Liquid Spray Developer LD3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liquid Spray Developer LD3"

Transkript

1 HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Liquid Spray Developer LD3 Handelsnavn: Liquid Spray Developer LD3 Revisjonsdato: Erstatter: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Liquid Spray Developer LD3 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: C3H8O ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS NR: CAS NR: GRUPPE: PR.NR: Geoservices AS LEVERANDØR: Postboks 1058 Lura 4391 SANDNES Tlf: Fax: GIFTINFO: NØDTELEFON: ANSVARLIG: Torfinn Fongen UTARBEIDET AV: HMS Logiconsult AS ANVENDELSE: Sprekkontrollmidler KUNDERS REFERANSE: 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING INGREDIENSNAVN CAS-NR EC-NR % INNH FH FB FM R-SETNINGER ANMERKNING 2-Propanol Xi F TEGNFORKLARING: FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig,f=meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig. INGREDIENSKOMMENTARER: Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: Meget brannfarlig. HELSEFARE: Irriterer øyene. Damper kan gi døsighet og svimmelhet. MILJØFARE: Unngå utslipp til miljøet. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT: I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. INNÅNDING: Frisk luft, hvile og varme. Gi kunstig åndedrett ved behov. HUDKONTAKT: Ta av tilsølt tøy. Skyll huden med mye vann. Bruk fuktighetskrem på huden. ØYEKONTAKT: Skyll øyeblikkelig med vann i min. Hold øynene vidåpne. Dra snarest til sykehus/ øyenlege. SVELGING: Drikk omgående et par glass vann. Fremkall ikke brekning! Kontakt lege umiddelbart. Gi aktivt kull (20-40g som 10% slurry) i minst mulig (1 of 5) [ :35:44]

2 vann. Mageskylling kan bli aktuelt. INFO TIL HELSEPERSONELL: Vis datablad eller etikett til legen. Magepumping kan behøves. Laksativ natriumsulfat (1 ss/250 ml vann). Laksativ: parafinolje (3 ml/kg). 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE SLUKNINGSMIDLER: Slukkes med pulver, skum eller karbondioksid. Valg av slukningsmiddel gjøres på grunnlag av hva som lagres i nærheten. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Rettet vannstråle, kan forårsake sprut av brennende materiale. BRANN OG EKSPLOSJONSFARER: Meget brannfarlig. Dampene kan allerede ved temperaturer under romtemperatur danne eksplosive blandinger med luft. Forurenset tøy utgjør brannrisiko. Dampene er tyngre enn luft og kan samles ved gulvet og spredes til andre rom. PERSONLIG VERNEUTSTYR: Egnet åndedrettsvern vil være nødvendig. TILTAK VED BRANNBEKJEMPELSE: Vær oppmersom på risiko for eksplosjon. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Eliminer antennelseskilder. Forhindre vann fra slukningsarbeidet å forurense overflate- og grunnvann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL: Bruk egnede verneklær, kap 8. Unngå innånding av damp, hud og øyekontakt. Benytt hensiktsmessig verneutstyr iht seksjon 8. Unngå innåndning av damp/aerosoler. Unngå kontakt med stoffet. Sørg for tilførsel av frisk luft til lukkede/trange rom. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ: Forhindre utslipp i avløp. Saneringsavfall tas hånd om som miljøfarlig avfall. Søl må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKNING: Demmes inn med inert materiale f. vermikulit. Spyl etter med store mengder vann. Avhendes ihht. pkt. 13. Omkranses og oppsamles med inert absorpsjonsmiddel, f.eks. Vermikulit eller Chemizorb. Sendes til destrusjon. Rengjør den forurensede overflaten. Stoffet er farlig avfall. Vær oppmerksom på risikoen for antennelse og eksplosjon. Forhindre utslipp til kloakk. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER: Kan skade pakninger, lakkerte/malte flater, fettbehandlinger, naturgummi og visse syntetiske materialer. HÅNDTERINGSVEILEDNING: Elektrisk utstyr samt metallbeholdere må jordes ved bruk. Holdes vekk fra tennkilder og åpne flamme. Røyking forbudt. Sørg for god ventilasjon. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av gasser/damper og aerosoler. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Unngå sprut og søl. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen. LAGRINGSANVISNING: Oppbevares i kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Oppbevares borte fra varme kilder og direkte sollys. Røyking forbudt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR INGREDIENSNAVN ADM.NORM ENHET PPM ANMERKNING 2-Propanol 100 / 245 ppm / mg/m³ FOREBYGGENDE TILTAK: Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Fjern alle antennelseskilder. Unngå fritt fallende stråle (statisk elektrisitet). Ved jevnlig bruk bør det foretaes målinger av løsemidler. Disse bør være lavere enn 1/4 av adm. norm. Se Arbeistilsynets best.nr Sørg for god ventilasjon Unngå hud- og øynekontakt. ÅNDEDRETTSVERN: Gassmaske med filter A (brun) kan være nødvendig. Ved dannelse av aerosoler: bruk åndedrettsvern med støvfilter P2 + gassfilter A-brunt. ØYEVERN: Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal øyebeskyttelse benyttes. Bruk ikke kontaktlinser ved håndtering. HÅNDVERN: Vernehansker skal benyttes ved fare for direkte kontakt og sprut. F.eks. Nitril. Gjennomtrengningstid >8 timer. (2 of 5) [ :35:44]

3 HUDVERN: Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær benyttes. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER PRODUKTETS FORM: Suspensjon LUKT: Propylalkohol FARGE: Hvit OPPLØSELIG I: Etanol. Eter. SMELTE/FRYSEPUNKT: C KOKEPUNKT: 82 C TETTHET: 0.9g/cm³ FLAMMEPUNKT: +12 C EKSPLOSJONSOMRÅDE: 1-10 Vol % ph (kons.): LØSELIGHET I VANN: Blandbar MOLMASSE: DAMPTRYKK: VISKOSITET: METNINGSKONS.: TENNTEMPERATUR: ca. 300 C DEKOMPONERINGSTEMP.: LUKTEGRENSE: PH LØSNING: DAMPTETTHET: 2.1 logp(ow) STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Unngå sterk oppvarming. REAGERER MED: Unngå kontakt med alkalijordmetaller, alkalimetaller, oksidasjonsmidler. Unngå kontakt med: Organiske nitro-forbindelser, Aldehyder. Aminer. Jern. m. m. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER: Reagerer med luft og danner peroksyder. Skader visse plaster og gummityper. 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER GENERELT: Viste ikke kreftfremkallende, misdannende eller mutasjonsfremkallende virkning i dyreforsøk. INNÅNDING: Kan gi svie i nese og svelg. Irritasjon. Bedøvende/narkotisk effekt (ved høye konsentrasjoner). HUDKONTAKT Avfetter huden. Irritasjon. ØYEKONTAKT: Svie.Virker irriterende. SVELGING: Absorpsjon av toksiske kvantiteter gir: hodepine. Kvalme. Brekninger. Svimmelhet. Bevisstløshet. Ved opptak av store mengder: Åndedrettstopp. Bevisstløshet. KRONISKE EFFEKTER: Gjentatt og langvarig innånding av løsemidddeldamper over tid kan medføre varige skader på sentralnervesystemet, lever, nyrer mm. ALLERGI: Produktet har ved djurtester ikke vist seg å være sensibiliserende. ARVESTOFF: Viste ikke mutagene eller fosterskadende virkninger i dyreforsøk. Ikke mutagen i AMES-test. KREFT: Viste ikke kreftfremkallende virkning i dyreforsøk. REPRODUKSJONSSKADE: Risikoen for fosterskader er lav ved eksponering under de angitte grenseverdiene. ORAL TOKSISITET: LD-50 (rotte) mg/kg (3 of 5) [ :35:44]

4 DERMAL TOKSISITET: LD-50 (kanin) mg/kg INH. TOKSISITET: LC-50 (rotte) ppm/8h 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET: Delvis løslig i vann NEDBRYTBARHET: Biologisk nedbrytbar. Lett nedbrytbart. Teoretisk oksygenbehov (ThOD) = g/g BOD 4 9 % av ThOD (5 d), COD 9 6 % av ThOD AKKUMULERING: log P (ow) = 0, 0 5. Stoffet forventes ikke å bli konsentrert i organismer (logp<1). ØKOTOKSISITET: Lav økotoksisitet forventet. Likevel bør det tas alle forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Produktet er farlig avfall. Produktrester leveres mottakstasjon for farlig avfall. AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL: Forslag til EAL-kode(r): kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ADR(VEI) FARESEDDEL: 3 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: II FARENR: 30 RID(JERNBANE) FARENR: 30 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: II IMDG(SJØ) ETIKETT: 3 FARLIG GODS: Ja EMS: F-E, S-D FORP.GR: II MARINE POLL: SUB.RISK: IATA(FLY) ETIKETT: Highly flamm. FARLIG GODS: Ja SUB.RISK: FORP.GR: II PROPER SHIPPING NAME: 2-propanol 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER YL-TALL: >3200 m³/l R-SETNINGER: R11 Meget brannfarlig. (4 of 5) [ :35:44]

5 R36 Irriterer øynene. R67 Kan gi døsighet og svimmelhet ved innånding. S-SETNINGER: S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S24/S25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S7 Emballasjen skal holdes tett lukket. REFERANSER: Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Oljedirektoratet) av Administrative normer, best.nr. 361 (2003). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). (2004). Transport av farlig gods: ADR/RID (2005), IMDG, IATA. ANDRE OPPLYSNINGER: HMS databladet er utarbeidet/revidert etter 29 ATP. Ved denne revisjonen er det utført forandringer i følgende punkter: 1,6,7,8,12,14,15, ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE ERSTATTER DATO:: ANDRE OPPLYSNINGER: HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". KVALITETSSIKRET ETTER NORSK REGELVERK. Signatur: HMS Logiconsult AS Fabrikkveien Stavanger Tlf: Fax: R-setninger som angitt i pkt. 2: R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. YL-gruppe 5 This document was generated by Logichem 2002, a web based library for hazardous chemicals. (5 of 5) [ :35:44]

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad OG 844 aerosol Handelsnavn: OG 844 aerosol Revisjonsdato: 16.12.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: OG 844

Detaljer

Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. radonfug og lim

Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. radonfug og lim radonfug og lim Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Butyl- Tetningsmasse. GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS

Detaljer

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Seajet Polish PTFE Handelsnavn: Seajet Polish PTFE Revisjonsdato: 16.08.2006 Erstatter: 03.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Miljøfare: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Miljøfare: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: AQUAZINGA Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.12.2006 Erstatter: 25.08.2006 AQUAZINGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: AQUAZINGA

Detaljer

Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning

Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning Revisjonsdato:

Detaljer

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fricofin Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 17.09.2007 Erstatter: Fricofin 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Fricofin GODKJENT:

Detaljer

Byggsilikon Industri 10B

Byggsilikon Industri 10B HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Byggsilikon Industri 10B Handelsnavn: Byggsilikon Industri 10B Revisjonsdato: 29.04.2004 Erstatter: 29.11.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fuchs Renolit Unitemp 2 Helse miljø og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.11.2003 Erstatter: 30.04.2002 Fuchs Renolit Unitemp 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT: JA FORMEL: ART. NR: BM: 7210. GRUPPE: Maling PR.NR:

HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT: JA FORMEL: ART. NR: BM: 7210. GRUPPE: Maling PR.NR: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad AKRYLLAKK Handelsnavn: AKRYLLAKK Revisjonsdato: 09.01.2003 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT:

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

Paslode gasspatron, IM 350

Paslode gasspatron, IM 350 HMS DATABLAD Helse- miljø og sikkerhetsblad Handelsnavn: Paslode gasspatron, IM 350 Revisjonsdato: Paslode gasspatron, IM 350 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Paslode gasspatron,

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START HMS DATABLAD Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn OXYCON START Synonymer Kjemisk navn Artikkel nr Dekl.nr. Gruppe Buffertløsning.

Detaljer

BONDING PRIMER PART B

BONDING PRIMER PART B HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad BONDING PRIMER PART B Handelsnavn: BONDING PRIMER PART B Revisjonsdato: 24.01.2003 Erstatter: 04.01.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR Revisjonsdato: 10.02.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.02.2005 Produsent, importør Produkttype/Anvendelse Betongbolt A/S Postboks 1069, Valaskjold 1705

Detaljer

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 448 Revisjonsdato: 15.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 15.11.2007 Produsent, importør Internkode 448 Kjemikaliets bruksområde AUTO

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All GLASS WIPES. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD. Armor All GLASS WIPES. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 651 / 671 Revisjonsdato: 30.06.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 30.06.2005 Produsent, importør Internkode 651 / 671 Produkttype/Anvendelse

Detaljer

HMS - DATABLAD UVIEW UNIVERSAL A/C DYE

HMS - DATABLAD UVIEW UNIVERSAL A/C DYE 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediens EC-nr Vekt-% FB FH FM R-Setninger Polyeter polyol 60-100 IK Naftalen 202-049-5 1-2,5 Xn N

Detaljer