruke beskrivande kommentarar for å styrke barnas non verbale språk. 3-4 åringen: Bruke beskrivande kommentarar. Barna skal øve på å sette ord på det dei lagar. 5-6 åringen: Barna skal klare å uttrykke seg verbalt. De skal også bli kjent med bokstaver og ord. Leikelesing og leikeskriving For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Personalet legg til rette for et godt språkmiljø gjennom å bruke: rim og regler song instrumenter Lage bøker med barna. Benevne kva ting heter Samtale med barna i daglig situasjoner til dømes: i garderoben, ved bordet, på stellebordet etc. Personalet skal legge til rette for et godt språkmiljø og berike barnas språk gjennom: Opplevelser. Barna skal fortelle med egne ord det dei opplevar Rim og regler Sanger Lese bøker tilpassa alder Media samtaler og undring Personalet skal legge til rette for eit godt språkmiljø og bruker språket aktivt i møte med barna. Dokumentasjon gjennom småbøker, oppslag, barnas perm/minnebok for å hjelpe barna og gjenkalle.. De skal og bli kjent med bokstaver og ord gjennom: SOL prosjektet Lese Rolleleik Tilgjengelige bøker Kropp, bevegelse og helse Alle avdelingane har fast turdag ein gong i veka. Barnehagen har fokus på eit sunt kosthald etter retningslinjer frå departementet Prosessmål: 1-2 åringen: Barna skal få allsidige erfaringar inne og ute som stimulerer til varierte bevegelsar og utfordringar. Personalet må være bevisst barnas behov i forhold til leik, rolig stund/soving, mat og frisk luft. I måltida skal barna bli sjølvhjulpne Oppmuntre barna til å klare sjølv For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Legge til rette for motorisk leik og utvikling ved å bruke: Fellesrommet Puterommet Klatre opp i stolen sin sjølv Tur kvar tysdag Tumleleik Barna får ete sjølv og velje pålegg Gje barna tid og anledning til å øve på å kle på 16

17 3-4 åringen: Oppleveles av å klare å seg sjølv i garderoben seg. Finne skoene sine sjølv Kle på seg sjølv, og ta seg tid i garderoben. Kjenne mestringsfølelse. Få utfordringer motorisk og kjenne på mestringsfølelsen Få kjennskap til ulike matsorter og bli selvstendig i måltid 5-6 åringen: Barna skal få utfordringar på sitt motoriske nivå og føle mestring Barna skal også få kunnskap om menneskekroppen og hva som er bra for kroppen og spise og drikke. Smøre på maten sjølv. Sjølvstendig i garderoben. Personalet skal legge til rette for fysisk utfoldelse både inne og ute. Tur/hinderløype grovmotorikk Pusle/perle/teikne finmotorikk Få servert variert mat og frukt og grønt. Smøre maten sjølv og velje pålegg.. Måten det blir gjort på er at barna: Tegner/skriver blyantgrep - finmotorikk Tur/utelek / hinderløype grovmotorikk Barna må bli presentert for ulike frukter og grønnsaker, og de voksne må ha samtaler med barna om kosthold. Finne frem klær etter hvilke vær det er og kle på seg sjølv. Holde orden på plassen sin. Natur, miljø og teknikk Prosessmål: 1-2 åringen: Personalet må ta utgangspunkt i barnas undring og nyskjerrighet. Barna skal få kjennskap til ulike årstider For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Snakke med barna om hvordan alt henger sammen. Naturlig del i dette er Forundringshagen vår der vi sår og ser hvordan planter spirer og gror. La bana få smake, lukte og sanse på til dømes gulerøtter og sukkererter Være ute hver dag. Konstruksjonsleik; duplo, store puter 3-4 åringen: Gå tur i nærmiljøet Kjennskap til årstidene Teknikk Lære om hva som kjennetegner de ulike årstidene. Konstruksjonsleik. Være undrende sammen med barna om hvordan ting henger sammen. 17

18 5-6 åringen: Barna skal få kjennskap til naturen rundt seg og hvordan vi påvirker den. Dette skjer ved at barna: Går turer Ha samtaler med hverandre og personalet Undre seg Faktabøker Barna skal få kjennskap til Delta i kildesortering. Tømme matrester i resirkulering matavfall og papir i papiravfall. Dette gjøres hver dag. Fagområdet etikk, religion og filosofi Prosessmål: 1-2 åringen: Personalet må være bevisst sitt yrkesetiske ansvar når det gjeld å praktisere verdigrunnlaget til barnehagen 3-4 åringen: Barna skal få undre seg i kvardagen. Barna skal lære at det er greit å være forskjellig vennskap og respekt 5-6 åringen: Barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre. For å nå målet vil vi fokusere på følgjande: Vi markerer høytidstradisjoner som jul og påske. Ha samtaler med barna. Vi voksne må være gode rollemodeller, og gi barna tid til å undre seg. Dette lærer barna gjennom: Forut Ulike tradisjoner og tro Samtaler filosofere De eldste barna reiser til Foldnes kyrkje på påskevandring 4.9 Overgang barnehage - skule Ei arbeidsgruppe av styrarar og rektorar arbeidde hausten 2012 med å lage ein plan for at det skal vere ein samanheng i læringa frå barnehage over i skulen. Planen vert arbeidd etter i bhg-året 2014/15. På vår/forsommaren gjennomfører barnehage og skulen overføringssamtaler i samarbeid med foreldre. Det vert også halde eit overføringsmøte der barnehagen gir informasjon om arbeid og nivå i førskulegruppa generelt. I arbeidet med førskulegruppa siste året i barnehagen legg vi til rette for: 18

19 At barna blir kjent med skulen som læringsarena: Skulebesøk, bli kjent med omgrep som friminutt og lekse, sjå lokalitetar etc Fadderordning - besøk til førskulegruppa i mai/juni 1.klassingane kjem på besøk til førskulegruppa i løpet av hausten. Felles lunsj. Å styrka sosial kompetanse: Barna får trene på å hevde eiga meining, setje ord på følelsar og får medvirke. Barna får øve seg i å lytte, ta imot beskjedar og halde seg til reglar. At barnet viser at det kan utføre ei oppgåve. Barna hører til i fellesskapet i gruppa, hjelpe barna, sjå andre, gje ros og sjå korleis eigen åtferd påverkar andre, demokrati, likestilling, likeverd, konflikthandtering Barna får innblikk i ulike kulturar, solidaritetsarbeid Eigen mestring og sjølvstende: Ha kontroll over egne saker og kler. At barna skal kle på seg sjølv, gå på toalettet aleine. Barna kan sei frå, sette eigne grenser Blir kjent og trygg i nærmiljø. Gje barna utfordringar og lære dei ein forskande tilnærming til emne og oppgåver. Byrjande språk og talforståing: Lytteøvingar, eventyrstund og la barna være med og gjenfortelje, snakke om innhaldet i eventyret. Gjenkjenne ord munnleg og i skriftform. Bokstaver: Kunne forbokstav i namnet sitt, og kjennskap til andre bokstavar. Øve på lydane i alfabetet. Tal: mengde og tal kunne telle og legge saman mengder Kunne klassifisere i mengder og størrelsar. Bli td kjend med omgrepa: få - færre - minst, mange fleire flest. Stor- større - størst. Liten - mindre minst. Tid: dag. dato. månad. årstid Arbeide med finmotoriske aktivitetar: Klippe, blyantgrep. Sansemotorisk øving fingerproposisjon: tuppen av tommelen skal treffe tuppen av de andre fingrane. Øve på å skrive i riktig skriveretning Omgrep: forståing for preposisjonar på, ved, under, over, gjennom, mellom, i vise at det forstår når man seier: Legg matpakka i sekken barnet legger matpakka i sekken, og kontrollere ved å spørje, kvar skal stolen stå? barnet: den skal stå ved bordet Kunne adjektiv stor - liten, lang - kort, blid sur, tykk tynn, søt - sur Fargar: Grunnfargene, raud, blå, gul, + grøn, rosa, lilla, brun - svart, kvit Førskulebarna vil få oppfølging kvar veke i den avdelinga dei høyrer til. Vi vil samkjøre arbeid med læringsmateriell (gyldendal.no / eige aktivitetshefte for barna), aktivitetar og turar. 19

20 Årshjul for å sikre samarbeid og sammenheng i overgangen fra barnehage til skule: Når Kven Kva Korleis August Ped leiarane for Gjennomgang av plan førskolegruppen for førskolegruppen Lage plan ut i fra heftet «overgang bhg skule» i fhkt til de ulike fagområdene. Viktige områder er bla sosial kompetanse, kommunikasjon, regler, DUÅ September Oktober November Ped leiar Foreldresamtale Foreldresamtaler med foreldrene til førskulebarna. Hva er skuleforberedande aktivitetar Februar Skulen Innskrivingsmøte på skulen Februar Styrar Barn med spesielle behov Møte for foreldre og rektor evt lærer Kontakter skulen for å informere om det er spesielle omsyn / oppfølging som trengs vedrørende enkeltbarn. Anonymiseres eller med samtykke fra foreldre. Mars Ped leiar Foreldresamtale Foreldresamtale med foreldre til førskulebarna April Mai Ped leiar Avslutningstur Tur til Lyderhorn. Viktig at de eldste barna får en markering av barnehagtiden. Juni Skulen Førskoledag Alle førskolebarna er på skulen noen timer om formiddagen 20

21 4.10 Kosthald i barnehagen Måltida i barnehagen skal vere prega av ro, glede og ei stemning som gir plass for gode samtalar. I vår barnehage får: - barna med matpakke til frukost - barna frukt og grønt kvar dag - barna smørelunsj dagleg - barna eit lettare ettermiddagsmåltid inkl frukt/ grønt - barna varmmat ein dag i veka - barna vatn eller lettmelk å drikke - barna med seg turmat heimefrå til turdagane. - barna varm drikke eller suppe av barnehagen på turdagar på kalde dagar (sikre at alle får likt) - barna vere med å lage til måltider Kapittel 5 - Planarbeid, dokumentasjon og vurderingsarbeid 5.1 Planarbeid I årsplan for barnehagen er det nedfelt korleis vi skal arbeide, og beskrive satsingsområde for komande år. I tillegg lages det halvtårsplan som verktøy for personalet og månadsplanar for den enkelte avdeling som beskriv korleis dei ulike avdelingane vil jobbe. Planane som vert laga må vere så fleksibel at det er rom for spontanitet og medverknad av barna, og med omsyn til ressursar. Samarbeidsutvalet er med på å fastsette årsplanen. Spørsmål om innhald og prioriteringar drøftes før innhaldet i årsplanen fastsettes. Vi har 5 planleggingsdagar (1 av desse har felles tilbod om innhald for alle barnehagar i Fjell) i året. I tillegg har vi ca 10 personalmøter på kveldstid, avdelingsmøter og leiarmøter kvar veke. Då planlegger vi innhaldet i barnehagen. Vi planlegger heile året og det blir utarbeid ny årsplan kvart år. Vi planlegg også tema og aktivitetar som vi gir ut i halvtårsplanar og meir detaljert plan i månadsplanar. 21

22 5.2 Vurdering Kontinuerlig vurdering av arbeidet i barnehagen er viktig. Det som blir vurdert er om innholdet og arbeidsmåtane er i tråd med rammeplanen og barnehageloven. Dette er et viktig arbeid som hele personalgruppa er med på i større og mindre grad, og det får frem refleksjon hos hver enkelt medarbeidar. Systematisk vurderingsarbeid ligger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Målet med vurderingsarbeid er å sikre kvaliteten på arbeidet vårt i barnehagen, og finne ut hva som fungerer og hva som må gjøres annerledes for å øke kvaliteten. Styrar og dei pedagogiske leiarane har eit overordna ansvar for dette arbeidet. Dei tilsette vurderer på avdelingsmøte og personalmøter. Vi har halvtårsvurderinger før jul og før sommaren der heile personalgruppa er med. Barna i barnehagen skal også være med på vurderingsarbeid. Måten det blir gjort på er at barna: Får være med å lage regler på avdelingen ved oppstart av nytt barnehageår I etterkant av et prosjekt eller tema snakker personalet med barna om hvilke tanker og opplevelser barna sitter igjen med. Ha barneintervju i etterkant av hver halvtårsplan (november og mars/april) I vurderingsarbeidet er også foreldrene involvert. De kan medvirke gjennom foreldresamtaler, på foreldremøter og brukarundersøkingar som blir gjennomført 2. kvart år. Drøftingsmøte mellom tillitsvalde, verneombod og styrar har vi ved behov, men ca 4 g i året. Verneombod og tillitsvalde har eiga arbeidstid/trefftid. 5.3 Dokumentasjon Arbeid i avdelinga vert dokumentert i månadsskriv. All planlegging byggjer på evaluering av praksis. Dokumentasjon av planlegging og evaluering vert arkivert på bhg s fellesområde I: og i permar i barnehagen. Dokumentasjon av praksis er skriftlege og billedlege skildringar (delt i avdelinga, i utstilling, i media), oppsummeringar og vurderingar som vert arkivert. Fotoforteljingar er den mest brukte forma for dokumentasjon retta mot barn og foreldre. Vi lagar barnas perm der vi samlar dokumentasjon frå barnehagetida. Denne får barna på utlån 1-2 g i året og med heim når barnet sluttar i bhg. Vi nyttar informasjonsskjermar med bilete og tekst i garderoben og oppdaterar desse månadleg. Dokumentasjon avdelingsvis, og heilskapleg, vil slik gi innsyn i vårt pedagogiske arbeid i kvardagane. 22

23 Vi nyttar kartleggingsverktøy som Tras, Alle med, Askeladden, Mio osv og dialog med barn og føresette for å sikre tilpassa leik og læringsaktivitetar for barn og barnegrupper. Slik kan vi arbeide saman med foreldre om vidare behov for stimulering (legge til rette for å nye erfaringar), gi støtte og oppfølging. Vi held fram med å utarbeide a-standard for delar av praksisen i barnehagekvardagen vår, og evaluerer etterkvart dei vi allereie har utarbeidd. Måltider, uteleik, hente og bringesituasjon, møter, etc. Desse standardane vil dokumentere korleis vi arbeider og samstundes sikre at vikarar og nytilsette vil kunne få rettleiing til å kome inn i arbeidet. HMT-arbeid: Barnehagen er godkjent frå helsevernetaten, og har tilsyn kvart 3. år. Det er styrar i samarbeid med verneombod som har ansvar for arbeid med HMT. Det vert gjennomført årlege vernerundar og vi held ettersyn av uteområde kvar månad. Vi har plan for HMTarbeid i bhg vår som skal bli gjennomgått, vurdert, utbetra og revidert 2 g årleg. Vi repeterer kvart halvår innhald i beredskapsplan knytt til ulykker, krisesituasjonar og dødsfall, og elles ved behov. Brannkurs vart halden i mai 2013 og førstehjelpskurs vart gjennomført aug Brannvern og førstehjelp vert repetert og gjennomført øvingar avdelingsvis og i samla personalgruppe årleg. Vi har brukarundersøkingar og medarbeidarsamtalar (MUS). Alle barn og tilsette er forsikra gjennom Protektor forsikring ASA. Nedanfor er link til utdjupande vilkår. 23

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år Storebjørn Året 2016-2017 Kva vi jobbar spesielt med i år September 2016 1 Innhald Satsingsområde 3 Hakkebakke skogen 3 Førebygge mobbing i Ågotnes barnehage 5 Fellessamlinger, 6 Gymsal, Barn sin medverknad

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2017-2018 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Frå 01.01.2011 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2016-2017 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE

SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE BØ KOMMUNE SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE Folkestad og Bø Skule Gullbring barnehage Folkestad barnehage Veslekroa studentbarnehage Maurtuva barnehage Sandvoll barnehage Bøhamna

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

AVDELINGSPLAN

AVDELINGSPLAN AVDELINGSPLAN 2016-2017 AVDELINGSPLAN 2016 2017 Lyngtua Saman får me verdas viktigaste verdiar til å vekse Osterøy kommune LYNGTUA AVDELINGSPLAN 2015 2016 Lyngtua er ein av seks avdelingar i Lonevåg barnehage.

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer