Stamnes Barnehage et trygt sted å være et godt sted å lære

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stamnes Barnehage et trygt sted å være et godt sted å lære"

Transkript

1 Dette er vår felles overordnede visjon for alle barnehager og skoler i vår kommune. Vi vil at barn skal få skinne med det beste av seg selv,- med sine styrker og kvaliteter. Vi vil at alle barn skal bli sett og få mulighet til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Barna skal oppleve å være i et varmt fellesskap og skinne sammen og for hverandre. Vår visjon hjelper oss med å ta valg og forteller oss hvorfor vi er på jobb i barnehagen hver eneste dag.

2 Vår barnehage en presentasjon Stamnes barnehage er kommunens eldste barnehage (-79). Vi har 2 avdelinger med til sammen 27 plasser. Fluesoppen har 9 barn i alderen 0-3 og Skogtussa har 18 i alderen 3-6 år. Selv om vi er delt i 2 avdelinger, arbeider vi tett sammen, med felles aktiviteter og utflukter. Barnehagen ligger fint til i et rolig strøk på Stamnes, med nærhet til fine turområder i åsen og i fjæra. I nærmiljøet finnes også idrettshall, bibliotek, kirke, fotballbaner, barneskole og andre barnehager. Barnehagen bruker flittig turområder og har faste turdager i større/mindre grupper. Avdelingene skriver månedsplaner hver måned med en oversikt over aktiviteter som er planlagt. Der finnes også en begrunnelse for valgte aktiviteter på baksiden av planen. Månedsplaner blir evaluert etter hvert og foreldrene mottar en rapport. Avdelingene i Stamnes barnehage har barnehageåret 2014/15 følgende gruppestørrelse og aldersinndeling: Fluesoppen : Skogtussa: Født-13 Født -12 Født -11 Født -10 Født -09 Linnea Nora Leonore Maja Janina Ingrid Mathea Kalina Anna Yi Rebekka Leon Mathias Eliah Brage Aksel Erlend Leo Martin Nikolai Vilja Maria Christian Leander August Margrethe Maja Bilal Mathea I Petronella

3 Personalet: Enhetsleder Gry Storheil Eide Personalet Fluesoppen Pedagogsk Leder Unn L Finbak Barne og Ungdomsarb Hildegunn Neergaard, Barne og Ungdomsarb Marita S Hansen (permisjon) Barne og ungdomsarbeider Miriam Bergesen Personalet Skogtussa Pedagogisk Leder Sissel Johansen Barne og Ungdomsarb Kelly Logan Barne og Ungdomsarb Heidi Bernhardsen Lærling: Marita Sætern skal være sammen med oss til aug-15. Vi er en kontaktbarnehage. Dette innebærer at vi tar imot studenter, lærlinger og elever som trenger praksis i sin utdannelse Telefonnummer og kontaktinformasjon: Tlf: Mobil: Mobil Gry Eide Mobil Unn Lisbeth Mobil Sissel Mail: Vårt personalteam er Et stabilt personale som legger vekt på nærhet til barna og den gode samtalen Den nære voksne er for oss den viktigste faktoren for at barn skal føle seg trygge og utvikle seg i barnehagen. Den nære voksne for oss er: den som ser, hører og anerkjenner barn, som møter barna der de er og alltid har et fang for de som trenger det. En voksen som gir barna utfordringer og som er tydelig når det settes grenser. Nære voksne kan også fange opp vansker hos barna og sette inn hjelpetiltak. Vi vil være spontane, aktive og kreative sammen med barna og vekke deres nysgjerrighet. Vi tar barnas innspill på alvor og ser deres initiativ. Kommunikasjon skal være preget av oppriktighet, ærlighet og tillit.

4 Vårt verdigrunnlag Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Med utgangspunkt i barnehagelov, rammeplan og felles verdiene for barnehagene i kommunen arbeider vi kontinuerlig med vår måte å tenke, handle og praktisere vårt arbeid i barnehagen. Vi vil være en utviklende, lekende og lærende barnehage. De verdiene vi arbeider etter er viktige for oss i personalet og vil komme til uttrykk i alt arbeidet som blir gjort i barnehagehverdagen. Våre verdier kommer til uttrykk gjennom: Omsorg Trygghet er grunnlaget for all utvikling. Vi skal ta hver enkelt på alvor, gi oppmerksomhet, vise tillit og være mennesker å stole på. I vår barnehage handler det om å ha tid til hver enkelt, lytte til hverandre og ta hverandre på alvor. God omsorg for oss betyr at barna får medvirke i sin hverdag og at vi som voksne er tydelige når det settes grenser. Barna skal få hjelp av oss voksne i utviklingen sin. Noen barn strever i perioder med å ta valg, da må vi voksne være tilstede å hjelpe barnet.

5 Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. Barna skal oppleve glade, positive og anerkjennende voksne som tar seg tid til og ser hvert enkelt barn hver dag. Å lytte til barnas innspill, interesser og ideer og gripe fatt i disse gjør at barnet føler seg betydningsfull. Vi viser omsorg gjennom å inkludere hvert enkelt barn inn i felleskapet, der vi arbeider for at barna skal få gode opplevelser av seg selv og av det de kan. Vi voksne skal synliggjøre barnas styrker og muligheter gjennom verbale uttrykk, fortellinger, bilder, prosjekter osv. Lek Vi har valgt å legge stor vekt på leken, både som frilek og i mer organiserte former. Dette fordi leken er barnas viktigste arena for sosialisering og læring. Leken er barnets egen verden, den er moro, engasjerende og kreativ. Barna utvikler fantasi og forestillingsevne og de lærer å forholde seg til andre. De bearbeider følelser og erfaringer gjennom lek og utvikler fysiske, motoriske, språklige og sosiale ferdigheter. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barn får god tid til å leke, at de har stimulerende lekemateriell og rom til leken. Vi skal sikre at alle barn har noen å leke med og skal hjelpe barn inn i leken. Vi skal utvikle leken sammen med barna og engasjere oss i denne, gjennom at barna inviterer oss inn, tildeles oss roller eller trenger hjelp. Å være i lekens verden og observere barn i denne gir oss i barnehagen viktig informasjon om hvor barnet er i utviklingen, hva de sliter med, hva de er opptatt av og hvordan de forholder seg til hverandre. I leken arbeider vi med: At barna kan ta ulike roller. Forhandle, kompromisse og løse konflikter. Bearbeide opplevelser og utvikle tanker og fantasi. Kommunisere på ulike plan. Bestemme etter tur. Bygge opp og ta vare på vennskap. Læring Foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Vi vil legge til rette for at barnehagehverdagen gir barna nye inntrykk, nye opplevelser, utfordringer og ulike aktiviteter som de får utvikle seg gjennom.

6 Dette gjør vi bl. annet gjennom arbeidet med de 7 fagområdene. (nærmere presentert i årsplan del 2, samt månedsplaner). Tema og læringsprosesser tar oftest utgangspunkt i barnets interesser og spørsmål, og vi skal møte barnets undring på en utforskende måte. Vi skal vise interesse for barns tanker og følelser og gi plass til at barn kan reagere på deres egne, unike måter. Ikke minst skal vi voksne utfordre barn til å reagere. Dette ser vi i sammenheng med barns medvirkning og danning hvor vi lar barns stemmer bli synlige for barnet selv og for fellesskapet. Vi legger vekt på at barnet gjennom egen aktiv virksomhet tilegner seg kunnskaper og innsikt og at vi som voksne i barnehagen må legge til rette for at dette skjer både på individnivå og i fellesskap med andre. Våre fagområder SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NATUR, MILJØ OG TEKNIKK KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ANTALL, ROM OG FORM I del 2 av årsplanen ligger våre mål og progresjon i forhold til arbeidet med fagområdene. Mer detaljert planlegging av disse finnes i månedsplaner som blir delt ut.

7 Våre verdier synes også gjennom arbeidet med Barns medvirkning Barns rett til deltakelse og innflytelse finner vi i FNs barnekonvensjon der det står: Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I rammeplanen kommer dette synet til uttrykk ved at det blant annet står: Barn bør få delta i vurdering av sitt eget leke- og læringsmiljø og oppleve at det de mener blir tatt på alvor Det er viktig for oss at barna blir sett og hørt i hverdagen. Vi legger til rette for og skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og alle opplever de har betydning for det som foregår. Medvirkning for oss handler om at barna blir spurt, blir lyttet til og akseptert som kompetente mennesker. Ingen barn er for små til å medvirke. En ettåring kan si tydelig fra om hva han ønsker gjennom sitt kroppsspråk og sin særegne kommunikasjon. Dette krever at de voksne er lydhøre og klarer å tolke barnas signaler. Barna kan medvirke i leken, i aktiviteter, i stellesituasjoner, i samlinger, på turer ja i alle situasjoner ved at de voksne og de andre barna er lyttende, oppmerksomme og åpen for barnas signal. Det betyr ikke at barna skal bestemme alt, men at de skal bli hørt, sett og anerkjent for den de er, for sine ønsker og for sine behov.

8 Arbeid med forebygging av mobbing Vi har nulltoleranse for mobbing i barnehagen. Som voksen i barnehagen har vi ansvar for å forebygge og å stoppe mobbing. Dette er et voksenansvar og krever et nært samarbeid med foreldre. Hva er mobbing? Vilkårlig erting er ikke mobbing. Konflikter og enkelttilfeller av slåssing og utestenging er heller ikke mobbing. Vi snakker ikke om mobbing når barna plutselig blir sinte på hverandre, tar leker fra hverandre eller er uenige i leken. Mobbing er når dette skjer over tid, mot en og samme person av en eller flere. Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag, spark, ignorering, utestenging og erting. Hvordan arbeider vi for å forebygge mobbing hos oss? Vi er voksne som ser barna og er støttende overfor deres initiativ Vi er nære voksne som er tilstede for barna og observerer og deltar sammen med dem i leken Vi er støttende voksne som hjelper barn inn i leken og utvikler den sammen med barna Vi griper inn i konflikter og hjelper barna til å håndtere disse på en positiv måte Vi arbeider for at alle skal ha venner og noen å leke med. Vi arbeider forebyggende med programmet Mitt valg: Som er et pedagogisk tilrettelagt opplegg for arbeid med sosial kompetanse. Sosiale ferdigheter er noe av det viktigste vi kan lære barna, da dette handler om hvordan vi mennesker skal opptre sammen på mest mulig måte.( se månedsplaner for mer detaljer)

9 Satsningsområde Vårt felles satsningsområde Språkstimulering i barnehagen som ble startet 2007 er nå videreført via standarder for språkarbeid i barnehagen. I vår barnehage er dialogen og den daglige samtalen med barna noe av det vi vektlegger. Vi har utarbeidet en standard for hvordan vi best mulig kan ha dialoger med barna i barnehagen og hvordan vi skal bruke bøker hos oss. Vi leser i bøker hver dag og har arbeidet med å skape et godt språkmiljø for barna i barnehagen. Mer informasjon om våre standarder: Ta kontakt med barnehagen Relasjonskompetanse Er vårt nye felles satsningsområde for barnehagene. Vi har fokus på voksenrollen og hvordan vi arbeider i barnehagehverdagen for å få, opprettholde og videreutvikle gode relasjoner mellom voksen- barn og barn-barn Gjennom kursing, ulike aksjoner og refleksjoner på området vil personalet i løpet av de neste årene få et felles løft på området. Vi arbeider med aksjoner, som er en arbeidsform der vi setter fokus på deler av barnehagevirksomheten. Hver enkelt voksen skal reflektere over egen praksis for å forbedre denne. Vi har til nå hatt 2 aksjoner: Måltid og dialog med enkeltbarn. Vi er opptatt av at vi skal ha ro og tid til å se hvert enkelt barn. Vi legger vekt på å glede oss over og sammen med barn, ved å se det beste i hver enkelt, med å tulle og tøyse med dem og være tilstede i leken. Humor er viktig for oss. Vi vil være der barna er for å kunne se hva de er interessert i og videreutvikle dette. Nære voksne som kan fange opp barnas synspunkter og meninger, slik at barna opplever seg selv som betydningsfulle mennesker. Dette er forutsetninger for at relasjoner skal bli bedre.

10 Overganger Avdelinger Det året barnet fyller 3 flytter de over til Skogtussa avdeling. Skifte av avdeling forberedes gjennom at vi arbeider med grupper på tvers av avdelingene og vi er ofte på besøk på den nye avdelingen. Alle overganger skjer gradvis slik at barna blir trygg på alle de andre barn og voksne, før endelig overflytting. Foreldre mottar et skriv i forkant av overflytting og kan få en ekstra overgangssamtale med pedagogisk leder om det er behov for det. Barnehage skole Vi har skoleklubb for barna som skal over til skolen. Dette for å skape en ekstra nærhet mellom barn som skal sammen på skolen. Pedagogisk plan for klubben blir utdelt. Vi følger kommunens plan for overgang mellom barnehage og skole (se hjemmeside) Vi kontakter hver enkelt skole som barna skal begynne på Vi drar på besøk til de ulike skolene Vi er med på aktiviteter på skolene Vi har samarbeid/overføringsmøter med skolene

11 Våre tradisjoner Tradisjoner i barnehagen er viktige og en del av kulturen her. Noen har vi hatt siden barnehagen startet. Vi ønsker å ta vare på tradisjonene og gjøre barna bevisst på hvorfor vi feirer de ulike høgtidene. BARNAS BURSDAGER Vi heiser flagget og roper hurra! Bursdagsbarnet får krone på hodet, vi synger bursdagssang og koser oss. OKTOBER: Barnehagens bursdag 4/10 FEBRUAR: Solfest og Karneval MAI: Felles busstur, avslutning skoleklubb NOVEMBER/DESEMBER: Juleverksted, Advent, Lucia og Nissefest MARS/APRIL: Påske, Barnehagedagen JUNI: Grillfest

12 Foreldresamarbeid Det er foreldrene som ofte kjenner barnet sitt best, derfor ønsker vi i barnehagen et tett og nært samarbeid til barnets beste og legger vekt på følgende: Hva ønsker vi? - skape et tillitsforhold mellom foreldrene og barnehagen - få informasjon fra foreldrene om deres barn - gi informasjon til foreldrene om barnehagens planer og virksomhet, og om barnet - drøfting av eventuelle spørsmål/problemer som oppstår - dialog om barnehagens innhold og arbeidsform - få ideer og tips fra foreldrene Hvordan får vi til dette? - Uformelle samtaler ved bringing og henting - Skriftlig informasjon - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Uformelle sammenkomster som foreldrekaffe, jule- og sommeravslutninger - Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

13 KOSTHOLDSPLAN FOR STAMNES BARNEHAGE Stamnes Barnehage et trygt sted å være et godt sted å lære Vi i Stamnes barnehage ser det som viktig å ha fokus på kostholdet i barnehagehverdagen. Vi lever i ei tid hvor vi alle blir utfordret til å tenke bevisst på gode matvaner. Vi som jobber i barnehagen og dere foreldre må hjelpe hverandre med å legge til rette slik at barna våre hver dag får sunne, næringsrike og varierte måltider. Vi bygger vår kostholdsplan på de nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. I forbindelse med måltidene i barnehagen ønsker vi å: Legge til rette for minimum to faste måltider hver dag med medbrakt eller servert mat. Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme. Ha 3-4 timer mellom hvert måltid. Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat Mat og drikke vi tilbyr barna i Stamnes barnehage: Til hovedmåltidet tilbyr vi barna: Brød/knekkebrød med smør og ulike påleggssorter som: - hvitost, brunost, pølse, kaviar, leverpostei, makrell, egg, smørost, agurk, tomat, paprika og banan. Vi har et fast måltid kl 14.00, der det serveres varierte fruktsorter eller grønnsaker. Dette måltidet kan også bestå av frokostblanding (musli frukt, havrefras eller havregryn). Melk og vann er fast drikke til alle måltider. Vi bruker lettmelk. Barnehagen har varmmat 1-2 ganger pr.uke. Vi serverer både kjøtt og fiskeretter, og vi legger vekt på at maten skal være både sunn, god og variert. Bakedager De fleste markeringer og feiringer gjennomføres uten servering av søt mat og drikke. Vi har ved bursdagsfeiring fokus på barnet og barnehagen ved bursdagsfeiring. Matpakker: Barnas matpakker bør inneholde grovt brød med sunt pålegg og gjerne med noe frukt/grønnsaker til dessert.

14 Vår vurdering/evaluering Gjennom hele barnehageåret benyttes observasjoner av barn, både formelle og uformelle. Alle Med benyttes på alle barn. Disse benyttes for å kunne se hvor barnet er i utiklingen sin, om de trenger støtte på enkelte områder og hvor de har sine sterkeste sider. Vi benytter observasjoner av de voksne i barnehagen, noe som er til stor hjelp når vi arbeider for at relasjon mellom voksen/barn kan bli enda bedre. Hvert halvår blir årsplan og progresjonsplanen vår gjennomgått i personalgruppen og evt ny/endrede planer blir skrevet. Hver måned skrives evaluering som alle foreldre får utdelt. Vi har også ute en brukerundersøkelse i jan/feb til foreldrene, der vi ønsker tilbakemelding på hvordan de opplever barnehagen på ulike områder. Det blir utarbeidet ny undersøkelse hvert år. Resultatene fra denne vil gi føringer for hva som videreføres/endres.

15

ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014 Stamnes Barnehage Er en kommunal barnehage og den eldste i Alstahaug Kommune. Den ble bygd i 1979. Vi har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. På Skogtussa avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer