Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 15/1507 Journalnr /15 Arkiv 032 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08."

Transkript

1 Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1507 Journalnr /15 Arkiv 032 Dato:

2 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller Behov for ROS analyse EGENKONTROLL BRANN OG EL NAV er ikke et eget ansvar hva gjelder egenkontroll brann/el. Lokaler NAV er underlagt brannvernleder som er organisert i Stab/Servicekontor. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater NAV er underlagt statlig internkontrollsystem. Rapporterer derfor ikke i denne rapport. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,8 2,5 3,3 0,6 0 0,6 1,1 1,4 2,5 NAV har et sykefravær i første halvår på 2,5%, noe som må anses å være lavt. Vi har stort nærværsfokus i NAV og har gode rutiner for oppfølging av fravær. Tiltak utover det eksisterende anses ikke påkrevd.

3 Seksjon vernerunder Skole VERNERUNDE Tiltak fra tidligere vernerunder er ivaretatt ved samtlige skoler. Os skole og Kirkeng skole har ikke gjennomført vernerunde i perioden. Dette gjennomføres høst Bergenhus Følgende områder bør gjøres noe med raskt: Fokus arbeidsmiljø på skole/sfo Stort behov for utvendig vedlikehold Tunge skyvedører Sette opp gjerde v/ballbingen Rusk Vernerunde gjennomført med fokus i etterkant på ROS-analyse ifht beredskap rundt ulike trusselsituasjoner. Ferdigstilles høst Det er god oppfølgning på skolene ifht HMS. Skole trenger også her mer struktur og tydelige rutiner på rapportering og dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter. Ulike trusselsituasjoner. Utarbeides av Rusk. egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL Tiltak fra tidligere egenkontroller innen brann/el er ivaretatt ved den enkelte skole. Samtlige skoler har gjennomført egenkontroll brann og el i perioden. Rakkestad ungdomsskole har hatt et ekstra fokus på brannvernet ved prosjektskolen, rakkestadhallen og rakkestad kommunale bad, som er en del av deres ansvarsområde. Bergenhus Gjennomført brannøvelse på skole og sfo uten avvik. Egenkontroll gjennomført uten avvik. Opplæring av nytilsatte gjennomført i mars. Kirkeng Egenkontroll avdekket avvik ved at røykvarsler mangler batterier og holdemagnet ved dør. Begge avvik er lukket Os Avvik bytte av lys ved rømningsveier. Avvik er lukket. Rusk Avvik løse kontakter i to klasserom samt oppbevaring av brannfarlige stoffer. Avvik er ikke lukket når det gjelder brannfarlige stoffer. Låsbart metallskap blir kjøpt inn i løpet av høsten Egenkontroll brann og el fungerer meget godt ved den enkelte skole. Seksjonen vil sette fokus på at dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter og resultater fremstår omforent. Ikke avdekket

4 AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Bergenhus skole Innemiljø har saker som opplevd dårlig luftkvalitet, svingende temperaturer og støy. Disse er meldt teknisk for oppfølging. Det er meldt avvik på manglende gjerde bak fotballbanen, ballen går ut i veibanen. Dette blir rettet opp til skolestart. Kirkeng Kirkeng har kontinuerlig fokus på ansattes arbeidsplass i og med byggeprosjektet. Os Alle avviksmeldinger er et resultat av en ekstern kontroll av uteområdet. Sakene er sendt teknisk for utbedring. RUSK Melding om oppbevaring av farlige stoffer. Avvik lukket. Det er et divergerende nivå mellom skolene på dokumentasjon av internkontroll. Seksjonen setter fokus på enhetlig standard skolene imellom høst SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 1,5 9,5 11 0,7 7,1 7,8 1,2 6,5 7,7 Det har vært en økning i sykefraværet i skole. Det er/ har vært flere langtidssykemeldte, to har i løpet av perioden avsluttet arbeidsforholdet. Alle sykmeldte blir fulgt tett opp med oppfølgingssamtaler og rapporter/referater blir skrevet. En av sykmeldingene har vært relatert til arbeidssituasjon. Arbeidsmiljø ved Bergenhus SFO er gjenstand for oppfølgning fra personal og bedriftshelsetjenesten. Oppfølgning er også knyttet til sykefravær, selv om det ikke er direkte sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær som sådan.

5 Seksjon vernerunder Barnehage VERNERUNDE Tiltaksplaner fra tidligere gjennomførte vernerunder er ivaretatt. Seksjonen har langsiktig mål om at ansatte skal føle seg trygge i bruk av elektronisk kvalitetssystem. Enhetene har derfor også i denne perioden gjennomført praktiske oppgaver på området. Enhetene benytter alle meldingene som er til benyttelse i elektronisk kvalitetssystem. Dette fungerer godt, da henvendelser blir behandlet fortløpende og etter hvert også lukket. I perioden har antall skaderegistreringer på barn økt, noe som viser at utarbeidede rutiner er i ferd med å bli implementert. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført, alle enheter har satt ned grupper som arbeider på problemstillinger knyttet til avdekkede utfordringer. Den enkelte barnehage følger godt opp om rutiner knyttet til vernerunder. Dette er godt innarbeidet og avdekkede avvik er ivaretatt. I perioden har det vært arbeidet med et tydeligere årshjul, dette for bla å forenkle oppfølgningen av HMS-arbeidet. Arbeidet med dette fortsetter løpende fremover. Det er avdekket behov for ROS i etterkant av lekeplass-kontroller som er gjennomført. Dette går i første rekke på ivaretakelse av barn og ikke ansatte. Analyser er allerede utarbeidet, og tiltak er på gang. egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL Tidligere avdekkede tiltak er ivaretatt. Nye avvik er videreformidlet som vaktmestermeldinger, og lukket fortløpende. Samtlige barnehager har gjennomført egenkontroll brann og el i perioden. Det er ikke avdekket avvik i denne sammenheng. Seksjonen har god oversikt og kontroll på brannvern og el-sikkerhet. Dette ikke minst sett ifht barnas tilstedeværelse. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Oversikten viser at alle meldingstyper er tatt i bruk, og at antall meldinger har økt. Meldingsrutinen fungerer godt, og meldingene blir lukket fortløpende.

6 I perioden har antall barnehagemeldinger økt, dette er en følge av økt registrering av skader på barn, noe som viser at utarbeidede rutiner er i ferd med å bli implementert. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 1,4 9,7 11,1 0,9 6 6,9 1,1 8,1 9,2 Sykefraværet er betydelig redusert fra 1. til 2. kvartal. Sett i forhold til tidligere år er også sykefraværet redusert. (14,7 % 1. halvår 2013 og 11,1 % 1. halvår 2014). Egenmeldt sykefravær er lavt, legemeldt sykefravær skyldes enkeltsaker. Alle sykmeldte blir fulgt opp i henhold til IA-avtalen og seksjonens interne rutiner. Seksjonen har fortsatt samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter inn i 2015, blant annet med ledersamlinger for styrere med tanke på å styrke nærværsarbeidet. Seksjon vernerunder Kultur VERNERUNDE Ivaretatt Det er ikke gjennomført vernerunder på seksjon kultur første halvår egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL Ivaretatt Badet Dagbruker har ansvar for brannrunder. Oppfølging og informasjon til personalet er ivaretatt av leder på badet, men det har ikke vært tema på personalmøte i løpet av våren Brannalarmen på badet gikk i juni med personer tilstede i bassenget. det var falsk alarm, men det var vanskelig å høre alarmen når mann er i garderoben. Bør vurderes å montere en alarm til i garderobe- avdelingen. Aktivitetshuset

7 Brannvernrunde er gjennomfør. Et avvik: nødlys over dør virker ikke. Kulturskolen Dagbruker har ansvar for brannrunder i alle lokaler kulturskolen bruker. Det har ikke vært gjennomført informasjon eller opplæring av personalet på kulturskolen ift brann i Dette vil være en prioritert oppgave for ny rektor ved kulturskolen Det er behov for en snarlig løsning mtp varslingsanlegg i garderober ved Rakkestad kommunale bad. Dette er et strakstiltak som følges opp av seksjonsleder. Behov for brannøvelse med publikum tilstede i bassenget på Rakkestad bad. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Seksjonen er kjent med og bruker system for behandling og dokumentasjon av internkontroll. Lite meldinger i perioden. Samtlige meldinger er saksbehandlet og ivaretatt. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0,3 4,4 4,7 0 5,7 5,7 0,3 5,1 5,4 Egenmeldt fravær er minimalt. Legemeldt sykefravær er ikke jobbrelatert. Seksjonen har et lavt sykefravær, og er under måltall på 6,5 prosent. Ingen tiltak anses påkrevd.

8 Seksjon vernerunder Familiesenter VERNERUNDE Tiltak fra tidligere vernerunder er i noen grad ivaretatt. Dette gjelder i størst grad ved at medarbeidersamtaler er satt på dagsorden. Ergonomivurderinger ved arbeidsplasser i det nye bygget, har tidligere vært meldt som et behov men er ikke gjennomført. Seksjonen gjennomførte spørreundersøkelse som en del av forberedelsene til årets vernerunde. Spørreundersøkelsen lå til besvaring juni Dette har i seg selv vært en suksess, da svarinngang er på hele 83 prosent. Dette er en betydelig forbedring fra forrige gjennomføring i Resultater fra undersøkelsen er ikke gjennomgått pr august Det som kommer tydelig frem, er at ansatte i seksjonen har et omforent ønske/behov for førstehjelpskurs, da særlig rettet mot barn/unge. Videre er behovet for en ergonomivurdering ved kontorene fortsatt et tydelig ønske. Ansatte melder om et tydelig behov for bedre informasjonsdeling både innad i enheter og ikke minst på tvers av seksjoner. Datafangst vil bli inngående gjennomgått høst Allerede avdekkede behov for førstehjelpskurs og ergonomivurdering, vil bli tatt tak i uten ugrunnet opphold. Informasjon og informasjonsdeling settes på agenda for seksjonen som et tiltak både ifht det psykososiale arbeidsmiljø, men også sett ifht muligheten for et tydeligere tverrfaglig samarbeid. Ikke avdekket. egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL Mangler i form av manglende tidsbrytere og nødskilt, samt tilfredsstillende orienteringsplan. Ansatte er mer bevisste i forhold til å dra ut ledninger (ladere etc) som ikke er i bruk. Antall kaffetraktere/ vannkokere er redusert betraktelig. Ved ett tilfelle var det plassert hindring foran brannslange. Nødvendig å kjøpe inn tilfredsstillende antall tidsbrytere. Kommunalsjef/ prosjektleder Jon Ådalen er informert om manglende nødskilt. Seksjonsleder og brannvernleder skal se på orienteringsplaner igjen. - Bruk av kaffetrakter/ vannkoker - Evakueringsrutiner

9 AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Seksjonen har evnet å ta i bruk elektronisk kvalitetssystem på en god måte. Systemet er endog tatt i bruk til seksjonsinterne, driftsmessige hendelser og behov. Med de meldinger som er utviklet internt i seksjonen, er det god dokumentasjon på meldte behov og resultater i etterkant av dette. Det gjenstår noe ifht nøyaktighet i det som meldes. Vold og trusler om vold er en stadig tilstedeværende utfordring for ansatte i seksjonen. Hendelser dokumenteres og følges opp. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 0 17,8 17,8 0,8 9 9,8 0,9 12,1 13 Seksjonen har over tid hatt et meget høyt sykefravær. Sykefraværet har vært fordelt over flere av enhetene, men hovedvekten av sykefraværet er knyttet mot to områder. Noe av sykefraværet i disse to enhetene har vært jobbrelatert. Sykefraværet går ned fra første til andre kvartal, og det jobbes videre på tiltaksside for et ennå lavere sykefravær. Arbeidet med å redusere sykefraværet har stort fokus i seksjonen.

10 Seksjon vernerunder Hjembaserte VERNERUNDE Vernerunde gjennomført juni 2015 via Qm+ hvor ansatte har gitt tilbakemeldinger på de ulike faktorene. Status og evaluering seksjonens handlingsplan for oppfølging vernerunde og nye tiltak jf nylig gjennomført vernerunde, gjennomgås i samarbeidsmøte verneombud og tillitsvalgte for enhetene omsorgsbolig og hjemmesykepleie Resultater fra LedMed og avviksmeldinger Qm+ er tatt med inn i seksjonens oppfølgings- og handlingsplan HMS 2015 for enhetene omsorgsbolig og hjemmesykepleie. God oppslutning elektronisk besvarelse vernerunde og LedMed gir et godt grunnlag for planlegging og gjennomføring videre HMS arbeid. Oppfølging tiltak i handlingsplan for HMS arbeidet for enhetene gjennomgås på fastlagte samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud med møtefrekvens hver 6.uke. Opplæring tillitsvalgte og verneombud forebyggende IA tiltak/hms tiltak gjennomføres via Arbeidslivssenteret høst Seksjonen har nå fungerende verneombud for begge enheter, hjemmesykepleie og omsorgsboliger. Meldinger innen området vold/trussel og utfordringer knyttet til arbeid med psykiatri 1.halvår 2015 er i hovedsak knyttet til enhet omsorgsboliger. Tiltak er iverksatt og følges opp kontinuerlig. Ansatte enhet omsorgsbolig melder i medarbeidersamtaler, fagrapporter og vernerunde om psykisk og fysisk belastning i jobbutførelse. Målrettet oppfølging er planlagt for ivaretagelse av ansatte. Veiledning ansatte ble iverksatt februar 2015 og videreføres 2.halvår Forebyggende IA-tiltak ansatte skal vurderes og iverksettes i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret. Legemiddelhåndtering - enhetene hjemmesykepleie og omsorgsboliger Vold- og trussel om vold - enhet omsorgsboliger egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL Melding ang behov for utbedring, bl.a panellovner 3 etg og samlet ladestasjon LMP er videresendt vaktmestertjenesten og IT. Utbedring panelovner ble utført påfølgende dag. Samlet ladesasjon LMP er bestilt av IT. Meldte behov for endringer er allerede ekspidert og levert Ingen gjenstående punkter som umiddelbart må utbedres. Nei, per i dag ikke behov for nye ROS-.

11 ROS-analyse brannvern omsorgsboliger er under utarbeidelse. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering 1.halvår 2015: 43 meldinger, hvorav 40 av meldingene er tilknyttet enhet omsorgsbolig. Enhet omsorgsbolig: Hovedtyngde HMS-meldinger gjelder ansattes eksponering for passiv røyking i omsorgsboliger hvor beboere røyker. Den mest utfordrende situasjonen knyttet til passiv røyking er avsluttet da beboer er død. Ulike tiltak i forhold til brannforebyggende tiltak og reduksjon av røyking i den enkelte omsorgsbolig er iverksatt. Omsorgsboligene har per i dag tilgang til et mobilt rislingsanlegg som er per i dag er montert i en omsorgsbolig. Det meldes fra enhetsleder omsorgsbolig behov for flere mobile rislingsanlegg som kan monteres der hvor det er økt risiko for brannfare grunnet beboers røyking. Behovet per i dag tilsier innkjøp av ytterligere to rislingsanlegg. Rutiner for oppfølging og iverksetting av tiltak i omsorgsboliger hvor ansatte utsettes for passiv røyking skal ferdigstilles. Rutiner utarbeides i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. HMS-meldingene er også knyttet til ansattes psykososiale arbeidsmiljø med å jobbe i omsorgsbolig og fagområdet psykiatri. Ansatte melder om verbale trusler, ubekvemsord, sinne, mistenksomhet og at de blir slått etter. Veiledning ansatte iverksatt februar 2015 og videreføres høst Hovedmålsetting for veiledningen er at ansatte skal oppleve mestring av arbeidssituasjonen i omsorgsboligene knyttet til fagområdet psykiatri og psykiatriske sykdommer. Ansatte har gjennom flere år rapportert via vernerunde, Qm+ og LedMed fysisk arbeidsbelastning knyttet til harde gulv i fellesareal omsorgsboliger Bjørkebo. Behov for utbedring gulver Bjørkebo er flere ganger vurdert av TML.

12 Enhet omsorgsbolig har jevnlig sykemeldte ansatte som har fysiske plager knyttet til for hardt underlag fellesareal Bjørkebo. Ulike individuelle og felles tiltak ansatte er gjennomført. Per i dag har enheten konkrete sykemeldinger grunnet betennelse i hæler. Det er flere ansatte som varsler enhetsleder om at de er slitne/smerter i rygger, hofter/bein relatert til hardt underlag Bjørkebo. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 1,2 5,4 6,6 0,4 6,9 7,3 0,9 6,2 7,1 Seksjonens totale sykefravær 1.halvår 2015 er 7,1 %, hvorav 0,9 % er knyttet til korttidsfravær. Økning korttidsfravær 1.kvartal 2015 har direkte sammenheng med influensa hos mange ansatte. Langtidsfravær følges tett opp av enhetsledere i samarbeid med NAV/Arbeidslivssenter. Søknader tilretteleggingstilskudd Arbeidslivssenteret er innvilget til IA-oppfølging enkelt ansatte og grupper i enhetene omsorgsbolig og hjemmesykepleie. Spesielt kan nevnes innvilget tilretteleggingstilskudd tilknyttet seniortiltak enhet hjemmesykepleie og forebyggende tiltak fysiske belastninger enhet omsorgsbolig. Sykefraværsarbeidet i seksjonen gjennomføres og vedlikeholdes på en god måte. Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse Skautun VERNERUNDE Vernerunder 2015 gjennomføres ila september. Dette skulle ha blitt gjort i juni mnd, men ble skjøvet på da arbeid forbundet med sommerplanlegging ble prioritert. LED MED u.s. er gjennomført (sentral regi). Ingen punkter fra vernerundene som ikke er fulgt opp. Det er svært få henvendelser fra v.o. til ledelsen. LED MED avdekket at Skautun har utfordringer knyttet til tilstedeværende ledelse. Det er iverksatt diverse tiltak for å øke tilstedeværelsen av ledelse blant ansatte. Vi vil gi dette ekstra oppmerksomhet i evaluering av vernerunden / dialog med v.o. Ingen konkrete behov avdekket.

13 egenkontroller Behov for ROS analyse EGENKONTROLL BRANN OG EL Tidligere avdekkede tiltak er ivaretatt. Samtlige enheter har gjennomført egenkontroll brann og el i perioden. Det er behov for flere praktiske øvelser og noe mer øving på opptreden ved alarmer/hendelser. Generelt vies noe mer tid til brannforebyggende arbeid. Brannøvelser må systematiseres mer enn tidligere. Dialog med brann rundt dette ble påbegynt før sommeren og det ble gjennomført øvelser med sommervikarer som ved tidligere år. Ledelsen ved Skautun gjennomfører ROS- ifm gjennomgang av brannsikkerhets- og brannforebyggende tiltak. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Generelle kommentarer Ansvarlig leders vurdering Totalt 41 avvik første 6 mnd 2015 mot 61 første 6 mnd avvik på vold og trusler mot 36 samme periode i avvik annet. 10 avvik brann. Rester fordeler seg med få avvik på de øvrige områdene. Generelt har det vært fokus fra ledelsen på at vi ønsker at avvik skal rapporteres. Nedgangen sett opp mot 2014 vurderes ikke å ha sammenheng med at det underrapporteres i større grad. At antall avvik om vold og trusler er færre nå henger trolig sammen med pasientgrunnlaget. Vi fortsetter fokuset på avviksrapportering. Ser samtidig på muligheter for å gi bedre og mer hyppige tilbakemeldinger til ansatte om antall avvik, hva som er gjort med avvik, trender osv.

14 Sammenfattede resultater Generelle kommentarer Ansvarlig leders vurdering SYKEFRAVÆR 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 Seksjon EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot Skautun 1,2 8,4 9,6 0,8 10,6 11,4 1,2 9,6 10,8 Nærvær: Nærværet er dessverre noe lavere første halvår 2015 sett opp mot samme periode i Nærværet ligger i snitt i underkant av 90 % mot 92 % i Flere ansatte med langtidsfravær over tid utgjør største delen av fraværet. Korttidsfraværet er lite. Det er ikke indikasjon for å si at fraværet er arbeidsrelatert. Ledere følger tett opp og har god hjelp fra rådgiver fra NAV. Det tilrettelegges så langt det lar seg gjøre og enhetsledere har et godt samarbeid med NAV. Seksjon vernerunder BOAK VERNERUNDE Vernerunde gjennomført som spørreundersøkelse. Dårlig svarprosent, men ingen store negative funn. De som har svart har vært flinke til å skrive kommentarer. Generelt lite fornøyd med vedlikehold av uteareal og hovedrengjøring. Gjennomgang av vernerunden i sin helhet med VO og TV samt hele ledergruppen i Boak hvor videre oppfølgning blir bestemt. Boak har kun gjennomført ROS- i fht vold og forulemping på Gudimstua og på Kleven grunnet tidligere tilsyn. ROS- for resten av Boak er planlagt høsten 2015 egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL Egenkontroll brann og el gjennomført både i enhet Kleven, Bergenhus og Sentrum. Ingen store feil funnet. Kvartersøvelser for første halvår gjennomført i alle hus. Ledergruppa i Boak savner felles brannøvelse med praktiske øvelser, så vurderes gjennomført sammen med de andre HOA-seksjonene. Kun nyansatte som har gjennomført brannøvelse de siste 3 årene. Også litt uklarhet i hvem som har ansvar i den enkelte beboers leilighet, men ansvarlig leder gjennomført egenkontroll på fellesarealer, og primærkontaker gjennomført egenkontroll i beboerne leilighet for de som bor i bofellesskap. I frittstående leiligheter har vi fått tilbakemelding om at teknisk foretar egenkontroll.

15 Ikke behov for ROS- på grunnlag av hva vi har funnet, men behov for ROS- for å kunne forebygge. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Det mest urovekkende i seksjon Boak er HMS avvik på vold og forulemping. Det er flest registreringer på skrik, slag og spark. Vi jobber mye med forebyggende tiltak, og har habiliteringstjenesten inne rundt de utagerende tjenestemottakerne for veiledning. I tillegg har enkelte tjenestemottakere vedtak på bruk av makt og tvang. Gudimstua og Kleven er de to bofellesskapene med mest HMS-avvik, og begge hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i januar nettopp på vold og forulemping. Vi gjennomførte derfor en spørreundersøkelse hvor ansatte bekrefter at de stort sett føler seg trygge og godt ivaretatt selv om det til tider er mye utagering. Det er også mange avvik på medikamenthåndtering, da i størst grad ufaglærte som har gitt medisiner fordi det ikke har vært ansatte med medisinkompetanse på jobb. Tiltak: gi flere ansatte medisinkompetanse iverksettes høst Seksjonen fortsetter å ha fokus på forebygging i forhold til avvik på vold og forulemping. Det forventes nedgang i avvik på medikamenthåndtering når flere ansatte får kompetanse til å kunne gi medisiner. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 1,1 8,5 9,6 0,7 5,1 5,8 1,1 7,8 8,9 Boak har et lavt egenmeldt fravær både i første og andre kvartal. Langtidsfraværet anses heller ikke som urovekkende høyt. Det er kjent fraværsårsak hos ansatte med langtidsfravær, og ingen av fraværene skyldes direkte forhold på arbeidsplassen. Bedriftshelsetjenesten var koblet inn i to saker, og har også kjørt arbeidsmiljøutvikling i to personalgrupper som forebyggende tiltak. Seksjonen jobber planmessig, hvilket gir resultater. Dette fortsetter løpende i andre halvår 2015 og videre.

16 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse Teknikk, miljø og landbruk VERNERUNDE Arbeidet med tjenesteutvikling, internkontroll og HMS pågår kontinuerlig i seksjonen Tidligere avvik ift. inneklima for de som arbeider på rådhuset er utbedret med nytt ventilasjonsanlegg 1.tertial Det er ikke gjennomført vernerunder i rapporteringsperioden. Gjennomføres høst egenkontroller Behov for ROS analyse EGENKONTROLL BRANN OG EL Tiltak fra tidligere egenkontroller er ivaretatt i stor utstrekning. Renholdstjenesten har over tid hatt en generell utfordring ved at de ikke deltar på seksjonsvis brannvernopplæring (dvs på den enkeltes arbeidssted). Seksjon TML arrangerer derfor eget, internt kurs på dette tema i løpet av Seksjonen har et omfangsrikt ansvar vedrørende lokasjoner for egenkontroll brann og el. I perioden er det gjennomført totalt 13 egenkontroller i denne sammenheng. Dette innebærer at egenkontroll er gjennomført ved samtlige ansvarsområder! Totalt mange mindre avvik som er avdekket på egenkontrollene. Avdekkede avvik er lite ressurskrevende og rettes opp umiddelbart med egne ressurser. Ikke nødvendig. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Seksjonen har et stort utviklingspotensial innen sin dokumentasjon av internkontroll. Seksjonen har på grunn av tidspress heller ikke fått utført lovpålagt internkontroll av EL på flere steder Lovpålagt internkontroll og dokumentasjon av dette vil bli prioritert i 2015.

17 SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 1,1 8,6 9,7 0,4 4,9 5,3 0,8 6,7 7,4 Det totale sykefraværet i TML for 1. halvår 2015 er på 7,4%. Dette ligger noe over kommunens målsetting om ikke å overskride 6,5%. Sykefraværet har hatt en økning fra 2014 da det totale sykefraværet var på 4,6 %. Det er langtidssykefravær som har økt. Sykefraværet har gått ned i perioden fra 1. kvartal til 2. kvartal. Seksjonsleder er kjent med bakenforliggende årsaker til sykefravær, og det er intet som skulle tilsi umiddelbare tiltak. Stab vernerunder Behov for ROS analyse VERNERUNDE Det er ikke gjennomført vernerunde i ansvarsområdene i perioden. Dette gjøres høst egenkontroller EGENKONTROLL BRANN OG EL For lokalene til økonomi gjenstår noe utbedringer som er avdekket tidligere. Egenkontroll brann og el oppleves som godt ivaretatt for hele stabsområdet ansvarsområde. Unntaket i denne sammenheng er for lokalene til økonomi. Rapporter/bestillinger/behov er levert, og forventes ivaretatt høst Lokalene til hhv NAV, Servicektr, Sentralarkiv, Kultur, Rådmannen er godt fulgt opp. Det er kontroll på brannvernet og el innenfor ansvarsområdene. Ikke avdekket

18 AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Sammenfattede resultater Det er ikke registrert HMS-meldinger i perioden. Meldinger som er registrert er knyttet mot rene bestiller-oppdrag. Det er intet som tyder på at det foreligger en underrapportering. Ansatte er godt kjent med de muligheter som foreligger. SYKEFRAVÆR Sammenfattede resultater 1. kvart kvart 2015 Tot 1. halvår2015 EM LM Tot EM LM Tot EM LM Tot 1,5 5,8 7,4 0,4 4,6 5 0,9 5,2 6,2 Sykefraværet totalt for perioden ligger under målsetting på 6,5 prosent. Sykefravær er ikke jobbrelatert. Ingen tiltak er påkrevet. Felles Sammenfattede resultater Generelle kommentarer SYKEFRAVÆR 2015 Seksjon/stab 1. kvart 2. kvart 3. kvart 4. kvart 1. halvår 2015 Stab 7,4 5 6,2 NAV 3,3 0,6 2,5 Skole 11 7,8 7,7 Barnehage 11,1 6,9 9,2 Kultur 4,7 5,7 5,4 Familiesenter 17,8 9,8 13,0 Skautun 9,6 11,4 10,8 Hjembaserte Tjenester 6,6 7,3 7,1 BOAK 9,6 5,8 8,9 Teknikk, Miljø og Landbruk 9,7 5,3 7,4 Totalt 9,3 7,6 8,4 Sykefraværet totalt for Rakkestad kommune var 7,0 prosent for Dette var en signifikant nedgang fra tidligere år. Første halvår 2014 var sykefraværet i Rakkestad kommune på hhv 7,7 (1. kvartal) og 7,1 (andre kvartal). Som det fremkommer av tabellen (over), ligger sykefraværet for 2015 over nivå for 2014

19 pr første halvår. Dette skyldes i særlig grad sykefraværet for første kvartal som var på hele 9,3 prosent. Det høye sykefraværet i denne perioden, skyldes i vesentlig grad influensaperioden som nådde en topp i januar/februar Sykefraværet i Rakkestad kommune er i liten grad arbeidsrelatert. Seksjonene Barnehage og Familiesenter har over lengre tid hatt høyt sykefravær. Det er positivt at sykefraværet er betydelig bedret fra første til andre kvartal. Dette indikerer at seksjonsvise tiltak som er gjennomført/er under gjennomføring, har hatt en positiv effekt. Seksjonene har benyttet seg aktivt av støtte fra bla Nav Arbeidslivsenter samt bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet. Videre oppfølging Seksjon Skautun sitt sykefravær er det eneste som øker i perioden. Dette i seg selv er grunn til videre oppfølgning, samt at tiltak som er planlagt/pågår for seksjonene barnehage og familiesenter løper videre inn i neste halvår. Seksjon skole sitt sykefravær ligger noe over det som er forventet. Tiltak er satt inn, bla med støtte fra bedriftshelsetjenesten. Videreføres i andre halvår Sammenfattet timeforbruk i perioden BEDRIFTSHELSETJENESTE Seksjon Timer Barnehage (5 stk.) 22,5 Lederveiledning, bistand i etterkant av «staminabarometeret» - undersøkelse Individuelle samtaler, individuelle ergonomiske arbeidsplassvurderinger BOAK (Bo og Aktivitet) 28,5 Individuelle samtaler, arbeidsmiljøprosesser Brann 5,75 Arbeidshelse røykdykkere Fellesaktiviteter 6,0 Systematisk HMS arbeid, planlegging Rakkestad kommune 15,5 Sykefraværsarbeid, arbeidshelse, planlegging Seksjon Familiesenter 20,0 Individuelle samtaler, arbeidsmiljøprosess Seksjon Hjemmebasert tjeneste 2,25 Arbeidshelse, individuelle samtaler Seksjon Skautun 6,0 Arbeidshelse, individuelle samtaler Skoler (4 stk.) 28,75 Individuelle samtaler, arbeidsmiljøprosesser Seksjon TML 21,75 Arbeidshelse Totalt 151 Rakkestad kommune har brukt ca 65 prosent av tilgjengelige timer pr utgangen av første halvår.

20

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09.

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09. Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014 Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09.2014 Avdeling Kommunikasjon og service VERNERUNDE Rådhuset 1. etg

Detaljer

Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015

Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015 Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015 Seksjon NAV Gjennomført vernerunde i september, generelt bedre resultater enn

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013. Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02.

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013. Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02. Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013 Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02.2014 1 Avdeling Kommunikasjon og service GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rådhuset

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015 Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015 Saksnr. 16/260 Journalnr. 1919/16 Arkiv 032 Dato: 09.02.2016 Fgjlksajflksdajflkasdjf 1 Seksjon Behov for ROS analyse NAV Vernerunde gjennomført med samtlige

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013. Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013

Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013. Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013 Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013 Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013 1 Avdeling Kommunikasjon og service Rådhuset 1. etg Alle Avvik: Ingen Forbedringsforslag:

Detaljer

Rapport HMS 1. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato:

Rapport HMS 1. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato: Rapport HMS 1. halvår 2017 Saksnr. 17/648 Journalnr. 17894/17 Arkiv 032 Dato: 07.11.2017 HMS meldinger 1. halvår 2017 1 HMS meldinger 1. halvår 2017 Det er flere seksjoner som benytter seg av HMS-meldingen.

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3362 Journalnr /16 Arkiv 033 Dato:

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3362 Journalnr /16 Arkiv 033 Dato: Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2016 Saksnr. 16/3362 Journalnr. 12812/16 Arkiv 033 Dato: 07.09.2016 1 Behov for ROS analyse NAV Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller Behov for ROS analyse

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Status

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato:

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato: Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår 2015 Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato: 07.03.2016 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2015 Vedtatte tiltak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 Inderøy kommune Sakshaug skole Vennav. 59 7670 INDERØY PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 KVALITETSKOMMUNEN INDERØY SLUTTRAPPORT - STRATEGIER OG TILTAK FOR Å FÅ NED SYKEFRAVÆRET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato:

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato: Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2016 Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato: 06.03.2017 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/11 Sak 6/11 Sak 7/11 REFERATSAKER ANALYSE AV KOMMUNENS

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: John O. Selbekk Bertil Meland Line Raustein Bjørn A. Ebbesen

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013. Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09.

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013. Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09. Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013 Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09.2013 Status utvikling og aktiviteter 1. halvår 2013 Rådmannens reguleringer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/14 Sak 7/14 Sak 8/14 REFERATSAKER VALG AV REPRESENTANT FRA AMU TIL

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 2. halvår Saksnr. 17/660 Journalnr. 5166/17 Arkiv 032 Dato:

Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 2. halvår Saksnr. 17/660 Journalnr. 5166/17 Arkiv 032 Dato: Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 2. halvår 2016 Saksnr. 17/660 Journalnr. 5166/17 Arkiv 032 Dato: 22.03.2017 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer